of 23 /23
EDISI SABTU / PERCUMA JABATAN PENERANGAN 7 ''BERALIH kepada Perkhidmatan Awam di negara ini, beta ingin melihat ianya terus meningkat dan produktif. Beta percaya masih banyak lagi yang boleh diperbaiki, terutama mengenai penerapan nilai-nilai utama dalam Perkhidmatan Awam. Beta mahu supaya jentera kerajaan kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita meraih berkat dalam perkhidmatan.'' - Titah Sempena Menyambut Awal Tahun Baharu Masihi 2017. ''APA yang ada di sisi kamu (kebaikan dan kesenangan di dunia) akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah (kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat) adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami sudah tentu akan membalas orang-orang yang sabar dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan.'' - (Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah an-Nahl, ayat 96). 1438 Muka 7 FESTIVAL Perkahwinan Brunei promosi industri perkahwinan Muka 5 KEMAHIRAN dan pengetahuan tenaga pengajar perlu dipertingkatkan 4 FEBRUARI 2017 / E-mel: [email protected] E-mel: [email protected] Hotline: 2382891 / 2383400 Smb : 217 Faksimile : 2381004 Layari Laman Web : www.pelitabrunei.gov.bn TAHUN 62 / BILANGAN 15 5.06 5.16 6.36 7.00 12.35 3.56 6.32 7.44 Kenaikan pangkat sebagai Pengarah Kenaziran BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 2 Februari. - Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Pegawai Pelajaran Kanan di Jabatan Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan, Kementerian Pendidikan, Dayang Nadia Lee Siew Hoon binti Abdullah @ Lee Siew Hoon, dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Kenaziran di Kementerian Pendidikan mulai 22 Disember 2016. Siaran Akhbar : Jabatan Perkhidmatan Awam Pasar Pelbagai Barangan Gadong kurnia Kebawah DYMM kepada rakyat BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 2 Februari. - Projek pengubahsuaian 'Julangan Titah' Pasar Pelbagai Barangan Gadong merupakan pemedulian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terhadap permasalahan peniaga-peniaga di pasar berkenaan. Ini setentunya selari dengan misi kerajaan bagi membangun perusahaan mikro, kecil dan sederhana (MSME) dan dengan sendirinya akan menyumbang pada kemakmuran orang ramai dan kestabilan negara selaras dengan hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar menekankan perkara itu semasa menyempurnakan Majlis Pembukaan Rasmi Projek Julangan Titah Pasar Pelbagai Barangan Gadong, di sini. Dengan adanya sokongan padu yang lahir dari sifat pemedulian dan perhatian berat Kebawah Duli Yang Maha Mulia tambah Yang Berhormat, pasar yang telah diubah suai tersebut tegasnya akan memastikan suasana jual beli yang lebih selesa, yang mana isu-isu lama seperti kekurangan pendapatan dan persekitaran yang kurang selesa diharap akan ditangani dan tidak akan timbul lagi. Menurut Yang Behormat, sejak pemindahan semula ke tapak yang asal, walaupun bukan di tempat yang sama, serba sedikit telah dapat meningkatkan pendapatan peniaga-peniaga, yang mana lokasi yang asal berserta dengan kemudahan-kemudahan yang tersedia itu akan menggalakkan lebih ramai lagi pelanggan berkunjung ke pasar tersebut dan setentunya akan meningkatkan pendapatan para peniaga. ''Dari segi ini terpapar pandangan jauh Kebawah DYMM dalam mengambil kira keperluan para peniaga, bukan sahaja dari segi jasmani, namun keperluan rohani juga tidak lepas dari pandangan baginda dengan adanya peruntukan sebuah surau agar para peniaga dan pelanggan tidak ketinggalan menunaikan amal ibadat,'' tambahnya. Sementara itu, dalam urusan perniagaan itu Yang Berhormat menyarankan agar para peniaga perlu mengingati nilai-nilai murni ajaran Islam, termasuk kepentingan menjaga kebersihan dan kesucian serta integriti di mana nilai-nilai ini harus diterapkan sebagai satu amalan terbaik (best practice) yang jelas dari segi persekitaran berniaga, penyediaan makan minum, dan tempat hidangan di pasar tersebut. Oleh : Nooratini Haji Abas, Saerah Haji Abdul Ghani Foto : Hamzah Mohidin, Pg. Amirulnizam Pg. Haji Mohd. Ali Ke muka 4 Raja pemedulian dikasihi rakyat BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 3 Februari. - Pasar Pelbagai Barangan Gadong mencatat sejarah tersendiri apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli bagi meninjau Projek Julangan Titah yang telah dirasmikan semalam. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam itu mencerminkan betapa baginda sangat menitikberatkan hal ehwal kebajikan rakyat jelatanya termasuk kesejahteraan para peniaga tempatan. Walaupun cuaca hujan renyai, namun ia merupakan satu kerahmatan buat rakyat dan penduduk di negara ini, terutama kepada para penjaja dan pengunjung yang berkesempatan bersua muka dan beramah mesra bersama baginda. Oleh : Wan Mohamad Sahran Wan Ahmadi, Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji Ahmad KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli bagi meninjau Projek Julangan Titah Pasar Pelbagai Barangan Gadong yang telah dirasmikan. - Foto : Mohamad Azmi Awang Damit. Ke muka 12 dan 13

pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

Embed Size (px)

Text of pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya...

