PENGGUNAAN AL-QURAN DALAM KAEDAH MENGAJAR BAHASA ARAB Kertas kerja ini membincangkan penggunaan al-Quran

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PENGGUNAAN AL-QURAN DALAM KAEDAH MENGAJAR BAHASA ARAB Kertas kerja ini membincangkan penggunaan...

 • PENGGUNAAN AL-QURAN DALAM KAEDAH MENGAJAR BAHASA ARAB

  Mohd Ismail Mustari Kamarul Azmi Jasmi Azhar Muhammad

  Rahmah Razali Shamsiah Mohamed

  Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

  Suggested Citation:

  Mustari, M. I., Jasmi, K. A., Muhammad, A., Razali, R., Mohamed, S. (2012). Penggunaan al-Quran dalam Kaedah Mengajar Bahasa Arab in Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) at Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru on 8-9 March 2012, pp. 911-918. ISBN 99917-44-89-4.

  Abstrak Bahasa Arab telah diiktiraf sebagai salah satu daripada bahasa ilmu yang mempunyai nilai tatabahasa yang sangat tinggi. Pelbagai disiplin ilmu dipetik daripada kitab-kitab yang berasaskan bahasa arab. Kertas kerja ini membincangkan penggunaan al-Quran dalam kaedah mengajar bahasa Arab. Ia akan mengupas asal usul bahasa arab, hubungan bahasa arab dengan al-Quran, keistimewaan al-quran, keunikan bahasa arab, konsep pembelajaran dan pengajaran al-Quran dalam kaedah mengajar bahasa arab, metode pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, kemahiran dalam mengajar bahasa Arab, kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Pelbagai aspek yang berkaiatan dengan penggunaan al-Quran di dalam pengajaran bahasa Arab diketengahkan di dalam kertas kerja ini.

 • ��������� � � � ����� �������� ����� � ��� � �� ���� ��� � �� � ������� ���������� ����� ��� � � � �� ���� �� �������������� � ������������������������� ��� � ���� ����� ��� ������ � �� ��� � � � ��� ��� �����! �����������" ��� ��������� �� ��#�� ��� � ��� �� ����� ! ��� � � � ���$ � � �������� �� � �������� � � � �%� ����� ��� � � � ������ �� ��&�� �%���������' �� ��&�� �%������� ��� � � � �%��(����������� ! � ��� ������ ! � �� ��#�� ��� � ��� �� ����� ! ��� � � � �%����(������� ! � ��� �������� ! � ��� � � � �%���� �� ��� � ������ ! ��� � � � �%�� �� ����� ! � ��� �������� ! � ��� � � � ������� � �� ������ ������� � � ������ ��������� �� ��#�� ������ � ������ ! � ��� � � � ���������� � ������ � ������ �����! �������)*+,*+�-�+� ��#�� �� � � ������ � �����!�. ��� ��� ������ ��#�� ���������� ��(�� � �� �/�0�1����� � �2 ���3� �� ���� �'�� � ���������' ����4������� ����� ������� �� � ��� � �� ��5��������� � �2 ���3� �� ��/� �0��$ ����� ��������������������� �� �%���� � � �%������!������� �� ��� ����� � ��� ��� ���� �� ����� � �� � ����������� � ���� � ��� � � ���$ ������ � �� � �� �� �/�0�1��� ��� . ��%�������� � %���� ������� ����� ���� � �������!������ � ������� �� � ��67(�� ' ��� ��%�899:;������ �� � ��� � � � �� � ��� � � � �%�� ����� � ������ ��?-�@�A�>���B�@�5�� ���� !��� ������ �� � ������� � ����! � �� � � � �����%���� �� � �������� ���� ' �� � � � ��������� � ������� ����� � �� ��$�� �%�� � � � ��������� ������ � ������ ��� � ����������� ����������� ��(�� �(� ���(� ���$���%�C � ���%� � ���� �� ����� ���� �67 � D���2 � � � ��E �D��%�89FGHF:;���= 2 ����� � �� �! � �� � �����������������!��� �������� � �� ' �����������(� ���/ ���� �������� � ��� � � � ������ � ���������� ������� ���������!�� %�� � � � ��

  )*+,,?+��+��-IJ?B�+�K�-�L�M�*K�A�L*+,�N�B�@�IA�>���B�@��3( ��$�� ���3��� ��� � ���� .���5 ���� . ��3� �� �O7 � �7 . ���/ ��� �3( ����

