Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  1/37

  NAMA : ___________________________

  KELAS : __________________________

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

  EXCEL 2

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUKEMAHIRAN TEKNIKAL 76/1

  Kertas 1

  Ogos 2011

  1 JAM 30 MINIT

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan

  2. Jawab semua soalan

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertanda A, B , C dan D. Bagi tiap-

  tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

  4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu

  jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan

  pilihan anda yang baru.

  ________________________________________________________________________

  Kertas ini mengandungi 36 halaman bercetak termasuk muka hadapan

  76/1 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

  76/1 SULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  2/37

  SULIT 76/1

  1 Apakah amalan 4M dalam sistem keselamatan bengkel ?

  I Bertanggungjawab

  II Rasional

  III Menilai diri sendiri dan tempat kerja

  IV Mendisiplin

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  Halaman rumah Halim berselerak dengan kasut yang

  tidak tersusun . Hal ini menyebabkan rumahnya

  kelihatan tidak kemas.

  2 Apakah proses yang berkaitan dengan penyataan di atas?

  A Meramal situasi

  B Penyataan masalah

  C Penyelesaian masalah

  D Menganalisis maklumat

  3 Apakah langkah seterusnya yang perlu dilakukan selepas pengenalpastian

  masalah?

  A Pemilihan idea

  B Perekaan projek

  C Perancangan pembinaan projek

  D Pembinaan dan pengujian projek

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  2

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  3/37

  SULIT 76/1

  4 Apakah faktor-faktor yang di ambil kira dalam penghasilan reka cipta produk?

  I Mesra alam

  II Teknik pembuatan

  III Keupayaan kendiri

  IV Keuntungan yang akan diperolehi

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  5 Rajah 1 menunjukan satu projek reka cipta.

  Rajah 1

  Berapa keping kayu bersaiz 90mm x 40 mm x 5mm yang diperlukan dalam projek itu

  sekiranya tebal kayu yang digunakan ialah 5mm ?

  A 2 batang

  B 3 batang

  C 4 batang

  D 5 batang

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  3

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  4/37

  SULIT 76/1

  6 Rajah 2 menunjukkan carta alir proses perekaan projek.

  Rajah 2

  Antara berikut manakah padanan yang betul tentang X dan Y?

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  X Y

  A Model awal Lukisan kerja

  B Lukisan kerja Model awal

  C Model awal Lakaran kerja

  D Lakaran awal Model kerja

  4

  Lakaran

  Y

  Idea terbaik

  Sesi Kritikan

  Sesi Kritikan

  Sesi kritikan

  Prototaip

  X

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  5/37

  X

  SULIT 76/1

  7 Rajah 3 menunjukkan bahagian yang hendak di buang.

  Rajah 3

  Antara berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk membuang bahagian X ?

  A

  B

  C

  D

  8 Pernyataan di bawah menunjukkan ciri-ciri suatu bahan.

  Apakah nama bahan itu?

  A Perspek

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  5

  - Permukaan licin dan berkilat

  - Sesuai membuat bentuk model dan prototaip

  - boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan warna

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  6/37

  SULIT 76/1

  B Papan lapis

  C Mounting board

  D Medium Density Fiber Board (MDF)

  9 Antara berikut yang manakah cara memaku bagi menghasilkan cengkaman

  yang lebih kuat ?

  10 Jadual 1 menunjukkan kos bahan untuk seunit projek rak alatulis.

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  BIL BAHAN KUANTITI

  UNIT

  KOS

  SEUNIT

  1 MDF 100mm x 250mm x 3mm 2 RM 1.20

  2 Papan lapis 80mm x 150mm x 3mm 2 RM 0.80

  3 Perspek 120mm x 60mm x 3mm 1 RM 1.20

  4 Aluminium 120mm x 40mm 1 RM 0.60

  5 PVC 65mm (diameter) x 100mm 1 RM 0.40

  6 Kayu 10mm x 70mm x 160mm 3 RM 0.80

  7 Kertas las, paku, syelek dan barnis secukupnya RM 1.80

  6

  A B

  DC

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  7/37

  SULIT 76/1

  Jadual 1

  Berapakah jumlah kos bahan bagi 100 unit projek itu?

