17
s227t1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 September 2A12 2% jam MAJLIS PENGBTUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SBMBILAN =-:=-::======:::::=:=-=:-::= PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH KERTAS 1 DUA JAM TIGA PULUH MINIT JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B, 2. Jawab semua bahagian 3. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif . Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan yang disediakan 4. Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif.Jawab empat soalan sahaja. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam tulisan jawi. 5. Kertas jawapan Bahagian A hendaklah dihantar bersama-sama dengan kertas jawapan Bahagian B. Kertas Soalan ini mengandungi 1g halaman bercetak I lihat sebelah SULIT 522711-e-2012 Hak cipta MPSM Negerisembitan

PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

s227t1PendidikanAl-QurandanAl-SunnahKertas 1

September2A122% jam

MAJLIS PENGBTUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIACAWANGAN NEGERI SBMBILAN

=-:=-::======:::::=:=-=:-::=PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

KERTAS 1

DUA JAM TIGA PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B,

2. Jawab semua bahagian

3. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif . Jawab setiap soalan denganmenghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan yang disediakan

4. Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif.Jawab empat soalan sahaja.Jawapan anda hendaklah ditulis dalam tulisan jawi.

5. Kertas jawapan Bahagian A hendaklah dihantar bersama-sama dengan kertasjawapan Bahagian B.

Kertas Soalan ini mengandungi 1g halaman bercetak

I lihat sebelahSULIT

522711-e-2012 Hak cipta MPSM Negerisembitan

Page 2: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT

Lihrt sebelab I

5X2711 @ 2012 l{akcipta MPSM Negeri Sembilan

2

A .xsk

l6_1 20 1

ll, _y l3r .719

d)-;3"*) cle -,,J4: $; *

Jf*i ,-rl: ;nf3*, i tr;-, Jr *

ti,S * _f )-f ;i: ocl;tj I

,**t1 -u.;J,F t, A

,gl\ at, 9; t, B

,$*l\ 9"* ,,1 l.1,l C

,{*}1 ,,+lr1l ,p; l;,l D

cj L 'j:G e*Li 2t-u

oJt{ t-,'

Uf\ ,/-rst x#r tr- e A

.-rl .! i., I ,l *, .'*, uJJ C rJ l) J ,{#}t t .g * B

c*:".o.: L.-" U*flE !t' -

,{4$}1 ,*o.ol pl , p:r C

--".ffilr)d*r ,*4J\ ,-t^,S D

SULIT

Page 3: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT

Lihet sebelah I

522711 @ 2012 Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

aJl:l i,U l-,f!-* ;t\*af "ff u(*

ar$ $rtA j.:to; qr-oL dritrjls 6-f I

oP rif .ll .:l.1rl,f.-rl: o"Llr(f ,#* II

Uti frt,t *-,tu S#{ o_r1l $*;'t 6 Lt* rSr* III

a*ae ",fff-"

.llr lta J^,,$*d, llir d,U dJtg IV

III i-tl: ll r I A

IVol.:ll ,l B

IVdl)III(I C

IVr-ll:III, II D

arb-6 4lLl ,l ..ll arl.i.o

,PA.t5l B\

s:jucl-r.ral la*i D

SULIT

Page 4: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

;,it 'u u irLi e#, JF.W lrt ,SJ.1, ok itr *ut ; ni eq;ir *'a')(&otll)

iA,:4" #,t.pa\

iiii *J6*t uilt *t*'r, ytj e':

,Ut 7tb'u A'.lr'

n

. .lt*Jt

SULIT

Litat sebelah I

522711 @ 2012 Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

Jt.r ,;f: ,*16-, C.-;r.- f y\tt dj'L*: +"-, g -jJtK, 1 -*;-a

,Ju Ct: d A

el ,-:1: o_{S B

-.iL .,-rlr .- ja;i C

rt ., ./ ../ Dt>_r4j3Ol)gDJ)

-"iL<j aipJ. :u:t ? ,)- ffi nll Jr1

.irl r.if ;.qi 5i;*t, 3t; I

i-rr+ J?# oilr*l o{t II

..rLor-t-, ai*1. & *:t g;:La.:, ,f$f lll

#; url.r ;;"U; e *ft "tr+Y, C! IV

IJI OI: II .I A

IV dl) II .I B

IV ol: III .l C

IV ol: III ,lI D

: * oSrt Jr-, l-r*,

SULIT

Page 5: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT

Lihat sebelah I

522111 @ 2012 Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

t ;i: .3; SL ,<t**, tJU.rtuL L, ;,Kl , L ,JrtrJrl I,Ul-4, aJ J v 'YJ L_- Lj J -J' ',Jt -t- - J

