PERIODEPLAN vg1 UKE 5-8 - NTG Tirsdag 21. februar Norsk vg1: Muntlig presentasjon av reklame Onsdag

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PERIODEPLAN vg1 UKE 5-8 - NTG Tirsdag 21. februar Norsk vg1: Muntlig presentasjon av reklame Onsdag

 • PERIODEPLAN vg1 UKE 5-8

  UKE DAG DATO SKOLE IDRETT

  5

  Mandag 30. januar

  Tirsdag 31. januar

  Februar

  Onsdag 1. februar

  Torsdag 2. februar NM senior Langrenn –uttatte løpere (Synne/Ingvild)

  Fredag 3. februar Senior NM Friidrett i Ulsteinvik (ThaleAugensen) NM senior Langrenn –uttatte løpere (Synne/Ingvild)

  6 Mandag 6. februar

  Tirsdag 7. februar Vg1 tysk 2: prøve

  Onsdag 8. februar Matematikk 1P, prøve i geometri.

  Torsdag 9. februar

  Fredag 10. februar Naturfag prøve i ernæringKap3 (kap5 i 4.utgave av boken)

  Friidrett har inntakskveld lørdag 11.02 i forbindelse med Tromsølekene samme helg

  7

  Mandag 13. februar

  Tirsdag 14. februar

  Onsdag 15. februar Langrenn NC Voss

  Torsdag 16. februar Langrenn NC Voss

  Fredag 17. februar Langrenn NC Voss

  8

  Mandag 20. februar SamfVG1: Kapittel prøve 1og 2

  Tirsdag 21. februar Norsk vg1: Muntlig presentasjon av reklame

  Onsdag 22. februar

  Torsdag 23. februar VG1 skriftlig tekst engelsk

  Fredag 24. februar 1T Vg1: Prøve i kap. 7 Friidrett borte fra skolen: Bassen sprint i Bærum

  Klokka Mandag Vg1 Tirsdag Vg1 Onsdag Vg1 Torsdag Vg1 Fredag Vg1

  07.30-08.15

  08.15 - 09.00 Trening/leksehjelp Trening 1T(møterom)/1P Trening/leksehjelp Naturfag kl. 08.00

  09.00 - 09.45 Trening/leksehjelp Trening 1T(møterom)/1P Trening/leksehjelp Naturfag

  09.45 - 10.30 Trening Trening 1T(møterom)/1P Trening Trening

  10.30 - 11.15 Trening Lunsj Naturfag Trening Trening

  11.15 - 12.00 Trening GEO Lunsj kl 11.45 Trening Trening

  12.00 - 12.45 Lunsj GEO Engelsk Lunsj Lunsj

  12.45 - 13.30 Samf. Norsk Engelsk Engelsk Samf.

  13.30 - 14.15 Samf. Norsk Engelsk Engelsk 1T(møterom)/1P

  14.20 - 15.05 Naturfag Tysk I/Tysk II (presse) Norsk Tysk I/Tysk II (presse) 1T(møterom)/1P

  15.05 - 15.50 Naturfag Tysk I/Tysk II (presse) Norsk Tysk I/Tysk II (presse)

 • Fag: Tysk I VG1 Uke: 5-8 Emne: Lektion 5 - Das Jahr Kompetansemål:

   Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket  Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler  Bruke språkets alfabet og tegn  Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere  Delta i enkle spontane samtalesituasjoner  Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner  Kommunisere med forståelig uttale  Forstå og bruke ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner  Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding  Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer  Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

  Uke Læringsmål. Du skal lære/kunne/vite: Litteratur: Oppgaver:

  5  Fortelle hvor du har vært og hva du har gjort i ferien  Land og språk  Verb i presens  Hjelpeverbetwerden  Kunne presentere seg selv på et hverdagslig nivå

  S. 62 «DerFrühling»

  Materiale på fronter

  6 S. 64 «Farben»

  Minigrammatikk: S. 356-357 (Verbbøyning i presens)

  S. 358 (werden)

  Land og språk: arb.bok S: 59, 17, 27-30

  Verb i presens: S. 60, 18-26

  Werden: S. 69, 31

  Materiale på fronter

  7

  8 Repetisjon til prøven

  Vurdering:

   Skriftlig prøve i uke 9  Muntlig vurdering i timene

 • Fag: Tysk 2 vg1

  Uke: 5-8 Emne: Kap. 4: Jung sein Kompetansemål:

