Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  1/39

  PERFORMANSE I POUZDANOST RAČUNARSKIH SISTEMA

  UROŠ PEŠOVIĆ

  Maj 2015. god!"

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  2/39

  1. PERFORMANSE PRO#ESORA

   Najj"d!o$%a&!j 'a(a)"%a( *oj) $" )og+ )"(% '"(,o()a!$" (a-+!a($*og

  $$%")a j" &(")" &(/a&a!ja od(""!og '(og(a)a "!g. elapsed time. P"(,o()a!$"

  (a-+!a($*og $$%")a $+ o(!+%o '(o'o(o!a3!" &(")"!+ &(/a&a!ja '(og(a)a4 *(a"

  &(")" &(/a&a!ja !a- da (a-+!a($* $$%") 'o$"d+j" o3j" '"(,o()a!$". Po(""!j")

  &(")"!a 'o%("!og a &(/a&a!j" od(""!og '(og(a)a !a d&a (a-+!a($*a $$%")a6)og+" j" +%&(d% od!o$ '"(,o()a!$ %a d&a (a-+!a($*a $$%")a. O&o &(")" '("d$%a&3ja

  +*+'!o '(o%"*3o &(")" od 'o-"%*a &(/a&a!ja '(og(a)a do !j"go&og a&(/"%*a.

  Po%("!o j" !a'o)"!+% da o&o &(")" !j" + 'o%'+!o$% )"(oda&a! 'a(a)"%a(6 j"( 

  (a-+!a($* $$%") 'o("d %"$%(a!og '(og(a)a &(/a&a ! d(+g7 '(og(a)a +$3"d

  timesharing 8a multitasking 8a6 *oj 'o&"a&aj+ +*+'!o &(")" &(/"!ja $'%&a!og

   '(og(a)a. Zog %oga $" +&od '(o"$o($*o &(")" CPU time6 *oj" '("d$%a&3ja &(")" *oj"

   '(o"$o( $*3j+-&o '(o&"d" !a &(/a&a!j+ od(""!og '(og(a)a.

  Primer 1. Program u MatLabu prikazuje razliku između proteklog i

  procesorskog vremena na primeru sortiranja članova nasumično generisanog niza.

  n=10000; %broj clanova u nizu

  %-- Elapsed Time --%a=round(1000*rand(n,1)); % Generisanje nasumicno niza!"=!ic; %#o$reni !opericu&or i=1'n-1  &or j=i1'n  i& a(i)a(j)  !emp=a(i);

    a(i)=a(j);  a(j)=!emp;  end;  end;end;ElapsedTime=!oc %+aus!avi !opericu %--# Time --%b=round(1000*rand(n,1)); % Generisanje nasumicno niza!=cpu!ime; %#o$reni # !opericu

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  3/39

  &or i=1'n-1  &or j=i1'n  i& b(i)b(j)  !emp=b(i);  b(i)=b(j);  b(j)=!emp;  end;  end;end;#Time =cpu!ime-! % +aus!avi # !opericu

  P(o"$o($*o &(")" *oj" '("d$%a&3ja &(")" 'o%("!o '(o"$o(+ a &(/a&a!j"

   '(og(a)a )o9" $" (a/-3a!% !a &/" -3a!o&a '(")a $3"d"oj ,o()+3 !a:

  Ka; /%o $" '(3o9"!" ,o()+3" &d !a (!+ &(/a&a!ja !"*og '(og(a)a +%-+

  $3"d"a %( 'a(a)"%(a:

  • V(")" %(aja!ja j"d!og %a*%!og !%"(&a3a

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  4/39

  Ta"3a 1. I$%o(j$* '("g3"d (a&oja I!%"3o&7 '(o"$o(a + 'o$3"d!j7 0 god!a

  Naziv procesora Godina Radna

  rekvencija

  !ata

  bus

  "roj tranzistora

  i te#nologija

  I!%"3 ?00? 1BC1. C?0 *H ? %a 2.00 !a 10 )I!%"3 00 1BC?. 2 MH %a .000 !a )

  I!%"3 0 1BCB. ?.CC MH %a 2B.000 !a )I!%"3 02 1B2. M7 1 %a 1?.000 !a 1.5 )

  I!%"3 0DG 1B. 25 MH 2 %a 2C5.000 !a 1 )I!%"3 0?DG 1BB1. 50 MH 2 %a 1.2 )3o!a !a 0. )I!%"3 P"!%+) 1BB5. 120 MH 2 %a .2 )3o!a !a 0. )

  I!%"3 P"!%+) MMG 1BBC. 200 MH 2 %a ?.5 )3o!a !a 0.5 )I!%"3 P"!%+) II 1BB. ?50 MH 2 %a C.5 )3o!a !a 0.25 )I!%"3 P"!%+) III 2000. MH 2 %a 2 )3o!a !a 0.1 )I!%"3 P"!%+) ? 2002. 2 @H 2 %a 55 )3o!a !a 0.1 )I!%"3 P"!%+) D 2005. 2. @H ? %a 20 )3o!a !a B0 !)

  I!%"3 #o(" 2 D+o 200. @H ? %a 2B1 )3o! !a 5 !)I!%"3 #o(" C 200. .2 @H ? %a C1 )3o! !a ?5 !)

  P(o$"-!a d+9!a !$%(+*j" + *3+$)a (Cycles per instruction-CPI)  '("d$%a&3ja

   (oj %a*%!7 *3+$a *oj $+ 'o%("! da $" &(/ j"d!a !$%(+*ja. U $3+-aj+ RIS#

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  5/39

  Kod a(7%"*%+(" $%a(j7 '(o"$o(a !$%(+*j" $+ &(/a&a!" j"d!a a d(+go)6

  &(/a&a!j" j"d!" !$%(+*j"6 'o-!ja3o j" %"* *ada $" a&(/ '("%7od!a !$%(+*ja.

  P("%'o$%a&)o da $" $&a*a !$%(+*ja $a$%oj '"% ,aa:

  • IF< I!$%(+%o! F"%7= do7&a%a!j" !$%(+*j"6

  • ID

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  6/39

  S3*a 2. Rad '(o"$o(a $a '"%o$%"'"!) ''"3!!g8o)

  U 'o$3"d!j" &(")" 'o-"3o $" $a '()"!o) $+'"($*a3a(!7 a(7%"*%+(a '(o"$o(a6

  *oj 'o$"d+j+ d&" 3 &/" '(o"$!7 j"d!a *oj" + $%o &(")" )og+ &(/a&a% d&" 3

  &/" !$%(+*ja. Na $3 j" '(*aa! %o* &(/"!ja !$%(+*ja !a d&o8j"ga(!o) '(o"$o(+

  *oj 'o$"d+j" '"%o$%"'"! ''3!!g6 '( -")+ $" + %o*+ d"&"% %a*%!7 !%"(&a3a &(/ d"$"%

  !$%(+*ja6 od!o$!o 0.B %a*%!7 !%"(&a3a 'o j"d!oj !$%(+*j.

  S3*a . Rad d&oj"ga(!og '(o"$o(a $a '"%o$%"'"!) ''"3!!g8o)

  P"(,o()a!$" '(o"$o(a !a !&o+ a(7%"*%+(" (a-+!a(a )og+" j" 'oo3j/a%

   '(o/("!j") o'$"ga 'oda%a*a !ad *oj) $" )og+ &(/a&a% !$%(+*j". P(&o%!

   '(o"$o( '"($o!a3!7 (a-+!a(a $+ &(/a&a3 !$%(+*j" !ad o$)o%!) 'oda)a6 do*

  $a&(")"! '(o"$o( &(/a&aj+ !$%(+*j" !ad ? %!) 'oda)a.