  A RM 6.80

  B RM 10.40

  C RM 680.00

  D RM 1040.00

  11 Antara berikut yang manakah tujuan pendokumentasian projek?

  I Sebagai bukti penciptaan projek

  II Sebagai bahan rujukan

  III Menentukan harga dipasaran

  IV Maklumat lengkap proses pembinaan projek

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  12 Rajah 4 menunjukkan sebuah mesin mudah alih.

  Rajah 4

  Antara berikut yang manakah kegunaan mesin tersebut?

  I Membentuk permukaan kayu

  II Membuang bahagian karat pada keluli

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  7

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  8/37

  SULIT 76/1

  III Memotong lurus dan lengkung pada kayu

  IV Meratakan dan melicinkan permukaan kayu

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  13 Rajah 5 menunjukkan keratan rentas sel basah.

  Rajah 5

  Apakah bahan yang digunakan untuk membuat bahagian yang berlabel Y?

  A Zink

  B Karbon

  C Plumbum

  D Plumbum proksida

  14 Rajah 6 menunjukkan pendawaian lampu pendarfluor.

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  8

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  9/37

  SULIT 76/1

  Rajah 6

  Komponen manakah yang membekalkan voltan tinggi pada awal penyalaan dan

  menstabilkan voltan selepas lampu menyala ?

  A P

  B Q

  C R

  D S

  15 Rajah 7 menunjukkan komponen elektronik yang telah dipateri pada bod litar.

  Rajah 7

  Antara berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk memotong bahagian yang

  bertanda X?

  A B

  C D

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  9

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  10/37

  SULIT 76/1

  16 Rajah 8 menunjukkan kadar tarif dan bacaan meter kWj bagi rumah kediaman.

  Rajah 8

  A RM305.20

  B RM353.20

  C RM361.20

  D RM377.20

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  Kadar tarif

  200 unit pertama RM0.218

  800 unit berikutnya RM0.258Setiap unit tambahan RM0.278

  0 6 2 4 5

  Bacaan meter semasa

  0 4 8 4 5

  Bacaan meter terdahulu

  10

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  11/37

  SULIT 76/1

  17 Rajah 9 menunjukkan binaan utama motor arus terus.

  Rajah 9

  Apakah yang berlaku apabila X bersentuhan dengan Y?

  A Litar pintas akan berlaku

  B Aruhan elektromagnet terhenti

  C Pengaliran arus dalam litar berlaku

  D Pengaliran arus dalam litar terputus

  18 Rajah 10 menunjukkan perintang tetap dan kod warna.

  Berapakah nilai rintangan perintang tersebut?

  A 3.6 k

  B 26 k

  C 360 k

  D 260 k

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  11

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  12/37

  SULIT 76/1

  19 Rajah 11 menunjukkan komponen elektronik.

  Rajah 11

  Antara berikut yang manakah simbol komponen tersebut?

  A C

  B D

  20 Rajah 12 menunjukkan litar skematik sebuah projek elektronik.

  Rajah 12

  Antara berikut yang manakah menunjukkan bilangan komponen yang betul?

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  LED Perintang Kapasitor Transistor

  A 2 2 2 2

  B 2 2 2 1

  C 4 2 2 2

  D 4 2 3 1

  12

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  13/37

  SULIT 76/1

  21 Rajah 13 menunjukkan satu projek elektronik menggunakan bod litar.

  Rajah 13

  Apakah yang perlu diperiksa sekiranya projek itu tidak berfungsi?

  I Kedudukan kaki R1 dan R2

  II Pemasangan kaki transistor TR

  III Kekukuhan pematerian kaki komponen

  IV Limpahan pateri antara balapan dengan bod litar

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  13

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  14/37

  SULIT 76/1

  C I, III dan IV

  D II, III, dan IV

  22 Rajah14 menunjukkan sebuah tangki simpanan air.

  Rajah 14

  Paip manakah yang menyalurkan air ke bilik mandi?

