37
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 SEMESTER I MATEMATIKA VII Guru Mata Pelajaran : NURYADI, S.Pd NIP : 196711151993031008 SMP NEGERI 196 JAKARTA Jl. Mabes TNI, Pondok Ranggon, Cipayung, JAKARTA TIMUR

perangkat pembelajaran matematika

  • Upload
    agus

  • View
    45

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ADM GURU

Citation preview

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANTAHUN PELAJARAN 2011/2012SEMESTER IMATEMATIKA VIIGuru Mata Pelajaran NURYADI, S.PdNIP1!"#111$1!!%0%100&SMP NEGERI 1!" JAKARTAJl. Mabes TNI, Pondok Ranggon, Cipayung, JAKARTA TIMURPR'GRAM TAHUNANBIDANG TUD!" MAT#MATIKAK#$A" %IITA&UN P#$AJARAN " '()*+'(),#M#T#R P-K-K BA&AAN .AKTU K#TI). Bilangana. Bilangan Bula/ )(b. Bilangan Pe0a1an )('. Al2aba3 dan A3i/4e/ika osiala. Ben/uk Al2aba3 *b. Pe0a1an Ben/uk Al2aba3 *0. A3i/4e/ika osial 56. Pe3sa4aan dan Pe3/idaksa4aan $inea3 a/uPeuba1a. Mengenal Pe3sa4aan $inea3 a/u %a3iabeldala4 Be3bagai %a3iabel 'b. Pe3sa4aan $inea3 a/u %a3iabel *0. Pene3apan Pe3sa4aan dala4 Ke1idupan *d. Penge3/ian Ke/idaksa4aan dan Pe3/idaksa4aan **. Pe3bandingana. Ga4ba3 Be3skala 'b. A3/i Pe3bandingan *0. Pe3bandingan e1a3ga dan Be3balik 1a3ga *Ulangan &a3ian 5Ulangan U4u4 * J U M $ A & 7 8'II). &i4punana. Penge3/ian &i4punan 'b. Anggo/a &i4punan '0. Menya/akan ua/u &i4punan 'd. &i4punan Kosong )e. &i4punan e4es/a )9. &i4punan Bagian 'g. Diag3a4 %enn '1. -pe3asi pada &i4punan 'i. Diag3a4 %enn da3i i3isan dan Gabungan 'dala4 soal 0e3i/a'. Ga3is dan udu/a. a/uan udu/ )'b. Me4bagi Ga3is dan Menen/ukan5Kedudukan Dua Ga3is6. egi/iga dan egi #4pa/a. i9a/:si9a/ dan Besa3an egi #4pa/ 5b. egi/iga *0. Meng1i/ung Besa3an:Besa3an pada egi/iga *Ulangan &a3ian )(Ulangan U4u4 * J U M $ A & 7;;Jaka3/a,5 Juli '()) Menge/a1uiKepala MP Nege3i )