  >(oj !$%(+*ja + &(/a&a!o) '(og(a)+

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  7/39

   j"d!o$%a&!7 !$%(+*ja. U $3"d"") '()"(+ '(*aa!a j" (a3*a + &(")"!+ &(/"!ja

  od(""!7 o'"(aja )!o9"!ja "37 (oj"&a (a3-%7 %'o&a + $3+-aj+ *o(/"!ja

  7a(d&"($* 'od(9a!" !$%(+*j" o$)o%!og !"o!a-"!og )!o9"!ja $o,%&"($*)

  &(/"!j") o'"(aja *o(/"!j") )"%od" +a$%o'!og $a(a!ja.

  Primer ). Razlika između #ardverski i sotverski podr%ani# operacija

   Naj&" d"o '(og(a)a $" '/" + j")a &$o*og !&oa '( -")+ $" o&a*o !a'$a!

  *od '("&od !a )a/!$* j"* *o(/"!j") '(og(a)$*og '("&odoa. P(og(a)$* j"

  &$o*og !&oa + a&$!o$% od '(o"$a '("&o"!ja )og+ $" 'od"3% !a *o)'aj3"($*"

  !%"('("%"($*" j"*". Ko)'aj3"($* j" '("&od" *od !a'$a! *ao "3!+6 '( -")+ j" 3j

  da $" '(o&"d" o'%)a3! )a/!$* *od. U a&$!o$% od %("!+%*a '("&o"!ja

  (a3*+j")o:• $%a%-*o *o)'3aj3(a!j" 8 '(og(a)" $" '("&od" + )a/!$* *od '(3*o)

  *("(a!ja '(og(a)a 'o%o) $" $&a* '+% 'o*("" '("&"d"! )a/!$* *od 8

  o&a*o !a'$a! '(og(a) $" (o &(/a&aj+ j"( !" g+ '(o"$o($*o &(")"

  !a '("&o"!j" '(3*o) &(/a&a!ja

  • d!a)-*o *o)'aj3(a!j" 8 '(og(a) $" '("&od" !"'o$("d!o '("

  &(/a&a!ja '(og(a)a 8 o&a*o !a'$a! '(og(a) 'o$%9+ !"/%o 3o/j"

   '"(,o()a!$" j"( $" g+ '(o"$o($*o &(")" !a '("&o"!j" '(3*o)

  &(/a&a!ja

  I!%"('("%"($* j" '("&od" $&a*+ !a("d+ *oda &$o*og !&oa a)"!j+j+

  odgo&a(aj+) &" '("&"d"!) d"3o&)a *oda *oj $" $a$%a&3jaj+ )a/!$* *od. U$3"d

  o&a*&og !a-!a '("&o"!ja6 'o$%9" $" !a%!o 3o/ja o'%)aja *oda + od!o$+ !a

  *o)'aj3"($*" j"*"6 /%o a 'o$3"d+ )a 3o/j" '"(,o()a!$" !a'$a!7 '(og(a)a.

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  8/39

  S)a!j"!j" (oja !$%(+*ja !a'$a!og + j"*+ &$o*og !&oa )og+" j" 'o$%

  o'%)ajo) '(o"$a *o)'aj3(a!ja. O'%)ajo) j" )og+" da *o)'aj3"( &(/

  )"!" + *od+ &$*og !&oa *a*o $" '("&"d"! '(og(a) o *(a (9" $" &(/a&ao.

  U*o3*o '(og(a)"( d"*3a(/" '(o)"!3j&" 3 ,+!*j" *oj" $" *a$!j" + '(og(a) !"

  *o($%"6 *o)'aj3"( 7 )o9" od$%(a!% + '(o"$+ *o)'aj3(a!ja. Kao ("+3%a% (a3-%7

  %"7!*a o'%)aj" '(o"$a *o)'aj3(a!ja )og+" j" do% d&a %'a o'%)o&a!og

   '(og(a)a:

  • P(og(a) *od *oga j" &(/"!a o'%)aja &"3-!a *oda 8 *od o&a*&og

  %'a o'%)aja *o($%" $" 'o& ,+!*ja6 '"%3ja d(+g" '(og(a)$*"

  $%(+*%+(" *a*o $" $)a!j3a &"3-!a *oda do* &(")" &(/a&a!ja !j"

   '(o(%"%a! 'a(a)"%a( 

  • P(og(a) *od *oga j" &(/"!a o'%)aja &(")"!a &(/a&a!ja 8 *od

  o&a*&og %'a o'%)aja *o($%" $" %"7!-" +g!"9&a!ja %"3a ,+!*ja +

  o$!o&! *od

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  9/39

  Primer ,. Razvijanje petlje. A*o j" d",!$a!a '"%3ja a $a(a!j" d&a !a $a 'o

  10 "3")"!a%a:

  &or(in! i=0;i410;i)a5i6 = b5i6 c5i6;

  Ia*o '"%3ja )a ,*$a! 'o!a% (oj %"(aja + $&a*oj od %"(aja " $" '(o&"(a&a%

  da 3 j" %o 'o$3"d!ja %"(aja -)" " $" g+% d"o '(o"$o($*og &(")"!a. Ka*o $" (oj

   '(o&"(a $)a!jo6 )o9" $" 'o&"a% *o(a* %"(aja !a d&" %"(aj" 'o '"%3j.

  &or(in! i=0;i410;i=7) a5i6 = b5i6 c5i6; a5i16 = b5i16 c5i16;  

  Po/%o j" (oj %"(aja + '"%3j $%a%-a!6 o!a $" + 'o%'+!o$% )o9" +*3o!%:

  a506 = b506 c506; a516 = b516 c516; a576 = b576 c576; a5"6 = b5"6 c5"6; a586 = b586 c586; a596 = b596 c596; a5:6 = b5:6 c5:6; a56 = b56 c56; a5+3" $o(% j" )a!j"

  ",*a$a! + od!o$+ !a +* $o(% a3go(%a)6 do* j" Ma%3ao& a3go(%a) 'o$"d+j" !ajo3j"

   '"(,o()a!$" j"( j" a$!o&a! !a '(!'+ (ag(a!a%og $%a3a.

  n=10000; % >roj clanova u nizu

  a=round(1000*rand(n,1)); % Generisanje niza sa nasimu?nim ?laniovimab=round(1000*rand(n,1)); % Generisanje niza sa nasimu?nim ?laniovimac=round(1000*rand(n,1)); % Generisanje niza sa nasimu?nim ?laniovima

  &prin!& (1, @Aor!i!anje niza $oriscenjem >ubble sor! alori!ma Bn@)sor!ed = &alse;!ic; %#o$reni !opericu.Cile sor!ed D= !rue  sor!ed = !rue;  n = n -1;

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  10/39

  &or i=1'mi& a(i,1) a(i1,1)

  !emp = a(i,1);  a(i,1)=a(i1,1);  a(i1,1) = !emp;  sor!ed = &alse;endendend!1=!oc %+aus!avi !opericu &prin!& (1, @Aor!i!anj niza $oriscenjem uic$ sor! alori!ma Bn@)!ic; %#o$reni !opericu&or i=1'n-1  &or j=i1'n  i& b(i)b(j)  !emp=b(i);  b(i)=b(j);  b(j)=!emp;  end;

    end;end;!7=!oc %+aus!avi !opericu &prin!& (1, @Aor!i!anje niza $oriscenjem FTH> sor! alori!ma Bn@)!ic; %#o$reni !opericuc=sor!(c);!"=!oc %+aus!avi !opericu

  Da $" '"(,o()a!$" j"d!og '(o"$o(a )og3" *&a!%%&!o (a%6 'o%("!o j"

  d",!$a% j"d!" + *oj)a $" %" '"(,o()a!$" )og3" (a9a&a%. Najj"d!o$%a&!j

   'o*aa%"3j '"(,o()a!$ j"d!og '(o"$o(a j" &(")" &(/a&a!ja '(og(a)a. V(")"&(/a&a!ja !"*og '(og(a)a )o9" $" (a3o9% !a %( 'a(a)"%(a:

  • V(")" %(aja!ja j"d!og %a*%!og !%"(&a3a

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  11/39

  =

  =

  cycle

  nsinstructionstructionCyclesPerI 

  ond 

  cyclesencyClock"re#u

  cycle

  nsinstructioCPI 

  cycle

  ondsClockCycle

   $IP   $"

  $"

  1

  Pa(a)"%a( '(o$"-!og (oja !$%(+*ja6 !j" !aj'o+da!j 'o*aa%"3j '"(,o()a!$ j"d!og '(o"$o(a j"( ("+3%a% )og+ ja*o &a((a% od %'a '()"!j"!og '(og(a)a a

  %"$%(a!j"6 %j od %'a *o(/"!7 !$%(+*ja.

