of 23 /23
8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 1/23 SMK MUNSHI ABDULLAH 45100 SG AIR TAWAR, SELANGOR DE PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA SAINS PERTANIAN PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL PANITIA SAINS PERTANIAN

PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

Embed Size (px)

Text of PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

Page 1: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 1/23

SMK MUNSHI ABDULLAH

45100 SG AIR TAWAR, SELANGOR DE

PERANCANGAN STRATEGIK 

PANITIA SAINS PERTANIAN

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL PANITIA SAINS PERTANIAN

Page 2: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 2/23

PENDAHULUAN

Perancangan Strategik Panitia Sains Pertanian SMK Munshi Abdullah, Sungai Air Tawar, Selangor pertama bermula pada tahun 2005

-2010. Walau bagaimanapun, perancangan strategik ini di kaji semula dan dibuat penambahbaikan mengikut kesesuaian masa dan format

terkini. Justeru itu perancangan strategik fasa kedua disediakan bagi tahun 2008 -2010, sejajar dengan misi sekolah SMKUA cemerlang

menjelang 2010.

Kecemerlangan kurikulum sekolah adalah aspek utama yang hendak dicapai. Oleh yang demikian semua jawatankuasa di bawah aspek 

Pembangunan Kurikulum Sekolah telah menyediakan perancangan dan melaksanakan perancangan ke arah merealisasikan visi, misi,

matlamat dan objektif yang ditetapkan. Semua panitia menyediakan Kertas Projek Kecemerlangan untuk matapelajaran masing-masing dan

untuk setiap tingkatan pada setiap tahun. Kertas Projek Kecemerlangan ini disediakan mengikut format yang telah ditetapkan dan dinilai

semula setiap tahun sebelum kertas projek kecemerlangan tahun seterusnya disediakan. Selain kertas projek kecemerlangan setiap panitia

  juga menyediakan perancangan tahunan yang lengkap mengandungi semua aktiviti, program atau projek panitia bertujuan untuk 

meningkatkan pencapaian matapelajaran masing-masing terutamanya dalam peperiksaan awam.

Hasil perancangan strategik tersebut pencapaian akademik sekolah sama ada dari segi kualiti dan kuantiti semakin meningkat setiap tahun

dalam peperiksaan PMR, SPM dan STPM. Pencapaian ini telah membantu sekolah mendapat Anugerah Pencapaian Terbaik Matapelajaran

PMR, SPMdan STPM sempena Hari Kualiti Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam dan juga peringkat Negeri Selangor (Sektor 

Pendidikan Islam dan Moral) bagi tahun 2004 – 2007.

Perancangan strategik fasa kedua untuk 2008-2010 masih mengekalkan misi dan visi sekolah. Matlamat dan objektif sekolah telah

dimurnikan lagi sejajar dengan kehendak misi dan visi sekolah.. Menjadi antara 3 sekolah terbaik di Daerah Sabak Bernam dalam PMR,

SPM dan STPM adalah matlamat utama dalam perancangan strategik fasa kedua.. Oleh yang demikian, unit kurikulum dan semua panitia

telah menyediakan perancangan strategik untuk semua matapelajaran peringkat PMR, SPM dan STPM mengikut format terbaru dan

disesuaikan dengan visi, misi, matlamat dan objektif sekolah.

Page 3: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 3/23

ANALISIS PERSEKITARAN PANITIA Sains Pertanian

KEKUATAN

(STRENGTH)

KELEMAHAN

(WEAKNESS)

PELUANG

(OPPORTUNITIES)

ANCAMAN

(THREATS)

1. 100% guru terlatih dan guruopsyen Sains Pertanian.

2. Kemudahan makmal yang

mencukupi dan kondusif untuk aktiviti pembelajaran.

3. 90% pelajar bermotivasi

tinggi untuk belajar / berjaya.

4. Kerjasama yang baik daripada

guru-guru dan kakitangan

makmal memudahkan

 pelaksanaan pengajaran dan

 pembelajaran yang baik.

5. Bahan bantu mengajar yanginteraktif dan berkesan

terutamanya dari segi

 penggunaan ICT.

1. Guru sering menghadirikursus dan aktiviti luar.

2. 10% pelajar kurang

 bermotivasi dan tidak ada

keyakinan untuk menghadapi peperiksaan.