   Kommunisere med god uttale og intonasjon  Bruke ord, setningsoppbygging og tekstbindingsformer målrettet og variert  Velge og bruke lytte,- tale,- lese- og skrivestrategier tilpasset formål, situasjon og sjanger  Skrive sammenhengende tekster i ulike sjangre  Drøfte sider ved språkområdets dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

  Uke Læringsmål. Du skal lære/kunne/vite Litteratur: Oppgaver:

  5 -repetere artikler, analyse, eiendomsord, pers.proni nominativ, akkusativ og dativ, esgibt

  S. 318-324 punkt 4.1, 4.3, 5.1, 8, 9. Film

  Repetisjon før prøve og egenvurdering på fronter.

  6 Dienstag: Klassenarbeit Donnerstag: -forstå innholdet i en historie -lære nye gloser

  S. 60 Der Junge an der Tankstelle

  S.62 Worum geht`s Mit Vokabeln arbeiten

  7 -kunne snakke om handlingen i en historie -kunne beskrive personer i en historie

  S. 60 Der Junge an der Tankstelle

  S. 62Sag mal was (Rollenspiel). Samtaleomhistorien.

  8 -hva et modalt hjelpeverb er og hva de betyr -hvordan modale hjelpeverb bøyes i presens -bruke riktig ordstilling ved modale hjelpeverb

  S. 314 Grammatikkoppgaver på fronter/nettstedet-grammatikk- modale hjelpeverb.

  Vurdering:

   Skriftlig prøve uke 6, torsdag 2.februar.

 • Subject: English Weeks: 5-8 Theme: Ch 5: Around the world: South Africa, India Competence aims:

   forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram  bruke mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og varierte setningstyper i kommunikasjon  tolke og bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon  uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon  drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land  drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra ulike deler av verden  tolke og bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon  skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, tilpasset formål og situasjon  vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte

  Week: Learning goals: Literature: Tasks:

  5 -to discuss the setting, the main characters, plot, point of view, symbols and theme of a short story

  Read short story: Head work (see copy inFronter-fagstoff-Ch 5 South Africa)

  Fronter-fagstoff-Ch 5 South Africa-Head Work. Learn new vocabulary. Hand in assignment Thursday 2.Feb.

  6 -discuss social and cultural relations in India -understand and be able to use new vocabulary with good pronunciation -comment on statistics

  India: The two faces of India p. 277. P. 208: task 1, 2, 5, Vocabulary exercises – seefronter-Fagstoff- India.

  7 -discuss social and cultural relations in India -understand and be able to use new vocabulary with good pronunciation

  3 Freedom Fighters:http://ndla.no/en/node/5662 2?fag=42

  Taskonwebsite.

  8 - use the correct words and expressions when writing -to use right and varied sentence structure -how to structure an essay -what an introduction is and how it functions -what a topic sentence is -how to link paragraphs by using linking words -what an ending is and how it functions -to write fluently and coherently (medsammenheng) -how to find reliable information on the internet -how to refer to sources you have used

  See fronter –Writingtexts.

  Fronter - Ch 5 India – Written assignment Thursday 23. Feb.

  Assessment: written text week 8, Thursday 23. Feb.

  http://ndla.no/en/node/56622?fag=42 http://ndla.no/en/node/56622?fag=42

 • Fag: Samfunnsfag Uke: 5-8 Emne: Arbeidsliv: Politikk og demokrati

  Kompetansemål:

   utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad  gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar  diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold  diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar  gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet  analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg  gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg  diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor  diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dem

  Uke Læringsmål. Du skal lære/kunne/vite Litteratur: Oppgaver:

  5 Se over -gjelder alle ukene. Kapittel 1 og kapittel 2 1-7 s 24

  6 1-9 s 48

  7 Forstå demokrati og demokratiets utfordringer

  Vi jobber med NDLA og DELTA.Gruppearbeid: Jobb parvis eller alene om en oppgave om demokrati, rettstat og menneskerettigheter i Norge og et annet land.

  Gruppearbeid.

  8 Se over/Prøve. Se over-kap1 og 2 Gruppearbeid.

  Vurdering: Kompetanse vist muntlig i timer. /Prøve i kapitel 1 og 2- mandag 20 februar

 • Fag: Matematikk 1T Uke: 5-8 Emne: «Grafer og ulikheter» Kompentansemål:

   Løs