Penulisan_dokumentasi

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  1/21

  PENDOKUMENTASIANPENDOKUMENTASIAN

  Oleh:Sukristanto

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHPURWOKERTO

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  2/21

  Pen oku!entasian" !eli#uti:

  $% Kuti#an&% 'atatan Pustaka('atatan Kaki)% Ke#ustakaan(Da*tar Pustaka

  Keti+a ,entuk terse,ut a#at i,uat en+an,e,era#a -ersi

  Versi !ana #un .an+ i#ilih ala! satu kar.ail!iah harus i+unakan se/ara ,ertaat asas

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  3/21

  KUTIPANKUTIPAN

  1. Kutipan langsung

  2. Kutipan tidak langsung

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  4/21

  KUTIPAN LANGSUNGKUTIPAN LANGSUNG

  Kuti#an lan+sun+ i!uat ala! teks ia#iten+an tan a kuti#" 0ika #an0an+ kuti#an

  !aksi!al e!#at ,aris "

  Kuti#an lan+sun+ i!uat ala! teks itulisen+an 0arak satu s#asi an #enulisann.ai!ulai en+an !en0orok !asuk li!a ketukanari !ar+in kiri" 0ika #an0an+ kuti#an le,ih ari

  1 ,aris% Dala! !e!,uat kuti#an lan+sun+" ,aik kata2kata !au#un teknik #enulisann.a ti ak ,oleh

  iu,ah%

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  5/21

  Contoh kutipan langsungContoh kutipan langsung

  'ontoh $3o+ika a alah #en+etahuan an kiat ,er#ikir

  en+an ,enar% Dala! ,ahasa In onesia a akata .an+ sa!a artin.a en+an lo+ika" .aitu#enalaran .an+ ,erasal ari kata nalar 4akal,u i4% Menalar sa!a en+an !en++unakan#ikiran atau ,er#ikir% Poes#o#ro 0o an 5ilarso6$789: 1 !en.atakan 4,er#ikir a alah ,i/ara

  en+an irin.a sen iri i ala! ,atin4% Karenaitu" suatu 0alan #ikiran .an+ sesuai en+an#atokan2#atokan se#erti .an+ ike!ukakan

  ala! lo+ika ise,ut lo+is%

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  6/21

  'ontoh &'ontoh &

  Penulisan aka e!is a alah #roses !en+un+ka#kan+a+asan se/ara tertulis ala! il!u tertentu karena itu

  serin+ ise,ut #enulisan il!iah sehin++a harus

  !e!atuhi aturan2aturan #e!ikiran .an+ te#at% Karena#enulisan aka e!is !en.an+kut il!u" se an+kan il!u

  a alah : ku!#ulan #en+etahuan !en+enai suatu ,i an+

  tertentu .an+ !eru#akan suatu kesatuan .an+ tersusunen+an siste!atis" serta !e!,erikan #en0elasan .an+

  i#ertan++un+0a;a,kan en+an !enun0ukkan se,a,2se,a,n.a 6 Poes#o#ro 0o an 5ilarso" $789: 9 %

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  7/21

  'ontoh )'ontoh )

  Tan Hoan T0a. an Kirana Rahar 0a 6&

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  8/21

  KUTIPAN TIDAK LANGSUNGKUTIPAN TIDAK LANGSUNG

  Kuti#an ti ak lan+sun+ a alah kuti#an.an+ !en+an+kat +a+asann.a sa0a

  .an+ ke!u ian iun+ka#kan en+ankata2kata an +a.a #en+uti# sen iri%Kuti#an ti ak lan+sun+ itulis sa!a

  se#erti teks an ti ak ia#it tan a kuti#

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  9/21

  Contoh kutipan tidak langsungContoh kutipan tidak langsung

  Ketera!#ilan intelektual a alah ke/aka#an .an+ !e!,uat seseoran+ ,erko!#eten" .an+

  !e!un+kinkan untuk !enan++a#i konse#tualisasi lin+kun+ann.a% Ketera!#ilan

  intelektual ,erkaitan en+an #en+etahuan ,a+ai!ana !elakukan suatu akti-itas%

  Misaln.a ke!a!#uan !en+i enti*ikasi +a.a ,ahasa ala! se,uah sa0ak% Penekanankeluaran ,ela0ar 0enis ini terletak #a a !asalah ,a+ai!ana" ,ukan #a a a#a% A a e!#at

  su,kate+ori keluaran ,ela0ar .an+ ,eru#a ketera!#ilan intelektual ini .an+ isusun se/ara