3. Guru mempunyai pengalaman

kurang daripada 3 tahun.4. Kurang pendedahan dalam

 bentuk seminar dan teknik 

menjawab terutamanya bagi

 pelajar yang akan

menghadapi peperiksaan.

1. Hubungan baik dengan pihak  pengurusan sekolah dan juga

PIBG.

2. Mendapat sokongan yang

 baik daripada ibu bapa yanginginkan kejayaan bagi anak 

mereka.

3. PPD dan Jabatan sentiasa

memberi maklumat terkini

dan membantu dalam

 penyediaan latihan dan kursus

kepada guru untuk 

 peningkatan prestasiakademik.

1. Pelajar banyak terlibat dengan

aktiviti kokurikulum dan

sering tiada dalam kelas untuk tempoh yang lama.

2. Pelajar sering mengantuk dan

hilang tumpuan semasa proses

 pengajaran dan pembelajaranterutama pelajar asrama.

3. Pelajar yang kerap tidak 

datang kesekolah

menyukarkan PLBSdijalankan.

Page 4: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 4/23

Penjanaan Strategi Menggunakan C/TOWS Matriks – Panitia Sains Pertanian

DALAMAN

LUARAN

Kekuatan (S)

1. 100% guru terlatih dan guru opsyen Sains

Pertanian.

2. Kemudahan makmal yang mencukupidan kondusif untuk aktiviti pembelajaran.

3. 90% pelajar bermotivasi tinggi untuk 

 belajar / berjaya.

4. Kerjasama yang baik daripada guru-guru

dan kakitangan makmal memudahkan

 pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang baik.

5. Bahan bantu mengajar yang interaktif dan

 berkesan terutamanya dari segi

 penggunaan ICT.

Kelemahan (W)

1. Guru sering menghadiri kursus dan aktiviti

luar.

2. 10% pelajar kurang bermotivasi dan tidak ada

keyakinan untuk menghadapi peperiksaan.3. Guru mempunyai pengalaman kurang daripada

3 tahun.

4. Kurang pendedahan dalam bentuk seminar dan

teknik menjawab terutamanya bagi pelajar yang akan menghadapi peperiksaan.

Peluang (O)

1. Hubungan baik dengan pihak pengurusansekolah dan juga PIBG.

2. Mendapat sokongan yang baik daripada ibu

 bapa yang inginkan kejayaan bagi anak 

mereka.

3. PPD dan Jabatan sentiasa memberi

maklumat terkini dan membantu dalam penyediaan latihan dan kursus kepada guru

untuk peningkatan prestasi akademik.

Gunakan kekuatan yang ada untuk merebut

 peluang yang ada1. Menyediakan perancangan strategik bagi

matapelajaran Sains Pertanian untuk 

SPM 2010

2. Menyediakan kertas cadangan untuk 

mengadakan seminar dan bengkel bagi

 pelajar yang akan menghadapi

 peperiksaan SPM.

Atasi Kelemahan dengan menggunakan peluang yang

ada

1. Merancang dan Melaksanakan Program

HEADCOUNT dan PATS setiap tahun bagi

mengenal pasti pelajar yang lemah untuk mencapai target yang disasarkan.

2. Melaksanakan program latih tubi berterusan

daripada soalan-soalan negeri lain selepas

 peperiksaan pecubaan bagi SPM 

Ancaman (T)1. Pelajar banyak terlibat dengan aktiviti

kokurikulum dan sering tiada dalam kelasuntuk tempoh yang lama.

2. Pelajar sering mengantuk dan hilang

tumpuan semasa proses pengajaran dan

 pembelajaran terutama pelajar asrama.3. Pelajar yang kerap tidak datang kesekolah

menyukarkan PLBS dijalankan.

Gunakan kekuatan untuk elakkan ancaman

1. Mengurangkan penglibatan pelajar bagi

kelas peperiksaan dan pelajar boleh

menyertainya secara maksimum semasa

di tingkatan 4.

2. Meningkatkan kesedaran dalam

mencapai kecemerlangan akademik 

anak di kalangan ibubapa.

Kurangkan kelemahan untuk elakkan ancaman

1. Mencerap pengajaran dan pembelajaran serta

memeriksa buku nota/ kerja/ latihan sekurang-

kurangnya dua kali setahun

2. Memantau pengurusan kurikulum dan

 panitia mata pelajaran dari semasa ke semasa

Page 5: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 5/23

.