  Primer . Po$)a%(aj)o '(o"$o( *oj 'o$"d+j" j"d!+ a (ad + 'o*("%!o)

  a("+. U*o3*o $" a ("/a&a!j" !"*og $o,%&"($*og '(o3")a + 'o*("%!o) a("+ *o($%"

  7a(d&"($*" !$%(+*j" *oj" *o($%" o&+ j"d!+ )a")o )a3 (oj d+ga-*7 !$%(+*ja

  *oj" " $" &(/% a od(""!o &(")". U*o3*o $% '(o3") 'o*+/a)o ("/% $o,%&"($*

  )a")o &"3* (oj )a37 !$%(+*ja *oj" " $" &(/a&a% !a%!o d+9" + od!o$+ !a

  7a(d&"($*+ ("a3aj+ '(o3")a. Ia*o " &(")" &(/a&a!ja % d+9"6 $o,%&"($*o ("/"!j"

  " )a% &" &("d!o$% MIPS + od!o$+ !a 7a(d&"($*o ("/"!j".

  Primer 2. P(o"$o( *oj (ad !a (ado) %a*%+ od 50 MH6 &(/a&a *od + *oj") $+

  a$%+'3j"!o$% 'oj"d!7 !$%(+*ja '(*aa!a $3"d"o) %a"3o). Ko)'aj3"( j" + $%a!j+ da

  o'%)+j" *od %a*o /%o )o9" $)a!j% (oj a(%)"%-*o83og-*7 o'"(aja a 50 .

  Od("d% &("d!o$% MIPS8a + $3+-aj+ !"o'%)o&a!og o'%)o&a!og *oda.

  >"!-)a(* '("d$%a&3ja )"%od )"("!ja '"(,o()a!$ + od!o$+ !a !"*+ (","("!%!+

  &("d!o$% d",!$a!+ $%a!da(do). >"!-)a(* '(og(a) $" )og+ 'od"3% !a:

  •  "!-)a(* '(og(a) a$!o&a! !a ("a3!) a'3*aja)a

  •  "!-)a(* '(og(a) a$!o&a! !a ("/a&a!j+ )a%")a%-*7 '(o3")a

  • $!%"%-* "!-)a(* '(og(a)

  >"!-)a(* '(og(a) a$!o&a! !a ("a3!) a'3*aja)a $'%+j+ &(")" &(/a&a!ja

   '(og(a)a 3 !"* d(+g 'a(a)"%a( '("*o *oj"g j" '(o&oa- a'3*aj" o)og+o

  )"("!j" '"(,o()a!$.

  Ma%")a%-* "!-)a(* '(og(a) a$!o&a! $+ )"("!j+ (!" &(/a&a!ja

  od(""!7 )a%")a%-*7 '(o3")a *ao /%o $+: !a3a9"!j" (oja PI *o(/"!j") Mo!%"

  #a(3o )"%od"6 !a3a9"!j" '(o$%7 (oj"&a 'o)o+ E("$%o%"!o&og $%a6 ("/a&a!j" $$%")a

  3!"a(!7 j"d!a-!a d(+go.

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  12/39

  Primer 3. E(a%o$%"!o&o $%o '("d$%a&3ja a3go(%a) a !a3a9"!j" '(o$%7 (oj"&a

  )a!j7 od !"*og ada%og (oja n6 *oj $" )o9" +'o%("% *a*o $" (a3" '"(,o()a!$"

   '(o"$o(a *o)'aj3"(a + *oj") j" '(og(a) !a'$a!.

  A3go(%a):

    Na'/%" $&" (oj"&" od 2 do !

    Po-"&/ od '(&og (oja !a $'$*+ =ones(1,n-1); !ic; %#o$reni !opericu

   &or m=1'n-1i& >(m)==1 %a$o je broj pros!

    &or j=7'(&loor(nJ(m)))  >((m)*j-1)=0; %izbaci sve njeove umnos$e  end  end end !=!oc %+aus!avi !opericu

   =zeros(1,sum(>)); %niz pros!iC brojevai=1;&or j=1'n-1  i& >(j)==1 %a$o je broj pros!  (i)=(j); %$opiraj a na i-!o mes!o u nizu   i=i1;  endend

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  13/39

   Naj*o(/"!j 'a(a)"%a( a *3a$,*o&a!j" '"(,o()a!$ '(o"$o(a j" (oj )3o!a

  o'"(aja + 'o*("%!o) a("+6 *oj $" (a9a&a + j"d!a)a MFOPS

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  14/39

  P("d!o$% D7(J$%o!" a3go(%)a:

  • Kod j" !a'$a! + # j"*+ )o9" $" &(/a&a% !a &"3*o) (oj+ '3a%,o()

  • Kod j" &"o)a )a3 3a*o $" (a+)" +-

  P"(,o()a!$" $" )og+ (a% + &d+ j"d!og 'a(a)"%(a DMIPS• Doa( a 8%!" 18%!" )*(o*o!%(o3"("

  Ma!" D7(J$%o!" a3go(%)a:

  • T("%(a $a)o '"(,o()a!$" "!%(a3!og '(o"$o(a

  • Ma3 $*+' o'"(aja6 %"$%(a $*3j+-&o "3o(oj!" o'"(aj"

  • O$3a!ja $" !a $%a!da(d!" # ,+!*j"

  • >"!7)a(* !" "&o3+(a

  • Po("d '(o"$o(a 'o$)a%(aj+ $" '"(,o()a!$" *o)'aj3"(a

  • O'%)ajo) *o)'aj3"(a )og+ $" do% d(a$%-!o o3j ("+3%a%

  • >"7)a(* !j" $"(%,*o&a!

  •  N" 'o$%oj $%a!da(do&a!a '(o"d+(a a %"$%(a!j"

   Na-! da $" '("&a( D7(J$%o!" "!7)a(*:

  • S3aga% &"(j+ "!7)a(*a

  • Ko($%% o'%)aj+ *o)'aj3"(a

  7"%$%o!" '("d$%a&3ja $!%"%-* "!-)a(* a od("&a!j" '"(,o()a!$ "!%(a3!og

   '(o"$o(a '(3*o) *o)'3"*$!7 (a-+!a&a!ja + 'o*("%!o) a("+. O&aj "!-)a(* $"

  $a$%oj od )"/a&!" )a%")a%-*7 o'"(aja $a )a(%a)a6 %(go!o)"%(j$*7

  "*$'o!"!ja3!7 o'"(aja. R"+3%a% 7"%$%o!" "!7)a(*a $" (a9a&a + (oj+ %"(aja

  *oj" j" '(o"$o( +$'"o da &(/ + %o*+ j"d!" $"*+!d". R"+3%a% 7"%$%o!" "!7)a(*a

  $" !aj-"/" (a9a&aj+ + j"d!a)a MIPS

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  15/39

  2. PERFORMANSE MEMORISKO@ SISTEMA RAČUNARA

  M")o(j$* 'od$$%") (a-+!a(a $3+9 a $*3ad/%"!j" !a(!7 !,o()aja $a$%oj

  $" od !a )")o(j$*7 *o)'o!"!%6 *oj" $" )"+$o!o (a3*+j+ 'o *a'a%"%+ (!

