of 161 /161
Penteljemah Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

Embed Size (px)

Text of Penteljemah Mohd Asri Mohd...

Page 1: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

Page 2: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN

JILIDJ KUALITI AIRMINUM

Page 3: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

G.ARIS PANDUAN

JILID l KUALITI AIRMINUM

.{j' , __ _:,-,··.~:,...,\. ·.,\"' ;,:~ '· ,_J

Pentetjemah Shahabudin Mustapha

Hashimah Talib Mohd Asri Mohd Noor

Penerbit Universiti Teknologi Malaysia

Skudai Johor Darul Ta'zim

1996

Page 4: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

Copyright© 1984 by World Health Organization

© Edisi bahasa Malaysia dipegang oleh Universiti Teknologi Malaysia, 1996

Hak cipta terpelihara. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama ada dengan cara elektronik, fotokopi, mekanik, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Timbalan Naib Canselor (Pembangunan), Universiti Teknologi Malaysia, Kampus Skudai, 80990 Johar Darul Ta'zim, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Garis panduan kualiti air minum. Jilid 1 : Cadangan I World Health Organization ; diterjemahkan oleh Hasimah Talib@ Alias, Mohd. Asri Md. Nor, Shahabudin Mustapha. Mengandungi rujukan bibliografi ISBN 983-52-0064-5 1. Drinking water--Standards--Handbooks, manuals.I. World Health Organization. II. Hasimah Talib@ Alias.III. Mohd. Asri Md. Nor. IV. Shahabudin Mustapha.363.610218

Penyunting: Mohd Azraai Kassim Kulit : Zalawati Sufian

Muka Taip Teks : Times Saiz Taip Teks: 10/12

Diatur huruf oleh: PERNIAGAAN YAMIN.,

No. 258, Jalan Sarikei, Off Jalan Pahang Baral,

53000 Kuala Lumpur, MALAYSIA.

Diterbitkan di Malaysia oleh I Published in Malaysia by PENERBIT UTM,

8()()90 Skudai, Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA.

Diceta.k di Malaysia oleh I Printed in Malaysia by CETAK RATU SDN. BHD.,

No. 17-B, Jalan Tahana, Kawasan Perindustrian Tampoi,

80350 Tampoi, Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA.

RM12.00

Page 5: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

SENARAI JADUAL PRAKATA

l. PENGENALAN

KANDUNGAN

Muka surat

ix xi

1.1 Tanggapan pengguna terhadap kualiti air minum l 1.2 Keutamaan yang diberi berkaitan dengan kualiti air l 1.3 Sifat nilai-nilai garis panduan 2 1.4 Pembentukan nilai garis panduan bagi bahan kimia toksid 3 1.5 Prosedur operasi 4 1.6 Jadual ringkas nilai garis panduan 5 1.7 Penggunaan garis panduan 10 l. 7 .l U ndang -undang, peraturan dan kepiawaian l 0 1.7 .2 Pematuhan dan pengawasan 11 1.7.3 Pelbagai pertimbangan khusus bagi bekalan air luar

bandar yang kecil. 17 1.7.4 Tindakan pemulihan 17 ~~ w

ASPEK-ASPEK MIKROBIOLOGI 21

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

2.1.5

2.2 2.3 2.3.1

Kualiti bakteriologi air minum Pengenalan Nilai-nilai garis panduan Kekerapan persampelan Pengambilan, penyimpanan dan pengangkutan sampel air bagi pemeriksaan kualiti bakteriologi Teknik-teknik bagi mengesan kehadiran organisma-organisma koliform Kualiti virologi bagi air minum Sifat nilai-nilai garis panduan Nilai garis panduan bakteriologi

21 21 22 28

30

31 34 35 35

Page 6: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

vi GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

2.3.2 Ketidakpastian berkaitan dengan nilai-nilai garis panduan 36

2.4 Pengawasan 37 2.4.1 Model kekerapan persampelan 38 2.4.2 Ketepatan analisis yang diperlukan 39 2.4.3 Bekalan berpaip 40 2.4.4 Bekalan yang tidak dirawat dan tidak dipaipkan 41 2.4.5 Air yang dibotolkan 41 2.4.5 Bekalan air kecemasan 42 2.4.7 Perhimpunan - bekalan air sementara 43 2.5 Tindakan-tindakan pemulihan 43 2.5.1 Bekalan yang dipaip 43 2.5.2 Bekalan air yang tidak dipaipkan 45 2.6 Aspek kos-faedah 45 2.6.1 Keputusan-keputusan bagi kos-faedah rawatan 45 2.6.2 Analisis kos-faedah bagi pengawasan di peringkat

makmal 46 Rujukan 46

3. ASPEK BIOLOGI 49

3.1 Protozoa 49 3.1.1 Saranan 49 3.1.2 Pengawasan 50 3.1.3 Langkah-langkah memperbaik 50 3.2 Helmin 51 3.2.1 Saranan 51 3.2.2 Pengawasan 52 3.2.3 Langkah-langkah memperbai k 52 3.3 Organisma hidup-bebas 53 3.3.1 Saranan 54 3.3.2 Pengawasan 54 3.3.3 Langkah-langkah memperbaik 54 Rujukan 55

4. ASPEK KIMIA DAN FIZIK 57

4.1 Pengenalan 57 4.1.1 Kesan pencemar kimia ke atas kesihatan 57 4.1.2 Asas nilai garis panduan 58 4.1.3 Ketidakpastian dalam menetapkan nilai garis panduan 58

Page 7: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

KANDUNGAN vii

4.2 Juzuk tak organik yang mempunyai perkaitan dengan kesihatan 62

4.2.1 Nilai garis panduan yang disarankan 62 4.2.2 Ringkasan bukti dalam menetapkan nilai garis

panduan 62 4.3 Pencemar organik yang dikaitkan dengan kesihatan 70 4.3.1 Had ke atas penggunaan nilai garis panduan 72 4.3.2 Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan apabila

menilai tahap pencemaran organik 72 4.3.3 Nilai garis panduan berasaskan bukti ketoksidan 73 4.3.4 Nilai garis panduan berasaskan bukti kekarsinogenan 73 4.3.5 Nilai garis panduan yang disarankan 74 4.3.6 Nilai garis panduan tentatif 76 4.3.7 Ringkasan bukti yang digunakan dalam menetapkan nilai

garis panduan 76 4.4 Aspek organolepsis dan estetik 91 4.4.1 Nilai garis panduan yang disarankan 93 4.4.2 Detergen sintetik 93 4.4.3 Ringkasan bukti yang digunakan untuk menetapkan

nilai garis panduan 94 4.5 Pengawasan 101 4.5.1 Pemboleh ubah surogat 101 4.5.2 Reka bentuk program persampelan 103 4.5.3 Pengambilan sampel 107 4.5.4 Analisis 108 4.6 Langkah-langkah memperbaik 112 4.6.1 Umum 112 4.6.2 Langkah-langkah memperbaikjuzuk kimia yang

membimbangkan kesihatan 113 4.6.3 Langkah-langkah memperbaik kualiti estetik air minum 116 Rujukan 117

5. BAHAN-BAHAN RADIOAKTIF DI DALAM AIR MINIUM

5.1 Pengenalan 119 5.2 Sifat nilai garis panduan 120 5.3 Nilai garis panduan yang diperakui 120 5.4 Kaedah pemeriksaan 121 54.1 Aktiviti alfa 121 5.4.2 Aktiviti beta 122 5.5 Tinjauan radiologi 122 5.6 Batas-batas nilai garis panduan 122

Page 8: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

vi1i

5.7

5.8 Nota

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINU M JILID l

Sumber air yang mengandungi paras radioaktif yang tinggi Pelbagai Iangkah pemulihan

123 123 124

Page 9: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

SENARAI JADUAL

Jadual l Kualiti mikrobiologi dan biologi Jadual 2 Juzuk-juzuk tak organik yang mempunyai

kesan kesihatan Jadual 3 Juzuk-juzuk organik yang mempunyai kesan

kesihatan Jadual 4 Kualiti estetik Jadual 5 Juzuk-juzuk radioaktif Jadual 6 Nilai-nilai garis panduan bagi kualiti bakteriologi Jadual 7 Juzuk tak organik yang berpotensi memberi kesan

kepda kesihatan Jadual 8 Nilai garis panduan bagi juzuk tak organik yang

mempunyai perkaitan dengan kesihatan Jadual 9 Kumpulan sebatian organik yang penting dari segi

kesihatan Jadual 10 Sebatian organik yang nilai garis panduan tidak

disarankan Jadual 11 Nilai garis panduan bagi pencemar organik yang

mempunyai kaitan dengan kesihatan Jadual 12 Bahan organik yang nilai garis panduan tentatif

disarankan Jadual 13 Nilai garis panduan dan ADI bagi sesetengah racun

perosak Jadual 14 Nilai garis panduan bagi juzuk kimia dan sifat

fizika! yang boleh menjejas kualiti estetik air minu m

Muka surat

5

7

8 9 10 24

63

64

71

72

75

76

82

94

Page 10: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor
Page 11: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

PRAKATA

Buku Garis Panduan Kualiti Air Minum bertujuan untuk kegunaan kebanyakan negara sebagai asas dalam pembentukan piawaian, yang mana sekiranya dilaksanakan dengan betul, dapat memastikan keselamatan penggunaan bekalan air minum. Ditekankan di sini bahawa had-had yang disarankan di dalam garis panduan ini untuk mana-mana juzuk yang tertentu dan juga bahan-bahan pencemar yang terdapat di dalam air bukan dengan sendirinya piawaian. Dalam menentukan piawaian nilai-nilai yang disarankan hendaklah ditimbangkan dalam konteks keadaan alam sekitar, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang lazim.

Nilai-nilai garis panduan bagi pelbagai juzuk yang terdapat dalam air diberikan dalam jilid ini. Jilid 2 dari Garis Panduan Kualiti Air Minum mengandungi monograf-monograf kriteria yang disediakan bagi setiap bahan ataupun pencemar; nilai-nilai garis panduan adalah berasaskan monograf­monograf ini. Jilid 3 diterbitkan bagi tujuan yang berlainan : ia mengandungi saranan-saranan dan maklumat-maklumat mengenai apa yang perlu dilakukan bagi penduduk komuniti kec"il dan penduduk kawasan luar bandar untuk melindungi bekalan air mereka.

Maksud garis panduan ini diterbitkan adalah sebagai pengganti kepada European standards for drinking-water (l) dan International standards for drinking-water (2) yang t~lah dikeluarkan lebih dari satu dekad yang lepas. Sekalipun dijangkakan bahawa sesetengah negara tidak mungkin dapat me­nyediakan bekalan air minum dapat memenuhi kesemua had-had yang disaran­kan di dalam jilid ini, namun demikian adalah diharapkan bahawa setiap negara cuba membentuk satu piawaian kualiti air yang paling hampir dengan nilai-nilai garis panduan tersebut dalam usaha untuk melindungi kesihatan orang ramai.

Penyusunan Garis Panduan Kualiti Air Minum mengambil masa selama tiga tahun, dan dalam jangkamasa tersebut maklumat-maklumat saintifik tambahan telah didapati, namun demikian tidak satu pun yang mengubah nilai garis panduan dengan ketaranya. Namun, masih ada kemungkinan sesetengah

Page 12: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

xi i GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JJLID I

dari nilai-nilai garis panduan perlu ditukar apabila tiba masanya sekiranya maklumat baru ditemui.

Kerja-kerja yang dilakukan di bawah naungan International Programme on Chemical Safety (IPCS) akan memberi pengaruh yang agak ketara dalam mengemaskinikan garis panduan ini pada masa-masa akan datang. IPCS adalah satu gabungan kerjasama antara United Nation Environmental Programme (UNEP), International Labour Organisation dan World Health Organisation (WHO) yang mana dua dari objektif utamanya adalah penilaian kesan bahan kimia kepada kesihatan manusia serta kualiti alam sekitar dan pembentukan garis panduan bagi had-had pendedahan (umpamanya pengambilan harian yang dibenarkan dan had maksimum yang dibenarkan ataupun dikehendaki bagi udara, air dan makanan dan di persekitaran kerja) untuk pelbagai kelas bahan kimia, termasuk perasa makanan, bahan-bahan kimia perindustrian, bahan-bahan toksid semula jadi, plastik, bahan-bahan pembungkus dan juga racun perosak.

Garis panduan ini telah dibentuk oleh WHO bagi menyatakan kualiti air yang sesuai untuk tujuan minuman dalam semua keadaan. Adalah menjadi hasrat supaya garis panduan ini digunakan untuk membentuk standard di peringkat kebangsaan, bukan sahaja untuk bekalan air paip komuniti tetapi dipakai untuk semua kegunaan air untuk tujuan minuman, termasuklah air yang diambil dari paip tegak komuniti, telaga dan air minum yang diagih dengan lori tangki ataupun yang dibotolkan. Garis panduan ini juga boleh digunakan sebagai asas untuk pembentukan piawaian bekalan bagi populasi bergerak (sebagai contoh di terminal-terminal pengangkutan, di atas keretapi, bot ataupun kapal terbang ataupun perjalanan ke tempat suci, kem-kem pelarian ataupun rekreasi dan bagi perarakan ataupun pesta keramaian), yang mana hal-hal ini pernah terbabit dalam beberapa kes wabak penyakit bawaan air. Garis panduan ini tidak boleh digunakan untuk air galian yang dibotolkan, yang mana boleh dianggap sebagai minuman bukannya sebagai air minum dalam maksud perkataan yang biasa.

Sebab utama penyimpangan dari amalan-amalan sebelum ini, di mana piawaian antarabangsa ditentukan untuk kualiti air minum adalah kerana ingin menggunakan pendekatan risiko-faedah (kualitatif .ataupun kuantitatif) dalam standard dan peraturan-peraturan di peringkat kebangsaan. Piawaian dan peraturan tidak membawa apa-apa makna melainkan ia boleh dilaksanakan dan dikuatkuasakan, dan ini memerlukan banyak kemudahan yang agak mahal dan ramai pakar. Lagipun, air sangat diperlukan untuk kehidupan dan mesti diperoleh walaupun kualitinya tidak memuaskan sepenuhnya. Penggunaan standard kualiti air minum yang terlalu ketat boleh mengehadkan perolehan kuantiti bekalan air yang memenuhi piawaian tersebut - satu pertimbangan yang penting bagi kawasan-kawasan yang mempunyai air yang sedikit. Oleh itu. adalah diharapkan penggunaan piawaian akan dipengaruhi oleh keutamaan negara dan faktor ekonomi. Walau bagaimanapun, pertimbangan polisi dan

Page 13: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

PRAKATA xi i i

kesenangan tidak boleh dibiarkan membahayakan kesihatan awam. Kebarangkalian dan juga akibat yang mungkin timbul dari kontaminasi

bakteria menyebabkan kerja pengawalan ditempatkan pada tahap yang paling penting. Sebagai contoh, air rninum yang mempunyai kualiti bakteriologi yang tinggi tetapi mempunyai tahap kemasinan yang tinggi mungkin tidak diterima oleh pengguna dan dianggap sebagai tidak boleh diminum berbanding dengan air yang lebih baik dari segi estetik tetapi mungkin tidak baik dari segi bakteriologinya. Terdapat juga variasi yang luas di antara kawasan-kawasan yang berlainan dan di antara satu negara dengan negara lain dalam hal-hal seperti kuantiti air yang digunakan setiap hari dan ini mempunyai kaitan dengan jumlah pengambilan bahan kimia melalui air minum. Kegunaan tanah di kawasan tadahan dan keadaan semula jadi punca air (sebagai contoh, air per­mukaan, air bumi) kebiasaannya akan menentukan perlunya piawai bagi mengawal parameter-parameter kimia dan juga estetik yang terdapat di dalam garis panduan ini. Oleh itu, bagi sesetengah tempat, risiko yang ditimbulkan oleh sedikit bahan kimia industri karsinogen yang terdapat dalam air mungkin merupakan satu perkara yang diberi keutamaan, bagi yang lain pula, amalan­amalan pertanian ataupun program pengawalan vektor mungkin boleh membawa kepada potensi berbahaya berpunca dari baki racun perosak yang terdapat dalam air.

Walaupun matlamat utama garis panduan ini adalah untuk menyediakan suatu asas dalam pembentukan piawaian air minum, maklumat-maklumat yang diberikan mungkin juga boleh menolong dalam membentuk prosedur pengawalan alternatif di mana pelaksanaan piawaian tidak boleh dijalankan. Contohnya kod amalan yang memadai untuk pemasangan dan operasi loji-loji rawatan, sistem bekalan dan penyimpanan air dan untuk kerja-kerja paip perumahan mungkin dapat membantu dalam membekalkan air yang lebih selamat diminum dengan cara meningkatkan keboleharapan perkhidmatan, mengelakkan penggunaan bahan yang dikhuatiri berbahaya (sebagai contoh paip plumbum yang terdedah kepada air yang boleh kakis plumbum), dan dengan cara menyenangkan kerja-kerja pembaikan dan penyenggaraan.

Pembentukan garis panduan-garis panduan ini telah dikelola dan di­jalankan secara bersama oleh pejabat WHO pusat dan pejabat WHO rantau Eropah. Penyelaras-penyelarasnya terdiri daripada Dr. H. Galal-Gorchev (WHO pusat) dan En. M. Lewis (WHO kawasan). Penyediaan garis panduan ini telah dapat dilaksanakan dengan bantuan kewangan kepada WHO sumbangan dari Danish International Development Agency (DANIDA), yang sangat-sangat dihargai. Ucapan terima kasih juga kepada United States Environmental Protection Agency yang telah membantu usaha ini dengan meminjamkan Dr. Galal-Gorchev selama dua tahun.

Penyediaan garis panduan yang baru ini telah melibatkan penglibatan aktif hampir 30 buah Negara Ahli WHO, ramai saintis dan perbincangan oleh

Page 14: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

xiv GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

l 0 kumpulan khas. Kerja-kerja yang dilakukan oleh perbadanan-perbadanan in i dan juga oleh saintis-saintis, yang mana nama-nama mereka disenaraikan di Lampiran l, merupakan teras kejayaan meyiapkan garis panduan ini, dan kepada mereka diucapkan setinggi-tinggi terima kasih. Kerjasama dari pusat di peringkat negara untuk WHO Environmental Criteria Programme, pertubuhan­pertubuhan antarabangsa dan pakar-pakar perseorangan yang telah memberi banyak bantuan dan penglibatan mereka yang berterusan telah banyak membantu kerja ini.

Page 15: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

l. PENGENALAN

1.1 Tanggapan pengguna terhadap kualiti air minum

Dalam menilai kualiti air minum, pengguna bergantung sepenuhnya kepada deria mereka. Juzuk-juzuk yang terdapat dalam air boleh memberi kesan kepada rupa, bau, ataupun rasa air dan ini merupakan ciri-ciri utama yang digunakan oleh pengguna bagi menentukan kualiti dan kebolehterimaan air tersebut. Air yang sangat keruh, terlalu berwarna, ataupun yang mempunyai rasa yang kurang disenangi dianggap berbahaya dan ditolak untuk kegunaan minuman. Walau bagaimanapun, kini kita tidak boleh lagi bergantung semata-mata kepada deria kita dalam hal membuat penentuan kualiti. Ketiadaan sifat-sifat yang tidak disukai (dikesan oleh deria) tidak menjamin air tersebut selamat diminum.

Matlamat utama Garis Panduan Kualiti Air minurn ini adalah bagi me­lindungi kesihatan awam dan ini bermakna penghapusan ataupun pengurangan kandungan juzuk-juzuk dalam air minum yang diketahui berbahaya kepada kesihatan dan kesejahteraan masyarakat ke takat minimum.

1.2 Keutamaan yang diberi berkaitan dengan kualiti air

Keutamaan relatif yang perlu diberikan kepada kebanyakan juzuk yang mana nilai-nilainya diberikan dalam buku panduan ini, bergantung kepada keadaan setempat. Beberapa nilai yang diberikan di dalam buku panduan ini, contohnya, warna dan pH tidak ada hubungan secara terus dengan kesihatan, tetapi ia telah digunakan secara meluas dan telah berjaya digunakan untuk memastikan keberkhasiatan air untuk sekian lama.

Kualiti mikrobiologi air rninum adalah amat penting dan jangan sekali-kali dikompromi dalam membekalkan air yang baik dari segi estetik dan boleh diterima.

Page 16: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

2 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

1.3 Sifat nilai-nilai garis panduan

(a) Nilai garis panduan menggambarkan tahap ( sama ada kepekatan atau­pun nombor) suatu juzuk tertentu untuk memastikan sama ada air tersebut boleh diterima dari segi estetik dan ia tidak akan menimbulkan risiko yang ketara kepada kesihatan pengguna.

(b) Kualiti air yang diberikan di dalam Garis Panduan Kualiti Air minum ini adalah bertujuan supaya air tersebut sesuai bagi kegunaan manusia dan bagi semua kegunaan domestik yang biasa, termasuk penjagaan kebersihan. Walau bagaimana-pun air yang lebih tinggi kualitinya mungkin diperlukan bagi kegunaan­kegunaan tertentu, contohnya untuk kegunaan dialisis pesakit buah pinggang.

(c) Apabila sesuatu nilai garis panduan dilebihi, ini mengisyaratkan i) penyiasatan perlu dilakukan bagi menentukan puncanya bagi tujuan pembaikan. ii) meminta nasihat daripada pihak berkuasa kesihatan awam.

(d) Walaupun nilai-nilai garis panduan menggambarkan satu kualiti air yang boleh diterima bagi kegunaan sepanjang kehidupan, pembentukan garis panduan ini bukanlah bermaksud yang kualiti air minum yang baik boleh direndahkan ke tahap yang disarankan. Bahkan usaha yang berterusan hendak­lah dijalankan bagi mengekalkan kualiti air minum pada tahap setinggi yang boleh.

(e) Nilai-nilai garis panduan yang ditentukan tersebut adalah bertujuan untuk menjamin kesihatan dan ia berasaskan kepada penggunaan air seumur hidup. Pendedahan kepada juzuk-juzuk kimia pada tahap kepekatan le bih tinggi untuk jangka masa pendek, seperti yang mungkin terjadi selepas pencemaran yang tidak disengajakan, mungkin boleh dimaafkan tetapi perlu dinilai kes demi kes, contohnya dengan mengambil kira ketoksidan runcing bahan yang terlibat.

(f) Bagi nilai yang le bih tinggi dari nilai garis panduan untuk jangka masa yang singkat tidak semestinya bermakna yang air tersebut tidak sesuai untuk digunakan. Jumlah dan lamanya tempoh sesuatu nilai garis panduan boleh dilebihi tanpa memberi kesan kepada kesihatan awam bergantung kepada apakah bahan yang terlibat.

Adalah dinasihatkan sekiranya sesuatu nilai garis panduan dilebihi, agensi yang bertanggungjawab (kebiasaannya kuasa yang bertanggungjawab terhadap kesihatan awam) hendaklah dihubungi bagi mendapatkan nasihat tentang langkah-langkah yang patut diambil dengan mengambil kira pengambilan bahan tersebut dari sebarang punca selain dari air minum (bagi juzuk-juzuk kimia), kesan buruk yang mungkin timbul, kebolehlaksanaan langkah-lang~ah pembaikan dan faktor-faktor lain yang berkaitan.

(g) Bagi pembentukan piawaian air minum di peringkat kebangsaan dengan berpandukan garis panduan ini, keadaan geologi. sosioekonomi, pemakanan dan keadaan perindustrian setempat perlu diambil kira. Ini mungkin akan menghasilkan satu piawaian kebangsaan yang agak berbeza dari nilai-nilai

Page 17: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

PENGENALAN 3

garis panduan asal. (h) Bagi bahan radioaktif, perkataan nilai garis panduan digunakan bagi

maksud 'tahap rujukan', sebagaimana yang ditakrifkan oleh International Commission on Radiological Protection (ICRP). •

1.4 Pembentukan nilai garis panduan bagi baħan kimia toksid

Dalam menentukan nilai-nilai garis panduan bagi berbagai-bagai bahan yang terdapat di dalam air, jumlah pengambilan bahan tersebut dari udara, makanan dan ai1 diambil kira setakat mana yang boleh, berpandukan kepada maklumat yang ada. Dianggapkan bahawa kegunaan air harian per kapita adalah sebanyak 2 liter.

Bagi kebanyakan bahan yang mana nilai-nilai garis panduan telah dicadangkan, kesan toksid ke atas manusia diramalkan dari kajian ke atas haiwan di makmal. Ketepatan dan kebolehpercayaan ramalan kuantitatif terhadap ketoksidan sesuatu bahan kepada manusia berdasarkan kepada uji kaji ke atas haiwan bergantung kepada beberapa faktor, contohnya spesies haiwan yang digunakan, reka bentuk eksperimen, dan tidak kurangnya kesan dari cara penentu luaran yang digunakan(3). Walau bagaimanapun, bagi kebanyakan sebatian organik yang terlibat, perbezaan dari segi tahap keracunan kimia terhadap haiwan berbanding dengan manusia adalah terutamanya dari aspek kuantitatif, namun perbezaan kualitatif masih wujud juga.

Data ketoksidan pelbagai bahan kimia diperolehi dari eksperimen­eksperimen yang mana didapati akibat buruk akan berlaku pada dos yang lebih tinggi dari yang biasa dialami oleh manusia. Oleh itu dalam penentuluaran data sedemikian dari haiwan kepada manusia, faktor keselamatan perlu digunakan bagi mengambil kira faktor-faktor tidak diketahui yang mungkin terlibat. Keraguan semasa terhadap kebolehpercayaan keputusan dari segi biologi dan juga matematik terhadap cara penentuluaran dari dos yang tinggi kepada dos rendah memerlukan penggunaan faktor keselamatan yang agak sembarangan, contohnya pengurangan sebanyak 100 ataupun 1000 kali.

Keraguan ini berpunca dari keadaan pelbagai kesan toksid yang timbul dan juga kualiti maklumat toksikologi yang didapati. Perkara lain yang perlu diambil kira adalah jumlah dan keadaan penduduk yang perlu dilindungi, oleh itu dalam beberapa keadaan tertentu, mungkin faktor keselamatan (ataupun faktor keraguan) setinggi 1000 perlu digunakan.

"Tahap rujukan boleh diperoleh bagi sebarang kuantiti yang dikenal pasti dalam sesuatu program pengawalan radiasi tak kira sama ada terdapat had ataupun tidak bagi kuantiti tersebut. Tahap rujukan bukanlah satu had yang dibenarkan tapi ia digunakan untuk menentukan apakah tindakan yang perlu diambil apabila satu-satu nilai telah melebihi ataupun diramalkan melebihi tahap rujukan tersebut." Catatan ICRP, 1(3):1- 53 (1977) (Penerbitan ICRP no. 26)

Page 18: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

4 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

Walau bagaimanapun, penilaian terhadap risiko kesihatan ke atas penduduk bukan hanya melibatkan penggunaan rutin faktor-faktor keselamatan dan perlu ditekankan bahawa pada hakikatnya penentuluaran dari eksperimen ke atas haiwan hanya sah bagi keadaan eksperimen tersebut sahaja.

Cara-cara yang sedia ada bagi penentukur luaran data haiwan kepada manusia hanya mengaitkan pendedahan manusia kepada satu bahan sahaja, walhal dalam persekita:"an sebenar banyak bahan-bahan kirnia berbahaya dan beberapa faktor lain mungkin saling bertindak. Dalam kes tertentu, contohnya bagi bahan yang bersifat karsinogen, buku ini mengilustrasikan rasional penggunaan faktor risiko dalam menghasilkan nilai garis panduan yang dicadangkan itu. Tertakluk kepada ketidakpastian yang agak tinggi dari bukti-bukti yang ada, nilai-nilai garis panduan yang dicadangkan tersebut adalah bersifat sangat berhati-hati, oleh itu dalam banyak kes ia tidak boleh diterjemahkan sebagai suatu piawaian.

Penentuan tahap keselamatan ataupun di mana letaknya tahap risiko yang sanggup diterima bagi beberapa keadaan tertentu adalah satu perkara yang boleh dimainkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Keputusan terakhir yang dibuat sama ada faedah yang diperolehi dari menggunakan sebarang nilai yang dicadangkan dalam garis panduan tersebut sepadan ataupun tidak dengan risiko, terpulanglah kepada satu-satu negara membuat keputusannya. Apa yang hendak ditekankan sekali lagi di sini adalah bahawa sebarang nilai garis panduan yang dicadangkan bukanlah merupakan piawaian ketat yang mesti dipatuhi, tapi ia tertakluk kepada pindaan yang meluas dan terutamanya ia diberikan sebagai satu ikhtiar yang bertujuan melindungi kesihatan awam dan membolehkan keputusan dibuat bersangkutan pembekalan air rninum yang mempunyai kualiti yang boleh diterima umum.

1.5 Prosedur operasi

Untuk membolehkan pelaksanaan tugas penelitian maklumat yang bersangkutan dan bagi tujuan membentuk saranan nilai-nilai yang terkandung di dalam teks garis panduan ini, beberapa kumpulan kerja telah dijemput berbincang.b Untuk

" Mesyuarat kumpu1an kerja dan 1ain-1ain perjumpaan: Perunding permu1aan 12-15 Disember 1978, Copenhagen, Denmark Mikrobio1ogi 17--21 Disember 1979, Medmenħam, Leidschendam, Nether1ands Kontaminan bio1ogi 15-17 Ju1ai 1980, Geneva, Switzerland Kontaminan tak organik 22-26 September 1980, Copenhagen, Denmark Kontaminan tak organik 18-25 November 1980, Ottawa, Kanada

(kuantitatif) Aspek estetik dan organoleptik 2-5 Februari 1981, Copenhagen, Denmark Penggunaan garis panduan 1-5 Jun 1981, Iskandariah, Mesir Kontaminanasi Radioaktif 3- 5 Mac 1982, Copenhagen, Denmark Mesyuarat terakhir 22-26 Mac 1982, Geneva, Switzer1ands

Senarai nama-nama mereka yang menyertai mesyuarat-mesyuarat di atas disertakan di Lampiran l.

Page 19: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

PENGENALAN 5

mencapai saranan yang dibuat, kumpulan-kumpulan tersebut beruntung kerana telah mendapat panduan dari beberapa penerbitan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), contohnya beberapa jilid dari Environmental Health Criteria, dan juga dari laporan-laporan beberapa kumpulan kerja yang ada kaitan dengan hal ini. Sebagai tambahan, kumpulan-kumpulan ini merujuk kembali kepada piawaian air minum WHO yang sedia ada dan juga kepada ulasan dan pelbagai

· pemerhatian yang telah diterima oleh WHO terhadap piawaian tersebut sebelum keputusan muktamad dibuat.

Selain daripada nilai garis panduan ini, satu monograf kriteria telah juga disediakan bagi setiap juzuk dan ia digunakan sebagai asas penyedian sa-ranan yang dibuat di sini. Monograf kriteria bagi setiap juzuk dan sifat-sifat yang telah diteliti terkandung di dalam Jilid 2 Garis Panduan Kualiti Air Minum, dan ia mengandungi beberapa bahagian yang kritika! dari bukti-bukti yang di­gunakan dalam menentukan nilai garis panduan tersebut. la meliputi aspek seperti penjelasan umum; jalan pendedahan; metabolisma; pelbagai kesan kesihatan; dan senarai bahan-bahan rujukan asas. Maklumat-maklumat tersebut adalah sangat penting bagi menginterpretasikan nilai-nilai garis panduan tersebut.

Dalam bab-bab yang seterusnya di dalam jilid ini, nilai-nilai garis panduan yang disarankan diberi secara ringkas bersama dengan huraian ringkas rasional yang digunakan dalam menentukan nilai-nilai tersebut serta maklumat-maklumat penting yang bersangkut paut dengan pengawasan, dan langkah-langkah pem­baikan juga turut diberikan.

1.6 Jadual ringkas nilai garis panduan Dalam mempersembahkan ringkasan nilai-nilai garis panduan ini (Jadual 1-5), ia tidak bermaksud supaya setiap nilai digunakan secara terus dari jadual. Nilai garis panduan hendaklah digunakan dan diinterpretasikan bersama dengan mak­lumat yang terdapat di bahagian yang bersesuaian dari Bab 2-5 buku ini.

Jaduall. Kuaht1 mllcrobwlogJ dan bwlog1

Organisma

l) Kualiti mikrobiologi A. Bekalan air berpaip

Unit Nilai garis panduan

A.l Air yang telah dirawat dan memasuki sistem pengagihan

koliform najis bil./100 mL 0

organisma koliform bil./100 mL 0

Nota

kekeruhan < l NTU; bagi basmi kuman dengan klorin,pH

seeloknya <8.0;

Page 20: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

6 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

Jadual l. Kualiti mikrobiologi dan biologi (sambungan)

A. 2 Air yang tidak dirawat memasuki sistem pengagihan

koliform najis organisma koliform

organisma koliform

bil./100 mL bil./100 mL

bil./100 mL

A. 3 Air di dalam sistem pengagihan koliform najis Organisma koliform

organisma koliform bil./100 mL

B. Bekalan air yang tidak berpaip koliform najis bil./100 mL organisma koliform bil./100 mL

C. Air minum yang dibotolkan

koliform najis bil./100 mL organisma ko1iform bil./100 mL

D. Bekalan air kecemasan

koliform najis bil./100 mL

0 0

3

0 0

3

0 10

0 0

0

klorin baki bebas 0.2- 0.5 mg/L selepas 30 minit (minimum) sentuhan.

bagi 98% sampel yang diuji sepanjang tahun­bagi kes bekalan yang banyak, di mana sampel yang diuji adalah mencukupi.

sekali-sekala sahaja bukannya berturut-turut.

bagi 95% dari sampel yang diuji sepanjang tahun - bagi kes pembekalan yang banyak dan jumlah sampel cjiuji mencukupi. sekali-sekala sahaja, bukan berturut-turut.

tidak berlaku berulang­kali; sekiranya kerap berlaku dan kebersihan tidak boleh ditingkatkan, jika boleh punca air lain hendaklah dicari.

Punca air hendaklah bebas dari dicemari najis

Nasihatkan orang ramai supaya air dididihkan sekiranya nilai

Page 21: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

PENGENALAN 7

Jaduall. Kualiti mikrobiologi dan biologi (sambungan)

virus entero

11) Kualiti biologi

protozoa (patogen) helmint (patogen) organisma hidup bebas (alga dan sebagainya).

garis panduan dilebihi.

Tiada nilai garis panduan ditetapkan

Tiada nilai garis panduan ditetapkan. Tiada nilai garis panduan ditetapkan. Tiada nilai garis panduan ditetapkan.

Jadual 2. Juzuk-juzuk tak organik yang mempunyai kesan kesihatan

Juzuk Unit Nilai garis panduan Nota

arsenik m g/L 0.05

asbestos Tiada nilai garis panduan ditetapkan

bari u m Tiada nilai garis panduan ditetapkan

berilium Tiada nilai garis panduan ditetapkan kadmium m g/L 0.005 kromium m g/L 0.05 sianida m g/L 0.1 flourida m g/L 1.5 semula jadi ataupun

sengaja ditambah; keadaan iklim se-tempat mungkin me-merlukan penye-suaian.

keliatan tiada nilai berhubung dengan kesihatan ditetapkan

plumbum m g/L 0.05

raksa m g/L 0.001

nikel tiada nilai garis panduan di tetapkan.

nitrat mg/L (N) 10

nitrit tiada nilai garis panduan di

tetapkan. selenium m g/L 0.01

perak tiada nilai garis panduan di

tetapkan natrium tiada nilai garis panduan di

tetapkan

Page 22: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

8 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

Jadual3. Juzuk-juzuk organik yang mempunyai kesan kesihatan

Juzuk Unit Nilai garis panduan Nota

aldrin dan dieldrin flg/L 0.03

benzena flg/L 10'

benzo[a] pirena flg/L 0.01'

karbon tetraklorida flg/L 3' nilai garis panduan

tentatif'

Klordana ~g/L 0.3

klorobenzena tiada nilai garis panduan kepekatan ambang bau di

berhubung dengan kesihatan antara 0.1 dan 0.3 flg/L

kloroform flg/L 30' Kecekapan proses

pembasmian kuman tidak

boleh dikompromi apabila

mengawal kandungan

klorofom.

klorofenol tiada nilai garis panduan kepekatan ambang bau

berhubung dengan kesihatan 0.1 flg/L

ditetapkan.

2,4 D flg/L 100'

DDT flg/L

l ,2 dikloroetana flg/L 10'

l, l dikloroetena flg/L 0.3'

heptaklor dan flg/L 0.1

heptaklor epoksida

heksaklobenzena flg/L 0.01'

gamma- HCH flg/L 3

(irridana)

metoksik1or flg/L 30

pentakiorofenol flg/L 10

tetrakloroetena flg/L 10' nilai garis panduan

tentatif'

trikloroetena flg/L 30' nilai garis panduan

tentatif'

2,4,6-triklorofeuol flg/L lo··' kepekatan bau ambang

0.1 )lg/L

trihalometana Tiada nilai garis panduan lihat k1oroform

ditetapkan

Page 23: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

PENGENALAN 9

Nilai-nilai garis panduan ini dikira menggunakan model matematik ħipotesis konservatif yang masiħ belum dapat dibuktikan oleħ eksperimen, oleħ ilu nilai-nilai tersebut perlu ditafsirkan secara berlainan. Ketidakpastian yang terlibat boleħ menjangkau ke dua magnitud (iaitu dari 0.1 ke 10 kali dari nilai yang diberi ). • Apabila data karsinogen tidak menyokong nilai garis panduan, tetapi sebatian dianggap penting bagi air minum dan panduan dianggap perlu, nilai garis panduan tentatif ditentukan berasaskan kepada data yang ada ħubungan dengan kesiħatan. ' Bau dan rasa mungkin boleħ dikesan pada kepekatan yang Jebiħ rendaħ.

Sebatian-sebatian ini dulunya masing-masing dikenali se baga i l, l dikloroetilena, tetrakloroetilena dan trikloroetilena.

Juzuk atau sifat

aluminium

klorida m g/L

klorobenzena dan

klorofenol

warn a

kuprum

detergen

keliatan

hidrogen sulfida

besi

man gan

oksigen-terlarut

pH

natrium

pepejal-terlarut

jumlah

sulfat

rasa dan bau

suhu

Jadual 4. Kualiti estetik

Unit

m g/L

unit warna

m g/L

Nilai garis panduan

0.2

250

Nota

tiada nilai garis sebatian ini boleh mem­

panduan ditetapkan beri kesan rasa dan bau.

15

1.0

tiada nilai garis tanpa menimbulkan ma­

panduan ditetapkan salah buih atau rasa dan

mg/L (sebagai 500 bau

CaC03)

m g/L

m g/L

m g/L

m g/L

m g/L

tidak dapat dikesan

oleh pengguna

0.3

0.1

tiada nilai garis panduan

ditetapkan

6.5-8.5

200

l 000

400

boleh diterima oleh

kebanyakan pengguna

tiada nilai garis panduan

ditetapkan

kekeruhan unit kekeruhan 5 seboleh-bolehnya < l

Page 24: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

10

zink

Juzuk

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

neflometrik

(NTU)

m g/L 5.0

NTU bagi keberkesanan

pembasmian kuman

Jadual 5. Juzuk-juzuk radioaktif

Unit Nilai garis panduan Nota

jumlah kasar aktiviti

alfa

Bq/L 0.1 (a) Sekiranya me­

lebihi tahap,

analisis terperinci

radionuklid mung

kin diperlukan.

(b)Tahap yang

lebih tinggi, tidak

bermaksud air

tersebut tidak

sesuai untuk ke­

gunaan manusia.

jumlah kasar aktiviti

b eta

Bq/L

l. 7 Penggunaan garis panduan

1.7.1 Undang-undang, peraturan dan kepiawaian

Secara idealnya, program yang berkesan bagi mengawal kualiti air minum ber­gantung kepada adanya perundangan lengkap yang disokong oleh piawai-piawai regulatori dan kod-kod yang akan menentukan kualiti air yang dibekalkan ke­pada pengguna, amalan-amalan yang perlu diikuti dalam pemilihan punca, proses rawatan dan pengagihan air. Butir-butir terperinci bentuk perundangan, sudah tentu dipengaruhi oleh dasar dan perlembagaan negara serta perkiraan­perkiraan lain. Walau bagaimanapun, beberapa perkara yang kebiasaannya di­masukkan ke dalam perundangan seumparna ini termasuklah:

(a) penentuan bidang kuasa; (b) pembahagian kuasa kepada satu agensi ataupun agensi-agensi bagi

melaksanakan undang-undang tersebut; (c) peruntukan bagi menggubal dan meminda peraturan-peraturan untuk

tujuan pembangunan, penghasilan, penyelenggaraan dan pengagihan air yang selamat diminum; dan

Page 25: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

PENGENALAN 11

(d) peruntukan bagi penguatkuasaan

Terdapat banyak negara yang tidak mempunyai perundangan asas seperti ini dan sesetengahnya pula, undang-undang yang sedia ada adalah amat terkebelakang. Walau bagaimanapun masih banyak perkara yang boleh dibuat, di bawah perundangan yang berkaitan dengan kebajikan dan kesihatan awam, ataupun dengan berasaskan kerjasama secara sukarela. Pelaksanaan berbagai­bagai program bagi membekalkan air rninum yang selamat dirninum tidak boleh ditangguh dengan alasan ketiadaan perundangan yang sesuai.

1.7.2 Pematuħan dan pengawasan

Perancangan sesuatu badan bagi memastikan piawaian kualiti air minum di­patuhi tclah dibincangkan dengan mendalam di dalam Surveillance of drink­ing water quality(4). Secara amnya, adalah menjadi tangungjawab lembaga air tempatan supaya memastikan air yang mereka hasilkan memenuhi kualiti seperti yang ditetapkan oleh piawaian air minum. Walaupun demikian, fungsi peng­awasan (iaitu satu badan pengawasan yang berfungsi sebagai wakil orang ramai bagi memerhatikan operasi dan memastikan bekalan mencukupi dan selamat di­gunakan) adalah sebaik-baiknya dikendalikan olen agensi lain (sama ada di­peringkat negara, negeri, daerah ataupun tempatan). Sungguhpun kedua-dua fungsi ini merupakan pelengkap antara satu sama lain, pengalaman menunjuk­kan kedua-keduanya lebih baik dilaksanakan oleh agensi yang berlainan, memandangkan keutamaan yang bertentangan wujud sekiranya kedua-dua fungsi tersebut digabungkan. Ciri-ciri asas bagi fungsi pengawasan selalunya meletakkan agensi yang bertanggungjawab ke atas kesihatan awam dilantik bagi menjalankan tugas ini.

Piawaian air minum menyediakan asas dalam membuat keputusan bagi aktiviti-aktiviti berikut yang sebaik-baiknya patut digolongkan sebagai fungsi pengawalan:

(a) memberi persetujuan bagi sumber air baru (termasuk pembekalan yang dipunyai sendiri);

(b) perlindungan kawasan tadahan; (c) memberi persetujuan bagi pembinaan dan menyediakan pelbagai

prosedur operasi kerja air, termasuk: (i) pembasrnian kuman loji dan sistem pengagihan selepas

pembaikan ataupun bekalan terputus (ii) program berkala mengalirkan air dengan deras (flush) dan

pembersihan tempat-tempat simpanan air, (iii) perakuan operator, (iv) peraturan bagi penggunaan bahan kirnia dalam rawatan air,

Page 26: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

12 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

(iv) peraturan bagi penggunaan bahan kimia dalam rawatan air, (v) pengawalan sambung disilang, pencegahan alir balik dan

program pengesanan serta pengawalan kebocoran; (d) operasi tinjauan sanitari; (e) program pemonitoran, termasuk menyediakan khidmat makmal

analitik berpusat dan juga di peringkat daerah; (f) pembentukan kod kaedah kerja bagi pembinaan telaga, pemasangan

pam dan kerja paip (5); (g) pemeriksaan dan pengawalan mutu air yang dibotolkan dan

perusahaan membuat ais. ·

1.7.2.1 Punca air

Pemilihan punca. Dalam mernilih satu-satu punca air minum, beberapa faktor boleh mempengaruhi kesihatan pengguna. Perhatian perlu diberi terutamanya kepada kemungkinan pembangunan kawasan di masa depan yang boleh mem­pengaruhi kesesuaian punca yang berpanjangan. Perkara-perkara yang perlu di­dititikberatkan termasuk:

(a) Kuantiti (kapasiti punca): Adakah kuantiti air yang diperoleh dari punca tersebut boleh menampung keperluan air yang berpanjangan, dengan mengambil kira variasi kegunaan harian dan bermusim berserta dengan anggaran pertumbuhan saiz komuniti yang menerima perkhidmatan? Operasi loji-loji rawatan melebihi kapasiti boleh membawa kepada kemerosotan kualiti air yang dibekalkan. Kekurangan bekalan air yang berkala boleh menyebabkan pengguna mengambil altematif menggunakan air dari sebarang punca yang kurang selamat.

(b) Kualiti: Adakah kualiti air mentah, selepas dikenakan rawatan yang bersesuaian, dapat dibekalkan dengan mutu yang memenuhi ataupun lebih tinggi dari kualiti yang ditentukan di dalam piawaian air minum?(6)

(c) Perlindungan: Bolehkah kawasan tadahan dilindungi dari pencemaran oleh najis manusia, discas perkilangan dan air larian pertanian? ·Adakah institusi asas yang bertanggungjawab wujud dan adakah organisasi-organisasi yang ber­kaitan sama ada dari segi teknikal ataupun pentadbiran berkeupayaan mengawal pencemaran? Wujudkah kuasa regulatori serta kewangan dan tenaga bagi mengawal potensi pencemaran punca air?

(d) Kebolehlaksanaan: Adakah punca boleh diperolehi dengan per­belanjaan yang berpatutan (sama ada dalam ertikata sebenar dan juga berbanding dengan alternatif punca-punca lain yang mungkin)

(e) Kebolehrawatan: Bolehkah air mentah tersebut dirawat dengan se­cukupnya dalam keadaan setempat yang biasa?

Punca-punca baru yang berpotensi hendaklah diperiksa di tapak oleh

Page 27: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

PENGENALAN 13

pegawai-pegawai sanitari yang mempunyai kelayakan yang sesuai dan berpengalaman. Analisis fizikal, bakteriologi dan kimia hendaklah dilakukan bagi satu jangka masa yang sesuai ( contohnya meliputi perubahan musim) se­belum pemilihan akhir dibuat. Maklumat-maklumat ini penting bagi menentu­kan kehendak-kehendak rawatan dan langkah-langkah pengawalan pencemaran bagi melindungi sumber-sumber air mentah (7).

Apabila lebih dari satu punca sedang dipertimbangkan, setiap satunya hendaklah ditinjau. Sekiranya semua perkara sama, adalah lebih baik memilih punca yang memerlukan rawatan yang paling minimum; dalam kes kerja-kerja kecil, pembekalan air dari telaga yang dikawal ataupun dari mata air yang ber­kualiti tinggi selalunya lebih baik berbanding dengan merawat air permukaan (8).

Melindungi ketulenan bekalan. Nilai-nilai garis panduan yang diberi dalam buku ini bagi sebatian-sebatian yang berpotensi membahayakan telah di­tetapkan pada tahap serendah yang boleh, dengan matlamat untuk tidak meng­galakkan pengurangan mutu air minum sama ada secara langsung ataupun tidak langsung.

Walaupun air yang mengandungi pelbagai sebatian pada kepekatan yang lebih rendah dari nilai garis panduan ini adalah boleh diterima bagi kegunaan se­panjang hayat, penetapan satu-satu nilai garis panduan tidak bermaksud bahawa kualiti air minum yang baik boleh direndahkan ke tahap yang dicadangkan itu.

Pencegahan kontaminasi. Kerana air dari telaga-telaga komuniti dan mata air jarang diklorinkan, kualiti sanitari air dari punca-punca tersebut perlu dilindungi bagi memastikan air tersebut seterusnya boleh memenuhi nilai garis panduan dari sudut mikrobiologi. Terutamanya, punca-punca hendaklah dilindungi dari kontaminan dari tangki septik, betung, limbah, air longkang, banjir dan juga pencemaran oleh pengguna-pengguna sendiri (9,10).

Mengekalkan baki klorin di dalam sistem pengagihan pada tahap yang sesuai adalah merupakan satu kaedah yang paling boleh dipercayai bagi melawan kontaminasi yang berpunca dari sambungan silang, sifon balik, kebocoran dan lain-lain. Gangguan bekalan, contohnya akibat dari amalan biasa dalam mem­buat catuan ke bahagian-bahagian lain rangkaian perkhidmatan bagi kawasan­kawasan yang mengalami kekurangan air, kebiasaannya mengakibatkan kon­taminasi air minum yang dibekalkan kepada pengguna.

Kawasan setinggan di bandar-bandar yang pesat membangun dan di pinggirnya biasanya boleh menimbulkan masalah-masalah tertentu dalam men­jaga kualiti air minum. Walaupun kawasan-kawasan ini mungkin terletak di dalam satu rangkaian pengagihan, kepadatan penduduk, kekurangan sambungan ke rumah, perkhidmatan yang terputus-putus, tekanan rendah, kebocoran dan ke­tiadaan sistem pembetungan boleh membawa kepada satu sistem pengagihan air yang berisiko tinggi. Kawasan-kawasan ini sepatutnya diberi keutarnaan bagi pe­nyambungan saluran bekalan air yang selamat, dan buat sementara waktu ia perlu

Page 28: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

14 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

diberi perhatian pengawasan yang lebih. Apabila air paip tiada, penduduk mungkin terpaksa menggunakan air bumi

yang telah dicemari, air permukaan yang tidak dilindungi, air yang dibekalkan oleh 1ori tangki ataupun pengambi1an air secara baram dari sistem yang ber­hampiran dengan cara pengeluaran yang tidak diluluskan (berpotensi tinggi bagi kontaminasi rangkaian pengagihan utama). Satu kemungkinan yang jelas, penyakit boleh tersebar secara meluas akibat penggunaan air yang dibotolkan dan ais, ini menandakan bahawa air yang digunakan amat perlu memenuhi piawaian yang sama seperti air minum. Peraturan-peraturan bagi mengilang air yang dibotolkan biasanya termasuk pengesahan dan pemeriksaan berkala rekod kebersihan dan penyenggaraan yang diamalkan, kebersihan botol, penutup dan label yang digunakan, dan program pengawasan bagi kualiti bakteriologi yang mana kekerapan persampelan bergantung kepada bilangan pengguna yang menerima perkhidmatan bekalan dan kuantiti air yang dibotolkan sebulan.

1.7.2.2 Tinjauan sanitari

Sungguhpun piawaian air minum menyediakan kriteria yang boleh dipercayai terhadap kebolehterimaan air untuk kegunaan manusia, penggunaan piawaian tidak sekali-kali boleh menggantikan kcperluan tinjauan sanitari.

