Click here to load reader

Penyeliaan Pendidikan vs Penyeliaan Firma

  • View
    1.948

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tugasan Kumpulan Pengurusan Pendidikan

Text of Penyeliaan Pendidikan vs Penyeliaan Firma

Kumpulan 7PENYELIAAN PENDIDIKAN vs PENYELIAAN FIRMA

1

AHLI KUMPULAN

2

CONTENT BASED

3

PENYELIAAN PENDIDIKAN

4

PENDAHULUANRASIONAL PENYELIAAN PENGAJARAN-PEMBELAJARANPekeliling Bil:3/1987, KP(BS)8591/Jld.1 1977 dan Akta Pendidikan 1996 Mengarahkan Guru Besar/Pengetua melaksanakan penyeliaan pengajaranpembelajaran secara rapi dan sistematik untuk memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum sekolah. Shukri Zain (2007) Penyeliaan salah satu instrumen penting dlm perlaksanaan elemenelemen pengurusan pendidikan.08/05/08 5

DefinisiSatu proses memerhati, membimbing dan memberi maklumbalas kepada aktiviti profesional oleh penyelia ke atas stafnya (Wan Mohd Zahid Wan Mohd. Noordin, 1987 " to oversee, to superintend, or to guide and to stimulate the activities of others with a view to their improvement Boardman, et. al. (1953: 3) Penyeliaan dalam pengajaran bermaksud segala tindakan yang diambil ke atas kakitangan dengan tujuan melaksanakan atau membaiki proses pengajaran di sesebuah sekolah. Harris (1975)

DefinisiPenyeliaan sebagai satu tingkahlaku yang dipertanggungjawabkan secara rasmi kepada seseorang yang mendatangkan kesan kepada guru untuk mempertingkatkan lagi pembelajaran murid-murid dan seterusnya mencapai sesuatu matlamat tertentu Alfonso et. al.(1980)

DefinisiRabiah

Sidin (1994) menjelaskan bahawa penyeliaan sebagai membantu guru meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah Ramaiah(1999) menyatakan penyeliaan sebagai satu usaha untuk mendorong, menyelaras dan membimbing guru dalam hal pengajaran supaya mereka lebih berupaya melakukan semua fungsi berkaitan pengajaran

Al

DefinisiMenurut

Robert C. Lowery (1985) Penyeliaan adalahas an act of overseeing people doing work. Supervisors are the managers who do overseeing. They are sometimes called foremen,group leaders, team leaders,,project leaders,unit chiefs,sections chiefs or department managers.The term supervisior generally refers to individuals in lower level manegerial positions.High levels managers are usually called administrators,directors,executives.

Objektif Penyeliaan Meningkatkan mutu pengajaran

Mempastikan kurikulum rasmi dilaksanakan Melihat apa berlaku dalam bilik darjah Memberi motivasi kepada guru Memberi maklumbalas kepada guru Menilai prestasi / kemahiran mengajar

08/05/08

10

MenilaiMembaiki

Merunding Memerhati

KONSEP PENYELIAAN Menyelenggara Menegur

Mengendali

Membimbing

Memuji08/05/08 11

Konsep Penyeliaan Pengajaran & PembelajaranPenyeliaan

proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dengan memfokuskan penyeliaan kurikulum operasiPenyeliaan

satu usaha untuk mendorong, mengelas & membimbing guru dalam hal pengajaran supaya guru berfungsi dengan baik.

Konsep Penyeliaan Pengajaran & PembelajaranPenyeliaan

dibuat oleh pengetua/GB atau PK yang diberi kuasa Untuk membimbing, meningkatkan prestasi pengajaran Mewujudkan hubungan positif GB & guru Dapat memastikan guru berusaha mencapai matlamat, mengenalpasti masalah & mencari penyelesaian.

Rumusan KonsepPenyeliaan

dalam konteks pendidikan ialah berkaitan dgn aktiviti P&P Menjadi tugas pentadbir Sebelum ini; penyeliaan untuk melihat dan menilai kecekapan guru Pada masa kini ;penyeliaan sbg alat utk perkembangan kerjaya perguruan

Penghubung Penilai Jurulatih

Penyelia Pembuat KeputusanPERANAN PENYELIA SEBAGAI PEMIMPIN

Penasihat teknikalPendengar

Profesional yang berwibawa08/05/08 15

Hayman (1987) menyatakan bahawa: Tujuan penyeliaan adalah berkaitan dengan pembangunan insan yang terlibat iaitu pembangunan diri guru serta kemahirannya dan pembangunan diri pelajar dalam pembelajarannya.

