PENGENALAN HURUF HIJAIYAH MELALUI METODE UMMI ?· PENGENALAN HURUF HIJAIYAH MELALUI METODE UMMI PADA…

  • Published on
    12-Mar-2019

  • View
    230

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PENGENALAN HURUF HIJAIYAH

MELALUI METODE UMMI PADA MURID KELOMPOK B

TK AISYIYAH 11 MALANG

SKRIPSI

Oleh:

FARIDA KURNIAWATI

NIM. 0322065

Program Kualifikasi S1 Untuk Guru Madin

Beasiswa Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Angkatan 2010

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

JURUSAN TARBIYAH

2014

PENGENALAN HURUF HIJAIYAH

MELALUI METODE UMMI PADA MURID KELOMPOK B

TK AISYIYAH 11 MALANG

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Malang

Untuk memenuhi persyaratan

dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S-1)

Oleh:

FARIDA KURNIAWATI

NIM. 0322065

Program Kualifikasi S1 Untuk Guru Madin

Beasiswa Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Angkatan 2010

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

JURUSAN TARBIYAH

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGENALAN HURUF HIJAIYAH

MELALUI METODE UMMI PADA MURID KELOMPOK B

TK AISYIYAH 11 MALANG

SKRIPSI

Oleh:

FARIDA KURNIAWATI

NIM. 0322065

Disetujui oleh:

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Khozin, M.Si Dra. Romlah, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Dipertahankan di depan Dewan penguji Skripsi

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

dan diterima untuk memenuhi persyaratan

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

pada tanggal: 31 Juli 2014

Dewan Penguji Tanda Tangan

1. Drs. Khozin, M.Si

(Penguji I)

1.

2. Dra. Romlah, M.Ag

(Penguji II)

2.

3. Drs. Fathor Rohim, M.Ag

(Penguji III)

3.

4. Saiful Amin, M.Pd

(Penguji IV)

4.

Mengesahkan,

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Malang

Dekan,

Drs. Faridi, M.Si

Motto

Hadits Rasulullah Shallallahualaihi wa sallam menyatakan:

Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar al-Quran maupun mengajarkannya.

(HR.Bukhari).

Al-Quran adalah kalam suci Allah SWT, mempelajarinya dan

mengajarkannya adalah amalan yang mulia di sisi-Nya. Allah akan

menempatkan orang yang bertafakkuh dalam ilmu al-Quran menjadi

ornag yang terbaik kedudukannya di sisi Allah SWT.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang patut diucapkan, selain

ucapan syukur

Kehadirat Allah SWT

Setelah melalui perjalanan dan usaha panjang,

akhirnya kesempatan menuntut ilmu di kampus putih

ini

harus berakhir.

Merupakan kebanggaan tersendiri dapat mengenyam

pendidikan

Di Universitas Muhammadiyah Malang

Kampus putih nan asri telah memberikan

banyak bekal pengetahuan.

Seiring usainya pendidikan ini,

Kupersembahkan karya penelitian ini untuk

Orang-orang terkasih........

Suamiku tercinta,

Yang telah memberikan semangat hingga

terselesaikan karya penelitian ini

untuk ketiga buah hatiku..

alfath Imam Ahsan, Alfairuz Syawwal, dan Ahmad

Syafa Al Azzamyang telah membantu mensuport

tersusunnya skripsi ini

serta teman-teman dan rekan-rekanku yang turut

mendukung dan

memberikan dorongan hingga teerselesaikannya

skripsi ini.

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farida Kurniawati

NIM : 0322065

Fak/Jurusan : Agama Islam/Tarbiyah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir/ Skripsi dengan

judul:

Pengenalan Huruf Hijaiyah Melalui Metode Ummi Pada

Murid Kelompok B TK Aisyiyah 11Malang

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,

kecuali dalam bentuk kutipan yang kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini

tidak benar, kami bersedia mendapat sanksi akademis.

Malang, 23 Juli

2014 Mahasiswa

Ybs,

Farida Kurniawati

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan judul Pengenalan Huruf Hijaiyah Melalui Metode Ummi Pada

Murid Kelompok B TK Aisyiyah 11 Malang.

Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada

junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai pelita yang telah berusaha

menerangi dan memperbaiki akhlak menusia di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam perjalanan studi dan dalam

menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan motivasi

dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa syukur

dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak, Ibu dan seluruh anggota keluargaku yang selalu

memberikan restu dan dukungan serta doanya, sehingga peneliti dapat

menyelesaikan skripsi ini.

2. Pemprov Jawa Timur yang telah memberikan Beasiswa kepada

peneliti sehingga peneliti dapat mengenyam bangku kuliah dan

menyelesaikannya.

3. Bapak Dr. H. Muhadjir Effendy, M.Ap, selaku ektor Universitas

Muhammadiyah Malang dan para pembantu rektor atas segala

motivasi dan layanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis

menempuh studi.

4. Bapak Drs. Faridi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Ibu Nur Afifah Khurin Maknin, S.Pdi, M.Kes, selaku ketua

Jurusan Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Malang.

6. Bapak Drs. Khozin, M.Si, selaku pembimbing I dan Ibu Dra.

Romlah, M.Ag, selaku pembimbing II, yang penuh ketelatenan dan

kesabaran telah membimbing penulisan skripsi ini.

7. Ibu Lailita Akhadiyah selaku Kepala Sekolah TK Aisyiyah 11

Malang dan seluruh guru dan karyawan TK Aisyiyah 11, yang telah

memberikan kelonggaran waktu dan tempat untuk membantu

penulisan skripsi ini.

8. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan

masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas saran

dan kritik yang diberikan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan tiada kata yang tepat

bagi pihak-pihak yang telah membantu selain ucapan jazakumullaahi khairan

katsiro, semoga amalannya diteerima oleh Allah sebagai amalan baik, Amin Yaa

Robbal Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 23 Juli 2014

Penulis

Farida Kurniawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iii

MOTTO ........................................................................................................... iv

PERSEMBAHAN ............................................................................................ v

SURAT PERNYATAAN ................................................................................. vi

ABSTRAK ....................................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii

DAFTAR ISI .................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 8

C. Tujuan Penelitian .................................................................................. 8

D. Manfaat Penelitian ................................................................................ 9

E. Batasan Istilah ....................................................................................... 10

F. Sistematika Penulisan ........................................................................... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran al-Quran

1. Pengertian Pembelajaran al-Quran. .............. 13

2. Tujuan Pembelajaran al-Quran. ................ 14

3. Materi Pembelajaran al-Quran melalui Pengenalan Huruf Hijaiyah... 16

4. Metode Pembelajaran al-Quran............. 19

B. Pembelajaran al-Quran Melalui Metode Ummi

1. Pengertian Metode Ummi .................. 25

2. Materi Metode Ummi. .................... 26

3. Cara Belajar Metode Ummi ................ 33

4. Spesifikasi dan Kompetensi Metode Ummi ................... 34

5. Evaluasi Pembelajaran Al-Quran Melalui Metode Ummi .......... 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian ............ 42

B. Lokasi Penelitian. ............. 43

C. Penentuan Informan. ........

Recommended

View more >