Penjanaan Strategi Menggunakan C/TOWS Matriks – Panitia Sains Pertanian

DALAMAN

LUARAN

Kekuatan (S)

1. 100% guru terlatih dan guru opsyen Sains

Pertanian.

2. Kemudahan makmal yang mencukupi dan

kondusif untuk aktiviti pembelajaran.

3. 90% pelajar bermotivasi tinggi untuk  belajar / berjaya.

4. Kerjasama yang baik daripada guru-guru

dan kakitangan makmal memudahkan

 pelaksanaan pengajaran dan pembelajaranyang baik.

5. Bahan bantu mengajar yang interaktif dan

 berkesan terutamanya dari segi

 penggunaan ICT .

Kelemahan (W)

1. Guru sering menghadiri kursus dan

aktiviti luar.

2. 10% pelajar kurang bermotivasi dan

tidak ada keyakinan untuk 

menghadapi peperiksaan.

3. Guru mempunyai pengalaman kurangdaripada 3 tahun.4. Kurang pendedahan dalam bentuk 

seminar dan teknik menjawab

terutamanya bagi pelajar yang akan

menghadapi peperiksaan.

Peluang (O)

1. Hubungan baik dengan pihak pengurusan

sekolah dan juga PIBG.

2. Mendapat sokongan yang baik daripada ibu

 bapa yang inginkan kejayaan bagi anak 

mereka.

3. PPD dan Jabatan sentiasa memberi maklumat

terkini dan membantu dalam penyediaan

latihan dan kursus kepada guru untuk  peningkatan prestasi akademik.

1. Penyediaan perancangan strategik bagi matapelajaran Sains Pertanian SPM

2. Melaksanakan program kelas tambahan dengan berkesan.

3. Keberkesanan Program HEADCOUNT dan PATS setiap tahun

4. Melaksanakan program teknik menjawab dengan menjemput penceramah luar yang

dapat mendedahkan pelajar tentang teknik menjawab yang betul dan tepat.

Page 6: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 6/23

5. Pemantapan pengajaran dan pembelajaran serta memeriksa buku nota/ kerja/ latihan

sekurang-kurangnya dua kali setahun

6. Melaksanakan program latih tubi selepas peperiksaan percubaan SPM dengan menjawab

soalan-soalan percubaan daripada negeri-negeri lain.

Ancaman (T)

1. Pelajar banyak terlibat dengan aktiviti kokurikulum dan

sering tiada dalam kelas untuk tempoh yang lama.

2. Pelajar sering mengantuk dan hilang tumpuan semasa

 proses pengajaran dan pembelajaran terutama pelajar asrama.

3. Pelajar yang kerap tidak datang kesekolahmenyukarkan PLBS dijalankan.

PANITIA SAINS PERTANIAN

MISI: PENCAPAIAN AKADEMIK CEMERLANG

Isu,Matlamat, Objektif, KPI, Sasaran dan Strategi

ISU-ISU STRATEGIK MATLAMAT

STRATEGIK OBJEKTIF TOV KPI

SASARAN STRATEGI

( Initiatives)08 09 10

1. Bilangan pelajar yang mendapat

gred A+ dan A bagi matapelajaran

Sains Pertanian SPM masihrendah

A. Meningkatkan

 bilangan pelajar 

yang mendapat

gred A dan semualulus dalam

matapelajaran

Sains Pertanian

SPM

1.Mengekalkan100% untuk peratuskeseluruhan Sains

Pertanian SPM

100% 100% lulusSains Pertanian

100% 100% 100%

1. Menyediakan

 perancangan strategik 

 bagi matapelajaranSains Pertanian SPM

2006 - 2010

2. Merancang danMelaksanakan Program

HEADCOUNT dan

PATS setiap tahun .