Page 1: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

EDISI SABTU / PERCUMAJABATAN PENERANGAN7

''BERALIH kepada Perkhidmatan Awamdi negara ini, beta ingin melihat

ianya terus meningkat dan produktif.Beta percaya masih banyak lagi yang bolehdiperbaiki, terutama mengenai penerapan

nilai-nilai utama dalam PerkhidmatanAwam. Beta mahu supaya jentera kerajaan

kaya dengan disiplin dan kaya denganamanah dalam menjalankan tugas,

sebagai cara untuk kita meraih berkatdalam perkhidmatan.''

- Titah Sempena Menyambut Awal TahunBaharu Masihi 2017.

''APA yang ada di sisi kamu(kebaikan dan kesenangan di dunia)

akan lenyap dan apa yang adadi sisi Allah (kenikmatan dankebahagiaan di akhirat) adalahkekal. Dan sesungguhnya Kami

sudah tentu akan membalasorang-orang yang sabar dengan

ganjaran yang lebih baik daripadaapa yang mereka telah kerjakan.''

- (Firman Allah Subhanahu Wata'aladalam Surah an-Nahl,

ayat 96).

1438

Muka 7

FESTIVAL PerkahwinanBrunei promosi

industri perkahwinan

Muka 5

KEMAHIRAN dan pengetahuantenaga pengajar perlu

dipertingkatkan

4 FEBRUARI 2017 /

E-mel: [email protected]: [email protected] Hotline: 2382891 / 2383400 Smb : 217 Faksimile : 2381004 Layari Laman Web : www.pelitabrunei.gov.bn

TAHUN 62 / BILANGAN 15

5.06 5.16 6.36 7.00 12.35 3.56 6.32 7.44

Kenaikan pangkatsebagai Pengarah Kenaziran

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 2 Februari. - Jabatan PerkhidmatanAwam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan Kebawah Duli Yang MahaMulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara BruneiDarussalam telah memperkenankan bagi Pegawai Pelajaran Kanan di JabatanPerancangan, Perkembangan dan Penyelidikan, Kementerian Pendidikan,Dayang Nadia Lee Siew Hoon binti Abdullah @ Lee Siew Hoon, dinaikkanpangkat sebagai Pengarah Kenaziran di Kementerian Pendidikan mulai22 Disember 2016.

Siaran Akhbar : Jabatan Perkhidmatan Awam

Pasar Pelbagai Barangan Gadongkurnia Kebawah DYMM kepada rakyat

BANDAR SERI BEGAWAN,Khamis, 2 Februari. - Projekpengubahsuaian 'Julangan Titah' PasarPelbagai Barangan Gadong merupakanpemedulian Kebawah Duli Yang MahaMulia Paduka Seri Baginda Sultandan Yang Di-Pertuan Negara BruneiDarussalam terhadap permasalahanpeniaga-peniaga di pasar berkenaan.

Ini setentunya selari denganmisi kerajaan bagi membangunperusahaan mikro, kecil dan sederhana(MSME) dan dengan sendirinya akanmenyumbang pada kemakmuranorang ramai dan kestabilan negaraselaras dengan hasrat Kebawah DuliYang Maha Mulia Paduka SeriBaginda Sultan dan Yang Di-PertuanNegara Brunei Darussalam.

Menteri Tenaga dan Perindustrian diJabatan Perdana Menteri (JPM), Yang

Berhormat Pehin Datu SingamanteriKolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.)Awang Haji Mohammad Yasmin binHaji Umar menekankan perkara itusemasa menyempurnakan MajlisPembukaan Rasmi Projek JulanganTitah Pasar Pelbagai BaranganGadong, di sini.

Dengan adanya sokongan paduyang lahir dari sifat pemedulian danperhatian berat Kebawah Duli YangMaha Mulia tambah Yang Berhormat,pasar yang telah diubah suai tersebuttegasnya akan memastikan suasanajual beli yang lebih selesa, yangmana isu-isu lama seperti kekuranganpendapatan dan persekitaran yangkurang selesa diharap akan ditanganidan tidak akan timbul lagi.

Menurut Yang Behormat, sejakpemindahan semula ke tapak yang asal,

walaupun bukan di tempat yang sama,serba sedikit telah dapat meningkatkanpendapatan peniaga-peniaga, yangmana lokasi yang asal bersertadengan kemudahan-kemudahan yangtersedia itu akan menggalakkan lebihramai lagi pelanggan berkunjungke pasar tersebut dan setentunya akanmeningkatkan pendapatan parapeniaga.

''Dari segi ini terpapar pandanganjauh Kebawah DYMM dalammengambil kira keperluan parapeniaga, bukan sahaja dari segijasmani, namun keperluan rohani jugatidak lepas dari pandangan bagindadengan adanya peruntukan sebuahsurau agar para peniaga dan pelanggantidak ketinggalan menunaikan amalibadat,'' tambahnya.

Sementara itu, dalam urusanperniagaan itu Yang Berhormatmenyarankan agar para peniaga perlumengingati nilai-nilai murni ajaranIslam, termasuk kepentingan menjagakebersihan dan kesucian serta integritidi mana nilai-nilai ini harus diterapkansebagai satu amalan terbaik (bestpractice) yang jelas dari segipersekitaran berniaga, penyediaanmakan minum, dan tempat hidangandi pasar tersebut.

Oleh : Nooratini Haji Abas, Saerah Haji Abdul GhaniFoto : Hamzah Mohidin, Pg. Amirulnizam Pg. Haji Mohd. Ali

Ke muka 4

Rajapemedulian

dikasihirakyat

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 3 Februari. - Pasar PelbagaiBarangan Gadong mencatat sejarah tersendiri apabila Kebawah DuliYang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal BolkiahMu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'AliSaifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-PertuanNegara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli bagimeninjau Projek Julangan Titah yang telah dirasmikan semalam.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia PadukaSeri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalamitu mencerminkan betapa baginda sangat menitikberatkan halehwal kebajikan rakyat jelatanya termasuk kesejahteraan parapeniaga tempatan.

