Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

 • View
  316

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  1/51

  SUMBANGAN

  PERANAN TOKOTAMADUN ISLAMTAMADUN CINA

  TAMADUN INDIATAMADUN JEPUN

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  2/51

  TAMADUN

  ISLAM

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  3/51

  IMAM AL-GHAZALIBIODATA:

  Dilahirkan padatahun 450

  Hirah!"r#a$aan

  d"n%an &05'Ma#ihi(

  At Taa!iran )Gha*alah di!andar Tu#+

  ,hura#an Iran.(

  A!u Ha$idMuha$$ad !inMuha$$ad !inMuha$$ad !in

  Ah$ad Gha*alial-Tu#i al-Sha/"(

  Di%"larI#

  Di%"lar 1Al-Gha*ali2

  !"r#"$p"nad"n%an %"laran!apan3a 3an%

  !"k"ra #"!a%aip"$intal !ulu di

  !arat !"liaudi%"lar 1Al%a*"l2(

  ,a$!in%al-Gha

  3an% $"$"n#"$

  ka$k"lah

  Gha

  B"ra#al darik"luar%a 3an%

  $i#kin.

  Bapan3a$"rupakan

  #"ran% ahli Su/3an% #an%at

  arak(

  Adalah #"ran%ula$a++ ahli /kirdan ahli 6al#a6ah

  I#la$ 3an%

  t"rk"$uka(

  M"nin%%al dunia pada hariI#nin &4 7a$adilakhir tahun505 Hirah &&&& M. di Tu#+

  dan "na*ahn3adik"!u$ikan di t"$pat

  k"lahirann3a(

  B"rp"ndapat !auntuk $"nda

  k"!aha%iaan hiddunia dan di ak

  #"#"ran% itu h"n$"$pun3ai il$

  dia$alkan d"n%an ikhla# han3a k"ran

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  4/51

  SUMBANGAN

  B"!"rapa ha#il kar3a I$a$ Gha*ali t"lah dit"r"$ahka

  !"r!a%ai-!a%ai !aha#a 9rpah untuk diadikan ruukanp"nuntut-p"nuntut di pu#at-pu#at p"n%aian tin%%i(

  Ha#il kar3a !"liau 3an% t"rk"nal ialah Ih3a Ulu$uddin$"ran%ku$i il$u akidah+ /kah+ 6al#a6ah+ akhlak dan t

  S"%ala ha#il-ha#il tuli#an !"liau t"lah $"$p"n%aruhi aI#la$ #"l"pa#n3a+ #"p"rti 7alaluddin ar- u$i+ S3"ikh AI!nu u#3d dan S3ah 8ali3ullah(

  ,"!an3akan ha#il-ha#il kar3a I$a$ Al-Gha*ali !"r!"nt

  Ha#il-ha#il,ar3aB"liau

  Ih3aUlu$uddi

  n(Mi*a-A$

  A33uAl-8Al-

  $un;i*MinAd-Dalal

  Taha6utAl-

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  5/51

  IBNU SINA

  A>i?"nna adalah #atu na$a 3an% #"tia $"niti di !i!i

  $a#3arakat !arat di 9rpah(

  ,"h"!atan !"liau !ukan #ahaa dala$ !idan p"ru!at!ahkan dala$ !idan% 6al#a6ah !"liau !an3ak$"$p"n%aruhi k"!uda3aan di !arat(

  Na$a #"!"nar !"liau ialah A!u Ali Al @ Hu#"3n !in

  A!dullah !in Ha##an Ali !in Sina( Anak !"r!an%#a ar#i ini+ dilahirkan di d"#a A6#hana

  d"kat kta ,har$aitan rpin*i Bukhara A6%hani#tapada C5 Hirah !"r#a$aan '5 Ma#ihi(

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  6/51

  SUMBANGAN

  B"liau t"lah$"nuli# #atu

  kar3a 3an%!"rtauk

  1"$"di# 6r Th"H"art 3an%

  $"n?an%kirkan#aak-#aak$"n%"nai

  p"ru!atan(

  Dala$ !uku

  t"r#"!ut t"rdapatCE0 "ni# p"n3akit!"r#"rta d"n%an

  ?ara untuk$"naarkan

  p"n3akit-p"n3akitt"r#"!ut(

  B"liau t"lah$"nalankan

  kaian t"rhadaptu!uh $anu#ia3an% dik"nali

  #"!a%aianat$i(

  $a$

  k"

  B"liau turut$"$p"rk"$!a

  n%kan il$up#ikl%i dala$

  p"ru!atan

  B"liau u%a$"n3"dari

  !"tapap"ntin%n3a

  "$#i dala$u#aha

  p"$ulihanp"#akit.

  B"liau u%a ada$"n?"ritakan

  #i$pt$-#i$pt$p"n3akit

  k"n?in% $ani#dia!"t"#. dan$a#alah 3an%akan ti$!ul

  daripadan3a(

  I!n Si$"n3an$"

  $!

  !aha%pa

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  7/51

  AL-

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  8/51

  HAM,A

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  9/51

  HAM,A

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  10/51

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  11/51

  TAMADUN

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  12/51

  Yap Ah Loy

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  13/51

  Yap Ah Loy juga dikenali sebagai Yap Tet Loydan Yap Mao Lan (14 Mac 1837 - 1 Ap!il188"#

  $eliau %e!upakan &apitan 'ina ketiga danpengasas kota &uala Lu%pu!#

  $eliau telah %e%acu kota da!i sebuah pusatpe!lo%bongan kepada ibu kota Malaysia#

  a!i ini se%pena %e%pe!ingati beliau) sebuahjalan diabadikan sebagai *alan Yap Ah Loy ditengah-tengah ka+asan 'hinato+n di &ualaLu%pu!#

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  14/51

  Kehidupan Awal $eliau dilahi!kan di ,ilayah uangdong di selatan

  .ega!a 'hina#

  /bu bapanya %enetap di ka%pung Tan 0hui di dae!ah&+ai Yap#

  $eliau juga %e!upakan ketu!unan akka# Yap Ah Loy %eninggalkan 'hina %elalui Macau untuk

  ke Malaya pada 184 pada u%u! 17 tahun dan

  %endapati Malaya sangat be!bea da!i 'hina# Malaya pada ketika itu dikenali sebagai nega!a e%as

  dan bijih ti%ah# $eliau pada %ulanya tinggal di 2u!ian Tunggal dan

  ke%udiannya %enu%pang di !u%ah pak ciknya di&esang#

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  15/51

  ada %ulanya) dia gagal %enya!a di!i dan telah%e%buat keputusan untuk ke%bali ke 'hina#

  &etika kapalnya be!labuh di tengah pe!jalanan) beliate!desak ke!ana tidak ingin ke%bali dengan tangan

  kosong) beliau telah %encuba nasib di %eja judi# Akan tetapi) nasib tidak %enyebelahinya dan beliau

  kehilangan se%ua duit yang beliau ada# $eliau %alu untuk balik setelah gagal) beliau

  %enga%bil keputusan untuk %encuba lagi sekali lalubeliau pun ke Lukut#

  2i Lukut) Yap Ah Loy be!ke!ja sebagai tukang %asakdan ke%udiannya pente!nak babi#

  $eliau be!pindah ke 0ungai jong dan beliau be!nasibaik dapat tinggal dengan Liu .gi% &ong) ketuapangli%a atau o!ang kanan kepada &apitan 0hin#

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  16/51

  1856) be!lakunya pe!ang 0ungai jong di %ana &apitan0hin telah te!bunuh#

  Yap Ah Loy sendi!i ha%pi! %ati akibat pe!ang itu# &apitan Yap Ah 0hak ke%udiannya %e%be!i kata putus

  untuk %elantik Yap Ah Loy sebagai kapitan 0ungai jon 2ala% ena% atau tujuh tahun) Yap Ah Loy be!tuka!