Tinjauan sanitari merupakan satu pemeriksaan dan penilaian di tapak oleh seorang yang berkelayakan bagi semua keadaan, peralatan dan amalan-amalan dalam sistem pembekalan air yang menimbulkan atau mungkin boleh menimbulkan bahaya kepada kesihatan dan kesejahteraan pengguna-pengguna air tersebut. Pada tahun 1976, satu monograf WHO menyediakan satu penerangan mendalarn mengenai kehendak-kehendak tinjauan sanitari, termasuk cara-cara melakukannya (4).

Walaupun secermat mungkin dilakukan, tiada satu pun analisis bakteriologi dan analisis kimia yang dilakukan ke atas satu sampel dapat menggantikan pengetahuan sepenuhnya tentang keadaan-keadaan di tempat pengambilan, di dalam sistem pengagihan, kesempurnaan rawatan yang diberi dan tentang kelayakan dan prestasi operator. Sampel-sampel yang diambil hanya mewakili keadaan pada detik yang tertentu sahaja dan keputusan analisis dilaporkan selepas persampelan. Pencemaran biasanya berlaku secara rawak dan tidak terus-menerus, ini bermakna ia berkemungkinan tidak dapat dikesan oleh proses persampelan yang berkala.

Tinjauan sanitari hendaklah dilakukan selalu oleh kakitangan lembaga air dan juga oleh kakitangan agensi pengawasan (kawalan). Sebagai tambahan, tinjauan sanitari hendaklah dilakukan:

(a) apabila punca air sedang dibangunkan (b) apabila analisis di makmal menunjukkan satu keadaan yang berpotensi

Page 29: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

PENGENALAN 15

membahayakan kesihatan (c) apabila berlaku sesuatu wabak yang mungkin berpunca dari air di

dalam ataupun berhampiran dengan kawasan yang menerima perkhidmatan bekalan air.

(d) apabila berlaku suatu perubahan yang ketara ataupun satu-satu hal berlaku yang mungkin dapat mengubah kualiti air (sebagai contoh peringkat permulaan musim hujan, perubahan corak pertanian, pembinaan kawasan perindustrian di dalam kawasan tadahan).

Tinjauan sanitari sepatutnya dilakukan pada kekerapan yang mencukupi bagi membolehkan ia digunakan dalam menentukan corak perubahan ataupun perubahan ketara yang berlaku secara mendadak ke atas kualiti air minum yang ditunjukkan dari pengawasan sifat fizika!, bakteriologi dan kimia.

W alaupun sistem yang le bih kecil biasanya membawa bahaya yang le bih tinggi, sistem-sistem yang lebih besar hendaklah diperiksa dengan lebih kerap memandangkan ia akan melibatkan lebih ramai penduduk yang menghadapi risiko dan keberkesanan kos pengawasannya adalah lebih tinggi. Sistem yang lebih kecil hendaklah ditinjau juga, tetapi dengan kekerapan yang munasabah, bergantung kepada kualiti air mentah. Kawasan-kawasan luar bandar menimbulkan masalah tertentu berhubung dengan tinjauan sanitari, terutamanya dalam kesulitan fizika! dan ekonomi bagi membuat tinjauan ke atas bilangan sistem bekalan air kecil yang terlalu banyak. Usaha oleh agensi-agensi pengawasan hendaklah ditumpukan terutamanya dalam (a) memberi galakan dan perangsang kepada individu-individu ataupun komuniti melakukan pembaikan­pembaikan sendiri, (b) menyediakan maklumat tentang pelbagai teknik yang diluluskan, dan (c) menyediakan bantuan teknika! dalam pemilihan tapak, reka bentuk dan pembinaan. Demonstrasi amalan-amalan yang betul adalah lebih baik dari mengutuk.

l. 7.2.3 Perkara yang diutamakan dalam pengawasan

Penubuhan makmal pengujian kualiti air hendaklah dijadikan satu perkara yang perlu diberi keutamaan sebagai sebahagian dari fungsi-fungsi yang dimainkan oleh kuasa yang bertanggungjawab terhadap pembekalan air yang selamat diminum.

Oleh kerana air minum boleh menjadi satu jalan penyebaran penyakit berjangkit yang teruk, kualiti bakteriologi air adalah amat penting dan penga­wasan terhadap bakteria penunjuk seperti koliform dan koliform najis hendaklah diberi keutamaan yang tertinggi. Walau bagaimanapun, oleh kerana keputusan ujian bakteriologi secara konvensional tidak boleh diperolehi kurang daripada 24 jam (dalam mana satu-satu komuniti mungkin diancam risiko), pengukuran baki klorin, yang dapat dilakukan dengan cepat dan senang, hendaklah seringkali

Page 30: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

16 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

hendaklah seringkali dilakukan hila sesuai (contohnya hila klorin haki didapati dalam seluruh sistem pengagihan) hagi memholehkan tindakan pemhaikan yang segera dapat diamhil hila mana proses rawatan tidak herfungsi dengan hetul ataupun sekiranya hahan mudah teroksida memasuki sistem agihan.

Tinjauan sanitari dapat memheri satu petunjuk yang hernilai dalam menentukan keutamaan yang perlu diberi dalam pengawasan kandungan pel­bagai juzuk kimia. Pengetahuan tentang kegiatan perindustrian dan kegiatan pertanian yang dijalankan di dalam kawasan tadahan hiasanya menentukan juzuk-juzuk kimia yang mungkin terkandung di dalam air minum. Prosedur analitik diperlukan bagi pengawasan kandungan juzuk-juzuk ini di dalam air, terutamanya sebatian organik yang mungkin memerlukan peralatan yang agak canggih dan mahal, yang mana jarang sekali didapati. Dalam kes-kes tersehut pengiraan kuantiti sebenar efluen sisa, sebagai contohnya, holeh memheri satu anggaran kepekatan yang mungkin terkandung di dalam air minum di samping kadar alir alur air. Sekiranya kiraan ini memherikan anggaran nilai kepekatan yang hampir ataupun melehihi nilai garis panduan, tindakan hendaklah dihuat supaya sampel-sampel tersehut dianalisis di makmal yang mempunyai peralatan yang diperlukan; walau hagaimanapun, sekiranya anggaran kepekatan yang terkandung di dalam air minum merupakan hahagian yang kecil herhanding dengan nilai-nilai garis panduan, keutamaan relatif hagi pengawasan hendaklah dihuat mengikut yang mana lehih utama.

Rasa, hau, wama dan kekeruhan air holeh dinilai dengan agak senang dan hendaklah diberi keutamaan yang agak tinggi memandangkan ia holeh menunjukkan tanda-tanda yang herguna, terutamanya hagi sebarang peruhahan yang mengejut yang diakihatkan oleh paip pecah dan lain-lain. Memenuhi nilai garis panduan pelhagai kualiti estetik boleh mengurangkan penggunaan mana­mana punca altematif ( yang mungkin kurang selamat ), walaupun unit rawatan air persendirian holeh menghasilkan air yang memenuhi kehendak estetik, prestasinya mungkin tidak mencukupi hagi sesetengah sifat yang ada kaitan dengan kesihatan.

l. 7.2.4 Kakitangan

Pengamalan piawaian kualiti air minum hererti perlunya disediakan ramai kakitangan dengan kelayakan yang sesuai dan herpengalaman hagi melakukan pelbagai aktiviti pengawasan termasuk pengawasan kualiti air minum dari sudut mikrohiologi. Panduan bagi tugas-tugas, kelayakan dan latihan untuk kakitangan yang berkhidmat sama ada dengan agensi yang bertanggungjawah dengan kerja­kerja pengawasan ataupun lemhaga air telah diheri di tempat lain (4).

Perlu ditekankan di sini bahawa perhatian yang teliti hendaklah diherikan dalam pemilihan kakitangan hagi menjalankan kerja-kerja yang mungkin melihatkan risiko terhadap ketulenan air. Kakitangan yang mengidap penyakit

Page 31: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

PENGENALAN 17

yang mungkin boleh tersebar kedalam air, ataupun seseorang yang merupakan pembawa satu-satu penyakit, tidak sepatutnya bersentuhan dengan air semasa rawatan, pengagihan, ataupun dengan sebarang permukaan yang boleh membawa kepada kontaminasi air. Mana-mana kakitangan berpenyakit cirit­birit ataupun kudis terbuka yang bertugas di tempat yang mana air mempunyai risiko kontaminasi hendaklah dipindahkan dari kerja tersebut sehingga mereka sembuh. Langkah berjaga-jaga ini sangat penting terutamanya bagi bekalan air tanpa rawatan.

Dalam kejadian wabak ataupun berkemungkinan berlaku wabak, langkah berjaga-jaga yang khusus mungkin diperlukan bagi memastikan bekalan air minum masih selamat. Hubungan yang rapat di antara pihak pengurusan kerja air dan jabatan kesihatan adalah sangat perlu dan pengawasan kesihatan yang rapi terhadap semua kakitangan jabatan bekalan air yang terlibat secara langsung dengan pemprosesan air adalah penting khususnya pada masa-masa seperti ini.

l. 7.3 Pelbagai pertimbangan khusus bagi bekalan air luar bandar yang kecil.

Terdapat beberapa masalah tertentu dalam memastikan supaya suatu sistem bekalan air yang kecil berupaya mematuhi piawaian kualiti air minum. la akan timbul, sebagai contoh, apabila jaraknya jauh dan tiada pengangkutan yang baik ke makmal yang terdekat; pengawasan bakteriologi merupakan satu masalah yang paling utama. Bagi kes-kes seperti ini, terutamanya di negara-negara membangun, penekanan hendaklah diberi terhadap:

(a) pemilihan mana-mana punca air yang mencukupi dan selamat, sebaik­baiknya yang tidak memerlukan rawatan;

(b) melakukan tinjauan sanitari yang tetap dan kerap; operator-operator tempatan hendaklah diberi latihan secukupnya bagi melakukan tinjauan sanitari;

(c) pengujian bagi memastikan kualiti bakteriologi; sekiranya bekalan hanya boleh diuji sekali sahaja, sampel-sampel yang paling berkesan adalah yang boleh membantu dalam pemilihan punca air;

(d) pengujian baki klorin (bagi sistem-sistem yang diklorinkan); ini merupakan satu ujian yang cepat dan senang dijalankan dan merupakan satu penunjuk kesempurnaan operasi kerja air dari sudut bakteriologi;

(e) kebolehpercayaan terhadap operasi dan senang didapati oleh pengguna.

1.7.4 Tindakan pemulihan

Objektif utama berbagai-bagai aktiviti pengawasan adalah pengesanan sebarang kekurangan ( dan mana-mana kekurangan yang berkemungkinan akan

Page 32: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

18 GARIS PANDUAN KUALJTI AIR MINUM JJLID l

berlaku) dalam pembekalan air minum dengan secepat mungkin, sebaik-baiknya, sebelum timbul sebarang kesan buruk kepada kesihatan pengguna. Adalah jelas bahawa kekurangan-kekurangan tersebut hendaklah dibetulkan dalam masa yang paling singkat.

Ini bermakna pemeriksaan dan penganalisaan maklumat yang dikumpulkan semasa aktiviti pengawasan perlu dibuat dengan mendalam dan rapi. Apabila potensi risiko dikesan, tindakan mestilah diambil. Walau bagaimanapun, adalah jelas bahawa tidak kesemua potensi risiko-risiko itu sama bahayanya. Contohnya, kegagalan satu unit loji pengklorinan semasa wabak tifoid memerlukan tindakan pembaikan yang segera; menyediakan satu unit peralatan pengklorinan pengganti bagi sebuah sistem bekalan kecil yang mengambil air dari telaga dalam, mungkin boleh diberi keutamaan yang lebih rendah.

l. 7.4.1 Penilaian risiko

Memandangkan air merupakan satu keperluan hidup, yang paling utama ialah ia mesti dibekalkan kepada pengguna walaupun kualitinya tidak memuaskan sepenuhnya. Apabila satu keadaan yang berpotensi bahaya dikesan, bagi membolehkan satu keputusan terhadap kebolehterimaan risiko tersebut di buat, perkara-perkara yang perlu diambil kira termasuklah kebarangkalian yang bahaya akan wujud, kemungkinan kesan-kesannya dan kewujudan punca air lain sebagai alternatif dan lain-lain.

Keutamaan yang kedua pentingnya adalah melindungi air bekalan dari kontaminasi najis, yang mana ia mengandungi berbagai-bagai jenis bakteria, virus dan protozoa yang membawa penyakit dan juga cacing-cacing parasit. Kegagalan menyediakan perlindungan ataupun rawatan yang mencukupi akan mendedahkan suatu komuniti kepada wabak penyakit yang ada kaitan dengan usus. Dalam satu-satu komuniti, pengguna air yang menghadapi risiko paling tinggi kepada pelbagai penyakit bawaan air (waterborne) adalah bayi dan kanak­kanak kecil, mereka yang lemah, pesakit-pesakit yang sedang pulih dari akibat kebakaran yang teruk, pembedahan, ataupun yang terdedah kepada sinaran (radiation) dan orang-orang tua. Bagi mereka ini, dos yang menyebabkan jangkitan biasanya adalah agak rendah berbanding dengan dos untuk penduduk dewasa yang biasa.

Penilaian pelbagai risiko yang berhubung dengan kualiti dari sudut kandungan kuman (mikrobial) yang berubah-ubah adalah susah dan penuh kontroversi kerana kekurangan bukti epidemiologi, banyaknya faktor-faktor yang terlibat dan hubung kait di kalangan mereka yang sentiasa berubah. Secara amnya, risiko kandungan kuman (mikrobial) yang terbesar adalah yang berhubung dengan penggunaan air yang tercemar teruk oleh air sisa. Risiko mikrobiai tidak boleh dihapuskan kerana ada kemungkinan bahawa penyakit

Page 33: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

PENGENALAN 19

bawaan air boleh juga tersebar melalui persentuhan antara individu, melalui aerosol dan melalui makanan yang dimakan; oleh itu banyak kes-kes masih berlaku dan pembawa tetap ada.

Satu kenyataan bahawa kontaminasi kimia biasanya tidak dihubungkan dengan kesan-kesan runcing menempatkannya di dalam kategori keutamaan yang lebih rendah dari kontaminasi mikrobial, yang mana kesannya mungkin serta-merta dan meluas. Sememangnya boleh dibahaskan yang piawaian bagi bahan-bahan kirnia di dalam air rninum seolah-olah boleh diabaikan apabila kon­taminasi oleh bakteria berlaku secara meluas. Satu lagi natijah sifat jangka panjang sebarang bentuk bahaya yang berkait dengan juzuk-juzuk kirnia ialah nilai-nilai garis panduan yang dicadangkan adalah bagi pendedahan pada paras biasa. Lebihan yang sedikit sekali-sekala boleh dimaafkan bergantung kepada pertimbangan setempat yang mendalam terhadap sebarang implikasinya. Hal ini dijelaskan di bahagian definisi nilai-nilai garis panduan bagi bahan kimia.

l. 7.4.2 Pembaikan pelbagai kekurangan

Bergantung kepada sifat sesuatu kekurangan, mungkin terdapat beberapa langkah alternatif yang boleh diambil oleh suatu agensi pengawasan. Sebahagian dari langkah-langkah tersebut mungkin hanya buat sementara sahaja, yang bertujuan mengadakan sekurang-kurangnya satu cara perlindungan semasa kecemasan, seperti mengarahkan supaya mendidihkan air, tetapi langkah­langkah tersebut janganlah dijadikan sebagai pengganti kepada sebarang penyelesaian yang lebih sempurna dan berbentuk jangka panjang bagi masalah tersebut.

Tindakan serta merta hendaklah sentiasa diambil apabila terdapat tanda­tanda kontaminasi najis terhadap bekalan air minum. Walau bagaimana pun, keputusan menghentikan bekalan bermakna bekalan alternatif yang selamat mestilah disediakan. Mengarahkan pengguna mendidihkan air, memulakan pengklorinan lampau dan mengambil langkah-langkah pembaikan serta-merta mungkin lebih baik. Piawaian air rninum adalah bertujuan untuk memastikan pengguna mendapat bekalan air yang boleh dirninum dengan selamat, bukannya menghentikan sebarang bekalan air yang mutunya kurang baik.

Objektif jangka pendek adalah untuk memastikan yang tindakan pemulihan dilaksanakan dengan penangguhan yang rninimum. Tidak melakukan sesuatu apabila sebarang kekurangan telah dikesan hasil dari suatu program pengawasan adalah sebenarnya lebih teruk dari tiada program pengawasan langsung, kerana kewujudan program tersebut mungkin akan menimbulkan perasaan lebih selamat dalam satu-satu komuniti walaupun ia tidak benar. Mengadakan tindakan undang-undang bagi memastikan tindakan serta merta perlu dilaksanakan merupakan satu mekanisma yang berkesan (bahkan kegagalan menguatkuasakan undang-undang, terutamanya arahan bertulis,

Page 34: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

20 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JJLID l

mungkin boleh melemahkan kepercayaan kepada agensi pengawasan dan mengurangkan keberkesanannya di masa depan) tetapi terdapat bahaya yang nyata sekiranya prosedur tersebut bole •l menyebabkan penangguhan. Pemujukan, pendidikan dan motivasi adalah juga kaedah yang berkesan bagi memastikan pembaikan kepada sebarang kekurangan dilakukan tepat pada waktunya.

1.7.4.3 Tindakan Susulan

Bilamana tindakan pemulihan diperlukan kerana kegagalan memenuhi piawaian air minum, tindakan susulan oleh agensi pengawasan hendaklah diambil bagi memastikan sebarang langkah pembaikan yang dilakukan adalah berkesan. Kegagalan bagi memastikan prosedur susulan yang ketat akan membawa kepada sikap tidak ambil tah u. W alaupun kekurangan adalah kecil dan tindakan serta merta tidak diperlukan, tindakan susulan yang be.terusan (sebagai contoh, setiap 30 bari) adalah dicadangkan bagi memastikan ke;1d~1n tersebut tidak berlarutan dengan janji kosong.

RUJUKAN

l. European standards for drinking water, 2nd. ed. Geneva, World Health Or­ganization, 1970. 2. International standards for drinking water, 3rd ed. Geneva, World Health Or-ganization, 1971. 3. Principles and methods for evaluating the toxicity of chemicals. PartI. Ge­neva, World Health Organization, 1978, 272 pp. (Environmental Health Criteria no. 6). 4. Surveillance of drinking water quality, Geneva, World Health Organization, 1967, 135 pp. (Monograph Series No. 63). 5. T A YLOR, F. B. & WOOD, W. E. Guidelines on health aspects of plumbing. The

Hague, International Reference Centre for Community Water supply and Sanitation, 1982 (Technical Paper Series 19) 6. UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS. State Standards, 17. 1.3 03-77,

Moscow, [Rules for selection and quality control of centralized community potable water supply sources]. 7. Cox, C. R., Operation and control of water treatment processes, Geneva, World

Health Organization, 1969, 390 pp. (Monograph Series No. 49) 8. WAGNER, E. G & LANOIX, J. N. Water supply for rural areas and small communities, Geneva, World Health Organization, 1959, 337 pp. (Monograph Series No, 42). 9. FEACHEM, R. G. ET AL. Appropriate technology for water supply and sani­

tation. Health aspects of excreta and sullage management: a state-of-the-art review.Washington, DC, The World Bank 1980. 10. WAGNER, E. G. & LANOIX, J. N. Excreta disposalfor rural areas and small communities, Geneva, World Health Organization, 1958, 187 pp. (Monograph Series

Page 35: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

2. ASPEK-ASPEK MIKROBIOLOGI

2.1 Kualiti bakteriologi air minum

2.1.1 Pengenalan

Garis panduan kualiti air merupakan satu asas bagi menentukan kebolehterimaan satu-satu sistem bekalan air minum awam. Walau bagaimanapun, sebarang keputusan yang diambil berdasarkan kepada garis panduan bakteriologi hendaklah mengambil kira ketepatan, kesahihan dan kesesuaian prosedur persampelan yang dilakukan. Pertimbangan hendaklah juga diberi kepada spesies patogen bawaan-air yang wujud, kaitan yang mungkin wujud di antara tahap kandungan patogen tersebut dengan spesies penunjuk yang digunakan, dan keupayaan serta had pelbagai kaedah rawatan air.

Kualiti mikrobiologi air semula jadi dan yang telah menerima rawatan adalah berbeza-beza. Sebaik-baiknya air rninum hendaklah tidak mengandungi sebarang mikroorganisma yang diketahui sebagai patogen. Ia juga hendaklah bebas dari bakteria yang menunjukkan pencemaran najis. Bagi memastikan pembekalan air rninum yang mematuhi garis panduan kualiti dari sudut kandungan bakteria, adalah penting bagi sampel-sampcl seringkali diuji bagi mengesan kandungan organisma penunjuk pencemaran najis. Bakteria penunjuk utama yang disarankan bagi tujuan ini adalah organisma-organisma dari kumpulan koliforrn secara majmuk. Walaupun sebagai satu kumpulan, ia tidak hanya berpunca dari najis, pada umumnya ia terdapat dengan banyaknya di dalam najis manusia dan haiwan-haiwan berdarah panas yang lain, oleh itu membolehkan ia dikesan selepas berlaku pencairan yang agak tinggi. Pengesanan organisma-organisma koliform najis (tahan haba), utamanya &cherichia coli, memberikan bukti yang jelas terhadap pencemaran najis.

Kaedah-kaedah yang digunakan bagi mengesan dan mengesahkan kehadiran organisma-organisma koliforrn direka bentuk bagi menunjukkan satu sifat ataupun lebih di dalam definisi kerja berikut, yang lebih berrnakna dari segi praktiknya ber­banding dengan kepentingan taksonorni:

Page 36: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

22 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

Perkataan "organisma koliform" (koliform jumlm) merujuk kepada sebarang bakteria berbentuk rod, tidak menghasilkan spora, bakteria Gram negatif yang boleh membiak walaupun terdapat garam-garam hempedu yang mempunyai sifat boleh membantut pembiakan bakteria lain ataupun agen-agen aktif per­mukaan lain yang bersifat serupa dengannya, yang negatif terhadap sitokrom­oksidas dan boleh menapai laktosa sama ada pada suhu 35 ataupun 37 °C dengan penghasilan asid, gas dan aldehid dalam jangka masa 24 - 48 jam. Mana-mana bakteria yang mempunyai sifat yang sama seperti di atas pada suhu 44° ataupun 44.5°C adalah dikelaskan sebagai organisma koliform najis (tahan haba). Organisma koliform najis yang boleh menapai laktosa dan juga lain-lain substrat yang sesuai umpamanya mannitol pada suhu 44° ataupun 44.5"C dengan penghasilan asid dan gas, dan juga menghasi\kan indol dari triptofan, disebut sebagai E. coli andaian. Kehadiran E. coli disahkan apabila ujian metil merah menghasilkan keputusan positif, dan gagal menghasilkan asetil metil karbinol, dan juga gagal menggunakan sitrat sebagai punca karbon tunggal.

Langkah-langkah tersebut di atas yang digunakan bagi pencaman dan pengesahan kehadiran organisma koliform hendaklah diambil kira sebagai bahagian-bahagian kepada satu turutan, mana-mana langkah yang diperlukan bagi suatu sampel bergantung sebahagiannya kepada jenis air, sebahagian juga kepada objektif pengujian, dan sebahagian lagi kepada kemampuan sesuatu makmal.

Organisma penunjuk tambahan, seperti streptococci najis dan klostridia penurun sulfit kadangkala mungkin berguna dalam menentukan punca pen­cemaran najis dan juga bagi menilai kecekapan pelbagai proses rawatan. Dalam membentuk garis panduan kualiti dari sudut kandungan bakteria bagi air minum, pertimbangan hendaklah tidak hanya diberi kepada punca air minum, tetapi juga kepada rawatan (sekiranya ada) yang dilakukan ke atasnya, dan pada kaedah pengagihan air tersebut kepada pengguna, dan tidak kurang juga kepada kekerapan pengujian air tersebut.

2.1.2 Nilai-nilai garis panduan

Nilai garis panduan bagi kualiti bakteriologi yang diberi dalam Jadual 6 adalah sebagai satu panduan sahaja kepada apa yang diperlukan bagi memastikan keselamatan pembekalan air minum dari segi mutu bakteriologinya sama ada ia dipaipkan, tidak dipaipkan, ataupun dibotolkan.

2.1.2.1 Bekalan yang dipaipkan

(a) Air yang telah dirawat memasuki sistem pengagihan

Rawatan yang cekap yang disudahi dengan pembasmian kuman sepatutnya menghasilkan air yang bebas dari organisma koliform, seteruk mana sekalipun air mentah tercemar yang digunakan. Secara praktis, ini bermakna bahawa ia tidak

Page 37: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ASPEK-ASPEK MIKROBJOLOGI 23

boleh menunjukkan kehadiran sebarang organisma koliform bagi mana-mana 100 mL sampel yang diuji. Apabila didapati salah satu dari sampel air yang memasuki sistem pengagihan memberikan nilai yang berbeza dari nilai negatif di atas, penyiasatan serta merta hendaklah dibuat terhadap keberkesanan proses rawatan dan juga kepada cara persampelan dilakukan. Apabila air dibasmi kuman, baki kepekatan agen pembasmi kuman perlu diukur selalu dan, sekiranya boleh, direkodkan secara berterusan. Untuk proses pembasmian kuman yang berkesan, adalah penting kekeruhan hendaklah pada tahap serendah yang boleh dan lebih baik sekiranya kurang dari l unit kekeruhan neflometrik (NTU). Sebagai tambahan, apabila proses pengklorinan dilakukan adalah lebih baik kiranya pH kurang dari 8.0 dan masa sentuhan lebih dari 30 minit, dengan menghasilkan klorin baki bebas di sekitar 0.2-0.5 mg/L. Klorin baki yang lebih tinggi adalah lebih baik bagi air yang diambil dari punca-punca yang tidak dilindungi.

b) Air yang tidak dirawat memasuki sistem pengagihan

Pertimbangan untuk membasmi kuman kesemua pembekalan air minum yang dipaipkan sebelum pengagihan hendaklah difikirkan. Pembekalan yang diambil dari punca-punca yang dilindungi dan diagihkan tanpa pembasmian kuman hendaklah mempunyai kualiti yang setanding dengan air minum yang telah dibasmi kuman. Tiada air yang memasuki mana-mana sistem pengagihan boleh dianggap memuaskan sekiranya organisma koliform masih dikesan dalam mana-mana 100 mL sampel. Kehadiran koliform organisma dalam sampel sekali-sekala yang tidak melebihi 3 bagi setiap 100 mL mungkin boleh ditolak ansur, asalkan (l) tiacb organisma najis hadir, (2) punca air tersebut diuji selalu dan berulangkali, dan (3) pemeriksaan sanitari telah menunjukkan keadaan kawasan tadahan dan simpanan adalah memuaskan. Sebagai satu panduan lanjutan bagi sistem bekalan air yang besar, adalah disarankan pada bila-bila masa di sepanjang tahun, organisma koliform tidak dapat dikesan di dalam 98% dari kesemua sampel yang diambil secara rutin dengan syarat bilangan sampel yang mencukupi telah diuji. Penentuan ini tidak boleh digunakan bagi sistem bekalan air yang kecil, tetapi sekiranya terdapat keputusan ujian koliform yang tidak memuaskan, keperluan untuk menambahkan lagi kekerapan persampelan hendaklah dipertimbangkan. Sebagai tambahan, organisma koliform hendaklah tidak dapat dikesan di dalam mana-mana dua sampel rutin yang berturut-turut. Pertimbangan hendaklah diberi juga kepada penggunaan julat masa yang kurang dari satu tahun apabila menilai keputusan dari ujian-ujian tadi.

Dalam kes kegagalan memenuhi piawaian yang berulangan, kawasan tersebut hendaklah ditinjau bagi menentukan kedudukan punca pencemaran. Apabila di­dapati, sama ada dari pengujian bakteriologi ataupun dari penyiasatan sanitari yang menunjukk:an punca air mungkin terdedah kepada pencemaran, pembasmian kuman hendaklah dimulakan sebagai satu tindakan berjaga-jaga, tidak kira sekecil mana kemungkinannya.

Page 38: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

24 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

Jadual 6. Nilat-nilai gans panduan bagi kualiti bakteriologt

Organisma Unit N i lat garis panduan

J\ Atr bekalan berpaip

J\.1 Air yang telah dtrawat dan memasukt ststem pengagtlwn

kohform naJIS organisma koliform

bil./100 mL biL/l 00 m L

0 0

J\.2 Atr ttdak dtrawal yang memasuki stsfem pengagtlzan

"-oliform najis

organisma kohform

otganisma koliform

bil./100 mL

bil./100 mL

biL/100 mL

J\ 3 Atr d1 dalam si,,tem pengagihan

koh form najis organisma kohfom

organisma kolifom

bil./100 mL bil./ lOOm L

btL/IOOmL

B Bekalan atr yang tidak dipatpkan

koliform najis

organisma koliform

biL/100 mL

bil/100 mL

C. Air mtnum yang dibotolkan

0

0

3

0 0

3

0

10

koliform najis biL/100 mL 0

organisma koliform bil./100 mL

D. Air bekalan semasa kecemasan

koliform najis

organisma koliform

bil./100 mL

bil./100 mL

0

0

0

Nota

kekeruhan < l NTU, bagi proses basmian kuman dengan klorin, pH seeloknya < 8.0, klorin bakt bebas 0.2 - 0.5 mg/L selepas 30 mtmt (minimum) sentuhan

bagt 98% sampel yang diup sepanjang tahun -bagt kes sktm bekalan yang besar di mana bilangan sampel yang diuji mencukupi sekali sekala sahaJa ttdak berturut-turut

bagt 95% dari sampel yang dtujt sepanjang tahun- bagt kes pembekalan yang banyak dan bilangan sampel diuJI mencukupi

sekali sekala sahaja, tidak berturut-turut

tidak berlaku berulang kali, sekiranya kerap berlaku dan kebersihan udak boleh dHing­katkan, sekuanya boleh, punca-punca lain hendaklah dtcari

Punca air hendaklah bebas dan pencemaran najis

Nasthatkan orang ramai supaya air dididihkan sekiranya nilai garis­panduan dilebihi

Page 39: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ASPEK-ASPEK MIKROBIOLOOI 25

(c) Air di dalam sistem pengagihan

Air yang bersih, apabila memasuki sesuatu sistem pengagihan boleh mengalami kemerosotan mutu sebelum sampai kepada pengguna. Penurunan mutu air yang telah dibasmi kuman akibat kehabisan baki agen pembasmian kuman ber­kemungkinan sama teruknya dengan bekalan yang tidak dibasmi kuman; oleh itu, dalam hal ini, kedua-dua keadaan air tersebut adalah sama. Air di dalam sistem pengagihan boleh dicemari melalui sambungan silang, sifon-balik, kebocoran sambungan-sambungan perkhidmatan, kecacatan tangki simpanan dan reserbor, kerosakan pili bomba, semasa pemasangan paip dan pembaikan, ataupun melalui pembaikan sistem kerja paip (plumbing) domestik oleh tukang paip yang kurang mahir. Kontaminasi seumpama ini adalah sekurang­kurangnya sama bahaya dengan pengagihan air yang menerima rawatan yang tidak mencukupi. Sebaik-baiknya, kesemua sampel yang diambil dari sistem pengagihan, termasuk yang diambil dari perkarangan rumah pengguna, hendaklah bebas dari organisma koliform. Dari segi pelaksanaan, ini tidak selalunya boleh dicapai, oleh itu, garis panduan-garis panduan berikut disyorkan bagi air di dalam sistem pengagihan

-Koliform najis (tahan haba) hendaklah tidak dapat dikesan di dalam mana-mana 100 mL sampel.

- Tiada satu pun bagi setiap 100 mL sampel mengandungi le bih dari 3 organisma koliform. Sekiranya mana-mana organisma koliform dikesan, tindakan minimum yang perlu adalah melakukan persampelan semula dengan serta-merta, dalam masa tidak melebihi 3 bari. -Sebagai panduan lanjutan bagi sistem bekalan yang besar, organisma koliform hendaklah tidak boleh dikesan di dalam 95% dari sampel-sampel rutin yang diuji pada sebarang masa di sepanjang tahun. Bagi pembekalan yang kecil, penentuan ini tidak boleh digunakan, tetapi sekiranya keputusan koliform adalah tidak memuaskan, keperluan untuk menambahkan lagi kekerapan persampelan hendaklah dipertimbangkan. -Organisma koliform hendaklah tidak dapat dikesan berturut-turut di dalam mana-mana 2 sampel rutin berisipadu 100 mL yang diambil dari lokasi persampelan yang sama.

Kehadiran organisma koliform yang berulangkali ataupun ia hadir dengan banyaknya, membayangkan kontaminasi air sedang berlaku dan tindakan pembaikan, terutamanya yang berkaitan dengan baki klorin, hendaklah dilakukan dengan segera. Tindakan yang diambil adalah berbeza-beza bergantung kepada keadaan, tetapi sekurang-kurangnya air tersebut hendaklah disampel semula. Masalah boleh dikatakan selesai hanya sekiranya penyebab telah diketahui dan dihapuskan ataupun sekiranya sampel-sampel seterusnya menunjukkan pencemaran hanyalah sementara.

Page 40: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

26 GARIS PANDUAN KUALITJ AIR MINUM JILID l

Tiada sebarang bilangan pengujiar. bakteriologi boleh diharapkan bagi mengesan kemungkinan kemasukan pencemaran yang disebabkan oleh sifon-balik ataupun sambungan silang. Oleh itu, kesemua tangki-tangki simpanan hendaklah ditutup, tekanan yang mencukupi hendaklah dikekalkan sepanjang masa bagi keseluruhan sistem bekalan, dan baki klorin yang mencukupi hendaklah dikekalkan. Sistem perpaipan dan peralatan yang disambungkan kepada bekalan hendaklah dari jenis yang diluluskan. Perhatian yang khusus hendaklah diberikan bagi memastikan setiap sambungan perkhidmatan tidak bocor; walaupun perkara ini tidak terletak di bawah kawalan jabatan bekalan air, arahan-arahan hendaklah diberi bagi menerangkan pelbagai kesan dari kebocoran seumpama itu terhadap kualiti dan kuantiti air yang dibekalkan. Langkah berjaga-jaga ini adalah penting memandangkan sebarang kecacatan seumpama ini mungkin merupakan penyebab bagi sebahagian besar dari penyakit bawaan-air yang berhubung dengan suatu sistem bekalan air.

Semasa pembaikan dan pemasangan paip utama, sistem pengagihan hendaklah dilindungi sedaya upaya dari dinulari pencemaran, dan apabila kerja­kerja telah selesai, paip-paip tersebut hendaklah dipancur dan, sekiranya boleh, dibasmi kuman. Sebelum paip-paip utama digunakan untuk perkhidmatan atau­pun diberi kuasa untuk beroperasi, air di dalamnya hendaklah diuji bagi memastikan yang ia bebas dari organisma-organisma najis. Paip-paip utama yang gagal ujian bakteriologi hendaklah dipancur semula dan dibasmi kuman sebagaimana yang patut. Pengesanan bakteria koliform di dalam tangki simpanan menunjukkan yang struktur tersebut perlu dibaiki ataupun dibersihkan, dan pengklorinan perlu dilakukan di saluran keluar tangki tersebut sebagai satu tindakan kecemasan. Tangki-tangki simpanan hendaklah dilengkapi dengan pili yang sesuai bagi mengelak kemungkinan berlakunya kontaminasi semasa per­sampelan.

Kehilangan baki disinfektan yang tidak dijangka menunjukkan adanya bahan yang mungkin berpunca dari najis telah memasuki sistem bekalan air tersebut. Kehilangan baki klorin merupakan kehilangan perlindungan, dan apabila hal ini dikesan, ia patut diikuti dengan penyiasatan sanitari dan pengujian bakteriologi dengan segera. Apabila terdapat keraguan tentang keadaan sesuatu pencemaran, khususnya apabila hanya organisma-organisma koliform sahaja yang ditemui, pengujian lebih lanjut bagi mengesan kehadiran organisma penunjuk tambahan merupakan satu perkara yang baik.

2.1.2.2 Bekalan air yang tidak dipaip

Bilamana pembekalan air kepada pengguna melalui talian paip agihan menjadi tidak praktik dan juga apabila pembekalan air dari punca-punca air yang tidak dirawat seperti telaga, lubang-lubang dan mata air-mata air yang mungkin tidak tulen asalnya terpaksa digunakan. garis panduan yang disyorkan untuk bekalan air

Page 41: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ASPEK-ASPEK MIKROBIOLOGI 27

yang berpaip mungkin tidak akan tercapai. Dalam kes ini, walaupun lebih baik dibasmi kuman, tetapi proses ini ttdak selalunya boleh dilaksanakan dan pergantungan yang lebih kepada penyiasatan sanitari perlu diberi perhatian bukannya hanya bergantung kepada keputusan pengujian bakteriologi sahaja. Apa saja yang mungkin hendaklah dilakukan bagi mencegah pencemaran air tersebut Sebarang punca pencemaran yang nyata dari kawasan tadahan yang berhampiran hendaklah disingkir, perhatian yang khusus perlu diberi terhadap proses pembuangan najis yang selamat (1). Telaga dan tangki simpanan perlu dilindungi dengan pelapik dan penutup, saliran permukaan perlu dialih, hakisan dicegah dan kawasan sekelilingnya hendaklah diubin (2). Kernasukan orang dan juga binatang hendaklah dibatasi dengan mendirikan pagar dan punca-punca air tersebut hendaklah direka bentuk agar pengotoran tidak berlaku apabila air tersebut disedut Walaupun tidak dibekalkan melalui paip, air dari punca-punca seumpama ini berkemungkinan akan mengalarni penurunan mutu selanjutnya semasa pengangkutan atau penyimpanan sebelum ia diminum. Bekas-bekas air yang digunakan hendaklah bersih, ditutup dan tidak diletakkan di atas lantai. Faktor yang paling penting bagi mencapai matlamat ini adalah dengan memastikan kerjasama dari komuniti setempat, dan kepentingan pendidikan kebersihan sanitari mudah perlu diberi penekanan. Di hospital-hospital ataupun klinik di kawasan yang menggunakan bekalan seumpama ini, nilai sebarang bentuk rawatan air adalah nyata berfaedah.

Dari segi bakteriologi, matlamatnya adalah untuk mengurangkan bilangan koliform kepada bilangan yang kurang dari 10 per 100 mL, tetapi yang lebih penting adalah memastikan yang koliform najis tidak wujud. Sekiranya organisma­organisma tadi didapati wujud berulangkali, ataupun penyiasatan sanitari menjumpai punca-punca pencemaran jelas yang tidak boleh dielakkan, punca air minum yang lain perlu dicari sekiranya boleh. Penggunaan air bumi yang dilindungi dan tadahan air hujan yang lebih meluas hendaklah dilakukan memandangkan ia berkemungkinan besar dapat memenuhi garis panduan kualiti air minum(3).

Walaupun punca-punca air persendirian mungkin tidak terletak di bawah bidang kuasa pihak berkuasa kesihatan awam dan lembaga air, bekalan air tersebut hendaklah mempunyai kualiti yang boleh diminum. Oleh itu keputusan ujian bakteriologi dan tinjauan sanitari hendaklah digunakan bagi menggalakkan peningkatan kualiti. Rawatan yang tidak menyeluruh mungkin diperlukan bagi menghilangkan Irekeruhan walaupun kandungan koliformnya adalah rendah; dan pel­bagai kriteria kualiti yang lain mungkin menetapkan perlunya beberapa proses rawatan.

2.1.2.3 Air minum yang dibotolkan

Air yang dibotolkan hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai kualiti yang sama baiknya dengan air yang boleh diminum yang tidak dibotolkan dari sudut kandungan bakteria dan ini bermaksud yang air tersebut tidak boleh mengandungi organisma koliform. Sebagai tambahan, oleh kerana kanak-kanak dan orang tua

Page 42: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

28 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

senang terkena penyakit yang dibawa oleh Pseudomonas aeruginosa, air berkenaan mungkin perlu diberi rawatan bagi mengelakkan pembiakan organisma tersebut. Punca air yang digunakan bagi air yang dibotolkan hendaklah bebas dari pencemaran koliform najis; hendaknya proses pembotolan, pemindahan dan penyimpanan seterusnya tidak mencemarkan air tersebut. Oleh itu, punca air tersebut hendaklah dilindungi; rawatan, sekiranya perlu, hendaklah dilakukan secara tetap dan pembotolan hendaklah dilakukan dengan bersih. Kegagalan mencapai hasil yang memuaskan hendaklah diikuti oleh penyiasatan sanitari punca air tersebut dan juga kilang pembotolan. Adalah diingatkan bahawa air galian tidak termasuk di bawah garis panduan ini, walaupun prosedur-prosedur pembotolan dan tahap kebersihan yang disyorkan bagi kilang seumpama ini boleh juga digunakan bagi air minum yang dibotolkan. Hal ini telah diterangkan dengan terperinci di tempat lain(4).

2.1.2.4 Bekalan air minum semasa kecemasan

Dalam keadaan kecemasan, membuat perubahan kepada cara rawatan air dari punca sedia ada ataupun penggunaan punca air lain buat sementara waktu mungkin perlu dilakukan (2). Ini mungkin memerlukan peningkatan proses pembasmian kuman dipunca air ataupun pengklorinan semula semasa pengagihan. Sekiranya boleh, sistem pengagihan hendaklah berada dalam keadaan bertekanan tinggi berterusan memandangkan kegagalan berbuat demikian akan meningkatkan risiko yang agak tinggi terhadap kemasukan bahan cemar ke dalam talian paip dan oleh yang dernikian, berkemungkinan terdedah kepada penyakit-penyakit yang dibawa air. Sekiranya kualiti yang sepatutnya tidak boleh dikekalkan, pengguna hendaklah dinasihatkan supaya mendidih air dalam tempoh kecemasan tersebut. Pendidihan air yang jernih bagi jangka masa sekurang-kurangnya l minit pada tekanan paras laut boleh memusnahkan sel-sel tumbuhan, bakteria, virus dan juga sista-sista Giardia. Sekiranya pembekalan air dilakukan dengan menggunakan lori tangki, klorin yang secukupnya hendaklah dimasukkan bagi memastikan kepekatan baki klorin bebas sebanyak 0.2 mg/L masih ada setelah tiba di tempat yang dituju (2). Sebelum digunakan, lori-lori tangki hendaklah dibasrni kuman ataupun dibasuh dengan wap panas. Penggunaan tablet-tablet yang membebaskan disinfektan secar<J, sedikit derni sedikit untuk air yang diambil dari pili buat sementara waktu , ataupun pemasangan penapis pada pili-pili di rumah, sekiranya terbukti dapat memberikan air yang selamat dan penggunaan proses pembasmian kuman yang boleh dipercayai perlu juga diambil kira.

2.1.3 Kekerapan persampelan

Pemeriksaan terhadap air minum hendaklah dilakukan secara kerap dan sentiasa, persampelan hendaklah dilakukan dengan hati-hati dan pemeriksaan bakteriologi hendaklah menepati saranan-saranan yang diberi dalam garis panduan ini. Kekerapan persampelan yang perlu dilakukan bergantung kepada kualiti air di

Page 43: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ASPEK-ASPEK MIKROBIOLOGJ 29

puncanya, rawatan-rawatan yang diberikan, risiko terhadap kontaminasi, rekod pembekalan sebelum ini dan saiz penduduk yang menerima perkhidmatan. Bilangan penduduk yang meningkat bermakna saiz dan kerencaman sistem pembekalan turut meningkat, oleh yang demikian kemungkinan kontaminasi dari sambungan silang dan sifon-balik akan juga turut meningkat. Satu cara lain adalah kekerapan persampelan perlu dilakukan berdasarkan kepada kuantiti air yang dibekalkan, tetapi cara ini kurang sesuai bagi garis panduan antarabangsa memandangkan kadar penggunaan air perseorangan berbeza dengan banyaknya di antara satu negara dengan negara yang lain, dan cara ini tidak boleh disarankan bagi sistem bekalan air yang kecil di mana kuantiti air yang dibekalkan adalah mungkin sedikit sahaja.

Punca bekalan air yang baru hendaklah diawasi dengan lebih kerap berbanding dengan yang telah lama digunakan, ini membolehkan variasi kualiti air diperhatikan bagi berbagai-bagai keadaan cuaca dan iklim.

2.1.3.1 Air terawat yang memasuki sistem pengagihan.

Sebarang punca air yang memerlukan rawatan termasuk pembasmian kuman hendaklah diperiksa setiap hari bagi kandungan organisma koliform, kekeruhan dan pH di lokasi di mana air memasuki sistem pengagihan, memandangkan an­caman pencemaran dari punca air adalah berterusan, dan sekatan rawatan (treatment barrier) mestilah tidak ditembusi. Sebagai tambahan, kepekatan baki disinfektan hendaklah diukur selalu dan lebih baik sekiranya dapat di­rekodkan secara berterusan. Sebarang kemerosotan kualiti ataupun pengurangan perlindungan yang dikesan hendaklah diikuti dengan satu siasatan yang segera tanpa menunggu keputusan dari ujian-ujian bakteriologi yang berkaitan.

2.1.3.2 Air di dalam sistem agihan

Bagi bekalan air yang dipaipkan, kontaminasi sistem pengagihan menjadi bertambah penting dengan bertambahnya panjang paip yang digunakan dan juga dengan meningkatnya bilangan sistem paip rumah yang disambung kepadanya. Walaupun adalah lebih baik mengambil sampel sekurang-kurangnya setiap rninggu, keadaan ini tidak mungkin dilakukan bagi sistem bekalan yang kecil. Sekiranya boleh, keputusan bagi kekerapan persampelan hendaklah ditentukan oleh kuasa persekutuan. Kekerapan yang minimum seperti di bawah ini adalah disarankan, persampelan hendaklah diagih sama rata di sepanjang bulan:

Bil. penduduk menenma khidmat

kurang dari 5000 orang 5000- 100 000 orang

lebih dari 100 000 orang

Bilangan sampel minimum

l sampel sebulan l sampel bagi setiap 5000

penduduk sebulan l sampel bagi setiap 10 000

penduduk sebulan

Page 44: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

30 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

Sebahagian dari sampel hendaklah diambil dari lokasi tertentu - contohnya dari stesen pam dan tangki simpanan- danjuga dari lokasi-lokasi yang mana persampelan· sebelum ini menunjukkan terdapatnya masalah; sampel-sampellainnya hendaklah diambil secara rawak dari seluruh sistem pengagihan termasuk dari bangunan­bangunan yang berpenghuni ramai, contohnya hospital, sekolah, bangunan awam, blok pangsapuri, hotel, kilang dan lokasi-lokasi lain di mana kemungkinan kontaminasi dari sambungan silang dan sifon-balik adalah tinggi. Kekerapan yang diberi di atas hendaklah diambil kira sebagai tahap minimum yang perlu dilakukan, matlamat umum adalah untuk meningkatkan lagi program-program persampelan, terutamamya pada masa-masa wabak, banjir, operasi kecemasan, ataupun selepas gangguan bekalan ataupun selepas kerja-kerja pembaikan dilakukan.

2.1.3.3 Air yang tidak dirawat dan bekalan yang tidak dipaip

Kualiti air berubah mengikut musim dan jaraknya dari punca pencemaran. Oleh itu, kekerapan bagi pemeriksaan kualiti bakteriologi bagi satu-satu sumber air hendaklah ditetapkan oleh agensi pengawasan yang bertanggungjawab dan ia hendaklah mengambil kira keadaan setempat, termasuklah keputusan dari tinjauan sanitari.

2.1.4 Pengambilan, penyimpanan dan pengangkutan sampel air bagi pemeriksaan kualiti bakteriologi

Langkah berhati-hati hendaklah diambil bagi memastikan sampel-sampel yang diambil dapat mewakili air yang diperiksa, dan tiada sebarang kontaminasi yang tidak disengajakan berlaku semasa persampelan. Oleh itu pengambil-pengambil sampel hendaklah didedahkan berkenaan dengan keadaan tugas mereka dan hendaklah diberi latihan yang mencukupi.

Kebanyakan dari sampel diambil dari pili-pili di loji rawatan, tangki simpanan, rumah-rumah, ataupun dari paip-paip awam. Apabila persampelan bagi sistem pengagihan dilakukan, contoh dari pili kegunaan persendirian ataupun contoh dari pili kegunaan ramai termasuk pancur air hendak!ah dipilih dengan rapi. Pihak berkuasa kesihatan awam dan jabatan bekalan air hendaklah memilih lokasi-lokasi persampelan mengikut program yang telah dipersetujui. Pili-pili yang dipilih hendaklah bersih dan menerima bekalan terus dari paip utama. Sampel-sampel tambahan mungkin diperlukan bagi mengawasi tangki­tangki simpanan yang membekalkan air kepada bangunan-bangunan tinggi dan berpenghuni ramai. Sampel-sampel tidak boleh diambil dari pili yang mem­punyai kebocoran di antara pemutar dan sesendal yang mana air dari luar pili mungkin mencemari sampel. Kelengkapan tambahan luaran seperti penapis, muncung yang diperbuat sama ada dari getah ataupun plastik dan kelengkapan lain yang digunakan untuk mengelakkan percikan hendaklah dialih, dan air

Page 45: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ASPEK-ASPEK MIKROBIOLOGI 31

dibiarkan mengalir ke luar sekurang-kurangnya selama l minit bagi memastikan air yang tidak mengalir sebelum itu dibuang dari dalam paip sebelum sampel diambiL Menyalakan api kepada pili sebelum sampel diambil hendaklah dipertimbangkan sebagai prosedur pilihan_ Bagi mengurangkan sebahagian dari masalah yang biasa dalam kerja persampelan air dari pili domestik, jabatan bekalan air hendaklah menimbangkan pemasangan pili-pili persampelan di tempat-tempat yang strategik di dalam suatu sistem pengagihan.

Bagi pemeriksaan bakteriologi, sampel hendaklah diambil dengan menggunakan botol kaca ataupun dari plastik yang boleh di autoklaf, yang bersih dan steril, dan mengandungi 0.1 mL larutan 1.8% natrium thiosulfat• bagi setiap 100 mL kapasiti botol sampel bagi tujuan meneutralkan baki disinfektan yang masih wujud di dalam air. Larutan ini sekurang-kurangnya boleh meneutralkan 5 mg/liter klorin yang terdapat di dalam air dan ini sesuai digunakan untuk persampelan yang rutin. Dalam keadaan-keadaan tertentu di mana kandungan baki klorin adalah lebih tinggi, misalnya bagi bekalan semasa kecemasan, isipadu thiosulfat yang dimasukkan perlu ditambah. Sampel-sampel hendaklah disimpan di tempat sejuk dan gelap, sebaik-baiknya pada suhu 4 -10°C, dan diangkut ke makmal secepat mungkin untuk diuji, sebaik-baiknya dalam jangka masa 6 jam selepas pengambilan sampel, tetapi jangan sekali-kali dilakukan selepas 24 jam.