  ,ertaha#" ari .an+ #alin+ se erhana ke .an+ le,ih ko!#leks% Pen+uasaan taha# .an+

  le,ih se erhana !en0a i #ras.arat #en+uasaan ketera!#ilan tin+kat i atasn.a .an+

  le,ih ko!#leks 65a+ne" $7=7: >$2=< %

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  10/21

  2. Catatan pustaka2. Catatan pustaka

  ?aik kuti#an lan+sun+ !au#un kuti#an ti aklan+sun+ i#ertan++un+0a;a,kan en+an#en/antu!an /atatan #ustaka" .aitu /atatan

  .an+ !en0elaskan su!,er in*or!asi .an+i+unakan% Su!,er in*or!asi itu a#at ,eru#a

  ,uku" !a0alah" surat ka,ar atau iktat kuliah.an+ iter,itkan se/ara res!i% 'atatan #ustaka

  i/antu!kan i ala! teks !era#at en+ankuti#an ,aik !en+a;ali atau !en+akhiri kuti#an"ti ak i/antu!kan #a a kaki hala!an%

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  11/21

  2. Catatan pustaka2. Catatan pustaka (lanjutan !(lanjutan !

  In*or!asi .an+ i!uat ala! /atatan#ustaka han.a na!a akhir #en+aran+"

  tahun ter,it an no!or hala!an te!#at#ern.ataan ikuti#%

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  12/21

  ". K#pustakaan". K#pustakaan

  Ke#ustakaan atau Da*tar Pustaka atau?i,lio+ra*i a alah a*tar .an+ !e!uatse!ua 0u ul ,uku" artikel" an ,ahanter,itan lainn.a .an+ a a hu,un+ann.a

  en+an karan+an .an+ se an+ i+ara#%

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  13/21

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  14/21

  ". K#pustakaan". K#pustakaan (lanjutan !(lanjutan !

  Ke#ustakaan isusun !enurut a,0a na!a#en+aran+n.a" ti ak i,eri no!or urut%

  A#a,ila ti ak ise,utkan #en+aran+n.a atau#ener,itn.a" ru0ukan itu iurutkan !enuruta,0a 0u ul%

  @ika untuk seoran+ #en+aran+ ter a#at le,ihari satu ,ahan re*erensi 60u ul " !aka na!a

  #en+aran+ ti ak ise,utkan la+i%

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  15/21

  C$NT$% P&NULISAN K&PUSTAKAANC$NT$% P&NULISAN K&PUSTAKAAN

  $% ?ukuNa!a #en+aran+% 6tahun ter,it % @u ul ,uku 6/etak!irin+ % E isi ,uku% Kota #ener,it: na!a #ener,it6!o el APA e isi keli!a" na!un !enurut kai ah

  ?ahasa In onesia" tahun ter,it ti ak i,eri tan akurun+

  'ontoh 6!enurut APA :Wiers!a" W% 6$779 % Reseasch Methods in Education : An

  Introduction % ?oston: All.n an ?a/on%

  'ontoh 6!enurut kai ah ,ahasa In onesia :Wiers!a" W% $779% Reseasch Methods in Education : An

  Introduction % ?oston: All.n an ?a/on%

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  16/21

  &% Artikel(?a, ala! suatu ,uku&% Artikel(?a, ala! suatu ,uku

  Na!a #en+aran+% 6tahun ter,it % @u ul artikel% In( ala! na!a e itor6E % 0u ul ,uku 6/etak !irin+ % E isi%" Kota #ener,it" Na!a #ener,ithala!an

  'ontoh 6!enurut APA :S/hoen*el " A%H%" 6$77) % On Mathe!ati/s as Sense Makin+: AnIn*or!al Atta/k on the Un*ortunate Di-or/e o* or!al an In*or!alMathe!ati/s" in @% % Voss%" D%N% Perkens B @%W% Se+al 6E s %Infformal Reasoning and Education % Hills ale% N@: Erl,au!" ##% )$$2)11%

  'ontoh 6!enurut kai ah ,ahasa In onesia :S/hoen*el " A%H%" $77)% On Mathe!ati/s as Sense Makin+: An In*or!al