  &(")"!a '($%+'a. @3a&! d"3o& )")o(j$*og 'od$$%")a $+:

  • ("g$%( '(o"$o(a

  • *"/ )")o(ja

  • o'"(a%&!a )")o(ja

  • $'o3j!a )")o(ja

  ).1. Perormanse ke/ memorije

  K"/ )")o(ja j" %(a!$'a("!%!o )'3")"!%(a!a )"+ '(o"$o(a )")o(j"

  +3oga j" da '(")o$% ja *oj $" ja&3ja +$3"d &"3*" (a3*" + (! (ada '(o"$o(a

  o'"(a%&!" )")o(j". O!a '("d$%a&3ja )")o(j+ )a3og *a'a%"%a &"3*" (!" '($%+'a6

  ("a3o&a!+ + SRAM

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  16/39

  !a-aj!o 'o&"a&a (!a *o)+!*aj" $a *"/ )")o(jo). Ta*o" &(")"!o) $"

   'o&"a&ao (oj !&oa *"/ )")o(j" + )")o(j$*o) 'od$$%")+6 %a*o da $ada/!j

  $a&(")"! '(o"$o( )aj+ *"/ )")o(j+ + %( !&oa6 16 26 o!" $+ +g3a&!o) $&"

  !%"g($a!" !a $%o) -'+ *ao '(o"$o(.

  P(!' +&o"!ja *"/ )")o(j" + )")o(j$* 'od$$%")6 o)og++j" da o!

   'o$"d+j" *a'a%"% o'"(a%&!" )")o(j"6 '( -")+ j" (!a '($%+'a '(39!o j"d!a*a

   (! '($%+'a *"/ )")o(j. O&a*&a o(ga!aja o'"(a%&!" )")o(j"6 !a&a $"

  )")o(ja + d&a !&oa. O$!o&! +$3o& da o&aj *o!"'% ,+!*o!$ao j" '(!'

  3o*a3!o$% (","("!". M")o(j$*a (","("!a '("d$%a&3ja Taj '(!' %&(d da )")o(j$*"

  (","("!" %"9" da $" g(+'/+. U d+go) &(")"!$*o) '"(od+6 g(+'" + +'o%(" $" )"!jaj+6

  a3 + *(a%*o) &(")"!+6 '(o"$o( (ad '(&"!$%&"!o $a ,*$(a!) g(+'a)a )")o(j$*7

  (","("!.

  • I+"& a !$%(+*j" g(a!a!ja 'o&a6 *oj $a-!ja&aj+ *ao )a3 d"o $&7

   '(og(a)$*7 !$%(+*ja6 &(/"!j" '(og(a)a j" $"*&"!ja3!o. Da*3" +

  &"! $3+-aj"&a $3"d"a !$%(+*ja *oja %("a da $" do!"$" !"'o$("d!o

   '(a% '("%7od!o do!"$"!+ !$%(+*j+.

  • Poja&a d+ga-*7 !"'("*!+%7 $"*&"! 'o&a '(o"d+(a j" ("da* $3+-aj6

   'a '(og(a) o$%aj" a%&o("! + &"o)a +$*o) o*&(+ d+!" 'o&a

   '(o"d+(a.• V"!a %"(a%&!7 *o!$%(+*a%a $a$%oj $" od ("3a%&!o )a3og (oja

  !$%(+*ja *oj" $" 'o!a&3jaj+ )!ogo '+%a. Za &(")" %"(aj" '(o(a-+! j"

  a%&o("! + )a3o) $+$"d!o) d"3+ '(og(a)a

  • U )!og) '(og(a))a6 &"3* d"o '(o(a-+!a o+7&a%a o(ad+ $%(+*%+(a

   'oda%a*a6 *ao /%o $+ )a%(" 3 $"*&"!" a'$a. U )!og) $3+-aj"&)a

  +a$%o'!" (","("!" !a %" $%(+*%+(" 'oda%a*a " 3$*o 3o(a!" $%a&*"

   'oda%a*a.

  P(o)a/aj '("d$%a&3ja $%+aj+ *ada $ %(a9"! 3o* !" !a3a + *"/ )")o(j 'a j"

   'o%("!o !j"go&o +-%a&a!j" g3a&!" )")o(j". U*o3*o )a)o )a3 (oj '(o)a/aja6

   '(o"$o( " )a!j" &(")"!a %(o/% -"*aj+ $'o(+ o'"(a%&!+ )")o(j+6 %j. 9"3j"!"

  (","("!" " doja% (" *"/ )")o(j".

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  17/39

  S3*a 5. P(o)a/aj + *"/+ *ao ,+!*ja &"3-!" *"/ )")o(j" !a-!a '("$3*a&a!ja

  P(o)a/aj" + *"/ )")o(j )o9")o *3a$,*o&a% + %'a '(o)a/aja:• P(!+d!

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  18/39

  o P(o)a/aj +$3"d a)"!" 3o*a !a$%aj+ '(3*o) o(a 3o*a *oj

  " % a)"!j"! + *"/ )")o(j.

  ).1.1. Rad memorije u dva nivoa

  M")o(j$* $$%")+ d&a !&oa $" $a$%oj )")o(j" go(!j"g !&oa M16 )a3" ("

  *"/ )")o(j" $a &(")"!o) '($%+'a T1  )")o(j" do!j"g !&oa M26 o'"(a%&!" )")o(j"

  $a &(")"!o) '($%+'a T2. Kada $" !a'(a& )")o(j$*a (","("!a6 '(&o $" 'o*+/a&a

   '($%+' %oj (","("! + )")o(j go(!j"g !&oa M1. A*o $" %a (","("!a '(o!a"6 &(")"

   '($%+'a !o$ T1. A*o $" (","("!a !" '(o!a" + go(!j") !&o+6 o!da $" odgo&a(aj+

   3o* *o'(a do!j"g !&oa M2 + go(!j !&o M1  a%) $" %a (","("!a $'o(+-+j"

   '(o"$o(+6 a &(")" '($%+'a + %o) $3+-aj+ j" T1T2. Zog ","*%a 3o*a3!o$% (","("!"6

   j"d!o) *ad $" 3o* do!"$" + M16 %("a3o da do" do &"$!og (oja '($%+'a3o*aja)a + %o) 3o*+6 /%o a ("+3%a% )a (9 +*+'! '($%+'. A*o $a H o"3"9)o

  &"(o&a%!o+ da $" %(a9"!a )")o(j$*a (","("!a !a" + )")o(j go(!j"g !&oa6 %ada j"

   '(o$"-!o &(")" '($%+'a j"d!a*o:

  21211   =1

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  19/39

  cl&; n=100;T1=1Ie-;T7=7e-; O=0'1Jn'1;Pes=zeros(1,n1);&or i=1'n1Pes(i)=1J(1(1-O(i))*T7JT1);endplo!(O,Pes(1,'))

  S3*a . E,*a$!o$% '($%+'a + a&$!o$% od &"(o&a%!o" 'ogo%*a

  ).$. Perormanse operativne memorije

  O'"(a%&!a )")o(ja '("d$%a&3ja $*+' !%"g($a!7 *o3a *oja $3+9" a 'a)"!j" !a(!7 'oda%a*a. Nj"!" d&" o$!o&!" *a(a*%"($%*" $+: (a&!o'(a&!o$% '($%+'a

   '(&(")"!o$% 'a)"!ja. Pod (a&!o'(a&!o/+ '($%+'a 'od(a+)"&a)o da j" &(")"

   '($%+'a 3o *ojoj )")o(j$*o 3o*aj $%o. P(&(")"!o$% 'a)"!ja j" *a(a*%"($%*a

   'o3+'(o&od!-*7 )")o(ja da 'o !"$%a!*+ !a'o!a !a'aja!ja g+" $&" a'a)"!"