Walaupun cuaca hujan renyai, namun ia merupakan satukerahmatan buat rakyat dan penduduk di negara ini, terutama kepadapara penjaja dan pengunjung yang berkesempatan bersua mukadan beramah mesra bersama baginda.

Oleh : Wan Mohamad Sahran Wan Ahmadi,Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji Ahmad

KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal BolkiahMu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul KhairiWaddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkatbercemar duli bagi meninjau Projek Julangan Titah Pasar Pelbagai BaranganGadong yang telah dirasmikan. - Foto : Mohamad Azmi Awang Damit.

Ke muka 12 dan 13

Page 2: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

2

74 FEBRUARI 2017 BERSAMAAN 1438

HASRAT NEGARA HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017

7 . 447 . 447 . 447 . 447 . 447 . 447 . 44

6 . 326 . 326 . 326 . 326 . 336 . 336 . 33

3 . 563 . 563 . 563 . 563 . 563 . 563 . 56

12 . 3512 . 3512 . 3512 . 3512 . 3512 . 3612 . 36

7 . 006 . 596 . 596 . 596 . 596 . 596 . 59

6 . 366 . 366 . 366 . 366 . 366 . 366 . 36

FEBRUARI JAMADILAWAL

456789

10

5 . 165 . 175 . 175 . 175 . 175 . 175 . 17

5 . 065 . 075 . 075 . 075 . 075 . 075 . 07

789

10111213

������������

���������

�����������

SABDA Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-MuhtadeeBillah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal BolkiahMu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pada Sesi Pembukaan ProgramBrunei Top 100 Leaders (B100) Kali Ke-2 bertempat di Bilik Mesyuarat, East Wing, Tingkat 1, JabatanPerdana Menteri pada 2 Jamadilawal 1438 Hijrah bersamaan 30 Januari 2017 Masihi.

Bekerjasama meningkatkandinamik dan kemakmuran negara

TERLEBIH dahulu saya inginmengucapkan tahniah kepada semuapeserta kerana terpilih untuk Second

Brunei Top 100 Leaders Program. Programini telah dibangunkan bersama harapanpemimpin masa depan, sama ada dalamsektor awam atau sektor swasta.

Tahun ini, kedua-dua sektor dimasukkankerana saya percaya kerjasama mereka adalahpenting dalam menguruskan cabaran yangdibawa oleh trend geopolitik dan ekonomibaru-baru ini.

Oleh itu, seruan untuk kita untuk bekerjadengan cekap bersama-sama 'seluruh negara',untuk memastikan kita menyedari WawasanBrunei 2035 untuk faedah yang berkekalanuntuk semua rakyat Brunei, sama ada padamasa ini atau masa akan datang.

Hubungan kerja yang padu dan harmonidi antara kedua-dua belah pihak akanmenghasilkan sinergi yang lebih besar,dan persefahaman bersama dan keperluanmasing-masing.

Kita mesti bekerjasama untuk lebihmeningkatkan dinamik dan kemakmurannegara kita.

Oleh itu, saya menyeru kepada semuapeserta untuk menggunakan sepenuhnyaplatform B100 ini untuk perbincanganyang bermanfaat dan membina; dan belajardaripada satu sama lain untuk membinarangkaian di dalam kerajaan, serta merentas

jurang sektor awam dan swasta.Program B100 ini berpusat di sekitar

pendekatan delivery yang pada dasarnyaadalah bagi menterjemahkan rancanganmasa kini menjadi nyata, tindakan yangberkesan. Ini adalah bagi memastikan kitamencapai matlamat utama negara kita :Wawasan Brunei 2035.

Pencapaian jelas bagi kaedah ini tidakboleh diabaikan.

Di sini, saya ingin menegaskan sekalilagi titah paduka ayahanda, Kebawah DuliYang Maha Mulia sempena Sambutan TahunBaharu 2017.

Ke atas bidang ekonomi, melalui kerjakeras dan komitmen Champion Groups,pembaharuan telah dilaksanakan untukmeningkatkan Ease of Doing Business diBrunei.

Dengan berbuat demikian, Brunei telah

diiktiraf sebagai salah satu ekonomi yangterbaik daripada keseluruhan 190 negarayang diukur bagi dua tahun berturut-turut.

Dalam bidang pendidikan, usaha berterusanoleh Kementerian Pendidikan dan KementerianHal Ehwal Ugama ke arah memperbaikikualiti pengajaran dan pembelajaran telahmenunjukkan peningkatan dalam prestasipelajar PSR pada tahun 2016.

68% daripada pelajar Tahun 6 mencapaiGred 'A' - 'C', keputusan yang tertinggipernah kita capai.

Sejarah menunjukkan bahawa denganpendekatan delivery, kita berada di landasanyang betul untuk mencapai matlamatkeseluruhan kita bagi memiliki rakyatyang berkemahiran dan akan dicapai padatahun 2035.

Memandangkan hasil positif ini, sayayakin semua peserta akan memilih programyang pesat memperkaya dan bergunadalam membina kapasiti profesional danperibadi mereka.

Saya juga turut menggunakan kejayaanProgram B100 pada tahun lepas sebagaipenanda aras untuk harapan tinggi yangtelah saya tetapkan terhadap semua yanghadir di sini.