3. Melaksanakan Programkelas tambahan dan

teknik menjawab

dengan berkesan

2. Meningkatkan

 prestasi SainsPertanian SPM dari

segi kualiti

4.79 Gred puratasekoah

4.3 3.5 3.14

3. Meningkatkan

 bilangan pelajar yang mendapat gred

A dan semua lulus

untuk Sains

Pertanian SPM 1orang

Meningkatkan

 bilangan pelajar yang mendapat

gred A dan

semua lulus

4

orang

5

orang

8

orang

Page 7: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 7/23

PANITIA SAINS PERTANIAN

MISI: PENCAPAIAN AKADEMIK CEMERLANG

Isu,Matlamat, Objektif, KPI, Sasaran dan Strategi

ISU-ISU STRATEGIK MATLAMATSTRATEGIK 

OBJEKTIF TOV KPISASARAN STRATEGI

( Initiatives)08 09 10

1. 1. Bilangan pelajar yang

mendapat gred A bagi

matapelajaran Sains PertanianSPM masih rendah

B. Memantapkan

lagi kaedah

 pengajaran dan pembelajaran

1. Menambah

 bilangan guru berkemahiran

85% 1. Peratus guru berkemahiran 90% 93% 95%

1. Pemantapan sistem

 pencerapan pengajarandan pembelajaran sertamemeriksa buku nota/

kerja dan latihan 2 kali

setahun

2. Pemantauan sistem

 pengurusan panitia Sains

2. Meningkatkan

kualiti P & P

100%

2. Prestasi Sains

Pertanian SPM

kekal 100% lulus

100% 100% 100%

Page 8: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 8/23

Pertanian dari semasa ke

semasa

3. Pemantauan pengurusan

kurikulum

100% 3. Gurumelaksanakan

P & P

100% 100% 100%

PELAN TAKTIKAL PANITIA SAINS PERTANIAN

Matlamat Strategik 1 : Meningkatkan prestasi akademik pelajar ke tahap cemerlang

Strategi

Program/ Aktiviti

/Projek  T/Jawab Tempoh Kos / Sumber Output/Hasil KPI

Pelan

Kontigensi Catatan/A1 Program perancangan

strategik bagi semua

matapelajaran PMR,

SPM dan STPM bagitahun 2006-2010

Semua GKMP

dan Ketua

Panitia

Jan - Mac RM 200.00

(2 salinan)

PCGmatapelajaran

Perancangan

Strategik semua

matapelajaran

PMR , SPM danSTPM

Peranc. Strategik 

PMR, SPM dan

STPM semua

matapelajaran telahdisediakan

A2 i. Program

Kecemerlangan bagi

semua tingkatan, dari

S/ U

Akademik dan

Ketua Panitia

Jan-Mac

RM 500.00

(3 salinan)

Kertas Projek 

Kecemer-langan

Kertas Projek 

Kecemerlangan

telah disediakan

Page 9: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 9/23

timgkatan Satu hinggatingkatan 6 Atas setiap

tahun

PCGmatapelajaran

dengan lengkap

ii. Program PMD-Motivasi, Pengurusan

Masa dan Budaya

Belajar 

Kaunselor Jan - Februari RM 200.00PCG

Kaunseling

Kesedaran pelajar tentang

kepentingann

 budaya belajar dan

 pengurusan masayang berkesan

% kesedaran pelajar meningkat

Gurumatapelajaran

semasa p & p

iii. Kelas Tambahan(Kualiti)

GKMP, SUAkademik,

KP, Semua

Guru

Matapelajaran

Mac - Okt PIBG/Asrama.RM12,000

Seperti yangdisasarkan bagi

tahun 2006, 2007,

2008,2009 dan

2010

% lulus meningkatmelalui ujian.

Jadual kelas

dipatuhi

1.Sediakanmodul

Intervensi

2. Soalan Latih

Tubi

iv. Program Ceramah

Teknik Menjawab

Soalan

PK,

Kaunselor 

April - Julai RM 2000

PIBG

% pelajar faham

teknik mejawab

Ceramah telah

diadakan

Guru subjek 

dlm kelas

A3 ProgramHEADCOUNT dan

PATS setiap tahun .

GKMP, KPdan

Semua guru

matapelajaran

Perancangan( Jan –Feb)

Pelaksanaan

(sepanjang

tahun)

RM 1500.00(3 salinan

akademik,

 panitia dan guru

matapelajaran

PCG

matapelajaran

Fail Headcount/

PATS setiap

 panitia dan guru

matapelajaran

Fail Headcount/

PATS setiap panitia

dan guru

matapelajaranlengkap dan

kemaskini

A4 i. “Brainstorming” Pentadbir ,

Kaunselor 

Selepas

PeperiksaanPertengahan

tahun dan percubaan

Pelajar tahu

kepentingan ilmudan mengurus masa

GKMP

ii. Program Padam E(PMR) Lulus BM

(SPM) dan Lulus Satu

Prinsipa (STPM) bagi

 pelajar GALUS

GKMP, KP,Guru

matapelajaran

Jun – Okt RM 500.00setahun

PIBG / PCG

Matapelajaran

Seperti yangdisasarkan bagi

tahun 2006, 2007,

2008,2009 dan

2010

% pelajar lulusmeningkat

SediakanSoalan

Latihtubi

Page 10: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 10/23

iii. Program ELIT GKMP, KP,Guru

matapelajaran

Jun - Okt RM 200.00setahun

PIBG / PCG

Matapelajaran

PMR 2008(10%-9A)