Good et al. (1973) menyatakan: Tujuan penyeliaan adalah untuk membina usaha-usaha berterusan dalam menyediakan program pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar.08/05/08 16

Tujuan Penyenyeliaan Pengajaran & PembelajaranTujuan penyeliaan adalah untuk membina usaha-usaha berterusan dalam menyediakan program pendidikan yang berkualiti tinggi berkaitan dengan pembangunan insan-insan yang terlibat; iaitu pembangunan diri guru berserta kemahirannya dan pembangunan diri pelajar dalam pembelajarannya Hayman (1978)

Tujuan Penyeliaan Pengajaran & Pembelajaran1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Meningkatkan tahap kebolehan, mobiliti & bakat guru Mewujudkan pembelajaran berkesan Menggunakan sumber manusia dengan sepenuhnya Memberi sokongan dan perkembangan staf Pengaliran maklumat melalui komunikasi GB guru Mengenalpasti kelemahan & masalah Mewujudkan daya kreativiti dan kreatif dalam mengendalikan kerja Perhubungan baik dan erat GB guru Penilaian prestasi guru Meyakinkan guru menggunakan alat mengajar Menggalakkan guru menggunakan dapatan dan idea baru Merangsang mencapai aktiviti prestasi cemerlang Membantu guru dalam mengatasi masalah disiplin dan pengurusan bilik darjah

PERANAN PENGETUA DALAM PENYELIAAN Mohd Salleh Lebar (2000)1. 2. 3. 4.

5.

Faham penyeliaan sebagai satu aktiviti pentadbiran Sebagai satu cara untuk menaikkan pangkat seseorang kakitangan Melibatkan prestasi dalam penilaian kakitangan Sebagai pembimbing, pemudahcara, penyelesaian masalah dan bukan untuk mencari kesalahan Sebagai jurulatih mengelola latihan

Fungsi penyeliaan

Proses pengurusan penyeliaan

Hierarki Organisasi Penyeliaan

Peringkat PenyeliaanPeringkat Pengurusan tertinggi Penyeliaan Pendidikan Jusa A,B,C. KSU Penyeliaan Firma/ organisasi Pengerusi Lembaga Pengarah. Ketua Eksekutif. Presiden Timbalan presiden

Pengurus Pertengahan

Nazir, Ketua Sektor Eksekutif bertaraf kontrak, pengarah jualan,pengurus bahagian,pengurus kumpulan Guru Besar KTBM, guru Formen Posmen ,jurutaip

Penyelia Pekerja Operasi

TUJUH BIDANG KEUTAMAAN KERJA PENYELIA 1. Memberi motivasi tertinggi kepada subordinat untuk mengubah sikap dan meningkatkan prestasi kerja 2. Menyediakan laporan terkini kepada prestasi pekerja dan maklum balas daripada pengurusan atasan 3. Mengambil tindakan untuk mengatasi masalah prestasi dalam kumpulan kerja 4. Mengenalpasti kaedah yang sesuai untuk memperbaiki komunikasi dengan para pekerja 5. Menentukan matlamat pekerja selaras dengan keperluan organisasi 6. Memberitahu para pekerja mengenai peraturan-peraturan dan tugasan yang perlu disiapkan 7. Menyediakan rekod latihan kakitangan kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan kebolehan dan pengalaman mereka sesuai dengan kemajuan kerjaya dan peningkatan pembangunan organisasi

Jenis-jenis Penyeliaan Umum/Pentadbiran Penyeliaan Klinikal Mentoring Penyeliaan Berbeza Penyeliaan Rakan Sejawat Penyeliaan Informal Penyeliaan Inkuiri

08/05/08

25

Penyelia yang berjayaKualiti kepimp inan

ISU DAN CABARANKekangan

masa, tenaga dan kewangan yang tidak memungkinkan penyeliaan secara berterusan dapat dijalankan. Jumlah penyelia yang terhad Penyelia pengajaran tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dan cukup Kurang inisiatif dalam usaha untuk meningkatkan/memajukan diri Kekeliruan dalam pendekatan yang sesuai Penyeliaan kurang dilakukan di sekolahsekolah

ISU DAN CABARANPengetua

mempunyai masa yang terhad berhubung dengan penyeliaan. Beban tugas pengetua telah bertambah Mendapati aspek penyeliaan pengajaran merupakan aktiviti yang paling rendah dalam susunan kajian tersebut Pengetua banyak menghabiskan masa dalam kerja-kerja pentadbiran terutama hal-hal berkaitan surat-menyurat dan perkhidmatan, kutipan data untuk pelbagai pihak