  A I

  B II

  C III

  D IV

  23 Rajah 15 menunjukkan operasi sebuah tangki simbah.

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  14

  III

  Air keluar melalui

  tiub sifon ke paiptangki simbah

  Menekan tuil tangkisimbah

  Air masuk semula ketangki simbah

  Aras air dalam tiubsifon naik

  I II

  IV

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  15/37

  SULIT 76/1

  Rajah 15

  Susun mengikut turutan yang betul.

  A I, II, III dan IV

  B III, IV, I dan II

  C II, IV, I dan III

  D II, I, III dan IV

  24 Rajah 16 menunjukkan bahagian mesin jahit.

  Rajah 16

  Apakah aktiviti yang sedang dilakukan?

  A Melaraskan jarum mesin.

  B Memeriksa jarum mesin.

  C Membersihkan jarum mesin.

  D Menggantikan jarum mesin.

  25 Rajah 17 menunjukkan sebuah mesin jahit.

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  15

  x

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  16/37

  SULIT 76/1

  Rajah 17

  Antara berikut yang manakah menerangkan fungsi bahagian bertanda X?

  A Mengawal benang

  B Mengawal gerakan jarum jahitan

  C Mengawal ketegangan dan tarikan jahitan

  D Mengawal pergerakan benang apabila mesin bergerak

  26 Apakah kekurangan menu di atas?

  A Makanan pelawas

  B Makanan seimbang

  C Makanan pembina tubuh

  D Makanan pemberi tenaga

  27 Antara berikut yang manakah peraturan etika makan yang betul?

  I Meniup makanan yang masih panas

  II Mengambil makanan yang paling hampir

  III Menutup mulut dengan napkin ketika bersin

  IV Meletakkan sisa makanan di bawah pinggan

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  16

  MENU

  Sup ayam

  Ikan kukus

  Salad buah-buahan

  Air sirap

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  17/37

  SULIT 76/1

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  28 Antara berikut yang manakah benar mengenai jenis skema warna dan kesannya pada

  ruang tempat kediaman.

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  29 Rajah 18 menunjukan susun atur ruang dapur.

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  Warna Kesan

  I Hitam Mewujudkan suasana muram dan redup

  II Jingga Menjadikan ruang yang kecil menjadi luas

  III Merah jambu Menjadikan bilik rendah lebih tinggi

  IV Merah Mewujudkan suasana yang ceria

  17

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  18/37

  SULIT 76/1

  Rajah 18

  Apakah jenis ruang tersebut?

  A Ruang kerja

  B Ruang tamu

  C Ruang sosial

  D Ruang persendirian

  30 Rajah 19 menunjukan keratan batang sejenis bunga hiasan.

  Rajah 19

  Antara berikut pokok bunga yang manakah sesuai ditanam dengan keratan

  tersebut?

  A Coleus

  B Bougainvillea

  C Hibiscus rossa

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  18

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  19/37

  SULIT 76/1

  D Codiaeum

  31 Antara bahan-bahan berikut yang manakah digunakan sebagai medium memasu?

  I Tanah loam

  II Bahan organik

  III Pasir sungai

  IV Tanah liat

  A I ,II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  32 Rajah 20 menunjukan satu aktiviti penjagaan tanaman hiasan.

  Rajah 20

  Apakah tujuan aktiviti tersebut?

  A Mengekalkan kekemasan

  B Mengekalkan kelembapan

  C Membaiki pengudaraan tanah

  D Mengelakkan medium menjadi kering dan keras

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  19

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  20/37

  SULIT 76/1

  33 Rajah 21 menunjukkan satu bentuk binaan lukisan teknik.

  Rajah 21

  Antara berikut alatan manakah yang sesuai digunakan?

  I Sesiku T

  II Sesiku set

  III Jangka tolok

  IV Jangka lukis

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  34 Rajah 22 menunjukkan satu bongkah.