  %enjadi seo!ang yang tegas dan lebih a!i dala%pe!niagaan#

  $eliau ketika itu sangat be!bea da!i di!inya ketika %ultiba di Malaya#

  Yap Ah Loy pe!gi ke &uala Lu%pu! atas pe!%intaan Liu.gi% &ong yang ketika itu telah %enjadi o!ang kanan&apitan iu 0ie+#

  Liu .gi% &ong dan Yap Ah Loy sangat !apat# Apabila Liu.gi% &ong %enjadi kapitan kedua &uala Lu%pu!) dia%e%ilih Ah Loy untuk %enjadi pe%angkunya#

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  17/51

  Peranannya dalam pembangunan K

  Lumpur ada tahun 1881) kota &uala Lu%pu! telah %usnah

  %enyelu!uh akibat kejadian kebaka!an) ke!ugiandiangga! %encecahi 166)666#

  &apitan Yap Ah Loy %e%beli ha!tanah di sekepingtanah desa pinggi!an &uala Lu%pu! yang kini dikenali$!ickields dan %enya!an penghasilan batu-batadijalankan se!ta %e!ta untuk %e%bina balik &ualaLu%pu! dengan batu-bata dan ubin untuk%enggantikan !u%ah atap daun yang telah %usnahkebaka!an#

  0eca!a tidak langsung) $!ickields telah diasaskan&apitan#

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  18/51

  $eliau juga %e%inja% +ang dan %e%be!itahu 9eside0elango! 0i! :!ank 0+ettenha% tentang has!atnya%e%belanja sebanyak ;6)666 untuk pe%binaan jala!aya se!entak yang kini %e!upakan a!te!i uta%a kot

  &L# Anta!anya) *alan A%pang) *alan udu) *alan etaling 0elepas itu) &uala Lu%pu! telah dina%akan ibukota

  nege!i 0elango!) dan sete!usnya ibu kota .ege!i-nege!i Melayu $e!sekutu#

  2i sa%ping itu) pe!kilangan ubi kayu dibangunkan di

  *alan etaling# 0ultan 0elango! 0ultan Abdul 0a%ad %e%punyai

  kepentingan dala% p!ojek te!sebut#

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  19/51

  &apitan telah %enegakkan keadilan batasan dengan%engekalkan undang-undang dan ketente!a%an %elabantuan geng ai 0an dan polis te%patan#

  &apitan Yap Ah Loy telah %e%bina sekolah pe!ta%a &uala Lu%pu!# $eliau juga anta!a pengasas uta%a sekolah elit

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  20/51

  Laksamana Cheng Ho 1371-1433

  Laksamaa M!s"#m $a%# C#a S'('a%)a "a#% $'*a ama Ma H' $# +!a

  O%a* C#a ('%k',!%!a As#a T'*a

  Pa$a !s#a 1 ,a! C'* H/ ,'"a m'0a$# ,aaa 2'%a!,!k m'0a$# s#$a #s,aa )a* ('%,!*as s'(a*a# 2'*#%#s'/%a* (a*saa ('%ama +/* L#.

  m'#**a" k',#ka $a"am 2'%0a"aa 2!"a* $a%# I$#a 2a$a1433. J'aa ('"#a! ,'"a $#k'(!m#ka $# kaasa 2#**a0#*.

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  21/51

  S','"a +/* L# m'a#k# ,ak,a s'(a*a# maa%a0a C'* H/ m2'%aa 2',#* m'm(a,! D#as,# M#* $a"am ('('%a2a s#%# k

  k',','%aa ,'%mas!k"a m'ak"!k# Na0#*. S'(a*a# *a0a%a,'"a $#k!%#aka 2a*ka, $a k'$!$!ka ('%s'%,a *'"a%a k'"C'*5.

  T!0!a 2'0'"a0aa a$a"a !,!k m'm!2!k !(!*a $#2"/maka"a*a N'*a%a-'*a%a as#* $a m')am2a#ka "a2/%a k'a

  s'masa N'*a%a-'*a%a ,'%"#(a, k'2a$a 2#ak #s,aa. A$a 0!*a('%2'$a2a, s'0a%aa )a* m'*a,aka ma,"ama, !,ama m#

  !,!k m'm!"#ka s'm!"a #m'0 Maa%a0a +/* L# )a* a*ak k!('%#k!,a 6a%a (a,*#$a )a* m'$!$!k# ,ak,a s'6a%a 2'**!

  k!asa.

 • 7/26/2019 Peranan Dan Sumbangan Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

  22/51

  C'* H/ ,'"a m'*',!# ,!0! a%ma$a 2'"a)a%a k' 37

  m'"#2!,#