Click here to load reader

PEMILIHAN BAHASA DALAM LANDSKAP LINGUISTIK DI · PDF filepemilihan bahasa dalam landskap linguistik di “little india” bandar klang sathiaselan arujanan fakulti bahasa dan linguistik

  • View
    270

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of PEMILIHAN BAHASA DALAM LANDSKAP LINGUISTIK DI · PDF filepemilihan bahasa dalam landskap...

PEMILIHAN BAHASA DALAM LANDSKAP LINGUISTIK DI LITTLE INDIA

BANDAR KLANG

SATHIASELAN ARUJANAN

FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK

UNIVERSITI MALAYA

KUALA LUMPUR

2017

PEMILIHAN BAHASA DALAM LANDSKAP LINGUISTIK DI LITTLE INDIA

BANDAR KLANG

SATHIASELAN ARUJANAN

DISERTASI DISERAHKAN SEBAGAI MEMENUHI

SEBAHAGIAN DARIPADA KEPERLUAN BAGI

IJAZAH SARJANA LINGUISTIK

FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK

UNIVERSITI MALAYA

KUALA LUMPUR

2017

UNIVERSITI MALAYA

PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

Nama: SATHIASELAN ARUJANAN

No. Pendaftaran/Matrik: TGC120037

Nama Ijazah: SARJANA LINGUISTIK

Tajuk Kertas Projek/Laporan Penyelidikan/Disertasi/Tesis (Hasil Kerja ini):

PEMILIHAN BAHASA DALAM LANDSKAP LINGUISTIK DI LITTLE INDIA BANDAR KLANG

Bidang Penyelidikan: SOSIOLINGUISTIK

Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa:

(1) Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini; (2) Hasil Kerja ini adalah asli; (3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah

dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-apa petikan, ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan secukupnya dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan pengarang/penulisnya telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini;

(4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya tahu bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain;

(5) Saya dengan ini menyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di dalam hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya (UM) yang seterusnya mula dari sekarang adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil Kerja ini dan apa-apa pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa juga cara sekalipun adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM;

(6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau sebaliknya, saya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan lain sebagaimana yang diputuskan oleh UM.

Tandatangan Calon Tarikh

Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan,

Tandatangan Saksi Tarikh

Nama: Jawatan

ABSTRACT

Malaysia is a multi-ethnic and multilingual nation where the majority of the

population are Malays (68.6%), followed by the Chinese (23.2%), Indians (7%) and

others (1.2%) (Department of Statistics Malaysia DOSM, 2017). The official

language of Malaysia is called Bahasa Malaysia or Bahasa Melayu. Even though

Bahasa Melayu is the official language, Article 152 (1) of the Constitution does not

prohibit or impede the teaching and learning of minority languages such as Chinese

and Tamil languages. The main language used among the Malaysian Indian

community is Tamil. This is because majority of Indians living in Malaysia are the

sub-ethnic Tamil. However, each sub-ethnic of the Indian community has different

characteristics in terms of their language choice. In addition, the Malaysian

multilingual situation also influences in the choice and use of different languages.

The aim of this study is to examine the language choice of Indian businessmen in

public space. Linguistic Landscape approach has been used as a framework to study

the language choice on the signboards of business premises in "Little India", Klang

city, Malaysia. Both quantitative and qualitative mixed methods were used to

analyse the data collected. A total of 234 billboards images of business premises in

"Little India", Klang city was collected and analysed by employing quantitative

methodology. 3 randomly selected Indian traders were interviewed to obtain the

qualitative data. This study shows that majority of the Indian traders prefer to use

the English Language and Bahasa Malaysia on signboards at their business

premises. Indian Businessman also use Tamil language on the signage in their

business premises. The findings from the study shows that Malay language policy,

the Local Council regulations and certain factors influenced the language choice of

Indian businessmen in public space.

Keywords: Language Choice, Linguistic Landscape, Malaysia, Indian Businessmen.

ABSTRAK

Malaysia ialah sebuah negara multietnik dan multilingual di mana majoriti

penduduk merupakan orang Melayu iaitu sebanyak 68.6%, diikuti dengan penduduk

berketurunan Cina sebanyak 23.2%, penduduk berketurunan India adalah 7% dan

lain-lain sebanyak 1.2% (Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, 2017). Bahasa rasmi

Malaysia dikenali sebagai Bahasa Malaysia ataupun Bahasa Melayu. Walaupun

Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi, Perkara 152 (1) Perlembagaan Malaysia

tidak melarang atau menghalang pengajaran dan pembelajaran bahasa minoriti yang

lain seperti bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa utama yang digunakan dalam

kalangan masyarakat India di Malaysia ialah bahasa Tamil. Hal ini kerana, majoriti

masyarakat India yang tinggal di Malaysia adalah golongan sub etnik Tamil. Namun

setiap sub etnik dalam kalangan masyarakat India mempunyai ciri yang berlainan

dari segi pemilihan bahasa. Selain daripada itu, negara Malaysia yang

bermultilingual juga mempengaruhi pemilihan dan penggunaan bahasa yang

berbeza. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa para peniaga

India di ruang awam. Pendekatan Landskap Linguistik telah digunakan sebagai

rangka kerja untuk mengkaji pemilihan bahasa pada papan-papan tanda premis

perniagaan di Little India, bandar Klang Malaysia. Kaedah gabungan iaitu

kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang dikumpul.

Sebanyak 234 gambar papan tanda premis perniagaan di Little India, bandar

Klang telah di kumpul dan telah dianalisis secara kuantitatif. Temubual dengan 3

orang peniaga India telah dijalankan bagi melengkapkan data kuantitatif. Keputusan

kajian menunjukkan bahawa para peniaga india banyak menggunakan Bahasa

Inggeris dan Bahasa Malaysia dalam papan-papan tanda premis perniagaan. Para

peniaga India juga menggunakan Bahasa Tamil dalam papan-papan tanda premis

perniagaan mereka. Dapatan kajian menunjukkan dasar Bahasa Malaysia, peraturan

Majlis Tempatan dan faktor-faktor tertentu mendorong para peniaga India memilih

bahasa-bahasa tersebut di ruang awam.

Kata kunci: Pemilihan Bahasa, Landskap Linguistik Malaysia, Peniaga India

PENGHARGAAN

Pertama sekali, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa

dan Maha Besar kerana memberi saya keyakinan dan ketabahan untuk menyiapkan

penyelidikan ini.

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada Dr. Patricia

Nora Riget dan En.Supramani Shoniah atas segala nasihat, dorongan, bantuan dan

keprihatinan semasa menyempurnakan penyelidikan ini. Bimbingan, pandangan dan

tunjuk-ajar yang dihulurkan oleh penyelia saya banyak membantu kepada kejayaan

penyelidikan. Saya amat menghargai kesabaran beliau berdua yang sedia berkongsi

maklumat dan kepakaran, senang dihubungi dan cepat dalam tindakan semasa sesi

penyeliaan sepanjang pengajian ini. Semangat, kesabaran, pembacaan yang teliti, minat

terhadap kajian ini serta maklumbalas daripada beliau berdua yang menyakinkan amat

membantu untuk menyempurnakan penyelidikan ini.

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya, En.

Arujanan dan Puan. Chellammah atas segala pengorbanan, dorongan dan kesabaran

mereka mengiringi saya mengharungi segala cabaran sepanjang tempoh pengajian ini.

Akhir sekali, ucapan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan saya En.Murugan

Krishnan, Puan Elavarsi Sivashanmugam, Puan Revathi Mathialagan, En.Kalai Selvam

dan Puan.Thineswary yang sentiasa menemani saya dan menghulurkan bantuan,

motivasi serta berjuang bersama-sama saya untuk mengharungi cabara-cabaran

sepanjang tempoh pengajian ini.

ISI KANDUNGAN

ABSTRACT iii

ABSTRAK v

PENGHARGAAN vii

ISI KANDUNGAN viii

SENARAI JADUAL xiii

SENARAI CARTA xvi

SENARAI RAJAH xix

BAB 1 : PENGENALAN

1.0 Pengenalan 1

1.1 Latar Belakang Kajian 2

1.2 Penyataan Masalah 5

1.3 Kepentingan Kajian 6

1.4 Objektif Kajian 7

1.5 Persoalan Kajian 8

1.6 Batasan Kajian 8

BAB 2 : TINJAUAN KAJIAN LEPAS

2.0 Sorotan Kajian 9

2.1 Bahasa 9

2.1.1 Dasar Bahasa 10

2.2 Sosiolinguistik 11

2.3 Pengiklanan 13

2.3.1 Papan-Papan Tanda 13

2.4 Landskap Linguistik 15

2.4.1 Kajian-Kajian Lepas Dalam Landskap Linguistik Yang 16

Berkaitan

2.5 Pemilihan Bahasa 22

2.5.1 Kajian-Kajian Lepas Dalam Pemilihan Bahasa Yang

Berkaitan

22

BAB 3 : METODOLOGI

3.0 Pendahuluan 26

3.1 Reka bentuk kajian 26

3.2 Kerangka Teori 28

3.3 Kaedah Kajian 28

3.3.1 Kaedah Perpustakaan 29

3.3.2 Kaedah Pemerhatian 29

3

Search related