2009(15%-9A)

2010(20%-9A)

SPM2008(5%-8A)

2009(10%-8A)2010(15%-8A)

STPM (4P)

2008(60%)

2009(70%)2010(80%)

% pelajar cemerlang

meningkat

LatihanPengukuhan

dan pengayaan

PELAN TAKTIKAL PANITIA SAINS PERTANIAN

Matlamat Strategik 2 : Memantapkan pengurusan dan kepimpinan kurikulum dengan lebih berkesan ke arah kecemerlangan

StrategiProgram/ Aktiviti

/Projek T/Jawab Tempoh Kos / Sumber Output/Hasil KPI

PelanKontigensi

Catatan

B1 Penyediakan TakwimTahunan Kurikulum

setiap tahun

PK dan AJK Kurikulum

Dis- Jan RM 100.00LPBT

Takwim Lengkap Takwim lengkap dandipatuhi

TakwimPanitia

B2 i. Program

Pemantauan

 pengurusan kurikulum

dan panitia mata pelajaran setiap tahun

Pengetua,PK,

GKMP dan KP

Jan – 

Okt

(2 kali

setahun)

RM 100.00

PCG

Matapelajaran

Borang senarai

semak pemantauan

lengkap diisi

Semua fail kurikulum

(GKMP & Panitia) lengkap

dan kemaskini

Fail PK 

(salinan)

ii. Kursus untuk guru

 bukan opsyen

PK Akademik 

GK Bahasa

3 Kali

setahun

RM100x3 =

RM300

Guru semakin

 berkemahiran

i. Bilangan kursus

ii. % guru berkemahiran

Menghantar 

guru untuk 

Page 11: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 11/23

Page 12: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 12/23

7. Agihan tugas

8. Hal-hal lain

2 Surat menyurat makluman penjaga SU Akademik 1 minggu sebelum program

3. Menyediakan Jadual program SU RUT Februari

4. Menyediakan bahan keperluan kelas Guru matapelajaran Februari- Oktober 

4. Menyediakan insentif kepada tenaga pengajar Bendahari Oktober  

5. Pelaksanaan kelas Guru matapelajaran Mac - Okt Tenaga pengajar luar  

6

Penilaian dan pelaporan KPI

1. Pematuhan jadual2. Pemantauan kehadiran pelajar 

3. Keberkesanan dalam ujian/peperiksaan

PK / GKMP Mac - Okt

PELAN OPERASI PANITIA SAINS PERTANIAN 2010

Nama Projek : A1. Program Perancangan Strategik Matapelajaran SPM

Rasional : Memantapkan kefahaman guru tentang pembinaan perancangan strategik Objektif : Meningkatkan prestasi akademik SPM dari segi kuantiti (100%) dan kualiti A (1-2 orang)Tarikh : Jan - Mac

Kumpulan sasaran : GKMP, KP

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Catatan

1. Taklimat dan bengkel bagaimana untuk Pengetua /PK Minggu Rujuk Fail Perancangan

Page 13: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 13/23

Page 14: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 14/23

3.

 

4.

5.

6.

7.

Kertas Konsep Kecemerlangan

mengikut format yang disediakan

Menyemak dan mengedit draf Kertas

Konsep Kecemerlangan

Guru matapelajaran membuat

 pembetulan atau melengkapkan bahagian yang belum lengkap

Kertas Projek Kecemerlangan difailkandalam 3 salinan

Salinan pertama disimpan di bilik 

dokumen untuk rujukan dari semasa kesemasa, salinan kedua difailkan dalam

fail panitia dan salinan ketiga untuk 

guru matapelajaran

Pelaksanaan Program Kecemerlangan

Penyemakan semula dan

 penambahbaikan

Pengetua/PK/GKMP

Guru matapelajaran

Guru matapelajaran

Guru matapelajaran

Guru matapelajaran

(sebulan)

Mac

Mac

April

Jan- Nov

Mei/Julai//Sept

PELAN OPERASI PANITIA SAINS PERTANIAN 2010

Nama Projek : A3. Program HEADCOUNT dan PATS

Rasional : Memantapkan kefahaman guru tentang pembinaan Program Kecemerlangan

Objektif : Meningkatkan prestasi akademik SPM dari segi kuantiti (100%) dan kualiti A (1-2 orang)Tarikh : Jan -November  

Kumpulan sasaran : GKMP, KP dan guru matapelajaran

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Catatan

1.