   'oda%*". Po !a-!+ ("a3aj" )")o(j$*7 "3ja )")o(j" $" d"3" !a $%a%-*" )")o(j"

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  20/39

  (!a '("!o$a )")o(j"

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  21/39

  Po3+'(o&od!-*a )")o(ja j" 'od3o9!a g("/*a)a. O!" )og+ da $" o*a(a*%"(/+

  *ao 7a(d&"($*" '(&(")"!". Ha(d&"($*a g("/*a j" %(aja! ,-* *&a(6 %a*o da

  )")o(j$*a "3ja 3 "3j" *oj" $+ !jo) o+7&a"!" !" )og+ 'o+da!o da $*3ad/%"

   'oda%*"6 !"go $" a*o-" !a 0 3 16 3 'og("/!o '("$*a-+ )"+ 0 1. Ha(d&"($*" g("/*"

  )og+ da +d+ '(o+(o*o&a!" o/%() 'o&("da)a o*o3!"6 g("/*a)a + '(o&od!j

  $%(o/"!o/+. P(&(")"!a g("/*a j" $3+-aja!6 !"d"$%(+*%&a! dogaaj6 *oj )"!ja $ad(9aj

   j"d!" 3 &/" )")o(j$*7 "3ja6 " o/%""!ja )")o(j". P(&(")"!" g("/*" )og+ da

   +d+ '(o+(o*o&a!" '(o3"))a + !a'aja!j+ "3"*%(-!o) "!"(gjo)6 3 a3,a -"$%a)a.

  T" -"$%" ("+3%+j+ (adoa*%&!og (a$'ada!ja 6 !a9a3o$%6 &"o)a $+ '($+%!"6 a%o /%o $"

  (adoa*%&!a j"g(a + )a3) *o3-!a)a !a3a" + $*o(o $&) )a%"(ja3)a. U$3"d %("!da

  $)a!j&a!ja )")o(j$*7 "3ja o!" $&" &/" 'o$%aj+ 'od3o9!" -"/oj 'oja& '(&(")"!7

  g("/a*a 'a &"!a $a&(")"!7 )")o(j$*7 $$%")a +*3j+-+j" 3og*+6 *a*o a o%*(&a!j"6%a*o a $'(a&3ja!j" g("/a*a.

  S3*a C. P(o&"(a $'(a&3ja!j" g("/a*a + 'o3+'(o&od!-*oj )")o(j

   Na $3 j" 3+$%(o&a! '(o"$ d"%"*j" o%*3a!ja!ja g("/a*a + o'"(a%&!oj

  )")o(j. P(3*o) $)"/%a!ja 'oda%a*a + )")o(j+ !a o$!o&+ !j7 $" g"!"(/" *od

  *o(/"!j") ,+!*j" *od(a!ja &   *oj $" %a*o" $*3ad/% + )")o(j. Da*3"6 a*o %("a da

  $" +$*3ad/% M %!a ("- 'oda%a*a6 a *od j" d+9!" K %o&a6 o!da j" $%&a(!a d+9!a

  +$*3ad/%"!" (" M K %o&a. P(3*o) -%a!ja +$*3ad/%"!7 'oda%a*a6 !a o$!o&+ !j7

  $" g"!"(/" *od *o(/"!j") $%" ,+!*j" *od(a!ja  & 6 *oj $" 'o("d $a %o&)a

  +$*3ad/%"!og *odaPo(""!j" )o9" da do&"d" do j"d!og od $3"d"a %( ("+3%a%a: 1. Nj"

  o%*(&"!a !*a*&a g("/*a. Do!"$"! 'oda $" /a3j+ !a'o3j". 2. O%*(&"!a j" g("/*a

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  22/39

  )og+" j" da $" o!a $'(a&. >%o& 'oda%a*a %o& a $'(a&3ja!j" g("/*" +!o$" $" +

  *o("*%o(6 *oj '(o&od $'(a&3j"! $*+' od M %o&a da $" 'o/a3j" !a'o3j". . O%*(&"!a j"

  g("/*a6 a3 !j" )og+" da $" o!a $'(a&.

  "da! od !ajj"d!o$%a&!j7 *odo&a a d"%"*%o&a!j" g("/* j" *od 'a(!o$ a3 o&aj

  *od )o9" $a)o da d"%"*%+j" da + 'oda)a 'o$%oj g("/*a a3 !" )o9" da +%&(d 3o*aj+

  g("/*" *a*o j" o%*3o!o. Najj"d!o$%a&!j od *odo&a a $'(a&3ja!j" g("/a*a j"

  Ha)!go& *od. Na $3 1? $+ +'o%("3j"! $+ V"!o& djag(a) da $" 3+$%(o&a3a

  +'o%("a %og *oda !a ? %!) ("-)a # *oj $"

  )"+$o!o $"*+6 'o$%oj $"da) od"3ja*a. Dod"3")o ? %a 'oda%a*a +!+%(a/!j)

  od"3j)a !a '("$"*+ *(+go&a % 'a(!o$% $" 'o$%a&3ja !a !+3+ j" %a*o da j" +*+'! (oj ,a(a 1 + !j"go&o)

  *(+g+ 'a(a! o(a%!o

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  23/39

  1. $& %o& '(o-%a!og g"!"($a!og *oda $" 'o*3a'aj+ /%o !a- da +

   'oda)a !" 'o$%oj g("/*a

  2. $a)o j"da! % '(o-%a!og g"!"($a!og *oda $" !" 'o*3a'aj+ /%o !a- da

   j" g("/*a !a %+ Ha)!go&og *oda da !a 'oda)a !" 'o$%oj g("/*a

  . d&a %a '(o-%a!og g"!"($a!og *oda $" !" 'o*3a'aj+ /%o !a- da j"

  g("/*a !a$%a3a %+ 'oda%*a *oj $" !a3a !a '("$"*+ *(+go&a !a *oj)a

   'o$%oj !"'o*3a'a!j" %o&a Ha)!go&og *oda. Taj % 'oda%a*a j"

   'o%("!o !&"(%o&a% *a*o $" o%*3o!3a g("/*a

  ?. $&a %( %a '(o-%a!og g"!"($a!og *oda $" !" 'o*3a'aj+ /%o !a- da j"

  g("/*a !a$%a3a %+ 'oda%*a *oj $" !a3a !a '("$"*+ $&a %( *(+g. Taj %

   'oda%a*a j" 'o%("!o !&"(%o&a% *a*o $" o%*3o!3a g("/*a

  Kada $" og g("/*" j"da! od %o&a 'oda%a*a '(o)"! . Sa)o j"da! od $"da) od"3ja*a j" + A #6 a3 !" + >. @("/*a a%o )o9" da

  $" $'(a& '(o)"!o) %og %a.

  O'$a! *od j" 'o!a% *ao *od a $'(a&3ja!j" j"d!" g("/*" M 0 *o($%3" $+ %! SE# DED

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  24/39

  *od a $&a*a ? %a 'oda%a*a + g3a&!oj )")o(j. Da*3"6 &"3-!a g3a&!" )")o(j" j"

  $%&a(!o o*o 12 &"a !"go /%o %o g3"da *o($!*+. Ra-+!a( VAG $+ *o($%3 C %!

  SE# DED *od a $&a*a 2 %a )")o(j"6 /%o j" doda%!7 22. V"3* (oj $a&(")"!7

  DRAM )")o(ja *o($% B %o&a '(o&"(" a $&a*7 12 %o&a 'oda%a*a6 /%o j" doda%!7

  C.

  ).) Perormanse spoljne memorije

  S'o3j!ja )")o(ja '("d$%a&3ja )")o(j+ !a)"!j"!+ a %(aj!o $*3ad/%"!j"

   'oda%a*a. U $'o3j!j" )")o(j" $'adaj+ )ag!"%! d$*6 ,3"*$3! )ag!"%! d$*o&

  %(a*"6 o'%-*" )")o(j"6 %(aj!" 'o3+'(o&od!-*" )")o(j" FASH d(+go.