2.1.5 Teknik-teknik bagi mengesan kehadiran organisma-organisma koliform

Terdapat dua prosedur asas yang digunakan untuk mengesan dan membilang organisma-organisma koliform yang terkandung di dalam air: (a) teknik tabung berganda (multiple-tube), di mana air yang telah disukat isipadunya dimasukkan ke dalam beberapa set tabung yang mengandungi medium cecair yang sesuai; dan (b) teknik penurasan membran (membrane-filtration), di mana sejumlah sampel yang telah disukat isipadunya dituras melalui membran (5-8). Kedua­dua cara ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dan tertakluk kepada variasi statistik. Kedua-dua cara ini tidak memberikan keputusan yang betul­betul setanding - salah satu dari sebabnya ialah bilangan yang terdapat di atas penuras membran tidak memberi petunjuk terus bagi penghasilan gas dari laktosa - namun dari segi pelaksanaan, kedua-duanya memberikan maklumat yang setanding.

2.1.5.1 Teknik tabung berganda

Bagi kaedah ini, sesuatu pemeriksaan dimulai dengan ujian koliform andaian, yang mana sampel yang telah disukat isipadunya, ataupun satu atau lebih

18g Na2S20

3.5H

20 per liter air

Page 46: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

32 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

pencairan darinya dimasukkan ke dalam satu siri botol ataupun tabung-tabung yang mengandungi medium pembeza cair yang mengandungi laktosa. Selepas dieram pada suhu 35° ataupun 37°C bagi satu jangka masa yang sesuai, tabung­tabung tadi diperiksa untuk menentukan penghasilan asid dan/ataupun gas. Ujian ini dipanggil ujian andaian, kerana keputusan positif yang diperhatikan mungkin telah disebabkan oleh tindak balas organisma jenis lain ataupun oleh kombinasi organisma-organisma. Oleh itu tanggapan yang dibuat, iaitu ke­putusan positif adalah disebabkan oleh organisma-organisma koliform perlu disahkan dengan ujian tambahan menggunakan medium pembeza yang se­terusnya. Terjadinya keputusan positif yang palsu bergantung sebahagiannya kepada bakteria yang terkandung di dalam sampel air dan sebahagiannya kepada medium yang digunakan.

Dengan memasukkan isipadu air yang sesuai ke dalam bilangan tabung yang tertentu, satu anggaran 'bilangan yang termungkin' kandungan organisma koliform yang terdapat di dalam suatu isipadu contoh air boleh diperolehi secara statistik berasaskan anggapan, semasa pengeraman mana-mana tabung yang menerima satu ataupun lebih organisma koliform yang hidup akan menampak­kan pertumbuhan. Apabila terdapat keputusan negatif bagi sesetengah tabung, bilangan yang termungkin (MPN) bagi organisma koliform yang terdapat di dalam sampel asal boleh dianggar dari bilangan tabung-tabung yang mem­berikan keputusan positif. Jadual kebarangkalian statistik biasanya digunakan bagi tujuan ini, dan jadual-jadual yang diberikan di Lampiran 2 menunjukkan 'bilangan yang termungkin' bagi organisma koliform di dalam 100 mL sampel asal untuk berbagai-bagai kombinasi keputusan positif dan negatif, dengan had keyakinan setinggi 95%.

Prosedur MPN merupakan satu teknik pencairan tabung berganda menggunakan medium yang diperkayakan dengan nutrien dan ia boleh di­gunakan untuk air dari semua jenis. Peralatan-peralatan yang digunakan ada­lah murah secara relatifnya dan bukannya khusus. Keputusan-keputusan positif kebiasaannya senang dilihat dan boleh diterjemahkan terus. Wa\au bagai­manapun, teknik ini hanya boleh memberikan satu anggaran bilangan bakteria yang terdapat di dalam suatu sampel dan anggaran ini tertakluk kepada ke­silapan-terwujud yang agak besar, namun ia tidak mengurangkan keupayaan ujian ini untuk mengesan pencemaran. Oleh kerana medium cair digunakan, subkultur-subkultur mesti dibuat di atas medium pejal bagi memperolehi satu isolasi kultur tulen sebelum pembezaan koliform ataupun organisma-organisma lain selanjutnya dilaksanakan.

2.1.5.2 Teknik penurasan membran

Dengan cara ini, bilangan organisma koliform di dalam air ditentukan dengan menuras sejumlah sampel, ataupun satu pencairan darinya (disukat isipadunya)

Page 47: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

- ASPEK-ASPEK MIKROBJOLOGJ 33

melalui satu penuras membran, biasanya diperbuat dari ester berselulos. Bakteria di dalam sampel akan terbendung di atas ataupun berhampiran dengan permukaan membran yang digunakan, yang mana seterusnya dieramkan dengan muka ke atas di atas medium memilih (selective medium) sesuai yang mengandungi laktosa. Semua koloni-koloni menghasilkan asid ataupun aldehid yang terbentuk di atas membran, dikira sama ada sebagai organisma koliform andaian ataupun sebagai organisma koliform najis, bergantung kepada suhu pengeraman. Memandangkan pembebasan gas di atas membran tidak boleh dikesan, adalah dianggap bahawa semua koloni yang menghasilkan asid ataupun aldehid turut menghasilkan gas. Walau bagaimanapun, ujian-ujian yang digunakan bagi pengesahan koloni tersebut selanjutnya boleh menunjukkan penghasilan gas, contohnya ujian negatif sitokrom­oksidas. Koloni-koloni dibilang dan keputusan disebut dalam bilangan koloni yang terkandung di dalam 100 mL dari sampel asal.

Amalan yang biasa dilakukan adalah dengan mengeramkan dua mem­bran bagi setiap sampel, satu pada suhu 35 - 37°C dan satu lagi pada 44 -44.5°C. Prosedur pengesahan adalah lebih mudah jika dibandingkan dengan cara tabung berganda, di mana pengeraman pada suhu yang agak tinggi mem­berikan satu anggaran terus bilangan organisma koliform najis dengan lebih cepat, oleh itu membolehkan tindakan pemulihan diambil dengan lebih cepat. Namun, sesetengah sampel air mungkin menimbulkan masalah. Walaupun tek­nik ini boleh digunakan bagi pemeriksaan kesemua air, kekeruhan yang tinggi akan menyebabkan liang-liang membran tersumbat sebelum kuantiti air yang secukupnya dituras. Cara penurasan membran juga tidak sesuai digunakan bagi air yang mengandungi bilangan organisma koliform yang sedikit tetapi kandungan organisma lain yang banyak, yang mana pembiakan organisma-organisma lain itu mtingkin dapat menutupi keseluruhan permukaan membran dan mengganggu ataupun mengurangkan pembiakan organisma koliform. Teknik ini boleh diubahsuai bagi memulihkan organisma yang terbantut ataupun rosak, contohnya yang terdedah kepada logam-logam berat ataupun disinfektan. Prapengeraman pada suhu yang lebih rendah ataupun di atas medium yang kurang memilih mungkin menggalakkan pemulihan dan memulakan pembiakan sebelum melakukan pengujian dengan medium yang lebih memilih. Beberapa kelebihan asas teknik penurasan membran adalah keputusanriya lebih cepat, penjimatan bahan, memerlukan ruang pengeram yang lebih kecil per pengujian, dan pengurangan masa pemeprosesan ujian jika dibandingkan dengan prosedur tabung berganda. Adakalanya, harga membran mungkin mengehadkan penggunaan setempat teknik ini bagi kegunaan pengawasan rutin bekalan air.

2.1.5.3 Kaedah pencaman organisma koliform yang cepat

Cara yang cepat bagi menilai kebersihan kualiti air semasa kerosakan loji pembersih, terputusnya kesinambungan sistem pengagihan ataupun semasa

Page 48: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

34 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINU M JILID l

bencana alam hendaklah dalam kemampuan kebanyakan makmal bekalan air. Salah satu dari kaedah untuk mendapat keputusan dengan cepat memerlukan hanya peralatan yang agak mudah dan keputusan diperolehi dalam jangka masa 8 jam. Satu cara seumpama ini bagi menentukan kandungan organisma koliform najis telah pun diterangkan: prosedur penapisan membran tersebut menggunakan medium yang berpenimbal laktosa/mannitol yang sedikit dan dieram selama 7 jam pada suhu 4i.5°C (9).

2.2 Kualiti virologi bagi air minum

Adalah disyorkan, air minum yang boleh diterima umum hendaklah bebas dari sebarang virus yang boleh membawa penyakit kepada manusia. Objektif ini boleh dicapai (a) dengan menggunakan bekalan air dari punca yang bebas dari air sisa dan dilindungi dari pencemaran najis; ataupun (b) .dengan mengena­kan rawatan yang mencukupi kepada punca air yang terdedah kepada pen­cemaran najis.

Kesempurnaan rawatan tidak boleh dinilai dalam pengertian mutlak kerana teknik-teknik pengawasan yang sedia ada dan juga penilaian epidemiologi adalah tidak cukup sensitif bagi memastikan ketidakhadiran virus. Namun, buat masa sekarang bolehlah dianggap bahawa punca air yang tercemar telah diberi rawatan secukupnya sekiranya perkara-perkara berikut dipenuhi:

-nilai kekeruhan l NTU ataupun kurang dapat diwujudkan; -air tersebut dibasmi kuman dengan sekurang-kurangnya 0.5 mg/liter baki

klorin bebas selepas masa sentuhan sekurang-kurangnya 30 minit pada pH kurang dari 8.0

Syarat kekeruhan di atas perlu dipenuhi sebelum pembasmian kuman dilakukan sekiranya rawatan yang mencukupi hendak dicapai. Proses pembasmian kuman selain dari proses pengklorinan boleh digunakan asalkan keberkesanannya sekurang-kurangnya setanding dengan pengklorinan yang tersebut di atas. Ozon telah ditunjukkan sebagai bahan pembasmi virus yang berkesan, terutamanya bagi air yang bersih, sekiranya baki dapat dikekalkan pada tahap 0.2- 0.4 mglliter selama 4 minit. Ozon mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan klorin dalam merawat air yang mengandungi amonia, tetapi malangnya, baki ozon tidak boleh dikekalkan di dalam sistem pengagihan (10).

Apabila terdapat kemudahan pemeriksaan virologi, adalah dikehendaki pemeriksaan kehadiran virus bagi punca-punca air mentah dan air minum yang telah dirawat dilakukan(ll). Ini akan menyediakan data garis dasar bagi menilai risiko kesihatan yang dihadapi oleh penduduk. Satu cara rujukan hendaklah digunakan bagi pemekatan dan pencaman virus untuk isipadu air minum yang banyak ( contoh 100-1000 liter) (6).

Page 49: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ASPEK-ASPEK MIKROBIOLOGI 35

2.3 Sifat nilai-nilai garis panduan

2.3.1 Nilai garis panduan bakteriologi

Terdapat beberapa perbezaan dari segi ketahanan semula jadi dan mungkin juga terhadap pengklorinan di antara enterovirus dan strain-strain koliform, tetapi ia merupakan variasi biologi yang mana le bih jelas ditunjukkan di makmal berbanding dengan penggunaannya dalam proses rawatan air konvensionaL Penyiasatan di tapak terhadap kehadiran virus di dalam air minum dan pengukuran koliform jumlah yang berkaitan, masih menyokong penggunaan berterusan secara rutin had-had koliform bagi tujuan pengawasan kualiti bakteriologi dan virologi bekalan air awam. Apabila proses pengklorinan dilaksanakan, telah ditunjukkan bahawa air yang bebas dari virus boleh diperolehi dari air yang puncanya telah dicemari najis apabila kepekatan baki klorin bebas adalah sekurang-kurangnya 0.5 mg/liter bagi masa tahanan minimum selama 30 minit pada pH yang kurang dari 8.0 dan kekeruhan yang bersamaan ataupun kurang dari l NTU. Di samping itu adalah juga lebih baik mengekalkan tahap baki klorin bebas sebanyak 0.2-0.5 mglliter di dalam sistem pengagihan bagi mengurangkan risiko terhadap biak-semula mikrob dan menyediakan petunjuk terhadap ketidakhadiran pencemaran lepas-rawatan.

Had koliform masih belum memadai bagi memastikan ketidakhadiran Giardia lamblia dan lain-lain protozoa usus patogen di dalam air yang telah dirawat kerana ketahanan patogen-patogen ini yang amat tinggi terhadap tindakan klorin semasa ia di peringkat kelompang ataupun telur. Kaedah-kaedah pencaman yang mudah bagi pelbagai jenis protozoa patogen yang hidup di dalam air minum masih belum didapati dan satu penunjuk gantian masih belum a da.

Walaupun bilangan koliformjumlah merupakan satu ukuran keberkesanan rawatan air yang sah dalam menyediakan satu hadangan terhadap pencemaran oleh bakteria ataupun virus, namun nilai penggunaan had koliform jumlah yang sama sebagai indeks kua1iti sanitari bagi air yang tidak dipaip dan tidak dirawat masih diragui. Bakteria koliform tidak hanya berpunca dari najis haiwan berdarah panas tetapi ia juga berpunca dari tumbuh-tumbuhan dan juga tanah­tanih. Memandangkan koliform jumlah di dalam air semula jadi berpunca dari berbagai-bagai punca, terdapatnya organisma-organisma ini dalam bilangan yang sedikit, iaitu 1-10 organisma per 100 mL mungkin kurang bermakna dari segi sanitari, dengan syarat koliform najis tidak turut hadir. Dari analisis­analisis di makmal terdapat juga bukti-bukti yang menunjukkan bahawa kepadatan koliform jumlah yang sederhana ini mungkin ditindas oleh populasi bakteria bukan koliform yang melampau banyaknya, iaitu melebihi 1000 organisma per mL. Bagi keadaan seumpama ini, air bekalan yang tidak dirawat boleh membawa risiko kesihatan yang tidak terkesan kepada orang-orang yang menggunakan air tersebut. Dengan mengehadkan jumlah bilangan bakteria

Page 50: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

36 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JJLID l

secara bilangan plat kurang dari 500 organisma per mL, adalah diharapkan ia dapat mengurangkan gangguan terhadap proses pencaman bakteria koliform dan juga dapat mengehadkan kepadatan patogen yang luas spektrumnya dan organisma-organisma yang menyebabkan rasa dan bau. Penggunaan ujian koliform najis menyediakan satu ukuran yang lebih spesifik bagi pencemaran oleh najis; walau bagaimanapun, terdapat beberapa bukti menunjukkan bahawa koliform najis mati lebih cepat dari lain-lain patogen yang berpunca dari usus di dalam air bumi.

2.3.2 Ketidakpastian berkaitan dengan nilai-nilai garis panduan

Walaupun nilai garis panduan bagi bakteria adalah sangat penting untuk di­jadikan sebagai satu asas rujukan semasa mengawasi pembekalan air pada tahap yang boleh diterima bagi tujuan melindungi kesihatan awam, nilai ini tidak boleh memastikan sepenuhnya ketidakhadiran sesetengah patogen dan penggunaannya kadangkala mendapat tentangan.

Pematuhan yang sepenuhnya kepada prosedur persampelan, pengambilan rapi isipadu sampel yang mencukupi, penghantaran sampel ke makmal dengan segera, pemerosesan yang cepat, jaminan kualiti bagi prosedur pengujian dan penilaian keputusan yang cepat adalah penting bagi menghasilkan data makmal yang bermakna. Setiap satu dari langkah-langkah ini memainkan peranan yang amat genting dalam menentukan kualiti bakteria suatu contoh air tanpa mempedulikan punca ataupun kualiti bagi air yang diuji dalam sudut lain.

2.3.2.1 Taburan mikrob

Bakteria penunjuk dan patogen jarang sekali didapati terselerak secara rawak di dalam air. Bagi bekalan air yang tidak dirawat, pencemaran oleh najis mungkin berubah-ubah mengikut kemasukan aliran air hujan ataupun kadar penyusupan air sisa domestik melalui tanah. Bagi air yang dirawat, pencemaran mungkin disebabkan oleh kekeruhan yang melampau, pelaksanaan pembasmian kuman yang tidak memadai, sambungan silang ataupun kehilangan tekanan air. Selanjutnya perubahan tekanan air yang mendadak mungkin akan memisahkan bakteria dari kelompok-kelompok di dalam lendir dan mendapan yang melapisi dinding-dinding paip dan ini akan menghasilkan kepekatan organisma yang tidak dapat diramal dan berubah-ubah. Populasi bakteria di dalam suatu sampel air hendaklah diapungkan semula secara seragam sebelum analisis dilakukan ke atas bahagian air yang hendak diuji. Sampel yang kekeruhannya melampau, satu sifat air permukaan yang belum dirawat, mungkin perlu dikacau secara perlahan-lahan selama 30 saat bagi menghasilkan satu tahap keseragaman kepekatan yang munasabah. Kegagalan mencapai keseragaman kepadatan bakteria akan menghasilkan keputusan ujian yang berbeza-beza.

Page 51: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ASPEK-ASPEK MIKROBJOLOGI 37

2.3.2.2 Had keyakinan

Bilangan yang termungkin (MPN), yang didapati dengan kaedah pengujian tabung berganda bagi mengesan organisma koliform merupakan satu anggaran bilangan bakteria yang terkandung di dalam suatu sampel. Sebagai contoh, had keyakinan 95% bagi satu siri contoh air yang terdiri dari 3 replika bahagian sampel sebanyak 10 mL, l mL dan 0.1 mL akan memberikan satu nilaian MPN dalam julat 0.2 ke 4 kali kepadatan sebenar, manakala 5 replika bahagian sampel yang diuji dalam satu siri 3 pencairan yang sama seperti di atas menghasilkan nilai-nilai dalam julat 0.3 ke 3 kali kuantiti sebenar. Bagi suatu anggaran yang dibuat, secara puratanya ada kemungkinan sebanyak 5% dari analisis-analisis seumpamanya yang mana bilangan sebenar terkeluar dari julat ini; oleh itu bagi tujuan praktikal,,had atas boleh diambil kira sebagai bilangan maksimum organisma koliform yang mungkin terdapat dalam suatu sampel. Anggaran kuantitatif seperti ini juga digunakan untuk bakteria penunjuk lain yang menggunakan ujian tabung berganda.

Teknik penurasan membran membolehkan pembentukan koloni-koloni yang terasing yang mana bilangan secara langsung boleh didapati. W alau bagaimanapun, nilai-nilai ini juga hendaklah diambil kira sebagai satu anggaran, walaupun ia tidak tertakluk kepada satu kesilapan sebesar yang diperolehi dari kaedah MPN. Replika subsampel air tidak akan menghasilkan bilangan yang sama. Sebagai contoh, sekiranya kepadatan sebenar organisma koliform bagi suatu sampel air adalah l 00, kultur replika yang dihasilkan dengan analisis penurasan membran dengan bahagian sampel air yang sama boleh dijangkakan dalam julat 78 ke 124 organisma. Bagi bilangan-bilangan yang kurang dari 20 organisma, julat yang dikira secara statistik adalah lebih besar dari nilai sebenar. Sebagai satu panduan, had keyakinan 95% bagi satu kepadatan sebenar l koloni di atas membran adalah berjulat antara 5.6 ke 0.025 organisma per isipadu sampel; bagi bilangan sebenar 5 organisma, julatnya adalah di antara 11.7 ke 1.6 (5).

Perbezaan bagi had-had keyakinan ini untuk kedua-dua kaedah, sama ada kaedah tabung berganda ataupun kaedah penurasan membran menjelaskan dua perkara: (a) beberapa perbezaan statistik berkemungkinan besar wujud dalam setiap perbandingan keputusan dari tabung berganda dan penurasan membran dan; (b) penambahan kekerapan persampelan akan mengurangkan kemungkinan berlakunya satu nilai statistik yang palsu disebabkan oleh beberapa batasan metodologi.

2.4 Pengawasan

Pengawasan kualiti bakteriologi air minum yang berkesan memerlukan satu perhatian yang rapi terhadap kekerapan persampelan yang berasaskan kepada banyak faktor, termasuklah kualiti air mentah, rawatan (ataupun tidak terdapat

Page 52: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

38 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

rawatan yang mencukupi), sama ada terdapat penghantaran yang terus-menerus kepada suatu talian pengagihan (ataupun bekalan hanya boleh didapati dari beberapa pili tertentu sahaja dalam suatu komuniti) dan keutuhan jangka panjang satu-satu sistem pengagihan tersebut. Titik-titik persampelan bagi bekalan yang dipaipkan hendaklah dipilih dengan penuh berhati-hati, memandangkan pemeriksaan ke atas satu sampel hanya dapat menunjukkan tidak lebih daripada keadaan yang wujud pada masa persampelan dan bagi lokasi tersebut sahaja di dalam sistem pengagihan. Selanjutnya, hendaklah disedari tentang masalah­masalah bersangkutan dengan pengambilan dan penghantaran sampel yang betul dari sebarang bekalan kecil yang terletak di kawasan terpencil ke makmal yang diiktiraf. Memandangkan masalah-masalah ini, garis panduan bagi tujuan pengawasan kualiti mikrob air minum hendaklah dikaji semula dengan teliti oleh kuasa-kuasa tempatan ataupun kebangsaan dan diubahsuai mengikut keadaan kesihatan awam setempat.

2.4.1 Model kekerapan persampelan

Sebarang sampel air yang diambil dari satu sistem pengagihan hendaklah boleh mewakili keadaan mikrobiologi air dalam sistem tersebut. Malangnya objektif ini tidak selalunya tercapai kerana mikroorganisma-mikroorganisma jarang sekali diserakkan secara rawak dalam talian paip dan terdapat perubahan kadar alir disebabkan oleh permintaan air yang berubah-ubah.Sekiranya pencemaran dari punca luar berlaku di dalam paip penghantaran yang bergaris pusat besar ataupun paip agihan utama, ia akan masuk ke satu bahagian ataupun lebih dari sistem pengagihan tersebut dan boleh dikesan dalam lebih dari satu sampel dalam satu corak persampelan. Sebaliknya, jika pencemaran berlaku di dalam paip u tama bergaris pusat kecil, pencemaran hanya boleh dikesan di bahagian-bahagian tertentu talian paip yang menerima khidmat oleh paip utama tadi sahaja. Pengesanan organisma koliform yang luar biasa di kawasan sekitar mana-mana tangki simpanan yang berada pada paras tinggi dan paip tegak-paip tegak kebiasaannya boleh dihubungkan dengan aliran air yang terbalik yang boleh berlaku pada masa yang tidak tentu di dalam suatu hari. Adalah perlu disediakan satu program persampelan yang telah dirancang sebaik-baiknya supaya pencemaran boleh dikesan, kualiti air diawasi dengan berpatutan dan trend data boleh dikenal pasti.

Memandangkan tiada satu cara yang praktikal bagi mendapatkan satu bilangan sampel dari kesemua kawasan suatu sistem bekalan pada suatu masa yang tertentu, persampelan yang berkala dilakukan dan segala maklumat yang dikumpul dipuratakan setiap bulan, menunjukkan nilai-nilai had keyakinan ataupunjulat bagi setiap sampel.

Malangnya, purata bulanan bagi data-data tersebut adalah tidak memadai bagi sistem-sistem bekalan air yang kecil di mana hanya satu ataupun dua sampel sahaja mungkin diambil setiap bulan. Untuk memperolehi penilaian yang lebih dipercayai

Page 53: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ASPEK-ASPEK MIKROBJOLOGI 39

bagi bekalan-bekalan seumpama ini, adalah lebih baik dihimpunkan kesemua data kualiti bakteriologi yang dipungut dalam tempoh 3 bulan sebelumnya.

Penggunaan nilai purata bulanan (ataupun suku tahunan) menempatkan kepentingan yang sama pada kesemua data jika dibandingkan dengan penggunaan nilai median ataupun nilai min geometri untuk kesemua data. Kuasa-kuasa tempatan hendaklah meningkatkan kekerapan persampelan bagi bulan tersebut jika koliform dikesan dalam sampel air minum. Sekiranya penemuan positif tersebut hanyalah satu kes tunggal, peningkatan persampelan mungkin boleh merendahkan min ke tahap yang boleh diterima, sebagaimana yang disyaratkan di dalam peraturan. Satu penemuan positif hendaklah juga menempatkan pihak berkuasa dalam keadaan berjaga-jaga terhadap kemungkinan pencemaran oleh mikrob yang kadangkala memasuki bekalan air. Persampelan semula adalah perlu, dan juga pelaksanaan rawatan perlu disemak semula dengan segera, termasuk pemeriksaan terhadap masalah masalah yang mungkin terdapat di dalam sistem pengagihan.

2.4.2 Ketepatan analisis yang diperlukan

2.4.2.1 Saiz sampel

Penentuan isipadu bahagian sampel yang diuji hendaklah mencukupi bagi memastikan organisma penunjuk dapat dikesan pada kepekatan yang lebih rendah dari nilai garis panduan yang disarankan dan kekerapan persampelan hendaklah berpatutan bagi mendapatkan satu kepadatan purata mengikut masa. Bagi ujian contoh air minum, sebarang keputusan hendaklah biasanya tidak menunjukkan kehadiran koliform bagi bahagian sampel yang diuji, sebanyak l 00 mL, den gan menggunakan kaedah penurasan membran ataupun dalam 5 dari bahagian-bahagian sampel yang diuji sebanyak 10 mL setiap satunya, dianalisis menggunakan kaedah tabung berganda. Perbezaan dari segi kuantiti sampel yang digunakan seperti di atas tidak boleh dipertahankan secara saintifik tetapi ia hanya mencerminkan amalan lazim sahaja; hanya sedikit sahaja makmal-makmal yang menggunakan secara rutin saiz sampel berisipadu 100 mL sebagai bahagian sampel yang diuji dalam prosedur tabung berganda memandangkan masalah yang timbul semasa penyediaan, membawa dan mengeram botol yang begitu besar bagi pengkulturan bahagian sebanyak 100 mL sampel.

Adalah lebih bermakna dari segi statistiknya memeriksa isipadu sampel yang lebih banyak, mungkin 200 mL, 500 mL ataupun 1000 mL; ini akan memberikan ketepatan ujian yang lebih baik dan mengurangkan risiko kegagalan mengesan kepadatan koliform yang rendah. Kegagalan menemui koliform najis dalam l 00 mL sampel tidak boleh memastikan bahawa virus usus tidak wujud, bakteria-bakteria patogen ataupun protozoa patogen dan helmin-helmin yang

Page 54: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

40 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILJD l

mungkin ada dalam bilangan lebih kecil yang mana mungkin dikesan jika dilakukan analisis isipadu sampel yang lebih banyak. Satu saranan untuk menggunakan isipadu bahagian ujian yang lebih besar bilamana mungkin, boleh meningkatkan kepekaan garis dasar dan mungkin sangat penting bagi pengukuran pengurangan koliform hasil dari proses pembasmian kuman pada kepekatan yang menghampiri dengan keadaan yang perlu bagi pengawalan virus yang diangkut air.

2.4.2.2 Jaminan mutu

Walaupun kaedah standard digunakan bagi pengawasan kualiti air, namun masih terdapat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi ketepatan keputusan kaedah tersebut. Contohnya termasuklah kualiti medium bakteriologi, ketulenan reagen, prestasi peralatan dan kemudahan ruang makmal yang mencukupi dan mempunyai kakitangan-kakitangan yang telah diberi latihan yang bersesuaian. Pengawalan mutu hendaklah termasuk pemeriksaan harian pH medium, suhu alat pengeraman dan kesterilan medium, botol-botol dan peralatan-peralatan kaca yang digunakan bagi pemerosesan sampel. Ujian -ujian setengah tahunan hendaklah termasuk pemeriksaan terhadap ketulenan air suling di makmal yang digunakan untuk penyediaan medium reagen-reagen dan bagi pencairan sampel. Pada setiap tahun, sampel-sampel rujukan yang disediakan dari air semula jadi hendaklah dianalisis oleh setiap orang juruteknik sebagai sampel yang tidak diketahui bagi mengesahkan kemahiran mereka yang berterusan.

Apabila suatu makmal menukar kaedah ataupun menukar medium bakteriologi, data-data ujian berselari yang mencukupi hendaklah dikumpulkan untuk tempoh beberapa bulan dari pengujian berbagai-bagai jenis air yang mempunyai kualiti yang berbeza-beza. Data-data ini hendaklah tersedia apabila diperlukan untuk semakan oleh kuasa-kuasa tertentu, yang mungkin meluluskan kaedah alternatif dengan syarat kepekaan dan pemilihan adalah sekurang­kurangnya sama baik dengan kaedah piawai.

2.4.3 Bekalan berpaip

Memandangkan risiko pencemaran yang paling besar bagi air bersih yang dipaipkan adalah berlaku pencemaran semasa pengagihan, bukannya di loji rawatan, kekerapan persampelan terutamanya ditentukan berasaskan kepada saiz talian pengagihan.

Kekerapan persampelan yang sama hendaklah digunakan sama ada bekalan tersebut dibasmi kuman ataupun tidak, memandangkan risiko kemasukan pencemaran adalah sama bagi kedua-dua keadaan sistem tersebut. Sela masa pengambilan sampel hendaklah dijarakkan sekata bagi setiap bulan, paling baik sekurang-kurangnya seminggu sekali; walau bagaimanapun, ini tidak

Page 55: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ASPEK-ASPEK MIKROBIOLOGI 41

mungkin dilakukan bagi sistem kecil yang terletak di kawasan-kawasan terpenciL

Kekerapan persampelan yang disarankan hendaklah dianggap sebagai minimum dan matlamat umumnya adalah untuk meningkatkan kekerapan persampelan, terutamanya semasa wabak, banjir, ataupun semasa penyenggaraan kecemasan, atau selepas bekalan biasa yang diputuskan buat sementara ataupun selepas kerja-kerja pembaikan_ Hendaklah diperhatikan, iaitu bagi talian-talian yang memberi khidmat kepada penduduk yang le bih dari l 00 000, se la mas a percontohan dua sampel yang berturutan hendaklah sangat pendek dan kerja­kerja persampelan hendaklah sangat intensif bagi keseluruhan kawasan yang dibekalkan. Malahan bagi satu komuniti kecil yang mempunyai 5000 orang penduduk ataupun kurang, pemeriksaan sekali sebulan mungkin tidak memadai.

2.4.4 Bekalan yang tidak dirawat dan tidak dipaipkan.

Kualiti air hanya terjamin dengan menggunakan langkah-langkah pengawalan pencemaran, perlindungan kawasan tadahan, tinjauan-tinjauan sanitari dan pemeriksaan bakteriologi yang kerap mungkin boleh memberi petunjuk awal terhadap sebarang penurunan kualiti. Umumnya bekalan-bekalan ini merupakan sistem kecil yang mungkin terletak di kawasan-kawasan terpencil di mana pengambilan sampel adalah praktikal hanya sekali sebulan ataupun setiap suku tahun. Sekiranya sampel-sampel diperiksa kurang dari sekali sebulan, sejarah data-data, yang mana darinya dinilai kebolehpercayaan punca, dianggap tidak mencukupi. Adalah sangat penting mendapatkan kualiti mikrob bagi bekalan­bekalan seumpama ini di masa hujan, bila mana aliran air hujan mungkin membawa pencemaran najis dari sekeliling kawasan lembangan saliran lalu memasuki air bekalan yang tidak dirawat. Dalam masa-masa seumpama ini, persampelan yang lebih kerap adalah lebih baik bagi mengetahui sejauh mana masalah tersebut dan keperluan persediaan tindakan kecemasan, mungkin termasuk membuat pengumuman mengarahkan orang ramai supaya mendidihkan air, penggunaan langkah-langkah rawatan yang mudah ataupun penggunaan bekalan kecemasan alternatif yang berkualiti lebih baik.

2.4.5 Air yang dibotolkan

Kualiti permulaan mana-mana air yang dibotolkan adalah bergantung kepada kedua-dua kualiti air yang digunakan dan keadaan sanitari yang berkaitan dengan pembotolan dan pemindahan. Pencemaran semasa pembotolan ataupun penyimpanan mungkin berpunca dari keadaan sanitari kilang yang bermutu rendah ataupun kerana bekas-bekas yang tidak bersih. Walaupun pembasmian kuman jarang dilakukan, bekalan air yang dibotolkan hendaklah memenuhi had­had kualiti bakteria sebagaimana yang diperlukan untuk air bekalan awam.

Page 56: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

42 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

Sekiranya air yang digunakan itu terdedah kepada pencemaran oleh najis, pemerosesan air yang dibotolkan hendaklah termasuk prosedur penapisan yang cekap dan juga pembasmian kuman bagi memastikan air tersebut bebas dari protozoa yang boleh membawa penyakit termasuk helmin-helmin.

Pengawasan air yang dibotolkan secara sistematik adalah satu keperihatinan kesihatan awam yang penting, terutamanya bagi kawasan-kawasan di mana ia selalu digunakan. Air minum secara begini hendaklah dianalisis pada kekerapan persampelan bulanan, bergantung kepada isipadu yang dihasilkal) dan hendaklah termasuk ujian ke atas air asal dan juga hasil yang telah dibotolkan. Apabila analisis menunjukkan yang air tersebut gagal memenuhi piawaian air minum, persampelan semula dan tinjauan sanitari selanjutnya hendaklah dilakukan untuk menentukan punca pencemaran dan pelbagai langkah yang perlu diambil bagi menghapuskan bahaya dari pencemaran najis tersebut.

2.4.6 Bekalan air kecemasan

Bekalan air semasa kecemasan mungkin terdiri dari punca-punca alternatif yang memerlukan sedikit rawatan kerana kualitinya yang agak rendah, ataupun dari simpanan air bersih yang mana kuantitinya terhad, hanya untuk kegunaan semasa kemarau .ataupun di waktu berlaku bencana Iain sahaja. Untuk memastikan terdapatnya bekalan air kecemasan yang berkualiti tinggi secara terus-menerus untuk satu jangka masa yang panjang adalah sukar. Air yang berkualiti tinggi hendaklah dipilih bagi mengurangkan bahaya dari mikrob dan perhatian hendaklah diambil b~gi mengelakkan dari berlakunya pencemaran semasa mengisi bekas-bekas simpanan ataupun Iori-lori tangki. Pembasmian kuman adalah disarankan sebelum penggunaan kecemasan air yang disimpan tadi, sebagai satu langkah berjaga-jaga terhadap pencemaran semasa simpanan.

Pengawasan terhadap stok air untuk bekalan semasa kecemasan hendaklah termasuk pemeriksaan bulanan bekas-bekas secara rawak bagi mengesan kebocoran dan penyejatan, dan pemeriksaan bakteriologi setengah tahunan bagi 2, 3 ataupun 4 bekas bagi setiap kawasan simpanan stok bekas yang mengandungi l- 100, atau 100- 1000, atau 1000- 5000 bekas mengikut urutan simpanan. Tong-tong air ataupun Iori-lori tangki yang kosong kerana kehilangan air ataupun kotor kerana kawasan simpanan yang kotor ataupun dilanda banjir hendaklah dibersihkan dengan aliran air yang deras bagi membuang mendapan dan puin-puin, kemudian diisi dengan air bermutu tinggi dan dirawat dengan klorin bagi mengadakan semula baki klorin, seelok-eloknya sebanyak l 0 mg/L.

Beberapa sumber bekalan air alternatif yang akan digunakan semasa kecemasan hendaklah dirancang terlebih awal dan dipilih berdasarkan kepada tinjauan sanitari. Penyiasatan yang ringkas hendaklah dilakukan ke atas agen­agen pencemar mikrob, kimia dan radiokirnia yang kritika) semasa musim hujan

Page 57: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ASPEK-ASPEK MIKROBIOLOGI 43

dan juga musim kemarau. Bilamana tidak kedapatan data-data yang lepas, keputusan yang dibuat untuk menggunakan satu bekalan alternatif hendaklah mengandungi pelbagai arahan menggunakan proses-proses rawatan yang sesuai, terutamanya pengklorinan, sekiranya air tersebut dialirkan melalui talian agihan yang sedia ada. Sekiranya air diagihkan tanpa penggunaan paip, pengumuman hendaklah dilakukan kepada orang ramai tentang perlunya dididihkan air sebelum diminum.

2.4.7 Perhimpunan- bekalan air sementara

Penguasa tempatan adalah bertanggungjawab dalam memberi persetujuan terhadap pembekalan air minum yang selamat sejumlah kuantiti yang mencukupi untuk kegunaan sejumlah bilangan orang yang dijangkakan, selama tempoh yang berpatutan. Memandangkan kemungkinan berlakunya penyebaran penyakit melalui air secara meluas, baki klorin bebas hendaklah dikekalkan dan takungan air bekalan hendaklah dilindungi. Sepanjang perhimpunan, satu usaha pengawasan yang intensif adalah perlu, pemeriksa'an bakteriologi harian dan pengukuran baki klorin bebas yang kerap, contohnya setiap 2 jam perlu dilakukan. Pengumuman kepada orang ramai hendaklah dibuat dengan segera tentang perlunya air minum dididihkan sekiranya pengklorinan tidak dilakukan ataupun jika ujian bakteriologi memberikan keputusan yang tidak memuaskan. Kualiti air bagi bekalan tambahan hendaklah diperiksa dari segi kimia dan biologi oleh penguasa kesihatan pada tiap-tiap minggu selama 30 bari sebelum tarikh perasmian perhimpunan tersebut(ll).

2.5 Tindakan-tindakan pemuliħan

Sekiranya had kandungan mikrob dilebihi, pegawai-pegawai yang bertanggungjawab dalam melindungi kualiti air mentah, keberkesanan rawatan-rawatan yang diberikan dan keutuhan sistem agihan hendaklah dimaklumkan dengan segera bertujuan untuk berjaga-jaga bagi mengambil tindakan yang sewajarnya.

Tindakan pada tahap-tahap yang berbeza adalah disarankan, bergantung kepada darjah sesuatu pencemaran mikrob.

2.5.1 Bekalan yang dipaip

2.5.1.1 Air yang tidak dirawat memasuki suatu sistem pengagihan

Bekalan yang diambil dari punca-punca yang dilindungi dan diagihkan tanpa pembasrnian kuman hendaklah mempunyai kualiti yang sama dengan air rninum yang telah dibasrni kuman. Kerana sebab-sebab praktikal, kehadiran koliform yang sekali-sekala (tidak melebihi 2% dari kesemua sampel yang dianalisis dalam tempoh 12 bulan) mungkin boleh dimaafkan bagi air yang memasuki suatu sistem

Page 58: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

44 GARJS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILJD l

pengagihan tanpa rawatan. Walau bagaimanapun, sekiranya ujian koliform memberikan keputusan positif yang berturut-turut, tinjauan sanitari hendaklah dilakukan untuk menentukan punca pencemaran air larian permukaan ataupun melakukan pemeriksaan ke atas kawasan telaga air bumi tentang kemungkinan kemasukan air sisa. Sekiranya status kualiti bakteriologi berulangkali tidak dipenuhi, proses pengklorinan hendaklah dilakukan ataupun satu kenyataan awam hendaklah dikeluarkan tentang kepentingan mendidihkan air sebelum

' diminum sehingga satu masa yang akan diberitahu kelak.

2.5.1.2 Air di dalam sistem pengagihan

Sebaik-baiknya semua sampel yang diambil dari sistem pengagihan, termasuk dari halaman rumah pengguna hendaklah bebas dari sebarang organisma koliform. Secara praktis, matlamat ini tidak selalunya tercapai. Kehadiran koliform yang kadang-kadang (5% ataupun kurang bagi kesemua sampel yang diperiksa sepanjang tempoh 12 bulan) tidak melebihi 3 organisma koliform per 100 mL boleh dimaafkan, tetapi ia hendaklah diikuti dengan persampelan semula di tempat pengambilan yang sama, untuk mengesahkan penemuan tersebut. Selanjutnya penemuan seumpama ini menunjukkan perlunya dipergiatkan lagi pengawasan terhadap baki disinfektan yang terdapat di dalam sistem pengagihan.

Sekiranya persampelan dilakukan semula dan keputusan analisis seterusnya menunjukkan kehadiran koliform yang rendah masih berterusan, penyiasatan khusus terhadap proses rawatan dan sistem agihan perlu dilakukan untuk menentukan sebab asalnya. Kekurangan dalam proses rawatan, kontaminasi sistem pengagihan dan pembentukan koloni-koloni mikrob yang berterusan di dalam paip perlu diselidiki. Satu program pemancuran yang berkala akan mengurangkan pembentukan koloni-koloni mikrob dalam mendapan yang terdapat dalam paip.

Apabila dikesan bilangan koliform jumlah melebihi 3 organisma per 100 mL dalam sampel dari sistem pengagihan secara berturut-turut, ataupun apabila satu ataupun lebih koliform najis dikesan per 100 mL sampel, dos disinfektan hendaklah ditingkatkan supaya baki klorin bebas dapat dikekalkan pada paras sekitar 0.2 - 0.5 mgl!-- di dalam semua bahagian sistem pengagihan. Pelaksanaan rawatan hendaklah disemak dengan segera dan punca kemasukan pencemaran ke dalam talian pengagihan hendaklah dikenal pasti. Apabila kerosakan telah dapat dikesan, melakukan tindakan pembetulan dengan serta merta adalah penting. Sekiranya ulangan analisis bakteriologi terus menunjukkan purata kandungan organisma koliform melebihi 3 per 100 mL ataupun menunjukkan satu ataupun lebih organisma koliform najis per 100 mL, pengumuman meminta semua pengguna mendidihkan air minum sehingga suatu tempoh yang akan diberitahu kelak ataupun menggunakan air minum dari punca alternatif yang telah diluluskan hendaklah dilakukan.

Page 59: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ASPEK-ASPEK MIKROBIOLOGI 45

2.5.2 Bekalan air yang tidak dipaipkan.

Memandangkan kontaminasi bakteria koliform berasal dari berbagai-bagai punca (najis dari haiwan berdarah panas, kandungan usus haiwan berdarah sejuk, tanah dan tanam-tanaman), kehadirannya dalam kepadatan yang sederham, iaitu dalam 1-10 organisma per 100 mL air semula jadi mungkin mempunyai kepentingan sanitari yang terhad_ Kegagalan untuk mencapai objektif kualiti air seperti ini yang berlanjutan, terutamanya jika koliform najis ditemui berulangkali, hendaklah membawa kepada penyediaan rawatan yang berkekalan sebelum ia digunakan sebagai air rninum ataupun satu punca air yang lebih baik untuk kegunaan komuniti hendaklah dicari_

2.6 Aspek kos-faedaħ

Peningkatan mutu sistem pembekalan air dan sanitari boleh membawa faedah yang penting melalui peningkatan kesihatan yang ada hubungan dengannya_ Keadaan semula jadi berbagai-bagai risiko berhubung dengan penggunaan air rninum yang tidak terkawal, dan keadaan wabak penyakit bawaan air yang boleh merebak dengan cepat dan meluas telah menyebabkan orang ramai menerima dan menyokong pelbagai langkah untuk menyediakan rawatan air yang mencukupi.

2.6.1 Keputusan-keputusan bagi kos-faedaħ rawatan

Sekiranya kesemua faktor lain adalah sama, proses rawatan air hendaklah dipilih berasaskan kos yang paling minimum_ Di mana proses rawatan yang termurah mempunyai tahap risiko yang tidak boleh diterima, mungkin proses yang lebih mahal sebenarnya mempunyai nisbah kos-faedah yang lebih menarik, dan dalam kes ini ia dipilih dengan syarat terdapatnya operator-operator loji yang mahir. Proses pembasmian kuman adalah kaedah utama yang digunakan untuk pengawalan bakteria-bakteria patogen dan agen virus, dan klorin merupakan disinfektan yang digunakan secara meluas di banyak negara_ Bila mana protozoa ataupun parasit metazoa (Amoeba, Giardia, helmin dan lain-lain) terkandung di dalam air, pembasmian kuman hendaklah disertakan dengan proses flokulasi dan penapisan yang dikawal rapi untuk menyingkirkan sista ataupun cacing dan telumya.

Sebab-sebab mengapa klorin digunakan secara meluas sebagai disinfektan terutamanya adalah kerana ia lebih mudah diperolehi, kos yang lebih murah dan pengendalian dan pengukuran yang senang_ Manakala masih terdapat sedikit percanggahan pendapat terhadap pembasmian kuman bagi mengawal populasi rnikrob, satu masalah yang baru dikenal pasti iaitu pembentukan sebatian-sebatian organik terhalogen oleh tindak balas klorin dengan bahan-bahan organik yang terdapat di dalam sesetengah air, dan bahaya kepada kesihatan yang diakibatkan oleh sebatian hasil tindak balas ini telah mendorong kepada pencarian satu disinfektan altematif dan juga dengan memperbaiki cara penggunaannya. Keberkesanan kos

Page 60: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

46 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

adalah salah satu dari perkara yang perlu dititikberatkan, sekiranya sebarang disinfektan ataupun kombinasi dari beberapa disinfektan ataupun digunakan sebagai pengganti klorin.

2.6.2 Analisis kos-faedaħ bagi pengawasan di peringkat makmal

Kekerapan suatu kerja permonitoran mikrobiologi adalah berasaskan kepada anggapan bahawa semua orang dalam komuniti tersebut menggunakan bekalan air secara berterusan. Memandangkan kekerapan persampelan biasanya dihubungkan dengan bilangan penduduk, sistem bekalan air yang memberi perkhidmatan kepada penduduk yang ramai diawasi dengan lebih intensif berbanding dengan sistem bekalan yang memberi perkhidmatan kepada satu komuniti kecil. Bagi loji-loji pembersih yang bersaiz kecil ke sederhana yang mempunyai kemudahan makmal, penganalisaan data menunjukkan peningkatan kekerapan persampelan (melebihi keħendak minimum) bukan sahaja memberikan data yang lebih tepat, tetapi membuatkan makmal mempunyai kos-faedah yang lebih tinggi.

Nisbah kos-faedah bagi pengawasan mikrobiologi adalah berhubung rapat dengan penggunaan teknik-teknik asas pengujian bakteriologi, iaitu kaedah plat tuangan, penurasan membran dan tabung berganda untuk mengesan pencemaran najis dan juga mengesan sebarang perubahan kualiti mikrob yang tidak diingini di dalam air minum secara am. Analisis kos menunjukkan bahawa kos per unit bagi teknik plat tuangan adalah le bih rendah jika dibandingkan den gan teknik penurasan membran ataupun tabung berganda; walau bagaimanapun teknik-teknik yang terkemudian ini adalah lebih tepat (dan lebih kos-faedah) bagi menentukan kontaminasi najis. Penentuan strain-strain bakteria yang terdapat dalam populasi bakteria penunjuk mungkin mempunyai nilai dalam penentuan punca pencemaran, tetapi kosnya adalah sangat mahal untuk dijadikan sebagai satu ujian rutin.

Penekanan diberi kepada pemilihan organisma penunjuk pencemaran air dan kecepatan ujian, bukannya untuk mengesan secara terus patogen-patogen tertentu. Manakala sesetengah ujian penentuan patogen boleh dilakukan di dalam makmal-makmal biasa dengan kos yang berpatutan, analisis-analisis lain, umpamanya pengujian kehadiran virus hanya boleh dilakukan di dalam makmal­makmal khas dan kosnya agak mahal.

RUJUKAN l. FEACHEM, R. G. ET. AL Appropriate technology for water supply and sanitation. Health aspects of excreta and sullage management: a state-ofthe-art review. Washington DC, The World Bank, 1980. 2. RAJAGOPALANA, S. & SHIFFMAN, M. A. Guide to simple sanitary measures for the control of enteric disease. Geneva, World Health Organization, 1974. 3. Proceedings of the Global Workshop on Appropriate Water and Wastewater

Page 61: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ASPEK-ASPEK MIKROBIOLOGI 47

Technology for Developing Coumries. The Hague, International Reference Center for Community Water Supply and Sanitation, 1973. 4. Council of the European Communities. Council Directive No. 801777/EEC of 15 July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the ex­ploitation and marketing of natura! mineral waters. Official Journal of the European Communities, No. L 229: 1-10 (1980) 5. DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY. The bacteriological examination of water supplies. London, Her Majesty's Stationary Office, 1969 (Reports on Public Health and Medical Subjects No. 71). 6. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard methodsfor the ex­amination of water and wastewater, l 5th. ed. Washington DC, APHA, 1980, 1134 pp. 7. UNION OF SOCIALIST REPUBLICS. [All Union States Standard. Drinking­water methods of Sanitary bacteriological analysis]_ Moscow, GOST 18963-73, 1973. 8. COUNCIL FOR MUTUAL ECONOMIC ASSISTANCE. [Unifled methods of sanitary and microbiological water control]. Bad Elster, 1979, 362 pp. 9. REASONER D.J. ET. AL Rapid seven-hour faecal coliform test. Applied and environmental microbiology, 38: 229-236 (1979) 10. WHO Technical Report Series No. 639, 1979 (Human viruses in water, wastewater and soil: report of a WHO Scientific Group). 11. SUESS, M. J., ed. Examination of water for pollution control. Oxford, Pergamon Press for WHO Regional Office for Europe, 1982, vol. 3. 12 SAL V ATO, J. A., Jr. Guide to Sanitation in tourist establishments. Geneva, World Health Organization, 1976.

Page 62: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor
Page 63: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

3. ASPEK BIOLOGI

3.1 Protozoa

Spesies protozoa termasuk Entamoeba histolytica (penyebab amoebiasis), Giardia spp. dan Balantidium coli. diketahui boleh tersebar melalui pengambilan air minum yang tercemar. Organisma ini memasuki air bekalan melalui pencemaran daripada najis manusia atau dalam sesetengah keadaan, daripada najis haiwan.

3.1.1 Saranan

Air minum tidak sepatutnya mengandungi sebarang protozoa patogen dari usus.

3.1.1.1 Bekalan berpaip dan tanpa paip

Data yang ada mengenai E. histolytica dan Giardia menunjukkan bahawa organisma ini mempunyai daya kerintangan yang lebih tinggi terhadap proses pengklorinan berbanding dengan bakteria ataupun virus (1). Oleh itu, penggunaan proses pengklorinan dengan baki klorin dan masa sentuhan yang disarankan bagi membasmi bakteria dan virus mungkin tidak dapat memberi perlindungan yang mencukupi bagi menghalang penyebaran agen-agen ini di dalam air minum. Organisma koliform pula tidak merupakan penunjuk yang baik bagi kewujudan Giardia atau E. histolytica dalam air yang telah dirawat memandangkan kerintangan protozoa ini terhadap proses pembasmian kuman adalah lebih tinggi. Sekiranya air yang belum dibasmi kuman itu mengandungi bakteria penunjuk, bolehlah diandaikan bahawa protozoa patogen terkandung di dalam sumber air tersebut. Disebabkan tidak ada penunjuk yang baik bagi kehadiran protozoa patogen atau sebaliknya, sumber air minum yang tidak terdedah kepada pencemaran najis hendaklah digunakan jika ada pilihan lain.