2.

Taklimat PATS dan Headcount

Menyediakan semua borang PATS dan

Pengetua

S/U Kurikulum

Minggu

Kedua Jan

Telah dilaksanakan Rujuk Fail PATS

HEADCOUNT Panitia

Matapelajaran

Page 15: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 15/23

3.

 4.

5.

6.

 

7.

HEADCOUNT

Bengkel penyediaan PATS dan

HEADCOUNT

Semua guru matapelajaran

menyediakan PATS dan HEADCOUNT

untuk semua matapelajaran dan kelasyang diajar 

Fail PATS dan HEADCOUNTdifailkan dan disimpan di bilik 

dokumen untuk rujukan dari semasa ke

semasa

Guru matapelajaran menyimpan satu

salinan dalam fail PATS dan

Headcount untuk rujukan dari semasa

ke semasa

Semakan Fail PATS dan Headcount

setiap guru matapejaran

Pengetua

Ketua Panitia/Guru

matapelajaran Ting 3

dan 5

Ketua Panitia

Guru matapelajaran

Pengetua/GKMP

Jan - Februari

Mac

Mac

April

Mei danOgos

Rujuk Fail PATS

HEADCOUNT guru

matapelajaran

PELAN OPERASI PANITIA SAINS PERTANIAN 2010

Nama Projek : B2 (i). Program Pemantauan Panitia Sains Pertanian

Rasional : Memantapkan Pengurusan dan Kepimpinan Kurikulum

Objektif : Pemantauan pengurusan dan kepimpinan kurikulum lebih berkesanTarikh : Januari - November  

Kumpulan sasaran : GKMP, KP

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Catatan

1. Menyediakan jadual pemantauan dan

 borang-borang pemeriksaan

S/U Akademik Januari Telah dilaksanakan Rujuk Fail Penyemakan

Pengurusan Panitia

Page 16: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 16/23

2.

 

3.

 4.

5.

6.

S/U Akademik, GKMP dan ketua panitiamengemas kini dan melengkapkan fail dan

semua perkara berkaitan pengurusan

kurikulum, GKMP dan panitia seperti

dinyatakan dalam borang pemeriksaan

GPK1/GKMP/K. Panitia membuat penilaian

kendiri menggunakan borang yangditetapkan dengan cara membulatkan gred

yang sesuai pada setiap item

GPK1 dan GKMP menghantar fail berserta

 borang penilaian diri dan senarai semak 

kepada pengetua

dan ketua panitia kepada GKMP kemudiankepada pengetua

GKMP menyemak fail dan memberikan

gred taraf pengurusan

Pengetua menyemak fail dan memberikan

gred taraf pengurusan

Ketua PanitiaSU Akademik 

PK 

GKMP

GPK1GKMP

Ketua Panitia

GPK1

GPMPKetua Panitia

GKMP

Pengetua

Mac – AprilOkt - Nov

April

 Nov

April – Mei

Okt – Nov

April – Mei

Okt – Nov

April – Mei

Okt – Nov

Pengurusan BidangMatapelajaran

Pengurusan Kurikulum

PELAN OPERASI PANITIA SAINS PERTANIAN 2010

Nama Projek : A3. Program Pencerapan p & p (pemeriksaan buku nota/ latihan pelajar)

Rasional : Pemantauan pengurusan dan kepimpinan kurikulum lebih berkesan

Objektif : Meningkatkan kualiti Pengajaran dan PembelajaranTarikh : Jan – Nov ( 2 kali setahun)

Kumpulan sasaran : Semua guru matapelajaran

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Catatan

1. Menyediakan Jadual Pencerapan P&Pdan Jadual Pemeriksaan Buku

 Nota/Kerja/Amali

S/U Akademik Januari Telah dilaksanakan Rujuk 

Fail PencerapanPengajaran dan

Page 17: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 17/23

2.

