26
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 2014

PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

  • Upload
    others

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

i

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN 2

2014

Page 2: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

ii

Page 3: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

DOKUMEN STANDARD

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV)

MODUL JATI DIRI

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

iii

Page 4: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

iv

Copyright © 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62600 Putrajaya

Cetakan Pertama 2013 Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 WP Putrajaya

Page 5: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

v

KANDUNGAN

1

Tajuk

Rukun Negara

Muka Surat

vi

2

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

vii

3

Falsafah Pendidikan Islam

vii

4

Kata Penghantar

viii

5

Pendahuluan

1

6

Matlamat Pendidikan Asas Vokasional

2

7

Objektif Pendidikan Asas Vokasional

2

8

Fokus

3

9

Organisasi

3-4

10

Pemetaan DSK Pendidikan Islam Tingkatan 1- 3

5-7

11

Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Islam Pendidikan Asas Vokasional Tingkatan Dua

8-13

Page 6: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

vi

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh

masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat

dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan

berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut

berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Page 7: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-

Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang

mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan

kesejahteraan abadi di akhirat.

Page 8: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

viii

Kata Pengantar Dokumen Standard Kurikulum (DSK) ialah dokumen yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.

Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. DSK ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran konstruktivisme. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

DSK ini menjelaskan standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut tahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid. Kandungan DSK ini menggariskan standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Pernyataan dalam Standard Pembelajaran memberikan cabaran yang sesuai dengan murid pada tahap tertinggi dalam pendidikan sekolah menengah. DSK ini seharusnya dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Dalam menyediakan DSK yang dibangunkan ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah, penyelidik, eksekutif industri, pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya DSK ini, Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(Dr. MASNAH BINTI ALI MUDA) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Page 9: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

viii

PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Pendidikan Asas Vokasional (PAV) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum

Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Kurikulum Standard Pendidikan Islam bagi Pendidikan Asas Vokasionsal (PAV) digubal untuk melahirkan murid

bertakwa, berperanan sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yang berjaya di dunia dan di akhirat. Bagi mencapai

matlamat ini, murid dibekalkan dengan ilmu berkaitan al Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah dan akhlak. Pendidikan

Islam PAV juga menekankan kepada aspek ilmu, amali, amalan, penghayatan dan pembudayaan.

Pelbagai strategi digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran dengan memberi penekanan kepada

pembelajaran secara “hands-on learning”. Penekanan juga diberi kepada kesepaduan ilmu dan amali. Strategi

pembelajaran dan pengajaran yang dirancang merangkumi pendekatan, kaedah dan teknik bagi memenuhi kriteria

pencapaian yang telah ditetapkan.

Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. Pentaksiran

formatif dijalankan secara berterusan semasa pembelajaran dan pengajaran untuk mengesan perkembangan dan

pencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti

pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan. Di samping itu pentaksiran sumatif

dilaksanakan untuk menentukan tahap penguasaan dan pencapaian murid.

Matlamat Pendidikan Asas Vokasional

Matlamat PAV adalah untuk menyediakan peluang kepada murid lepasan UPSR menjadi modal insan berkemahiran

bekerja dan bersedia melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

Objektif Pendidikan Asas Vokasional

Objektif PAV adalah untuk menjadikan aliran pendidikan vokasional sebagai pilihan selain daripada aliran perdana yang sedia ada. Ini bersesesuaian dengan murid berisiko untuk tercicir, agar dapat menimbulkan minat belajar yang berterusan terutama dalam bidang kerja tangan. PAV dilihat mampu menggilap potensi

Page 10: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

viii

belajar murid melalui kurikulum yang dapat memberikan kemahiran generik asas dan kemahiran spesifik pekerjaan. Kemahiran ini, yang memang dituntut oleh majikan dan industri, akan menanam kemahiran yang menjadi asas kepada pembentukan sahsiah dan pembangunan karakter yang mantap. PAV turut menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran pekerjaan serta memberikan pendedahan dan bimbingan agar mereka kritis, kreatif dan inovatif. Melalui aktiviti yang menarik dan berkesan, murid dapat membuat keputusan dalam mencorakkan masa depan serta menerap dan mengembangkan kompetensi keusahawanan serta menjana budaya niaga.

Kurikulum Berasaskan Kompetensi

Kurikulum PAV adalah menggunakan konsep Kurikulum Berasaskan Kompetensi yang membenarkan murid mengulang

semula kompetensi yang belum dicapai sehingga murid PAV kompeten sesuatu kemahiran yang di perlukan oleh

Kriteria Pencapaian.