Page 64: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

50 ASPEK BIOLOGI

3.1.1.2 Air minum yang dibotolkan

Saranan kepada bekalan ini adalah sama dengan apa yang diberi kepada kualiti bakteria, dalam bahagian yang terdahulu iaitu pada muka surat 27-28. Sebagai tambahan, sekiranya sumber air terdedah kepada pencemaran najis, pemerosesan air yang akan dibotolkan hendaklah melibatkan penggunaan kaedah penapisan yang berkesan bagi memastikan air bebas daripada protozoa patogen.

3. l. l. 3 Bekalan air minum se mas a kecemasan

Saranan bagi bekalan ini juga sama dengan saranan yang diberi kepada kualiti bakteria seperti yang terdapat pada muka surat 32. Sama seperti air minum yang dibotolkan, penapisan yang berkesan diperlukan sekiranya sumber air terdedah kepada pencemaran najis.

3.1.2 Pengawasan

Dalam konteks pengawasan yang rutin, kaedah piawai untuk mengesan protozoa patogen di dalam air bekalan belum lagi wujud buat masa ini. Walaupun telah ada kaedah-kaedah untuk menentukan kepekatan sista sama ada melalui teknik penapisan mikro dan penentuan mikroskopik dan/atau penentuan kultur (2), ia hanya disarankan untuk kajian epidemiologi dalam keadaan epidemik atau endemik sahaja. Walau bagaimanapun, kaedah yang ada buat masa ini adalah kurang berkesan. Penggunaan teknik tersebut tidak menghasilkan keputusan yang boleh diulang; juga adalah sukar untuk menentukan kandungan organisma di dalam sampel yang pekat. Dalam kes Giardia spp., kebolehidupan dan asal usul sista yang telah dikesan tidak boleh ditentukan. Juga, tiada saranan dapat dibuat mengenai kekerapan persampelan.

3.1.3 Langkah-Iangkah memperbaik

Bekalan air bumi boleh dikawal dengan mematuhi amalan kejuruteraan yang telah ditetapkan untuk tujuan pembinaan dan penyenggaraan bekalan tersebut. Penapis diatornit, penapis pasir bersama koagulasi dan pengenapan, atau penapis pasir aliran perlahan telah dibuktikan berkesan untuk menyingkirkan sebahagian besar protozoa patogen apabila berlakunya pencemaran najis. Penapis tekanan dan pembasmian kuman dengan klorin adakalanya digunakan untuk mengawal penyebaran giardiasis melalui air minum. Oleh kerana itu, bila mana ada kemungkinan berlakunya pencemaran air mentah oleh protozoa yang berpunca dari usus, perhatian yang lebih khusus hendaklah diberi kepada pengawalan proses terutama sekali apabila baki bahan pembasmi kuman di dalam air adalah rendah.

Page 65: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 51

Dalam keadaan berlakunya penyebaran penyakit yang dikaitkan dengan pencemaran air minum oleh protozoa patogen dari usus, mendidihkan air boleh memberi pengawalan yang berkesan terhadap Giardia, Entamoeba histolytica dan Balantidium coli. Usaha hendaklah dibuat untuk menentu dan menyingkir sumber-sumber pencemaran. Tinjauan sanitari perlu juga dilakukan untuk menentu dan membetulkan kekurangan dalam sistem rawatan dan sistem pengagihan.

3.2 Helmin

Peringkat -peringkat menjangkit bagi kebanyakan cacing gelang dan cacing pipih parasit boleh disebarkan kepada manusia melalui air minum. Oleh sebab seekor larva yang matang atau telur yang telah disenyawakan boleh menyebabkan jangkitan, jelas sekali peringkat tersebut hendaklah ditiadakan dalam air minum. Walau bagaimanapun, jalan air adalah tidak begitu penting kecuali dalam kes Dracunculus medinensis (cacing guinea) dan skistosom manusia yang merupakan masalah utama bagi air bekalan yang tidak menggunakan paip. Walaupun telah ada kaedah-kaedah untuk mengesan parasit ini, ia kurang sesuai untuk pengawasan yang rutin (3).

3.2.1 Saranan

Dracunculus mungkin menyebabkan masalah kesihatan yang teruk kepada penduduk luar bandar dan disebarkan oleh kopepod air tawar seperti Cyclops, yang merupakan peringkat pertengahan yang mesti wujud. Seekor larva dari kopepod yang telah dijangkiti sudah mencukupi untuk menjangkitkan Dracunculus kepada manusia. Dengan yang demikian, larva seumpama itu perlu ditiadakan di dalam air minum.

Larva memasuki kopepod dari luka di tubuh seseorang yang telah dijangkiti, sebagai contoh, larva dari kaki masuk ke dalam telaga yang terbuka dan kolam melalui air basuhan. Parasit tersebut pula menjangkiti manusia apabila kopepod masuk ke dalam tubuh melalui air minum. Memandangkan air adalah satu-satunya jalan penyebaran, pengawalan sumber air yang berkesan akan mengelakkan jangkitan tersebut.

Kesemua parasit skistosom manusia, Schistosoma mansoni (Afrika dan Amerika Latin), S. haematobium (Afrika dan Asia Barat), S. japonicum (Asia Timur) dan S. intercalatum (Afrika) menggunakan siput akuatik sebagai perumah perantaraan. Selepas parasit tersebut membiak di dalam siput, larva yang dikenali sebagai serkaria itu keluar dan boleh menembusi kulit atau membran mukus bukal sesiapa sahaja yang meminum atau menggunakan air yang telah dicemari. Penyebaran, melalui pembekalan air, merupakan masalah bagi air yang dibekalkan tanpa paip atau air permukaan yang tidak dirawat.

Page 66: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

52 ASPEK BIOLOGI

Jangkitan dengan meminum air yang telah dicemari kurang berlaku dan kebanyakan penyebaran melibatkan cara-cara lain sentuhan dengan air semasa mandi.

Kebanyakan helmin yang lain, terutama Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis dan Ancylostoma duodenale dilaporkan tersebar melalui pengambilan air yang telah dicemari tetapi di kawasan-kawasan yang parasit ini adalah endemik, jalan air mungkin tidak begitu penting.

3.2.2 Pengawasan

Dracontiasis (jangkitan oleh cacing guinea) merupakan masalah bagi pembekalan air yang sedikit tanpa menggunakan paip ( contoh: telaga bertingkat atau kolam takungan) oleh kerana pengawasan yang kerap selalunya tidak boleh dilakukan. Penyiasatan ke atas kejadian seumpama itu melibatkan kajian kekerapan ia berlaku kepada manusia dan pengumpulan kopepod menggunakan net plankton atau bekas-bekas lain, dan seterusnya diikuti dengan penggunaan mikroskop untuk mengesan kehadiran larva parasit. Bagaimanapun, ini tidak disarankan sebagai kaedah pengukuran yang rutin.

Pengesanan skistosom serkaria dalam air merupakan prosedm penyelidikan yang tidak sesuai bagi pengawasan yang rutin. Kandungan serkaria boleh dipekatkan daripada air melalui penapisan atau dikesan dengan memasukkan roden yang kecil ke dalam air, membiarkan sedikit masa bagi serkaria membiak dan kemudian membelah roden tersebut. Oleh sebab serkaria boleh hilang bentuknya apabila berada di atas penuras dari jenis kertas, serat kaca atau asetat, penentuan spesies tidak boleh diharapkan walaupun berbagai­bagai kaedah pewarnaan telah dibentuk. Adalah lebih mudah untuk mencari haiwan perumah vertebra yang sesuai dan menentukan kadar jangkitan ke atasnya.

Untuk tujuan penyelidikan atau semasa berlakunya wabak, telur dan larva helrnin, seperti Ascaris, boleh dikeluarkan daripada air rninum melalui penapisan dan telur tersebut, dalam kebanyakan kes, boleh ditentukan dengan menggunakan mikroskop. Tetapi prosedur ini tidak sesuai digunakan secara rutin dan kekerapan berlakunya pencemaran air tidak mewajarkan penggunaan teknik tersebut.

3.2.3 Langkaħ-Iangkaħ memperbaik

Melihat kepada cara penyebaran Dracunculus, pengawalan punca air merupakan pendekatan yang terbaik bagi mengelakkan jangkitan. Telaga yang dipagar dan terletak tinggi dari aras tanah sekeliling dan mempunyai saliran yang boleh mengalirkan air keluar dari kawasan perigi adalah memadai. Namun, penggunaan penutup dan pam adalah lebih baik. Dalam kes kecemasan, kopepod

Page 67: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 53

yang telah dijangkiti boleh dihapuskan dengan memasukkan temefos berbutir (Abate) ke dalam telaga dengan dos yang diperlukan untuk mengawallarva serangga.

Seekor skistosom serkaria adalah mencukupi untuk menyebabkan penyakit. Oleh sebab itu, serkaria hendaklah tidak terkandung di dalam air minum. Sekiranya terdapat risiko pencemaran air minum dan pengawasan yang rutin agak kurang, perhatian yang lebih haruslah diberi kepada langkah-langkah pencegahan. Serkaria mempunyai tempoh hidup-bebas kurang dari 48 jam dan air adalah dikira selamat sekiranya disimpan melebihi tempoh ini. Menyimpan air selama 24 jarn dapat mengurangkan keupayaan jangkitan dengan banyaknya. Penapis pasir aliran perlahan akan mengeluarkan sebahagian besar serkaria (sekiranya ia dikendalikan dengan betul) dan pembasmian kuman menggunakan klorin dengan baki klorin bebas sebanyak 0.5 mg/1 selama l jam, akan membunuh serkaria dari jenis skistosom manusia. Langkah yang lebih baik adalah dengan menggunakan air yang tidak mempunyai siput-siput perumah dan tidak dicemari oleh najis.

Satu telur yang telah disenyawakan, larva yang matang atau serkaria yang baru menetas dari helmin yang lain, contohnya Ascaris, juga boleh menyebabkan jangkitan. Oleh sebab itu, kesemua ini hendaklah tidak terkandung di dalam air minum dan ini boleh dicapai dengan mengawal sumber air daripada pencemaran oleh najis. Sekiranya najis masih dapat memasuki air mentah, kebanyakan daripada pencemaran tersebut akan dikeluarkan oleh proses penapisan terutama sekali penapis pasir aliran perlahan. Kesemua helmin tersebut terutarna sekali Ascaris mempunyai daya kerintangan yang agak tinggi kepada proses pengklorinan.

Dengan itu, secara arnnya, perhatian diberi kepada pengawalan sumber air untuk mengurangkan masalah helmin dan tindakan tertentu hendaklah bergantung kepada keputusan kajian epidimiologi setempat.

Pemilihan sumber dan kaedah rawatan rutin yang disarankan bagi pengawalan protozoa juga boleh digunakan untuk mengawal penyebaran helrnin melalui air yang dibotolkan. Skistosomiasis mungkin mendatangkan bahaya sekiranya air diambil dari sumber yang tidak sesuai bagi bekalan semasa kecemasan, tetapi pengklorinan menggunakan pil atau dengan mendidihkan air menyebabkan air selamat untuk diminum.

3.3 Organisma hidup-bebas

Organisma hidup-bebas seperti fungi, alga, protozoa hidup-bebas, kladosera, kopepod dan makroinvertebra seperti nematoda, chironomid dan siput boleh didapati dalam air bekalan. Organisma ini penting dari segi kesihatan awam kerana ia merupakan pembawa kepada organisma-organisma yang boleh menyebabkan berbagai-bagai penyakit atau ia boleh mengeluarkan toksin.

Page 68: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

54 ASPEK BIOLOGI

Sebagai contoh, sesetengah alga biru-hijau diketahui mengeluarkan toksin atau menyebabkan keracunan sekiranya termakan. Kesan kesihatan yang serius jarang berlaku, tetapi alga tersebut telah dilaporkan menyebabkan gastroenteritis kepada pengguna. Langkah pengawalan dan pencegahan yang sesuai untuk kolam takungan perlu diambil apabila alga biru-hijau diketahui menyebabkan masalah.

Masalah kesihatan disebabkan oleh organisma ini lebih mudah berlaku sekiranya sumber air yang digunakan tidak dirawat, mutu rawatan adalah rendah atau air tadi tidak dikawal. Walau bagaimanapun, masalah yang sering dikaitkan dengan organisma ini adalah gangguannya terhadap operasi proses-proses rawatan air dan kesannya ke atas warna, kekeruhan, rasa dan bau pada air yang telah dirawat. Sebagai contoh, kepekatan alga yang tinggi dalam air mentah boleh menyebabkan penapis tersumbat, menimbulkan masalah bau dan rasa, dan meningkatkan permintaan klorin yang akan membawa kepada peningkatan kepekatan sebatian organik terhalogen yang berbahaya dari segi kesihatan.

Berbagai-bagai jenis organisma hidup-bebas boleh berada dalam sistem pengagihan air dan sekiranya hadir di pili pengguna, ini boleh menyebabkan aduan diterima. Kehadiran kutu babi akuatik (Asellus) dan larva seranggga 'midge' (Chironomus), sebagai contoh, adalah biasa.

3.3.1 Saranan

Adalah lebih baik sekiranya organisma hidup-bebas tidak terdapat di dalam air minum. Nilai garis panduan tidak dapat disarankan buat masa ini kerana kekurangan data untuk mengaitkan kuantiti organisma ini dengan kesan kesihatan yang khusus. Dalam aspek pengurusan sumber dan rawatan air, pengetahuan mengenai identiti dan bilangan organisma ( 4) ini dalam air mentah adalah bernilai dan maklumat ini boleh diperolehi dengan menggunakan kaedah yang sedia ada.

3.3.2 Pengawasan

Kaedah untuk mengumpul dan menganalisis organisma hidup-bebas dalam air bekalan (2) adalah mencukupi.

3.3.2.1 Persampelan

Bilangan dan komposisi spesies alga dan mikroorganisma yang lain boleh berubah dengan banyaknya dari bari ke bari. Biojisim mikrob dan komposisi spesies hendaklah ditentukan dengan kerap sekiranya mahu menggunakan data dengan berkesan bagi tujuan mengubah proses rawatan air, mengawal rasa dan bau, dan mengesan kepekatan mikroorganisma dalam air bekalan yang telah dirawat.

Page 69: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 55

3.3.2.2 l1iojisin1

Oleb sebab saiz, bentuk dan isipadu spesies-spesies alga yang berlainan berbeza di antara satu dengan yang lain, pengiraan semata-mata tidak memberi anggaran yang tepat mengenai jumlah baban organik (biojisim) yang disumbangkan oleb setiap spesies. Biojisim biasanya dianggarkan dengan mengukur kawasan imej, isipadu sel atau kandungan klorofil alga.

3.3.3 Langkah-langkah memperbaik

Dalam kebanyakan kes, kepekatan organisma bidup-bebas boleb dikawal dengan mengawal sumber air, mengurangkan atau mencegab tahap nutrien yang tinggi, menggunakan racun alga, memastikan rawatan air adalab mencukupi termasuklah koagulasi, pengenapan, penapisan dan pembasmian kuman dan juga dengan mengawal serta menutup air yang disimpan di dalam kolam takungan.

Alga toksid boleb didapati dalam kuantiti yang besar banya dalam air permukaan manakala kopepod boleh didapati dalam air permukaan dan telaga. Penapis pasir telab diketabui berkesan untuk mengeluarkan organisma tersebut tetapi ia tidak menghilangkan toksin yang dikeluarkan oleb alga. Toksin ini masib terkandung di dalam air walaupun setelab air melalui proses koagulasi dengan aluminium, penapisan dan juga pengklorinan. Karbon teraktif pada tahap yang biasa digunakan di loji rawatan juga gagal mengeluarkan toksin tersebut.

Kebadiran organisma dalam sistem pengagiban boleb diatasi dengan cara memancurkan paip dengan air dan dalam sesetengab kes dengan mengekalkan baki klorin bebas sebanyak 2-3 mg/liter untuk beberapa bari atau penggunaan piretrin pada kepekatan 0.005- 0.01 mglliter selama lebih kurang 2 bari. Lama masa penggunaan bergantung kepada keadaan air di dalam paip utama dan jumlab piretrin yang dijerap. Kepekatan piretrin dalam air yang mengalir di pengbujung sistem pengagiban perlu diawasi bagi memastikan kebadirannya. Biasanya, balaju air yang tinggi adalab perlu untuk mengeluarkan organisma dari dinding paip dan ini biasanya boleh dicapai banya dengan menggunakan buib poliureten atau udara.

Nyamuk janganlah dibiarkan membiak dalam air yang disimpan di rumah.

Rujukan l. HOFF, J. C. Disinfection resistance of Giardia cysts: origins of current concepts and research in progress. In: Jakubowski, W. & Hoff, J. C., ed. Waterborne trans­mission of giardiasis. Cincinnati, Ohio, US Environmental Protection Agency, 1979 (EPA-600/9-79-001). 2. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard methodsfor the examination of water and wastewater, 15th ed. Washington, DC, APHA, 1980, 1134 pp.

Page 70: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

56 ASPEK BIOLOGJ

3. [Methodical instructions for helminthological studies of environmental objects and sanitary measures for prevention of contamination with helminth eggs and de­contamination of sewage, soil, vegetables, fruit and household articles]. Moscow. 1976. 4. COUNCIL FOR MUTUAL ECONOMIC ASSISTANCE. [Unified methods of water quality analysis. Part Ili, Methods of biological water analysis], Moscow, 1976.

Page 71: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

4. ASPEK KIMIA DAN FIZIKAL

4.1 Pengenalan

Pelbagai kaedah canggih yang digunakan dalam kimia beranalisis buat masa ini membolehkan penentuan banyak komponen air minum dibuat dengan lebih khusus dan tepat terutama sekali yang mengandungi bahan organik, lebih dari apa yang termampu satu dekad yang lepas.

Ini penting kerana kemajuan dalam teknologi moden telah membawa kepada penggunaan dan pembuangan bahan organik dan kimia tak organik yang semakin meningkat jumlahnya, membawa bersama kesan berbahaya kepada air minu m.

Seksyen ini mengandungi nilai garis panduan bagi juzuk-juzuk kimia air yang berbahaya, juga bahan dan sifat fizikalnya yang boleh menjejaskan rasa dan rupa air minum.

4.1.1 Kesan pencemar kimia ke atas kesihatan

Risiko ke atas kesihatan yang disebabkan oleh kimia toksid dalam air minum berbeza dari yang disebabkan oleh pencemar rnikrobiologi. Adalah agak mustahil sesuatu bahan boleh membawa masalah kesihatan yang teruk kecuali dalam keadaan luar biasa seperti pencemaran air bekalan yang meluas. Tambahan pula, pengalaman juga menunjukkan bahawa air selalunya tidak boleh diminum selepas kejadian seumpama itu berlaku atas sebab yang ketara seperti rasa, bau dan rupa.

Masalah-masalah yang dikaitkan dengan juzuk kirnia adalah terutama dari kebolehannya menyebabkan kesan buruk selepas dedahan kepada bahan tersebut dalam jangka masa yang lama; yang menjadi kebimbangan utama ialah penumpukan racun dan karsinogen.

Ada bukti, sama ada langsung atau tidak langsung, bahawa kesemua bahan­bahan yang nilai garis panduannya telah disarankan, didapati hadir dalam air dan

Page 72: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

58 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

boleh mendatangkan kesan berbahaya. Oleh sebab itu, adalah menjadi asas kepada pengawalan kesihatan awam supaya pendedahan kepada bahan toksid serendah yang mungkin. Nilai garis panduan hanya menyatakan kepekatan yang boleh diterima dan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai matlamat kualiti air.

Sebilangan unsur tak organik yang nilai garis panduannya telah disarankan merupakan unsur penting untuk kesihatan manusia. Namun, kepekatan minimum bahan tersebut yang patut terkandung dalam air minum tidak dinyatakan di sini. Nilai garis panduan bagi bahan-bahan tersebut menyatakan kepekatan yang tidak sepatutnya dilampaui dalam jangka waktu yang panjang oleh kerana ia berbahaya sekiranya terambil dalam jumlah yang berlebihan. Sebagai tambahan, tidak ada satu pun daripada bahan-bahan organik yang mana nilainya telah disarankan mempunyai sebarang sifat yang menguntungkan.

4.1.2 Asas nilai garis panduan

Dalam membentuk nilai garis panduan, objektifnya adalah untuk menetapkan kualiti air yang selamat digunakan oleh setiap orang sepanjang hayat mereka. Garis panduan ini mewakili maklumat yang telah dikaji berdasarkan beberapa faktor, termasuk:

(a) kriteria saintifik yang menyatakan hubungan dos-gerak balas bagi bahan­bahan,

(b) data beranalisis mengenai kekerapan kehadiran dan kepekatan bahan kimia yang sering dijumpai dalam air minum, dan

(c) potensi penggunaan teknik kawalan yang sesuai untuk mengeluar atau mengurangkan kepekatan bahan-bahan dalam air minum.

Bukti toksikologi mengenai beberapajuzuk kimia dalam air minum telah di­bincangkan dan apabila difikirkan sesuai, usaha telah dibuat untuk:

- menetapkan nilai garis panduan bagi bahan tersebut, - memberi kewajaran (rasional) bagi nilai yang telah dipilih, - memberi dokumentasi berasingan mengenai maklumat kesihatan yang digunakan dalam menetapkan nilai garis panduan, - memberi maklumat tentang penggunaan garis panduan bagi setiap kumpulan bahan

4.1.3 Ketidakpastian dalam menetapkan nilai garis panduan

Ada banyak sebab kenapa agak sukar untuk menetapkan nilai garis panduan bagi juzuk-juzuk kimia air. Ini termasuk:

- perselisihan pendapat terhadap perkaitan, kesahihan dan penerimaan data saintifik;

Page 73: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 59

- masalah dalam menentuluar data toksikologi daripada haiwan kepada manusia, terutama apabila dos yang agak tinggi digunakan dalam uji kaji dan dos yang terlalu rendah ditemui dalam air minum; - ketidakpastian mengenai pecahan dari keseluruhan pengambilan

diperolehi daripada udara, air, makanan dan sumber lain. (contoh: pekerjaan)

Data yang ada menunjukkan bahawa kesemua juzuk kimia yang nilai garis panduannya telah disarankan boleh menyebabkan masalah kesihatan dalam keadaan tertentu. Secara am, data ini telah diperolehi sama ada dari kajian ketoksidan ke atas haiwan di makmal atau pengukuran sebenar ke atas manusia di tempat mereka berkerja. Walau bagaimanapun, kesan ke atas kesihatan diperhatikan selalu berlaku pada dos yang tinggi jika dibandingkan dengan kesan akibat pengambilan yang sedikit melalui air minum. Kegunaan kajian epidemiologi dalam menentukan hubungan sebab-kesan bagi juzuk-juzuk kimia dalam air minum adalah terhad. Sebagai contoh, beberapa kajian seumpama itu telah mengkaji perkaitan antara kimia-kimia organik dalam air minum dengan peningkatan risiko penyakit kanser. Namun begitu, tiada keputusan muktamad diperolehi yang dapat digunakan untuk menilai risiko yang dikaitkan dengan bahan organik tertentu yang dijumpai dalam air minum.

4.1.3.1 Penentuluaran data daripada haiwan kepada manusia

Bagi kebanyakan bahan yang dibincangkan, kajian ketoksidan ke atas haiwan makmal digunakan untuk membuat ramalan kuantitatif ke atas manusia. Had, ketepatan dan kebolehampan ramalan tersebut telah pun diringkaskan (1,2). Bagi kebanyakan bahan, patogenisis keracunan ke atas manusia adalah sama seperti yang dialami oleh mamalia yang lain; perbezaan gerak balas di antara spesies adalah lebih bersifat kuantitatif dari kualitatif disebabkan oleh kadar penyerapan, perkumuhan dan ditoksifikasi yang berbeza. Bagi bahan kimia yang tertentu, manusia mungkin lebih sensitif daripada haiwan makmal; dan bagi yang lain, spesies haiwan mungkin lebih sensitif.

4.1.3.2 Penentuluaran daripada dos-rendah

Data dari makrnal (dan data yang dikumpulkan dari manusia di tempat mereka bekerja) melibatkan dedahan pada tahap yang kerap menyebabkan kesan buruk. Sebagai tambahan kepada ketidakpastian berhubung dengan penentuluaran data daripada haiwan makmal kepada manusia, apabila pencemaran air dipertimbangkan, adalah perlu untuk menentuluar daripada julat dos-gerak balas yang diketahui kepada julat dos yang le bih rendah yang bentuk lengkung dos­gerak balasnya masih belum dipastikan melalui uji kaji.

Page 74: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

60 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

Prosedur-prosedur yang bergantung kepada penggunaan 'faktor keselamatan' telah dibentuk untuk menangani masalah in i. Dalam program antarabangsa mengenai pengawet makanan dan penetapan baki racun perosak yang boleh diterima dalam makanan, adalah menjadi amalan untuk membahagikan dos yang tidak menunjukkan kesan berlawanan dalam haiwan (atau manusia, apabila data seumpama itu diperolehi) d!ngan satu faktor, biasanya 100 (3) untuk mem{X!rolehi pengambilan harian yang boleh diterima (ADI) bagi manusia.

Penggunaan faktor keselamatan Guga dikenali seoogai faktor ketidakpastian) telah dikritik atas sebab tahap yang tidak menimbulkan kesan adalah bergantung kepada saiz kumpulan haiwan yang terbabit dan kecerunan lengkung dos-gerak balas tidak diambil kira. Jelas sekali, faktor keselamatan yang boleh diterima bagi sesuatu bahan dengan lengkung dos-gerak balas yang agak curam adalah sebenarnya lebih kecil sekiranya lengkung itu agak cetek.

W alau bagaimanapun, kritikan u tama penggunaan faktor keselamatan timbul dari anggapan bahawa dos ambang sebenamya wujud di bawah tahap yang tidak akan menimbulkan kesan berlawanan. Persoalan mengenai kewujudan ambang bagi kesan-kesan toksid telah mendorong banyak perbincangan. Dalam sesetengah kes, kewujudan ditoksifikasi metabolik, mekanisme pembaikan dan proses penyingkiran menunjukkan kemungkinan adanya ambang, manakala dalam kes yang lain, kelihatan seolah-olah satu molekul boleh memulakan proses yang membawa kepada kesan berbahaya, iaitu ambang tidak wujud sekiranya molekul tersebut sampai kepada penerima yang sesuai. Kebanyakan ahli sains khususnya, sekarang ini yakin bahawa bahan bermutagen atau bahan yang boleh menyebabkan penyakit neoplastik hendaklah didasarkan atas konsep bahawa ambang tidak wujud.

Menurut konsep tersebut, keselamatan hanyalah terjamin apabila tahap pendedahan adalah sifar. Beberapa model matematik telah dibentuk untuk meramal risiko yang mungkin berlaku pada sebarang tahap pendedahan. Penting untuk ditekankan di sini bahawa pada tahap dos yang rendah, teknik yang cuba untuk menganggar risiko tambahan kepada risiko asal adalah melibatkan pemadanan model dos-gerak balas tertentu kepada keputusan uji kaji yang diperolehi dari haiwan dalam julat 'kesan yang dapat diperhatikan' dan selanjutnya menentuluar kepada julat dos­rendah yang dikehendaki. Terdapatnya perbezaan di antara berbagai-bagai prosedur yang dicadangkan adalah disebabkan adanya perbezaan dalam anggapan asas yang dibuat mengenai tindakan mekanisma dan bentuk lengkung dos-gerak balas. Perbezaan yang besar dalam risiko yang dianggarkan mungkin diperolehi sekiranya memilih dan menggunakan model matematik yang berbeza.

4.1.3.3 Karsinogen

Minat terhadap karsinogen meningkat sejak kebelakangan ini sebahagiannya disebabkan oleh meningkatnya perakuan terhadap kepentingan faktor-faktor persekitaran yang menyebabkan kanser dan sebahagian lagi oleh kesukaran

Page 75: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 61

menilai kepentingan relatif kesan jangka panjang di masa hadapan, dan risiko langsung seperti bekalan air yang tidak mencukupi, bahaya merebak penyakit disebabkan kekurangan atau ketiadaan bahan pembasmi kuman dan lain-lain.

Beberapa model penentuluaran telah dicadangkan (l) dan hasilnya, dos yang diperolehi bagi menghasilkan kadar gerak balas yang rendah berubah dengan banyaknya bergantung kepada model yang dipilih. Untuk memudahkan pembentukan polisi, risiko karsinogen oleh dos rendah bagi bahan kimia yang dianggap berkarsinogen dianggarkan dari data haiwan dengan menggunakan kaedah 'Berbilang tahap' oleh Environmental Protection Agency di Amerika Syarikat. Prosedur ini seeloknya dianggap sebagai penganggar kasar risiko kanser. Sekiranya perkaitan di antara dos dan gerak balas yang sebenar adalah tidak linear, risiko yang di anggarkan oleh model tersebut mungkin terlalu rendah dari risiko sebenar atau sebaliknya. Walaupun tahap yang diperolehi daripada model ini adalah dipercayai lebih realistik daripada tahap yang diperolehi dengan menggunakan faktor keselamatan, ia hendaklah digunakan dengan berhati-hati oleh kerana wujudnya ketidakpastian. Di masa hadapan, kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara tindakan bahan kimia yang terlibat boleh memberi asas yang lebih kukuh untuk menentukan kesesuaian teknik pemodelan yang akan digunakan.

Nilai garis panduan yang telah disarankan bagi beberapa bahan organik yang berkarsinogen atau dipercayai berkarsinogen adalah berdasarkan model penentuluaran linear berbilang tahap. Nilai garis panduan yang dinyatakan dalam dokumen ini didasarkan dengan memilih risiko yang boleh diterima iaitu kurang dari l kes kanser tambahan bagi l 00 000 orang penduduk den gan menganggap bahawa penggunaan air harian adalah sebanyak 2 liter dan diminum oleh seseorang dengan berat badan 70 kg. Risiko kanser yang dikaitkan dengan bahan ini pada ke.pekatan yang lain boleh dikira dengan mudah.

4.1.3.4. Pembahagian pengambilan

Air minum bukanlah satu-satunya sumber yang manusia didedahkan kepada berbagai-bagai juzuk kimia yang telah ditentukan nilai garis panduannya. Dalam kebanyakan kes, pengambilan bahan kimia daripada air minum adalah lebih kecil dibandingkan dengan pengambilan daripada makanan dan udara. Apabila menilai kesan juzuk tak organik ke atas kesihatan dan menetapkan nilai garis panduan bagi air minum, semua punca pendedahan (udara, makanan dan air) hendaklah dipertimbangkan. Ini dalam sesetengah keadaan didapati bermasalah oleh kerana kekurangan maklumat mengenai perolehan biologi bahan pencemar tersebut yang terkandung dalam makanan.

Walau bagaimanapun, bagi bahan kimia yang sifat karsinogennya merupakan kebimbangan utama dan nilai garis panduannya telah didasarkan atas

Page 76: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

62 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

teknik penentuluaran dos rendah supaya nilai yang disarankan sepadan dengan peningkatan risiko kanser, risiko dari punca-punca lain tidak dipertimbangkan di sini. Walau bagaimanapun, peningkatan risiko daripada makanan, udara, pekerjaan dan lain-lain merupakan risiko tambahan kepada air minum.

Bagi racun perosak pula, keadaan yang khas wujud. Dalam kes ini, ADI "telah digunakan" apabila menetapkan baki racun perosak yang boleh diterima dalam makanan. Oleh sebab racun perosak kerap dijumpai dalam air minum (walaupun selalunya pada kepekatan yang rendah) nilai garis panduannya selalu dibuat dengan melibatkan tidak lebih daripada l% AD I. Ini dianggap sesuai kerana tidak semua makanan akan mengandungi racun perosak di tahap yang dibenarkan.

4.2 Juzuk tak organik yang mempunyai perkaitan dengan kesihatan

Beberapa siri kenas kerja yang membincangkan kesan ke atas kesihatan oleh 37 juzuk tak organik dalam air minum dikaji untuk menetapkan nilai garis pan­duan (Jadual 7) bagi bahan tak organik yang tidak dikehendaki dalam air minu m.

4.2.1 Nilai garis panduan yang disarankan

Berdasarkan kajian yang dijalankan ke atas data kesihatan mengenai 37 juzuk tak organik, buat masa ini, telah ditetapkan bahawa nilai garis panduan hanya boleh disarankan bagi 9 darinya (Jadual 8) dan buktinya telah diringkaskan dalam Bahagian 4.2.2.

Walau bagaimanapun, oleh sebab kesan ke atas kesihatan oleh beberapa juzuk yang lain dalam senarai ini masih merupakan tajuk perdebatan semasa, penjelasan yang ringkas mengapa nilai garis panduan tidak dapat disarankan bagi 7 juzuk yang lain telah juga diberi dalam Bahagian 4.2.2.

Lapan daripada bahan yang disenaraikan dalam Jadual 7, walaupun tidak membawa masalah kesihatan secara langsung boleh membawa kesan ke atas kualiti estetik air minum. Bahan-bahan ini akan dibincangkan kemudian di bawah 'Aspek organolepsrs dan estetik ' (muka surat 91)

4.2.2 Ringkasan bukti dalam menetapkan nilai garis panduan

4.2.2.1 Arsenik

Berdasarkan data ke atas kesihatan manusia, arsenik berkepekatan 50 ug seliter tidak dikaitkan dengan sebarang kesan berlawanan ke atas kesihatan. Anggaran mengenai risiko kanser oleh pengambilan arsenik yang rendah telah dibuat tetapi ia tidak menentu. Pada kepekatan 50 uglliter, sumbangan oleh air kepada pengambilan

Page 77: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARJS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 63

Jadual7. Juzuk tak organik yang berpotensi memberi kesan kepada kesihatan

Bahan Nilai Dokumen Dirujuk untuk Tiada garis panduan latar belakang pertimbangan tindakan ditetapkan dirangka dari aspek estetik diperlukan

dan organolepsis

aluminium X

antimoni X

arsenik X X

asbestos X

bari u m X

berilium X

boron X

kadmium X X

kromium X X

kobalt X

kuprum X

sianid X X

ferosianid X

fluorida X X

keliatan (kalsium dan magnesium) X X

ferum X

plumbum X X

litium X

magnesiun; X

man gan X

raksa X X

molibdenum X

nikel X

nitrat X X

nitrit X

selenium X X

perak X

natrium X X

telurium X

tali urn X

tiosinat X

timah X

titanium X

tungsten X

uranium X

vanadium X

zink X

Page 78: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

64 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

keseluruhan arsenik biasanya lebih kurang separuh hingga dua pertiga; bagi pengambilan arsenik yang rendah melalui makanan, pecahan yang disumbangkan oleh air mungkin lebih tinggi. Arsenik yang terdapat dalam air minum selalunya merupakan sumber utama arsenik tak organik. Kepekatan arsenik sebanyak 0.05 mg/liter adalah disarankan sebagai nilai garis panduan.

Jadual 8. Nilai garis panduan bagi juzuk tak organik yang mempunyai perkaitan dengan kesihatan

Juzuk

arsenik kadmium kromium sianid fluorida plumbum raksa nitrat(sebagai N) selenium

Nilai garis panduan (mgniter)

0.05 0.005 0.05 0.1 1.5" 0.05 0.001 10.00 0.01

Nilai garis panduan bo1eh berubah bergantung kepada keadaan iklim dan penggunaan air.

4.2.2.2 Asbestos

Bahaya kesihatan yang dikaitkan dengan pendedahan kepada asbestos yang dibawa oleh udara di tempat bekeija telah didokumentasikan dengan baik. Kajian epidemiologi menunjukkan baħawa penyedutan asbestos yang berterusan boleh menyebabkan kejadian kanser dalam saluran gastrousus meningkat. Walau bagaimanapun, tidak diketahui sama ada kesan tersebut adalah sistemik atau akibat dari tertelan serat.

Kesan bahaya ke atas kesihatan manusia akibat tersedut asbestos belum lagi ditentukan. Kajian semasa sepatutnya boleh inemberi penilaian yang menyeluruh mengenai sebarang kesan bahaya akibat tertelan asbestos. Tetapi data yang ada buat masa ini masih tidak cukup untuk menyatakan sama ada nilai garis panduan diperlukan ataupun tidak.

4.2.2.3 Barium

Tidak ada bukti yang kukuh mengenai sebarang kesan ke atas kesihatan yang dikaitkan dengan barium yang biasanya mempunyai kepekatan yang rendah

Page 79: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN K\JALITI AIR MINUM JILID l 65

dalam air. Bukti yang ada amatlah sedikit walaupun pada kepekatan 10 mg/liter. Oleh sebab itu, buat masa ini, adalah dianggap tidak perlu untuk menetapkan nilai garis panduan bagi barium dalam air rninum.

4.2.2.4 Berilium

Nilai garis panduan bagi berilium dalam air rninum tidak disarankan buat masa ini. Ini adalah disebabkan penyerapan berilium tidak sempuma dan tidak ada bukti yang kukuh menunjukkan ia berbahaya kepada manusia. Tambahan pula, sumber utama berilium adalah daripada makanan.

4.2.2.5 Kadmium

Pendedahan kepada kadmium daripada makanan, air dan udara selalunya tidak melebihi had pengambilan rningguan yang boleh diterima iaitu sebanyak 0.4 - 0.5 mg setiap seorang. Nilai ini telah ditetapkan dalam tahun 1972 oleh Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (5). Pendedahan yang berlebihan telah menyebabkan kesan kesihatan yang teruk sama ada dalam bidang industri dan apabila tanaman padi telah tercemar oleh kadmium. W alaupun tiada bukti menunjukkan bahawa tahap kadmium yang normal dalam air minum boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia, adalah perlu untuk menghadkan tahap dedahan kepada kadrnium. Satu kumpulan kerja dari WHO Regional Office for Europe menyarankan tahap kadrnium pada 0.005 mg!liter dan ini disahkan sebagai nilai yang sesuai. Nilai garis panduan sebanyak 0.005 mg kadrnium seliter disarankan; pada kepekatan ini lebih kurang satu per empat daripada jumlah keseluruhan kadrnium yang diserap mungkin diperolehi dari air.

4.2.2.6 Kromium

Oleh kerana krornium(Vl) leli.h toksid daripada krornium(III~ adalah per l u diambil kira keadaan apabila manusia didedahkan kepada kromium dalam bentuk ini. Krornium(VI) merupakan bentuk yang lebih banyak didapati dalam air yang telah diklorinkan atau yang diudarakan. Pada kepekatan 100 ug!liter, air rninum mungkin menjadi penyumbang utama (40-66%) pengambilan kromium (VI); pada 50 ug krornium seliter, air menyumbang kurang dari separuh dari jurnlah keseluruhan yang diambil (25-49% ). Data mengenai kesan ke atas kesihatan manusia yang boleh digunakan untuk menyatakan had garis panduan yang bermakna adalah sedikit. Semenjak dari penerbitan European standards for drinking-water oleh WHO dalam tahun 1970 (6), tiada maklumat baru yang membolehkan nilai 50 Jlg/liter tersebut ditukar. Dengan itu, nilai garis panduan sebanyak 50 Jlg krorniumjurnlah bagi seliter air adalah dicadangkan (kromium jumlah dinyatakan oleh kerana kesukaran menganalisis hanya untuk bentuk heksavalen sahaja).

Page 80: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

66 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

4.2.2. 7 Sianid

Kuantiti sianid yang diperolehi daripada makanan tidak dapat dipastikan. Walau bagaimanapun, oleh kerana kebanyakan makanan yang dimakan telah dimasak, proses ini memusnahkan hampir keseluruhan sianid tak organik yang terdapat didalam makanan. Secara am, pengambilan sianid melalui makanan adalah kecil melainkan daripada bahan makanan tertentu (seperti buah badam). Telah dilaporkan bahawa pengambilan sianid sehingga 4. 7 mg sehari adalah tidak berbahaya kepada manusia. Dengan itu, meminum air sebanyak 2 liter sehari bermakna sianid berkepekatan 2.35 mg/liter boleh diambil. Dengan mengambil kira faktor keselamatan, nilai garis panduan sebanyak 0.1 mg sianid bagi seliter air dianggap nilai yang berpatutan untuk mengawal kesihatan awam.

4.2.2.8 Fluorida

Fluorida hadir secara semula jadi dalam sesetengah bahan makanan dan air. Tidak ada bukti menunjukkan adanya kesan berbahaya yang dikaitkan dengan kepekatan fluorida yang rendah yang biasa dihadapi oleh kebanyakan manusia. Pada tahap melebihi 1.5 mg/liter, kerosakan pada warna gigi iaitu warna gigi menjadi bertompok-tompok telah dilaporkan berlaku manakala pada kepekatan 3.0-6.0 mglliter fluorisis skeletal mungkin diperhatikan. Crippling fluorisis pula terjadi apabila tahap fluorida melebihi 10 mg/liter (7). Semenjak dari saranan yang dibuat oleh International standards of drinking-water (8), tidak ada bukti yang boleh diterima yang mewajarkan sebarang perubahan pada nilai garis panduan dibuat. Juga tidak ada bukti boleh diterima yang menunjukkan flourida boleh menyebabkan kanser. Oleh kerana kesan yang boleh dilihat, sebagai contoh, kerosakan pada warna gigi kadangkala dikaitkan dengan tahap fluorida dalam air minum melebihi 1.5 mg/liter, nilai ini adalah disarankan sebagai nilai garis panduan. Walau bagaimanapun, penggunaan nilai tersebut hendaklah mengambil kira keadaan cuaca dan pengambilan air minum pada tahap yang lebih tinggi.

4.2.2.9 Keliatan

Ada bukti menunjukkan bahawa kadar kematian akibat dari penyakit kardiovaskular adalah tersekait secara songsang dengan keliatan air. Namun tidak ada bukti cukup yang menunjukkan sama ada kalsium mahupun mag­nesium yang terlibat secara langsung. Oleh sebab itu, buat masa ini, saranan ke atas had pelembutan air atau ke atas pengawalan baki minimum kalsium atau tahap magnesium tidak dapat dibuat. Tambahan pula, tidak ada bukti yang kuat menunjukkan bahawa meminum air liat menyebabkan sebarang kesan buruk ke atas kesihatan.

Page 81: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 67

4.2.2.10 Plumbum

Sekurang-kurangnya dua pendekatan boleh disatukan untuk membentuk satu asas bagi menyatakan garis panduan bagi tahap plumbum dalam air minum; pertama, mengenal pasti sumbangan oleh air minum kepada tahap plumbum dalam darah dan kedua, mengambil kira had pengambilan mingguan yang boleh diterima sebanyak 3 mg plumbum seorang yang dibuat dalam tahun 1972 oleh Joint FAOIWHO Expert Committee on Food Additives (5). Tahap pengambilan mingguan untuk kanak-kanak tidak dinyatakan.

Kanak-kanak dan bayi, janin dalam rahim dan ibu-ibu yang mengandung merupakan kumpulan yang paling sensitif kepada plumbum (9). Oleh sebab itu, apabila membentuk garis panduan bagi kualiti air minum, faktor keselamatan harus dimasukkan untuk melindungi kumpulan ini. Malangnya, maklumat mengenai tahap plumbum dalam darah daripada kumpulan tersebut yang dikaitkan dengan dedahan tertentu kepada air minum adalah terhad. Walau bagaimanapun, telah ditunjukkan bahawa dalam 100 ml darah kanak-kanak dan ibu-ibu yang mengandung, peningkatan plumbum sebanyak 4-5 Jlg akan berlaku akibat dari dedahan kepada l 00 Jlg plumbum dalam seliter air.

Dedahan kepada plumbum dengan kepekatan l 00 Jlg/liter boleh menyebabkan bilangan kanak-kanak yang mempunyai tahap plumbum dalam darah melebihi nilai yang disarankan iaitu 30 Jlg/100 ml meningkat dan ini merupakan kepekatan yang amat tinggi bagi kanak-kanak. Sekiranya diet mengandungi lebih dari 230 Jlg plumbum sehari, dedahan pada tahap 100 Jlg/ liter menyebabkan had pengambilan mingguan yang boleh diterima bagi orang dewasa iaitu 3 mg akan dilampaui. Walau bagaimanapun, sekiranya tahap purata plumbum dalam air minum tidak melebihi 50 Jlg/liter, pengambilan mingguan sebanyak 3 mg tidak dilampaui walaupun diet harian mengandungi 300Jlg plumbum. Air minum yang mengandungi 50 Jlg plumbum seliter akan menyumbang di antara suku hingga separuh plumbum yang diambil dalam masa seminggu dalam orang dewasa dan kira-kira satu pertiga dalam kanak-kanak. Nilai yang sepadan bagi plumbum yang diserap adalah di antara satu per lima hingga satu per tiga untuk orang dewasa dan satu per tiga untuk kanak-kanak.

Berdasarkan berbagai-bagai pertimbangan dan atas sebab-sebab keselamatan, nilai garis panduan sebanyak 0.05 mg plumbum seliter air adalah disarankan.

4.2.2.11 Raksa

Raksa adalah unsur toksid dan tidak mempunyai fungsi fisiologi yang menguntungkan manusia. Kehadiran raksa dalam air telah menjadi perhatian utama sejak raksa organik dijumpai bertokok dalam ikan. Tahap raksa yang tinggi telah ditemui dalam ikan air tawar dari kawasan yang dipercayai tercemar

Page 82: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

68 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

oleh raksa menyebabkan ikan-ikan tersebut tidak boleh dimakan oleh manusia. Pengambilan kira-kira 0.25 mg raksa dalam sehari sebagai raksa metil dalam tempoh yang lama telah diperhatikan menyebabkan bermulanya kerosakan neurologi (10). Walau bagaimanapun, raksa dalam air minum adalah lebih banyak didapati dalam bentuk tak organik yang sukar diserap. Tambahan pula, tahap raksa dalam air selalunya tidak melebihi 0.03 mg/liter walaupun dalam air yang sangat tercemar dan nilai ini diturunkan dengan banyaknya melalui proses rawatan konvensional. Penggunaan air sebanyak 2 liter yang mengandungi 0.001 mg raksa setiap satu liter selalunya menyumbang kurang daripada 10% daripada nilai yang boleh diterima. Dengan itu, 0.001 mg/liter adalah disarankan sebagai nilai garis panduan dan nilai ini merangkumi semua bentuk kimia raksa.

4.2.2.12 Niket

Sebatian nikel terlarut telah dilaporkan menyebabkan kesan toksid yang kecil ke atas haiwan makmal apabila diberi makanan atau air yang mengandungi nikel pada tahap melebihi 1000 mg/liter. Dalam kajian jangka panjang ke atas roden, tahap nikel dalam air minum melebihi 5 mg/liter tidak menghasilkan kesan toksid. Laporan berasingan pula menunjukkan sebatian nikel boleh menyebabkan kesan alahan, terutamanya dalam pesakit ekzema tetapi kesan tersebut mungkin lebih berkait kepada pendedahan melalui kulit daripada pengambilan menerusi mulut. Data toksikologi yang ada buat masa ini menunjukkan bahawa nilai garis panduan bagi nikel dalam air minum tidak diperlukan.

4.2.2.13 Nitrat

Nitrat adalah toksid apabila hadir dalam air minum pada jumlah yang berlebihan dan dalam sesetengah kes, menyebabkan methaemoglobinaemia dalam bayi yang menyusu botol. Bagi kumpulan umur yang lebih tua, masalah ini tidak timbul tetapi ada kemungkinan bentuk-bentuk kanser tertentu boleh dikaitkan dengan kepekatan nitrat yang terlalu tinggi. Penggunaan air yang mengandungi kurang dari 10 mg nitrat-N seliter telah dibuktikan tidak menyebabkan kes methaemoglobinaemia dan terdapat banyak contoh yang menunjukkan nitrat dengan kepekatan sehingga 20 mg/liter tidak mendatangkan sebarang ke!lan klinika! pada bayi. Walaupun pada tahap ini manifestasi klinika! methaemoglobinaemia dalam kanak-kanak tidak begitu jelas, peningkatan

. methaemoglobin yang tidak diingini dalam darah telah berlaku. Atas alasan ini, ·nil_ai garis panduan 10 mg nitrat-N seliter adalah disarankan. ' · Kesan buruk oleh nitrat dikaitkan dengan penurunannya kepada nitrit di peringkat permulaan. Dengan itu, pengambilan nitrit menyebabkan kesan

Page 83: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 69

klinika! yang lebih cepat dan oleh yang demikian, nilai garis panduan bagi ion ini hendaklah lebih rendah daripada nitrat. Bagi air minum yang telah dirawat dengan sempurna, tahap nitrogen nitrit hendaklah lebih rendah daripada l mg/ liter.

4.2.2.14 Selenium

Had tertinggi yang dibenarkan bagi selenium dalam European standards for drinking-water (6) dan International standards for drinking-water (8) adalah 0.01 mg/liter. Baru-baru ini, beberapa langkah telah diambil untuk mengesahkan had tersebut. Kesan kesihatan yang disebabkan oleh ketoksidan selenium telah diperhatikan berlaku pada tahap pengambilan 0.01 -0.1 mg selenium sehari bagi sekilogram berat badan. Ini bermakna, untuk badan seberat 70 kg jumlah pengambilan harian selenium ialah 0.7- 7.0 mg. Untuk memperolehi nilai garis panduan yang disarankan, pengambilan selenium adalah dianggarkan dalamjulat 130 hingga 200 ug sehari. Nilai ini adalah sepadan dengan nilai pengambilan harian yang dikeluarkan di Amerika Syarikat dan di setengah-setengah negara lain. Pengambilan harian selenium yang maksimum daripada air minum tidak seharusnya melebihi 10% daripada 200 )lg, iaitu nilai yang disarankan bagi pengambilan harian selenium yang maksimum dari~a diet; Ini bermakna pengambilan selenium tidak melebihi 20 )lg sehari. Dengan menganggap pengambilan air adalah sebanyak 2 liter sehari, kepekatan selenium dalam air rninum tidak sepatutnya melebihi 0.01 mg seliter dan nilai ini disarankan sebagai nilai garis panduan.

Semenjak dari tahun 1970, kemajuan dalam ilmu pengetahuan masih tidak da pat mengurangkan ketidakpastian berhubung dengan pengiraan ini dan juga tidak dapat memberi bukti yang cukup untuk memeriksa semula tahap yang disarankan dalam piawai WHO yang terdahulu (6,8). Apabila pengambihn selenium melalui makanan agak tinggi atau sebaliknya, garis panduan sebanyak 0.01 mg/liter mungkin perlu diubah agar berpatutan.