3.

 4.

5.

 

6.

7.

 

Pengetua, GPK1, GKMP dan Ketua

Panitia membuat pencerapan mengikut

 jadual ditetapkan

Perbincangan dengan guru yang dicerap

untuk penambahbaikan

Borang pencerapan dihantar kepada

 pengetua untuk pengesahan dan

difailkan dalam fail kurikulum sekolah,

GKMPdan panitia

Pemeriksaan buku nota/kerja/amali oleh

semua guru matapelajaran dankemudian dihantar kepada Ketua

Panitia/GKMP/PK1/Pengetua untuk 

 pemeriksaan kedua (ikut jadual)

Borang difailkan dalam fail kurikulum

dan panitia

Dapatan pencerapan p&p dan pemeriksaan buku dibincangkan dalam

mesyuarat kurikulum

PengetuaGPK1

GKMP

Ketua Panitia

GPK1 , GKMP dan

Ketua Panitia

AJK Kurikulum

GKMP

Ketua Panitia

Semua guru

matapelajaran

S/U Akademik Ketua Panitia

AJK Kurikulum

Jan – OktIkut jadual

Selepas

 pencerapan

Selepas

 pencerapan

Dua kali

setahun

(mengikut jadual)

Selepas pemeriksaan

Mengikut

keperluan

Pembelajaran

Fail Pemeriksaan Buku

 Nota/Kerja/Amali

PELAN OPERASI PANITIA SAINS PERTANIAN 2010

Nama Projek : Program Teknik Menjawab Soalan SPM

Rasional : Memantapkan kefahaman pelajar tentang skima dan kehendak soalan

Objektif : Meningkatkan prestasi akademik SPM dari segi kuantiti (100%) dan kualiti A (1-2 orang)Tarikh : April - Julai

Kumpulan sasaran : Semua Pelajar SPM

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Catatan

1. Menyediakan Kertas Kerja Program(jadual dan penceramah)

Kaunselor Februari Telah dilaksanakanRujuk Kertas Kerja

Program

Page 18: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 18/23

2.

3.

 

4.

Mendapatkan kelulusan pengetua

Pelaksanaan proram mengikut jadual

Pemantauan, penilaian dan penambahbaikan

Pengetua

Kaunselor 

PengetuaKaunselor 

Februari

Mei- Julai

Selepas program

PELAN OPERASI PANITIA SAINS PERTANIAN 2010

Nama Projek : Program Padam E, Lulus Sains Pertanian (SPM) bagi pelajar GALUS

Rasional : Memantapkan kecemerlangan akademik SPMObjektif : Meningkatkan prestasi akademik SPM dari segi kuantiti (100%) dan kualiti A (1-2 orang)

Tarikh : Jan - MacKumpulan sasaran : Pelajar Galus dan Cemerlang

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Catatan

 1. Menyediakan Kertas Kerja Program Ketua Panitia Jun

Telah dilaksanakan Rujuk Kertas Kerja Program

Page 19: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 19/23

 

2.

3.

4.

 

5. 

6.

Menyediakan semua bahan keperluan

Kelas Latihtubi (buku/soalan latihan

dll)

Menyusun jadual pukal ( 90 minitsetiap matapelajaran)

Melaksanakan Kelas Latihtubi

Pemantauan perjalanan kelas

Penilaian dan penambahbaikan

Ketua Panitia

Guru matapelajaran

GPK1Guru Jadual Waktu

Guru matapelajaran

Pengetua/GPK1

Ketua Panitia

Jun – Okt

SelepasPercubaan

PMR/SPM

Julai- Okt

Okt

Kelas Tambahan

PELAN OPERASI PANITIA SAINS PERTANIAN 2010

Nama Projek : A4. ii. Program Padam E, Lulus Sains Pertanian (SPM) bagi pelajar GALUS

 Rasional : Memantapkan keyakinan pelajar Galus dan cemerlang

Objektif : Meningkatkan prestasi akademik SPM dari segi kuantiti (100%) dan kualiti A (1-2 orang)Tarikh : Selepas Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Percubaan.

Kumpulan sasaran : Pelajar Galus

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Catatan

 

Page 20: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 20/23

1.

2.

3.

 

4.

 

5.

