PENDAPAT TENTANG FONOLOGI - .Artikulasi Akustik Auditori. FonetikDan Fonologi Bahasa Melayu Bidangpengajianyang

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PENDAPAT TENTANG FONOLOGI - .Artikulasi Akustik Auditori. FonetikDan Fonologi Bahasa Melayu...

 • PENDAPAT TENTANG

  FONOLOGI

  • Bidang yang menentukan

  sistem bunyi satu-satu bahasa

  dengan berdasarkan jenis-jenis

  bunyi sama ada bunyi itu

  distingtif atau tidak distingtif.

  Nik Hassan

  Basri Nik Ab

  Kadir

  (2005:39)

  • Bidang fonologi yang

  mengkaji sistem bunyi yang

  tertentu dalam pertuturan,

  khusus bagi sesuatu bahasa.

  Raminah Hji

  Sabran dan

  Rahim Syam

  (1985)

 • • Fonologi bermaksud sistem

  bunyi di mana setiap bahasa di

  dunia ini mempunyai sistem

  bunyi atau fonologi sesuatu

  bahasa itu mencakupi aspek

  seperti sebutan, tekanan dan

  aliran ucapan.

  Abdul

  Aziz

  Abdul

  Talib

  • Fonologi merupakan bidang yang

  mengkaji bunyi-bunyi bahasa

  secara am menggunakan kriteria-

  kriteria linguistik untuk

  pembahagian dan penjenisan

  bahan-bahan yang dikutip dalam

  bidang fonetik.

  Siti Hajar

  Hj Abdul

  Aziz

 • FONOLOGI

  Phone

  (bunyi bahasa)

  Logic

  (ilmu

  pengetahuan)

  Phonology

  (cabang ilmu

  bahasa yang

  meneliti bunyi-

  bunyi bahasa

  yang diucapkan

  oleh manusia dan

  fungsinya dalam

  sistem bunyi

  bahasa.)

 • DEFINISI LAIN

  Kamus

  Linguistik

  (1997:76)

  • Cabang linguistik yang mengkaji

  bunyi bunyi bahasa dan fungsinya di

  dalam sistem bunyi bahasa.

  Bertujuan untuk menunjukkan pola

  bunyi distingtif di dalam sesuatu

  bahasa.

  Kamus

  Dewan Edisi

  Keempat

  (2005:39)

  • Kajian tentang bunyi

  sebutan dalam sesuatu

  bahasa.

 • FONEMIK

  Fonemik ialah salah satu cabang yang

  menganalisis sistem sesuatu bahasa secara

  sinkronik, iaitu pada sesuatu masa tertentu. Tujuan

  kajian ialah untuk mengenal pasti fonem-fonem

  dalam sesuatu masa tertentu. Tujuan kajian ialah

  untuk mengenal sistem ejaan atau tulisan bagi

  bahasa tersebut.

  Menurut Kamus Linguistik (1997:75) fonemik ialah

  cabang fonologi yang menitikberatkan analisis

  sistem bunyi sesuatu bahasa secara sinkronik,

  khususnya untuk menghasilkan sistem tulisan,

  berbanding dengan fonologi diakronik atau sejarah

  (fonematik).

  Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:414) pula

  memdefinisikan fonemik sebagai yang berkenaan

  fonem atau kajian linguistik tentang fonem.

  Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir (2005:39) pula

  mengatakan bahawa fonemik ialah ilmu yang

  mempunyai kaitan yang erat dengan bidang fonetik

  kerana kedua-duanya mengkaji bunyi-bunyi bahasa.

  Bidang ini bertugas untuk menganalisis data-data

  bunyi yang dikumpul oleh bidang fonetik untuk

  mengkelaskan satu fonem.

 • FONETIKFONETIKFONETIKFONETIK

 • Kamus linguistik : pengkajian tentang bunyi yang dihasilkan oleh manusia, bunyi bahasa, bunyi

  bukan bahasa dan bunyi pinggiran dan pengkajian itu memberikan lambang fonetik

  untuk bunyi-bunyi tersebut

  Kamus dewan edisi keempat : ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan dan lambang yang

  menunjukkan sebutannya

  Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir : ilmu yang mengkaji segala bunyi bahasa dan

  memberi lambang-lambangfonetik yang dilyulis dalam kurungan []

 • The world book of dictionary : the body of speech sounds of any

  one language, and their relation to one another

  Kamus linguistik : ilmu yang menyelidiki penghasilan,

  penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa

  Marsono : ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi

  bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeza

  makna dalam sesuatu bahasa

  W. Bright (International Encyclopediaof

  Linguistics) : the study of the physical characteristic of human speech sounds

  Abdullah Hassan : fonetik amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur dalam

  bentuk bunyi

 • CABANG FONETIKCABANG FONETIKCABANG FONETIKCABANG FONETIK

  Artikulasi

  AuditoriAkustik

 • Fonetik Dan Fonologi Bahasa

  Melayu

  Bidang pengajian yang melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bunyi bahasa dalam BM

  Meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi dihasilkan

  Contohnya : vokal , konsonan , diftong ,

 • FONEM Kamus linguistik : unit terkecil abstrak yang membezakan makna

  Abdul Hamid Mahmood dan Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir : unit bunyi yang terkecil membezakan makna dan dilihat pada

  pasangan minimal

  Paitoon M. Chaiyanara : gabungan ciri distingtif artikulasi dan akustik bagi sesuatu bunyi .

 • Alofon �Berdasarkan Kamus Linguistik (1997:9) alofon atau

  allophone ialah kelainan bunyi yang merupakan anggota

  daripada satu fonem.

  � Persekitaran yang saling melengkapi atau dalam

  keadaan kelainan bebas yang menentukan kedudukan

  bunyi tersebut.

  � Misalnya, bunyi /k/ dan / Ɂ/ dikatakan alofon yang

  saling melengkapi dalam /kokoɁ/ kokok.

  � Bunyi /k/ tidak boleh berada dibahagian akhir contoh

  tersebut.

  �Bunyi /a/ dan /ə/ pula dikatakan dalam keadaan

  kelainan bebas iaitu: Papaya : /papaja/ atau Papaya : /pəpaja/

 • Sambungan…

  �Pada lingkungan tertentu bunyi /a/ dan /ə/

  dalam contoh berikut tidak mengubah makna.

  �Paitoon M. Chaiyanara (2006:108)

  mentakrifkan alofon sebagai unsur bunyi yang

  memiliki ciri-ciri fonetik tambahan khusus.

  �Beliau menambah lagi, fonem-fonem

  konsonan letupan dalam bahasa Melayu

  memiliki alofon seperti yang berikut:

 • �1. Fonem /p/ memiliki dua alofon iaitu /p/

  dan /p>/

  �2. Fonem /t/ memiliki dua alofon, iaitu /t/

  dan /t>/

  �3. Fonem /k/ memiliki dua alofon, iaitu /k/

  dan / Ɂ>/ atau /k>/

  �4. Fonem / Ɂ/ memiliki dua alofon, iaitu /

  Ɂ/

  �5. Fonem /b/ memiliki dua alofon, iaitu /b/

  �6. Fonem /d/ memiliki dua alofon, iaitu /d/

  �7. Fonem /g/ memiliki dua alofon, iaitu /g/

 • �Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik

  Hassan Basri Nik Ab Kadir (2012) pula alofon

  ialah anggota daripada satu fonem.

  � Alofon juga merupakan kelainan bunyi

  antara satu sama lain tetapi masih tergolong

  di dalam satu fonem.

  �Perkara ini disebabkan akibat terpengaruh

  oleh bunyi tertentu sama ada yang sebelum

  atau selepas daripadanya.

 • a) Dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa alofon kerana

  pengaruh oleh bunyi di sekitarnya.

  Misalnya : fonem /k/

  i) /k/ : /kiri/

  ii)/kw/ atau /wk/ : [#kwuda#] atau [#wkuda#]

  iii) / Ɂ/ : /kakaɁ/

  b) Bunyi yang bervariasi bebas

  � bunyi-bunyi itu walaupun berbeza dalam perkataan tertentu

  tetapi tidak membawa makna yang berbeza atau dalam erti

  kata lain maknanya tetap sama

  Misalnya : /faham/ dengan /paham/

  /agama/, /ugama/ dan /igama/

 • Pasangan Minimal

  �Kamus Linguistik (1997:172) mendefinisikan pasangan

  minimal sebagai dua butir linguistik yang hanya berbeza

  pada satu unit.

  � Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik Hassan

  Basri Nik Ab Kadir (2012) pasangan minimal ialah

  pasangan terkecil perkataan, iaitu pasangan perkataan

  yang hampir sama dari segi sebutan dan juga cara

  menghasilkan bunyi perkataan tersebut tetapi wujud

  perbezaan fonem yang membezakan makna antara

  perkataan tersebut.

 • Pasangan

  Minimal

  Transkripsi

  Fonetik

  paku baku [#pawku#] [#bawku#]

  bila bela [#bila#] [#bela#]

  bawang bayang [#bawaŋ#] [#bajaŋ#]

 • Bervariasi Bebas

  �Menurut Kamus Linguistik (1997:124) kelainan bebas

  atau free variation, free alternant, facultative variant

  ialah keadaan hadirnya dua unsur linguistik atau lebih

  dalam lingkungan yang sama tanpa membezakan makna.

  BERVARIASI BEBAS

  �Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik Hasssan

  Basri Nik Ab Kadir bervariasi bebas ialah istilah yang

  digunakan bagi dua bunyi yang berbeza secara fonetik

  yang hadir pada lingkungan yang sama dalam perkataan

  dan bunyi itu boleh saling berganti antara satu sama lain

  tetapi tidak membezakan makna.

  �Misalnya, /fikir/ dengan /pikir/, /eloɁ/ dengan /εloɁ/

  dan /oraŋ/ dengan /ɔraŋ/

 • Beralternasi bebas

  �Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik Hassan

  Basri Nik Ab Kadir (2012) beralternasi bebas ialah

  istilah yang digunakan bagi bunyi yang sudah

  bertaraf fonem, tetapi tidak boleh digunakan secara

  bertukar ganti dalam perkataan tertentu pada

  lingkungan yang sama.

  �Beralternasi bebas tidak membezakan makna.

  �Misalnya, fonem /a/,/i/ dan /u/ yang hadir pada

  perkataan : /agama/, /ugama/ dan /igama/ (tetapi

  tidak membezakan makna.)

 • SALING MELENGKAPI

  Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik

  Hassan Basri Nik Ab Kadir (2012) istilah saling

  melengkapi juga dikenali seba