4.2.2.15 Perak

Perak bukanlah sesuatu unsur yang toksid secara khusus dan hanya sebahagian kecil•· perak yang diambil boleh diserap. Argiria iaitu satu keadaan yang menyebabkan berlakunya perubahan pada warna mata dan kulit boleh terjadi apabila perak sebanyak l g diambil sekaligus. Pengambilan harian perak yang berterusan sebanyak 400)lg mungkin menyebabkan argiria. Jumlah pengambilan harian dari udara, makanan dan air bagi manusia biasa adalah lebih kurang 20-80 )lg dan nilai ini adalah rendah dari tahap yang menimbulkan kesan buruk. Tahap dedahan yang maksimum, gabungan daripada air dan makanan, juga tidak menghasilkan jumlah pengambilan sebanyak 180)lg perak sehari. Oleh kerana itu adalah difikirkan bahawa nilai garis panduan bagi perak dalam air minum tidak perlu ditetapkan.

Page 84: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

70 ASPEK KIMIA DAN FIZJK

4.2.2.16 Natrium

Pengambilan natrium yang tinggi melalui makanan dibuktikan memainkan peranan penting dalam pembentukan tekanan darah tinggi di kalangan penduduk yang mudah diserang penyakit. Sebagai tambahan, ada bukti menunjukkan bahawa air minum dengan tahap natrium yang sederhana (100 mg/liter) boleh dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah dalam kanak-kanak. Walau bagaimanapun, tidak diketahui sama ada peningkatan rendah tekanan darah yang dilaporkan penting dalam pembentukan awal tekanan darah tinggi. Adalah juga menjadi tanda tanya sama ada pengambilan natrium yang rendah daripada air minum dibandingkan dengan makanan bertanggungjawab bagi kesan tambahan yang ketara. Berdasarkan pertimbangan risiko ke atas kesihatan, buat masa ini, tidak ada bukti yang cukup untuk mewajarkan nilai garis panduan dibuat terhadap tahap natrium dalam air.

Pengidap tekanan darah tinggi atau kegagalan jantung kongestif mungkin memerlukan diet yang menghadkan natrium dan dalam kes tersebut, pengambilan natrium melalui air minum mungkin menjadi lebih penting.

4.3 Pencemar organik yang dikaitkan dengan kesihatan

Dalam piawai terdahulu yang diterbitkan oleh WHO (6,8) pemerhatian ke atas pencemar organik dibuat dengan merujuk kepada racun perosak dan hidrokarbon beraroma polisiklik (PAH) dan ditambah lagi dengan beberapa bahan organik yang diambil dari piawai Eropah (6). Sepanjang dekad yang lepas, pengetahuan mengenai pencemaran air oleh bahan organik telah bertambah dan oleh kerana itu, pertimbangan perlu dibuat kepada julat bahan pencemar yang lebih luas. Lebih daripada 2000 bahan pencemar kimia dari berbagai-bagai jenis telah dijumpai di dalam air, kira-kira 750 daripadanya telah dikenal pasti hadir dalam air minum. Dari jumlah ini pula, lebih daripada 600 adalah bahan organik, termasuk bahan-bahan yang sering dikeluarkan dalam bidang farmakologi, beberapa lagi diketahui karsinogen atau menggalakkan karsinogen dan sebilangan pula telah dibuktikan bersifat mutagen. Ada aliJ.san untuk mempercayai bahawa kesemua 600 bahan tadi menggambarkan pecahan kecil dari jumlah keseluruhan bahan organik yang terdapat di dalam air. Sebilangan besar bahan organik yang belum ditentukan sifatnya terdiri daripada bahan yang tidak meruap, penentuannya masih merupakan satu cabaran analisis.

Tugas untuk menyemak semula piawai WHO yang terdahulu (6,8) menjadi bertambah rumit, terutama dalam hubungan dengan pencemar organik, oleh kerana terdapat bahan yang masih belum ditentukan sifatnya.

Kumpulan bahan organik yang disenaraikan dalam Jadual 9 dikenal pasti sebagai pencemar air minum dan bahan yang masuk ke dalam air minum semasa proses rawatan atau dalam sistem pengagihan.

Page 85: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALJTI AIR MINUM JILID l 71

Kriteria berikut digunakan untuk menentukan bahan-bahan organik yang memerlukan penilaian terperinci:

- ada bukti kukuh bahawa bahan tersebut boleh menyebabkan penyakit yang teruk atau kronik, - ada bukti bahan tersebut hadir pada kepekatan yang tinggi, - ada bukti kehadiran bahan tersebut telah dikesan agak kerap dalam air, - kaedah beranalisis boleh didapati untuk tujuan pengawasan dan pengawalan - ada bukti bahawa kepekatan bahan tersebut boleh dikawal.

Jadual9. Kumpulan sebatian organik yang penting dari segi kesihatan

Pencemar Pemeriksaan Tindakan terperinci lanjut tidak.

diperlukan diperlukan

l. Sumber pencemar bahan humik X

alkana dan alkena terklorin X

nitrosamina X

hidrokarbon beraroma polinukleus (PAH)b X

asid nitrilotriasetik (NT A) X

fenol X

detergen sintetik X

racun perosakb X

bifenil terpoliklorin (PCBs) X

ftalat ester X

minyak petroleum, termasuk gasolin X

klorobenzena X

fenol terklorin X

benzena dan alkilaromatik X

karbon tetraklorida X

2. Masuk ke dalam air semasa rawatan karbon tetraklorida X

akrilamida X

trihalometana X

3. Masuk ke dalam air semasa pengagihan monomer vini! klorida x hidrokarbon beraromatik polinukleus (PAH)b x

Bahan tidak mematuhi kriteria yang disenaraikan dalam muka surat sebelumnya Terdapat dalam International Standard for drinking-water (9).

Page 86: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

72 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

Penggunaan kriteria ini kepada kumpulan pencemar seperti yang tersenarai di dalam Jadual 9 menggugurkan sebahagian daripada kumpulan tersebut dari pertimbangan lanjut. Setelah ulasan awal ini dibuat, bukti terperinci mengenai beberapa sebatian lain telah diperiksa. Tiada saranan dibuat bagi sebatian yang ditunjukkan dalam Jadual 10. Nilai garis panduan telah ditetapkan bagi 15 sebatian dan nilai tentatif telah ditetapkan bagi 3 kumpulan yang lain (Jadual 11 dan 12, muka surat 74-75).

4.3.1 Had ke atas penggunaan nilai garis panduan

Nilai garis panduan yang ditetapkan adalah agak rendah dari nilai yang sebenar sebagai langkah berjaga-jaga oleh kerana kekurangan bukti dan adanya ketidakpastian dalam membuat tafsiran. Perlu diingatkan bahawa setiap komuniti mungkin tidak perlu atau tidak dapat memastikan kualiti air minum menepati setiap aspek yang disarankan dalam nilai garis panduan. Pengaruh terpenting sebahagian sebatian organik ke atas kualiti air minum adalah lebih berkait dengan aspek organolepsis dan estetik dibandingkan dengan kesan ke atas kesihatan. Bahan tersebut selalunya menyebabkan air langsung tidak boleh diminum apabila hadir dalam kepekatan yang lebih rendah daripada had yang boleh menimbulkan kebimbangan atas sebab-sebab kesihatan.

JaduallO. Sebatian organik yang nilai garis panduan tidak disarankan

alkana dan alkena terklorin

diklorometana l, l, 1-trikloroetana l ,2-dikloroetena vinil klorida

Racun perosak alfa-HCH beta-HCH racun herba triazin

Klorobenzena klorobenzena l ,2-diklorobenzena l ,4-diklorobenzena triklorobenzena

Fenol terklorin

2-klorofenol 4-klorofenol 2,4-diklorofenol 2,6-diklorofenol 2,4,5- triklofenol

Lain-lain toulena trihalometana selain daripada kloroform

4.3.2 Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan apabila menilai taħap pencemaran organik

Kualiti air minum boleh menjejaskan kesihatan dan keselesaan sesebuah komuniti dengan berbagai-bagai cara. Kepentingan pencemar kimia yang melibatkan baħan-bahan yang berkepekatan terlampau rendah (terutama bahan

Page 87: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 73

organik) hendaklah dinilai melalui hubungannya dengan risiko-risiko kesihatan lain yang dikaitkan dengan air minum (contoh, penyebaran penyakit bawaan­air oleh bakteria dan virus, dan juga oleh parasit) dan kepentingan relatif yang berkaitan dengan risiko-risiko ini hendaklah ditentukan dengan mengambil kira keadaan dan kawasan setempat. Sebagai contoh, racun perosak mungkin digunakan untuk mengawal vektor-vektor penyakit dan klorin pula digunakan sebagai bahan pembasmi kuman. Dalam keadaan tersebut, risiko yang dikaitkan dengan tahap sebatian organik yang rendah (contoh: racun perosak, trihalometana) mungkin lebih rendah dari risiko yang dihindarkan. Oleh sebab itu, pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi menjaga kesihatan awam harus menetapkan nilai yang lebih tinggi dari nilai yang diberi dalam dokumen ini untuk faedah kesihatan para pengguna.

4.3.3 Nilai garis panduan berasaskan bukti ketoksidan

Adalah dianggap bahawa penggunaan purata air ialah 2 liter seorang sehari dan berat purata seorang ialah 70 kg. Walau bagaimanapun, faktor ini mungkin berbeza. Pengambilan harian yang boleh diterima (ADI) yang terdahulu, (diterbitkan oleh Joint FAO/WHO Expert Committee on Pesticide Residues) digunakan bagi agen-agen toksid yang menunjukkan kesan ketara apabila dos ambang telah dilampaui. Apabila ADI tidak diperolehi, nilai dikira berdasarkan literatur saintifik yang telah diterbitkan dengan memasukkan 'faktor keselamatan' kepada dos yang tidak menghasilkan kesan berlawanan (iaitu: dos maksimum yang tidak berkesan). Selanjutnya penentuan hendaklah dibuat mengenai pecahan ADI yang harus diperuntukkan bagi pendedahan kepada air · minum dan dedahan kepa:Ja sumber-sumber lain (iaitu makanan, udara, dan lain­lain). Bagi nilai garis panduan ini, peratus ADI yang diperuntukkan kepada air minum dinyatakan sebagai fungsi songsang kepada kecenderungan bahan kiinia untuk bertokok dalam rantai makanan. Bagi bahan kimia seperti racun perosak terklorin yang bertokok dengan mudah, serendah l% daripada ADI di­peruntukkan kepada air minum, manakala pecahan yang lebih besar diperuntukkan kepada bahan kimia yang bertokok dengan had yang lebih rendah. Pengambilan normal bahan-bahan kimia ini daripada sumber-sumber lain juga diberi pertimbangan. Walau bagaimanapun, bagi kebanyakan bahan kimia, data mengenai pendedahan yang mungkin dihadapi oleh manusia daripada sumber-sumber lain adalah sedikit.

4.3.4 Nilai garis panduan ditetapkan atas bukti kekarsinogenan

Melihat akan masalah yang berkait dengan menentuluar data dari haiwan yang diberi dos tinggi, adalah diputuskan bahawa nilai garis panduan hanya akan ditetapkan apabila data yang boleh dipercayai didapati daripada dua spesies

Page 88: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

74 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

haiwan. Seeloknya ada bukti sokongan seperti keputusan ujian kemutagenan, sebagai tambahan kepada maklumat langsung dan berkait yang diperolehi daripada kajian ke atas penduduk.

Bagi sesetengah kesan toksid seperti penyakit neoplastik atau mutasi, adalah dianggap bahawa wujudnya kebarangkalian terhingga satu molekul bahan kimia tertentu memulakan satu proses yang membawa kepada kesan berbahaya secara beransur-ansur. Oleh sebab dipercayai bahawa ambang tidak wujud atau tidak boleh diukur, penentuluaran dari lengkung dos-gerak balas yang melebihi julat pemerhatian diperlukan.

Nilai garis panduan bagi bahan tersebut dibentuk berbeza daripada bahan kimia yang lain dan dengan itu, ia tidak seharusnya ditafsirkan dengan cara yang sama. Pada hakikatnya, nilai garis panduan itu diperolehi daripada model matematik berhipotesis dan konservatif. Oleh yang demikian, penggunaan realistik nilai ini boleh melibatkan ketidakpastian sebanyak 2 peringkat magnitud (iaitu 0.1 hingga 10 kali ganda dari nilai garis panduan). Model 'berbilang tahap 'menganggap wujudnya risiko terhingga dari sebarang pendedahan walau kecil mana sekalipun dan ia berkadar dengan dos. Dalam kebanyakan kes, model linear tanpa ambang telah digunakan oleh kerana kekurangan data (4).

Model ini direka bentuk bagi menganggar had tertinggi peningkatan risiko (lebihan dari risiko asal) yang disebabkan oleh dedahan sepanjang hayat kepada kuantiti harian tertentu sesuatu bahan. Walau bagaimanapun, risiko sebenar boleh juga menjadi "sifar" sekiranya anggapan'tiada ambang' yang digunakan dalam model adalah tidak sah. Risiko "yang boleh diterima" iaitu sebanyak l dalam 100000 orang bagi dedahan sepanjang hayat telah dipilih sebagai kriteria.

4.3.5 Nilai garis panduan yang disarankan

Jadual 11 menunjukkan nilai garis panduan yang disarankan. Apabila tahap sesuatu bahan tidak ditetapkan, bahan tersebut dianggap sama ada mengandungi ketoksidan yang rendah atau kekurangan bukti yang membolehkan nilai garis panduan dibuat. Perkara ini telah dibincangkan dengan lebih lanjut dalam Seksyen 4.3.7. Seksyen tersebut mengandungi rasional terperinci yang digunakan untuk menetapkan nilai garis panduan. Sebagai tambahan kepada sebatian yang disenaraikan dalam Jadual 11, banyak Iagi sebatian yang berkaitan dalam kumpulan itu dipertimbangkan. Ini termasuklah pembentukan nilai garis panduan bagi sebatian (1,2-dikloroetana) yang sebelumnya tidak dipilih untuk pertimbangan terperinci. Aspek ini dipertimbangkan dengan lebih terperinci dalam Jilid 2 (11).

Bagi menjaga kesihatan awam dalam keadaan tempatan, adalah perlu untuk mengawal kepekatan pencemar organik yang tidak disenaraikan dalam

Page 89: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 75

garis panduan ini. Sebarang keputusan yang dibuat bagi setiap kes hendaklah menggunakan ilmu pengetahuan mengenai kualiti air permukaan atau kualiti air bumi di kawasan tersebut dan pencemaran yang mungkin berlaku disebabkan oleh efluen industri, air larian pertanian, dan lain-lain serta mengambil kira pengaruh bahan yang digunakan dalam sistem pengagihan dan simpanan serta faktor-faktor lain yang serupa.

Jadualll. Nilai garis panduan bagi pencemar organik yang mempunyai kaitan dengan kesihatan

Pencemar

aldrin dan dieldrin benzena benzo[a]pirena•

klordan (isomer jumlah) kloroform" d

2,4-D

DDT (isomer jumlah)

l ,2-dikloroetana"

l, 1-dikloroetena •

heptaklor dan heptaklor epoksida

heksaklorobenzena gama-HCH (lindane)

metosiklor

pentaklorofenol

2,4,6-triklorofenola b

Nilai garis panduan 0.1 Jlglliter

0.03 10 0.01

0.3

30

100

l

10

0.3

0.1 O.Olc

3 30

10

10

Nilai garis panduan bagi bahan ini diperolehi dari model matematik berhipotesis dan konservatif yang tidak boleh disahkan melalui uji kaji dan memerlukan tafsiran yang berbeza. Ketidakpastian adalah besar dan perbezaan sebanyak 2 peringkat magnitud (iaitu dari 0.1 hingga 10 kali Iebih tinggi) akan wujud.

Ambang rasa dan bau bagi sebatian ini adalah 0.1 llglliter.

Oleh kerana ADI bersyarat daripada FAO, WHO sebanyak 0.0006 mglkg berat badan telah digugurkan, nilai ini diperolehi dari model penentuluaran linear berbilang tahap bagi risiko kanser kurang dari l bagi 100000 orang untuk dedahan sepanjang hayat.

Kualiti mikrobiologi air minum tidak boleh ditolak ansur oleh usaha untuk mengawal kepekatan kloroform

Sebelumnya dikenali sebagai 1,1-dikloroetilena

Page 90: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

76 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

4.3.6 Nilai garis panduan tentatif

Nilai garis panduan tentatif telah disarankan dalam sesetengah kes (Jadual 12). Jadual 12 menyenaraikan sebatian yang apabila hadir dalam air dianggap mempunyai kesan penting ke atas kesihatan walaupun data kekarsinogenan tidak mewajarkan garis panduan yang lengkap dibuat. Nilai tentatif ini, walau bagaimanapun, didasarkan kepada data kesihatan yang ada. Sekiranya bukti tambahan tidak diperolehi, tahap tentatif tersebut boleh digugurkan di masa yang akan datang. Nilai garis panduan tentatif diperolehi menggunakan model 'berbilang tahap' walaupun bahan kimia yang dipilih tidak menunjukkan sifat karsinogen yang ketara. Oleh kerana itu, nilai yang diperolehi menggambarkan ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang diperolehi bagi garis panduan yang selanjutnya.

Jadual 12. Bahan organik yang nilai garis panduan tentatif disarankan

Pencemar

karbon tetraklorida tetrakloroe tena' trikloroetena'

Nilai garis panduan tentatif (.ug/liter)

3 10 30

'' Sebelumnya masing-masing dikenali sebagai tetrakloroetilena dan trikloroetilena.

4.3.7 Ringkasan bukti yang digunakan dalam menetapkan nilai garis panduan

4.3.7.1 Alkana terklorin

Salah satu daripada kegunaan utama alkana terklorin ialah sebagai perantaraan dalam pengeluaran sebatian organoklorin yang lain. Oleh yang demikian, ia dihasilkan secara meluas oleh industri dan banyak ditemui dalam air minum sama ada yang belum atau yang sudah dirawat. Dari bilangan besar sebatian etana terklorin yang dipertimbangkan dan dari data yang ada, hanya l ,2-dikloroetana jelas membawa bahaya karsinogen. Sejenis lagi bahan kimia dari kumpulan ini iaitu karbon tetraklorida, hadir dalam air minum agak kerap dan mewajarkan nilai garis panduan tentatif disarankan walaupun data yang sedia ada tidak mencukupi.

Kedua-dua bahan kimia ini adalah karsinogen kepada haiwan dan ada bukti kuat menunjukkan ia juga karsinogen kepada manusia. Bagi sebatian lain dalam kumpulan ini, ia sama ada tidak dijumpai dalam air atau hanya toksid pada kepekatan

Page 91: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 77

beberapa peringkat le bih tinggi daripada tahap yang hadir dalam air buat masa ini. Sesuai dengan sifatnya yang kars:,nogen, nilai garis panduan bagi karbon tetraklorida dan 1,2-dikloroetana adalah diperolehi dari model penentuluaran linear berbilang tahap sesuai dengan karsinogen-karsinogen kimia.

(a) 1,2-dikloroetana

1,2-dikloroetana telah dikesan dalam air minum di Amerika Syarikat. Kajian menunjukkan ia berperanan sebagai narkotik dan menyebabkan kerosakan kepada hati, buah pinggang dan sistem kardiovaskular. Kajian ke atas kesan kekarsinogenan telah menghasilkan bukti yang kuantitatif mengenai pembentukan sel skuamus karsinoma yang ketara dalam tikus jantan, adenokarsinoma mamari dalam tikus betina dan anak mencit dan tumor endometrial dalam anak mencit (mice) betina. Dalam beberapajenis ujian yang berbeza, 1,2-dikloroetanajuga telah dibuktikan mutagen (12). Nilai garis panduan yang disarankan diperolehi dengan menggunakan model penentuluaran linear berbilang tahap kepada data yang menunjukkan ber­lakunya kejadian peredaran sistem haemangi~sarkoma dalam tikus jantan jenis Osborne-Mendel berikutan pemberian dos 1,2-dikloroetana melalui mulut selama 78 minggu.

Nilai garis panduan yang disarankan bagi l ,2-dikloroetana ialah 10 IJ.g/liter.

(b) Karbon tetraklorida

Dalam kebanyakan air minum mentah atau yang sudah dirawat, tahap karbon tetraklorida (CC14) telah dilaporkan dalam julat IJ.g seliter. Karbon tetraklorida mempunyai kesan toksikologi yang pelbagai termasuklah karsinogenesis (12) dan kerosakan pada hati dan buah pinggang. Walaupun kajian mengenai ketoksidan karbon tetraklorida meluas, namun maklumat dos-gerak balas yang boleh digunakan untuk menentuluar risiko kanser hanya didapati daripada satu spesies. Keputusan ini diperolehi daripada mencit B6C3-Fl yang menunjukkan berlakunya peningkatan karsinoma hepatosel berikutan dedahan yang lama kepada karbon tetraklorida Walau bagaimanapun, data sokongan kualitatif telah diperolehi daripada spesies yang lain, iaitu tikus Belanda dan tikus. Nilai garis panduan bagi karbon tetraklorida yang diperolehi daripada uji kaji kekarsinogenan ke atas tikus merupakan nilai yang terendah sekali pernah diperolehi. Walau bagaimanapun, oleh kerana data yang boleh dipercayai untuk mengira nilai garis panduan hanya diperolehi daripada satu spesies haiwan, nilai garis panduan tanpa syarat tidak disarankan.

Bagi karbon tetraklorida, nilai garis panduan tentatif sebanyak 3 IJ.g seliter telah disarankan oleh kerana data sokongan kualitatifnya baik dan ia kerap dijumpai di dalam air.

4.3. 7.2 Etena terklorina

Sebatian dalam kumpulan ini digunakan secara meluas dalam industri sebagai dan pelarut, pelembut, pencair bagi cat, cecair cucian kering, perantaraan dan lain-lain

Sebatian ini sebelumya dikenali sebagai etilena terklorin.

Page 92: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

78 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

kerap dijumpai di dalam air mentah dan dengan itu, di dalam air minum yang sudah dirawat. Sebatian ini diketahui hadir pada kepekatan yang tinggi di dalam air bumi dan mudah terlepas ke atmosfera daripada air permukaan oleh kerana kadar peruapannya yang tinggi. Dengan yang demikian, kepekatannya di dalam air tersebut adalah lebih rendah dibandingkan dengan yang dijumpai di dalam air bumi dan kepekatannya berubah bergantung kepada masa dedahan dan suhu.

Perhatian yang khusus diberi kepada sebatian yang menunjukkan wujudnya kesan kekarsinogenan kepada haiwan kajian dan ini termasuklah karsinogen manusia yang terkenal iaitu vinil kl<_>rida. Walau bagaimanapun, vinil klorida tidak dipertimbangkan kerana kehadirannya di dalam air dikaitkan terutamanya dengan penggunaan paip air jenis poli-(vinil klorida) berpolimer yang rendah kualitinya, satu masalah yang lebih sesuai diatasi melalui spesifikasi barangan paip. Terdapat beberapa piawai barangan yang menetapkan kualiti paip air jenis PVC dan dengan itu, mengehadkan kehadiran monomer vinil klorida bebas (VCM). Sekiranya paip jenis ini digunakan, kepekatan VCM yang mungkin hadir dalam air adalah kecil dibandingkan dengan nilai yang diperolehi melalui penggunaan model penentuluaran linear berbilang tahap dalam kes-kes bahan organik karsinogen yang lain. Bagi bahan-bahan lain dalam kumpulan tersebut yang dipercayai berkarsinogen, data yang mencukupi hanya diperolehi bagi l, 1-dikloroetena. Walaupun terdapat kekurangan data bag i trikloroetena dan tetrakloroetena, kehadirannya di dalam air bumi yang tercemar adalah cukup kerap dan mewajarkan nilai garis panduan tentatif diberi.

Di dalam kumpulan ini, nilai garis panduan bagi sebatian bukan karsinogen yang diperolehi daripada data ketoksidan adalah agak tinggi daripada tahap yang dijumpai di dalam air. Oleh sebab itu nilai garis panduan tidak disarankan.

(a) l, 1-dikloroetena Dikloroetena telah dikesan di dalam air rninum, secara amnya pada tahap kurang daripada lJlg/liter. lsomer selalunya tidak dibezakan. l, 1-dikloroetena meruplkan isomer yang menjadi kebimbangan utama kerana terdapat bukti ia berkarsinogen kepada haiwan kajian. 1,1-dikloroetena merupakan kirnia yang selalu digunakan di dalam sintesis berbagai-bagai polimer; sebagai contoh, pembungkus makanan selalunya diperbuat daripada kopolimer l, 1-dikloroetena. l, 1-dikloroetena menyebabkan tumor mamari di dalam anak mencit dan tikus dan adenokarsinoma buah pinggang di dalam anak mencit (13). Ia telahjuga ditunjukkan bersifat mutagen di dalam cerakinan Ames. Model penentuluaran linear berbilang tahap telah digunakan ke atas data yang menunjukkan berlakunya adenokarsinoma buah pinggang di dalam anak mencit jenis Swiss untuk memperolehi nilai garis panduan saranan iaitu sebanyak 0.3 Jlg/liter.

(b) Trikloroetena Trikloroetena dijumpai di dalam air bumi yang tercemar pada kepekatan yang tinggi (l 00 ug/liter). Secara am, kepekatan yang lebih rendah dijumpai di dalam

Page 93: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID I 79

air permukaan walaupun di sesetengah kawasan kehadiran pencemar ini adalah agak tersebar.

Trikloroetena menyebabkan tumor hati di dalam anak mencit tetapi tidak ada bukti yang ini berlaku ke atas tikus. Walau bagaimanapun, oleh kerana ia agak kerap hadir dalam air minum, nilai garis panduan tentatif telah diperolehi menggunakan data daripada mencit kepada model penentuluaran linear berbilang tahap. Nilai yang disarankan adalah 30 J.lg/liter.

(c) Tetrakloroetena Tetrakloroetena tersebar secara meluas di persekitaran, sekali-sekala dijumpai pada kepekatan yang tinggi di dalam air bumi yang tercemar dan hadir pada kepekatan rendah dalam kebanyakan air minum.

Tetrakloroetena telah dibuktikan menyebabkan tumor hati di dalam mencit(mouse) kacukan (B6C3-Fl), tetapi sekali lagi tidak ada bukti yang ini berlaku ke atas tikus (12). Walau bagaimanapun, tiada kematian berlebihan yang disebabkan oleh kanser diperhatikan di dalam sekumpulan 518 orang pekerja yang mengalami pendedahan berat-masa sebanyak 160 mg tetrakloroetilena/m3

untuk jangka masa 10 tahun. Data yang diperolehi daripada kajian ke atas mencit telah digunakan untuk menetapkan nilai garis panduan tentatif bagi tetrakloroetena atas sebab keselamatan oleh kerana ia kerap hadir dalam air minum. Nilai yang dicadangkan ialah lOf.lg/liter.

4.3. 7.3 Hidrokarbon aromatik polinukleus ( PAH)

Ada berbagai-bagai hidrokarbon beraromatik polinukleus (PAH). Setiap satunya terdiri daripada dua atau lebih gelang benzena dengan gelang bersebelahan berkongsi dua atom karbon; gelang bukan aroma tile mungkin juga hadir. Sesetengah PAH termasuk benzo[a]pirena, indeno[ l ,2,3-cd] pirena, dan benzo[b] fluorantena, telah dibuktikan karsinogen kepada haiwan makrnal dan mungkin juga karsinogen kepada manusia. PAH mudah didapati di persekitaran dan telah juga dikesan dalam air bekalan. Kajian ke atas PAH dalam air telah dihadkan kepada 6 jenis PAH (termasuk benzo[a]pirena) yang mudah dikesan dan boleh digunakan sebagai penunjuk kepada kumpulan tersebut. Piawai air minum Eropah dan antarabangsa (6,8) yang terdahulu mencadangkan 200 ng/ liter sebagai had bagi jumlah kesemua enam PAH penunjuk dalam air minum, berdasarkan kepada syarat yang kualiti air minum hendaklah boleh dibandingkan dengan air bumi yang dijumpai pada masa itu. Kepekatan PAH penunjuk dalam air yang berbeza-beza jenisnya selalunya berada dalam julat 10-50 J.lg/liter bagi air bumi, 50-250 J.lg/liter dalam air sungai yang kurang tercemar dan adalah lebih tinggi di dalam efluen dan sungai yang tercemar. Sebahagian besar sebatian tersebut dikeluarkan melalui kaedah rawatan air konvensional (contoh, koagulasi, penapisan). Walau bagaimanapun, dalam sesetengah kes, sentuhan dengan pelapik paip daripada tar-arang batu semasa pengagihan telah

Page 94: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

80 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

meningkatkan kepekatan PAH di dalam air. Dalam kes tersebut, peningkatan tahap fluorantena adalah begitu nyata.

Pendedahan manusia kepada PAH secara am, dan khususnya kepada benzo[pirena], diketahui berlaku melalui makanan, air dan udara. Dalam semua kes, sumbangan relatif air minum kepada pendedahan PAH telah dianggarkan sebanyak O.t~0.3% daripada keseluruhan PAH yang diambil. Pendedahan kepada PAH melalui udara tela b dianggarkan sebanyak 0. 9% daripada keseluruhan pendedahan. Dengan itu, makanan menyumbang hampir 99% daripada pendedahan keseluruhan kepada PAH dan sebarang keputusan untuk menetapkan langkah kawalan ke atas PAH dalam air minum hendaklah

·mengambil kira pengagihan relatif ini. Walaupun bahagian yang kecil daripada pengambilan keseluruhan PAH

datangnya daripada air minum, bahan tersebut adalah berbahaya dan pendedahan kepadanya perlu diminimumkan. Dalam kumpulan ini, bukti kesan toksikologi yang mencukupi untuk menetapkan nilai garis panduan hanya diperolehi bagi benzo[pirena]. Saranan yang berikut dibuat kepada kumpulan PAH:

-Berdasarkan penggunaan model penentuluaran linear berbilang tahap kepada data toksikologi yang diperolehi bagi benzo[a]pirena dan dengan mengambil kira bahawa bahan ini adalah dikaitkan dengan air dengan PAH lain yang diketahui karsinogen, nilai garis panduan sebanyak 0.01 ug/liter dicadangkan bagi benzo[a]pirena.

-Oleh kerana wujudnya perkaitan yang rapat di antara P AH dengan pepejal terampai, penggunaan rawatan yang perlu untuk mencapai tahap kekeruhan yang disarankan, akan mernastikan tahap minimum PAH diperolehi.

-PAH tidak seharusnya dirnasukkan ke dalam air semasa rawatan atau semasa pengagihan. Dengan itu, penggunaan bahan daripada tar-arang batu dan bahan-bahan lain yang serupa sebagai pelapik paip dan penyalut bagi tangki simpanan sepatutnya dihentikan. Adalah difahami agak tidak praktis untuk mengeluarkan pelapik tar-arang batu daripada paip yang sedia ada. Walau bagaimanapun, penyelidikan ke atas kaedah untuk meminimumkan resapan keluar PAH daripada bahan pelapik perlu dijalankan.

-Pengawasan tahap PAH perlu diteruskan supaya sebarang perubahan terhadap tahap yang sedia ada dapat dinilai dan tindakan memperbaik dapat diambil sekiranya perlu. Untuk mengawas tahap PAH, adalah disarankan beberapa sebatian spesifik digunakan sebagai penunjuk kepada keseluruhan kumpulan. Pemilihan kepada sebatian penunjuk akan berubah bagi setiap keadaan tertentu.

-Pengawalan PAH dalam air minum sepatutnya didasarkan atas konsep bahawa tahap yang dijumpai dalam air bumi yang tidak tercemar tidak dilampaui. Konsep ini telah digunakan di dalam European and International drinking­stantklrds yang terdahulu (6,8). Pada masa itu, ini adalah pendekatan yang berguna; malangnya, ia tidak boleh digunakan dalam semua keadaan dan tidak didasarkan atas pertimbangan terhadap kesan toksikologi.

Page 95: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 81

4.3.7.4 Racun perosak

Dalam hubungan dengan kualiti air minum, racun perosak yang penting terrnasuklah hidrokarbon terklorin dan terbitannya, racun herba yang kebal (persistent), racun serangga tanah, racun perosak yang mudah larut dan meresap keluar daripada tanah dan racun perosak yang dimasukkan ke dalam air bekalan secara sistematik untuk mengawal vektor penyakit dan kegunaan lain. Di antara sebatian ini, hanya racun perosak karbon terklorin lebih kerap didapati. Racun perosak karbon terklorin kebal di persekitaran dan boleh didapati di mana-mana sahaja. Sebagai contoh, saki-baki DDT telah diperolehi semula daripada habuk yang diketahui telah terbang ribuan kilometer dan daripada salji Antartik yang telah cair. Baki racun perosak hidrokarbon terklorin dalam air boleh bertambah secara beransur-ansur dalam peringkat-peringkat yang berbeza di dalam rantaian makanan; sebagai contoh, DDT boleh bertokok dalam ikan kepada tahap l 0 000 kali le bih tinggi daripada kepekatan yang sedia ada di dalam air. Beberapa racun perosak daripada kumpulan ini, termasuk sebahagian yang digunakan secara meluas dalam pertanian di masa lalu dan masih digunakan untuk pengawalan penyakit, telah dibuktikan menyebabkan tumor kepada haiwan. Nilai garis panduan telah disarankan bagi beberapa racun perosak hidrokarbon · terklorin oleh kerana ia mungkin hadir di dalam air. Nilai ini diperolehi daripada nilai pengambilan harian yang boleh diterima (ADI) yang ditetapkan oleh FAOIWHO Joint Expert Meetings on Pesticide Residues dengan anggapan bahawa tidak lebih daripada l% ADI adalah diperolehi daripada air minum. Bagi bahan yang mempunyai bukti kekarsinogenan, nilai garis panduan yang diperolehi daripada AD l masih rendah dibandingkan dengan nilai yang diperolehi dengan menggunakan model berbilang tahap pada anggaran l peningkatan risiko dalam 100 000 orang. Oleh kerana ADI adalah didasarkan kepada dedahan sepanjang hayat, kepekatan jangka masa pendek yang melebihi nilai garis panduan, contohnya, yang terhasil daripada kerja-kerja pengawalan vektor atau rumpair, mungkin boleh diterima tetapi ini memerlukan pengawasan yang teliti. Adalah diketahui bahawa racun perosak yang nilai garis panduannya telah disarankan tidak termasuk kesemuanya yang pernah dikesan di dalam air. Keadaan tempatan mungkin menyebabkan perlunya penggunaan meluas racun perosak yang nilai garis panduannya belum lagi ditetapkan. Dengan itu, pengawasan mengenai kehadiran bahan tersebut di dalam air minum patut dijalankan. Nilai garis panduan yang disarankan (Jadual 13) ditetapkan pada tahap yang dapat mengawal kesihatan manusia; ia mungkin tidak sesuai bagi pengawalan hidupan akuatik. Nilai garis panduan bagi racun herba 2,4-D juga disarankan kerana penggunaannya yang meluas termasuk digunakan dari masa ke semasa dalam pengawalan rumpair.

(a) DDT (isomer-isomer jumlah)

Struktur DDT membolehkan beberapa bentuk isomerik yang berbeza dan produk komersialnya kebanyakan terdiri daripada p,p'-DDT. Penggunaan DDT di sesetengah negara telah dihadkan malah dilarang tetapi ia masih digunakan

Page 96: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

82 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

secara meluas di setengah-setengah negara tropika, dalam pertanian dan pengawalan vektor. Ia adalah racun serangga yang kebal, stabil dalam semua keadaan persekitaran; DDT dan sesetengah daripada metabolitnya adalah kebal kepada penguraian sepenuhnya oleh mikroorganisma tanah. Pengambilan harian daripada makanan mungkin setinggi 0.286 mg/orang, kebanyakannya diperolehi daripada makanan dari punca haiwan. Hampir kesemua DDT adalah diserap dan disimpan dalam tisu adipos berikutan daripada pengambilan atau penyedutan DDT dalam dos yang rendah. Kepekatan DDT jumlah di dalam darah daripada penduduk am berbagai-bagai negara adalah dalamjulat 0.01 dan 0.07 mglliter dan tahapnya dalam susu manusia telah dilaporkan dalamjulat 0.01-0.10 mglliter.

Dos median biasa yang membawa maut kepada tikus ialah 250 mg!kg berat badan (diberi melalui minyak). Kesan utama DDT adalah ke atas sistem saraf periferal dan saraf pusat. Hanya hati merupakan organ lain yang terjejas dengan ketara. Dalam ujian pemakanan jangka masa panjang yang dijalankan ke atas tikus dan anak mencit, perubahan pada hati berlaku secara beransur-ansur, bermula dengan hipertrofi, marginasi dan liposfera dan seterusnya kepada pembentukan nodul pada sel-sel yang diserang. Tiada kesan teratogen diperhatikan di dalam beberapa spesies haiwan dan iajuga didapati tidak mutagen di dalam sistem ujian ke atas bakteria. Dedahan jangka masa panjang daripada pekerjaan tidak memberi bukti yang DDT menyebabkan kanser di dalam manusia (14). ADI bersyarat bagi DDT (isomer­isomer jumlah) bagi manusia telah ditetapkan sebanyak 0.005 mg/kg berat badm " dalam tahun 1969.

Jadual13. Nilai garis panduan dan ADI bagi sesetengah racun perosak

Sebatian atau Nilai garis panduan ADI kumpulan isomer (!lg/liter) (mg/kg berat badan)

DDT (isomer jumlah) 0.005 aldrin dan die1drin 0.03 0.0001 k1ordan (isomer jum1ah) 0.3 0.001 heksak1orobenzena 0.01' heptak1or dan heptak1or epoksida 0.1 0.0005 gama-HCH (lindane) (jarakakan) 3 0.01 metosik1or 30 0.1 2,4-D 100 0.3

01eh kerana FAO/WHO ADI bersyarat sebanyak 0.0006 mg/kg berat badan te1ah digugurkan, ni1ai ini dipero1ehi dari mode1 penentu1uaran linear berbilang tahap bagi kurang daripada l risiko kanser dalam 100 000 orang bagi dedahan sepanjang hayat.

FAO/WHO. 1969 Evaluations of some pesticide residues in food. Unpublished document:s

FAO/PL: 1969/M/17/1: WHO/Food Add./70.38.

Page 97: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 83

(b) Aldrin dan dieldrin

Aldrin dan dieldrin adalah racun serangga yang kebal dan bertokok di dalam rantaian makanan. Dieldrin terbentuk daripada aldrin melalui pengoksidaan metabolik dalam haiwan dan melalui pengoksidaan kimia dalam tanah. Kedua­dua racun serangga tersebut telah digunakan dalam rawatan tanah untuk melawan berbagai-bagai serangga tanah, untuk rawatan biji benih dan penggunaan ke atas daun dalam tanaman pertanian tetapi secara beransur-ansur penggunaannya telah dihadkan ataupun dilarang. Buat masa ini, penggunaan utama adalah dalam pengawalan anai-anai.

Bahagian utama tindakan dieldrin ialah ke atas sistem saraf pusat. la tidak dibuktikan mutagen dalam sebarang kajian kemutagenan in vitro atau in vivo dan tidak ada kesan teratogen diperhatikan dalam kajian ke atas beberapa spesies haiwan. Keputusan berbagai-bagai ujian kekarsinogenan ke atas anak mencit dan mamalia-mamalia lain menunjukkan adanya kesan spesifik-spesies bagi aldrin dan dieldrin; hanya anak mencit sahaja menunjukkan peningkatan kekerapan berlakunya tumor hati. Data toksikologi yang ada dalam tahun 1977 menyokong pendapat bahawa dieldrin dan aldrin bukan karsinogen dan dengan itu, anggaran terdahulu pengambilan harian yang boleh diterima sebanyak 0.0001 mglkg berat badan bagi baki aldrin dan dieldrin sama ada secara berasingan atau bergabung adalah disahkan semula •

(c) Klordan (isomer-isomer jumlah)

Klordan adalah racun serangga yang mempunyai julat keberkesanan yang luas daripada kumpulan hidrokarbon terklorin polisiklik yang dikenali sebagai racun serangga siklodin. Sepanjang 30 tahun yang lepas, klordan telah digunakan secara meluas untuk mengawal anai-anai, sebagai racun serangga untuk rumah dan taman dan untuk mengawal serangga tanah. Kuantiti klordan yang dihasilkan dan peng­gunaannya telah menurun dengan banyaknya sejak kebelakangan ini.

Terdapat bukti menunjukkan klordan mungkin mutagen kepada sel-sel manusia dan bakteria. Ujian biocerakin untuk menentukan kekarsinogenan klordan telah dijalankan ke atas tikus dan anak mencit. Telah didapati ada perkaitan yang amat ketara di antara dos dan kejadian karsinoma hepatosel dalam anak mencit tetapi tidak dalam tikus. Beberapa kajian epidemiologi yang membabitkan manusia yang terdedah kepada klordan di tempat bekerja tidak memberikan sebarang bukti ber­lakunya peningkatan kematian yang disebabkan oleh kanser. Oleh sebab kekarsinogenan telah diperhatikan berlaku hanya dalam satu spesies, iaitu mencit, had bagi klordan sepatutnya didasarkan ke atas ketoksidannya. Pengambilan harian yang boleh diterima bagi manusia telah dianggarkan sebanyak 0.00 l mglkg berat badan (16).

FAO/WH0.1970. Evaluation of some pesticide residues in food. Unpublished documents: FAO/AGP/1970/M/1211; WHO/ Food Add. n1.42.

Page 98: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

84 ASPEK KIMIA DAN FIZJK

( d) Heksaklorobenzena

Heksaklorobenzena (HCB) dihasilkan untuk perdagangan terutama sebagai racun kulat. Walau bagaimanapun, sumbangan terbesar sebatian ini kepada persekitaran adalah melalui pengeluaran heksaklorobenzena sebagai hasil sampingan dalam penghasilan klorin dan kimia terklorin yang lain terutamanya pelarut.

Walaupun HCB mempunyai ketoksidan akut yang rendah kepada kebanyakan spesies (> 1000 mg/kg berat badan), ia mempunyai julat kesan biologi yang luas berikutan dedahan yang sederhana tetapi lama. Dalam manusia, sindromnya termasuklah melepuh dan epidermolisis di bahagian badan yang terdedah, terutama muka dan tangan.

Satu keganjilan dilaporkan berlaku ke atas bayi sesetengah ibu berbangsa Turki yang mendapat porfiria dise~abkan sama ada oleh HCB atau memakan roti yang dicemari oleh HCB, yang menyebabkan pencemaran susu ibu oleh HCB. Sekurang-kurangnya 95% daripada bayi-bayi ini mati dalam masa setahun. Dua kajian ke atas anak mencit dan tikus Belanda menunjukkan HCB adalah karsinogen (12).

Penggunaan model linear berbilang tahap bagi l risiko kanser tambahan dalam 100 000 penduduk dengan dedahan sepanjang hayat memberikan nilai garis panduan 0.0 l J.Lg/liter.

( e) Heptaklor dan heptaklor epoksida

Heptaklor adalah racun serangga yang mempunyai julat keberkesanan yang luas daripada kumpulan hidrokarbon terklorin polisiklik. Dalam pertanian, kegunaan penting adalah untuk mengawal serangga tanah. Heptaklor masih digunakan secara meluas dalam tanaman bukan-ladang dan pengawalan anai-anai.

Heptaklor kebal di persekitaran untuk jangka masa yang lama. Di dalam tanah, tumbuhan dan mamalia, ia bertukar kepada bentuk metabolit yang lebih toksid iaitu heptaklor epoksida. Heptaklor dalam bentuk larutan atau lapisan nipis mengalami fotopenguraian membentuk fotoheptaklor yang lebih toksid kepada serangga dan invertebra akuatik jika dibandingkan dengan sebatian induk.

Dalam kajian pemakanan jangka masa panjang untuk mengesan teratogen, katarak telah berlaku di dalam tikus induk dan anaknya sejurus selepas mem­buka mata. Dalam cerakinan yang dilakukan ke atas mamalia, heptaklor telah dilaporkan mutagen. Walaupun begitu, di dalam ujian Ames, heptaklor mahupun heptaklor epoksida adalah tidak mutagen kepada Salmonella typhimurium. Heptaklor menyebabkan perubahan dominan yang membawa maut kepada tikus jantan seperti yang ditunjukkan pada janin yang mengecut dalam tikus-tikus bunting yang tidak terjejas. Heptaklor danlatau heptaklor epoksida menyebabkan karsinoma hepatosel dalam tiga kajian pemakanan yang kronik ke atas anak mencit dan dalam satu kajian ke atas tikus. Nilai garis panduan yang diperolehi

Page 99: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 85

iaitu 0.1 J..lg/liter, didasarkan ke atas pengambilan harian yang boleh diterima iaitu 0.5 J..lg/kg berat badan, adalah masih rendah dibandingkan dengan nilai yang diperolehi dengan menggunakan model berbilang tahap parla anggaran l risiko kanser tambahan bagi setiap 100000 orang sepanjang hayat.

(f) Gama-HCH (lindane)a Lindane• adalah racun serangga yang mempunyai julat keberkesanan yang luas daripada kumpulan hidrokarbon terklorin siklik dan penggunaannya meluas termasuklah rawatan ke atas haiwan, bangunan, manusia (untuk ektoparasit), pakaian, air (untuk nyamuk), tumbuhan, biji benih dan tanah. Ia diuraikan secara perlahan oleh mikroorganisma tanah dan boleh diisomerkan kepada isomer-alfa dan/atau isomer-delta oleh mikroorganisma dan tumbuhan. Pencemaran air telah berlaku akibat penggunaan terus heksaklorosikloheksana (HCH) teknikal atau penggunaan terus lindane kepada air untuk mengawal nyamuk, akibat penggunaan HCH dalam pertanian dan perhutanan dan kepada had yang lebih kecil, akibat pencemaran oleh air sisa daripada loji pembuatan dari masa ke semasa.

Gangguan ke atas sistem saraf pusat dan kesan sampingan toksid yang lain (loya, muntah, kekejangan, pemafasan yang lemah dengan sianosis dan diskrasia darah) telah dilaporkan berlaku akibat dari dedahan yang lama atau penggunaan heksisid (l% lindane) yang salah untuk rawatan kudis buta dalam manusia.

Pekerja pembuatan yang terdedah kepada HCH teknikal menunjukkan tanda-tanda seperti pening kepala, vertigo dan gangguan ke atas kulit, mata dan mukosa saluran pemafasan. Lindane tidak menyebabkan kesan teratogen ke atas tikus. Bagi tikus dan arnab, lindane yang diberi melalui pemakanan sewaktu mengandung meningkatkan kematian embrio. Bukti bahawa lindane mempunyai kesan mutagen adalah juga meragukan. Ia telah didapati mutagen dalam cerakinan ke atas mikrob tetapi laporan yang lain pula menunjukkan ia tidak mempunyai aktiviti mutagen yang penting. Peningkatan kejadian tumor hati di dalam anak mencit telah juga dilaporkan (12).

Oleh sebab kesan kekarsinogenan telah didapati berlaku hanya dalam satu spesies iaitu mencit, nilai garis panduan bagi lindane didasarkan kepada ADI FAO/WHO dengan menganggap l% daripada ADI akan diperolehi daripada air minum.

(g) Metosiklor

Metosiklor adalah racun serangga yang digunakan untuk rawatan bagi tanaman pertanian dan haiwan ternakan. Ia adalah sebatian yang mempunyai ketoksidan akut yang agak rendah. Metosiklor tidak menunjukkan sifat teratogen dalam tikus dan tidak mutagen kepada bakteria. Data yang ada tidak memberi sebarang bukti bahawa metasiklor adalah karsinogen kepada haiwan kajian. Kadar

• Lindane ialah produk yang mengandungi tidak lebih daripada 99g gama -HCH sekilogram

Page 100: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

86 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

metabolismenya yang tinggi di dalam haiwan makmal menyebabkan kadar simpanan dan penokokannya rendah (15).

Pengambilan harian yang boleh diterima bagi manusia iaitu 0.1 mg/kg berat badan yang diterbitkan dalam tahun 1965 telah disahkan semula dalam tahun 1977 (16).

(h) 2,4-D

2,4-D (asid 2,4-diklorofenoksiasetik) digunakan sebagai racun herba bagi mengawal tumbuhan berdaun lebar dan pengawal pertumbuhan pokok. Secara am, formulasi komersialnya terdiri daripada garam asid atau ester asid. 2,4-D adalah stabil dari segi kimia tetapi esternya dihidrolisiskan dengan mudah kepada asid bebas. Racun herba mungkin diuraikan dengan cepat di dalam air. Bakinya jarang dijumpai di dalam tanah oleh kerana bahan tersebut diuraikan oleh mikroorganisma tanah dan juga tidak ada laporan menunjukkan penokokan berlaku.

lndividu yang didedahkan kepada 2,4-D sama ada melalui penggunaan atau semasa pembuatannya telah mengadu mengalami keletihan yang cepat, pening kepala, sakit di mhagian hati, hilangnafsu makandan lain-lain (15). Pekeija yang didedahkan kepada 2,4-D pada 0.43-0.57 mglkg berat badan sehari untuk jangka masa 0.5-22 tahun tidak menunjukkan kesan kesihatan yang berbeza dibandingkan dengan penduduk yang tidak didedahkan kepada 2,4-D. Kajian ke atas sifat karsinogen sebatian ini tidak memberi kesimpulan yang pasti oleh kerana tidak dilaporkan secukupnya atau kerana bilangan haiwan yang digunakan adalah kecil. Walau bagaimanapun, ini menunjukkan 2,4-D tidak mempunyai potensi karsinogen. Pengambilan harian 2,4-D yang boleh diterima iaitu 0.3 mg/kg berat badan telah dikeluarkan oleh WHO (17). Nilai garis panduan bagi 2,4-D di dalam air minum ialah 0.1 mg/liter, berdasarkan ke atas ketoksidannya. Walau bagaimanapun, sesetengah individu mungkin boleh mengesan 2,4-D melalui rasa dan bau pada tahap melebihi 0.05 mglliter.

4.3. 7.5 Klorobenzena

Klorobenzena digunakan secara meluas dalam industri kimia sebagai pelarut dan merupakan bahan perantaraan dalam penghasilan bahan pewarna, racun serangga, dan lain-lain. Kebanyakan benzena terklorin tidak dikesan dalam air minum pada tahap melebihi 0.1 Jlg/liter, kecuali monoklorobenzena, l ,2-diklorobenzena, l ,4-diklorobenzena dan 1,2,4-triklorobenzena. Data toksikologi mengenai benzena terklorin adalah sedikit. Penilaian awal ke atas data yang ada bagi monoklorobenzena, l ,2-diklorobenzena dan l ,4-diklorobenzena menunjukkan bahawa had yang dibuat berdasarkan kesan toksid dan kepekatan ambang bau adalah pada magnitud yang sama. Oleh sebab kekurangan data kesihatan, nilai garis panduan bagi l, 2, 4-trildorobenzena tidak diperolehi. (Lihat juga bahagian 4.4.3.19).