Menyediakan Kertas Kerja Program berdasarkan analisis dan post mortem

Percubaan PMR/SPM

Semakan oleh pengetua dan diluluskan

Menyediakan semua bahan keperluan

Kelas Intensif 

Pelaksanaan proram mengikut

 perancangan

Pemantauan, penilaian dan

 penambahbaikan

Ketua PanitiaGuru matapelajaran

Pengetua

Guru matapelajaran

Pengetua/K. Panitia

GPK1

Pengetua/K. Panitia

GPK1

SelepasPercubaan

SPM

Sehingga

SPM

Sepanjang

 pelaksanaan

Telah dilaksanakan Rujuk Kertas KerjaProgram Kelas Intensif 

Galus

PELAN OPERASI PANITIA SAINS PERTANIAN 2010

Nama Projek : A4. i. ”Brainstorming”

Rasional : Memantapkan keyakinan pelajar  Objektif : Meningkatkan prestasi akademik SPM dari segi kuantiti (100%) dan kualiti A (1-2 orang)

Tarikh : Selepas Percubaan.

Kumpulan sasaran : Semua Pelajar SPM

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Catatan

 

1. Analisis dan post mortem peperiksaan

Percubaan PMR/SPM / STPM

Ketua Panitia

Guru matapelajaran

Selepas pep.

Percubaan

Page 21: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 21/23

2.

3.

 

4.

 

5.

Menyediakan kumpulan bagi pelajar 

cemerlang, sederhana dan lemah

Memohon persetujuan pentadbir untuk 

memberi moivasi dan perangsang bagisetiap kumpulan pelajar 

Pelaksanaan proram mengikut perancangan

Pemantauan, penilaian dan penambahbaikan

Penyelaras Tingkatan

Penyelaras Tingkatan

Kaunselor 

Penyelaras Tingkatan

Kaunselor 

Pengetua/PK/GKMP

Pengetua/K. PanitiaGPK1

Selepas

Percubaan

Selepas

Percubaan

SelepasPercubaan

PELAN OPERASI PENGURUSAN KURIKULUM 2010

Nama Projek : A2. ii. Program PMD- Motivasi, Pengurusan Masa dan Budaya Belajar

Rasional : Memantapkan keyakinan pelajar dan pengurusan masaObjektif : Meningkatkan prestasi akademik SPM dari segi kuantiti (100%) dan kualiti A (1-2 orang)

Tarikh :Jan - Februari.Kumpulan sasaran : Semua Pelajar SPM

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Catatan

 

1. Menyediakan Kertas Kerja ProgramSemakan oleh pengetua dan diluluskan

Kaunselor Penyelaras Tingkatan

i. Jan – Febii. Jun

Page 22: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 22/23

2.

3.

 

4.

 

Menyediakan semua bahan keperluan

 program

Pelaksanaan program mengikut

 perancangan

Pemantauan, penilaian dan penambahbaikan

Kaunselor 

Guru matapelajaran

Kaunselor 

Penyelaras Tingkatan

Pengetua/PK/ GKMP

i. Jan – Feb

ii. Jun

i. Jan – Feb

ii. Jun

i. Jan – Feb

ii. Jun

RANCANGAN TAHUNAN 2010

PANITIA SAINS PERTANIAN: Pencapaian Akademik Cemerlang

Bil

Program/ Aktiviti Jan Fe b

Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Se p

Ok t

 Nov Dis Catatan

1 Program perancangan strategik bagi semua matapelajaran SPM dan bagi tahun 2008 -2010 /

2 Program Kecemerlangan bagi semua tingkatan, dari timgkatan Satuhingga tingkatan 6 Atas setiap tahun /

3 Program PMD- Motivasi, Pengurusan Masa dan Budaya Belajar /

4 Kelas Tambahan (Kualiti) /

Page 23: PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

8/7/2019 PERANC STRATEGIK PANITIA SPN

http://slidepdf.com/reader/full/peranc-strategik-panitia-spn 23/23

5 Program Ceramah Teknik Menjawab Soalan /

6 Program HEADCOUNT dan PATS. /

7 “Brainstorming” /

8 Program Padam E (PMR) Lulus Sains Pertanian (SPM) dan Lulus Satu

Prinsipal (STPM) bagi pelajar GALUS / /

9 Program Pemantauan pengurusan kurikulum dan panitia mata

 pelajaran setiap tahun / / / / / /

11 Program pencerapan p & p (pemeriksaan buku nota/ latihan pelajar)

/ / / / /

12 Hari Interaksi /