PENGHAYATAN FARDU AIN REMAJA PEKAK DI .anak-anak SRITI Tahfiz Sahabat Insani dan Maahad Tahfiz Integrasi

 • View
  238

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PENGHAYATAN FARDU AIN REMAJA PEKAK DI .anak-anak SRITI Tahfiz Sahabat Insani dan Maahad Tahfiz...

 • PENGHAYATAN FARDU AIN REMAJA PEKAK

  DI MALAYSIA

  MOHD HUZAIRI BIN AWANG @ HUSAIN

  AKADEMI PENGAJIAN ISLAM

  UNIVERSITI MALAYA

  KUALA LUMPUR

  2017

 • PENGHAYATAN FARDU AIN REMAJA PEKAK

  DI MALAYSIA

  MOHD HUZAIRI BIN AWANG @ HUSAIN

  TESIS DISERAHKAN SEBAGAI MEMENUHI KEPERLUAN

  BAGI IJAZAH DOKTOR FALSAFAH

  AKADEMI PENGAJIAN ISLAM

  UNIVERSITI MALAYA

  KUALA LUMPUR

  2017

 • iii

  ABSTRAK

  Kajian ini bermatlamat mengkaji tahap pengetahuan dan penghayatan Fardu Ain remaja

  pekak, di samping melihat hubungan antara amalan pembelajaran, persekitaran

  pembelajaran dan persepsi mereka dengan pengetahuan dan penghayatan Fardu Ain,

  serta melihat hubungan pengetahuan Fardu Ain dengan penghayatan Fardu Ain remaja

  pekak. Kajian dilakukan di Sekolah Menengah Pendidikan Khas (masalah

  pendengaran). Kajian ini adalah kajian tinjauan menggunakan soal selidik. Seramai 89

  orang remaja pekak dari seluruh Malaysia telah menjadi responden kajian ini. Analisis

  data dilakukan secara analisis deskriptif (min, kekerapan dan peratus) dan analisis

  inferensi (Korelasi Pearson). Hasil kajian mendapati amalan pembelajaran, persekitaran

  pembelajaran dan persepsi remaja pekak berada pada tahap rendah. Pengetahuan dan

  penghayatan Fardu Ain mereka juga berada pada tahap rendah. Analisis korelasi

  Pearson menunjukkan terdapat hubungan antara amalan pembelajaran, persekitaran

  pembelajaran dan persepsi dengan pengetahuan dan penghayatan Fardu Ain responden.

  Juga terdapat hubungan antara pengetahuan Fardu Ain dengan penghayatan Fardu Ain

  remaja pekak. Kajian ini juga diperkaya dengan data temu bual yang melibatkan 3 orang

  guru sebagai peserta kajian serta 4 orang murid yang dipilih secara rawak. Dapatan data

  kualitatif mendapati terdapat keselarasan dengan dapatan data kualitatif dalam beberapa

  aspek. Ini menunjukkan perlunya penambahbaikan pendekatan pengajaran Fardu Ain,

  persepsi dan amalan pembelajaran responden serta penyediaan persekitaran yang

  kondusif dalam pembelajaran Fardu Ain. Hasil kajian juga telah mencadangkan satu

  garis panduan dalam pengajaran dan pembelajaran Fardu Ain untuk remaja pekak di

  Malaysia.

 • iv

  ABSTRACT

  This study aims to assess the level of knowledge and internalization of Fardu Ain

  among deaf teenagers, and the relationship between the practice of learning, learning

  environment and their perception of learning with knowledge and internalization of

  Fardu Ain and their perception towards knowledge acquisition and internalization of

  Fardu Ain, as well as studying the relationship between knowledge acquisition and the

  internalization of knowledge Fardu Ain among deaf teenagers. This study was

  conducted at two Special Education Secondary Schools (hearing impaired). This study

  is a survey using a questionnaire. A total of 89 deaf teenagers from all over Malaysia

  have participated in this study. The data were analyzed through descriptive analysis

  (mean, frequency and percentage) and inferential analysis (Pearson Correlation). The

  study found that the practice of learning, learning environment and perceptions of deaf

  teenagers learning Fardu Ain are at a low level. The knowledge acqusition and

  internalization of Fardu Ain were also at a low levels. Pearson correlation analysis

  showed there was a correlation between the practice of learning, learning environment

  and perceptions of learning with knowledge acquisition and internalization of Fardu Ain

  respondents. There is also a relationship between knowledge acquisition and the Fardu

  Ain internalization among deaf teenagers. This study is also enriched with data

  interview involving 3 teachers as the study participants and 4 students who were

  randomly selected. The findings of qualitative data found there was alignment with the

  findings of qualitative data in some aspects. This demonstrates the need for

  improvement of Fardu Ain teaching approaches, respondents' perceptions and learning

  practices, and providing a conducive environment to learn Fardu Ain. The findings also

  suggest guidelines in teaching and learning of Fardu Ain for deaf teenagers in Malaysia.

 • v

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dirafa’kan ke hadrat Allah dengan c inayah dan

  nusrahNya memberi saya kekuatan menyempurnakan kajian dan penulisan ini. Selawat

  dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w., ahli keluarga dan para sahabat

  Baginda s.a.w. penegak agama sepanjang zaman.

  Setinggi penghargaan dan terima kasih kepada penyelia kajian Prof. Madya Dr.

  Rahimin Affandi Abdul Rahim yang telah memberi bimbingan, teguran, nasihat dan

  kepercayaan dalam kembara ilmu ini, warga APIUM diketuai Dato’ Pengarah Prof.