  Mag!"%! d$* $" $a$%oj od $*+'a *(+9!7 '3o-a (a"!7 od !")ag!"%!og

  )a%"(ja3a

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  25/39

  S3*a B. U$'$!a -%aj+a g3a&a

  P(3*o) -%a!ja 'oda%a*a $a d$*a6 !a)ag!"%$a! )a%"(ja3 +$3"d o(%a!ja d$*a

  $%&a(a '(o)"!3j&o )ag!"%!o 'o3j" + *o3+ -%aj+" g3a&"6 /%o a 'o$3"d+ )a

  !d+*o&a!j" "3"*%(o)o%o(!" $3" + !a)o%aj)a -%aj+" g3a&". S)"( !d+*o&a!"

  "3"*%(o)o%o(!" $3" a&$" od $)"(a )ag!"%aj" )a%"(ja3a !a 'o&(/! d$*a6

  od!o$!o a&$" od %oga da 3 j" !a d$*+ +'$a!a 3og-*a !+3a 3 j"d!a. Č%aj+a g3a&a

  $" *od $a&(")"!7 d$*o&a -"/" (a+j" + o3*+ )ag!"%!o8("$%&!og 3 Ha33 $"!o(a6

  *a*o $" 'oj"d!o$%a&3a *o!$%(+*ja 'oo3j/a3" '"(,o()a!$".

  Ka'a%"% )ag!"%!og d$*a a&$ od g+$%!" a'$&a!ja !,o()aja6 'a $"

  &(")"!o) &"3-!a )ag!"%!7 "3")"!a%a !a%!o $)a!j&a3a. Po/%o j" *od '3a!a(!"o(ga!aj" )ag!"%!7 "3")"!a%a6 !j7o&a &"3-!a og(a!-"!a &"3-!o) +'$!o8-%aj+"

  g3a&"6 '(o&oa- )ag!"%!7 d$*o&a $+ '("/3 !a &"(%*a3!+ o(ga!aj+ )ag!"%!7

  "3")"!a%a -)" j" $" !a%!o 'o&"a3a g+$%!a a'$&a!ja. Mag!"%!a g3a&a j" '(o)"!3a

  o3* $a$%oj $" od j"d!og a/3j"!og d"3a *oj )ag!"%/" &(3o +a* d"o )ag!"%!og

  )a%"(ja3a. I$'od )ag!"%!og $3oja !a3a $" $3oj )"*og )ag!"%!og )a%"(ja3a *(o *oj $"

  a%&a(a )ag!"%!o 'o3j". Mag!"%!o 'o3j" $" a%) +$)"(a&a *(o $%o )ag!"%$a!"

  "3")"!%"

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  26/39

  S3*a 10. P3a!a(!o &"(%*a3!o +'$&a!j" 'oda%a*a !a )ag!"%! d$* 

  Po/%o $+ '3o-" )ag!"%!og d$*a *(+9!og o3*a !a$%aj" '(o3") o(ga!aj"

   'oda%a*a !a 'o&(/! d$*a. Po/%o '3o-a d$*a (o%(a $'od +'$!o8-%aj+" g3a&"6 $'od !j"

  $" ,o()(a '($%"! /(!" +'$!o8-%aj+" g3a&" *oj !a&a)o $%aa. Po&(/!a d$*a od

  "!%(a *a '"(,"(j d$*a j" 'od"3j"!a !a ! *o!"!%(-!7 $%aa. U'$!o -%aj+a g3a&a $"

  )o9" 'o)"(a% + d$*("%!) *o(a)a '( -")+ $" 'oo!(a !ad odgo&a(aj+" $%a".

  Ka*o $" $'("-3a !%"(,"("!ja )"+ $+$"d!7 $%aa '(3*o) o'"(aja +'$a

  -%a!ja6 $%a" $+ )"+$o!o 'od"3j"!" (a)a)a. S%a" $+ da3j" 'od"3j"!" + ,*$a! (oj$"*%o(a *oj '("d$%a&3jaj+ !aj)a!j+ j"d!+ 'oda%a*a *oja $" )o9" +'$a% '(o-%a% $a

  )ag!"%!og d$*a. U &"! $a&(")"!7 $$%")a6 *o($%" $" $"*%o( ,*$!" d+9!"6 gd" j"

  512 aj%o&a $*o(o +!&"(a3!a &"3-!a $"*%o(a.

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  27/39

  S3*a 11. O(ga!aja 'oda%a*a !a )ag!"%!o) d$*+

  O&a*&a '($%+' o(ga!aj 'oda%a*a !a d$*+ o)og+a&a j"d!a*o &(")" -%a!ja

   3o *og $"*%o(a !a d$*+ j"( $" d$* o(" *o!$%a!%!o) +gao!o) (!o) (Constant 

   Angular elocity6 #AV=. N"do$%a%a* o&" %"7!*" j" /%o j" !a $'o3ja/!j) $%aa)a !a%!o

  )a!ja g+$%!a +'$&a!ja + od!o$+ !a $%a" + +!+%(a/!jo$% d$*a. Ka*o $" o&aj

  !"do$%a%a* )ogao o%*3o!% *o($% $" '(o)"!3j&a (!a o(%a!ja d$*a + a&$!o$% od

   'oj" $%a" !a 'o&(/! d$*a. P(3*o) '($%+'a $%aa)a *oj" $" !a3a" 39" "!%(+

  d$*a (!a o(%a!ja '3o-" " % &"a + od!o$+ !a (!+ o(%a!ja a*o $" '($%+'a

  $%aa)a *oj" $" !a3a" !a '"(,"(j d$*a. O&o) %"7!o3ogjo) $" 'o&"a&a *a'a%"%

  )ag!"%!og d$*a a3 $" !a%!o *o)'3*+j" o(ga!aja 'oda%a*a6 *ao +'(a&3ja!j" (ado)

  d$*a.

  S3*a 12. O(ga!aja 'oda%a*a + a&$!o$% !a +gao!+ (!+ d$*a

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  28/39

  Ka*o $" 'o&"ao *a'a%"% )ag!"%!og d$*a6 $a&(")"! )ag!"%! d$*o& *o($%" &"

   (oj )ag!"%!7 '3o-a *oj" $+ oo$%(a!o !a)ag!"%$a!". P3o-" $" )"7a!-* $'("9+ !a $%+

  o$o&!+6 %a*o da $" aj"d!o o(+. Po/%o $&a*a 'o&(/!a '3o-" )ag!"%!og d$*a a7%"&a

   j"d!+ +'$!o8-%aj++ g3a&+6 !"o'7od!o j" da g3a&" +d+ $'("g!+%" !a aj"d!-*

   'oo! )"7a!a)6 *a*o $" 'oj"d!o$%a&3a *o!$%(+*ja )ag!"%!og d$*a. Po/%o $"

  g3a&" aj"d!o *("+6 o!" ,o()(aj+ 3!da( *oj '("d$%a&3ja $*+' $%aa !a *oj" '('adaj+

  (a3-%) 'o&(/!a)a '3o-a a !a3a" $" !a $%o) (a$%oja!j+ od o$" &(a%3a.

  S3*a 1. O(ga!aja 'oda%a*a + d$*+ $a &") (oj") )ag!"%!7 '3o-a

  O$) *a'a%"%a6 &"o)a &a9a! 'a(a)"%a( '"(,o()a!$ )ag!"%!7 d$*o&a j"

  &(")" '($%+'a 'oda)a !a d$*+. O&o &(")" $" )o9" 'od"3% !a &(")" 'oo!(a!ja6

  &(")" (o%ao!og *a/!j"!ja &(")" %(a!$,"(a 'oda%a*a.