  X

  Rajah 22

  Antara berikut yang manakah pandangan dari arah X ?

  A B

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  20

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  21/37

  SULIT 76/1

  C D

  35 Rajah 23 menunjukkan penyambungan voltmeter dalam litar.

  Rajah 23

  Sambungan voltmeter yang manakah betul?

  A P

  B Q

  C R

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  21

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  22/37

  SULIT 76/1

  D S

  36 Rajah 24 menunjukkan litar siri selari.

  Rajah 24

  Berapakah jumlah rintangan litar itu?

  A 20 ohm

  B 22 ohm

  C 26 ohm

  D 38 ohm

  37 Rajah 25 menunjukkan meter pelbagai.

  Rajah 25

  Apakah nama bahagian yang berlabel X?

  A Pelaras sifar ohm

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  22

  X

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  23/37

  SULIT 76/1

  B Skru pelaras sifar

  C Tombol pemilih julat

  D Tombol pemilih jarum penunjuk

  38 Rajah 26 menunjukkan mentol yang disambung bersiri pada litar elektrik

  Rajah 26

  Berapakah kuasa elektrik yang digunakan?

  A 4 watt

  B 9 watt

  C 15 watt

  D 36 watt

  39 Rajah 27 menunjukkan satu komponen elektronik

  Rajah 27

  Antara yang berikut yang manakah simbol komponen itu?

  A

  B

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  23

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  24/37

  SULIT 76/1

  C

  D

  40 Rajah 28 menunjukkan binaan litar bersepadu NE 555.

  Rajah 28

  Apakah nama bahagian yang bertanda X?

  A Pin

  B Perumah

  C Cip silikon

  D Wayar emas

  41 Rajah 29 menunjukkan simbol geganti.

  Rajah 29

  Antara berikut yang manakah tamatan sesentuh COM?

  A I

  B II

  C III

  D IV

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  24

  X

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  25/37

  SULIT 76/1

  42 Rajah 30 menunjukkan litar skematik projek elektronik

  Rajah 30

  Antara berikut manakah bilangan komponen yang betul?

  43 Rajah 31 menunjukkan lukisan skematik projek elektronik

  Rajah 31

  Antara berikut label yang manakah betul?

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  L.E.D IC Suis mikro Kapasitor Perintang Boleh Laras

  A 0 1 2 I 2

  B 2 1 0 1 1

  C 2 1 1 1 1

  D 1 2 0 2 2

  25

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  26/37

  SULIT 76/1

  Label Komponen Elektronik

  P Diod

  Q Geganti

  R Transistor S Buzer

  A P dan Q

  B Q dan R

  C R dan S

  D P dan S

  44 Rajah 32 menunjukkan sebuah projek elektronik

  Rajah 32

  Antara berikut manakah menunjukkan litar skematik yang betul ?

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  26

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  27/37

  SULIT 76/1

  A

  B

  C

  D

  45 Rajah 33 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan sebuah bongkah.

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  27

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  28/37

  SULIT 76/1

  Rajah 33

  Antara berikut yang manakah menunjukkan pandangan isometrik objek itu?

  A B

  C D

  46 Rajah 34 menunjukkan sebuah bekas untuk menyimpan alat tulis.

  Rajah 34

  Antara berikut hamparan yang manakah betul ?

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  28

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  29/37

  SULIT 76/1

  A B

  C D

  47 Rajah 35 menunjukkan hamparan bagi satu objek.

  Rajah 35

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  29

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  30/37

  SULIT 76/1

  Apakah bentuk objek itu ?

  A B

  C D

  48 Rajah 36 menunjukkan

  pelan dan pandangan hadapan satu objek.

  Rajah 36

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  30

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  31/37

  SULIT 76/1

  Antara berikut, yang manakah lukisan keratan penuh mengikut

  satah pemotongan A-A?

  A

  B

  C

  D

  49 Rajah 37 merupakan sejenis gear dalam pergerakkan mekanikal.

  Rajah 37

  Apakah jenis gear itu ?