.n!l A

J*rl B

;1.1r c

J.,Jl D

,ji: ca"r.- f l:: " 0J*{ Jf,Jt J.oe " :t*;, ^{$l

;'! i-l;l irki, W *to Vf.1 A

WSlt. blt & *5YJ cr.:l-a.:,. B

tV Ut* ,f f>- "/U.,-, C

'/ I ^ '-.& Dqfb.l{: oP Je) t2

v:,pV Jt*- o

1.26.; ;-(f .r1.> sll)lii l.,,kJr o

lisrt t*,tf.j,ti, o

: W it J-, t.r*,

9,Irif 9:J3r iei : ffi lrr J-r.r J*., : JU tn+r Arr of.r .p Ut ,f. il'; l.ku e* J,--)t'$b, JaJ' >:'v t "-',y

(gt.r:!Jt otir;

SULIT

Page 6: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT

Lihrt sebclrh I

522111 @ 2012 Hakcipta

6

t a.(, qt ci:+ .Jut b o&1-r & lJtrl

l;*.le gr.jJl U't, g;l .:it:; A

Ut-"..6 i1f *t 6'\yr B

.lBJy .;CJt bt te c

i i'.-(.:.,ii, DlJ J. lJ

0trft -Ei,.ii L:sL dt*, ,t* {

,f ) df ,JKq- *;ur J-rr 4JJl Li#!) /bte j)t rw o-r st

"^86 # ar J-*, 421 ;^-a> /oS* pi-,

*{ 1rs-/ ,-it,)'tjL,,; 10

r:.lti 'r J.r i A, \J,

.5',,ri B' \J' !>'

J-* .,, il" C

rlr-;-tll ;i D

MPSM Negeri Sembilan SULIT

Page 7: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT

r.#J'.trJ' -n*u.lt:f

otqr ;i, .-,ti / t) a,fuf , i { )srl,t- rl

, -*$) o:..o dl: .rlj i i' *.*i AJ l)v J g /-

qi-)L. ).*6 *r*tf /t: tlf ; B

ie\ J/J-;SUtU,, .f f _: qr)t-h.:, C r* dl-u,i C

ol-a-r-r-, b ;;S;i, j6:i> ot: ql t.-. q-# fr;fV,; D

4JL"l C)\.tpt "L, €i q,-*t f * 12

i:l:-,l ;i: .:*-r- ..Srt3r,. b Lr:tq:\S;G-, 15,)i- c-ib- i\-* rf_,Jk

4g ir J-r,6 f ,nL, &,lyir,-r1r ,st-yj ru"Utfj

.;Jr;s gUl Lt-rj::1 fL;rr,-rl.:,u-, ..tol:'15 g;^ti, O.; ji,*\3

A

B

C

D

Lihat sebelrh I

5227/l A' 2012 Hakcipta MPSM Negeri Sembrlan SULIT

Page 8: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT

Lihet sebclah I

32z7ll @ 2012 Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

.-frsL: ! *-o 4Jl)l Lr, c-iJ->

SiE lr J-*r "r;f "a3u

{yl

.,il3tB, )Vl j3lJ4; rt-r'Ul5i .>l ;L !,1'.-p 4JJl

ii* )\il U\y-i ct-r'Ul-fi :l ;t-, ffi il J-r, 6

ffi ii,r Jy, JH a,t-,"-a ;pt 5ia't{: $s 6k* ;a,'.1u -r-i5

A

B

C

D

t'fl .-''l C)V /

c-{J> 700,000 $-,,, qJ A;'\-'\* /

e,.lr: crtr *tS: & S-,r: c+-t- ,S-*$* /

6>\.b,rr *S 1r)./ d\t 'r'uti l4

.rJ.*l

llutt

a-o-lt

"fr.J-r

A

B

C

D

I

I1

:

SULIT

Page 9: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT

Lihat sebelah I

S227ll @ 2012 Hakcipta MpSM Negeri Sembilan

9

ff)Ll ,f _r o)G jrta;,*,:l +fl;r- b -&tr& tlt:t

ojt:+ dFiKi, rar A

.s3.i; lrhu;t S,v-f B

6tlt-;i; olL> F.e C

o-1L",. j-:b.; Jr-V b-*-f D

t f-, ,-r)sG ?r; ,#*y 4lut c o-&t-t& lJHl

j Jo agj- A

J.1+ "r*.:,. B

c'r".i(14, c

jtt) JfvJltr-.. D

! ;i: $.l f -tltt.ri^*i ."!:ta; .-,:l .5lit

dxn^*"i r.tf q#c b Ar-S *,* A

dri^"*i r.tf lLl* f ,:-# B

dai^j tSfi oljy Jd- C

15

b

ifi lriirr- o"r{)b ;ii ;' i},rte $3 u'fii: ti jL ili6s

r5..rLiii Li's-?z' )

l I 3 .r,'l.;o*i n::u jt ,'*lh-t D--te

SULIT

Page 10: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT l0

#.r;lrr ,til' o,.6{-"i ol..; ,ri .,F F t a.fut, b o&t, & lrtil 18

orllS

f1*;y.p

;r5j

,5'\* I

c;:t '.;, II

c/U!i" III

o_f f Iv

III O1: JI , I

IVOI:II .I

IV dl) III ( l

IVl.-tl: III . II

A

B

C

D

ito +rk- LtJ 300 i.b;)"e &U-*'er S*

,/

,/

Lihat sebelah l522711 @ 2012 Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

f;i: t* #, ,*,6 -r e ,f i,Stitr- t9

&l ',a., r,+t

it o,*, .,*itJl.lt o,+, CJt,

oitl a-+, i,i,^>. y.l

Ir")l A

lt )1 B

Ir')l c

Ir,.)r D

___-:_L

SULIT

Page 11: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

I

SULIT lt

Lihrt sebckh l'522711 @ 2012 Hakcipta MpSM Negeri Sembitan

| ,t):t*t ;i: ,p.,61.4fuu b o&tr. & trrrt 2a

+^.Ut ..rlfl ;,ey.i.i ri,ut^, A

*fi *r;,r-1.; ,!;l.lfrf * # B

.-tS,_r.* .fl5$ oJ J-lL C

a,.r;lt Lft qtS J*t>J/ D

.SULIT

Page 12: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT 12

B &tk(4trl 80 )

Atg-, lvf ei,t y rlL ,.713*

: otfit1. r)1,-r ql-f r-11: oj!: olr;.)\ ail G"E af, ,,.>tt t

dg'1r ou-,'

td.4il (c)

g JL*- .r+ & fyry -o-f i o-", -ft li: ;fLU (i) (a)

I s, z) ''-,ir qt | 1: c'jl:i

I s, ql c5rl-1, -rif ;tf, t;*i{ lyr ;(*t (iD

*-rK-, ! ot";lt ilf ,,f,,, +-fi f_* rtrrr. (iii)

'i, t - / ! ' oi dtt)) af A, (b) pt * (a)

t'<-^f A-*;*iii rolLor4J

Lihar sebelrh I

522711 @ 2012 Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

,iLl q E$o ,g-,ti, *r;; ;ri y#. * /- f 7. ,Liil C;fJl 3"oj

)k 1 j,4 ;iti1 L* u i.ii=" # ;ti @ C|lis CF.)|

(l4l : ,t*:Yt1 1@ 5rlil i .* i,{)"1i;;'i s* -o:tL; t;

SULIT

Page 13: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT

: W iul Jr*,-, l-r*, 15)

il1 .f f,il+b *isii,b'!i,, ffi rrr JJlt,s,6,.16 ar *tit* e,1 *ufi 'i'$3 ,)i irrs w.vi'olr'n l; St! of*,rj 'd{r:;" 6 ..tb crr p ,y ri: y*lar

1/-r or11; . lr[#.lr k'€:rt']'rri ,yu "A 6s Nt

,r3i'J, ,#i,ki & O€ 'r*i

l.rrzl : oitr: d'rJ> tYY '!4i' '*; (i) &) I

(j4;,3l.l !lr,r sy$ |!1k G db ,rrt >

| .r, q) o;Sj"tt JtU-,K,t Lr* l)-,! .-r" ty 5!,b; (ii)

."JlK t'

f, s, q7 n U ny ;L: *ty b ;r? 0"t*oi $y;'11.: ;5J* (iii)

t3

Lihrt scbelsh I

522711 @ 2012 Hakcipra MpSM Negeri Sembilan SULIT

Page 14: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT t4

: oji,lr r)\,_r q\-f sls oy!: ..Jlefl i,-l +-lJ ri.: o*l9 1a1 2

: ffi iur .tU;

I S, q) ;i: ql I l; .,r;'t,. 0"u'.at g;':t'a;" e lrK; {'Ll d$lrtj-' (i)

lsrz7 ;i: a.,-t Js; * &; (ii)

6:r (-n)-/ o-fi\t.a-fr tF *r;utl, & t-lt A; (iii)

. 24 - y 4l u.rJ\

I s , q) L""'J-rl 1! ..-iJt (b) J* .-"*l; J" (a)

j* *t;*t (d) ;J:,. pls:l (c)

Lihat sebelrh I

522711 @ 2012 Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

Jb';*;i r pi q ;Wi'&,")3 f;tit; T3i$ $ 1 ;r, O.iv r:ia"

"rfiUr;'o( tt) # ,g> Art!$i p q';*'e A'o,y't'**tit;s;i1';;iY*;6#fii\,iiS;{rl*i"fu i:iS'$'"y'pfi si't

;?1r:"3ii 4)rL e)b3-4irr$'i ir Hlci6*iif,;5{E> 3#t;f?ii e FiS i'i, -t;ifi'i 3j;(24-23: qCr)

SULIT

Page 15: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT

: W it .,]-, r.u 1u)

(r.5;br'Jl ot;r;

: oylr: e-rJ>. gig :3,ai., Ott U, (i) 15)

[s, z] (tbb t]ra * *t_*b )

I s, o1 '-5 tt-* ,f 16 / 1: cL^}c s'1.:!5 ;.,".5 ly ,*; (ii)

Ic, ql ,/t Sr qy i-Js J(iL.sj, o!1 lrt+ lj.,;(*r* (iii)

W V; lif &S$t iS**^y, C .11 ly.f "dJtil ,rlrlt (i) (a) 3

trt+-, 5futrrt qqf ;4. / r, Jr* a*y, ,5, )j-".lrt , 4\sl oSr*.-r!:-, elr .tt, Jl-*

[ 6 y z) ."ri, sr*+.q) / r: "o]rl p]f" t j*b./ill*

& +r* .:t:f #, oLlt trL;l: b,tu-i tj: 5KL; (ii)

16 Y fl dt'!

Lihat sebelah I

522711 @ 2012 Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

I5

SULIT

Page 16: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

SULIT

Lihat sebelah I

5227fi A 2012 Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

l6

EI EI t: EI E E Et t: =1

E El = t= trl t= ==-EE

l6v2l

.r'b.t dlrfl j;?.*{ #*;ir a*1; 4tull-\5q

tJl/t ,i ,*V SJ-,\ *r, J U..,;..tr3*i ;i:

9 ffi Jr-, ,-rL; -ri J-ff t dlrfl y ail dsutrgt

l6r a1

o_ry\ +i + ";1,* d-rt ff!, +f g k ".lt ljt 5i,-o;

I 6 y al ' .ll"'Jl d*V t^'.t-"=j/

(b)

| 6 t I I '-,,' &)- & j lc e'^1*' Lrd sLl i(t'u-' (d)

.JlrJ.ill yib j _f S\

: or{r11>r.t-rr 6p &; (i) (a) 4

16 y q) ;*>' c^r-J>

l.l-,

I € f 27 ,-pr* c-r-J> ,y, ],.r-, ?t<-,;,tUlr. (ii)

16 f a) slJ> oljl*, J.-*r., C it, l.-9: ;(*I* (iii)

l6 t \ by sir,- t' ,F., ;fu* b a; ly: ;5--J* 1u)

(i) (c)

(ii )

SULIT

Page 17: PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH 2012 NEGERI SEMBILAN

@oo@o@@oo@oo@oo@oo@o@@oo@o@@o@

'o@o@2 0@oo3 0000'@@o@s o@o@6 @@@o'o@o@8 0@OOe o@oo': @@oo

I

orla

AI

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

I

I

KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A

NO KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN

o@@ooo@oo@

s227/t

t9

20

Unt uk Kegunaan Pemeriksa

Bahasian Soalan MarkahA 2A

BI)3

4

5

6

Jumlah

JUMLAH BESAR

SULIT5227n