  S3*a 1?. V(")"!$* *3+$ *od '($%+'a 'oda)a !a )ag!"%!o) d$*+

  Da $" '($%+'3o 'oda)a !a )ag!"%!o) d$*+6 +'$!o -%aj+a g3a&a !aj'(")o(a da $" 'oo!(a !a 9"3j"!+ $%a+. V(")" *oj" j" 'o%("!o da $" g3a&a 'o$%a&3a

  !a $%a+ o&" $" vreme pozicioniranja

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  29/39

  • )!)a3!o &(")" 'oo!(a!ja

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  30/39

   'o$"!a 'a9!ja 'o$&"% $$%")+ $*3ad/%"!ja 'oda%a*a !a )ag!"%!) d$*o&)a *a*o

  $" 'oo3j/a3a +*+'!" '"(,o()a!$" (a-+!a($*og $$%")a. Ko!$%(+*%o( $+ +&d"3 da $"

   '"(,o()a!$" )ag!"%!7 d$*o&a )og+ +!a'("&a% $a)o do &"$!" g(a!" da $"

  doda%! do '"(,o()a!$ )og+ o$%&a(% !o&a d$*o&a *oj (ad" !"a&$!o 'a(a3"3!o.

  Po)o+ o&og '($%+'a a$"! UI a7%"& )og+ da $" o'$3+9+j+ 'a(a3"3!o6 $&" do* 

  %(a9"! 'oda $%oj" !a a$"!) d$*o&)a. Po("d %oga6 j"da! UI a7%"& )o9" da $"

  &(/a&a 'a(a3"3!o a*o j" 3o* 'oda%a*a *o)" %("a da $" '($%+' (a$'o(""! !a &/"

  d$*o&a.

  S%a!da(do&a!a /")a a (ad $a &/"$%(+*) 'a(a3"3!) d$*o&)a 'o!a%ja *ao

  RAID

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  31/39

  S3*a 15. O(ga!aja 'oda%a*a + RAID 0 $$%")+

  Ka'a%"% $$%")a j"d!a* j" $+) *a'a%"%a d$*o&a:

  0

  1i

  n

   -AI. $.

  i

  C C =

  = ∑V"(o&a%!oa o%*aa # AI./  "3og $$%")a j"d!a*a j" $+) &"(o&a%!oa o%*aa #i

   'oj"d!7 )ag!"%!7 d$*o&a:

  0

  1 -AI. $.i

  n

  otka,a otka,a

  i

   p p=

  = ∑V"(o&a%!oa $'(a&!og (ada p AI./ $" doja od+)a!j") &"(o&a%!o" o%*aa # AI./

  $$%")a od 16 a '(")a $3"d"oj ,o()+3:

  0

  1

  1

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  32/39

  2. Za7%"& a +'$&a!j" %(a9 da o" odgo&a(aj+" %(a*" +d+ a9+((a!"6 a7 %o

  )o9" da $" +(ad 'a(a3"3!o. P(")a %o)"6 '"(,o()a!$+ +'$&a!ja d*%(a

  $'o(j" od d&a +'$&a!ja

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  33/39

  S3*a 1. O(ga!aja 'oda%a*a + RAID 1 $$%")+

  R?'! Nivo $

  RAID !&o 2 *o($% 'a(a3"3!+ %"7!*+ '($%+'a. U !+ $a 'a(a3"3!) '($%+'o)6 $&

  d$*o& -3a!o& +-"$%&+j+ + &(/"!j+ $&a*og UI a7%"&a. V("%"!a 'oj"d!a-!7 d$*o&a

  $+ %'-!o $!7(o!o&a!a6 %a*o da j" $&a*a g3a&a d$*a + $%o) 'o3o9aj+ !a $&a*o) d$*+

  + 3o *o) %("!+%*+ &(")"!a. Kod o&og !&oa 'oda $" d"3" + &(3o )a3" %(a*"6 d+9!"

  !"*o3*o aj%o&a *oj" $" 'a(a3"3!o +'$+j+ !a ! d$*o&a. Po("d d$*a a 'oda%*" 'o$%oj

  d$* !a *o)" $" -+&a Ha))!go& *od *oj j" + $%a!j+ da $'(a& j"d!o$%(+*" d"%"*%+j"

  d&o$%(+*" g("/*" %o&)a.

  Ia*o RAID 2 a7%"&a )a!j" d$*o&a od RAID 16 o! j" da3j" &"o)a $*+'. >(oj

  ("d+!da!%!7 d$*o&a j" '(o'o(o!a3a! 3oga(%)+ (oja d$*o&a $a 'oda)a. P(3*o)

   j"d!og -%a!ja6 $%o&(")"!o $" '($%+'a $&) d$*o&)a. Za7%"&a! 'oda '(d(+9"!

  *od a $'(a&3ja!j" g("/a*a $" $'o(+-+j+ *o!%(o3"(+ !a. A*o 'o$%oj j"d!o$%(+*a g("/*a

   %a6 *o!%(o3"( )o9" da '("'o!a g("/*+ od)a7 j" $'(a&6 %a*o da $" &(")" -%a!ja !"

   '(od+9a&a. P(3*o) j"d!og +'$&a!ja6 )o(a da $" '($%+' $&) d$*o&)a a 'oda%*"

  a 'a(!o$% da $" oa&3a o'"(aja +'$&a!ja. RAID 2 )ogao da +d" ",*a$a! o( 

  $a)o + o*(+9"!j+ + *o)" $" 'oja&3j+j" )!ogo g("/a*a d$*a. I)aj+ + &d+ 'o+da!o$%

   'oj"d!a-!7 d$*o&a !j7o&7 +("aja6 RAID 2 $" ("%*o *o($%.

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  34/39

  S3*a 1C. O(ga!aja 'oda%a*a + RAID 2 $$%")+

  R?'! nivo )

  RAID $" o(ga!+j" !a $3-a! !a-! *ao RAID 2. Ra3*a j" + %o)" /%o RAID

  a7%"&a $a)o j"da! ("d+!da!%! d$*6 " o(a !a %o *o3*o j" &"3* ! d$*o&a.

  U)"$%o *oda a $'(a&3ja!j" g("/a*a6 '(o(a-+!a&a $" j"d!o$%a&a! % 'a(!o$% a $*+'

   'oj"d!a-!7 %o&a !a $%oj 'oj !a $&) d$*o&)a $a 'oda)a.

  S3*a 1. O(ga!aja 'oda%a*a + RAID $$%")+

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  35/39

  R?'! nivo *

  RAID !&o ? do *o($%" %"7!*+ !"a&$!og '($%+'a. U !+ $a !"a&$!)

   '($%+'o)6 $&a* d$* -3a! (ad !"a&$!o6 %a*o da a$"! UI a7%"& )og+ da $"

  ado&o3ja&aj+ 'a(a3"3!o. Zog %oga $+ !o& $a !"a&$!) '($%+'o) 'ogod!j a

  a'3*aj" *oj" %(a9" &"3*" (!" UI a7%"&a6 a ("3a%&!o $+ )a!j" 'ogod! a a'3*aj"

  *oj" %(a9" &"3*" (!" '("!o$a 'oda%a*a.

  Kao + d(+g) RAID /")a)a6 *o($% $" d"3j"!j" 'oda%a*a !a %(a*". U $3+-aj+

  RAID ? do 6 %(a*" $+ ("3a%&!o &"3*". Kod RAID ?6 (a-+!a $" % 'o % %(a*a 'a(!o$%

   '("*o odgo&a(aj+7 %(a*a !a $&a*o) d$*+ a 'oda%*"6 a %o& 'a(!o$% $" $*3ad/%" +

  odgo&a(aj+oj %(a !a d$*+ a 'a(!o$%.