Disebabkan oleh sambutan yang amatmenggalakkan yang dinyatakan oleh kohortpertama, saya gembira melihat bahawaianya telah memberikan impak.

Sebagai contoh, saya gembira apabilamelihat sebahagian graduan daripada ProgramB100 yang pertama telah memainkan perananutama dalam membangunkan Unit Deliverydalam kementerian masing-masing untukpencapaian khusus yang lebih baik bagimatlamat wawasan mereka.

Oleh itu, saya ingin melihat anda membinamomentum ini, dan terus menyampaikanpendekatan delivery kepada teman-temandan rakan-rakan awda.

Adalah harapan saya agar budaya deliverybenar-benar diterapkan bagi memastikanbahawa usaha ke arah menuju wawasantidak berubah.

Akhirnya, saya menyeru anda semua supayaakan belajar daripada pandangan kolektif danpengalaman semua pemimpin berpotensi yangberkumpul di sini.

Dan yang paling penting, luangkan masaanda dan berusahalah untuk memberi impakdi mana sahaja anda berada. Akhirnya,kita semua akan dapat merealisasikanWawasan Brunei 2035 untuk generasi masakini dan masa depan rakyat Brunei.

Wabillahit Taufik Walhidayah,Wassalamu Alaikum WarahmatullahiWabarakatuh.

SEJARAH menunjukkan bahawa denganpendekatan 'delivery', kita berada di landasan

yang betul untuk mencapai matlamat keseluruhankita bagi memiliki rakyat yang berkemahiran dan

akan dicapai pada tahun 2035.

TINGKATKAN SUASANAPERNIAGAAN YANG KONDUSIF

SIKAP keprihatinan dan pemedulian Kebawah DuliYang Maha Mulia Paduka Seri Baginda SultanHaji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni

Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul KhairiWaddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara BruneiDarussalam dalam mengelinga dan menitikberatkankesejahteraan serta kebajikan rakyat khususnya parapeniaga jelas terpancar dengan adanya Projek Julangan TitahPasar Pelbagai Barangan Gadong.

Sehubungan itu, pembukaan rasmi bangunan baharu yangdiberi nama Pasar Pelbagai Barangan Gadong yang dibinasusulan titah Kebawah DYMM bagi menggantikan PasarMalam Gadong itu disempurnakan oleh Menteri Tenaga danPerindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Yang BerhormatPehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.)Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar, selakuPengerusi Lembaga Darussalam Enterprise (DARe) pada2 Februari 2017 yang lalu.

Dengan adanya sokongan padu yang lahir daripada sifatpemedulian dan perhatian berat Kebawah DYMM itu, pasaryang telah diubah suai tersebut akan memastikan suasanajual beli yang lebih selesa di mana isu-isu lama sepertikekurangan pendapatan dan persekitaran yang kurang selesadiharap akan ditangani dan tidak akan timbul lagi.

Yang Berhormat menjelaskan, sejak pemindahansemula ke tapak yang asal, walaupun bukan di tempat yangsama, serba sedikit telah dapat meningkatkan pendapatanpeniaga-peniaga yang mana lokasi yang asal bersertadengan kemudahan-kemudahan yang tersedia itu akanmenggalakkan lebih ramai lagi pelanggan berkunjungke pasar tersebut dan setentunya akan meningkatkanpendapatan para peniaga.

Dengan keluasan 5,979.00 meter per segi dan 64,290.00kaki persegi, Bangunan Pasar Pelbagai Barangan Gadongmenyediakan sebanyak 150 petak berjaja mengikut kategorimasing-masing, iaitu salai-menyalai sebanyak 16 petak,masak-memasak 81 petak, manakala sebanyak 39 petak bagikategori sayur dan buah.

Bangunan yang mula dibina pada 9 November 2016 dansiap pada 23 Disember 2016 tersebut menyediakan pelbagaikemudahan, antaranya petak salai-menyalai dan masak-memasak disediakan tempat memasak yang selesa termasuk'hoods', 'sink', kabinet penyimpanan barangan penjaja,bekalan elektrik dan soket bagi setiap petak serta kipasangin. Malahan turut disediakan tempat penyimpanan tangkigas bagi setiap petak yang berkunci, hos dan kepala gas.

Selain itu, tempat duduk meja dan kerusi bagi parapengunjung juga disediakan. Bangunan utama ini dilengkapidengan CCTV yang beroperasi 24 jam yang dikendalikan olehanggota polis yang bertugas di Blok Pentadbiran.

Blok Pentadbiran yang berasingan mengandungi BilikPejabat Pentadbiran, Bilik Pejabat Polis dan Bomba, BilikPejabat Sekuriti, dapur dan tandas berasingan bagi lelaki danperempuan untuk Blok Pentadbiran.

Bangunan Surau baharu yang berada bersebelahandengan Pasar Pelbagai Barangan Gadong yang bolehmemuatkan kira-kira 40 orang jemaah juga disediakan,di samping penyediaan tandas lelaki dan perempuan dantempat berwuduk.

Setakat ini, masih ada peluang bagi 159 perusahaanuntuk menerima bantuan kewangan bagi lebih menjanapertumbuhan perusahaan mereka terutamanya perusahaan'start-up'.

Justeru itu, Kerajaan Kebawah DYMM dan agensi-agensiseperti DARe akan sentiasa berusaha dengan gigih untukmeluaskan akses sokongan bagi terus menjana landskapkeusahawanan tempatan.

Dengan terbinanya pasar tersebut, ia diharapkanakan dapat memberikan kemudahan dan keselesaankepada para peniaga dan pengunjung, di sampingakan meningkatkan suasana perniagaan yang kondusif lagiselamat dalam berusaha mencari nafkah dan meningkatkantaraf pendapatan.