ISU DAN CABARANPengetua/guru

besar (penyelia) mengamalkan management by walking about (MBWA) Guru yg dilihat tidak mengikuti kehendak dlm arahan mutlak dinilai berprestasi rendah Empowerment yang tidak lengkap Guru tidak kelihatan dan dilihat sebagai seorang guru pendidik yang berkomitmen tinggi Penyelia menyekat peluang guru utk memajukan diri dgn lebih menekankan aspek penilaian semata-mata tanpa usaha sebenar membimbing Cabaran yg dihadapi antaranya ialah timbulnya sindrom rentung (burn out)08/05/08 29

CARA PENYELESAIAN ISU

Penyelia perlu melayan guru sebagai rakan sekerja dewasa Guru diberi peluang mengasimilasikan potensi diri GB harus faham tujuan penyeliaan berpandukan teori-teori GB membina suasana motivasi guru-guru Guru memahami penyeliaan adalah berbentuk profesional dengan tujuan membantu guru.

08/05/08

30

PENYELIAAN FIRMAPenyeliaan dalam firma lebih menjurus kepada penyeliaan terhadap produk dan perkhidmatan yang dihasilkan. Bagi memastikan produk dan perkhidmatan tersebut menepati piawai yang ditetap dan ditentukan maka sewajarnya tindakan mengawal proses dan hasil adalah penting. Oleh itu penyeliaan dalam firma dilakukan melalui tindakan pengawalan agar ia menepati piawaian pengurusan organisasi tersebut. Perbincangan topik ini bagi penyeliaan firma akan memberi fokus kepada

31

MAKNA PENGAWALANUsaha

yang sistematik untuk membandingkan prestasi dengan piawaian, pelan atau objektif yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk menentukan sama ada prestasi adalah konsisten dengan piawaian atau pun ia perlu diperbaiki Cento, 1997: 456

32

MAKNA PENGAWALANMembantu

para pengurus mengawasi keberkesanan aktiviti, perancangan, pengorganisasian dan kepimpinan mereka. Ditujukan ke arah memastikan pekerja berkelakuan mengikut cara-cara yang dapat membantu pencapaian matlamat organisasi Aizat Mohd Nasurdin (2006)

33

DEFINISISatu

proses pemantauan atau pengawasan aktiviti dengan tujuan untuk memastikan ianya disempurnakan seperti dirancang, dan membetulkan sebarang keselewengan yang nyata. Proses-proses memastikan bahawa sumbersumber organisasi diarahkan kepada pencapaian objektif dan matlamat syarikat berdasarkan piawaian, peraturan dan proses yang tertentu. Ebi Shahrin Sulaiman (2003)34

DEFINISISatu

proses untuk menentukan atau menjamin supaya kegiatan organisasi terarah kepada pencapaian matlamat yang telah ditetapkan Jaafar Muhamad (2003)

35

KEPERLUAN KAWALAN

Aizat Mohd Nasurdin et.al.

36

KEPENTINGAN KAWALANMeningkatkan

kualiti

TQM Mengurus perubahan Teknologi baru Mempercepatkan kitaran keluaran dan perkhidmatan kepada pelanggan Permintaan pelanggan Ebi Shahrin Sulaiman (2003)

37

KEPENTINGAN KAWALANMeningkatkan

nilai (added-value) Bentuk kualiti atas tara sesuatu produk atau perkhidmatan Memudahkan delegasi dan kerja berpasukan Participative management Ebi Shahrin Sulaiman (2003)

38

PUNCA-PUNCA KAWALAN

Aizat Mohd Nasurdin et.al.

39

PERINGKAT KAWALAN

40

PERINGKAT PENYELIAANChek

Mat (2004) dalam bukunya Penyeliaan Berkesan memeringkatkan penyeliaan ini kepada 10 iaitu :

41

PERINGKAT PENYELIAAN

42

PERINGKAT PENYELIAAN

43

PROSESPerancangan dan matlamat

Kegiatan untuk mencapai matlamat Hasil kegiatan Ya Tidak ada perubahan Tidak Kawalan dan perubahan

Mungkinkah matlamat dicapai?