  RAID ? o+7&a%a *a!+ +'$&a!ja *ada $" &od UI a7%"& a +'$&a!j") )a3og

  o)a. S&a* '+% *ada $" 'oja& +'$&a!j"6 $o,%&"( a +'(a&3ja!j" !o) )o(a da a9+((a!" $a)o *o($!-*" 'oda%*"6 !"go odgo&a(aj+" %o&" 'a(!o$%. Za)$3%" ! od '"%

  +("aja + *o)" G0 do G $ad(9" 'oda%*"6 a G? j" d$* a 'a(!o$%. P("%'o$%a&%" da $"

  &(/a&a +'$&a!j" *oj" o+7&a%a $a)o %(a*+ !a d$*+ G1. U 'o-"%*+6 a $&a* % 6

  )a)o $3"d" od!o$:

  ?< = A< = 2< = 1< = 0< = 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i= ⊕ ⊕ ⊕

  Po$3" a9+((a!ja6 $a 'o%"!ja3!o '(o)"!j"!) %o&)a o!a-"!) $)o3)a

  W'()

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  36/39

  -%a!ja d&a +'$&a!ja. U $3+-aj+ UI &""g o)a6 +'$&a!ja *oj" o+7&a%a %(a*" !a

  $&) +("aj)a d$*o&a6 'a(!o$% $" 3a*o (a-+!a&a *o(/"!j") $a)o !o&7 %o&a

   'oda%a*a. Na %aj !a-! d$* a 'a(!o$% )o9" da $" a9+((a 'a(a3"3!o $a +("aj)a a

   'oda%*" !")a doda%!7 -%a!ja 3 +'$&a!ja. U $&a*o) $3+-aj+6 $&a*a o'"(aja

  +'$&a!ja )o(a da o+7&a% d$* a 'a(!o$%6 *oj a%o 'o$%aj" +$*o g(3o.

  S3*a 1B. O(ga!aja 'oda%a*a + RAID ? $$%")+

  RAID ? *o($% %"7!*+ !"a&$!og '($%+'a gd" $" 'oda g(+'/+ + 3o*o&"

  &"3-!" j"d!og 3 &/" $"*%o(a +'$+j+ $" !a d$*o&" + !+. I$'(a&3ja!j" g("/a*a $"

   'o$%9" *o(/"!j") '(o&"(" 'a(!o$% 3o*o&a %aj 3o* $" $*3ad/% !a a$"!o) d$*+.

  Ka'a%"% RAID ? $$%")a j" j"d!a* $+) *a'a%"%a d$*o&a *oj $" *o($%" a

   'oda%*". S$%") )o9" ("*o!$%(+$a% 'oda%*" +*o3*o o%*a9" j"da! od d$*o&a.

  V"(o&a%!oa o%*aa # AI.1 *od RAID ? $$%")a $" (a-+!a !a $3"d" !a-!

  ( ) ( ) ( )  A21A21A21A21?

    111   ############# -AI.   ⋅⋅+⋅⋅−+⋅−⋅+−⋅⋅=

  V"(o&a%!oa $'(a&!og (ada p AI.1 $" doja '(")a $3"d"oj ,o()+3:( ) ( ) ( )

    A21A21A21A21?  111   p p p p p p p p p p p p p -AI.   ⋅⋅+⋅⋅−+⋅−⋅+−⋅⋅=

  R?'! nivo ,

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  37/39

  RAID 5 $" o(ga!+j" !a $3-a! !a-! *ao RAID ?. Ra3*a j" + %o)" /%o RAID 5

  (a$'od"3j+j" %(a*" a 'a(!o$% 'o $&) d$*o&)a. T'-!o6 'od"3a j" 'o /") $a *(+9!)

  dod"3j&a!j"). Za ! od ! d$*o&a6 %(a*a a 'a(!o$% j" !a (a3-%o) d$*+ a '(&7 !

  %(a*a6 a o!da $" +o(a* 'o!a&3ja. Ra$'od"3o) %(a*a a 'a(!o$% 'o $&) +("aj)a6

  "ga&a $" 'o%"!ja3!o UI +$*o g(3o *oj" $" !a3a + RAID ?.

  S3*a 20. O(ga!aja 'oda%a*a + RAID ? $$%")+

  R?'! nivo -.

  U /") RAID 6 &(/" $" d&a (a3-%a '(o(a-+!a 'a(!o$% $*3ad/%" $" + a$"!)

   3o*o&)a !a (a3-%) d$*o&)a. Za%o $" ! RAID 6 -j *o($!-* 'oda a7%"&aj+ N d$*o&a6 $a$%oj od N 2 d$*a. P $+ d&a (a3-%a a3go(%)a a '(o&"(+ 'oda%a*a.

  "da! od !j7 j" '(o(a-+! "*$*3+&!og8II *oj $" *o($% + RAID ? 5. A3 d(+g j"

  !"a&$a! a3go(%a) a '(o&"(+ 'oda%a*a. To o)og+a&a da $" o!o&" 'oda -a* a*o

  o%*a9+ d&a d$*a *oj $ad(9" *o($!-*" 'oda%*".

  P("d!o$% RAID j" + %o)" /%o o! o""+j" &"o)a &$o*+ (a$'o3o9&o$%

   'oda%a*a. T("a3o da o%*a9+ %( d$*a +!+%a( !%"(&a3a MTTR

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  38/39

  S3*a 21. O(ga!aja 'oda%a*a + RAID $$%")+

  Primer 1). RAID $$%") $" $a$%oj od %( !"a&$!a d$*a $a $3"d") *a(a*%"($%*a)a:!isk apacitet @G"A Berovatno0a otkaza

  1 ?0 0602 ?0 060 ?0 060

  Od("d% *a'a%"% &"(o&a%!o+ o%*aa + $3+-aj+:a= RAID 06 = RAID 16= RAID ?6 gd" $" 'o$3"d!j d$* *o($% a $*3ad/%"!j" %a 'a(!o$%.

  Re/enje6

  a=   ∑=

  =++==A

  1

  0   120?0?0?0i

  i -AI. 2BC C 

  ∑=

  ==++==A

  1

  0  PB0B600A600A600A60

  i

  i -AI.   ##

   =   ( ) 2BC C  i -AI.   ?0)!1   ==

  ∏=

  =⋅⋅==n

  i -AI.##

  11

  1   0600002C0A600A600A60

  =   ∑=

  =+==2

  1

  0   E0?0?0i

  i -AI.2BC C 

  ( ) ( ) ( )   02F?F60111 A21A21A21A210   =⋅⋅+⋅⋅−+⋅−⋅+−⋅⋅=   ############# -AI.

  Primer 1*. RAID $$%") $" $a$%oj od %( !"a&$!a d$*a $a $3"d") *a(a*%"($%*a)a:!isk apacitet @G"A Pouzdanost @:A

  1 100 BB2 150 B

 • 8/17/2019 Performanse i Pouzdanost Racunarskih Sistema - Mateijal Sa Vezbi

  39/39

  200 B65Od("d% *a'a%"%6 &(")" '($%+'a &"(o&a%!o+ o%*aa + $3+-aj+:

  a= RAID 06 = RAID 16= RAID ?6 gd" $" 'o$3"d!j d$* *o($% a $*3ad/%"!j" %a 'a(!o$%.

  Re/enje6

  a=   ∑=

  =++==A

  1

  0   ?50200150100i

  i -AI. 2BC C 

  060??A5A06B55F?C1

  BE560BE60BB601111 A211

  00

  =−=

  ⋅⋅−=⋅⋅−=−=−=   ∏=

   p p p p p#n

  i

  i -AI. -AI.

   =   ( ) 2BC C  i -AI.   100)!1   ==

  ( ) ( ) ( )   0600000A0156001600260111A21

  1

  1  =⋅⋅=−⋅−⋅−==∏

  =

   p p p##n

  i

  i -AI.

  =   ∑=

  =+==2

  1

  ?   250150100i

  i -AI. 2BC C 

  ( ) ( ) ( )   ?A21A21A21A21??   10??6F11111  −

  ⋅=⋅⋅+⋅⋅−+⋅−⋅+−⋅⋅−=−=   p p p p p p p p p p p p p# -AI. -AI.