Page 101: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 87

(a) Monoklorobenzena Monoklorobenzena (MCB) digunakan secara meluas sebagai pelarut dan merupakan bahan perantaraan bagi bahan pewarna, racun perosak dan bahan­bahan kimia yang lain. Ia juga boleh terbentuk semasa proses pengklorinan air yang telah dicemari oleh benzena. Kehadirannya dalam air mentah dan air yang boleh diminum pada tahap setinggi 10 f.lg/liter telah direkodkan. Tidak ada data toksikologi diperolehi mengenai dedahan jangka masa panjang tetapi ada bukti mencukupi menunjukkan MCB menyebabkan ketoksidan yang dikaitkan dengan dos dan organ tertentu. Tidak terdapat data bagi sifat-sifat karsinogen, teratogen atau mutagen. Dari kajian jangka masa pendek ke atas tikus dan anjing, tahap yang tidak menunjukkan kesan yang berlawanan adalah masing-masing sebanyak 15 dan 27 mg/kg berat badan.

Oleh sebab tidak ada data ketoksidan bagi jangka masa panjang, faktor keselamatan yang konservatif sebanyak 1000-10 000 telah digunakan untuk menganggarkan pengambilan harian tentatif sebanyak 0.0015-0.015 mg/kg berat badan. Menguntukkan 10% daripada dos ini kepada penggunaan air harian menghasilkan had toksikologi bagi air minum 5-50 f.lg/liter. Berikutan pertimbangan ke atas kedua-dua nilai ini dan bahawa ambang kepekatan bau bagi MCB dalam air ialah 30 f.lg/liter, 10% daripada nilai terakhir ini telah disarankan untuk mengelakkan masalah bau dan rasa di dalam air minum.

(b) 1,2- diklorobenzena dan 1,4-diklorobenzena

l ,2-diklorobenzena dan l ,4-diklorobenzena (DCB) merupakan diklorobenzena yang kerap didapati, kedua-dua sebatian ini digunakan sebagai bahan perantaraan dalam penghasilan bahan pewarna. 1,4-DCB juga digunakan sebagai pencegah kupu-kupu dan dalam blok-blok tandas manakala l ,2-DCB digunakan sebagai pelarut dalam industri kimia. Kedua-dua sebatian ini kerap dikesan di dalam air permukaan dan air minum, kepekatan sehingga 10 f.lg/liter pernah dilaporkan.

DCB yang tidak dimetabolismakan boleh bertokok di dalam tisu, terutama di dalam lemak. Beberapa kajian jangka masa pendek ke atas haiwan makmal telah dilaporkan bagi 1,4-DCB. Dalam kajian selama 4 minggu ke atas tikus, tiada kesan diperhatikan selepas dos 100 mglkg berat badan diberi menerusi mulut. Uji kaji yang lain dengan tikus melibatkan 130 dos yang diberi menerusi mulut. Dalam uji kaji ini, tidak ada kesan berlawanan yang dapat diperhatikan pada tahap dos 18.8 mglkg berat badan sehari yang diberi selama 5 hari dalam seminggu. Dengan menggunakan "dos yang tidak menunjukkan kesan" iaitu 18.8 mglkg berat badan sehari yang diperolehi daripada kajian jangka masa pendek ke atas tiku.s dan dengan menggunakan faktor keselamatan l 000-10 000, pengambilan harian yang boleh diterima (7 hari serninggu) iaitu 0.014-0.0014 mglkg berat badan diperolehi. Menguntukkan l 0% daripada dos ini kepada penggunaan air,

Page 102: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

88 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

had toksikologi bagi air minum di antara 5-50 f.lg/liter telah diperolehi. Ambang kepekatan bau sebanyak 3 f.lg/liter telah dinyatakan oogi isomer 1,2 dan l f.lg/liter bagi isomer l ,4; l 0% dari setiap nilai in i disarankan sebagai had yang tidak mungkin membawa masalah rasa dan bau dalam bekalan air minum.

4.3.7.6 Klorofenof

K.lorofenol digunakan sebagai biosid dan diperolehi selepas proses pengklorinan air yang mengandungi fenol. Klorofenol diketahui mempunyai ambang bau dan rasa yang rendah; ambang bagi sebatian yang paling berbau adalah serendah l ug!liter. Dengan itu, secara am, fenol dan klorofenol secara individu tidak sepatutnya hadir dalam air minum pada tahap melebihi 0.1 f.lg/liter atas sebab­sebab organolepsis. Walau bagaimanapun, tanpa pengklorinan, sesetengah fenol boleh diterima dari segi organolepsis pada tahap sehingga 100 J.lg/liter; tetapi apabila pertimbangan organolepsis merupakan syarat kedua bagi bekalan air minum yang dibasmi kuman, perlu diingat bahawa pada kepekatan yang tinggi, sesetengah sebatian fenolik menyebabkan kesan toksid.Kaedah spektrometrik untuk menganalisis fenol adalah tidak cukup sensitif untuk mengesan klorofenol pada tahap ambang bau dan rasanya atau mengesan fenol pada tahap produk yang terhasil daripada pengklorinan menyebabkan masalah bau dan rasa. Dalam kes tersebut, penilaian bau dan rasa secara terus oleh ahli panel atau penentuan beranalisis menggunakan teknik kromatografik boleh digunakan.

Cara terbaik mengawal pencemaran air minum oleh fenol adalah dengan menghalang kemasukan fenol dan fenol terklorin ke dalam air mentah. Apabila kepekatan fenol yang tinggi hadir di dalam air mentah, ia perlu dikurangkan sebanyak yang mungkin sebelum pengklorinan dilakukan. Klorofenol gantian­rendah boleh dikeluarkan dari air melalui pengoksidaan manakala sebatian gantian-tinggi dikeluarkan dengan berkesan melalui penjerapan kepada karbon teraktif.(Lihat juga bahagian 4.4.3.18).

(a) 2,4,6-triklorofenol 2,4,6-triklorofenol hadir pada kepekatan rendah dalam kebanyakan air bekalan

sebagai hasil tindak balas di antara klorin yang digunakan sebagai bahan pembasmi kuman dengan bahan pelopor tertentu (termasuk fenol) atau kimia organik lain yang hadir secara semula jadi. Kepekatan biasa dan kepekatan dalam air minum yang telah dirawat berada dalam julat 0.003 f.lg/liter dan l f.lg/ liter. Seperti fenol terklorin yang lain, 2,4,6-triklorofenol pada kepekatan yang tinggi boleh menaikkan suhu badan dan menyebabkan konvulsi. Walau

Tennasuk 2- dan 4-klorofenol; 2,4- dan 2,6-diklorofenol; 2,4,5- dan 2,4,6-triklorofenol; 2,3,4,6-tetraklorofenol; dan pentaklorofenol

Page 103: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 89

bagaimanapun, yang menjadi perhatian utama ialah 2,4,6-triklorofenol; ia telah menyebabkan kejadian leukemia atau pembentukan limfomas dalam tikus jantan, dan menyebabkan kejadian hepatosel karsinoma di dalam anak mencit jantan dan betina meningkat dengan ketara. Tambahan pula, 2,4,6-triklorofenol adalah mutagen kepada ragi, keputusan yang menunjukkan wujudnya sifat karsinogen. Berdasarkan kepada keputusan ini, adalah diputuskan 2,4,6-triklorofenol merupakan kimia karsinogen yang boleh meningkatkan kadar penyakit kanser di dalam manusia sekiranya hadir dalam kuantiti yang mencukupi. Amat sedikit diketahui mengenai metabolisme 2,4,6-triklorofenol kecuali ia disingkirkan dengan cepat daripada badan. Dilihat akan sifat karsinogen sebatian ini, nilai garis panduan 10 ug/liter telah dikira berdasarkan model penentuluaran linear berbilang tahap. Walau bagaimanapun, bau dan rasa 2,4,6-triklorofenol boleh dikesan pada kepekatan 0.1 ~g/liter.

(b) Pentaklorofenol Pentaklorofenol biasa digunakan sebagai bahan pengawet kayu dan kadangkala hadir di dalam air minum pada kepekatan yang tidak disenangi sama ada dari segi kesihatan, bau dan rasa. Ketoksidan yang meruncing dalam manusia dan haiwan adalah disertai dengan peningkatan suhu, pernafasan yang cepat dan akhirnya menyebabkan jantung berhenti daripada berfungsi. Pentaklorofenol yang ditulenkan telah dibuktikan merosakkan buah pinggang dan hati haiwan kajian. Terdapat bukti menunjukkan perubahan yang serupa berlaku pada manusia yang terdedah kepada produk teknikal tersebut di tempat kerja. Pentaklorofenol adalah toksid kepada embrio dan janin dalam haiwan kajian. la juga meningkatkan kekerapan berlakunya mutasi dalam ragi, walaupun ke­putusan yang negatif diperolehi daripada cerakinan kemutagenan yang lain. Pentaklorofenol tidak menunjukkan sifat karsinogen dalam sebarang uji kaji ke atas haiwan kajian. Ia diserap dengan baik daripada saluran gastrousus dan boleh juga diserap melalui kulit. Kebanyakan daripada fentaklorofenol yang diserap oleh manusia secara sistemik dikumuh keluar daripada air kencing tanpa meng­alami sebarang perubahan. Dalam tikus dan anak mencit, lebih kurang 20% daripada dos sistemik yang dinyahklorinkan membentuk tetraklorohidrokuinon dan trikloro-p-hidrokuinon tetapi perubahan ini belum lagi dikaji.

Berdasarkan keputusan ini beserta dengan bukti ketoksidan yang sederhana dalam penduduk yang terdedah kepada pentaklorofenol semasa bekerja dengan anggaran pengambilan 2-4 mg pentaklorofenol sehari, faktor ketidakpastian sebanyak 1000 telah digunakan kepada data daripada haiwan untuk memperolehi pengambilan harian yang boleh diterima bagi pentaklorofenol iaitu 3 ~glkg berat badan (18). Kepekatan klorofenol sebanyak 10 ~tfliter air merujuk kepada l 0% daripada pengambilan harian yang boleh diterima dan ini adalah nilai garis panduan yang disarankan.

Page 104: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

90 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

4. 3. 7. 7 Benzena dan alkilbenzena peringkat rendah

Benzena dan alkilbenzena peringkat rendah seperti toulene dan etilbenzena digunakan secara meluas oleh industri kimia, contohnya, sebagai bahan perantaraan dalam pengeluaran fenol dan sikloheksana. Alkilbenzena peringkat rendah merupakan komponen gasolin dan digunakan sebagai pelarut bagi cat dan penyalut. Benzena dan alkilbenzena peringkat rendah boleh hadir di dalam air bumi pada tahap yang lebih tinggi dari yang biasa dijumpai di dalam air perrnukaan oleh kerana penyejatan tidak berlaku. Kepekatan bahan kirnia tersebut sehingga ke tahap mg/liter dilaporkan baru-baru ini hasil daripada pencemaran oleh tumpahan kimia dan tapak pelupusan sisa kimia tetapi tahapnya di dalam air rninum biasanya tidak melebihi l !lg/liter.

Benzena digunakan dalam kuantiti yang besar sebagai pelarut dan merupakan bahan perantaraan bagi kebanyakan sintesis dalam industri kirnia. Sekali-sekala ia hadir di dalam air permukaan dengan kepekatan sehingga l 0 !lg/liter dan telah dilaporkan hadir dalam air burni pada kepekatan melebihi 100 11glliter. Benzena telah dilaporkan hadir berulang kali dalam air minum, biasanya pada tahap !lg/liter )ang rendah, walau bagaimanapun, kepekatan sehingga 300 ug/liter pernah dijumpai.

Benzena adalah bahan kirnia yang diketahui menunjukkan sifat toksid kepada manusia dan haiwan kajian. Bagi individu yang sensitif, pendedahan kepada benzena telah menyebabkan anernia aplastik, sejenis penyakit yang membawa maut. Baru­baru ini, timbul kebimbangan kerana ada perkaitan di antara dedahan kepada benzena di tempat bekerja dengan leukemia. Dalam hubungan dengan dedahan melalui penyedutan, dedahan manusia kepada benzena dalam kejadian di atas telah digunakan untuk menganggarkan kebarangkalian pembentukan leukernia pada tahap risiko yang rendah (penambahan l kanser bagi 100 000 orang bagi dedahan sepanjang hayat). Disebabkan oleh sifat kirnia dan sifat fizika! benzena dan juga kesannya adalah sistematik iaitu boleh mengganggu keseluruhan tubuh dan tidak hanya melibatkan tisu paru-paru secara khusus, adalah dijangkakan pendedahan kepada benzena pada tahap yang sama melalui air rninum akan menyebabkan tahap risiko yang sama. Nilai garis panduan 10 !lg/liter dengan itu disarankan berdasarkan data bagi leukernia dengan menggunakan model penentuluaran linear berbilang tahap.

4. 3. 7. 8 Trihalometana

Pengklorinan air rninum yang mengandungi bahan organik semula jadi menghasilkan beberapa hasil sampingan termasuklah trihalometana dan tribromometana (bromoform). Kloroform telah menyebabkan kanser di dalam dua spesies haiwan makmal. Tritnlometana yang lain (selalunya terbentuk apabila ioo brornida hadir) hanya sekarang ini diuji untuk sifat karsinogen dalam biocerakin dengan cara yang lebih kurang serupa untuk menunjukkan bahawa kloroform adalah karsinogen di bawah keadaan pengujian. Walau bagaimanapun, trihalometana ini diketahui lebih

Page 105: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 91

aktif daripada kloroform dalam ujian Ames Salmonella untuk menunjukkan kemutagenan.

Kloroform telah menyebabkan kanse.r pada dua spesies haiwan makmal dan dianggap berupaya menyebabkan risiko kepada manusia, walaupun mekanisme karsinogenesis masih belum ditemui. Klorin, walau bagaimanapun, adalah bahan pembasmi kuman yang berkesan dan kesan berbahaya daripada penyakit yang disebabkan oleh pencemar mikrobiologi hasil daripada pembasmian kuman yang kurang lengkap adalah besar dan perlu diberi perhatian. Ini adalah benar khususnya dalam negara yang sedang membangun, apabila penyakit bawaan­air boleh menyebabkan beribu-ribu kematian setiap hari. Klorin adalah bahan pembasmi kuman yang sesuai, mudah dikawal dan digunakan secara meluas. WHO menyokong penggunaannya sebagai bahan pembasmi kuman air di negara yang sedang membangun.

Pembentukan trihalometana (THM) sebahagian besarnya bergantung kepada interaksi di antara klorin dengan bahan pelopor tertentu dalam air (contoh, asid fulvik dan asid humik). Kepekatan THM yang tinggi tidak mungkin berlaku sekiranya air mengandungi bahan pelopor yang sedikit kuantitinya ataupun jika bahan tersebut telah dikeluarkan melalui rawatan. W alau bagaimanapun, jelas sekali bahawa pembasmian yang tidak mencukupi dengan tujuan untuk tidak meninggikan tahap THM tidak boleh diterima. Ini tidak bermakna kehadiran THM adalah tanpa risiko dan penggunaan cara lain yang selamat dan praktis untuk meminimumkan pembentukan THM perlu digalakkan.

Nilai garis panduan yang disarankan bagi kloroform diperolehi dengan menggunakan data penentuluaran linear berbilang tahap yang diperolehi daripada tikus jantan. Walaupun data toksikologi yang ada hanya berguna untuk menetapkan nilai garis panduan bagi kloroform, kepekatan trihalometana yang lain perlu juga diminimumkan. Had dalam julat antara 25-250 J.Lgniter telah ditetapkan di beberapa buah negara bagi empat trihalometana yang tertentu. Dengan mengambil kira ketidakpastian yang ada pada data, had ini menggambarkan keseimbangan di antara tahap yang boleh diperolehi di dalam keadaan tertentu dengan tahap yang ingin diperolehi.

Nilai garis panduan yang disarankan bagi kloroform sahaja ialah 30 Jlg/ liter.

4.4 Aspek organolepsis dan estetik

Seperti yang pernah dinyatakan sebelum ini, nilai garis panduan yang terdapat di dalam buku ini mewakili maklumat yang telah dikaji berdasarkan beberapa faktor termasuk (i) tahap dan kekerapan kehadiran (ii) bukti ketoksidan dan (iii) teknologi kawalan yang ada. Bahan-bahan yang membawa kesan kepada kualiti estetik dan organolepsis sering dijumpai di dalam air minum, walaupun jarang

Page 106: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

92 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

hadir pada tahap yang toksid, dan teknik pengawalan mungkin mahal. Negara yang hendak membentuk had atau piawai air minum kebangsaan

perlulah menilai dengan teliti kos dan faedah yang berkait dengan pengawalan kualiti estetik dan organolepsis. Sekurang-kurangnya sebuah negara maju telah menetapkan piawai yang boleh dikuatkuasakan bagi bahan pencemar yang berkait terus dengan kesihatan sementara saranan dibuat bagi sifat-sifat estetik dan organolepsis. Bagi negara dengan sumber yang sangat terhad, adalah lebih penting untuk menetapkan keutamaan dan ini sepatutnya dilakukan dengan mengambil kira kesan ke atas kesihatan dalam setiap kes. Pendekatan ini tidak memperkecilkan kepentingan estetik dan organolepsis air minum. Sumber air yang tidak disenangi dari segi estetik boleh menggalakkan pengguna menggunakan bekalan yang tidak selamat dan penggunaan alat-alat rawatan di tempat air itu digunakan tidak semestinya memberi penyelesaian kepada masalah ini. Tambahan lagi, rasa, bau dan warna merupakan penunjuk pertama kepada bahaya kesihatan yang mungkin timbul.

Bagi sifat-sifat air yang didasarkan kepada penilaian pancaindera manusia, pertimbangan selalunya subjektif. Bagi bahan pencemar yang berkait dengan kesihatan, sesuatu yang tidak selarnat untuk seseorang adalah tidak selamat untuk semua, manakala sifat-sifat estetik dan organolepsis tertakluk kepada pertimbangan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Penetapan sebarang had haruslah mengambil kira kemungkinan pelaksanaan yang dilihat dari had sosio-ekonomi dan persekitaran yang dihadapi oleh sesebuah negara.

Oleh sebab sebilangan besar pengguna membuat aduan mengenai kualiti air minum dari segi warna, bau dan rasa, penerimaan air tertentu, sebahagian besarnya ditentukan oleh kualiti air seperti yang ditanggapi oleh pancaindera.

Untuk menjamin agar kebanyakan pengguna tidak sedar akan bau dan rasa sesuatu juzuk air, kepekatannya hendaklah jauh lebih rendah daripada tahap ambang. Kepekatan pada tahap ambang merupakan kepekatan sesuatu juzuk air yang boleh dikesan oleh 50% daripada sekurnpulan individu. Prasyarat bagi ujian ialah sekurang­kurangnya 10-15 orang berada di dalam sebuah kumpulan atau panel, dan mereka bekerja di dalam keadaan yang dikawal; panel yang lebih kecil akan mengurangkan kejituan dan kebolehharapan penentuan. Walau bagaimanapun, biasanya lebih kurang 5% daripada penduduk boleh merasa atau membau sesuatu bahan di dalam air walaupun kepekatannya hanyalah l% daripada nilai ambang (19). Dengan itu, cadangan supaya air minum bebas daripada bau dan rasa hanya akan menyebabkan beban yang tidak berpatutan dan tidak boleh dicapai oleh pekerja yang bertanggungjawab ke atas kualiti air.

Dalam usaha membekalkan air minum yang bebas daripada rasa kepada kebanyakan pengguna, adalah diketahui bahawa kepekatan bahan organik khususnya, hendaklah dihadkan pada tahap kurang daripada 10% dari nilai ambang bau dan rasanya yang tertentu.

Walaupun beberapa bahan organik secara individu telah dikaitkan dengan rasa yang berlawanan, dokumen ini hanya memperkatakan tentang bahan kimia yang

Page 107: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 93

kerap hadir sebagai pencemar di dalam air minum dan kaedah beranalisis secara arnnya boleh didapati. Keadaan tempatan mungkin menyebabkan bau dan rasa yang mudah dikesan dalam air minum tidak dapat dielakkan oleh kerana kaedah-kaedah penyingkiran sama ada disangsikan ataupun tidak ada. Di dalam situasi seumpama itu, pihak kesihatan tempatan hendaklah ditemui untuk mendapatkan nasihat, sekiranya penyelesaian teknika) tidak ada. Apabila masalah bau dan rasa wujud di dalam air bekalan, puncanya hendaklah disiasat dan langkah segera diambil untuk menyingkirkan pencemaran. Walau bagaimanapun, yang paling penting ialah sebarang usaha untuk membekalkan air yang boleh diterima dan disenangi dari segi estetik sebagai contoh, dengan mengurangkan dos klorin, tidak seharusnya menjejaskan keselamatan air minum dari segi mikrobiologi.

Sebagai tambahan kepada bau dan rasa, rupa air juga boleh menyebabkan aduan oleh pengguna. Perubahan wama dengan atau tanpa jirim partikel, mungkin disebabkan oleh beberapa perkara. Selain dari menggambarkan kekurangan dalam rawatan air, bagi air yang tidak dirawat, ia mungkin menggambarkan sumber air yang tidak sesuai. Dengan itu, pengukuran warna dan kekeruhan penting dan mungkin menggambarkan kepekatan yang luar biasa bagi aluminium, besi atau mangan atau mungkin kekurangan oksigen terlarut atau pertumbuhan mikrob yang berlebihan.

4.4.1. Nilai garis panduan yang disarankan

Sejumlah 23 juzuk dan sifat air minum telah diperiksa· dengan teliti untuk menentukan pengaruhnya ke atas kualiti estetik air. Nilai garis panduan telah disarankan bagi 15 daripadajumlah bahan di atas (Jadual14) dan lima monograf tambahan dimasukkan untuk juzuk atau sifat yang boleh menyebabkan masalah dalam keadaan tertentu.

4.4.2 Detergen sintetik

International standards for drinking water (8) rrenyatakan "had tertinggi yang boleh diterirna" bagi detergen anionik ialah 0.2 mglliter. Bagi kebanyakan negara, detergen anionik yang awal dari jenis tegar telah diganti dengan bahan lain yang mudah dibiorosotkan dan dengan itu, tahap yang dijumpai dalam air telah berkurangan. Detergen yang baru dari jenis kationik, anionik dan bukan ionik telah juga diperkenalkan. Pada mulanya dijangkakan rnasalah detergen bukan biorosot akan hilang tetapi di beberapa buah negara ini tidak berlaku. Kepekatan detergen di dalam air minum tidak sepatutnya dibenarkan mencapai tahap yang boleh menyebabkan pembentukan buih atau masalah bau dan rasa.

Page 108: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

94 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

4.4.3 Ringkasan bukti yang digunakan untuk menetapkan nilai garis panduan

4.4.3.1 Aluminium

Walaupun sebatian aluminium yang diambil menerusi mulut biasanya tidak membawa kesan yang merosakkan kesihatan kepada manusia biasa, kehadiran sebatian aluminium di dalam air yang digunakan untuk mendialisis buah pinggang telah dikaitkan dengan penyakit neurologi pada pesakit yang menerima rawatan. Sebatian aluminium digunakan secara meluas dalam rawatan air dan sekiranya tahap melebihi 0.1 mg/liter masih berada di dalam air yang diagihkan, kelunturan mungkin diperhatikan. Nilai garis panduan sebanyak 0.2 mg/liter telah dicadangkan sebagai kompromi. Apabila besi juga hadir, kehadiran aluminium boleh meningkatkan Iagi kelunturan air.

Jaduall4. Nilai garis panduan bagi juzuk kimia dan sifat fizika! yang boleh menjejas kualiti estetik air minum

Juzuk atau sifat

aluminium klorida warna kuprum keliatan hidrogen sulfida

mangan natrium pepejal -terlarut jumlah sulfat bau dan rasa

kekeruhan

zink

4.4.3.2 Klorida

Nilai garis panduan

0.2 mg/liter 250 mg cr /liter 15 unit warna sebenar 1.0 mg/liter 500 mgniter (sebagai CaC03)

tidak boleh dikesan oleh pengguna 0.3 mg/liter 6.5-8.5 200 mg/liter 1000 mg/lite 400 mg S04 /liter tidak menimbulkan kesan yang tidak disenangi kepada kebanyakan pengguna 5 unit kekeruhan neflometrik, <l bagi pembasmian yang berkesan 5.0 mg/liter

Kepekatan klorida yang tinggi menyebabkan rasa yang tidak diingini kepada air dan minuman Ambang rasa bagi klorida (sebagai natrium, kalium atau kalsium klorida) adalaħ dalamjulat 200-300 mg/liter kepekatan ion klorida. Kepekatan klorida yang

Page 109: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 95

tinggi menyebabkan kakisan kepada logam dalam sistem pengagihan terutama air yang beralkali rendah dan rawatan air konvensional tidak mengeluarkan klorida daripada air. Sumber utama pengambilan klorida oleh manusia adalah daripada makanan yang bergaram, pengambilan purata lebih kurang 6 g ion klorida sehari (20).

Nilai garis panduan bagi klorida dalam air minum ialah 250 mg/liter, berdasarkan pertimbangan terhadap rasa.

4.4.3.3 Warna

Warna pada air minum mungkin disebabkan oleh kehadiran bahan organik yang berwarna (terutamanya bahan humik), logam-logam seperti besi dan man!Jin atau sisa-sisa industri yang terlalu berwama. Apabila wama air adalah di tahap yang tidak menyenangkan dari segi estetik, pengguna mungkin menggunakan sumber lain yang mungkin tidak selamat. Dengan itu adalah perlu air tidak mempunyai warna.

Nilai garis panduan ialah 15 unit wama sebenar (TCU) walaupun wama melebihi 15 TCU boleh dikesan dalam gelas berisi air oleh kebanyakan orang.

4.4.3.4 Kuprum

Kuprum merupakan unsur penting dalam metabolisma manusia (21) dan biasanya dianggap tidak toksid kepada manusia pada tahap yang sering Ċtijumpai di dalam air minum. Kehadiran kuprum dalam air bekalan walaupun tidak dianggap berbahaya kepada kesihatan, mungkin boleh mengganggu kegunaan air domesti.k. Kuprum yang terdapat dalam bekalan air awam meningkatkan kakisan ke atas besi tergalvani dan pemasangan keluli. Pada tahap melebihi 5 mglliter, ia menghasilkan wama dan rasa pahit pada air. Pengotoran pada pakaian dan paip-paip pemasangan berlaku pada kepekatan melebihi 1.0 mglliter. Kuprum digunakan secara meluas dalam sistem pemasangan paip domestik. Oleh sebab itu, tahapnya di dalam air pili mungkin lebih tinggi daripada tahap yang sedia ada ketika memasuki sistem pengagihan. Nilai garis panduan ia1ah 1.0 mglliter berdasarkan sifatnya yang boleh mengotorkan pakaian dan lain-lain lagi.

4.4.3.5 Keliatan

Penerimaan orang awam terhadap tahap keliatan air mungkin berbeza bagi satu komuniti dengan yang lain bergantung kepada keadaan tempatan dan dalam sesetengah hal, keliatan air melebihi 500 mg/liter masih boleh diterima.

Keliatan air adalah disebabkan oleh ion metalik polivalen terlarut terutama kalsium dan kepada had yang lebih kecil, magnesium dan selalunya dinyatakan sebagai kuantiti setara kalsium karbonat (CaC03).

Ambang rasa bagi ion kalsium ialah dalam julat 100-300 mg/liter

Page 110: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

96 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

bergantung kepada anion yang terlibat. Ambang rasa bagi magnesium mungkin lebih rendah daripada kalsium.

Oleh kerana nilai garis panduan dicadangkan bagi keliatan jumlah, tahap individu bagi kalsium dan magnesium tidak dinyatakan. Magnesium, yang berkait dengan ion sulfat, mungkin bersifat kejulapan tetapi lama-kelamaan kesan ini dapat disesuaikan oleh tubuh manusia.

Bergantung kepada interaksi beberapa faktor lain, seperti pH dan kealkalian, air dengan keliatan melebihi 200 mg/liter mungkin menyebabkan pembentukan keladak dalam sistem pengagihan dan akan menyebabkan penggunaan sabun yang berlebihan dan seterusnya pembentukan kekat. Apabila dipanaskan, air yang liat berupaya memendakkan keladak. Sebaliknya, air lembut dengan keliatan kurang daripada 100 mg/liter mempunyai kapasiti penimbal yang rendah dan menjadi lebih kakis kepada paip-paip air.

Nilai garis panduan bagi keliatan ialah 500 mg/liter (sebagai CaC03)

berdasarkan pertimbangan terhadap rasa dan penggunaan air untuk kerja-kerja di rumah.

4.4.3.6 Hidrogen sulfida

Hidrogen sulfida mudah dilihat dalam sesetengah air bumi dan di dalam air minum yang bertakung di dalam sistem pengagihan, hasil daripada pengurangan oksigen dan pengurangan seterusnya oleh aktiviti bakteria. Kehadiran hidrogen sulfida di dalam air minum memerlukan langkah memperbetul yang segera bagi menyingkirkannya.

Pada pH 7.0 dan ke bawah, hidrogen sulfida le bih predominan; dalam keadaan yang lebih beralkali, ia terpisah menjadi ion yang tidak berbau. lon sulfida hadir dalam kepekatan yang ketara hanya apabila pH melebihi 10.

Dalam air yang diudarakan dengan baik, sulfida dioksidakan dengan cepat kepada sulfat dan tahap hidrogen sulfida di dalam air bekalan yang dioksigenkan biasanya amat rendah.

Nilai garis panduan tidak diperlukan kerana sebarang pencemaran boleh dikesan dengan mudah oleh pengguna.

4.4.3. 7 Besi

Walaupun besi adalah unsur penting dalam pemakanan manusia, air minum tidak dianggap sebagai sumber utama. Besi mengotorkan pakaian dan paip-paip pemasangan dan menyebabkan rasa yang tidak diingini dalam minuman pada tahap melebihi 0.3 mg/liter. Pemendakan besi yang berlebihan menyebabkan wama perang-kemerahan pada air. Peningkatan kepekatan besi di dalam air semasa pengagihan pula mungkin disebabkan oleh kakisan pada paip besi atau gangguan kepada pemendakan yang sedia ada. Kehadiran besi pada kepekatan

Page 111: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 97

melebihi 0.1 mg/liter mungkin menyebabkan berlakunya pemendakan di dalam paip dan dengan kehadiran aluminium, masalah air kotor akan timbul. Pada tahap me1ebihi 0.3 mglliter, kos penyelenggaraan dan aduan mengenai rasa akan meningkat.

Oleh sebab sebatian besi digunakan secara meluas dalam rawatan air, nilai garis panduan 0.3 mg/liter bagi besi dipilih sebagai nilai yang sesuai.

4.4.3.8 Mangan

Mangan yang terdapat di dalam air bekalan mengotorkan paip-paip pemasangan dan pakaian pada tahap melebihi 0.15 mg/liter. Pada kepekatan yang lebih tinggi, ia menyebabkan rasa yang tidak diingini dalam minuman. Sama seperti besi, kehadirannya di dalam air minum mungkin menyebabkan penambahan mendakan di dalam sistem pengagihan. Mangan selalunya akan membentuk salutan pada paip walaupun pada kepekatan 0.05 mg/liter dan salutan itu mungkin akan luruh sebagai mendakan hitam.

Nilai garis panduan 0.2 mg/liter adalah didasarkan ke atas sifatnya yang boleh mengotorkan.

4.4.3.9 Oksigen-terlarut

Oksigen yang terlarut di dalam air mengganggu tindak balas pengoksidaan­penurunan logam-logam besi, mangan, kuprum dan sebatian yang mengandungi nitrogen dan sulfur. Kajian ke atas kepekatan oksigen di dalam air boleh memberi petunjuk yang berguna mengenai sebab berbagai-bagai masalah semasa pengagihan.

Nilai garis panduan tidak disarankan oleh kerana penerimaan tahap oksigen terlarut yang rendah bergantung kepada kehadiran juzuk-juzuk air yang lain. Walau bagaimanapun, adalah lebih baik sekiranya tahap oksigen terlarut dikawal hampir kepada tahap tepu. Untuk mencapai matlamat ini, kepekatan bahan yang mudah dioksidakan secara biologi termasuk ammonia, hendaklah serendah mungkin. Namun, ini tidak termasuk penggunaan ammonia bagi tujuan pengkloraminaan.

4.4.3.10 pH

Salah satu daripada objektif utama pengawalan pH adalah untuk memini­mumkan kakisan dan pembentukan kerak dalam sistem pengagihan yang terjadi hasil daripada hubungan kompleks di antara pH dengan juzuk atau sifat-sifat air yang lain seperti karbon dioksida, keliatan, kealkalian dan suhu. Dalam sistem pengagihan, tahap pH kurang daripada 7 boleh menyebabkan kakisan yang teruk ke atas logam. Peningkatan tahap bahan kifuia tertentu seperti plumbum,

Page 112: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

98 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

mungkin dihasilkan oleh kakisan jenis paip tertentu, dan kadar kakisan meningkat dengan penurunan nilai pH. Pada tahap pH melebihi 8.0, keberkesanan proses pengklorinan akan menurun secara beransur-ansur.

Nilai pH yang diterima di dalam air minum ialah di antara 6.5 hingga 8.5 dan ini adalah julat yang dicadangkan sebagai nilai garis panduan. Tanpa sistem pengagihan, julat yang lebih luas mungkin boleh diterima.

4.4.3.11 Natrium

Kepekatan natrium di dalam air minum bergantung kepada beberapa faktor seperti keadaan hidrogeologi, musim dan aktiviti-aktiviti industri. Tahap natrium di dalam air minum biasanya di bawah 50 mg/liter tetapi tahap ini mungkin meningkat semasa rawatan terutama apabila air dilembutkan. Tahap yang tinggi mungkin dikaitkan dengan tanah yang bergaram dan dalam sesetengah air minum kepekatan melebihi 1000 mg/liter telah direkodkan (20). Kepekatan ambang rasa bagi natrium dalam air bergantung kepada anion yang terlibat dan suhu larutan. Pada suhu bilik, ambang rasa bagi natrium (dalam garam yang biasanya dijumpai di dalam air minum) ialah kira-kira 200 mg/liter (ion natrium).

Nilai garis panduan 200 mg/liter adalah berdasarkan pertimbangan terhadap rasa.

4.4.3.12 Pepejal terlarut jumlah (TDS)

Pepejal terlarut jumlah terdiri terutamanya daripada bahan tak organik. Juzuk utama TDS ialah kalsium, magnesium, natrium, bikarbonat, klorida dan sulfat. Aspek penting TDS dalam hubung-kaitnya dengan kualiti air minum ialah kesannya ke atas rasa. Rasa air dengan tahap TDS kurang daripada 600 mglliter biasanya dianggap baik manakala pada tahap TDS melebihi 1200 mg/liter, air minum mempunyai rasa yang tidak sedap.

Nilai garis panduan bagi TDS di dalam air minum ialah l 000 mg/liter berdasarkan pertimbangan terhadap rasa.

4.4.3.13 Sulfat

Kesan kejulapan boleh dialami akibat meminum air yang mengandungi kepekatan sulfat yang tinggi dan kesan tersebut bertambah apabila sulfat diambil bersama dengan magnesium. Air yang mengandungi magnesium sulfat pada tahap kira-kira l 000 mg/1 bertindak sebagai julap di dalam orang de wasa sementara kepekatan yang lebih rendah mungkin mengganggu pengguna baru dan kanak-kanak. Sebagai tambahan, kakisan ke atas logam mungkin meningkat disebabkan oleh kepekatan sulfat yang tinggi. Sulfat tidak boleh disingkirkan

Page 113: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 99

daripada air melalui sebarang proses rawatan yang biasa. Penggunaan aluminium sulfat bagi proses flokulasi kimia semasa penjemihan meningkatkan kepekatan sulfat dengan banyaknya.

Sulfat biasanya mempunyai kesan yang rendah terhadap rasa dibandingkan dengan klorida dan karbonat. Ambang rasa berubah menurut kation yang terlibat dan adalah di dalam julat 200-500 mg/liter (ion sulfat).

Nilai garis panduan bagi sulfat di dalam air minum ialah 400 mg/liter yang dibuat atas pertimbangan terhadap rasa.

4.4.3.14 Bau dan rasa

Bau air disebabkan terutamanya oleh kehadiran bahan organik. Sesetengah bau adalah penunjuk kepada peningkatan aktiviti biologi; yang lain mungkin disebabkan oleh pencemaran daripada industri. Tinjauan sanitari seharusnya melibatkan penyiasatan ke atas sumber bau yang sedia ada atau yang mungkin teijadi, dan usaha perlu dibuat untuk menyelesaikan masalah bau.

Gabungan tanggapan terhadap bahan yang dikesan oleh bau dan rasa sering dipanggil dengan ringkas sebagai 'rasa'. Masalah 'rasa' dalam bekalan air minum merupakan aduan pengguna yang paling besar. Biasanya, deria rasa di dalam rongga mulut khusus mengesan sebatian tak organik seperti magnesium, kalsium, natrium, kuprum, besi dan zink. Garam tertentu seperti natrium bikarbonat dan kalsium klorida perlu hadir di dalam air pada kepekatan yang sama seperti yang ada di dalam air liur supaya air seakan-akan tidak mempunyai rasa. Rasa yang tidak disenangi mungkin menyebabkan penggunaan air berkurangan atau menyebabkan pengguna menggunakan sumber lain yang tidak selamat.

Pengklorinan mungkin menghasilkan baki klorin yang dapat dirasai oleh pengguna tetapi merendahkan dos klorin dengan tujuan mengatasi lnasalah rasa tidak sepatutnya menjejaskan keselamatan air dari segi mikrobiologi.

Perubahan dalam rasa normal bekalan air awam mungkin menunjukkan perubahan dalam kualiti sumber air mentah atau menunjukkan kekurangan dalam proses rawatan.

Oleh kerana air hendaklah bebas daripada bau dan rasa yang tidak disenangi oleh kebanyakan pengguna, nilai garis panduan ialah 'yang tidak memberi kesan yang kurang menyenangkan kepada kebanyakan pengguna'.

4.4.3.15 Kekeruhan

Tahap kekeruhan yang tinggi boleh melindungi mikroorganisma daripada kesan­kesan pembasmian kuman dan merangsang pertumbuhan bakteria. Oleh sebab itu, dalam semua kes air yang dibasmi kumankan, kekeruhan perlulah rendah (seeloknya kurang daripada l NTU) supaya pembasmian kuman Iebih berkesan.

Nilai garis panduan ialah 5 unit kekeruhan nefelometrik (NTU) atau 5 unit

Page 114: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

100 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

kekeruhan Jackson (JTU) tetapi seeloknya kurang daripada l NTU apabila pembasmian dilakukan. Kekeruhan yang melebihi 5 NTU (5 JTU) mungkin boleh diperhatikan dan dengan itu tidak disenangi oleh pengguna.

4.4.3.16 Suhu

Rasa air yang sejuk biasanya lebih sedap. Suhu air yang rendah berupaya mengurangkan keberkesanan proses rawatan termasuk pembasmian kuman dan dengan itu mempunyai kesan yang buruk terhadap kualiti air minum. Walau bagaimanapun, suhu air yang tinggi meningkatkan pertumbuhan bakteria dan masalah rasa, bau, warna, dan kakisan mungkin bertambah.

Nilai garis panduan tidak disarankan bagi suhu air minum oleh kerana pengawalan biasanya tidak boleh dilaksanakan.

4.4.3.17 Zink

Zink merupakan unsur penting dalam pemakanan manusia. Keperluan harian ialah 4-10 mg bergantung kepada umur dan jantina. Makanan merupakan sumber utama zink (21). Pengambilan untuk tempoh yang panjang melebihi jumlah ini tidak membawa kesan buruk. Dengan itu, nilai garis panduan bagi zink dalam air minum didasarkan kepada pertimbangan terhadap estetik.

Air yang mengandungi zink pada kepekatan melebihi 5.0 mg/liter mempunyai rasa astringen yang tidak diingini dan mungkin berpendarbaiduri (opalescent). Apabila dididihkan, ia membentuk lapisan berminyak. Walaupun air minum jarang mempunyai kepekatan zink yang melebihi 0.1 mg/liter, tahapnya di dalam air pili boleh meningkat dengan banyak disebabkan oleh zink yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan paip.

Nilai garis panduan bagi zink di dalam air minum ialah 5.0 mg/liter berdasarkan pertimbangan ke atas rasa.

4.4.3.18 Klorofenol

Untuk mengelakkan masalah bau dan rasa yang terhasil daripada pembentukan klorofenol semasa rawatan, jumlah keseluruhan fenol di dalam air yang hendak diklorinkan hendaklah kurang daripada l ~glliter. Sekiranya air tidak diklorinkan dan klorofenol tidak hadir, kepekatan fenol yang lebih tinggi boleh diterima. Ambang rasa bagi mono-, di-, tri-, dan tetraklorofenol adalah di dalam julat 0.1-1 ug/liter (19). (Lihatjuga seksyen 4.3.7.6)

4.4.3.19 Monoklorobenzena dan diklorobenzena

Had tertinggi klorobenzena telah dilaporkan bagi monoklorobenzena, l ,2- dan

Page 115: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 101

l ,4-diklorobenzena dengan kepekatan maksimum di dalam julat 0.1-10 ug/liter. Kepekatan ambang bau bagi monoklorobenzena, l ,2- dan l ,4-diklorobenzena

\,, adalah masing-masing lebih kurang 30, 3 dan l Jlg/liter (19). Untuk membekalkan air minum yang menyenangkan bagi kebanyakan

pengguna, kepekatan kurang daripada 10% daripada tahap ambang bau adalah diterima. (Lihatjuga seksyen 4.3.7.5)

4.5 Pengawasan

Perlaksanaan garis panduan kualiti air yang praktis memerlukan pemungutan dan analisis sampel dijalankan. Kedua-dua operasi ini membawa masalah yang sekiranya tidak dikawal mungkin menyebabkan kesimpulan pengawasan yang salah• dan melemahkan kegunaan garis panduan. Bahagian ini menghuraikan kesukaran u tama yang terlibat dan juga merencanakan secara kasar pendekatan yang perlu diambil untuk menangani masalah tersebut. Sekiranya program beranalisis dan persampelan dikehendaki memberi maklumat yang sab mengenai kualiti air, adalah penting objektifnya dinyatakan dengan jelas dan tidak samar. Oleh yang demikian, adalah juga penting agar garis panduan kualiti air dinyatakan setepat mungkin. Pendefinisian bahan yang hendak dikaji dan pembentukan numerikal garis panduan adalah penting.

Kebanyakan bahan hadir dalam air dalam berbagai-bagai bentuk fisiokimia atau 'spesies' yang sifatnya mungkin banyak berbeza di antara satu dengan yang lain. Kaedah analisis hendaklah dipilih dengan berhati-hati supaya semua 'spesies'yang hendak dikaji ditentukan sementara yang tidak perlu diketepikan. Dengan itu, semua bahan yang dispesifikasikan di dalam garis panduan kualiti air hendaklah dinyatakan dengan jelas; bagi tujuan ini, perlu dianggap bahawa nilai yang disarankan adalah bagi kepekatan jumlah, iaitu kesemua bentuk yang hadir bagi sesuatu bahan.

4.5.1 Pemboleh ubah surogat

Penilaian kualiti air rninum selalunya bergantung kepada penggunaan pemboleh ubah surogat, sebagai tambahan kepada pemboleh ubah penunjuk-jenis yang juga digunakan secara meluas. Prinsip asas ialah penggantian, dengan tujuan membantu memudahkan penggunaan dan memberi satu prosedur penilaian yang merupakan alat kerja yang berguna, walaupun tidak dikaitkan dengan tepat

International Organization for Standardization mendefinisikan "pengawasan" yang digunakan ke atas kualiti air sebagai "Proses persampelan, pengukuran dan penyimpanan rekod atau isyarat atau kedua-duanya yang tersusun, bagi berbagai-bagai sifat air, biasanya dengan tujuan untuk mematuhi objektif yang ditetapkan- Draft International Standards ISO!DIS 61012 Water Quality- Vocabulary­Part 2 (1980).

Page 116: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

102 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

kepada sebarang juzuk yang diketahui. Pengiraan koliform ialah satu contoh pemboleh ubah penunjuk-jenis yang digunakan untuk menilai dengan mudah dan cepat keselamatan keseluruhan bekalan air dari segi mikrobiologi. Pengukuran pemboleh ubah surogat dan pemboleh ubah penunjuk-jenis mengurangkan kos pengawasan dan memberi penilaian yang cepat; tetapi mempunyai kekurangan iaitu dari segi penggantian, menyebabkan keraguan timbul mengenai kesempurnaan pengawalan. Beberapa pemboleh ubah surogat telah dipertimbangkan, yang dipercayai dapat mengurangkan tugas menilai tahap pencemaran oleh juzuk-juzuk organik.

4.5.1.1 Karbon organikjumlah (TOC)

Pengukuran kuantiti ini amat berguna dalam operasi pengawalan air bekalan tetapi agak terhad apabila digunakan sebagai penunjuk kepada risiko kesihatan yang mungkin timbul. Ia menggambarkan tahap semula jadi bahan organik (bahan humik) yang berubah mengikut musim dan aliran sungai pada takat yang lebih luas. Perubahan penting dalam kepekatan bahan yang boleh mendatangkan bahaya tidak dapat dikesan kecuali di dalam keadaan tertentu, dan apabila hubungannya dengan kesihatan dipertimbangkan, pengukuran yang tunggal adalah tidak penting. Pengukuran TOC mungkin berguna bagi kegunaan lain tetapi sekiranya nilai ini digunakan sendirian bagi memastikan tidak ada sebatian hadir dalam jumlah yang berlebihan, TOC hendaklah dikurangkan di bawah tahap yang boleh dikesan oleh peralatan yang sedia ada.

4.5.1.2 Klorin organikjumlah (termasuk VOCI, AOCI, EOCI/

Pengiraan kandungan klorin organik jumlah (termasuk VOCI, AOCI, EOCI) mungkin berguna tetapi perkembangan metodologi analisis selanjutnya diperlukan sebelum sebarang garis panduan boleh didasarkan ke atasnya. Walau bagaimanapun, teknik ini sudah pun berguna iaitu untuk tujuan saringan.

4.5.1.3 Pemboleh ubah yang lain

Pengukuran organik sulfur jumlah dan organik fosforus jumlah juga mungkin berguna tetapi perkembangan kaedah yang terbabit masih di peringkat awal dan tidak membolehkan pertimbangan lanjut dibuat. Pengukuran ekstrat kloroform karbon, ekstrat alkohol karbon dan ekstrat cecair-cecair kloroform adalah terhad kegunaannya.

Tahap perencatan ke atas kolinesterase mungkin boleh digunakan di dalam

VOCI - ldorin organik meruap; AOCI - klorin organik boleh jerap; EOCI - klorin organik boleh ekstra!

Page 117: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 103

keadaan wujudnya bahaya pencemaran oleh fosforus organik atau racun serangga karbamat tetapi sebarang keputusan yang positif hendaklah diikuti oleh analisis kimia untuk menentukan bahan yang bertanggungjawab. Saringan kemutagenan dianggap sebagai alat penyelidikan yang berguna tetapi teknik ini memerlukan tenaga pekerja yang ramai dan kepakaran yang tinggi dalam mengguna dan mentafsir keputusan. Buat masa ini, ia tidak sesuai bagi pengawasan kualiti air yang rutin. Pengujian kemutagenan yang digabungkan dengan kaedah penentuan kimia yang moden digunakan untuk menentukan bahan organik yang mungkin mendatangkan bahaya. Ujian kemutagenan, menggunakan bakteria tertentu jenis Salmonella typhimurium, telah digunakan untuk mengesan bahan kimia yang mungkin mendatangkan bahaya. Ujian ini boleh digunakan secara terus kepada air atau kepada ekstrat yang pekat tetapi kedua-dua prosedur tersebut mempunyai masalah. Malangnya, seseorang tidak boleh dengan mudah menentuluar daripada ujian yang positif ke atas manusia kerana sebatian yang bertanggungjawab hendaklah ditentukan terlebih dahulu sebelum penilaian toksikologi yang menyeluruh dapat dibuat.

4.5.2 Reka bentuk program persampelan

Untuk menilai kualiti air yang dibekalkan kepada pengguna, maklumat mengenai kualiti biasanya diperlukan bagi satu jangka masa (yang kualitinya mungkin berubah). Program persampelan perlu direka bentuk agar meliputi perubahan rawak dan sistematik dalam kualiti air dan memastikan bahawa sampel yang diambil menggambarkan kualiti air bagi keseluruhan sistem pengagihan. Kekerapan persampelan perlulah cukup tinggi untuk membolehkan program tersebut memberi maklumat yang bermakna sementara pada masa yang sama seeloknya mengurangkan usaha analisis dan persampelan. Walau bagaimanapun, kekerapan persampelan boleh dikurangkan apabila ada bukti bahawa bahan tertentu tidak pernah hadir di dalam air atau apabila bekalan air diperolehi daripada sumber yang terhad pendedahannya kepada sisa-sisa industri, domestik dan pertanian.

Jenis dan magnitud perubahan spatial dan temporal kepekatan juzuk tertentu dalam air bergantung kepada sumber dan sifat juzuk tersebut semasa berada dalam sistem pengagihan dan servis.

Bahan boleh dikelaskan kepada dua jenis u tama:

Jenis l. Bahan yang kepekatannya tidak mungkin berubah semasa pengagihan. Kepekatan bahan ini dalam sistem pengagihan sebahagian besarnya ditentukan oleh kepekatannya ketika memasuki sistem bekalan dan bahan tersebut tidak bertindak balas semasa berada dalam sistem pengagihan.

Jenis 2. Bahan yang kepekatannya boleh berubah semasa pengagihan. (a) Bahan yang kepekatannya semasa dalam pengagihan bergantung

Page 118: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

104 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

termmnanya kepada kepekatan ketika memasuki sistem bekalan tetapi mungkin akan mendak semasa tindak balas (yang merubahkan kepekatan) ketika berada dalam sistem pengagihan.

(b) Bahan yang berpunca daripada sistem pengagihan. Pengelasan ini hanya digunakan kepada air yang dibekalkan menerusi

paip. Dalam kaedah pembekalan yang lain, juzuk-juzuk di dalam air perlu dianggap sebagai bahan dari Jenis l.

Bahan yang sama mungkin tergolong dalam kelas yang berbeza dalam sistem pengagihan yang berbeza. Juzuk fizikal dan kimia yang nilai garis panduannya telah disarankan boleh dikelaskan seperti berikut:

Jenis l. Arsenik, klorida, sianid, fluorida, keliatan, racun perosak, sele­nium, natrium, sulfat dan pepejal terlarut jumlah.

Jenis 2a. Aluminium, benzena, alkana/alkenalbenzena/fenol terklorin, kloroform, warna, bau dan rasa, mangan, pH, fenol dan kekeruhan.

Jenis 2b. Benzo[a]pirena, kadmium, kromium, kuprum, plumbum dan zink.

4.5.2.1 Kekerapan penilaian

Persampelan dan penilaian yang lebih kerap diperlukan bagi juzuk-juzuk mikrobiologi tetapi pengawalan ke atas sebatian organik dan bukan organik yang mempunyai perkaitan dengan kesihatan tidak memerlukan persampelan dan analisis yang kerap. Penilaian yang menyeluruh perlu dibuat apabila sebarang sumber air yang baru mula beroperasi dan sejurus selepas berlaku sebarang perubahan yang besar dalam proses rawatan. Selepas itu, sampel perlu dianalisis berulang kali, kekerapannya ditentukan oleh keadaan setempat. Tambahan lagi, maklumat setempat mengenai perubahan di dalam kawasan tadahan (terutama aktiviti pertanian dan industri) adalah penting dan boleh digunakan untuk meramal masalah pencemaran yang mungkin timbul dan oleh yang demikian memerlukan pengawasan yang lebih kerap ke atas sebatian tertentu.

Kekerapan penilaian air minum bagi menentukan kualiti estetik tidak boleh dianggap mudah. Sesetengah juzuk, contohnya, natrium atau klorida, hadir dalam air pada sumber dan yang lainnya masuk ke dalam air semasa proses rawatan air. Sifat dan juzuk yang lain, seperti rasa, kuprum, zink dan lain-lain mungkin berubah dengan banyaknya bergantung kepada bentuk pertimbangan yang lain atau hubungannya dengan jenis sistem pengagihan. Jelas sekali, setengah-setengah juzuk dan sifat air memerlukan penilaian yang agak kerap sementara bagi yang menunjukkan perubahan tahap kepekatan yang sedikit, penentuannya adalah kurang kerap.

4.5.2.2 Lokasi persampelan

Lokasi yang sesuai bagi tujuan persampelan perlu dipilih dengan berhati-hati untuk

Page 119: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 105

memperolehi sampel yang dapat menggambarkan keseluruhan sistem atau kawasan tertentu yang bermasalah. Saranan yang tepat mengenai pemilihan lokasi yang betul tidak dapat diberi disebabkan oleh kerumitan yang terbabit; lokasi persampelan sebaiknya dipilih menggunakan pengetahuan tempatan mengenai masalah tertentu, sumber air dan sistem pengagihan.

Bagi bahan Jenis l, biasanya cukup dengan mengambil sampel air yang memasuki sistem bekalan. Apabila dua atau tiga air yang mempunyai kepekatan bahan Jenis l yang berbeza-beza masuk ke dalam rangkaian pengagihan yang sama, persampelan tambahan mungkin diperlukan.

Kepekatan bahan Jenis 2 mungkin berubah di antara titik bekalan dan pili pengguna. Banyak proses yang saling berkait boleh berlaku (contoh, kakisan ke atas paip, pemendakan pepejal, tindak balas di antara bahan-bahan di dalam air) yang memerlukan pengambilan sampel dibuat di pili pengguna. Pemilihan pili tidak boleh berdasarkan ke atas satu asas yang umum dan hendaklah bergantung kepada pertimbangan keadaan tertentu yang terbabit. W alau bagaimanapun, 2 strategi persampelan yang keterlaluan boleh dibezakim: (i) pili dipilih secara rawak (ii) pili dipilih secara sistematik berdasarkan maklumat mengenai faktor­faktor yang menjejas bahan yang ingin dikaji.

Sifat semula jadi dan magnitud perubahan spatial kualiti air dan objektif pengawasan akan menentukan yang mana satu di antara pendekatan ini (ataupun gabungannya) adalah yang paling sesuai. Persampelan secara rawak biasanya lebih sesuai apabila perubahan kualiti di sesuatu kawasan adalah rawak sepenuhnya tetapi ia mungkin tidak sesuai sekiranya ada perbezaan kualiti yang sistematik di antara bahagian yang berlainan di dalam sistem pengagihan. Sebagai contoh, persampelan secara rawak bagi plumbum mungkin tidak sesuai bagi sistem pengagihan yang l% daripada paip domestik/servisnya diperbuat daripada plumbum. Sebaliknya, pergantungan penuh ke atas persampelan yang sistematik mungkin kurang bijak kerana ia tidak dapat memberi sebarang bukti sama ada pendekatan ini mencukupi atau tidak. Sekiranya persampelan secara rawak telah dipilih, adalah penting supaya tempat persampelan dipilih ber­dasarkan asas rawak yang sebenar, perhatian diberi supaya sampel tidak diambil di tempat yang sama selalu atas sebab ia mudah atau jalan masuknya mudah.

4.5.2.3 Masa persampelan

Kualiti air mentah, keberkesanan proses rawatan dan kesan sistem pengagihan ke atas kualiti air minum semuanya akan berbeza dengan masa.

Bagi bahan Jenis l, membuat analisis ke atas air yang memasuki sistem bekalan biasanya dapat memberi asas pengawasan yang sesuai. Dengan itu, faktor utama dalam menetapkan masa dan kekerapan persampelan ialah kepekatan bahan yang ingin dikaji, perubahan dan hadnya, sekiranya ada, yang terjejas oleh rawatan.

Page 120: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

106 ASPEK KIMJA DAN FIZIK

Kepekatan bahan Jenis 2 juga terjejas oleh banyak proses dan dengan itu cenderung menunjukkan perubahan yang kompleks dan tidak menentu mengikut masa. Setiap keadaan (bahan, sistem pengagihan, maklumat yang diperlukan) memerlukan pemeriksaan secara individu. Objektif pengawasan akan memberi kesan yang besar terhadap pemilihan masa persampelan.

Sekiranya perubahan temporal kualiti air adalah rawak sepenuhnya, masa persampelan adalah tidak penting. Anggaran statistik mengenai bilangan sampel yang patut diambil daripada pili tertentu bagi suatu jangka masa, boleh pada prinsipnya, dibuat dalam keadaan seperti itu tetapi masalah timbul sekiranya perubahan adalah sistematik.

Apabila ada perubahan kualiti air yang mendadak, jangka masa sebenar sampel diambil boleh menjejaskan keputusan analisis dengan banyaknya. Sampel komposit yang diambil dalam tempoh masa tertentu akan memberi nilai purata berat-masa manakala satu sampel tunggal akan memberikan nilai yang banyak bergantung kepada perubahan yang rawak dan berkitar. Penggunaan peralatan bagi tujuan pengawasan yang berterusan mungkin berguna tetapi ini selalunya tidak boleh dilaksanakan bagi kesemua pemboleh ubah.

Masa dan lokasi persampelan hendaklah dipilih bersama-sama kerana jumlah persampelan dan analisis yang boleh dilaksanakan adalah terhad. Dua strategi yang keterlaluan adalah: (a) mengambil sampel daripada bilangan pili yang banyak, setiap satu hanya sekali atau beberapa kali (b) mengambil sampel daripada bilangan pili yang kurang tetapi kerap bagi setiap satu. Perlu diberi perhatian bahawa persampelan yang terlalu kerap akan menghasilkan data yang tidak diperlukan dan meningkatkan kos dengan banyaknya.

Magnitud relatif perubahan temporal dan spatial kualiti air adalah jelas merupakan faktor penting dalam memilih strategi. Apabila perubahan dari segi kawasan adalah lebih predominan, usaha yang lebih besar biasanya akan ditumpukan kepada strategi (a) daripada strategi (b) dan sebaliknya.

4.5.2.4 Pengawasan nilai garis panduan

Sekiranya nilai garis panduan bagi bahan Jenis 2 adalah dianggap sebagai kepekatan yang tidak seharusnya dilampaui untuk sebarang masa atau tempat, tugas mereka bentuk program persampelan menjadi amat sukar. Bagi kes bahan Jenis l yang memerlukan pengawasan mungkin hanya di satu (atau di beberapa) lokasi, kesukaran adalah sedikit tetapi masih juga menimbulkan masalah.

Sekiranya pengawasan berterusan tidak dapat dilaksanakan, beberapa sampel individu perlu dianalisis dan kualiti air bekalan pada masa yang lain didasarkan secara statistik daripada keputusan tersebut. Adalah sukar untuk menganggar nilai maksimum daripada data + tersebut (terutama kerana sifat semula jadi pengagihan statistik kepekatan bahan selalunya tidak diketahui) dan nilai maksimum yang dianggarkan adalah terdedah kepada ketidakpastian yang

Page 121: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 107

agak tinggi. Dalam keadaan ini, kriteria alternatif bagi menentukan pematuhan kepada garis panduan diperlukan. Sebagai contoh, kriteria pematuhan boleh dinyatakan seperti rerikut:" X% daripida kesemua sampel yang ada (iaitux% dari penduduk statistik) tidak melebihi nilai garis panduan." Walau bagaimanapun, oleh kerana bilangan keputusan adalah terhad, perlu diingat bahawa ada ketidakpastian dalam menganggarkan peratus tersebut. Risiko membuat keputusan yang salah hendaklah dikurangkan ke tahap yang boleh diterima melalui pemilihan bilangan sampel dan ralat analisis yang sesuai. Sudah tentu, kriteria lain sebagai contoh yang berdasarkan kepekatan purata bahan, boleh digunakan.

Sebagai tambahan kepada pendekatan statistik untuk menentukan pematuhan, perhatian patut juga diberi kepada pemilihan masa persampelan (dan lokasi, dalam kes bahan Jenis 2) dalam hubungan dengan sifat bahan tertentu di dalam sistem pengagihan. Sebagai contoh, dalam kes plumbum, berbagai-bagai bentuk persampelan adalah mungkin, seperti sampel pengambilan pertama (iaitu sampel yang diambi.l selepas air bertakmg dalam sistem pe~gagihan semalaman), sam~l yang diambil secara rawak pada waktu siang, sampel terpancur dan lain-lain. Kepekatan plumbum yang tertinggi diperolehi daripada sampel pengambilan-pertama tetapi ia agak sukar untuk dikumpulkan. Sampel terpancur sebaliknya memberi nilai yang paling seragam, tetapi menggambarkan pendedahan air yang minimum kepada plumbum. Sampel yang dikumpul secara rawak pada siang hari walaupun memberi gambaran sebenar air yang diminum oleh pengguna, memberi tahap pemboleh ubah yang paling tinggi dan adalah perlu untuk mengumpullebih banyak sampel agar tahap purata pendedahan dapat ditentukan. Pertimbangan yang sama seperti di atas akan digunakan kepada bahan Jenis 2 yang lain, walaupun perubahan spatial dan temporal sudah tentu akan mengikut corak yang berbeza.

Akhir sekali, apabila menimbangkan kriteria bagi menentukan pengawasan mematuhi nilai garis panduan, perhatian hendaklah diberi kepada kawasan dan masa sesuatu penilaian itu dibuat.

Secara am, kawasan tersebut akan didasarkan kepada sistem air bekalan individu walaupun subbahagian dalam sistem bekalan air mungkin berguna sekiranya bahan yang digunakan dalam sistem pengagihan berbeza dengan banyaknya di antara satu dengan yang lain. Dalam sesetengah keadaan, mungkin lebih baik program persampelan direka bentuk agar risiko membuat kesimpulan yang salah mengenai pematuhan berubah bergantung kepada saiz penduduk yang dibekalkan air dalam kawasan yang berbeza.

4.5.3 Pengambilan sampel

Sampel sepatutnya memenuhi dua syarat: (a) air yang memasuki bekas sampel tersebut perlulah menggambarkan sampel itu dan (b) kepekatan bahan yang hendak ditentukan tidak berubah di antara masa persampelan dan analisis.

Page 122: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

108 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

4.5.3.1 Pili pengguna

Apabila keseluruhan atau sebahagian daripada air yang keluar dari pili dikumpul, kepekatan bahan yang ingin ditentukan mungkin akan terjejas oleh 2 faktor utama: kadaralir daripada pili dan isipadu air yang dikumpul. Bahan dari Jenis l selalunya tidak diganggu oleh faktor ini; walau bagaimanapun, ini tidak benar bagi bahan dari Jenis 2 yang mempunyai dua masalah asas:

(i) Sekiranya kadaralir yang biasa digunakan oleh pengguna juga digunakan bagi persampelan, mungkin ada kesukaran untuk membandingkan kualiti air daripada pili yang berbeza yang disampel pada kadar alir yang berbeza. Sebaliknya, jika kadaralir yang seragam digunakan untuk mengurangkan masalah ini, kualiti yang diperhatikan mungkin tidak menggambarkan kualiti air seperti yang digunakan oleh pengguna.

(ii) Apabila sampel diambil ketika berlakunya perubahan kualiti yang sistematik atau cepat, isipadu sampel yang dikumpul boleh menjejaskan kualiti air. Keadaan ini mungkin timbul, khususnya, bagi bahan Jenis 2. Dalam kes ini, penyelesaian yang praktis adalah untuk menyatakan isipadu sampel yang hendak dikumpulkan.

4.5.3.2 Kestabilan sampel

Kepekatan bahan yang hendak ditentukan di dalam sampel boleh berubah di antara masa persampelan dan analisis hasil dari (a) pencemaran oleh faktor luar semasa pengumpulan sampel (b) pencemaran daripada bekas atau (c) daripada proses kimia, fizik dan biologi yang berlaku di dalam sampel (22).

Ralat yang serius boleh berlaku melainkan langkah yang sesuai diambil tetapi biasanya piawai atau kaedah beranalisis yang disarankan telah direka bentuk untuk mengelakkan pencemaran oleh bekas sampel dan meminimumkan perubahan kepekatan bahan semasa air berada dalam simpanan (23). Tambahan lagi, kaedah pengawetan ke atas sampel biasanya akan ditentukan oleh kaedah beranalisis yang digunakan. Ujian hend&klah juga dijalankan untuk memastikan kepekatan bahan yang sedang ditentukan tidak berubah dengan banyaknya di antara masa pemungutan sampel dan analisis.

4.5.4 Analisis

Apabila sampel air dianalisis bagi sesuatu bahan, kejituan keputusan bergantung sepenuhnya ke atas sebarang ralat yang timbul semasa analisis.

Kajian antara makmal dari pelbagai negara telah menunjukkan bahawa kesilapan analisis yang serius berlaku, kadangkala sehingga beratus-ratus peratus. Biasanya, kesilapan beranalisis ini adalah besar bagi bahan yang berkepekatan rendah. Pengawalan kualiti hendaklah merupakan bahagian asas

Page 123: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALm AIR MINUM JJLID l 109

bagi sebarang program persampelan dan analisis, terutama apabila keputusan yang diperolehi hendak dibandingkan dengan piawai numerikal atau garis panduan. Prosedur beranalisis yang sesuai untuk memperolehi piawai kejituan yang diperlukan biasanya boleh didapati; masalah praktis adalah untuk memastikan penggunaannya adalah betul. Di sesetengah negara, mungkin ada masalah berkaitan dengan kemudahan untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan. Sekiranya masalah ini ingin diatasi, adalah penting supaya (i) ralat keseluruhan maksimum yang boleh diterima bagi setiap bahan hendaklah ditentukan berdasarkan maklumat yang diperlukan bagi kerja pengawasan (atau kerja penentuan); (ii) kaedah analisis yang sesuai perlu digunakan dengan betul supaya kejituan yang diingini diperol~hi.

Berbagai-bagai aspek am berkaitan dengan perkara ini dipertimbangkan di dalam bahagian yang selanjutnya.

4.5.4.1 Pernyataan kejituan yang diperlukan

Pada prinsipnya, kejituan prosedur analisis ditentukan oleh objektif program persampelan dan analisis yang mungkin berbeza bergantung kepada keadaan. Dengan itu, definisi yang boleh digunakan secara umum untuk menyatakan kejituan yang dikehendaki tidak boleh diberi dan perhatian adalah terhad kepada pertimbangan empat perkara penting:

(i) Kejituan yang diperlukan hendaklah dinyatakan dengan jelas, dalam bentuk kuantitatif, supaya kriteria yang jelas bagi memilih kaedah analisis yang sesuai diperolehi. Tanpa kriteria tersebut, pendekatan secara makmal untuk mernilih kaedah mungkin ditentukan oleh faktor-faktor lain (contoh, kepantasan kaedah analisis, kos) yang boleh merosakkan kejituan.

(ii) Apabila matlamat kejituan sebarang analisis dibuat dengan lebih ketat, masa dan usaha yang diperlukan untuk menjalankannya (dan dengan itu kos) akan meningkat - biasanya tidak seimbang dengan pembaharuan yang diperolehi dalam kejituan. Amalan yang kerap dilakukan dan mahal pula ialah menetapkan had kejituan atas asas pertimbangan statistik dan analisis dan tidak menimbangkan makna sebenar sesuatu ralat. Bagi sesetengah bahan pada kepekatan rendah, kesilapan ± 50% mungkin tidak mempunyai kepentingan kesihatan atau kepentingan sanitari yang sebenar. Dengan itu, penetapan matlamat yang ketat dan tidak perlu patut dielakkan.

(iii) Kebanyakan bahan yang garis panduannya dipertimbangkan di sini mungkin hadir pada kepekatan yang rendah dan dengan· itu had pengesanan biasanya merupakan kriteria terpenting dalam memilih kaedah analisis. Adalah penting supaya kepekatan terendah bahan yang ingin dikaji ditentukan. Secara amnya, kepekatan ini akan dianggap sebagai had pengesanan yang diperlukan. Dengan itu, mungkin berfaedah untuk menetapkan had pengesanan yang diperlukan kepada satu per sepuluh daripada nilai garis panduan yang disarankan.

Page 124: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

110 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

(iv) Pertimbangan yang berhati-hati hendaklah diberi kepada cara menyatakan kejituan. Kenyataan seperti 'Ralat keputusan tidak sepatutnya melebihi 10% ", walaupun biasa digunakan, tidak disarankan kerana tiga sebab:

(a) Had keyakinan statistik yang diperlukan tidak dinyatakan, (b) Peratus ralat tidak dapat tidak, meningkat dengan banyaknya apabila

had pengesanan dihampiri, dan (c) tidak ada penunjuk diberi mengenai magnitud komponen- komponen

sistematik dan rawak bagi ralat jumlah yang boleh diterima. Pendekatan yang lebih realistik dan praktis untuk menyatakan ketepatan

adalah seperti berikut: 'Ralat jumlah yang boleh diterima (95% keyakinan) adalah sama dengan had pengesanan yang diperlukan atau p% daripada kepekatan, yang mana satu lebih besar. Ralat rawak dan sistematik (95% keyakinan) hendaklah tidak melebihi separuh daripada ralat jumlah. Dengan menetapkan p = 20, nilai yang boleh diterima di antara ketepatan dan kos diperolehi, tetapi nilai p, iaitu bahagian ralat jumlah di antara komponen sistematik dan rawak, dan tahap keyakinan, semuanya hendaklah dipertimbangkan (dan mungkin perlu diubah) dalam hubungannya dengan keadaan pengawasan tertentu. Namun apa pun nilai yang dipilih, bentuk pemyataan seperti di atas adalah disarankan.

4.5.4.2 Memilih kaedah analisis yang sesuai.

Berbagai-bagai kaedah atau 'piawai' bagi menganalisis air telah dikeluarkan oleh beberapa agensi kebangsaan dan antarabangsa (23,24)".Sering difikirkan bahawa kejituan analisis yang mencukupi boleh dicapai tanpa sebarang masalah dengan $yarat kesemua makmal menggunakan kaedah piawai yang sama. Pengalaman menunjukkan ini bukanlah kes yang sebenar kerana berbagai-bagai faktor luaran boleh menjejaskan kejituan keputusan. Contohnya, termasuklah ketulenan reagen, jenis alat dan prestasinya, tahap pengubahsuaian kaedah di dalam makmal tertentu dan kemahiran juga ketelitian penganalisis. Faktor ini mungkin berubah mengikut masa di dalam sesebuah makmal atau di antara satu makmal dengan yang lain. Tambahan lagi, kejituan yang diperolehi dengan menggunakan kaedah tertentu kerap bergantung kepada sifat semula jadi dan komposisi sampel. Adalah tidak penting untuk menggunakan kaedah piawai kecuali dalam kes pemboleh ubah 'bukan spesiflk' seperti rasa dan bau, wama dan kekeruhan. Dalam kes ini, keputusan adalah ditentukan oleh kaedah yang digunakan dan dengan itu, kesemua makmal perlu menggunakan kaedah yang sama sekiranya ingin memperolehi keputusan yang boleh dibandingkan.

Beberapa pertimbangan adalah penting dalam memilih kaedah analisis;

Lihat juga : UNEPIWHO/UNESCO/WMO Project on Global Quality Monitoring. GEMS/ Water operational guide. Unpubisħed WHO document ETSnS.S

Page 125: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 111

(i) Pertimbangan utama ialah kaedah yang dipilih dapat memberi keputusan di dalam had ketepatan diinginkan. Faktor-faktor lain seperti kepantasan kaedah analisis dan mudah untuk dilaksanakan hanya perlu dipertimbangkan apabila memilih di antara kaedah-kaedah ini yang hendak digunakan setelah kaedah itu memenuhi kriteria di atas.

(ii) Terdapat banyak prosedur yang berbeza bagi mengukur dan melaporkan kesilapan setiap kaedah yang digunakan. Ini merumitkan dan menimbulkan keraguan yang tidak sepatutnya terhadap keberkesanan pemilihan kaedah, dan cadangan bagi pemiawaian prosedur tersebut telah pun dibuat (23). Adalah dihasratkan agar perincian kesemua kaedah analisis diterbitkan bersama­sama dengan prestasinya supaya dapat ditafsirkan dengan jelas.

(iii) Sekiranya keputusan analisis daripada satu makmal dengan makmal yang lain dibandingkan dengan atau tanpa piawai numerikal, adalah lebih baik sekiranya ia tidak dikaitkan dengan kesilapan yang sistematik. Ini tidak mungkin dapat dijalankan dari segi praktis, tetapi ia menekankan mengapa setiap makmal perlu memilih kaedah yang ralat sistematiknya telah dinilai dengan sepenuhnya dan telah dibuktikan rendah.

4.5.4.3 Kawalan ke atas kualiti analisis

Walau apa pun kaedah yang dipilih, prosedur yang sesuai untuk mengawal kualiti analisis perlu dilaksanakan bagi memastikan keputusan yang dihasilkan mempunyai kejituan yang mencukupi. Kawalan ke atas kualiti analisis telah dibincangkan dengan terperinci di tempat lain (23,24)". Oleh sebab terdapat berbagai-bagai bahan, kaedah, peralatan dan tahap kejituan yang dikehendaki terbabit dalam pengawasan air minum, banyak aspek-aspek pengawalan kualiti beranalisis yang praktis dan terperinci terlibat sama. Ini adalah di luar skop dokumen ini, yang hanya dapat memberi sedikit idea mengenai pendekatan yang terbabit.

Sebelum sampel dianalisis dengan kaedah yang dipilih, ujian awalan hendaklah dibuat oleh setiap makmal untuk memberikan anggaran kejituan (ralat keputusan yang rawak). Analisis sampel yang rutin (diiringi oleh pemeriksaan kejituan yang kerap) boleh dimulakan apabila keputusan ralat daripada ujian awalan adalah kecil dan boleh diterima. Ujian awalan ini boleh dan perlu memeriksa sumber ralat sistematik yang tertentu tetapi ini biasanya sukar bagi makmal rutin. lni menekankan perlunya pemilihan kaedah yang baik di peringkat awal dan juga satu bentuk kawalan kualiti analisis yang lain, iaitu pengujian antara makmal. Ujian ini biasanya merupakan pendekatan tunggal yang terbaik untuk memeriksa ralat sistematik tetapi hendaklah dibuat setelah ujian awalan kejituan selesai dilaksanakan. Mungkin terdapat kesukaran dalam melaksanakan program kawalan ke atas kualiti analisis sekiranya makmal penyelaras perlu berurusan dengan bilangan besar makmal yang lain atau

Page 126: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

112 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

makmal yang jauh. Satu struktur yang tersusun yang melibatkan makmal­makmal penyelaras dan makmal-makmallain yang terbabit boleh mengatasi kesukaran tersebut.

4.6. Langkaħ-langkaħ memperbaik

4.6.1 Umum

Pengawasan ke atas air bekalan dapat memberi maklumat yang berguna kepada pihak yang bertanggungjawab membekal air dan mengawal sumber air sekurang-kurangnya mengenai dua perkara: (a) ia membantu menilai keberkesanan rawatan, sekiranya ada, dan juga menunjukkan sama ada pemboleh ubah kualiti air adalah dalam had yang da pat diterima dan (b) memberi maklumat yang berguna mengenai perubahan kualiti air secara semula jadi dan bermusim. Nilai melebihi had yang ditetapkan hendaklah dilihat dengan berhati-hati sebelum sebarang langkah memperbaik atau memperbetul dirancang. Adalah penting terlebih dahulu menilai dan menentukan sama ada peningkatan had sebarang pemboleh ubah yang diperhatikan adalah disebabkan oleh perubahan terwujud dalam kualiti air ataupun oleh faktor pencemaran dari luar. Sebagai contoh, sungai atau anak sungai yang menerima efluen domestik yang sudah dirawat mungkin semasa berlakunya pengurangan aliran yang bermusim, menunjukkan tahap klorida yang tinggi disebabkan oleh kadar pencairan yang rendah berbanding semasa musim hujan. Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, kepekatan sesetengah bahan tertentu mungkin bertambah atau berkurangan disebabkan oleh perubahan yang berlaku dalam sistem pengagihan. Dengan itu, pengetahuan yang menyeluruh mengenai keadaan tempatan merupakan prasyarat bagi diagnos yang betul dan bagi memutuskan tindakan memperbaik yang sesuai untuk sesuatu keadaan.

Apabila nilai garis panduan bagi juzuk atau pencemar dilampaui, pihak yang bertanggungjawab hendaklah ditemui bagi mendapatkan nasihat mengenai tindakan memperbetul yang sesuai. Tempoh masa sesuatu nilai garis panduan mungkin dilampaui tanpa menjejaskan kesihatan bergantung kepada sifat semula jadi bahan dan kepekatannya. Walau bagaimanapun, kepekatan bahan tersebut di dalam sebarang air bekalan tidak sepatutnya dibenarkan melebihi sebarang nilai yang mempunyai kaitan dengan kesihatan bagi tempoh masa yang lama. Tindakan memperbaik yang sesuai perlu diambil dan pihak yang ber­tanggungjawab seharusnya mempunyai kuasa yang sah untuk melaksanakan tindakan ini. Sebagai tambahan, motivasi dan didikan kepada pengguna akan selalu terbukti berkesan dalam menyelesaikan kebanyakan daripada masalah. Setelah masalah dikenal pasti, dan magnitud juga sebarang kesan terhadap kesihatan telah dinilai, kesegeraan tindakan memperbetul yang patut diambil ħendaklah ditentukan. Dalam kes yang keterlaluan, sumber air lain yang bersih

Page 127: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 113

mungkin perlu dibekalkan dengan segera. Aksiom 'mencegah lebih baik daripada merawat' adalah berkait kepada

penyenggaraan air bekalan yang kualitinya seragam dan diterima. Kebanyakan masalah yang mungkin timbul boleh dicegah dengan memelihara keutuhan sumber air mentah dan kawasan tadahannya, melalui penyenggaraan dan pengawasan yang betul ke atas loji rawatan dan sistem pengagihan, melalui latihan kepada pengurus dan pekerja loji, dan didikan kepada pengguna. Pengawalan sumber seharusnya menerima perhatian yang paling besar oleh kerana loji rawatan yang paling elok sekalipun tidak boleh diharapkan sepenuhnya sepanjang masa.

4.6.2 Langkaħ-langkaħ memperbaik juzuk kimia yang membimbangkan kesiħatan

Tindakan yang diperlukan untuk membetulkan masalah pencemaran seharusnya bergantung kepada bentuk masalah dan tahapnya dan sama ada ia berpunca daripada sumber air mentah, loji rawatan atau sistem pengagihan.

4.6.2.1 Sumber air mentah

Bagi air permukaan, membuat perubahan yang bijak pada tempat pengambilan air mentah mungkin dapat menyelesaikan sesetengah masalah. Beberapa penyesuaian dalam pengawalan selalunya boleh dibuat apabila rawatan air didahului oleh simpanan. Kadangkala, tindakan memperbetul yang segera (iaitu selepas tumpahan kimia) mungkin melibatkan penangguhan sementara bekalan air, dan menyediakan air bekalan lain yang bersih atau menggunakan kaedah rawatan-bersedia (penapis karbon, pengklorinan lampau). Tindakan memperbetul dalam tempoh masa sederhana dan panjang mungkin melibatkan penukaran sumber air kepada sumber yang baru, mengenal pasti dan me­nyingkirkan atau mengawal pencemaran dari industri, kawasan perbandaran atau sumber pencemaran merata (contoh, menukar amalan pertanian) dan menge­hadkan kemasukan aktiviti atau mengubah suai aktiviti yang dibenarkan di kawasan tadahan atau di sumber air itu sendiri.

4.6.2.2 Loji rawatan

Walaupun bahan kimia yang digunakan dalam rawatan air selalunya tidak merupakan sumber utama pencemaran, penggunaan bahan kimia ini perlu dikawal oleh pihak berkuasa negara yang berkenaan. Pengawalan yang tidak mencukupi terhadap berbagai-bagai langkah rawatan dalam kerja-kerja bekalan air mungkin menghasilkan air yang mempunyai tahap pencemaran yang tinggi. Kekurangan ini boleh diperbetulkan dengan mudah dengan memberi perhatian

Page 128: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

114 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

yang sesuai kepada keberkesanan operasi dan pengawalan ke atas setiap proses. Makmal yang lengkap dengan peralatan dan pekerja yang terlatih boleh membantu mencapai matlamat ini. Apabila klorin yang digunakan sebagai bahan pembasmi kuman bertindak dengan juzuk organik, tahap pencemar organik terklorin yang tidak dapat diterima mungkin dihasilkan. Proses koagulasi yang berkesan, perubahan pada tempat pemasukan klorin dan dosnya, dan penggunaan bahan pembasmi kuman yang lain boleh mengurangkan tahap sebatian organik terklorin. Banyak pencemar organik boleh dikeluarkan daripada air yang dirawat dengan mengalirkannya melalui lapisan media penapis karbon­teraktif, tetapi keberkesanan penapis bergantung kepada jenis pencemar organik. Pengotoran dan pertumbuhan organisma di atas lapisan karbon juga boleh memberi kesan yang berlawanan kepada keberkesanan rawatan. Tahap nitrat boleh dikurangkan di loji rawatan melalui proses dinitrifikasi biologi atau pada kos yang lebih tinggi, melalui pertukaran ion. Tindakan yang paling sesuai bagi sebarang masalah hanya boleh ditentukan oleh pihak yang bertanggungjawab yang sudah biasa dengan keadaan tempatan dan teknologi yang ada.

4.6.2.3 Sistem pengagihan

Bahan pencemar boleh memasuki sistem pengagihan air melalui sambungan­silang, aliran-balik, melalui bahagian yang pecah dan bocor atau mungkin daripada bahan-bahan yang digunakan dalam sistem binaan. Masalah itu boleh diatasi melalui kerja-kerja memperbaik, menukar atau menggantikan bahagian­bahagian dalam sistem pengagihan. Sementara itu, cara lain untuk mengagihkan air yang bersih perlu dibuat. Apabila kepekatan plumbum pada air pili adalah terlalu tinggi disebabkan oleh paip yang diperbuat daripada plumbum, rawatan air berpusat untuk mengurangkan kepelarutan plumbum perlu dilaksanakan. Untuk mencapai matlamat ini bagi air yang beralkali rendah, pH air di kerja­kerja rawatan hendaklah dinaikkan supaya pH pada pili pengguna adalah di antara 8.0 - 8.5, jika boleh dengan ditambah lagi kealkalian untuk meninggikan kapasiti penimbal. Bagi air yang sememang tinggi kealkaliannya, peningkatan pH yang mudah, sebagai contoh dengan mengeluarkan karbon dioksida atau menambahkan alkali, mungkin tidak mengurangkan kepekatan plumbum secukupnya dan kaedah rawatan yang lain, seperti penambahan ortofosfat mungkin diperlukan. Sekiranya masih ada masalah, penukaran paip servis jenis plumbum dengan bahan yang lebih sesuai perlu dipertimbangkan. Sebagai langkah jangka pendek, pengguna perlu dinasihatkan supaya memancur pili sebelum mengambil air untuk diminum.

4.6.2.4 Bekalan tanpa paip

Bekalan air awam terutama yang diperolehi daripada air bumi mungkin

Page 129: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l 115

mengandungi setengaħ-setengaħjuzuk pada taħap yang tinggi (contoh, fluorida) bagi satu jangka masa tertentu. Dalam kes tersebut, pengawasan akan menentukan sama ada perlu atau tidak mencari sumber lain sebagai langkaħ jangka panjang.

Pengumpulan air daripada bumbung rumaħ dilakukan di kebanyakan negara yang sedang membangun. Langkaħ berhati-hati perlu diambil untuk memastikan baħan binaan bumbung tidak merupakan sumber pencemaran.

4.6.2.5 Bekalan melalui botol

Sekiranya bekalan melalui botol didapati mengandungi taħap pencemar kirnia yang tinggi, ia boleh disebabkan oleh pencemaran di punca air atau resapan keluar baħan kimia daripada bekas itu sendiri. Dalam kes yang pertama, sumber air mungkin terpaksa ditolak dan diganti dengan sumber yang baru atau pembotolan harus diberhentikan sehingga keadaan normal pulih seperti sediakala. Sekiranya pencemaran datangnya daripada baħan bekas itu sendiri, penggunaan baħan lain yang lebih sesuai perlu dipertimbangkan.

4.6.2.6 Bahan kimia dalam rawatan air dan bahan binaan

Bahan kimia toksid di dalam air rninum hasil daripada rawatan kirnia atau baħan binaan yang digunakan dalam sistem bekalan air sebaiknya dikawal oleh spesifikasi yang sesuai bagi baħan kirnia dan baħan binaan yang digunakan. • Sebagai contoh, berbagai-bagai kirnia pembantu koagulan polielektrolit boleh didapati sekarang dan kehadiran baki monomer yang tidak bertiOOak balas adalaħ membimbangkan (25). Sebagai contoh, banyak polielektrolit adalaħ berasaskan akrilarnida polimer dan kopolimer. Dalam kedua-duanya, akrilarnida monomer hadir sebagai bendasing yang mempunyai kepekatan yang terlampau rendah. Klorin bagi tujuan pembasmian kuman kadangkala didapati mengandungi karbon tetraklorida. Pencemaran air minum dalam bentuk ini seeloknya dikawal melalui penggunaan peraturan mengenai produk itu sendiri dibandingkan dengan kualiti air. Peraturan kebangsaan yang ketat terhadap kualiti baħan paip juga dapat menghindarkan kemungkinan pencemaran air rninum oleh monomer vinil klorida dan olehjuzuk-juzuk surih lain daripada paip plastik. Pengawalan pencemaran air bekalan melalui kaedah polimeran dan salutan menggunakan pelarut in situ memerlukan pembentukan kod amalan yang sesuai, sebagai tambaħan kepada pengawalan kualiti baħan yang digunakan.

4.6.2. 7 Keberkesanan langkah-langkah memperbaik

Tindakan memperbaik untuk menyelesaikan rnasalah pencemaran tidak sepatutnya

a Treatment agents and processes for drinking water and tħeir effects on health. Reports of a working group. WHO Regional Office for Europe. Unpublished document ICP/CEP 101(6); 1978.

Page 130: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

116 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

mendatangkan masalaħ baru. Sebarang perubaħan yang dibuat dalam rawatan dan pengagihan air perlu diawasi dengan teliti untuk memastikan yang tindakan memperbaik adalah berkesan. Ini boleh menjadi sukar sekiranya pencemaran tidak berlaku secara berterusan tetapi dengan adanya sistem susulan yang bagus, maklum balas keputusan yang cekap dan penyimpanan rekod yang cermat, penilaian yang boleh dipercayai dapat dibuat. Sesungguhnya, dengan memeriksa semula operasi dan data kualiti air secara sistematik, sesetengah daripada masalah kualiti air yang mungkin timbul boleh diramalkan dan dengan itu langkah pengawalan yang sesuai boleh diambil.

4.6.3 Langkah-langkah memperbaik kualiti estetik air minum

Segala usaha perlu dijalankan untuk menghasilkan air minum yang boleh diterima oleh pengguna dari segi war!la, kekeruhan, bau dan rasa. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan aduan diterima dan dalam sesetengah kes, mengakibatkan penggunaan sumber air minum lain yang kurang sesuai. Tahap kekeruhan yang tinggi juga boleh menyebabkan proses pembasmian kuman menjadi sukar.

Di kebanyakan negara, sebaħagian besar daripada pelaburan modal dalam loji rawatan air adalah untuk proses mengawal warna dan kekeruhan. Teknik yang sering digunakan termasuklaħ koagulasi kimia diikuti oleh pengenapan dan penapisan (26). Walaupun tiada kesukaran asas untuk mencapai nilai yang disarankan dalam garis panduan, kos yang terbabit adalah tinggi.

Ada kalanya, membuat perubahan yang bijak pada kedudukan tempat pemasukan air boleh menyelesaikan masalah bau dan rasa. Proses untuk mengawal bau dan rasa dalam air bekalan telah pun mantap. Apabila ada masalah bau dan rasa yang sekali-sekala, serbuk karbon teraktif atau rawatan oksidatif; sebagai contoh, dengan klorin dioksida, mungkin boleh digunakan. Kadangkala, bau dan rasa air boleh dibaiki melalui kaedah pengudaraan atau pengklorinan takat-putus. Apabila ia merupakan satu masalah yang berterusan disebabkan oleh sumber air yang tercemar, mungkin perlu digunakan kaedah rawatan yang lebih mahal termasuk pengoksidaan menggunakan ozon atau penjerapan kepada penapis yang menggunakan media karbon teraktif jenis berbutir.

Bau dan rasa sering timbul dalam sistem pengagihan air hasil daripada pertumbuhan biologi atau sekali-sekala oleh pencemaran daripada bahan yang digunakan semasa pembinaan atau semasa sistem tersebut dibaiki. Pengawasan yang kerap ke atas bau dan rasa air dapat mengenal pasti akan masalaħ ini yang penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang berbeza. Pemeriksaan ke atas sampel air dari berbagai-bagai bahagian dalam sistem pengagihan selalunya boleh memastikan sumber pencemaran. Masalah bau dan rasa dalam sistem pengagihan boleh dikurangkan melalui pembersihan dan pemancuran talian paip

Page 131: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID I 117

yang kerap dan dalam kes yang serius, melalui penggunaan pengikis mekanikal dan juga daripada kerja mengesan dan membaiki kebocoran dalam sistem pengagihan. Ini penting terutama sekali apabila air tidak dibekalkan secara berterusan.

Besi dan mangan boleh dikeluarkan daripada air melalui pengudaraan atau rawatan oksidatif (klorin, klorin dioksida, kalium permanganat) pada pH yang tinggi diikuti oleh pengenapan dan penapisan sekiranya perlu. Dalam sesetengah kes, media penapis tertentu yang dapat mengurangkan keperluan kepada proses pengoksidaan boleh digunakan. .

Besi dan aluminium kadangkala hadir di dalam air.piJi hasil daripada penggunaannya sebagai koagulan dalam rawatan air. Ini boleh membawa kepada aduan yang serius dan selalunya menunjukkan pengawalan pH yang tidak memuaskan, keadaan yang tidak sesuai bagi proses koagulasi, kegagalan pada penapis atau kegagalan-kegagalan lain dalam proses rawatan.

Kuprum, zink dan besi boleh hadir di dalam air minum hasil daripada kakisan pada dinding paip. Ini boleh dibetulkan dengan menggunakan bahan anti-kakisan atau menggunakan paip yang dibuat daripada bahan lain.

Nilai garis panduan yang disarankan bagi pepejal jumlah, keliatan, natrium, klorida dan sulfat adalah berguna dalam memberikan asas untuk memilih sumber oleh kerana proses nyahgaram yang perlu bagi tujuan penulenan adalah terlalu mahal dan tidak mempunyai pilihan. Walau bagaimanapun, apabila sumber lain tidak diperolehi, proses seperti osmosis terbalik, elektrodialisis atau penyulingan mungkin perlu dipertimbangkan.

Rujukan l. Principles and methods for evaluating the toxicity of chemicals. Part l. Geneva, World Health Organization (Environmental Health Criteria 6). 2. NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Drinking water and health. Vol. l,

Washington, DC, National Academy of Sciences, 1977; Vol. 3, Washington, DC, National Academy Press, 1980. 3. VETTORAZI, G. Handbook of international food regulatory toxicology, Vol. l.

Evaluations. New York. SP Medical and Scientific Books, 1980. 4. US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Federal register, 79318-

79379 (1980). 5. WHO Technical Report Series, No. 505, 1972 (Evaluation of certain food ad­

ditives and the contaminants : mercury, lead and cadmium: sixteenth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) 6. European standards for drinking-water, 2nd ed. Geneva, World Health Organiza­

tion, 1970. 7. Fluorides and human health. Geneva, World Health Organization, 1970 (Mono­

graph Series No. 59) 8. International standards for drinking-water, 3rd ed. Geneva, World Health

Page 132: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

118 ASPEK KIMIA DAN FIZIK

Organization 1971. 9. Lead. Geneva, World Health Organization, 1977 (Environmental Health Criteria 3) 10. Mercury. Geneva, World Health Organization, 1976 (Environmental Health Cri teria l). 11. Guidelines for drinking-water quality. Vo!. 2. Health Criteria and other sup­porting information. Geneva, World Health Organization (in press). 12. Some halogenated hydrocarbons. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1979 (IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemica1s to Humans, Vol. 20). 13. Some monomers, plastics and synthetic elastomers. Lyon., International Agency For Research on Cancer, 1979 (IARC Monographs on the Evaluation of the Carcino­genic Risk of Chemica1s to Humans, Vol. 19). 14. DDT and its derivatives. Geneva, World Health Organization, 1979 (Environ­mental Health Criteria 9). 15. Some organochlorine pesticides. Lyon, International Agency For Research on Cancer, 1979 (IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol. 5). 16. FAO/WHO. Pesticide residues in food. Report 1977. FAO Plant Production and Protection Paper, No. 10, Rome, 1978. 17. Evaluations ofsome pesticide residues infood. Geneva, World Health Organi­zation, 1976 (WHO Pesticide Residues Series, No. 5). 18. NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Drinking water and health. Vo!. l, Washington, DC, National Academy of Sciences, 1977. 19. ZOETEMAN, B. C. J. Sensory assessment of water quality. Oxford, Pergamon Press, 1980. 20. Sodium, chlorides, and conductivity in drinking-water. Report on a WHO Working Group. Copanhagen, WHO Regiona1 Office for Europe, 1979 (EURO Report and Studies, No. 2). 21. WHO Technical Report Series, No. 532, 1973. (Trace elements in human nu­trition report of a WHO Expert Committee). 22. UNESCO/WHO. Water quality surveys, A guide for the collection an interpre­tation of water quality data. Paris/Geneva, 1978, 350 pp. (Studies and reports in hydro1ogy, No. 23). 23. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard methods for the examination of water and wastewater, 15th ed. Washington, DC, APHA, 1980, 1134 pp. 24. SUESS, M.J. , ed. Examination of water for pollution control, Oxford, Pergamon Press, 1982. 25. Health aspects of the use of polyelectrolytes in water treatment for community water supply. The Hague, International Reference Centre for Community Water Supply, 1973 (Technical Paper Series No. 5). 26. Small community water supplies. The Hague, International Reference Centre for Community Water Supply and Sanitation, 1981 (Technical Paper Series No. 18).

Page 133: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

5 BAHAN-BAHAN RADIOAKTIF DI DALAM AIRMINUM

5.1 Pengenalan

Kesan dari pendedahan radisi suatu suatu bahan radioaktif dipanggil kesan somatik jika kesannya ternyata pada individu yang menerima pendedahan pancaran bahan tersebut dan jika radiasi ini mengganggu keturunan, kesannya dipanggil kesan hereditari. Salah satu contoh kesan somatik tertangguh yang penting sekali (l) adalah penyakit malignan.

Bagi beberapa jenis kesan somatik seperti karsinogenesis, kebangkalian terjadinya kesan ini dianggap bergantung (fungsi) kepada dos tanpa suatu nilai ambang (kesan stokastik) bukannya kepada kesan keamatan pancaran tunggal manakala bagi lain-lain kesan somatik, keamatan kesan berubah mengikut dos (kesan bukan stokastik); oleh itu nilai ambang dos wujud untuk menerbitkan kesan tersebut (1).

Tujuan perlindugnan radiasi adalah untuk menebat kesan bahaya bukan stokastik dan juga untuk mengurangkan kebangkalian kesan stokastik kepada paras yang dikira selamat. Untuk memenuhi objektif ini had dos-setara (H) ditetapkan pada suatu nilai yang rendah supaya dos ambang tidak mungkin tercapai di sepanjang hayat.

Tisu badan di bahagian yang berlainan mempunyai kepekaan yang berbeza terhadap pendedahan radiasi dan Suruhanjaya Antarabangsa bagi perlindungan Radiologi (ICRP), dalam usaha untuk menyediakan pengukuran risiko setara, memperkenalkan suatu konsep faktor perimbangan dos-setara. Satu pengukuran jumlah risiko dari pendedahan radiasi yang tidak segaya bersamaan dengan dos setara berkesan (1\) (lihat Tambahan 3) (2,3).

Radionuklida hayat panjang akan tersimpan di dalam badan bagi tempoh yang lama dan dengan itu tempoh pendedahan seseorang akan berlarutan banyak tahun lagi. Dos-tara berkesan (I:f 50) yang terlibat secara langsung hasil dari pengambilan bahan radioaktif ke dalam badan adalah dos­tara berkesan yang akan terkumpul dalam tempoh 50 tahun berikutan dari

Page 134: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

120 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JJLID l

tarikh pengambilan itu (4). Paras radioaktiviti di dalam air minum yang diperakui oleh WHO

pada tahun 1970 dan 1971 (5,6) adalah berdasarkan kepada data yang diperolehi dari Suruhanjaya Antarabangsa bagi Perlindungan Radiasi (ICRP) di sepanjang tempoh dari 1959 hingga 1966. Walau bagaimanapun, semenjak dari itu banyak maklumat tambahan boleh diperolehi (l ,7 ,8) dan telah diambil kira dalam penyedian garis panduan ini.

5.2 Sifat nilai garis panduan a

Nilai mana-mana garis panduan yang dicadangkan adalah berdasarkan kepada pengambilan harian air minum sebanyak 2 liter dan kesan pengambilan dos tertentu bahan radioaktif yang telah dikira be~asaskan kepada metabolisme seorang dewasa. Lencongan dari keadaan andaian ini, contohnya, pengaruh umur terhadap metabolisme, atau pengambilan air minum yang lebih banyak tidak dianggap dapat memaksa pengubahsuaian cara saringan atau nilai-nilai garis panduan yang diperakui kerana penyimpangan tersebut menyediakan julat keselamatan yang lebih besar.

Perlu diperhatikan di sini bahawa keperluan-keperluan yang diterangkan di bawah ini bertujuan untuk dipakai hanya kepada operasi rutin sahaja. Pihak berkuasa (yang cekap) haruslah menyediakan rancangan-rancangan sendiri untuk menangani pelbagai keadaan kecemasan bersesuaian dengan keperluan tempatan, berdasarkan kes demi kes dan seiring dengan pihak pembekal air.

Paras radioaktif di dalam air minum tidak semestinya dihadkan hanya kepada nilai dalam lingkungan julat keselamatan sahaja; tetapi ia seharuskan dikekalkan pada paras serendah mungkin yang dapat dicapai, tetapi masih lagi dalam julat keselamtan tersebut.

5.3 Nilai garis panduan yang diperakui

Nilai-nilai garis panduan yang diperakui telah mengambil kira paras radioaktif yang berlaku secara semula jadi dan juga sebarang paras radioaktiviti yang mungkin mencemari sumber air hasil dari aktiviti manusia. Dari sudut radiologi, ia mewakili suatu nilai di bawah paras yang mana air tersebut dianggap boleh diminum, tanpa sebarang pemeriksaan radiologi selanjutnya.

Nilai-nilai garis panduan berikut dicadangkan:

aktiviti alfa masar: 0.1 Bq/liter

aktiviti beta kasar : 1.0 Bq/liter

Nilai-nilai ini adalah nilai purata bagi kesemua pengukuran paras radioaktiviti yang diperolehi dalam tempoh persampelan yang sesuai untuk

Page 135: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

BAHAN-BAHAN RADIOAKTIF Dl DALAM AIR MINUM 121

sumber air. Kekerapan persampelan adalah suatu perkara yang bergantung kepada kebijaksanaaQ membuat keputusan tetapi yang jelasnya haruslah memadai untuk mewujudkan keyakinan terhadap mutu air. Apabila dijangka akan terjadi perubahan ketara ataupun akan terjadi kemerosotan tahap pencemaran radioaktif bekalan air, sampel tambahan perlu diambil dan dianalisa tanpa lengah-lengah lagi. ·

Nilai-nilai garis panduan ditentukan dengan anggapan bahawa hanya radionuklida yang paling toksid mungkin wujud dalam jumlah yang besar, seperti 90Sr dan/atau 226Ra, penyumbang radioaktif kasar di dalam air minum.

5.4 Kaedah pemeriksaan

Kaedah analisis aktiviti kasar pancaran alfa dan pancaran beta haruslah dipilih bersesuaian dengan keadaan setempat dengan kerjasama pihak berkuasa yang berkenaan. Prosedur persampelan dan pengukuran paras radioaktiviti kasar di dalam air telah pun diterbitkan, bersama dengan kaedah analists beberapa radionuklida tertentu (9).

Apabila keputusan analisis aktiviti kasar alfa dan l atau aktiviti beta menunjukkan aktiviti yang melebihi nilai yang diberi di atas, pibak berkuasa kebangsaan hendaklah dimaklumkan. Pihak tersebut haruslah menyiasat radionuklida manakah yang wujud di dalam air dan juga paras aktivitinya, sebelum mengambil tindakan.