Jaafar Muhamad (2003)44

PROSES KAWALAN

Jaafar Muhamad (2003)

45

PROSES KAWALANTentukan Bidang Untuk Dikawal Tetapka n Piawaian Ukur Presta si Bandingkan Prestasi Dengan Piawaian Piawaian Tidak Dipenuhi Ambil Mengiktiraf Tindakan Prestasi Pembaikan Ikut Keperluan Mengubahsuai Piawaian dan Ukuran Ikut KeperluanSumber : Bantol & Martin (1994)

Piawaian Dipenuhi atau Dilebihi

46

LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES KAWALAN1. 2. 3. 4.

5.

Menentukan bidang untuk dikawal Menetapkan piawaian Mengukur prestasi Membandingkan prestasi dengan piawaian Mengiktiraf prestasi positif Mengambil tindakan pembaikan jika perlu Mengubahsuai piawaian dan ukuran jika perlu47

BIDANG KAWALANGriffin

(1993), kawalan boleh difokuskan ke atas sumber organisasi seperti :

48

JENIS-JENIS KAWALAN

Griffin (1993) 49

JENIS KAWALAN

Ebi Shahrin(2003) 50

ASPEK MASA KAWALAN

51

PENDEKATAN

Hellriegel dan Slocum (1998)

52

PENDEKATAN1.

Pasaran Menggunakan mekanisme pasaran luaran seperti persaingan harga dan syer pasaran relatif dalam penetapan piawai. Diguna oleh syarikat yang mempunyai persaingan pasaran yang tinggi

Ebi Shahrin(2003)

53

PENDEKATAN1.

Birokrasi Mementingkan autoriti organisasi Bergantung kepada mekanisme hierarki dan pentadbiran seperti peraturan, undang-undang, prosedur, polisi, pempiawaian aktiviti, deskripsi tugas yang jelas dan belanjawan bagi mempastikan pekerja mempamerkan kelakuan yang dikehendaki dan mencapai piawaian prestasi54

PENDEKATAN1.

Puak Kelakuan pekerja diatur atau dijaga melalui nilai yang dikongsi bersama, norma-norma, tradisi, adat, kepercayaan dan aspek-aspek budaya organisasi yang lain.

Ebi Shahrin(2003)

55

KRITERIA SISTEM KAWALAN BERKESANMempunyai

perkaitan dengan matlamat yang diinginkan Objektif Menyeluruh Menepati masa Boleh diterima Hellriegel dan Slocum (1998)

56

CIRI-CIRI SISTEM KAWALAN YANG EFEKTIFTepat

menghasilkan data yang sahMenepati

masa

memberikan maklumat yang diperlukan pada masa yang tepat dan dalam jumlah yang mencukupiEkonomi

hasil yang diperolehi daripada penggunaannya menyamai atau melebihi kos yang diperlukan untuk mengoperasi sistem tersebut57

CIRI-CIRI SISTEM KAWALAN YANG EFEKTIFFleksibel

boleh diubah atau ditukar mengikut perubahan yang berlakuBoleh

difahami

oleh pihak yang menggunakan dan mereka yang akan menerima kesan daripada penggunaan sistem tersebutKriteria

yang munasabah

boleh dicapai oleh mereka yang terlibat58

CIRI-CIRI SISTEM KAWALAN YANG EFEKTIFPerletakan

yang strategik

melakukannya erdasarkan tahap kepentingan aspek-aspek tersebut kepada prestasi syarikatPenekanan

terhadap kelainan

Pengurus tidak mampu mengawal kesemua perkara, alat kawalan seharusnya mengesan sesuatu kelainan yang wujud dalam aktivitiPelbagai

kriteria59

Mengurangkan kebarangkalian fokus

CIRI-CIRI SISTEM KAWALAN YANG EFEKTIFTindakan

pembetulan

Boleh mencadangkan tindakan pembetulan yang sesuai

60

KAWALAN KUALITITakrif

sejauh mana sifat dan reka bentuk keluaran atau perkhidmatan yang dihasilkan dapat menghampiri atau menyamai sifat-sifat dan reka bentuk asal yang telah ditetapkan. Semakin hampir penyamaan sifat dengan reka bentuk yang dicapai dengan sifat dan reka bentuk piawai, maka semakin tinggi kualiti keluaran atau perkhidmatan tersebut

61

LANGKAH DALAM KAWALAN KUALITIPengukuran

Ukuran pemboleh ubah unit ukuran tertentu Ukuran sifat terima atau tolak, barang baik atau rosakPemeriksaan

Semasa menerima bahan mentah Kualiti biasa semasa proses pembuatan Nilai nisbah kritikal kos pemeriksaan dibahagi dengan peratus kerosakan

