of 14 /14
PENDERAAN KANAK-KANAK PEMBANGUNAN DIRI 1 NAMA AHLI KUMPULAN ABC : MUHD AKIFFUDDIN B AZMI SITI SYAHIRAH BT NAZRI ROSHAM SANGGITAH LOVINA GOWRI BONG LUI SING OOI JIA POH

Penderaan kanak2 pd1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penderaan Kanak-kanak ABC

Text of Penderaan kanak2 pd1

  • 1. NAMA AHLI KUMPULAN ABC : MUHD AKIFFUDDIN B AZMISITI SYAHIRAH BT NAZRI ROSHAM SANGGITAH LOVINA GOWRI BONG LUI SINGOOI JIA POH

2. DEFINISI JENIS-JENIS PENDERAAN PUNCA & MASALAH KESAN LANGKAH MENGATASISETERUSNYA 3. Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Perlindungan kanak-kanak merujuk kepada strategi dan aktiviti untuk mencegah dan bertindak balas terhadap pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian.UTAMA 4. Penderaan fizikal menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalahapabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikalmenyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mana-manabahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaanagen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. Penderaan emosi menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalahapabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yangmenyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atauemosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku,keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan lambat. Penderaan seksual menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalahapabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika diamengambil bahagian, sama ada sebagai peserta atau pemerhati, dalamapa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud ataueksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seksorang itu atau orang lain. UTAMA 5. Hubungan ibu bapa yang bermasalah. Mempunyai masalah dalam menguruskan ekonomirumahtangga. Ibu bapa yang kurang dalam pendidikan agama. Gagal menggunakan pertimbangan mereka dengansebaik mungkin. Masalah penagihan dadah & arak. Gagal mengawal nafsu seks. Membalas dendam. Ibu & ayah tiri. Pengaruh kisah silam. UTAMA 6. Rasa rendah diri pada Terdedah kepadaindividu tersebutmasalah emosi spt buli @ Mencederakan diriponteng sekolah.sendiri Agresif, panas baran. Kurang hubungan rakan Tidak memberi responsebaya.sosial & emosi kpd Penurunan prestasi persekitaran.pelajaran. Kesihatan diri Kemurungan & berkurangan.kerisauan. Penyalahgunaan dadah &alkohol.UTAMA 7. ADVOKASI PENCEGAHANPENYELIDIKAN &KHIDMATPEMBANGUNANSOKONGANUTAMA 8. 1. Menerap dan memupuk kesedaran tentang pentingnya tanggungjawabmelindungi kanak-kanak kepada semua lapisan masyarakat termasukmewujudkan perkongsian pintar (smart partnership) dengan pihakmedia dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) termasuk sektor swastadan organisasi masyarakat.2. Memastikan kanak-kanak dan anggota masyarakat termasuk pengamalundang-undang, penuntut jurusan undang-undang, pendidik, pekerjasosial, doktor, anggota penguat kuasa (seperti pegawai polis danimigresen), pemandu pengangkutan awam (seperti bas dan teksi) danpengawal keselamatan diberi kefahaman mengenai hak kanak-kanakdi bawah Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak (CRC) denganfokus kepada aspek perlindungan.3. Memastikan mereka yang berurusan secara langsung dengan kanak-kanak berupaya mengenal pasti dan seterusnya melaporkan kes-kespengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi.4. Menggalakkan penyediaan persekitaran yang sihat dan selamat untukkanak-kanak.5. Menggalakkan setiap organisasi mewujudkan dasar dan peraturanmengenai perlindungan kanak-kanak.LANGKAH 9. 1. Mewujudkan mekanisme amaran awal dan mengukuhkan mekanisme perlindungan kanak-kanak di peringkat nasional dan antarabangsa.2. Menyediakan pengetahuan asas kepada kanak-kanak untuk membolehkan mereka melindungi diri daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi serta mengenal pasti keadaan yang berisiko kepada mereka.3. Mewujudkan sistem saringan, pengiktirafan dan latihan bagi mereka yang bekerja secara langsung dengan kanak-kanak.LANGKAH 10. 1. Memperluas dan meningkatkan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa, keluarga, pesalah dewasa, pesalah kanak-kanak dan komuniti setempat.2. Meningkat dan memperluaskan perkhidmatanperlindungan dan kesihatan kepada mangsa dankeluarga.LANGKAH 11. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan mengenai perlindungan kanak-kanak serta menyebar luas hasil penyelidikan untuk tindakan penambahbaikanLANGKAH