  Dato’ Dr. Zulkifli Yusof, TPIT Prof. Madya Dr. Fauzi Hamat, pensyarah-pensyarah

  Jabatan Fiqh dan Usul dan para murabbi yang telah membentuk diri ini. Penghargaan

  juga kepada Prof. Dato’ Dr. Ab. Halim Tamuri, warga PIMM dan sahabat-sahabat

  seperjuangan dalam kembara pengajian ini.

  Jutaan penghargaan yang tidak terhingga ditujukan khusus kepada isteriku yang

  telah banyak berkorban sepanjang kehidupan bersama dan kembara pengajian ini Dr.

  Hajarul Bahti Zakaria, Ma dan abah yang dikasihi Awang @ Husain bin Che Mat dan

  Che Serimah Ab Rahman yang amat menyokong dan mengasihi diri ini, moga Allah

  merahmati dan memberi kesihatan yang baik, anak-anak yang dikasihi moga menjadi

  insan mutadabbir, hafiz dan faqih ‘Ammar Hudhaifi, ‘Ulya Mashkuri, ‘Ubayd ‘Abqariy,

  ‘Ubayd Mumtazi, Faqihah Al-Imtiyaz, Wahbah Faqih, Mufid Muslih dan Sabirah

  Muhadhdhabah dan isteriku Asma’ Mohd Yusoff, moga menghayati kehidupan

  perjuangan ini. Juga penghargaan kepada Abah dan al-Marhumah Ma yang telah

  dipanggil balik menghadap Ilahi dalam tempoh pengajian ini, Ayah Su Izani Mohd Zain

  dan Su Suraini Awang Che Mat yang amat membantu dan menyokong perjuanganku.

  Juga penghargaan buat semua pihak yang bersama-sama terlibat

  menyumbangkan pelbagai bantuan dan sokongan sama ada idea, masa, tenaga,

  kepakaran dan sebagainya semasa proses mengumpulkan data bagi menyempurnakan

  kajian ini. Penulis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Norhafiza Mohamad,

  Puan Hasanah Abd Rahman, Syar Meeze Mohd Rashid, Ustaz Mohd Azmi Zakaria, Dr,

  Abdullah Yusoff, Che Nor Sakinah Itam, Dr. Zaida Nor Zainuddin, Dr. Yusni Mohd

  Yusof, guru-guru dan murid-murid di SMPK serta pihak pentadbirannya.

  Terima kasih kepada semua murabbi dan guru-guruku daripada usia kecil hingga

  kini yang telah menabur ilmu dalam kehidupanku. Semua pendokong Sahabat Insani,

  anak-anak SRITI Tahfiz Sahabat Insani dan Maahad Tahfiz Integrasi Sahabat Insani,

  anak-anak Pasti Isbat, moga kita semua berada di jalan ilmu dan perjuangan ke arah

  pembentukan generasi mutadabbir profesional masa hadapan. Semoga semua mendapat

  sebaik-baik ganjaran daripada Allah S.W.T.

 • vi

  ISI KANDUNGAN

  ABSTRAK iii

  ABSTRACT iv

  PENGHARGAAN v

  ISI KANDUNGAN vi

  SENARAI RAJAH xii

  SENARAI JADUAL xiv

  SENARAI KEPENDEKAN xviii

  SENARAI LAMPIRAN xix

  PANDUAN TRANSLITERASI xix

  BAB 1 : PENDAHULUAN 1

  1.1 PENGENALAN 1

  1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 4

  1.3 PENYATAAN MASALAH 7

  1.4 TUJUAN KAJIAN 11

  1.5 OBJEKTIF KAJIAN 11

  1.6 PERSOALAN KAJIAN 12

  1.7 KERANGKA TEORITIKAL KAJIAN 13

  1.8 KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN 16

  1.9 KEPENTINGAN KAJIAN 19

  1.10 SKOP KAJIAN 24

  1.10.1 Sampel kajian 24 1.10.2 Kandungan instrumen 24

  1.11 DEFINISI OPERASI 25

  1.11.1 Tahap 25

  1.11.2 Pengetahuan Fardu Ain 25 1.11.3 Penghayatan Fardu Ain 26

  1.11.4 Remaja Pekak 26 1.11.5 Sekolah Menengah Pendidikan Khas 27

 • vii

  1.12 PENUTUP 27

  BAB 2 : KAJIAN LITERATUR 28

  2.1 PENDAHULUAN 28

  2.2 PENGHAYATAN FARDU AIN 30

  2.2.1 Pengertian Fardu Ain 30

  2.2.2 Konsep Penghayatan Fardu Ain 31 2.2.3 Konsep Akidah 35

  2.2.4 Konsep Ibadah 40 2.2.5 Mengetahui Fardu Ain Adalah Keperluan Asas Utama

  Kehidupan 51

  2.3 TAKLIFAN BERIBADAH GOLONGAN PEKAK 55

  2.3.1 Konsep Taklif 55 2.3.2 Mukallaf 55

  2.3.3 Faktor Gugur Taklif 57 2.3.4 Pekak dari Perspektif Taklif Syarak 58

  2.3.5 Pandangan Fuqaha’ Tentang Rukun Qawli 59 2.3.6 Pandangan Fuqaha’ Tentang Isyarat Golongan Pekak 71 2.3.7 Kod Tangan al-Quran Kaedah FAKIH 76

  2.4 TEORI PEMBELAJARAN 97

  2.4.1 Teori Pembelajaran Sosial Humanistik 97

  2.4.2 Teori Pembelajaran Sosial Bandura 102 2.4.3 Teori Pembelajaran Kognitif 105

  2.4.4 Aplikasi Pembelajaran Sosial Humanistik dan Kognitif dalam Kajian ini 107

  2.5 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM 112

  2.5.1 Objektif Pendidikan Islam 115

  2.5.2 Pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 117

  2.5.3 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam 119 2.5.4 Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam K