penulisan ilmiah

  • View
    52

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

teknologi

Text of penulisan ilmiah

1.0

PENGENALAN

Proses pembelajaran sentiasa berlaku dalam diri setiap manusia tanpa mengira usia. Seseorang individu belajar untuk memperolehi pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman untuk menghadapi cabaran dan pancoraba dalam kehidupan seharian. Sehubungan dengan itu, pembelajaran boleh dikatakan sebagai sebahagian daripada pengalaman dalam kehidupan seseorang individu. Hal ini telah mendorong terciptanya beberapa teori pembelajaran yang digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas.

1.1

Teori Behaviorisme

Teori Behaviorisme memberi penekanan kepada perubahan tingkah laku seseorang. Di antara tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori behavior atau perlakuan ialah Parlov, Thorndike dan Skinner. Kebanyakan teori pembelajaran mereka adalah dihasilkan daripada pemerhatian dan ujian ke atas haiwan dan ditumpukan kepada perhubungan rangsangan dan gerak balas yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Menurut mereka tingkah laku pelajar boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. Teori ini turut menyarankan bahawa pembelajaran berlaku apabila tindakan secara ulang dilakukan sehingga ianya menjadi kebiasaaan. Tingkah laku yang berulang ini dapat dikekalkan dengan peneguhan yang positif.

Aplikasi teori ini dalam P&P ialah guru perlu menghasilkan atau mewujudkan suasana pendedahan yang interaktif dalam proses P&P dengan adanya sesuatu yang logik dan tidak menjemukan pelajar. Guru-guru bukan sahaja mahir dalam mengajar tetapi perlu bijak mengintegrasikan strategi P&P dalam bahan P&P digital. Penggunaan bahan pembelajaran digital dalam proses P&P mampu melahirkan generasi celik IT (Information Technology). Daripada bahan pengajaran digital ini, guru melatih pelajar untuk membina peta konsep mengikut kreativiti dan kafahaman masing-masing. Dengan pendedahan kepada bahan pengajaran digital dan latihan yang berulang-ulang ini sudah pasti dapat meningkatkan tahap ingatan pelajar dalam memahami sesuatu pengajaran.

1.2 Teori Kognitif Teori Kognitif pula, wujud ahliahli psikologi kognitif seperti Kohler, Bruner, Gagne dan Ausubel. Menurut Bruner (1973) dalam Esah Sulaiman (2004) melihat pembelajaran sebagai proses aktif, iaitu pelajar membina idea baru atau konsep yang berasaskan pengetahuan lalu 1

dan semasa mereka. Pelajar memilih dan memindahkan maklumat, membina hipotesis, dan membuat keputusan mengikut struktur kognitif. Teori-teori pembelajaran di bawah mazhab kognitif juga banyak menceritakan tentang celik akal, kaedah penyelesaian masalah, penemuan, kategori pembelajaran dan resepsi. Mengikut teori Gestalt, manusia mempunyai struktur kognitif, dan dalam proses pembelajaran, otaknya akan menyusun segala maklumat dalam ingatannya.

Teori kognitif menyatakan bahawa guru perlu mengamalkan P&P secara berperingkat mengikut urutan yang sesuai iaitu dari aras mudah ke aras yang sukar serta guru juga perlu menyampaikan pengajarannya mengikut tahap kefahaman pelajarnya. Untuk membantu pelajar memahami pengajaran, guru perlulah lebih kreatif dengan memvariasikan kaedah-kaedah pengajarannya. Salah satu kaedah yang sesuai ialah dengan menggunakan gaya pembelajaran visual kerana ia dapat membantu pelajar untuk mengingati fakta dengan lebih lama. Pelajar dapat belajar lebih baik dengan melihat sesuatu situasi atau fenomena yang dipaparkan pada monitor komputer ataupun tayangan video. Contohnya dalam pengajaran mata pelajaran Sejarah, pelajar dapat melihat sendiri dan mengembangkan kefahaman mereka terhadap peristiwa yang ditayangkan dalam video. Daripada pemerhatian tersebut, pelajar membina peta konsep dengan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang telah berlaku dan ini dapat meningkatkan lagi ingatan pelajar dalam mengingati sesuatu fakta.

1.3 Teori Konstuktivisme Teori konstruktivisme ini merupakan suatu proses pembelajaran yang aktif dan pelajar membina konsep baru atau pengetahuan baru berasaskan pengalaman mereka sendiri. Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan merupakan produk minda yang dibina (konstruk) dengan pengalaman dan input baru yang diterima melalui deria-deria sebagai hasil persepsi. Justeru, pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran aktif dan dinamik. Aplikasi teori ini dalam bilik darjah ialah pelajar-pelajar akan menentukan strategi pembelajaran sendiri, melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti, pembinaan ilmu pengetahuan kendiri, penggunaan penaakulan dan logik dalam menilai informasi baru serta menggunakan kemudahan yang disediakan oleh guru. Secara ringkasnya, pembelajaran menggunakan teori ini lebih berpusatkan pelajar dan guru bertindak sebagai pembimbing. 2

Bagi menghasilkan satu proses pengajaran berpusatkan pelajar ianya melibatkan perancangan yang teliti, persediaan yang awal dan kajian menyeluruh mengenai tingkah laku pelajar. Ini adalah kerana segala ilmu yang akan diperolehi pelajar dibawah kawalan pelajar sendiri dan bahan yang disediakan oleh guru perlu berupaya mencapai objektif pembelajaran. Oleh itu, Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) dapat membantu memudahkan proses P&P. Gabungan audio, video dan animasi serta interaksi pengarahan bagi persembahan multimedia dapat memberi peluang kepada pelajar memanipulasi dan berinteraksi dengan bahan pembelajaran melalui teknologi. Penghasilan peta konsep melalui bahan-bahan pembelajaran tersebut dapat membantu pelajar untuk lebih mengingati pembelajarannya secara optimum.