Jaafar Muhamad (2003)

62

LANGKAH DALAM KAWALAN KUALITIPersampelan Sebilangan

unit daripada sesuatu lot dipilih dan diperiksa

Cara

Kawalan Kualiti

Setiap output yang dihasilkan menepati piawai yang ditetapkan Tiga nilai :Nilai purata Had Kawalan Atas Had Kawalan Bawah

Jaafar Muhamad (2003)63

KAWALAN INVENTORIBarang-barang

yang disimpan untuk kegunaan masa depan sama ada untuk dijual atau diproses. Terdiri daripada pelbagai bentuk : Bahan mentah Barang separuh siap Barang telah siap

Jaafar Muhamad (2003)64

CARA MENGAWAL INVENTORIKaedah

dua bekas

Simpan dalam dua bekas yang sama besar Pesanan setelah satu daripada bekas tersebut telah kehabisan dan kuantiti pesanan bergantung kepada kapasiti bekas tersebutSistem

Cardex

Setiap item diberi satu kad yang menunjukkan beberapa maklumat seperti kuantiti pesanan, masa pesanan dan sumber pesanan65

PENENTANGAN TERHADAP KAWALAN

Griffin (1993)

66

CARA MENGATASI PENENTANGANMembentuk

kawalan yang

berkesan Menggalakkan penyertaan Menggunakan pengurusan melalui objektif (MBO) Menggunakan kaedah semakan dan imbangan (checks and balances)67

MENGATASI TANGGAPAN NEGATIF PEKERJABerikan

justifikasi kawalan Memberikan kefahaman mengenai prestasi yang perlu dicapai oleh pekerja Menetapkan piawaian yang realistik Proses komunikasi menyampaikan maklumat pada masa yang diperlukan Menggunakan maklumat yang tepat

68

RUMUSANProses

mengawasi aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, membandingkan hasil atau prestasi dengan piawaian yang telah ditetapkan untuk memastikan hasil atau prestasi yang diperoleh itu adalah konsisten dengan piawaian

69

RUMUSANAspek

penting dalam pengurusan Mesin dan pekerja perlu dikawal untuk menjamin prestasi yang baik Pengawalan ke atas pekerja perlu berhati-hati bagi mengelakkan timbul kesan negatifJaafar Muhamad (2003)

70

APPLIED KNOWLEDGE

71

APPLIED KNOWLEDGEPenyeliaan Penidikan Penyeliaan Murid Prestasi pelajar Penyeliaan berkala Berdasarkan Pekeliling 3/1987 Hasil jangka panjang Klinikal, mentoring Penyeliaan Firma Kawalan Produk Keuntungan/orientasi pasaran Penyeliaan Berterusan Fokus kepakaran spesifik Hasil jangka pendek dan jangka panjang Mentoring, kaunseling

Penyeliaan Pendidikan

Penyeliaan Pendidikan VS Penyeliaan FirmaPenyeliaan Firma Satu proses untuk menentukan atau menjamin supaya kegiatan organisasi terarah kepada pencapaian matlamat yang telah ditetapkan Jaafar Muhamad (2003) Produk menepati piawai Mencapai keuntungan maksima Penyeliaan secara berterusan dan berfokus Key Performance Indicator

Definisi Satu proses memerhati, membimbing dan memberi maklumbalas kepada aktiviti profesional oleh penyelia ke atas stafnya (Wan Mohd Zahid Wan Mohd. Noordin, 1987 Fokus: Penyeliaan Kemenjadian Murid Objektif: Memastikan peningkatan prestasi pelajar Kekerapan penyeliaan : Dilakukan secara berkala Sumber Mandat: Berdasarkan SP 3/1987 dan Akta Pendidikan 1996

Penyeliaan Pendidikan Matlamat Jangka Panjang Jenis Penyeliaan: Klinikal, mentoring Pengurusan Penyeliaan: Atas bawah,bawah atas

Penyeliaan Pendidikan VS Penyeliaan FirmaPenyeliaan Firma Jangka Pendek dan jangka panjang Metoring, kaunseling Pengurusan penyeliaan atas ke bawah Pengurusan Atasan, Pertengahan, Penyelia, Operasi Job Relation Profit Base

Peringkat Penyeliaan: Pengarah,Ketua Sektor, Nazir, PPD, Guru Besar Human Relation Falsafah Pendidikan