Dalam pada itu, para peniaga dan pengunjung adalahdinasihatkan supaya akan dapat sama-sama menjagakebersihan dan memelihara kemudahan-kemudahan yangdisediakan dengan baik dan sempurna bagi kepentinganbersama. - Ketua Penyuntingan (Hs).

Terjemahan dari teks asaldalam bahasa Inggeris olehHajah Apsah Haji Sahdan

Page 3: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017 3NASIONAL

Oleh : Nooratini Haji Abas, Saerah Haji Abdul GhaniFoto : Hamzah Mohidin, Pg. Amirulnizam

Pg. Haji Mohd. Ali

MAJLIS Pembukaan Rasmi Projek Julangan Titah Pasar Pelbagai Barangan Gadong dihadiri oleh Yang Amat MuliaPengiran-Pengiran Cheteria, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja,Timbalan-Timbalan Menteri, Ahli-Ahli Majlis Ugama Islam, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha-Setiausaha Tetap danTimbalan-Timbalan Setiausaha Tetap.

Pasar Pelbagai Barangan Gadongbukti keprihatinan Kebawah DYMM

MENTERI Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang BerhormatPehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji MohammadYasmin bin Haji Umar semasa menyempurnakan pembukaan rasmi Projek Julangan TitahPasar Pelbagai Barangan Gadong.

YANG Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Yang Berhormat Mufti Kerajaansemasa menyaksikan petak-petak jualan.

ORANG ramai semasa mengunjungi salah sebuah petak yang menjual kuih-muih.

BANDAR SERI BEGAWAN,Khamis, 2 Februari. - Pasar PelbagaiBarangan Gadong kini mulaberoperasi yang menempatkansebanyak 150 petak mengikutikategori jualan, iaitu salai-menyalaisebanyak 16 petak, masak-memasak81 petak, manakala sebanyak39 petak bagi kategori sayurdan buah.

Pembinaan pasar baharu itu adalahsebagai susulan tindakan berhubung

dengan titah Kebawah Duli YangMaha Mulia Paduka Seri BagindaSultan Haji Hassanal BolkiahMu'izzaddin Waddaulah ibniAl-Marhum Sultan Haji Omar 'AliSaifuddien Sa'adul Khairi Waddien,Sultan dan Yang Di-Pertuan NegaraBrunei Darussalam bagi menggantikanPasar Malam Gadong.

Majlis pembukaan rasmibangunan yang tersergam indah itudisempurnakan oleh Menteri Tenaga

dan Perindustrian di Jabatan PerdanaMenteri (JPM), Yang Berhormat PehinDatu Singamanteri Kolonel (B)Dato Seri Setia (Dr.) Awang HajiMohammad Yasmin bin Haji Umaryang juga diselajurkan denganpenyampaian Sijil Skim PembiayaanMikro Kredit kepada seramai16 orang penerima skim berkenaanoleh Yang Berhormat Pehin DatuSingamanteri Kolonel (B) Dato SeriSetia (Dr.) Awang Haji MohammadYasmin atas kapasitinya selakuPengerusi Lembaga DarussalamEnterprise (DARe).

Acara dimulakan dengan bacaanSurah Al-Fatihah yang dipimpin olehPegawai Ugama di PejabatKebawah Duli Yang Maha Mulia,Awang Mohd. Syafie @ MuhammadFirdaus bin Tasad, selaku ImamSurau Pasar Pelbagai BaranganGadong yang juga mengepalaiSelawat Ibrahimiah.

Sementara itu, Doa Selamatdibacakan oleh Pegawai Ugamadi Pejabat Kebawah DYMM,Awang Muhammad Wahyuni binHaji Mohd. Mansor yang jugaselaku Imam Surau Pasar PelbagaiBarangan Gadong.

Para jemputan khas kemudiannyadibawa bagi menyaksikan petak-petak jualan yang terdapat dipasar tersebut.

Sebelum majlis perasmian, para

jemputan khas dan orang ramaimenunaikan Sembahyang Fardu AsarBerjemaah di Surau PasarPelbagai Barangan Gadong yangdiimamkan oleh Awang Mohd.Syafie @ Muhammad Firdausbin Tasad.

Majlis pembukaan rasmi itudihadiri oleh Yang Amat MuliaPengiran-Pengiran Cheteria, YangBerhormat Menteri-Menteri Kabinet,Yang Berhormat Ahli-Ahli MajlisMesyuarat Diraja, Timbalan-TimbalanMenteri, Ahli-Ahli Majlis UgamaIslam, Ahli-Ahli Majlis MesyuaratNegara, Setiausaha-SetiausahaTetap dan Timbalan-TimbalanSetiausaha Tetap.

Dengan terbinanya pasar tersebut,ia diharapkan akan dapatmemberikan kemudahan dankeselesaan kepada para peniaga danjuga para pengunjung, di sampingmeningkatkan suasana perniagaanyang kondusif lagi selamat dalamberusaha mencari nafkah danmeningkatkan taraf pendapatan.

Dalam pada itu, peniaga-peniagadan pengunjung-pengunjung adalahdinasihatkan supaya akan dapatsama-sama menjaga kebersihandan memelihara kemudahan-kemudahan yang disediakandengan baik dan sempurna bagikepentingan bersama.

Bangunan Pasar PelbagaiBarangan Gadong mempunyaikeluasan 5,979.00 meter per segidan 64,290.00 kaki persegi mula

dibina pada 9 November 2016dan siap pada 23 Disember 2016.

Kemudahan bagi setiap petaksalai-menyalai dan masak-memasakdisediakan tempat memasak yangselesa termasuk hoods, sink, kabinetpenyimpanan barangan penjaja,bekalan elektrik dan soket bagisetiap petak serta kipas angin.

Tempat penyimpanan tangki gasbagi setiap petak yang berkunci, hosedan kepala gas juga disediakan.Di dalam setiap kabinet penjajadisediakan alat pemadam api danfire blanket.

Selain itu, kemudahan-kemudahan lain seperti tempatduduk meja dan kerusi untukpengunjung juga disediakan yangdiperbuat dari stainless steel.Bangunan utama ini dilengkapidengan CCTV yang beroperasi24 jam yang dikendalikan olehanggota polis yang bertugas diBlok Pentadbiran.

Seterusnya, Blok Pentadbiranyang berasingan mengandungiBilik Pejabat Pentadbiran, BilikPejabat Polis dan Bomba, BilikPejabat Sekuriti, dapur dan tandasberasingan bagi lelaki danperempuan untuk blok pentadbiran.

Manakala Bangunan Suraubaharu yang berada bersebelahandengan Pasar Pelbagai BaranganGadong boleh memuatkan kira-kira40 orang jemaah, di sampingpenyediaan tandas lelaki danperempuan serta tempat berwuduk.

BANGUNAN Pasar Pelbagai Barangan Gadong yang baharu lebih kondusif dengankemudahan-kemudahan bagi para peniaga dan pelanggan.

Page 4: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 20174 NASIONAL

Oleh : Saerah Haji Abdul Ghani, Nooratini Haji AbasFoto : Hamzah Mohidin, Pg. Amirulnizam Pg. Haji Mohd. Ali

AWANG Haji Yuzza bin HajiShamsuddin mengucapkan setinggi-tinggi menjunjung kasih ke hadapanmajlis Kebawah DYMM dalam memberikesempatan kepada orang tempatan kitaberniaga termasuk kemudahan sertasewa yang tidak mahal.

DAYANG Norhafilah binti Aminmenjunjung kasih ke hadapan majlisKebawah DYMM dengan penyediaantempat ini untuk terus mengembangkanperniagaan mereka dengan lebih kreatifdan progresif dan berharap akan terusmengembangkan lagi perniagaan merekaserta menggalakkan kepada generasimuda yang lain untuk cuba berkecimpungdalam perniagaan.

DAYANG Nurfadilah binti Nudinmenjunjung kasih ke hadapan majlisKebawah DYMM yang sudah banyakmemberikan kemudahan kepada rakyatdan penduduk dan sebagai rakyatdan penduduk patut memaksimakandengan kemudahan-kemudahan yangtelah diberikan oleh baginda.

AWANG Muhammad Miqdam bin Zainimemanjatkan syukur ke hadrat AllahSubhanahu Wata'ala kerana mempunyaipemerintah yang bermurah hati terhadapkebajikan rakyatnya.

AWANG Haji Ibrahim bin HajiKamis mengucapkan setinggi-tinggimenjunjung kasih ke hadapan majlisKebawah DYMM atas pemedulian bagindadalam mengurniakan sebuah bangunanyang begitu moden, canggih sertalengkap dan ini dianggap satu hadiahataupun kurnia daripada AllahSubhanahu Wata'ala melalui KebawahDYMM.

AWANG Haji Abd. Kadir Jailani binHaji Abd. Methali menjunjung kasih kehadapan majlis Kebawah DYMM ataskeprihatinan dan kasih baginda kepadarakyat dalam memberi penempatanseumpama ini dan seterusnya berharappenjualan cendol ini akan terusdiperjuangkan lagi oleh anak-anakmuda mereka agar ia tidak akan terhentibegitu sahaja.

YANG Berhormat Menteri Tenaga danPerindustrian di Jabatan Perdana Menteri(kanan) semasa menyampaikan sijil skimmikro kredit kepada salah seorangpenerima.

Dari muka 1

Pemedulian dan keprihatinan baginda disyukuri

BANDAR SERI BEGAWAN,Khamis, 2 Februari. - Julangan TitahCetusan Ilham Kebawah Duli YangMaha Mulia Paduka Seri BagindaSultan dan Yang Di-Pertuan NegaraBrunei Darussalam dalam menyedia-kan prasarana perniagaan, PasarPelbagai Barangan Gadong merupakansatu kurnia yang sangat bernilai bagirakyat dan penduduk Negara BruneiDarussalam, khususnya para peniaga.

Dalam menyediakan prasarana

perniagaan yang lebih kondusifdan selesa ini, sudah pasti akanmenarik lebih ramai lagi pengunjung,di samping dapat meningkatkan lagipendapatan yang diperoleh olehpara peniaga.

Ketika berkunjung ke petak-petakjualan di Pasar Pelbagai BaranganGadong, di sini, Pelita Bruneiberpeluang membuat pendekatanbersama para peniaga yang rata-ratamelahirkan rasa syukur ke hadrat AllahSubhanahu Wata'ala atas sifat pemurahdan pemedulian Kebawah DuliYang Maha Mulia ke atas kebajikanrakyat jelatanya.

Peguam Syari'e dan PenasihatSyariah, Syarikat Ibrahim Al-Haj,Awang Haji Ibrahim bin Haji Kamisyang berada di Petak B14 melahirkanrasa terharu atas pemedulianKebawah DYMM terhadappermasalahan yang dihadapi olehpara peniaga selama ini.

Beliau setinggi-tinggi menjunjungkasih ke hadapan majlis KebawahDYMM atas pemedulian bagindadalam mengurniakan sebuah bangunanyang begitu moden, canggih sertalengkap dan ini dianggap satuhadiah ataupun kurnia daripadaAllah Subhanahu Wata'ala melaluiKebawah DYMM.

''Bangunan yang dikenali sebagaiPasar Pelbagai Barangan Gadong iniadalah satu kemudahan yang cukuplengkap dari apa yang kamisangkakan seperti meja tambak, air,keluasan petak yang begitu cukup dansebagainya, di samping keselesaankepada orang ramai untuk berehatdan makan,'' ujarnya.

Beliau berharap para peniaga akanmengutamakan kemudahan ini dengan

menjaga kebersihan supaya sentiasadalam keadaan bersih kerana bersih ituadalah yang paling utama bagi orangramai serta digalakkan dalam Islam.

Katanya, mereka sebagai peniagaakan menerima baik dan akan terus taatsetia kepada Kebawah DYMM jugamendoakan semoga baginda sertakerabat diraja yang lain sentiasadikurniakan kebahagiaan, kesihatandan di bawah lindungan AllahSubhanahu Wata'ala serta kekal kararmemerintah negara.

Manakala, Awang Haji Abd. KadirJailani bin Haji Abd. Methali, 61,selaku Pengusaha Cendol Haji Metalidi Petak C09 berkata, perniagaancendol ini memang sudah lama wujuddan ia turun-temurun daripadaarwah ayahnya sejak Tahun 50-an.

Selain cendol katanya, petakjualannya juga menjual buburkacang, pais daging dan pelbagaimasakan makanan.

Tambahnya, pembuatan cendol yangdijualnya juga diwarisi oleh anak-anakserta cucu-cucu arwah Haji Methali.

Beliau juga menjunjung kasihke hadapan majlis Kebawah DYMMatas keprihatinan dan kasihbaginda kepada rakyat dalam memberipenempatan seumpama ini danseterusnya berharap penjualan cendolini akan terus diperjuangkan lagi olehanak-anak muda mereka agar ia tidakakan terhenti begitu sahaja.

Sementara bagi pengusaha SataySalim, Awang Haji Yuzza bin HajiShamsuddin, 49, pula berkata, SataySalim sudah lama wujud sejak Tahun1948, yang mana belia merupakangenerasi yang ketiga, iaitu cucu kepadaHaji Salim meneruskan perniagaan inidan InsyaaAllah akan diteruskankepada anak-anaknya.

Pengusaha Satay Salim di Petak A01menyatakan keluaran satenya memangdikenali ramai dengan jualan sateayam, daging dan urat serta merekajuga ada mengadakan gerai perniagaansate di bangunan Kompleks Serusop.

Dengan penempatan yangdikurniakan oleh baginda, beliausetinggi-tinggi menjunjung kasihke hadapan majlis Kebawah DYMMdalam memberi kesempatan kepadaorang tempatan kita berniagatermasuk kemudahan serta sewayang tidak mahal.

Beliau seterusnya berharap bisnestempatan ini terus berkembangdengan tambahan keselesaan yangtelah disediakan ini untuk para peniagajuga orang ramai.

Pasar Pelbagai Barangan Gadongjuga mengetengahkan generasi mudatermasuk para lepasan graduan untuksama-sama berkecimpung dalam duniaperniagaan sekali gus mempertingkat-kan penjanaan ekonomi.

Awang Muhammad Miqdam binZaini, 23 berasa beruntung

dengan peluang perniagaan inikhusus bagi graduan yang sedangmencari pekerjaan tetap untukmemulakan perniagaan sendiri daripelbagai sudut.

''Jangan mengharapkan kepadamana-mana pihak dan bermulalahdari diri sendiri untuk memajukannegara,'' ujarnya.

Petak jualannya di C38menghasilkan kesenian Islamseperti Khat, kaligrafi Islam, lukisandan sebagainya.

Beliau juga memanjatkan syukurke hadrat Allah Subhanahu Wata'alakerana mempunyai pemerintahyang bermurah hati terhadapkebajikan rakyatnya.

Bagi Dayang Norhafilah binti Amin,30 di Petak C26 pula menjelaskan,dengan adanya peluang yang diberikankepada mereka khususnya lepasangraduan ini akan memberikan jalanbagi generasi muda seperti merekauntuk memulakan sesuatu perniagaan.

Beliau melahirkan ucapanmenjunjung kasih ke hadapan MajlisKebawah DYMM dengan penyediaantempat ini untuk terusmengembangkan perniagaan merekadengan lebih kreatif dan progresifdan berharap akan terus mengembang-kan lagi perniagaan mereka sertamenggalakkan kepada generasi mudayang lain untuk cuba berkecimpungdalam perniagaan.

Manakala Dayang Nurfadilah binti

Nudin, 28 berniaga di Petak C27 turutmenjunjung kasih ke hadapanmajlis Kebawah DYMM yang sudahbanyak memberikan kemudahankepada rakyat dan penduduk dansebagai rakyat dan pendudukpatut memaksimakan dengankemudahan-kemudahan yang telahdiberikan oleh baginda.

''Keprihatinan baginda terhadaplepasan graduan juga turut dititikberatkan dengan memberi peluanguntuk berniaga ke peringkat yang lebihjauh,'' ujarnya.

Pasar Pelbagai Barangan Gadong kurnia Kebawah DYMM kepada rakyat

''Amalkanlah juga nilai-nilai teras,tulus, dan jujur dalam perniagaananda, termasuk dalam memenuhiamanah dengan mematuhi syarat-syarat perjanjian yang telah dimeteraiantara pihak peniaga dan KerajaanKebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultan dan YangDi-Pertuan Negara Brunei Darussalambagi perniagaan di Pasar ini pada31 Januari 2017,'' ujarnya lagi.