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  31

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  32/37

  SULIT 76/1

  A Gear taji

  B Gear belitan

  C Gear serong

  D Gear rak dan pinan

  50 Antara berikut yang manakah menggunakan sistem elektromekanikal untuk bergerak ?

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan IV

  D III dan IV

  51 Rajah 38 menunjukkan sejenis produk elektromekanikal.

  Rajah 38

  Antara berikut yang manakah benar tentang produk tersebut ?

  I Binaannya mudah

  II Menggunakan tenaga motor

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  32

  I

  IV

  I I I

  II

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  33/37

  SULIT 76/1

  III Menggunakan tenaga elektrik

  IV Menggunakan komponen elektronik

  A I, II, III

  B I, II, IV

  C I, III, IV

  D II, III, IV

  52 Antara berikut yang manakah menunjukkan nat kota ?

  A B

  C D

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  33

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  34/37

  SULIT 76/1

  53 Rajah 39 menunjukkan sejenis pengikat.

  I

  II III

  IV

  Rajah 39

  Antara berikut yang manakah menunjukkan saiz pengikat itu?

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan IV

  D III dan IV

  54 Rajah 40 menunjukkan bahagian luar enjin Satu Silinder Empat Lejang.

  Rajah 40

  Apakah kaitan bahagian itu dengan sistem penyalaan ?

  A Mempunyai sirip penyejuk untuk menyejukkan enjin

  B Terdapat magnet kekal untuk menghasilkan voltan tinggi

  C Mengadakan momentum untuk memusingkan lejang enjin

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  34

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  35/37

  SULIT 76/1

  D Membantu menyalurkan gas ekzos dari bungkah enjin ke udara

  55 Rajah 41 menunjukkan bahagian dalam enjin.

  X

  Rajah 41

  Apakah fungsi bahagian yang berlabel X ?

  I Menghubungkan omboh dengan aci engkol

  II Menghubungkan ruang pembakaran dengan pengimbang tara aci engkol

  III Menukarkan gerakan salingan piston kepada gerakan putaran aci engkol

  IV Menukarkan gerakan putaran kepada kuasa gerakan mekanikal

  A I dan II

  B I dan III

  C I dan IV

  D I dan IV

  56 Antara padanan bahagian sistem penyalaan berikut yang manakah benar ?

  Bahagian Fungsi

  A Megnet kekal Mengalirkan arus voltan tinggi ke palam pencucuh

  B Kondenser Mengawal bukaan titik sesentuh

  C Gelung

  penyalaan

  Menghasilkan arus voltan tinggi apabila diaruh oleh medan

  magnet

  D Titik Sesentuh Menghasilkan percikan api untuk memulakan pembakaran

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  35

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  36/37

  SULIT 76/1

  57 Antara berikut yang manakah kehendak bagi seorang murid sekolah?

  A Kasut sekolah

  B Baju sekolah

  C Duit belanja

  D Pen Parker

  58 Dimanakah perniagaan Restoran 1Malaysia boleh mendapatkan lesen perniagaan?

  A Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

  B Pendaftar Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia

  C Majlis Daerah Tempatan

  D Dewan Perniagaan Melayu

  59 Antara yang berikut yang manakah menunjukkan kelebihan menjadi usahawan

  berbanding makan gaji?

  A Daya usaha sendiri untuk mengurus segala perjalanan perniagaan

  B Tidak bebas membuat segala keputusan perniagaan

  C Bekerja dengan orang lain

  D Bergaji tetap sahaja

  60 Antara situasi-situasi yang berikut, yang manakah melanggar hak pengguna?

  A Peniaga menjual barangan yang bermutu

  B Peniaga menjual barangan rosak pada harga yang rendah

  C Peniaga menimbang dan menyukat mengikut permintaan pengguna

  D Peniaga memberikan keterangan tentang penggunaan sesuatu barangan

  SOALAN TAMAT

  76/1 Lihat sebelah

  SULIT

  36

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT

  37/37

  SULIT 76/1 37