PRACTICE OBSERVATION

75

AMALAN YANG SEDANG DAN BOLEH DILAKSANAKAN DI SEKOLAH-SEKOLAHPendekatan

MBO (Management By

Objective ) - segala aspek pengurusan mempunyai matlamat yang jelas spt objektif yang telah ditetapkan oleh organisasi sekolah. Konsep Time Management pengurusan masa sekolah sudah ada sistem ini spt jadual waktu kelas ( P & P ), jadual tugas guru & staf, jadual tugas staf sokongan Punctuality pendekatan pengurusan

AMALAN YANG SEDANG DAN BOLEH DILAKSANAKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH Semangat kerja berpasukan & sepasukan daripada dasar Team Building warga sekolah (guru, staf, pekerja & murid) didasari untuk menghayati dan mengamalkan konsep ini. Pelaksanaan melalui akt LDP, perkembangan staf dan lawatan bench-marking/expose Dasar Zero Defect di firma (untung/rugi, kpi & niche) berbanding pelaksanaan arahan JPA melalui PKPA (Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam) kepada semua oraganisasi spt sekolah antaranya: - Pengurusan Mesyuarat - Mesyuarat Pagi (Morning Prayer) - Fail Meja & Manual Prosedur Kerja

AMALAN YANG SEDANG DAN BOLEH DILAKSANAKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH ISO :2000 ( Pengurusan & Pentadbiran ) - Piagam Pelanggan - Perkhidmatan Kaunter - Perkhidmatan Telefon - Inovasi - Produktiviti - Pengurusan Aset & Harta Alih Kerajaan - Dll spt yg terkandung dalam PKPA Sistem pengurusan penurunan kuasa (empowerment) yang kurang berkesan di sekolah (aspek pentadbiran am, kurikulum, HEM, Kokurikulum, Komuniti (PIBG & agensi kjaan / swasta) dsbnya.-eg. (produk, human capital, imbuhan ,dll)-

AMALAN YANG SEDANG DAN BOLEH DILAKSANAKAN DI SEKOLAH-SEKOLAHKualiti-

di firma TQM, ISO manakala dlm pendidikan kedua-dua telah pun dilaksanakan di sekolah melalui PKPA dan arahan & pekeliling eg. Sektor Jaminan Kualiti dan Dokumentasi Firma mengamalkan sistem decentralised manakala pendidikan mengamalkan sistem centralised eg. Sekolah swasta

AMALAN YANG SEDANG DAN BOLEH DILAKSANAKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH

Pendekatan

Bimbingan & Kaunseling ke atas warga sekolah (guru, staf dan murid) oleh Pengurus Sekolah, Penolong-penolong Kanan dan Kaunselor ( Penyelaras Bimbingan & Kaunseling ) sekolah kpd individu yang memerlukan khidmat bimbingan & kaunseling tetapi di firma ada coaching, mentoring dan counseling. Pengurusan Sistem Aduan bermula di firma dan kini dilaksanakan di sekolah (peti cadangan

BIBLIOGRAFIAizat Mohd Nasurdin et. al. (2006), Pengantar Pengurusan, KL:Utusan Publications & Distrubutors Sdn. Bhd. Boardman, W. Charles, Dougless R. Harl dan Bent K. Rudyard. (1953). Democratic Supervision In Secondary School. Massachusetts : Houghton Mifflin Company. Bantol, Kathym M. and Martin, David C. (1994), Management 2nd. ed.,U.S.A.:McGraw Hill, Inc. Che Mat ( 2004) Penyeliaan Berkesan , KL: Utusan Publication Ebi Shahrin Sulaiman et. al. (2003), Prinsip Pengurusan, KL:Mc Graw Hill Harris, Ben M. (1975). Supervisory Behavior In Education.New Jersey : Prentice-Hall,Inc Hellriegel, Don & Slocum Jr., John W., (1996), Management 7th. ed. Ohio:South Western College Publishing81

BIBLIOGRAFIIbrahim Mamat, (1993). Kepimpinan Sekolah. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Jaafar Muhamad (2003), Asas Pengurusan Edisi Ketiga, Selangor:Penerbit Fajar Bakti Mohd Salleh Lebar, (2000). Pentadbiran Pendidikan dan Pendidikan Di Malaysia. Petaling Jaya : Addison Wesley Longman Malaysia Sdn. Bhd. 4th. ed., Boston:Houghton Mifflim Company Robert C Lowery ( 1985) Supervisiory Management. Guidelines forApplication. New Jersey . Prentice hall. Inc Griffin, Ricky W., (1993), Management Shukri Zain (2007). Penyeliaan Pendidikan:.UPSI82

THANK YOU08/05/08 83