2.0

PENDIDIKAN ABAD KE-21

Pendidikan menjadi simbol kemajuan yang sangat penting di seluruh dunia termasuklah di Malaysia. Sesebuah negara itu akan terus terkenal seiring dengan kemajuan pendidikan. Menyentuh aspek pendidikan ini kita sering didedahkan dengan cara lonjakan dalam pendidikan yang dilakukan oleh kuasa besar dunia terutamanya Amerika Syarikat dan United Kingdom untuk mendepani negara-negara lain sama ada dalam bidang pendidikan mahupun ekonomi. Sebenarnya, tanpa kita sedari bahawa terdapat negara lain iaitu Finland yang menunjukkan prestasi membrangsangkan dalam bidang pendidikan ini. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Institut Legatum yang berpejabat di London meletakkan pendidikan di Finland sebagai ketiga terbaik selepas Norway di tangga kedua dan Denmark di tangga teratas mengatasi Amerika Syarikat dan United Kingdom. Secara umumnya, sistem pendidikan di Finland yang terletak dalam Kesatuan Eropah menekankan kepada sistem pendidikan vokasional dan polliteknik bagai menyediakan generasi muda yang mahir dalam semua aspek. Sistem pendidikan vokasional yang dijalankan ini mempunyai tiga tahap iaitu pendidikan rendah dan menengah yang dikenali sebagai pendidikan komprehensif selama sembilan tahun. Sementara itu, pendidikan menengah atas adalah selama tiga tahun dan akhir sekali pendidikan tinggi. Sistem pendidikan di Finland juga bersifat desentralisasi yang mana pihak yang bertanggungjawab dalam menentukan dasar umum pendidikan yang ditetapkan oleh Parlimen Finland dan kerajaan adalah terletak di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (MEC). Pada masa yang sama, kementerian ini juga 3

menyediakan peruntukan kewangan untuk pendidikan umum, pendidikan vokasional, politeknik dan universiti. Tetapi jika di Malaysia kita lihat tugas ini dijalankan sepenuhnya oleh Kementerian Pelajaran dan Kementerian Penagajian Tinggi (KPT). Selain itu, negara Norway juga mempunyai sistem pendidikan yang terletak di tangga kedua di peringkat dunia tanpa kita sedari. Walaupun Norway merupakan negara yang mempunyai kepadatan penduduk terendah di Eropah, namun jika dilihat Norway mempunyai sistem pendidikan yang sangat nyaman dan efektif. Seperti negara-negara lain di dunia sistem pendidikan di Norway juga adalah wajib dan berlangsung selama 10 tahun bermula dari primary,

lower secondary dan upper secondary. Pejabat pendidikan di peringkat daerah merupakanpihak yang yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sekolah yang layak diakses dan dipilih oleh kanak-kanak, generasi muda dan dewasa di semua kota dan daerah di Norway. Sementara itu, di peringkat Asia pula pendidikan di Singapura merupakan sistem pendidikan yang boleh dijadikan contoh oleh negara-negara di Asia Tenggara termasuklah Malaysia. Pendidikan di Singapura di senarai di tangga ke-26, Thailand pula di tangga ke-54 dan Malaysia di tangga ke-55. Tidak hairanlah terdapat beberapa institusi pendidikan seperti National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU) dan Singapore Technology & Design adalah antara institusi

pengajian yang menduduki ranking terbaik di Asia malahan di dunia. Hal ini memandangkan penyediaan kurikulum di Singapura direka olah pakar akademik dari seluruh dunia. Maka tidak hairanlah kota ini mampu menyediakan program mengikut keupayaan setiap individu. Ini bermakna bahawa pelajar yang meminati bidang pengurusan perniagaan, perakaunan, teknologi maklumat, teknikal boleh memilih mana-mana institusi yang menawarkan program tersebut. Perkara penting yang menjadikan Singapura sebagai hab pendidikan dunia ialah kerana kekuatan sistem pendidikan Singapura yang mana polisinya adalah berdasarkan dua hala iaitu pembelajaran secara holistik, tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, interaktif pelajar dan suasana di dalam kelas yang moden sudah tentu menarik minat pelajar untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Tambahan lagi, pelajar di Singapura sendiri digalakkan menyertai aktiviti kokurikulum antaranya seni, muzik dan sukan. Sementara itu, pendidikan wajib di Singapura juga berlangsung selama 10 tahun menerusi sekolah dasar dan 4

sekolah menengah. Pada akhir persekolahan di kedua-dua peringkat pelajar akan menghadapi ujian GCE-Level atau GCE N-Level. Selain Singapura, negara Jepun juga merupakan negara di Asia yang bukan sahaja maju dari aspek ekonomi, malahan juga maju dari segi teknologi, ilmu penget