Kurikulum Modular Berasaskan Standard

Kurikulum Pendidikan Asas Vokasional digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan, Standard Pembelajaran

dan Kriteria Pencapaian yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu

dikuasai oleh murid.

Standard Kandungan

Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh

persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran

Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap Standard

Kandungan

Page 11: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

viii

Kriteria Pencapaian

Kriteria pencapaian adalah kenyataan yang mengkhususkan apa yang perlu ditaksir dan tahap pencapaian yang

diperlukan bagi setiap Standard Pembelajaran.

PELAKSANAAN

Waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)

Waktu P&P modul ini diperuntukkan sebanyak 3 waktu seminggu selama 35 minggu menjadikan keseluruhan 105 waktu

setahun.

Guru berlatarbelakang opsyen Pendidikan Islam paling sesuai mengajar modul ini. Pelaksanaan modul ini hendaklah

menggunakan prasarana yang sedia ada. Jika sekolah mempunyai kekurangan prasarana, guru haruslah membuat

perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

Penggunaan Teknologi Dalam P&P

Dicadangkan, guru boleh menggunakan bahan/peralatan sebenar yang sedia ada untuk mengajar modul ini. Sekiranya

kemahiran masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam

disiplin ilmu lain. Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan bahan/peralatan di bilik

darjah/bengkel/makmal/ladang/lapangan. Guru perlu mengolah P&P supaya mengintegrasikan TMK serta

keusahawanan dapat diaplikasikan.

Page 12: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

viii

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PENDIDIKAN ISLAM

Page 13: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

viii

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM (DSK)

Matlamat Modul Matlamat mata pelajaran Pendidikan Islam bagi Pendidikan Asas Vokasional (PAV) adalah untuk membina dan membentuk hamba dan khalifah Allah S.W.T yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia, berkemahiran dan berketrampilan berdasarkan al- Quran dan al-Sunah serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta kesejahteraan ilmu demi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat Objektif Modul Di akhir modul ini, murid akan dapat;

. 1. Membaca ayat-ayat dan surah-surah pilihan daripada al Quran dengan betul dan bertajwid.

2. Melazimi bacaan al-Quran dalam kehidupan seharian.

3. Menghafaz ayat-ayat dan surah-surah pilihan daripada al Quran dengan betul dan bertajwid

4. Mengamalkan ayat-ayat hafazan sebagai bacaan dalam solat dan amalan kehidupan seharian.

5. Memahami ayat-ayat pilihan daripada al Quran untuk diamalkan dan dihayati pengajarannya.

6. Memahami hadis-hadis pilihan untuk diamalkan dan dihayati pengajarannya.

7. Memahami dan meyakini akidah Islamiah sebagai pegangan hidup.

8. Memahami, mengamalkan dan menghayati fikah ibadah dalam kehidupan seharian.

9. Memahami, mengambil iktibar dan meneladani Sirah Nabi Muhammad SAW serta sejarah tokoh-tokoh

Islam dalam kehidupan seharian.

10. Memahami, mengamalkan dan menghayati akhlak Islamiah dalam kehidupan seharian.

Page 14: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

viii

Fokus Modul

Kurikulum Standard Pendidikan Asas Vokasional dalam bidang Pendidikan Islam memberi penekanan kepada asas

pengetahuan berteraskan kepada perkembangan dan penggabungan domain pengetahuan kerjaya, kompetensi

kemahiran teknikal dengan menerapkan aspek keselamatan, teknologi hijau dan keusahawanan. Asas Kemahiran

Pemikiran Sejarah dan nilai (kewarganegaraan dan sivik) yang boleh membina jati diri dalam kalangan murid.

Kesepaduan ini berjalan serentak dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Kurikulum ini memberikan tumpuan

kepada latar belakang sejarah tanah air, demografi dan warisan sosiobudaya untuk memberi pengetahuan yang lebih

jelas kepada murid. Justeru, kurikulum ini juga memberi tumpuan kepada penghayatan dan pemupukan nilai

kewarganegaraan serta jati diri murid dalam mewujudkan semangat daya saing. Selain itu, menekankan Asas

Kemahiran Pemikiran Sejarah bagi membolehkan murid kreatif dan berkeyakinan dalam berkomunikasi untuk

menghadapi abad ke-21.

Kurikulum Pendidikan Islam PAV memberi penekanan kepada penguasaan membaca, menghafaz ayat al Quran

daripada surah-surah pilihan serta memberi tumpuan kepada kefahaman ayat al Quran dan hadis pilihan. Kurikulum ini

juga memfokuskan kepada peneguhan akidah, pelaksanaan tuntutan ibadah, mencontohi nilai-nilai murni serta

penghayatan terhadap sirah Rasulullah SAW dan tokoh-tokoh Islam serta mengamalkan akhlak islamiah dalam

kehidupan seharian.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Proses pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan murid untuk menggalakkan pembelajaran, mengekalkan

minat dan menimbulkan kesedaran murid supaya terus maju dengan menggunakan pendekatan holistik seperti berikut:

Pendekatan modular berasaskan kompetensi Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah, tugasan dan aktiviti Pendekatan pembelajaran melalui penghasilan produk Pembelajaran autentik (kontekstual dan konstruktif) Pembelajaran kolaboratif dan koperatif Pembelajaran masteri Integrasi TMK merentas kurikulum Integrasi keusahawanan merentas kurikulum Lawatan industri Pengurusan kewangan berhemah

Page 15: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

viii

Organisasi Standard Kurikulum

Standard Kurikulum modul ini disusun supaya mempunyai kesinambungan dengan pengetahuan dan kemahiran di

Tingkatan 2 hingga 3.

Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang

pembelajaran tertentu. Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Pernyataan

Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran berfikir,

sikap dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. Secara am, Standard

Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks, sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran

dan Kriteria Pencapaian boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran.

Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran, sesuai

dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid

secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis, kritis, inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi

sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. Selain daripada itu, kurikulum

ini turut menerapkan elemen keusahawanan, kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal

insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan

hasrat Model Baru Ekonomi.

Organisasi kandungan Kurikulum Pendidikan Islam Menengah dibahagikan kepada 6 bidang pembelajaran :

1. Bidang al Quran. Bidang al Quran menumpukan perkara-perkara berikut:

a. Bacaan ayat-ayat pilihan. b. Hafazan ayat-ayat dan surah-surah pilihan. c. Kefahaman ayat-ayat pilihan.

Page 16: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

viii

2. Bidang Hadis. Bidang Hadis menumpukan perkara-perkara berikut:

a. Pengenalan Hadis. b. Kefahaman hadis-hadis pilihan.

3. Bidang Akidah. Bidang akidah menumpukan perkara-perkara berikut:

a. Ilahiyyat. b. Nubuwwat. c. Sam’iyyat.

4. Bidang Fikah. Bidang fikah menumpukan perkara-perkara berikut:

a. Ibadah.

5. Bidang Sirah dan Tokoh. Bidang sirah dan tokoh menumpukan perkara-perkara berikut: a. Sirah Nabi Muhammad SAW. b. Sejarah tokoh-tokoh Islam.

6. Bidang Akhlak Islamiah. Bidang akhlak Islamiah menumpukan perkara-perkara berikut: a. Akhlak dengan Allah SWT. b. Akhlak sesama manusia. c. Akhlak dengan alam.

Page 17: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

at Bukhari dan Muslim)

(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

5

kemungkaran

(Hadis Riwayat Muslim)

PEMETAAN DSK PENDIDIKAN ISLAM PAV TINGKATAN 1-3

Bidang

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

1. Al Quran

1.1 Membaca ayat-ayat berikut:

1.1.1 Surah Al Baqarah ayat 1 - 5

1.1.2 Surah Al Baqarah ayat 201

1.1.3 Surah Al Baqarah ayat 255

1.1 Membaca ayat-ayat berikut:

1.1.4 Surah Al Baqarah ayat 255 dan

256

1.1.5 Surah Al Baqarah ayat 284 -

286

1.1 Membaca ayat-ayat berikut:

1.1.6 Surah Yaasin ayat 1 – 27

1.2 Membaca dan menghafaz surah-

surah berikut:

1.2.1 Surah Al Fatihah

1.2.2 Surah Al Ikhlas

1.2.3 Surah Al Falaq

1.2.4 Surah Al Nas

1.2 Membaca dan menghafaz surah-

surah dan ayat-ayat berikut:

1.2.5 Surah Al ‘Asr

1.2.6 Surah Al Kafirun

1.2.7 Surah Al Baqarah ayat 201

1.2 Membaca dan menghafaz ayat-ayat

berikut:

1.2.8 Surah Al Baqarah ayat 1-5

1.2.9 Surah Al Baqarah ayat 255.

1.3 Memahami ayat Al Quran:

1.3.1 Surah Al Mukminun ayat 5 – 7

(Menjaga kehormatan diri.)

1.3 Memahami ayat Al Quran:

1.3.2 Surah Al Baqarah ayat 168.

(Memahami makanan halal dan

haram.)

1.3 Memahami ayat Al Quran:

1.3.3 Surah Al Maidah ayat 90.

(Memahami perbuatan-perbuatan

haram yang memusnahkan

kehidupan.)

2. Hadis

2.1 Memahami pengenalan Hadis.

2.2 Memahami dan mengamalkan sifat

Ikhlas

(Hadis Riway

2.3 Memahami tuntutan bercakap

perkara baik.

)

2.4 Memahami kewajipan mencegah

Page 18: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

Bidang

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

3. Aqidah

3.1 Memahami dan mengamalkan

Rukun Islam.

3.2 Memahami dan meyakini Rukun

Iman.

3.3 Memahami dan meyakini keimanan

kepada Allah SWT.

3.4 Memahami dan meyakini keimanan

kepada malaikat.

3.5 Memahami dan meyakini keimanan

kepada kitab suci.

3.6 Memahami dan meyakini keimanan

kepada Rasul.

3.7 Memahami dan meyakini keimanan

kepada Hari Akhirat.

3.8 Memahami dan meyakini keimanan

kepada Qada dan Qadar.

4. Fiqah

4.1 Memahami dan menghayati istilah-

istilah hukum dalam Islam.

4.2 Memahami konsep bersuci dan

mengamalkan cara bersuci.

4.3 Mengenali jenis najis dan cara

menyucikannya.

4.4 Memahami dan mengamalkan Istinjak.

4.5 Memahami dan menyempurnakan

wuduk.

4.6 Mengenalpasti jenis-jenis mandi.

4.7 Mengamalkan solat fardu.

4.8 Memahami dan mengamalkan

Tayammum.

4.9 Memahami dan mengamalkan ibadah

Puasa.

4.9.1 Puasa Ramadan.

4.9.2 Puasa Sunat

4.10 Memahami dan mengamalkan

solat :

4.10.1 Solat Qasar dan Jamak.

4.10.2 Solat ketika sakit.

4.10.3 Solat Fardu Jumaat.

5. Sirah

5.1 Mengetahui dan menghayati riwayat

hidup Rasulullah SAW dan

mengambil pengajaran daripadanya

serta mengamalkannya dalam

kehidupan seharian.

5.2 Memahami dan mengambil

pengajaran daripada keunggulan

perjuangan tokoh-tokoh Khulafa al

Rasyidin.

5.2.1 Saidina Abu Bakar al Siddiq

5.2.2 Saidina Umar al Khattab

5.2.3 Saidina Uthman al Affan

5.2.4 Saidina Ali Abi Talib

5.3 Memahami dan mengambil

pengajaran daripada keunggulan

perjuangan tokoh-tokoh.

5.3.1 Saidatina Khadijah

5.3.2 Saidatina Fatimah

5.3.3 Saidina Abdul Rahman bin Auf

5.3.4 Saidina Bilal bin Rabah

6

Page 19: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

Bidang

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

6. Akhlak

6.1 Memahami dan mengamalkan adab

ketika menuntut ilmu.

6.2 Memahami dan mengamalkan adab

dengan rakan.

6.3 Memahami, menghayati dan

mengamalkan sifat amanah.

6.4 Memahami dan mengamalkan sifat

mahabbah.

6.5 Memahami dan mengamalkan adab

terhadap ibu bapa dan keluarga.

6.6 Memahami dan mengamalkan sifat

malu.

6.7 Memahami dan mengamalkan adab

di masjid dan surau.

6.8 Memahami dan mengamalkan adab

berjiran

6.9 Memahami, menghayati dan

mengamalkan sifat pemaaf.

7

Page 20: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TINGKATAN DUA

STANDARD

KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN

1. Membaca,

Menghafaz dan

Memahami Ayat al

Quran

1.1 Membaca ayat-ayat berikut:

1.1.4 Surah al Baqarah ayat

256 dan 257

1.1.4.1 Membaca ayat 256 dan 257 surah al Baqarah dengan betul dan bertajwid

1.1.4.2 Membaca ayat 256 dan 257 surah al Baqarah sebagai amalan harian

1.1.5 Surah al Baqarah ayat

284 – 286

1.1.5.1 Membaca ayat 284 – 286 surah al Baqarah dengan betul dan bertajwid

1.1.5.2 Membaca ayat 284 – 286 surah al Baqarah sebagai amalan harian

1.2 Membaca dan menghafaz

surah-surah berikut:

1.2.5 Surah al ‘Asr

1.2.5.1 Membaca dan menghafaz surah al ‘Asr dengan betul dan bertajwid

1.2.5.2 Membaca dan mengamalkan surah al ‘Asr dalam solat dan amalan harian.

1.2.6 Surah al Kafirun

1.2.6.1 Membaca dan menghafaz surah al Kafirun dengan betul dan bertajwid

1.2.6.2 Membaca dan mengamalkan surah al Kafirun dalam solat dan amalan harian.

1.2.7 Surah al Baqarah ayat

201

1.2.7.1 Membaca dan menghafaz ayat 201 surah al Baqarah dengan betul dan

bertajwid

1.2.7.2 Membaca dan mengamalkan ayat 201 surah al Baqarah dalam solat dan

amalan harian.

8

Page 21: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

STANDARD

KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN

1.3 Memahami ayat al Quran:

1.3.2 Surah Al Baqarah ayat

168.

(Memahami makanan halal

dan haram.)

1.3.2.1 Menyatakan intisari surah al Baqarah ayat 168.

1.3.2.2 Menyenaraikan ciri-ciri makanan halal dan baik.

1.3.2.3 Menyenaraikan ciri-ciri makanan haram.

1.3.2.4 Menjelaskan hikmah memakan makanan halal.

1.3.2.5 Menerangkan akibat memakan makanan haram.

1.3.2.6 Menjauhi pembaziran dan makan secara berlebihan dalam amalan

pemakanan.

2. Memahami Konsep

Hadis

2.3 Memahami tuntutan

bercakap perkara baik.

(Hadis Riwayat Bukhari dan

Muslim)

2.3.1 Menyatakan intisari hadis.

2.3.2 Menyatakan contoh percakapan yang baik.

2.3.3 Menyatakan contoh percakapan yang tidak baik.

2.3.4 Menjelaskan kesan percakapan yang tidak baik.

2.3.5 Menerangkan hikmah bercakap perkara yang baik.

2.3.6 Melazimi bercakap perkara yang baik atau berdiam diri daripada bercakap

perkara yang tidak baik.

9

Page 22: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

STANDARD

KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN

3. Mengukuhkan

Pegangan Akidah

3.4 Memahami dan meyakini

keimanan kepada malaikat.

3.4.1 Menyatakan maksud malaikat.

3.4.2 Menyenaraikan ciri-ciri malaikat.

3.4.3 Menyatakan nama-nama dan tugas-tugas malaikat.

3.4.4 Menyatakan cara beriman kepada malaikat.

3.4.5 Menerangkan kesan beriman kepada malaikat.

3.4.6 Sentiasa berhati-hati dalam setiap tindakan.

3.5 Memahami dan meyakini

keimanan kepada kitab suci.

3.5.1 Menyatakan maksud kitab suci.

3.5.2 Menyatakan nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya.

3.5.3 Menyatakan maksud al Quran.

3.5.4 Menyenaraikan keistimewaan al Quran.

3.5.5 Menyatakan cara beriman kepada al Quran.

3.5.6 Menerangkan kebaikan membaca al Quran dalam kehidupan seharian.

3.5.7 Sentiasa membaca al Quran.

4. Mengamalkan

Prinsip Fiqah

4.8 Memahami dan

mengamalkan tayamum.

4.8.1 Menyatakan maksud tayamum.

4.8.2 Menyebut sebab-sebab diharuskan tayamum.

4.8.3 Menyatakan syarat tayamum.

4.8.4 Menunjuk cara bertayamum dengan sempurna.

4.8.5 Sentiasa menunaikan solat fardu dalam apa jua keadaan.

10

Page 23: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

STANDARD

KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN

4.9 Memahami dan

mengamalkan ibadah puasa.

