Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  1/24

  INSTRUMEN PENILAIAN

  TERHADAP PERKEMBANGAN

  SAHSIAH DAN MORAL KANAK-

  KANAK

  DISEDIAKAN OLEH: CIK MASLINI

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  2/24

  Penilaian adalah suatu sistem atau proses yang

  meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat

  tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan

  pembelajaran untuk membuat analisis dan

  keputusan dengan tujuan mengambil tindakan

  yang sewajarnya, seperti merancang aktiviti

  pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengancara yang lebih berkesan.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  3/24

  TUJUAN

  PENILAIANDILAKSANAKAN

  Mendapatkan gambaran tentangkemajuan pembelajaran murid

  Memberi maklum balastentang keberkesanan

  pengajaran guru

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  4/24

  KEPENTINGANPENILAIAN

  Membantu muridmengatasi masalah

  pembelajaran

  Membantu gurumemperkukuhkan

  kekuatan murid

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  5/24

  K

      A    E    D    A

      H     P    E

      N    I    L    A

      I    A    N 

  PEMERHATIAN

  LISAN

  PENULISAN

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  6/24

  Pemerhatian ialah memerhati secara sistematiktingkah laku, aspek perkembangan,

  pertumbuhan dan pencapaian kanak-kanak.

  Perkembangan yang perlu diperhatikan adalah

  daripada segi fizikal, emosi, bahasa, kreativiti,

  kognitif  dan sebagainya.

  Pemerhatian ke atas kanak-kanak itu perlu

  direkodkan tanpa disedari oleh kanak-kanak.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  7/24

  Objektif pemerhatian:1. Mengesan kebolehan, keperluan dan minat kanak-kanak prasekolah.

  2. Menentukan kekuatan dan kelemahan kanak-kanak prasekolah dari segiperkembangan yang menyeluruh.

  3. Membuat perancangan berasaskan keperluan individu.4. Memantau kemajuan secara berterusan.

  5. Memberi kefahaman yang lebih mendalam mengenai pertumbuhan kanak-kanak.

  6. Membuat rujukan kepada ibu bapa dan pakar mengenai kesihatan, pertuturandan mental.

  7. Menyimpan rekod kemajuan kanak-kanak bagi tujuan bimbingan danpenempatan yang akan datang.

  8. Merancang persekitaran belajar yang sesuai dan berkesan.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  8/24

  Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukardikesan melalui kaedah lisan dan penulisanseperti:

  - Sikap- Perlakuan / amalan

  - Amali- Kemahiran manipulatif

  - Kemahiran bersosial- Kemahiran belajar

  - Kemahiran kinestetik- Kemahiran literasi komputer

  - Kemahiran mereka cipta

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  9/24

  Pemerhatian proses dan hasil kerja murid sepertilukisan, buku skrap, kraftangan dan kerja kursusmembolehkan guru menilai sikap serta penguasaan

  sesuatu kemahiran.

  Maklumat daripada pemerhatian boleh membantuguru melengkapkan gambaran mengenai keputusan

  penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan danpenulisan.

  Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai

  semak dan skala kadar.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  10/24

  CARAMEMBUATPEMERHATIAN

  SenaraiSemak

  RekodSkala Kadar

  Rekod

  Anekdot

  RekodBerterusan

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  11/24

  Senarai semak adalah senarai item yang disediakanuntuk mengenal pasti perkembangan murid dari segipengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan.

  Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukansama ada:

  a. Sesuatu tingkah laku/ciri ada atau dapat

  diperhatikan.b. Sesuatu perlakuan telah dilakukan.c. Kekerapan sesuatu tingkah laku.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  12/24

  Perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian dalam penyediaan danpenggunaan senarai semak:

  a) Disediakan lebih awal sebelum pemerhatian dibuat.

  b) Tingkah laku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan jelas.

  c) Digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi.

  d) Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak.

  e) Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan

  perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan.

  f) Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkanmaklumat/amalan yang lebih tepat/ kekal.

  g) Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil pembelajaran atau hasil

  pembelajaran atau tingkah laku murid.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  13/24

   

  Skala kadar boleh digunakan untukmenunjukkan darjah kemajuan dan

  pencapaian sesuatu tingkah laku murid.

  Guru menilai kemahiran atau amalan muridberdasarkan skala. Skala yang gunakan boleh

  dinyatakan secara angka atau gred.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  14/24

   Satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah lakumurid yang dianggap penting, unik dan signifikan untuk direkod.

  Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yangberlaku, bila dan di mana berlaku.

  Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk membuat rekodanekdot ialah:

  a. Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku.b. Mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek

  perkembangan murid, merangkumi kelebihan dan kekurangan.c. Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku.d. Menulis apa yang dilihat secara objektif. e. Maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yangmenggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi, polainteraksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  15/24

   Rekod berterusan merupakan catatan dalam bentuk ceritanaratif yang dibuat ke atas individu atau kumpulan muridsemasa berlakunya sesuatu peristiwa.

  Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akandicatat sepanjang pemerhatian.

  Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalamtempoh tiga hingga lapan minit.

  Prosedur menyediakan rekod berterusani. Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan.ii. Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian.iii. Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci.iv. Rekod hendaklah tepat dan padat.

  v. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  16/24

  Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlakuinteraksi antara:

  -Murid dengan guru-Murid dengan murid

  -Murid dengan bahan pembelajaran

  • Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah:- Kefahaman konsep

  - pengetahuan mendengar- penggunaan bahasa yang tepat

  - kefasihan menghafaz- sebutan dalam berbahasa

  - kecekapan mencongak- gaya persembahan

  - pertuturan dan sikap

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  17/24

  •  Instrumen penilaian Lisan- Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti sepertiyang berikut:a) Bacaan kuat

  b) Syarahanc) Perbahasand) Berceritae) Perbincanganf) Hafazan

  g) Temu bualh) Soal jawabi) Nyanyian

   j) Deklamasi sajakk) Mendengar dan memberi respons secara lisan.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  18/24

  Penilaian lisan membolehkan guru:a) Mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam

  kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis

  b) Mendapat maklumat serta merta tentangpengetahuan dan kefahaman murid

  c) Mengesan kebolehan murid dalam kemahiran

  membaca dan menghafaz

  d) Mengesan kelancaran dalam sebutan

  e) Mengesan amalan dan sikap murid secara serta -merta.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  19/24

  Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikanmerangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukanrespons murid dalam bentuk lisan.

  Dalam menyediakan instrumen guru perlu memastikan:

  a) Soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahan rangsanganperlu jelas dan mudah difahami.

  b) Aktiviti/ bahan boleh merangsang muridmengeluarkan idea.

  c) Pelbagai bentuk soalan seperti soalan tertumpu danbercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.

  d) Aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  20/24

  Digunakan untuk mengesan kemahiranbahasa dan perkembangan intelek murid yang

  meliputi kemahiran seperti yang berikut:

  - Kemahiran menulis- Menyusun idea

  - Penggunaan tanda baca

  - Perbendaharaan kata- Mengaplikasi

  - Mentafsir

  - Menilai

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  21/24

  Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih,perkara yang berikut mestilah diambil kira:

  - Soalan menepati kemahiran yang akan diuji

  - Bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami

  - Bilangan soalan sesuai dengan masa yangdiperuntukkan

  - Aras kesukaran soalan yang dipelbagaikan

  - Skema pemarkahan disediakan.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  22/24

  Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasadijalankan ialah:

  - Soalan subjektif- Soalan objektif

  Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumisoalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.

  - Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahappemikiran murid.

  - Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesanpenguasaan pengetahuan asas murid.

  - Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsangmurid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dandifahami secara kreatif dan kritis.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  23/24

  Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang normal dapat dikesan secara

  menyeluruh. Bagi kanak-kanak yangmempunyai kesulitan pembelajaran dalam

  aspek tertentu, guru boleh merujuk danbekerjasama dengan pakar kesihatan

  semoga bantuan dapat diberikan padaperingkat awal lagi.

  Melihat tahap penerimaanmaklumat baru serta perubahan

  kemahiran yang dicapai oleh setiapkanak-kanak.

  Membantu guru membuatpengubahsuaian daripada segistrategi untuk mencapai

  pembelajaran yang dikehendaki.

  Guru dapat mengenal pasti

  kekuatan dan kelemahan kanak-kanak dalam pembelajaran dari

  semasa ke semasa untukmeningkatkan potensi kanak-kanak.

 • 8/19/2019 Penilaian Sahsiah Dan Moral Awal Kanak-kanak

  24/24

  Guru dapat memerhatitingkah laku kanak-kanak

  dengan lebih jelas semasa diaberada di tadika.

  Rekod prestasi perkembangandapat dibincangkan bersamaibu bapa sekurang-kurang dua

  kali setahun.

  Kanak-kanak yang

  mempunyai masalah daripadasegi kesihatan seperti lambatdaripada segi perkembanganbahasa boleh dirujuk kepada

  pakar yang berkaitan.

  Dapat meningkatkankeyakinan diri kanak-kanakkerana pencapaiannya diukur

  dan dibandingkan denganpencapaian yang lampau.