  Atta/k on the Un*ortunate Di-or/e o* or!al an In*or!alMathe!ati/s" in @% % Voss%" D%N% Perkens B @%W% Se+al 6E s %Infformal Reasoning and Education % Hills ale% N@: Erl,au!" ##% )$$2

  )11%

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  17/21

  ". A'tik#l da'i u'nal". A'tik#l da'i u'nal

  Na!a #en+aran+" tahun" 0u ul artikel" na!a 0urnal 6/etak!irin+ " -olu!e 0urnal" hala!an%

  'ontoh 6!enurut APA :Mikusa" M%5% B 3e;ellen" H%" 6$777 % No; Here Is That"

  Authorit. on Mathe!ati/s Re*or!s" The MathematicsTeacher " 7&: $982$>)%

  'ontoh 6!enurut kai ah ,ahasa In onesia :Mikusa" M%5% B 3e;ellen" H%" $777% No; Here Is That"

  Authorit. on Mathe!ati/s Re*or!s" The MathematicsTeacher " 7&: $982$>)%

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  18/21

  ). *ajalah). *ajalah

  Na!a #en+aran+" tahun" 0u ul artikel" na!a !a0alah 6/etak!irin+ -olu!e ter,itan" no!or ter,itan" hala!an%

  'ontoh 6!enurut APA :Ross" D%" 6&

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  19/21

  +. Int#'n#t+. Int#'n#t

  Na!a #en+aran+" tahun" 0u ul 6/etak !irin+ " ala!at ;e,site"tan++al akses%

  'ontoh 6!enurut APA :Wu" H%H%" 6&

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  20/21

  Contoh l#ngkap k#pustakaanContoh l#ngkap k#pustakaan

  K&PUSTAKAAN

  Ah!a i" Mukhsin% $77< # Strategi Bela$ar Menga$ar %etrampilan Ber&ahasadan Apresiasi Sastra % Malan+: Ya.asan Asih Asah Asuh 6YA) %

  'o/hran" Willia! 5% $77$% Teknik 'enarikan Sampel# Ter0e!ahanRu ians.ah" an Er;in R% Os!an% @akarta: UI Press%

  De# ik,u % $789% %urikulum SMA 'etun$uk 'elaksanaan Mata 'ela$aranBahasa dan Sastra Indonesia# @akarta: De# ik,u %

  2222222222$788%%amus Besar Bahasa Indonesia % @akarta: ?alai Pustaka%Du RuiCin+% $78>% 3iterature in En+lish: An Inte+ral Part o* the E 3 'urri/ulu!%

  English Teaching (orum# O/to,er% #%&)2&>%Mah!u " M% Di!.ati% $787% 'sikologi 'endidikan % @akarta: De# ik,u Dir0en

  Dikti Pro.ek Pen+e!,an+an 3PTK%

 • 8/19/2019 Penulisan_dokumentasi

  21/21

  Contoh l#ngkap k#pustakaanContoh l#ngkap k#pustakaan (lanjutan !(lanjutan !

  Oe!ar0ati" ?oen S% $77$% Pen+a0aran A#resiasi Sastra i Sekolah3an0utan Atas: Keakra,an 5uru Muri ala! Bulir)Bulir Sastradan Bahasa 'em&aharuan 'enga$aran e itor ?a!,an+ Kas;anti

  Pur;o% Yo+.akarta: Kanisius%Rus.ana" Yus" kk% $7=7% %egiatan Apresiasi Sastra Indonesia

  Murid SMA *a+a Barat % @akarta: Pusat Pe!,inaan an Pen+e!,an+an ?ahasa De# ik,u %Sar i!an% A%M% $77&%Interaksi dan Motivasi Bela$ar Menga$ar

  'edoman Bagi ,uru dan Calon ,uru % @akarta: Ra0a;ali Pers%Sastro;ar o.o" Su,a+io% $788 # Mengatasi %ekosongan -idup Sastra#

  Makalah %onggres Bahasa Indonesia . % @akarta: De# ik,u % &8

  Okto,er $788%Sur.a,rata" Su!a i% $78=% 'sikologi 'endidikan % @akarta: Ra0a;ali%War ani" I5AK% $78$% 'enga$aran sastra % @akarta: Penlok Taha# II

  P)5 Dek ik,u %