5. 4. l Aktiviti alfa

Sebelum memulakan analisis aktiviti alfa, 222Rn dan 220 Rn hendaklah disaringkan. Jika aktiviti alfa didapati kurang dari 0.1 Bq/liter, pemeriksaan selanjutnya tidak diperlukan kecuali pemeriksaan pengawasan kebiasaan (rutin) diperlukan oleh pihak berkuasa yang berpengaruh. Jika aktiviti alfa melebihi 0.1 Bq/liter, pemeriksaan air diperlukan selanjutnya.

Radionuklida asli yang mengeluarkan pancaran alfa adalah seperti berikut: 226 Ra, 2~a. 210po, 232Th, 234Th, 23'11, dan 238U. Tambahan lagi, bahan yang mengeluarkan pancaran beta seperti 228Ra dan 210pb, yang mempunyai "produk anak" (banah terbitan) yang memancarkan partikel alfa berhubungkait dengan radionuklida ini. Keperluan pemeriksaan air untuk menguji kandungan radionuklida tertentu hendaklah berdasarkan maklumat hidrogeologi tempatan dan lain-lain maklumat. Jika perlu, hendaklah diusahakan untuk mendapatkan pakar dan peralatan bagi menjalankan pemeriksaan yang dikehendaki itu di makmal-makmal negeri atau di pe­ringkat kebangsaan.

Page 136: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

122 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

5.4.2 Aktiviti beta

Jika aktiviti beta yang diukur dalam suatu contoh air kurang dari l Bq/liter, pemeriksaan selanjutnya tidak lagi diperlukan kecuali untuk kerja-kerja tinjauan rutin sepertimana yang diperlukan oleh pihak berkuasa yang ditugaskan sahaja.

Berikutnya adalah radionuklida yang telah dikenal pasti bersifat sangat toksid serta mengeluarkan pancaran beta: 90Sr, 89Sr, 134Cs, 131 1, 6°Co. Pemeriksaan air untuk meriinjau radionuklida tertentu hendaklah berdasarkan kepada maklumat setempat berkaitan dengan pelepasan aliran radionuklida tersebut ke dalam lembangan sungai yang berkenaan hasil dari operasi loji.

5.5 Tinjauan Radiologi

Penentuan kekerapan persampelan dan pemilihan kaedah persampelan serta analisis hendaklah mengambil kira perubahan paras akti vit i cerapan radionuklida tersebut di dalam air dan di kawasan sekitar Ioji nuklear dan lain-lain ~umber pencemaran (10).

Banyak jenis radionuklida mudah terjerap pada permukaan dan para partikel pepejal. Oleh itu adal&h penting untuk memilih titik persampelan di dalam sistem agihan dan disumber bekalan dengan teliti supaya sampel yang diuji akan benar-benar mewakili keseluruhan air yang diperiksa. Bagi peme­riksaan radiologi, contoh air haruslah diambil menggunakan botol sesuai yang boleh mengurangkan penjerapan pada dinding bekas tersebut ke tahap minimum.

Adalah diperakui bahawa setiap negara haruslah mempunyai kemudahan sekurang-kurangnya satu pusat pemeriksaan yang boleh menjalankan pemeriksaan radiologi.

5.6 Batas-batas nilai garis panduan

Radiasi beta lembut tidak dapat dikesan jika kaedah pengukuran piawai (9) digunakan. Nilai garis panduari yang diperakui tidak mengambilkira pancaran lembut tersebut, jadi jika kaedah pembilang cecair yang tidak dapat mengesan pancaran lembut ini digunakan, pancaran beta lembut juga perlu diabaikan apabila keputusan dibandingkan nanti. Jika dianggarkan bahawa akan wujud kuantiti 3H yang berlebihan, pemeriksaan khusus kandungan radionuklida ini perlu dilakukan.

Perlu diperhatikan di sini bahawa garis panduan bagi nilai kasar alfa tidak termasuk radon dan bagi sebarang penggunaan kaedah saringan, radon haruslah diasingkan terlebih dahulu dari sampel. Di tempat-tempat yang diketahui mempunyai paras radon yang tinggi, rujukan hendaklah dibuat kepada pihak berkuasa tertentu berkenaan dengan adanya radon dan bahan terhasil dari uraiannya kerana bahawa akibat dari memakan atau

Page 137: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

BAHAN-BAHAN RADIOAKTIF DI DALAM AIR MINUM 123

menghidunya. Sebelum tahap kualiti di dalam air minum boleh ditetapkan sebagai "tiada tindakan", siasatan lanjut perlu dilakukan untuk menentukan paras kepekatan radon sebenar di dalam air minum dan juga hubungan antara kepekatan ini dan dos-dos yang terhasil dari hiduan radon yang dibebaskan.

Dalam mempertimbangkan kesan pencemaran radioaktif di dalam air minum ini, beberapa radionuklida yang mungkin menjadi penting di masa k d . . 237N d 1291 'd k d' b'l k' a an atang, 1a1tu p, an , h a 1am 1 ua.

5.7 Sumber air yang mengandungi paras radioaktif yang tinggi

Pada amnya, radionuklida yang memancar partikel alfa, seperti 226Ra, 234U, dan 238U, berasal dari sumber asli dan berkemungkinan besar dikesan di dalam air bu­mi di kawasan-kawasan yang menjalankan pemprosesan galian yang berkenaan; 228Ra, bahan yang mengeluarkan partikel beta, juga ditemui di dalam air bumi.

Kemungkinan besar kebanyakan bahan yang mengeluarkan pancaran beta (kecuali 228Ra) ada hubungan dengan aktiviti manusia.

Adalah penting dilakukan analisis selanjutnya jika paras radioaktiviti yang ditemui di dalam air minum didapati melebihi nilai garis panduan. Dengan cara ini, sebarang bahaya yang wujud boleh dinilai dengan merujuk kepada pihak berkuasa dan suatu keputusan hendaklah diambil sama ada keadaan itu memerlukan sebarang tindakan pembalikan munasabah dengan mengambil kira faktor-faktor ekonorni dan sosial (l) dan semua pendedahan hendaklah "serendah yang boleh". Bagi proses saringan kebiasaan (rutin) pihak berkuasa boleh memutuskan untuk mengubahsuai paras saringan mengikut keadaan yang berubah-ubah.

5.8 Pelbagai langkaħ pemuliħan Jika rawatan diperlukan untuk mengurangkan pendedahan radium yang berlebihan, proses rawatan air tipika! yang perlu diperimbangkan hendaklah mengandungi proses pelembutan kapur atau pelembutan kapur-soda, proses pelembutan pertukaran kation atau osmosis berbalik. Oleh kerana uranium lazimnya wujud sebagai ion uranil yang bercas negatif, proses pertukaran ion nampaknya merupakan kaedah rawatan masa depan.

Tidak banyak maklumat yang ada tentang kaedah rawatan untuk air yang mengandungi radionuklida lain (andaian bahawa sumber pencemaran tidak dapat dikawal); walau bagaimanapun umumnya, proses pelembutan kapur dan pertukaran ion adalah berkesan.

Oleh kerana radon (wujud secara semula jadi dalam sesetengah air bumi) adalah gas lengai, proses pengudaraan mungkin berkesan.

Enapcemar loji rawatan air dan damar penukar terguna haruslah dilupuskan mengikut piawaian keselamatan kebangsaan.

Page 138: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

124 GARIS PANDUAN KUALffi AIR MINUM TILID l

NOTA

Harus ditekankan di sini bahawa tujuan mana-mana nilai garis panduan yang dicadangkan adalah untuk membolehkan pembekal air menunjukkan bahawa kepekatan bahan radioaktif yang terkandung di dalam air tidak menerbitkan bahaya yang ketara mengikut sistem saringan yang telah digariskan. Pengukuran aktiviti kasar pancaran alfa dan beta adalah bertujuan untuk mengetahui had tertinggi berkaitan dengan bahaya bahan tersebut. Jika parasnya melebihi nilai garis panduan, analisis air yang lebih terperinci diperlukan untuk menilai bahaya bahan tersebut; dengan itu barulah pihak berkuasa boleh memutuskan sama ada bahaya tersebut-wajar menerima tindakan pembaikan.

Suatu nilai yang meiebihi nilai garis panduan bukanlah semestinya sumber air tersebut tidak sesuai digunakan.

RUJUKAN

l. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION. Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. Annals of the ICRP, 1(3): 1-53 (1977) (ICRP Publication No.26).

2. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION. Statement from 1978 Stockholm meeting of the ICRP. Annals of the ICRP, 2(1): 1-22 (1978).

3. BUTLER, G.C. Radioactivity in the C4nadian environment . Ottawa. Associ­ates Committee on Scientific Criteria for Environmental Quality, National Re­search Council of Canada, 1980 (NRC No. 181134).

4. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Basic safety standards for radiation protection. Vienna, IAEA, 1982 (Safety Series No.9).

5. Eropean standards for drinking water, 2nd ed. Geneva, World Health Organi­zation, 1970.

6. International standards for drinking-water, 3rd ed. Geneva, World Health Or­ganization, 1971.

7. Radiological examination of drinking-water. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1979 (EURO Reports and Studies No. 17).

8. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION. Limits for intakes of radionuclides by workers. Annals of the ICRP, Vol. 2-8 (1979-82) (ICRP Publication No 30 and supplements).

9. MITCHELL, N. T. Radiological examination. In: Suess, M. J., ed. Examina­tion of water for pollution control. Oxford, Pergamon Press, 1982, Vol. 2.

10. SUESS, M. J., ed. Examination of water for pollution control. Vol. l. Sam­pling data analysis and laboratory equipment. Oxford, Pergamon Press, 1982.

11. Radiation quantities and units. Washington, DC, International Commission on Radiation Units and Measurements, 1980 (ICRU Report 33).

Page 139: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

Tambaħan l

SENARAI PESERTA YANG MENGHADIRI MESYUARAT PERSEDIAAN

Perunding bagi Penyemakan Piawaian Air Minum

Copenhagen, 12-15 Disember 1978

Professor J. Borneff, Director, Institute of Hygiene, University of Mainz, Federal Republic of Germany.

Dr C. Ferullo, Promotion of Environmental Health, WHO Regional Office for Eu rope, Copenhagen, Denmark.

Dr J. forslund, Chemical Engineer, Ministry of the Environment, Copenhagen, Den mark.

Dr H. Gala! Gorchev, Consultant, Environmental Health Criteria and Standards, Divisons of Enviromental Health World Health Organization, Geneva Switzer land (Rapporteur).

Dr J. R.Hickman, Director, Bureau of Chemical Hazard, Health Protection Branch, Department of National Health and Welfare, Ottawa, Ontario, Canada.

Dr M. T. Martins, Head, Biological Laboratories, State Corporation for Environm­ental Health Technology (CETESB), Sao Paolo, Brazil

Dr E. A. Mozaev, Head, Department of Scientific Medical Information, Sysin Institute of General and Community Hygiene, Academy of Medical Science for the USSR, Moscow, USSR

Mr G. Ozolins, Manager, Environmental Health Criteria and Standards, Division of Environmental Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland

Dr R. F. Packham, Head, Water Quality and Health Division, Water Research Centre, Medmenham, Marlow, Buckinghamshire, England (Chairman) Regional

Mr J. Waddington, Director, Promotion of Environmental Health, WHO Officer for Europe, Copenhagen, Denmark

Kumpulan kerja bagi penyediaan Garis panduan Kualiti Air Minum: Aspek Mikrobiologi

Medmenham, England, 17-21 Disember 1979

Aħli

Dr G. l. Barrow. Director, Reference laboratory for Environmental Hygiene, Cen­tre for Applied Microbiology and Research, Public Health Laboratory Service, Porton Down, Salisbury, Wiltshire, England (Chairman)

Mr Praphorn Charuchandr, Director, Environmental Health Division, Health Depart ment, Ministry of Public Health, Devavesm Palace, Bangkok, Thailand (Vice­Chairman)

Dr S. Deak, Chief, Department of Water Hygiene, State Institute of Hygiene, Budapest, Hungary

Page 140: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

126 GARJS PANDUAN KUALm AIR MJNUM JJLID I

Dr Th. A. Edipides, Professor of Hygiene, Medical School, University of The ssa­loniki, Thessaloniki, Greece

Mr E. Geldreich, Chief Micrcbiologist, Drinking Water Research, Water Supply Research Division, Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio, USA

Professor Y. Kott, Environmental and Water Resources Engineering, Technion­Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

Dr E. Lund, Professor, Head of the Department of Veterinary Virology and Immu­nology, Royal Veterinary and Agricultural University of Copenhagen, Copenha gen, Denmark

Dr M. T. Martins, Manager, Environmental Biology, State Corporation for Environ­mental Health Technology (CETESB), Sao Paolo, Brazil

Dr M. S. Mohieldin, Director-General, Central Laboratories, Ministry of Health, Cairo, Egypt

Professor K. Symon, Chair of General and Environmental Hygiene, Deputy Dean and Head, Medical Faculty of Hygiene, Prague, Czechoslovakia

Dr M. Yagi, Director, Institute of Water Quality, Waterworks Bureau, Osaka Muni­cipal Government, Osaka City, Japan

Sekretariat

Dr E. W. Akin, Chief, Acute Disease Program, Health Effects Research Labora­tory, Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio, USA (Temporary Adviser)

Dr H. Galal Gorchev, Consultant, Environmental Hazards and Food Protection, tion, Division of Environmental Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland (Secretary)

Mr W. M. Lewis, Consultant, Promotion of Environmental Health, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark

Dr R. F. Packham, Head, Water Quality adn Health Division, Water Research Centre, Medmenham, Marlow, Buckinghamshire, England (Temporary Ad

viser) Dr J. Ridgway, Water Quality and Health Division, Water Research Centre, Med­

menham, Marlow, Buckingshire, England (Temporary Adviser) (Rapporteur)

Dr E. Strijak, Scientist, Environmental Health Technology and Support, Division of Environmental Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland

Leidschemdam, Netherlands, 18-20 Mach 1980

Dr V. Benes, Chief, Department of Toxicology, Institute od hygiene and Epidemi­logy, Prague, Czechoslovakia

Page 141: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

TAMBAHANI 127

Dr F. J. Brinkmann, National Institute for Water Supply, Leidschendam, Netherlands Dr R. J. Bull, Chief, Toxicological Assessment Branch, Health Effects Research

Laboratory, Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio, USA Dr H. Gala! Gorchev, Consultant, Environmental Health Criteria and Standards, Di

vision of Environmental Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland Dr K. hakim, High Institute of Public Health, Alexandria University, Alexandria,

Egypt Mr J. R. Hickman, Director, Bureau of Chemical Hazards, Health Protection Branch,

Department of National Health and Welfare, Ottawa, Ontario, Canada ( Chairman) Mr W. M. Lewis, Consultant, Promotion of Environmental Health, WHO Regional

Office for Europe, Copenhagen, Den mark ( Secretary) Dr. R. F. Packham, Read. Water Quality and Health Division. Water Regional Cen

tre, Medmenham Marlow, Buckinghamshire, England (Rapporteur)

Kumpulan Kerja bagi Penyediaan Garis Panduan Kualiti Air Minum; Aspek Biologi

Geneva, 15-17 Julai 1980

Ahli

• Profe~sor D. J. Bradley, Professor of Tropical Hygiene, London School of Hygiene and Tripocal Medicine, London, England (Chairman)

Mr W. jakubowski, Chief, Bacterial and Parasitic Diseases, Health Effect Research Laboratory, Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio, USA ( Rappor teur)

Dr M. T. Martins, Manager, Environmental Biology, State Corporation for Environ menta! Health Technology (CETESB), Sao Paolo, Brazil

Dr M. S. Mohieldin, Director-General, Central Laboratories, Ministry of Health, Cairo, Egypt

Sekretariat

Dr R. C. Ballance, Sanitary Engineer, Environmental Health Technology and Sup port, Division of Environmental Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland

Dr H. Gala! Gorchev, Consultant, Environmental Hazards and Food Protection, Di vision of Environmental Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland (Secretary)

Mr W. M. Lewis, Consultant, Promotion of Environmental Health, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark

Dr R. F.Packham, Read, Water Quality and Health Division, Water Research Centre, Medmenham, Marlow, Buckinghamshire, England (Temporary Adviser)

Mr D. A. Reelfs, Sanitary Engineer, WHO Regional Office for Africa, Brazzaville, Congo

Page 142: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

128 GARIS PANDUAN KUALm AIR MINUM JILID l

Dr C. Weber, Chief, Aquatis Biology Section, Environmental Monitoring and Sup­port Laboratory, Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio, USA (Tempo­rary adviser)

Kumpulan Kerja bagi Penyediaan Garis Panduan Kualiti Air Minum: Juzuk-juzuk Tak Organik yang Berkaitan dengan Kesibatan

Copenhagen, 22-26 September 1980

A b li

Dr B. Commins. Water Quality and Health Division, Water Research Centre, Med­menham, Marlow, Buckinghamshire, England (Rapporteur)

Mr M. H. Danial, Director, Water Section, Central Laboratories, Ministry of Health, Cairo, Egypt

Mr D. G. Greathouse, Chief, Chronic Diseases and Biostatistics Branch, Health Effets Research Laboratory, Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio,USA

Mr J. R. Hickman, Assistant Director-General, Environmental Health Directorate, Health Protection Branch, Department of National Health and Welfare, Ottawa, Ontario, Canada

Dr E. A. Mozaev, Head, Department of Scientific Medical Information, Sysin Insti tute of General and Community Hygiene, Academy of Medical Sciences of the USSR. Moscow, USSR

Dr G. I. Nikolchev, Institute of Hygiene and Occupational Health. Sofia, Bul~<~ Dr R. F. Packham, Assistant Director, Water Quality and Health, Water Re"P

Centre, Medmenham, Marlow, Buckinghamshire, England ( Chairman) Professor M. Piscator, Department of Environmental Hygiene, Karolinska Institute,

Stockholm, Sweden DrY. Sayato, Chief, Section of Water Chemistry, National Institute of Hygiene Sci

ences, Tokyo, Japan Dr J. Stara, Director, Environmental Criteria and Assessment Office, Environmental

Protection Agency, Cincinnati, Ohio, USA DR B. B. Sundaresan, Director, National Environmental Engineering Research

Insitute, Nagpur, India

Sekretariat Dr H. Gala! Gorchev, Consultant, Environmental Hazards and Food Protection, Di

vision of Environmental Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland Mr W. M. Lewis, Consultant, Promotion of Environmental Health, WHO Regional

Office for Europe, Copenhagen, Denmark (Secretary) Dr J. Parizek, Scientist, International Programme on Chemical Safety , Division of

Environmental Health Organization, Geneva, Switzerland Dr M. J Suess, Regional Officer for Environmental Hazards, WHO Regional Office

for Europe, Copenhagen, Denmark Mr J. I. Waddington, Director, Promotion of Environmental Health. WHO

Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark

Page 143: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

TAMBAHANI 129

Kumpulan Kerja bagi Pengukuran Kuantiti Sebatian Organik Terpilih yang berkaitan dengan Kesiħatan

Ottawa, 18-25 November 1980

Aħli

Dr V. Benes, Chief, Department of Toxicology, Institute of Hygiene and Epidemi ology, Prague, Czechoslovakia

Dr R J. Bull, Chief, Toxicological Assessment Branch, Health Effects Research Laboratory, Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio, USA

Dr B Croll, Coordinator of Research and Laboratories, Scientific Services, Anglian Water Authority, Huntingdon, England (Rapporteur)

Dr j. Forslund, National Agency of Environmental Protection, Directorate of the Environment, Copenhagen, Denmark.

Mr J. R. Hickman, Assistant Director-General, Environmental Health Directorate, Health Protection Branch, Department of National and Welfare, Ottawa, Ontario, Canada (Chairman)

Dr K. 0. lwugo, Senior Lecturer in Public Helath Engineering, Department of Civil Engineering, University of Lagos, Nigeria

Dr W. Kuhn, Department of Water Chemistry, Engler-Bunte-Institute, Karlsruhe Uni versity, Federal Republic of Germany

Mr D. J. Lane, Manager, State Water Laboratories, Engineering and Water Supply Department. Adelaide, Australia

Dr E. A. Mazaev, Head, Department of Scientific Medical Information, Sysin Insti tute of General and Community Hygiene, Academy of Medical Sciences of the USSR, Moscow, USSR

Dr R. F. Packham, Assistant Director, Water Quality and Health, Water Research Centre, Medmenham, Marlow, Buckinghamshire, England

Dr M. Rebhun, Professor of Environmental and Water Resources Engineering, Tech­nion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

Dr J: Stara, Director, Environmental Criteria and Assessment Office, Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio, USA

Dr b. B. Sundaresan, Director, National Environmental Engineering Research Insti tute, Nagpur, lndia (Vice-Chairman)

Dr R. G. Tardiff, Executive Director, National Research Council, Assembly of Life Sciences, Washington, DC, USA

Dr B. C. J. Zocteman, Head, Chemical Biological Division, National Institute for Water Supply, Leidschendam, Netherlands

Page 144: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

130 GARIS PANDUAN KUALffi AIR MINUM JILID l

Sekretariat

Dr H. Gala! Gorchev, Scientist, Environmental Hazards and Food Protection, Divi sion of Environmental Health Organization, Geneva, Switzerland

Mr W. M. Lewis, Consultant, Promotion of Environmental Health, WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, Denmark (Secretary)

Mr J. l. Waddington, Director, Promotion of Environmental Health, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark

Perundingan dari Aspek Astetika

Copenhagen, 2-5 Februari 1981

Dr H. Gala! Gorchev, Scientist, Environmental Hazards and Food Protection, Divi sion of Environmental Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland

Mr W. M. Lewis Consu\tant, Promotion of Environmental Health, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark (Secretary)

Dr J. Ridgway, Environmental Protection, Water Quality and Health Division. Water Research Centre, Medmenham Marlow, Buckinghamshire, England

Dr T. Stenstrom, National Institute of Environmental Medicine, Stockholm, Sweden Dr B. B. Sundaresan, Director, National Environmental Engineering Res~arch Insti

tute, Nagpur, lndia (Chairman) Dr P. Toft, Chief, Monotoring and Criteria Division, Environmental Health Direc

torate, Health Protection Branch, Department of National Health and Welfare, Ot tawa, Ontario, Canada

Mr J. I. Waddington, Director, Promotion of Environment Health, WHO Regional dffice for Europe, Copenhagen, Denmark

Dr B. C. J. Zoeteman, Head, Chemical Biological Division, National Institute for Water Supply, Leidschendam, Netherlands (Rappoteur)

Kumpulan Kerja bagi Penggunaan Garis Panduan Kualiti Air Minum

Iskandariah, Mesir, 1-5 Jun 1981

Ahli

Miss Sunanta Buaseemuang, Provinsial Water Works Authority, Bangkhen, Bangkok, Thailand (Vice-Chairman)

Dr J. Forslund, National Agency of Environmental Protection, Directorate of the Environment, Copenhagen, Denmark

Mr S. Gaglianone, Superintendent of Technology, Corporation for Environmental Health Technology (CETESB), Sao Paolo, Brazil

Mr J. R. Hickman, Director, Bureau of Chemical Hazards, Environmental Health Directorate, Health Protection Branch, Department of National Health and Wel fare, Ottawa, Ontario, Canada (Chairman)

Dr F. Mcjunkin, Chief, Community Water Supply Division, Agency for International Development, Washington, DC, USA

Page 145: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

TAMBAHAN l 131

Dr M. Mohieldin, Director-General, Central Laboratories, Ministry of Health, Cairo, Egypt

Dr R. Packham, Assistant Director, Water Quality and Health, Water Research Cen tre, Medmenham, Marlow, Buckinghamshire, England

Mr R. Paramasivam, Head, Water Engineering Division, National Environmental En gineering Research Institute, Nagpur, India (Co-Rapporteur)

Sekretariat

Mr H. Bahr, Regional Adviser on Environmental Health (Community Water Supply), WHO Regionsl Office for the Eastern Mediterranean, Alexandria, Egypt.

Dr H. Galal Gorchev, Scientist, Environmental Hazards and Food Protection, Divi sion of Environmental Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland (Joint Secretary)

Mr E. Geldreich, Chief, Microbiological Treatment Branch, Drinking Water Research Division, Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio, USA (Temporary Adviser) (Co-Rapporteur)

Dr K. Hakim, High Institute of Public Health, Alexandria University, Alexandria, Egypt (Temporary Adviser)

Mr W. M. Lewis, Consultant, Promotion of Environmental Health, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark (Joint Secretary)

Dr K. Rao, Director, Environmental Health and Coordination, WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, Alexandria, Egypt

Dr l. Sheikh, Regional Adviser on Environmental Health (Waste Water Disposal), WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, Alexandria, Egypt

Mr. T. Tjook, Programme Officer, International Reference Centre for Community Water Supply, Rijswijk, Netherlands

Perunding Pemeriksaan Radiologi bagi Air Minum

Copenhagen, 3-5 Mac 1982

Mr J. Bouquiaux, Chief, Department of the Environment, Institute of Hygiene and Epidemiology, Brussels, Belgium (Chairman)

Mr G, Fraser, Health and Safety Directorate, Commission of the European Commu nities, Luxembourg

Mr H. J. Kool, Head, Biological Laboratory, Chemical Biological Division, National Institute for Water Supply, Leidschendam, Netherlands

Dr E. Komarov, Scientist, Environmental Hazards and Food Protection, Division of Environmental Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland

Dr E. Kunz, Institute of Hygiene and Epidemiology, Radiation Hygiene Department, Prague, Czeschoslovakia (representing the International Commission on Radio logical Protection)

Mr W. M. Lewis, Consultant, Promotion of Environmental Health, WHO Regional Oggice for Europe, Copenhagen, Denmark (Secretary) Dr J. C. Nenot, Radiation Protection Department, Atomic Energy Commission,

Page 146: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

132 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

Fontenay-aux-Roses, France (representing the International Commission on Radio­logical Protection) Dr M. J. Suess, Regional Officer for Environmental Hazards, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark Mr J. l. Waddington, Director, Promotion of Environmental Health, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark

Mesyuarat Kumpulan Kerja Terakħlr: Garis Panduan Air Minum WHO

Geneva, 22-26 Mac 1982

Aħli

Dr M. A. Areiniega, Director of Potable Water Subsecretariat for Environmental Health and Protection, Mexico, Mexico DF

Mr J. Z. Boutros, Deputy Government Analyst, Khartoum, Sudan Mr Chan Boon Teik, Director of Water Supplies, Federal Public Works Department,

Kuala Lumpur, Malaysia Dr J. Cotruvo, Director, Drinking Water Standards Division, Environmental Protec

tion Agency, Washington, DC, USA Mr A. Diaw. Director of Sanitation, Ministry of Hydraulics, Dakar, Senegal

Dr J. Forslund, National Agency of Environmental Protection, Directorate of the Enviroment, Copenhagen, Den mark (representing the Danish' International Develop

ment Agency) Mr J. R. Hickman, Director, Bureau of Chemical Hazards, Environmental Health Di

rectorate of National Health and Welfare, Ottawa, Ontario, Canada Dr G. N. Krasovskij, Head, Laboratory of Water Hygiene and Toxicology, Sysin In

stitute of General and Communal Hygiene, Academy of Medical Sciences of the USSR, Moscow, USSR

DrY. Magara, Section Chief, Facility Planning and Management, Department of Sanitary Engineering, Institute of Public Health, Tokyo, Japan

Dr R. F. Packham, Assistant Director, Water Quality and Health, Water Research Centre, Medmenham, Marlow, Buckinghamshire, England

Professor S. Rao, Professor and Head, Department of Sanitary Engineering, All lndia Institute of hygiene and Public Health, Culcutta, India (Vice-Chairman)

Mr Y. Richard, Societe Lyonnaise des Eaux, Le Pecq, France Dr Komol Sivaborvom, Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Mr F. Solsona, Chief, Environmental Protection Service, Esquel, Chubut, Argentina Professor A. M. Wright, Head, Civil Engineering Department, University of Sci­

ence and Technology, Kumasi, Ghana (Co-Rapporteur) Dr B. C. J. Zocteman, Head, Chemical Biological Division, National Institute for Water Supply, Leidschendam, Netherlands (Chairman) Wakil-wakil dari Organisasi lain Dr F. Sella, Director, Global Environmental Monitoring System, United Nations En­vironment Programme

Page 147: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

TAMBAHAN l 133

Sekretariat

Dr G. C. Becking, Chief, Environmental and Occupational Toxicology Division, En vironmental Health Directorater, Department of National Health and Welfare, Ot tawa, Ontario, Canada (Temporary Adviser) (Co-Rapporteur)

Dr H. Gala! Gorchev, Scientist, Environmental Hazards and Food Protection, Divi sio_n of Environmental Height Organization, Geneva, Switzerland (Joint Secre tary)

Dr R. Helmer, Environmental Hazards and Food Protection, Division of Environmen tal Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland

Mr W. M. Lewis, Consultant, Promotion of Environmental Health, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark (Joint Secretary)

Mr G. Ozolins, Manager, Environmental Hazards and Food Protection, Division of Environmental Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland

Mr P. A. Stevens, Manager, Environmental Health Technology and Support, Division of Environmental Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland

Mr J. l. Waddington, Director, Promotion of Environment Health, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark

Page 148: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

134 GAR IS PANDUAN KUALm AIR MINUM JILID l

Tambaħan2•

JADUAL UNTUK MENENTUKAN ANGKA PALING TINGGI (MPN) KANDUNGAN ORGANISMA TERTENTU MENGGUNAKAN 100 mL. CONTOHAIR

Jadual-jadual yang berikut ini menunjukkan angka anggaran kandungan organisma dari jenis yang diuji menggunakan 100 m, contoh air, sepadan dengan pelbagai kombinasi keputusan positif dan negatif yang diperolehi, mengikut sukatan isipadu contoh air yang diuji.

Jaduall. Nilai MPN dan julat kedudukan had keyakinan 95%, bagi pelbagai kombinasi keputusan positif dan negatif apabila menggunakan 5 tabung berisipadu 10 mL.

Bilangan tiub yang menghasilkan tindak Had keyakinan 95% balas positif dari jum- MPN lah 5 tiub, setiap satu Had terbawah Had tertinggi berisipadu 10 ml

0 0 0 6.0 l 2.2 0.1 12.6 2 5.1 0.5 19.2 3 9.2 1.6 29.4 4 16.0 3.3 52.9 5 Infiniti 8.0 Infiniti

Jadual 2. Nilai MPN dan julat kedudukan had keyakinan 95%, bagi pelbagai kombinasi keputusan positif dan negatif apabila menggunakan 5 tabung berisipadu l 0-mL, 5 tabung l­mL dan 5 tabung 0.1 mL

Bilangan tiub yang menghasilkan tindak balas positif dari jumlah 5 tiub, Had keyakinan 95%

MPN Setiap satu Setiap satu Setiap satu berisipadu berisipadu berisipadu

10m!. l rnl. 0.1 rnl. Had terbawah Had tertinggi

0 0 l 2 <0.5 7 0 l 0 2 <0.5 7 0 2 0 4 <0.5 11

0 0 2 <0.5 7 0 l 4 <0.5 11

0 4 <0.5 11 6 <0.5 15

Page 149: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

TAMBAHANJ 135

Jadual 2 (sambungan)

Bilangan tiub yang menghasilkan tindak balas positif dari jumlah 5 tiub, Had keyakinan 95%

MPN Setiap satu Setiap satu Setiap satu berisipadu berisipadu berisipadu 10 ml lml O.lml Had terbawah Had tertinggi

l 2 0 6 < 0.5 15 2 0 0 5 < 0.5 13 2 0 l 7 l 17 2 0 7 l 17 2 l l 9 2 21 2 2 0 9 2 21 2 3 0 12 3 28 3 0 0 8 l 19 3 0 11 2 25 3 0 11 2 25 3 l l 14 4 34 3 2 0 14 4 34 3 2 l 17 5 46 3 3 0 17 5 46 4 0 0 13 3 31 4 0 l 17 5 46 4 0 17 5 46 4 l 21 7 63 4 l 2 26 9 78 4 2 0 22 7 67 4 2 l 26 9 78 4 3 0 27 9 80 4 3 33 11 93 4 4 o· 34 12 96 5 0 0 23 7 70 5 0 l 31 11 89 5 0 2 43 15 114 5 0 33 11 93 5 l 46 16 120 5 2 63 21 154 5 2 0 49 17 126 5 2 l 70 23 168 5 2 2 94 28 219 5 3 0 79 25 187 5 3 109 31 253 5 3 2 141 37 343 5 3 3 175 44 503

Page 150: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

136 GAR IS PANDUAN KUALm AIR MINUM JILID l

Sambungan Jadual 2

Bilangan tiub yang menghasilkan tindak balas positif dari jumlah 5 tiub, Had keyakinan 95%

MPN Setiap satu Setiap satu Setiap satu berisipadu berisipadu berisipadu 10 ml lml O.lml Had terbawah Had tertinggi

5 4 0 130 35 302 5 4 172 43 486 5 4 2 221 57 698 5 4 3 278 90 849 5 4 4 345 117 999 5 5 0 240 68 754 5 5 l 348 118 1005 5 5 2 542 180 1405 5 5 3 918 303 3222 5 5 4 1609 635 5805

Jadual 3. Nilai MPN dan julat kedudukan had keyakinan 95% bagi pelbagai kombinasi keputusan positif apabila l tabung berisipadu 50 mL. digunakan dan 5 tabung berisipadu 10 mL. digunakan.

Bilangan tiub yang menghasilkan tindak balas positif dari jumlah Had keyakinan 95%

MPN l tiub 5 tiub, setiap berisipadu satu berisipadu 50ml 10m! Had terbawah Had tertinggi

0 l l < 0.5 4 0 2 2 < 0.05 6 0 3 4 < 0.5 11 0 4 5 l 13

0 2 < 0.5 6 l 3 < 0.5 9 2 6 l 15 3 9 2 21 4 16 4 40

Page 151: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

TAMBAHANI 137

Jadual 4. Nilai MPN dan julat kedudukan had keyakinan 95%, bagi pelbagai kombinasi keputusan positif dan negatif apabila menggunakan l tabung ujian berisipadu 50 mL., 5 tabung ujian berisipadu 10 mL. dan 5 tabung berisipadu l mL

Bilangan tiub yang menghasilkan tindak balas positif dari jumlah Had keyakinan 95%

MPN l tiub 5 tiub 5 tiub, berisipadu setiap satu setiap satu Had Had 50 m! berisipadu berisipadu terbawah tertinggi

10 ml 10 ml

0 0 l l < 0.5 4 0 0 2 2 < 0.5 6 0 0 < 0.5 4 0 2 < 0.5 6 0 l 2 3 < 0.5 8 0 2 0 2 < 0.5 6 0 2 3 < 0.5 8 0 2 2 4 < 0.5 11 0 3 0 3 < 0.5 8 0 3 l 5 < 0.5 13 0 4 0 5 < 0.5 13

0 0 l < 0.5 4 0 l 3 < 0.5 8 0 2 4 < 0.5 11 0 3 6 < 0.5 15

0 3 <05 8 l 5 < 0.5 13

l 2 7 l 17 l 3 9 2 21 2 0 5 < 0.5 13 2 7 l 17 2 2 10 3 23 2 3 12 3 28 3 0 8 2 19 3 l 11 3 26 3 2 14 4 34 3 3 18 5 53 3 4 21 6 66 4 0 13 4 31 4 17 5 47 4 2 22 7 69 4 3 28 9 85 4 4 35 12 101 4 5 43 15 117 5 0 24 8 75 5 35 12 101 5 2 54 18 138 5 3 92 27 217

5 4 161 39 > 450

Page 152: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

138 GARIS PANDUAN KUALillAIR MINUM JILID l

Jadual S. Nilai MPN dan julat kedudukan had keyakinan 95%, bagi pelbagai kombinasi keputusan positif apabila menggunakan 5 tabung berisipadu 50 mL., 5 tabung-lOmL., dan 5 tabung-1 mL.

Bilangan tiub yang menghasilkan tindak balas positif dari jumlah Had keyakinan 95%

MPN 5 tiub, 5 tiub, 5 tiub, berisipadu setiap satu setiap satu Had Had 50 m! berisipadu berisipadu terbawah tertinggi

10m! l m!

0 0 l < 0.5 2 0 0 < 0.5 2 0 l l < 0.5 2 0 2 0 < 0.5 2 0 3 0 < 0.5 2

0 0 < 0.5 2 0 l < 0.5 2

0 < 0.5 2 l l < 0.5 2 2 0 l < 0.5 2 2 l 2 < 0.5 4 3 0 2 < 0.5 4

2 0 0 < 0.5 2 2 0 l < 0.5 2 2 l 0 l < 0.5 2 2 l l 2 < 0.5 4 2 2 0 2 < 0.5 4 2 2 2 < 0.5 4 2 3 0 2 < 0.5 4 2 3 l 3 l 7 2 4 0 3 7 3 0 0 2 < 0.5 4 3 0 l 2 < 0.5 4 3 0 2 < 0.5 4 3 l 2 < 0.5 4 3 l 2 3 l 7 3 2 0 3 7 3 2 l 3 7 3 2 2 4 9 3 3 0 3 7 3 3 l 4 9 3 4 0 4 9 3 4 4 9 4 0 0 2 < 0.5 4

Page 153: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

TAMBAHANI 139

Bilangan tiub yang menghasilkan tindak balas positif dari jumlah Had keyakinan 95%

MPN l tiub, 5 tiub 5 tiub berisipadu setiap satu setiap satu Had Had 50 ml berisipadu berisipadu terbawah tertinggi

10 ml IOml

4 0 l 3 7 4 0 2 3 7 4 0 3 7 4 l 4 9 4 l 2 4 9 4 2 0 4 l 9 4 2 l 4 l 9 4 2 2 5 2 12 4 3 0 5 2 12

5 2 12 2 12 4 3 2 6 2 14 4 4 0 6 2 14 4 4 l 7 3 17 4 5 0 7 3 17 4 5 8 3 19 5 0 0 4 l 9 5 0 l 4 l 9 5 0 2 6 2 14 5 0 5 2 12 5 l 6 2 14 5 l 2 7 3 17 5 2 0 6 2 14 5 2 l 8 3 19 5 2 2 10 4 23 5 2 3 12 4 28 5 3 0 9 3 2i 5 3 l l 4 26 5 3 2 14 5 34 5 3 3 18 6 53 5 4 0 13 5 31 5 4 l 17 6 47 5 4 2 22 7 70 5 4 3 28 9 85 5 4 4 35 l l 101 5 5 0 24 8 75 5 5 l 35 l l 101 5 5 2 54 18 140 5 5 3 92 27 218 5 5 4 161 39 424

Page 154: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

140 GARIS PANDUAN KUALm AIR MINUM JILID l

Jadual 6. Nilai MPN dan had keyakinan 95% bagi pelbagai kombinasi keputusan positif dan negatif apabila menggunakan 3 tabung berisipadu 10 mL, 3 tabung berisipadu l mL, 3 tabung berisipadu 0.1 mL

Bilangan tiub yang menghasilkan tindak balas positif dari jumlah Had keyakinan 95%

MPN 3 tiub, 3 tiub, 3 tiub berisipadu setiap satu setiap satu Had Had lOml berisipadu berisipadu terbawah tertinggi

l m! O.lml

0 0 l 3 < 0.5 9 0 0 3 < 0.5 13

0 0 4 < 0.5 20 0 l 7 l 21

0 7 l 23 l l !l 3 36

l 2 0 !l 3 36 2 0 0 9 l 36 2 0 l 14 3 37 2 0 15 3 44 2 20 7 89 2 2 0 21 4 47 2 2 28 10 149 3 0 0 23 4 120 3 0 l 39 7 130 3 0 2 64 15 379 3 0 43 7 210 3 75 14 230 3 2 120 30 380 3 2 0 93 15 380 3 2 l 150 30 440 3 2 2 210 35 470 3 3 0 240 36 1300 3 3 460 71 2400 3 3 2 1100 150 4800

Page 155: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

TAMBAHANI 141

Tambaħan 3

BEBERAPA UNIT DAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM BIDANG PERLINDUNGAN RADIASI 1•

l.becquerel ( Bq): unit SI bagi aktiviti (suatu radionuklida); l becquerel adalah setara dengan l penjelmaan nuklear spontan per saat dan dianggarkan sepadan dengan 27 pikokuri.

2. gray (Gy ): unit SI bagi dos (radiasi) terserap, ditakrifkan sebagai dos radiasi pengionan yang mengeluarkan l joule tenaga terhadap l kilogram bahan penyerap.

3. sievert (Sv): unit SI bagi dos setara, l sievert dos setara adalah bersamaan dengan 100 rems.

4. Kesan stokastik adalah kesan yang dipengaruhi oleh kekerapan pendedahan radiasi bukannya keamatannya, ditaksirkan sebagai suatu fungsi dos tanpa nilai ambang.

5. Kesan bukan stokastik adalah kesan radiasi yang berubah mengikut keamatan pendedahan, yang mana wujud suatu nilai dos ambang untuk menerbitkan kesan tersebut.

6. Seta ra dos ( H). Oleh kerana semua jenis radiasi tidak menghasilkan kesan biologi yang sama bagi setiap unit tenaga yang diserapkan, konsep dos setara telah diperkenalkan. Dos setara H, (sievert) adalah bersamaan dengan dos yang diserapkan, D (grays), didarabkan dengan faktor kualiti Q yang bergantung kepada ketumpatan pengionan yang terhasil di dalam tisu akibat radiasi tersebut.

H=DQ

Faktor Q bag i pancaran X, pancaran '( dan elektron adalah bersamaan l, manakala partikel c:x adalah 20

7. Dos se tara berkesan. Dos setara berkesan (}\) ditakrifkan sebagai

HE=EW.jfr

di mana H1 adalah dos setara purata di dalam tisu T dan W1 adalah faktor pengimbang yang mewakili paratusan kerosakan akibat dari kesan stokastik di dalam tisu T berbanding dengan jumlah kerosakan akibat dari kesan tersebut jika suatu jasad tertentu menerima pendedahan sekata. Nilai W1

telah ditentukan oleh ICRP (terbitan ICRP Bil. 26). Berdasarkan kepada rujukan l ,2,3,4,8 dan 11 dari senarai di muka surat 123.

Page 156: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

142 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUM JILID l

8. Kesan terikat dos setara: Radionuklid yang memasuki badan menyinari organ dan tisu sehinggalah ia dikumuh dari badan atau hilang disebabkan oleh susutan radioaktif. Bagi pekerja, ICRP telah mengesyorkanjumlah himpunan dos bagi tempoh 50 tahun, tetapi dalam hal-hal tertentu menjangkau 70 tahun atau le bih jika bersesuaian. J umlah dos yang diterima dalam tempoħ perjumlahan (yang disyorkan oleh ICRP) dirujuk sebagai kesan terikat dos se tara, H Esl!

Page 157: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

TAMBAHANI 143

Indeks

l ,l dikloroetena, 8, 75, 78 l ,2 dikloroetana, 8, 75, 77 2,4-D, 8, 75, 81. 82, 86 2,4,6-triklorofenol, 8, 75, 88

A amoeba, 45 air minum yang dibotolkan, 27, 41, 50 air terawat, 29 air yang dibotolkan, 41 air yang tidak dirawat dan tidak dipaip, 30,

41 ais, 11 akrilamida, 71 aktiviti alfa masar, 10, 120, 121 aktiviti a1fa, 121 aktiviti beta masar, 10, 122 aktiviti beta, 122 aldrin dan deildrin, 8, 75, 82, 83 alga biru-hijau, 54 alga, 7, 54, 55 alkana, terklorin, 71, 72, 76 alkena terklorin, 72, 76 alkene, terklorin, 71, 72, 76 alkilbenzene, 90 analisis, 108-11 l analisis kos faedah, diperingkat makmal,

46 anggaran biojisim, 55 antimoni, 63 arsenik, 7, 63, 64

asbestos, 7, 63,64 ascaris, 53 asellus, 54 asid nitrilotriasetik (NTA), 71 aspek biologi, 94 aspek kimia kualiti air minum, 57

B bahan binaan, 115 bahan humik, 71 bahan kimia rawatan air, 115 bahan radioaktif, 124 baki klorin, 28, 34, 35, 86 barium, 7, 63, 64 bekalan air 1uar bandar, 17 bekalan air minum kecemasan, 28, 42, 50 bekalan air yang tidak dipaip, 26, 45 bekalan berpaip, 40 bekalan berpaip, 40, 43, 49 benzene,8, 71,75,90 benzo[a]pyrene, 8, 75, 80 berbilang tahap, 61, 74 berillium, 7, 63, 65 berpaip, 5, 22, 24, 40, 43, 49, 55 besi (ferum), 9, 63, 79, 96, 117 bilangan yang termungkin (MPN), 32, 37,

135-141 befinel terpoliklorin (PCB ), 71 boron, 63

c chironomus, 54

Page 158: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

144 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUMAN

D DDT, 8, 75, 81, 82 detergen, sintetik, 9, 71, 93 dik1orobenzena, 87 dos setara, 119, 142 dracontiasis, 52 dracunculus medinensis (cacing guinea),

51,52

E entamoeba histo1ytica (penyebab

amoebiasis), 49,51 escherichia coli, 21, 22 etena terklorin, 77

F faktor keselamatan, 60, 73 ferosianid, 63 fenol, 71, 88 flourida, 7,63,64,66 flourisis, 66 ftalat ester, 71

G gamma-HCH, 8, 75, 82, 85 giardia, 28, 35, 45, 49, 50

H had keyakinan, 37, 135-140 helmin, 7, 52,53 helmin, 52 heptak1or dan heptak1or epoksida, 8, 75,

82,84 hexachlorobenzene,8, 75,82,84 hidrogen sulfida, 9, 94, 96 hidrokarbon beraroma polinukleas(PAH),

71,79,80

J jaminan mutu, 40 jumlah karbon organik (TOC), l 02 jumlah klorin organik, l 02 jumlah kolifom, 22, 35

K kadmium, 27, 41, 50 kaedah analisis, pemilihan, 110

kaedah pencaman, 35 kakitangan, 16 kalsium, 95 karbon tetraklorida, 8, 71, 76. 77 karsinogen, 60 kekarsinogen, 73 kekerapan,28, 37,104,122 kekeruhan, 8,34,94,116 keliatan, 7, 9, 63, 66, 94, 95 kesan pencemar kimia ke atas kesihatan,

57 kesan, 119, 142 kestabilan, 108 ketetapan (kejituan) yang diper1ukan, 39,

109 keutamaan, l kewujudan organisma, 55 k1ordana, 8, 75, 82, 83 klorida, 9, 94, klorin, 45, 91, 114 klorobenzena, 8, 9, 71, 72,86 kloroform, 8, 75, 90,91 k1orofeno1, 8, 9, 72, 88, 100 kobalt, 63 kolifom najis, 5, 21, 24, 25 kontaminasi bahan binaan, 115 kopepod, air tawar, 51, 52 kromium, 7, 63-65 kualiti bakterialogi, 5 kualiti bakteriologi air minu m. 21, 22, 24,

27, 28-jadual, 24 kualiti baktriologi, 24 kualiti estetik air minum, 92, 116-jadual,

62,94 kualiti estetik, 116 kualiti mikrobiologi, 5 kualiti virologi, 34 kuprum,9,63,94,95, 117

L litium, 63 lokasi, 105, 107 luar bandar, 17

M magnesium, 63, 95 mangan,9,63,94,97, 117

Page 159: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

masa, 106 mengawal kualiti beranalisis, Ili metazoa, 45 methaemoglobinaemia, 68 metoksiklor, 8, 75, 82, 85 minyak petroleum, 71 model kekerapan, 38 molibdenum, 63 monoklorobenzena, 87, l 00 monomer vini! klorida (VCM), 78

N nikel, 7, 63, 68 nitrat, 7, 63, 64, 68 nitrit, 7, 63, 68 nitrosamina, 71

0 oksigen terlarut, 9, 97 organisma hidup-bebas, 7, 53, 54 organisma kolifom, 5, 21, 24, 26, 32 ozon,37

p pemboleh ubah surogat, 101 pencemar organik, 70, 72, 74, 75 pencegahan kontaminasi, 13 pencegahan, 113 penentuluaran kepada manusia, data

haiwan, 57, 93 pengambilan harian yang boleh di terima

(ADI), 60, 62, 73, 81, 82-Jadual, 69 pengawasan pemboleh ubah surogat, 101 pengujian kemutagenan, 103 penilaian risiko, 18 pentaklorofenol, 8, 75, 89 pepejal terlarut, 9, 94, 98 perak, 7, 63, 69 perencatan kolinesterase, 102 perhimpunan sementara, 43 persampelan, alga dan mikroorganisma,

54 pH, 9, 94,97 pili pengguna, 108 piretrin, 55

INDEKS

plumbum, 7, 63, 64, 67, 104, 107, 114 proses pembasmian kuman, 20, 45 proses rawatan air, 45

145

proses rawatan air, aspek kos-faedah, 45, 46

protozoa, 7, 49, 50 pseudomonas aeruginosa, 28 punca air, 12

R racun perosak karbon terklorin, 81 racun perosak, 62, 71, 81 raksa, 7, 63, 64, 67 rasa dan bau, 9, 93, 94, 99, 116 rawatan air bahan kimia, 113, 115 reka bentuk program, 103

s sodium (natrium), 7, 9, 63, 70, 94, 98 saiz, 39 serkaria, skistosom, 51, 53 selemium, 7, 63, 64,69 sianida, 7, 63, 64, 66 sistem pengagihan, 103, 105-107, 114 skistosom, 51, 53 suhu,9, 100 sulfat, 9, 94, 98 sumber air mentah, 113

T taburan mikrob, 36 talium, 63 teknik penentuluaran, dos rendah, 59 teknik penurasan membran, 31, 32 teknik penurasan membran, 32 teknik tabung berganda, 31 telerium, 63 terlibat, 119, 143 tetraklorofenol, 8, 76, 79 tidak berpaip, 6, 24, 26, 45, 49 timah, 63 tinjauan kadiologi, 122 tinjauan sanitari, 14 tiosinat, 63

Page 160: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

146 GARIS PANDUAN KUALITI AIR MINUMAN

titanium, 63 toluena, 72 trihalometana, 8, 71, 72, 90, 99 trikloroetena, 8, 76, 78 tungsten, 63

u uranium, 63

V vanadium, 63 virus entero, 7

w warna, 9, 92-95

z zink, 10, 63, 94, 100, 117

Page 161: Penteljemah Mohd Asri Mohd Noorapps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252072/9835200645-may.pdf · Penteljemah Shaħabudin Mustapha Hasimah Talib @ Alias Mohd Asri Mohd Noor

ISBN 983-52-0064-5

P•n•rbit UNIVERSm TEKNOLOGI MALAYSIA