 • ���� � ����� � �� ��� ���� ������ ������������ � � ��� � ��� �������� �������������� �!"#� �!"#�$%"&�!�#�"'�()"&*+�#� "��+,"&�!�#�"-�.,$"'�()".*./%('�,"!%&%()�("'�()"+�/�$"�*()�("�#� "%#% "0%./% �("/*(%$%+"-�.,$"1%(23""4 5(,".*(%(6%0�("&�!�7�8"&�!�#�"9+�&".*+%/�0�("#�$%:#�$%('�"&�!�#�"%$�.�"�,"-*.*(�(6%()"9+�&"'�()".*(6��,"&�!�#�"02(%(,0�#,"#*#�.�".*+*0�"�($�+�('�",� �!";*#,+8"-�%��(8"%+�(V" "W���� X� ��� ���Y Z��[����\� ��� �[�����������������]��� �Z� �� ����� �� � � �� ���Y��������̂���_�Z���������� ��� ��� �����������Y��� Z�̀�� a-%+�!"�U:b%0!+%c8"deVef" "4 9'�$",(,".*(6��,"&%0$,"&�!�7�"&�!�#�"9+�&".*./%('�,"!%&%()0�,$"'�()"�.�$"+�/�$"�*(:)�("&�!�#�"� :>%+�(3"g *!",$%"&�!�#�"� :>%+�("$* �!".*(6��,"&�!�#�",($* *0$%� "�,0� �()�("/*(@,($�", .%3"h,0�"�,0�6,8"� :>%+�(",(,"0�'�"�*()�("02#�"0�$�8"$�$�&�!�#�"��(".*./%('�,")�'�"&�!�#�"'�()"��/�$".*()�$�#,"#*.%�"&�!�#�" �,("�,"�%(,�3""4 D%(,�"!�+,",(,8".*./*+ ,!�$0�("0*/���"0,$�"&�!�7�"$*+��/�$"0�,$�("'�()"6* �#"�,"�($�+�".*())%(�:0�("� :>%+�("�� �."0�*��!"/*()�6�+�("��("/*.&* �6�+�("&�!�#�"9+�&"�*()�("/*()%�#��(", .%"&�:!�#�"9+�&",$%"#*(�,+,"�,"0� �()�("/�+�"/* �6�+3"5(,"6* �#"(*(%(6%00�("0*#%0�+�("/�+�"/* �6�+"��("0* *.�!�(".*+*0�".*()%�#�,", .%"&�!�#�"9+�&"0*+�(�".*+*0�"$* �!"6�%!"��+,/���"� :>%+�(",$%"#*(�,+,8"�,".�(�"#�$%"0*$,0�"��!% %".*+*0�" *&,!"�*0�$"��("!�./,+"�*()�(")%+%".*+*0�".* � %,"0�*��!"/*())%(��("� :>%+�(3"9 �!"-3C3T3"&*+c,+.�(V""" W���� X� ��� ���Y Z��[������ ��� �� �[�����������������]��� �Z� �� ���i��j� �� ���Y��������̂���_�Z���������� ��� ��� ������� ���������Y��� Z�̀�� a-%+�!"k%#%c8"lmVmf" "4 A� ",(,".*(%(6%00�("&�!�7�"� :>%+�("�*()�("&�!�#�"9+�&"�,,&�+�$0�("#*/*+$,",#,"��("0%:0%8"%./�.�"�%+"�*()�("$*&,()3"A%&%()�("&�!�#�"9+�&"�*()�("� :>%+�("$,��0"��/�$"�,/,#�!:0�(3"g *!",$%8"%#�!�"%($%0".*.�($�/0�(" �),"/*()%�#��("&�!�#�"9+�&"�,"0� �()�("/�+�"/* �6�+"�*()�(".*()*.&� ,0�(".*+*0�"0*/���"0�*��!"'�()"$* �!"�,�#�#0�("��("�,)%(�0�("2 *!"/�+�"% �.�n"$*+��!% %"�*()�(".*())%(�0�("� :>%+�("�,"�� �."/*()�6�+�("&�!�#�"9+�&3"""oOpLqprOsJJHKJPQRFMJHKT,��0"��/�$"�,(�c,0�("&�!�7�"&�!�#�"9+�&".*+%/�0�("&�!�#�"'�()"%())% "#*&* %."0*��$�()�("5# �." �),8"$*$�/,"� :>%+�("$* �!".*.&*+,0�("(�c�#"&�+%"��("#%.&�()�("'�.)"&*#�+"$*+!���/"/*+:0*.&�()�(('