4.9.1 Puasa Ramadan.

4.9.1.1 Menyatakan maksud puasa Ramadan.

4.9.1.2 Menyatakan hukum puasa Ramadan.

4.9.1.3 Membaca lafaz niat puasa.

4.9.1.4 Menyatakan syarat wajib puasa.

4.9.1.5 Menyatakan rukun puasa.

4.9.1.6 Menyatakan perkara yang membatalkan puasa.

4.9.1.7 Menerangkan golongan yang diharuskan berbuka puasa.

4.9.1.8 Menjelaskan hikmah berpuasa.

4.9.1.9 Menyatakan akibat meninggalkan puasa secara sengaja.

4.9.1.10 Mengamalkan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna.

4.9.2 Puasa Sunat

4.9.2.1 Menyatakan puasa-puasa sunat.

4.9.2.2 Menyatakan hikmah puasa sunat.

4.9.2.3 Mengamalkan puasa sunat.

5. Mengambil Iktibar

Dan Meneladani

Sirah Rasulullah

SAW Dan Tokoh-

Tokoh

5.2 Memahami dan mengambil

pengajaran daripada

keunggulan perjuangan

tokoh-tokoh Khulafa al

Rasyidin :

5.2.1 Saidina Abu Bakar al

Siddiq

5.2.1.1 Menceritakan riwayat hidup.

5.2.1.2 Menyenaraikan akhlak mulia tokoh.

5.2.1.3 Menyatakan jasa dan sumbangan Saidina Abu Bakar al Siddik dari aspek

kepimpinan.

5.2.1.4 Menjelaskan pengajaran yang boleh diambil daripada perjuangan tokoh.

11

Page 24: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

STANDARD

KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN

5.2.2 Saidina Umar al

Khattab

5.2.2.1 Menceritakan riwayat hidup.

5.2.2.2 Menyenaraikan akhlak mulia tokoh.

5.2.2.3 Menyatakan jasa dan sumbangan Saidina Umar al Khattab dari aspek

pentadbiran.

5.2.2.4 Menyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada perjuangan tokoh.

5.2.3 Saidina Uthman al

Affan

5.2.3.1 Menceritakan riwayat hidup dengan ringkas.

5.2.3.2 Menyenaraikan akhlak mulia tokoh.

5.2.3.3 Menyatakan contoh jasa dan sumbangan Saidina Uthman bin Affan dari

aspek keusahawanan.

5.2.3.4 Menyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada perjuangan tokoh.

5.2.4 Saidina Ali Abi Talib

5.2.4.1 Menceritakan riwayat hidup dengan ringkas.

5.2.4.2 Menyenaraikan akhlak mulia tokoh.

5.2.4.3 Menyatakan contoh jasa dan sumbangan Saidina Ali bin Abi Talib dari aspek

keilmuan.

5.2.4.4 Menyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada perjuangan tokoh.

6. Mengamalkan

Akhlak Islamiah

6.4 Memahami dan

mengamalkan sifat

mahabbah.

6.4.1 Menyatakan maksud mahabbah.

6.4.2 Menerangkan contoh mahabbah yang diredhai Allah SWT.

6.4.3 Menerangkan contoh mahabbah yang bercanggah dengan syara’.

6.4.4 Menerangkan keutamaan mahabbah kepada:

12

Page 25: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

STANDARD

KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN

6.4.4.1 Allah SWT.

6.4.4.2 Rasul SAW.

6.4.4.3 Keluarga.

6.4.4.4 Sesama manusia.

6.4.5 Sentiasa mengamalkan sifat mahabbah dalam kehidupan seharian.

6.5 Memahami dan

mengamalkan adab

terhadap ibu bapa dan

keluarga.

6.5.1 Menyatakan adab-adab terhadap ibu bapa dan keluarga.

6.5.2 Menyatakan sebab-sebab perlu beradab terhadap ibu bapa dan keluarga.

6.5.3 Menerangkan kelebihan beradab kepada ibu bapa dan keluarga.

6.5.4 Menjelaskan akibat tidak beradab kepada ibubapa dan keluarga.

6.5.5 Sentiasa menghormati ibubapa dan keluarga.

6.6 Memahami dan

mengamalkan sifat malu.

6.6.1 Menyatakan maksud malu.

6.6.2 Menyatakan contoh sifat malu.

6.6.3 Menyenaraikan kepentingan sifat malu dalam kehidupan.

6.6.4 Menerangkan akibat tidak bersifat malu dalam kehidupan.

6.6.5 Mengamalkan sifat malu dalam kehidupan.

13

Page 26: PENDIDIKAN ISLAM - WordPress.compencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti hendaklah diatasi melalui aktiviti pemulihan manakala kekuatan murid perlu ditingkatkan

20

Terbitan: