Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

Embed Size (px)

Text of Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  1/21

  Model Tanpa Batasan (UCGR)

  Ki = 1 β = 0.0856165

  Bi = 1

  @ Bangkitan dan tarikan pergerakan pada setiap zona

  Zona 1 2 3 4 5

  1

  2

  3

  4

  5Dd 300 750 640 480 1330

  n!or"asi "engenai aksesi#i$itas antarzona %ang dapat #er&pa 'ar

  @ +atriks #ia%a ,-id

  Zona 1 2 3 4 5

  1 5 10 20 50 35

  2 25 5 40 45 25

  3 50 35 10 35 40

  4 25 40 35 5 50

  5 45 50 25 15 10

  @

  Zona 1 2 3 4 5

  1 0.6517576 0.424788 0.180444/ 0.0138312 0.04//5776

  2 0.1176063 0.6517576 0.0325603 0.0212215 0.11760632

  3 0.0138312 0.04//578 0.424788 0.04//578 0.03256035

  4 0.1176063 0.0325603 0.04//578 0.6517576 0.01383125

  5 0.0212215 0.0138312 0.1176063 0.2768588 0.42478802

  Dengan "engg&nakan persa"aan

   id = i . i . Bd . Dd . ,-id

  perka$ian #erik&t di$ak&kan &nt&k setiap se$ "atriks &nt&k "endapatk

  Dengan "enganggap !&ngsi *a"#atan "engik&ti !&ngsi ekspone

  +atriks ep,β-id

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  2/21

   11 = K1. 1. B1. ep

   12 = K1. 1. B2. ep

   13 = K1. 1. B3. ep

   14 = K1. 1. B4. ep

   15 = K1. 1. B5. ep

   21 = K2. 2. B1. ep

   22 = K2. 2. B2. ep

   23 = K2. 2. B3. ep

   24 = K2. 2. B4. ep

   25 = K2. 2. B5. ep

   31 = K3. 3. B1. ep

   32 = K3. 3. B2. ep

   3 = K3. 3. B3. ep

   34 = K3. 3. B4. ep 35 = K3. 3. B5. ep

   41 = K4. 4. B1. ep

   42 = K4. 4. B2. ep

   43 = K4. 4. B3. ep

   44 = K4. 4. B4. ep

   45 = K4. 4. B5. ep

   51 = K5. 5. B1. ep

   52 = K5. 5. B2. ep

   53 = K5. 5. B3. ep

   54 = K5. 5. B4. ep

   55 = K5. 5. B5. ep

  @ + ak*ir *asi$ "ode$ -

  Zona 1 2 3 4 5

  1 /7763.6 15/2/5.5 57742.4 331/.5 33221./

  2 10584.6 146645.5 6251.6 3055./ 46/24./

  3 3630.7 32784.8 237881.3 20/82.3 378/2.1

  4 47630.6 32/67.4 43163.5 42233/.0 24834.0

  5 3024.1 4/27.4 35752.3 63123.8 26835/.8

  dd 162633.5 376620.5 3807/1.1 512820.4 411232.8

  Dd 300 750 640 480 1330

  9d 0.0018 0.0020 0.0017 0.000/ 0.0032

  Bd 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

  ,β-11

  ,β-12

  ,β-13

  ,β-14

  ,β-15

  ,β-21

  ,β-22

  ,β-23

  ,β-24

  ,β-25

  ,β-31

  ,β-32

  ,β-33

  ,β-34,β-35

  ,β-41

  ,β-42

  ,β-43

  ,β-44

  ,β-45

  ,β-51

  ,β-52

  ,β-53

  ,β-54

  ,β-55

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  3/21

  @ + ak*ir *asi$ "ode$ - sete$a* "odi:kasi

  Zona 1 2 3 4 5

  1 186 302 110 6 63

  2 20 278 12 6 8/

  3 7 62 451 40 724 /0 63 82 802 47

  5 6 / 68 120 50/

  dd 30/ 715 723 /73 780

  Dd 300 750 640 480 1330

  9d 0./71/ 1.04/2 0.8855 0.4/32 1.7040

  Bd 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  4/21

  i

  500

  300

  875

  1350

  4753500

    ak( )akt& te"p&*( dan #ia%a per'a$anan antarzona

  n "atriks ak*ir

  nsia$negati!( didapat "atriks ep,β-id( dengan "enganggap ni$ai β = 0.0856165

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  5/21

  = 1.0 500 1.0 300

  = 1.0 500 1.0 750

  = 1.0 500 1.0 640

  = 1.0 500 1.0 480

  = 1.0 500 1.0 1330

  = 1.0 300 1.0 300

  = 1.0 300 1.0 750

  = 1.0 300 1.0 640

  = 1.0 300 1.0 480

  = 1.0 300 1.0 1330

  = 1.0 875 1.0 300

  = 1.0 875 1.0 750

  = 1.0 875 1.0 640

  = 1.0 875 1.0 480= 1.0 875 1.0 1330

  = 1.0 1350 1.0 300

  = 1.0 1350 1.0 750

  = 1.0 1350 1.0 640

  = 1.0 1350 1.0 480

  = 1.0 1350 1.0 1330

  = 1.0 475 1.0 300

  = 1.0 475 1.0 750

  = 1.0 475 1.0 640

  = 1.0 475 1.0 480

  = 1.0 475 1.0 1330

  oi i 9i Ki

  351342./ 500 0.0014 1.0000

  213462.4 300 0.0014 1.0000

  333171.1 875 0.0026 1.0000

  570/34.4 1350 0.0024 1.0000

  375187.4 475 0.0013 1.0000

  18440/8.3

  3500

  0.001/

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  6/21

  oi i 9i Ki

  667 500 0.74/8 1.0000

  405 300 0.7405 1.0000

  632 875 1.3837 1.00001084 1350 1.2458 1.0000

  712 475 0.6671 1.0000

  3500

  3500

  1.0000

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  7/21

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  8/21

  0.651758 = /7763.6

  0.424788 = 15/2/5.5

  0.180445 = 57742.4

  0.013831 = 331/.5

  0.04//58 = 33221./

  0.117606 = 10584.6

  0.651758 = 146645.5

  0.03256 = 6251.6

  0.021221 = 3055./

  0.117606 = 46/24./

  0.013831 = 3630.7

  0.04//58 = 32784.8

  0.424788 = 237881.3

  0.04//58 = 20/82.3 0.03256 = 378/2.1

  0.117606 = 47630.6

  0.03256 = 32/67.4

  0.04//58 = 43163.5

  0.651758 = 42233/.0

  0.013831 = 24834.0

  0.021221 = 3024.1

  0.013831 = 4/27.4

  0.117606 = 35752.3

  0.27685/ = 63123.8

  0.424788 = 26835/.8

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  9/21

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  10/21

  Model dengan batasan bangkit

  Bd = 1

  @ Bangkitan dan tarikan pergerakan pada

  Zona 1

  1

  2

  3

  4

  5

  Dd 300

  n!or"asi "engenai aksesi#i$itas antar

  @ +atriks #ia%a ,-id

  Zona 1

  1 5

  2 25

  3 50

  4 25

  5 45

  Dengan "enganggap !&ngsi *a"#atan

  @ +atriks ep,β-id

  Zona 1

  1 0.6517576426

  2 0.1176063204

  3 0.0138312466

  4 0.1176063204

  5 0.0212214567

  Konstanta Ki di*it&ng ses&ai persa"aan

  Ki = 1

  ;24< =1( ^    . . (  

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  11/21

  Konstanta ini "e"#erikan #atasan #a*)a tota$ >#

  1 =

  ? B1 . D1. ep,β11 A

  2 =

  ? B1 . D1. ep,β21 A

  3 =

  ? B1 . D1. ep,β31 A

  4 =

  ? B1 . D1. ep,β41 A

  5 =

  ? B1 . D1. ep,β51 A

  @

  Zona ?1

  1 1/5.5273

  2 35.281/

  3 4.14/4

  4 35.281/

  5 6.3664

  Bd 1.0000

  Cete$a* "eng*it&ng ni$ai Ki &nt&k setiap ( setiap

   id =

  se*ingga "eng*asi$kan "atriks ak*ir.

   11 = K1.

   12 = K1.

   13 = K1.

   14 = K1.

   15 = K1.

   21 = K2.

   22 = K2.

   23 = K2.

   24 = K2.

   25 = K2.

  +atriks ? Bd. Dd. 9p ,β-id

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  12/21

   31 = K3.

   32 = K3.

   3 = K3.

   34 = K3.

   35 = K3.

   41 = K4. 42 = K4.

   43 = K4.

   44 = K4.

   45 = K4.

   51 = K5.

   52 = K5.

   53 = K5.

   54 = K5.

   55 = K5.

  @ + ak*ir *asi$ "ode$ -

  Zona 1

  1 13/

  2 15

  3 10

  4 113

  5 4

  dd 281

  Dd 300

  9d 1.0676

  Bd 1.0000

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  13/21

  an (PCGR)

  setiap zona

  2 3 4

  750 640 480

  ona %ang dapat #er&pa 'arak( )akt& te"p&*( dan #ia%a per'a$anan antarzona

  2 3 4

  10 20 50

  5 40 45

  35 10 35

  40 35 5

  50 25 15

   "engik&ti !&ngsi eksponensia$negati!( didapat "atriks ep,β-id( dengan "eng

  2 3 4

  0.4247880247 0.180444865/ 0.0138312466

  0.6517576426 0.03256034/6 0.0212214567

  0.04//577565 0.4247880247 0.04//577565

  0.03256034/6 0.04//577565 0.6517576426

  0.0138312466 0.1176063204 0.2768588415

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  14/21

  ris> dari "atriks *ar&s sa"a dengan tota$ >#aris> dari "atriks *asi$ ta*ap #angkit

  1

  B2 . D2 . ep,β12 A B3 . D3 . ep,β13 A B4 . D4 . ep,β14 A

  1

  B2 . D2 . ep,β22 A B3 . D3 . ep,β23 A B4 . D4 . ep,β24 A

  1

  B2 . D2 . ep,β32 A B3 . D3 . ep,β33 A B4 . D4 . ep,β34 A

  1

  B2 . D2 . ep,β42 A B3 . D3 . ep,β43 A B4 . D4 . ep,β44 A

  1

  B2 . D2 . ep,β52 A B3 . D3 . ep,β53 A B4 . D4 . ep,β54 A

  ?2 ?3 ?4

  318.5/10 115.4847 6.63/0

  488.8182 20.8386 10.1863

  37.4683 271.8643 23./7/7

  24.4203 31./730 312.8437

  10.3734 75.2680 132.8/22

  1.0000 1.0000 1.0000

  e$ "atriks dapat di*it&ng dengan "engg&nakan persa"aan

  i . Ki . Bd . Dd . ,-id

  1. B1. ep

  1. B2. ep

  1. B3. ep

  1. B4. ep

  1. B5. ep

  2. B1. ep

  2. B2. ep

  2. B3. ep

  2. B4. ep

  2. B5. ep

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  15/21

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  16/21

  5 i

  500

  300

  875

  1350

  475

  1330 3500

  5

  35

  25

  40

  50

  10

  anggap ni$ai β = 0.0856165

  5

  0.04//577565

  0.1176063204

  0.03256034/6

  0.0138312466

  0.4247880247

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  17/21

  n pergerakan.

  B5 . D5 . ep,β15

  B5 . D5 . ep,β25

  B5 . D5 . ep,β35

  B5 . D5 . ep,β45

  B5 . D5 . ep,β55

  ?5 ?6 = ota$ ?1 ?5 Ki = 1E?6

  66.4438 702.6858 0.001423

  156.4164 711.5415 0.001405

  43.3053 380.7670 0.002626

  18.3/56 422./143 0.002365

  564./681 78/.8682 0.001266

  1.0000

  ,β-11 = 0.001423 500

  ,β-12 = 0.001423 500

  ,β-13 = 0.001423 500

  ,β-14 = 0.001423 500

  ,β-15 = 0.001423 500

  ,β-21 = 0.001405 300

  ,β-22 = 0.001405 300

  ,β-23 = 0.001405 300

  ,β-24 = 0.001405 300

  ,β-25 = 0.001405 300

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  18/21

  ,β-31 = 0.002626 875

  ,β-32 = 0.002626 875

  ,β-33 = 0.002626 875

  ,β-34 = 0.002626 875

  ,β-35 = 0.002626 875

  ,β-41 = 0.002365 1350,β-42 = 0.002365 1350

  ,β-43 = 0.002365 1350

  ,β-44 = 0.002365 1350

  ,β-45 = 0.002365 1350

  ,β-51 = 0.001266 475

  ,β-52 = 0.001266 475

  ,β-53 = 0.001266 475

  ,β-54 = 0.001266 475

  ,β-55 = 0.001266 475

  5 oi i 9i Ki

  47 500 500 1.0000 0.001423

  66 300 300 1.0000 0.001405

  100 876 875 1.0000 0.002626

  5/ 1351 1350 1.0000 0.002365

  340 475 475 1.0000 0.001266

  612 3502

  1330 3500

  2.1732 0.///42/

  1.0000

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  19/21

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  20/21

  1.0 300 0.651758 = 13/

  1.0 750 0.424788 = 227

  1.0 640 0.180445 = 82

  1.0 480 0.013831 = 5

  1.0 1330 0.04//58 = 47

  1.0 300 0.117606 = 15

  1.0 750 0.651758 = 206

  1.0 640 0.03256 = /

  1.0 480 0.021221 = 4

  1.0 1330 0.117606 = 66

 • 8/16/2019 Peranc. Trans - Model Bangkitan Tarikan

  21/21

  1.0 300 0.013831 = 10

  1.0 750 0.04//58 = 86

  1.0 640 0.424788 = 625

  1.0 480 0.04//58 = 55

  1.0 1330 0.03256 = 100

  1.0 300 0.117606 = 113 1.0 750 0.03256 = 78

  1.0 640 0.04//58 = 102

  1.0 480 0.651758 = ///

  1.0 1330 0.013831 = 5/

  1.0 300 0.021221 = 4

  1.0 750 0.013831 = 6

  1.0 640 0.117606 = 45

  1.0 480 0.27685/ = 80

  1.0 1330 0.424788 = 340