Yang Berhormat seterusnyamenyatakan seramai 16 perusahaanyang beroperasi di pasar tersebut akanmenerima pembiayaan kewanganmelalui skim mikro kredit yangdikelolakan oleh pihak SyarikatDarussalam (DARe).

DARe ujar Yang Berhormatmerupakan sebuah badan berkanunyang bertujuan untuk memupukdan mendukung perusahaan

tempatan dalam pelbagai peringkatpertumbuhan selain skim mikro kreditini, pihak DARe juga akanmenawarkan co-matching grant bagimemberikan apa-apa lagi suntikanmodal tambahan.

Setakat ini tambah Yang Berhormat,masih ada peluang bagi 159perusahaan untuk menerima bantuankewangan bagi lebih menjanapertumbuhan perusahaan merekaterutamanya perusahaan start-up.

Justeru itu, Kerajaan KebawahDYMM dan agensi-agensi sepertiDARe katanya akan sentiasa berusahadengan gigih untuk meluaskan aksessokongan bagi terus menjana landskapkeusahawanan tempatan.

Seterusnya, Yang Berhormatmenjelaskan seramai 36 peniagagraduan yang berijazah sarjana dansarjana muda ini menunjukkan bahawaorang Brunei tidak lagi memilih kerjadan berani menceburi bidang

keusahawanan yang semakin diminatidan dihormati.

Oleh itu, tambah Yang Berhormatbagi graduan-graduan yang akan mulaberniaga dari peringkat akar umbidiharap dengan pengalaman itu,mereka akan melahirkan generasientrepreneurs yang berdisiplin baikdan menjana ekonomi negara padamasa akan datang. ''Kekalkanlahidentiti cara berniaga ke-Bruneianzaman berzaman dan sama-samalahkita memohon doa serta restu kepadaAllah Subhanahu Wata'ala agarperniagaan semua ahli peniagaakan berdaya tahan dansentiasa dilimpahkan rezeki'' jelasYang Berhormat.

Page 5: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017 5NASIONAL

Oleh : Dk. Vivy Malessa Pg. IbrahimFoto : Ampuan Haji Mahmud Ampuan Haji Tengah

Oleh : Dk. Vivy Malessa Pg. Ibrahim, Nurafilabibah Mohd. ShafieeFoto : Ampuan Haji Mahmud Ampuan Haji Tengah

MENTERI Pendidikan, Yang BerhormatPehin Orang Kaya Indera Pahlawan DatoSeri Setia Awang Haji Suyoi bin HajiOsman semasa berucap pada MajlisPelancaran Rasmi Logo dan Posterdiselajurkan dengan Pembukaan RasmiJerayawara Unit Pendidikan Khas danMajlis Penyampaian Sijil Pelajar-PelajarBerkeperluan Khas Lepasan ProgramPra-Vokasional berlangsung di AirportMall, Berakas.

MENTERI Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osmanmenyampaikan sijil kepada seorang pelajar berkeperluan khas lepasan Program Pra-Vokasional pada majlis berkenaan.

DAYANG Zainon binti Haji Ramli semasaditemu bual Pelita Brunei.

Kemahiran dan pengetahuan tenaga pengajar perlu dipertingkatkan

BERAKAS, Rabu, 1 Februari. -Kemahiran dan pengetahuan tenagapengajar atau guru perlusentiasa dipertingkatkan dalammemenuhi tuntutan untuk mencapaidan merealisasikan objektifpelaksanaan Sistem PendidikanNegara Abad 21 (SPN21) agarsemua pelajar termasuk pelajarberkeperluan khas mendapatkan kesanmaksima pendidikan.

Dalam hubungan ini, UnitPendidikan Khas (UPK) telahmengendalikan program latihan dalampelbagai bidang pendidikan khassecara berterusan yang bertujuanuntuk melengkapkan guru-gurudengan pengetahuan dan kemahiran-

kemahiran agar dapat memenuhipelbagai keperluan pelajar.

Latihan perkembanganprofesionalisme ini akan memastikanguru-guru tersebut mempunyaikecekapan, pemahaman, pengetahuandan kemahiran bagi melaksanakanpendidikan inklusif. Ini selarasdengan SPN21 dalam mempromosikesaksamaan dan pendidikanberkualiti untuk semua.

Perkara ini dinyatakanoleh Pemangku Ketua UPK,Awang Ali Yusri bin Abdul Ghafordalam ucapan alu-aluannya padaMajlis Pelancaran Rasmi Logo danPoster diselajurkan denganPembukaan Rasmi Jerayawara Unit

Pendidikan Khas dan MajlisPenyampaian Sijil Pelajar-PelajarBerkeperluan Khas Lepasan ProgramPra-Vokasional (PVP) di DewanMahligai, Tingkat 3, Airport Mall.

Awang Ali Yusri yang jugaselaku Pengerusi Majlis tersebutseterusnya menjelaskan, sejak Tahun1997, Kementerian Pendidikan telahmemperkenalkan dan mengamalkanDasar Pendidikan Inklusif, yangmana kanak-kanak atau pelajar-pelajarberkeperluan khas diberi peluanguntuk belajar bersama-sama denganrakan-rakan sebaya di sekolah biasa,iaitu mainstream school.

Pada masa ini katanya, seramai4,303 pelajar berkeperluan khassedang mengikuti persekolahan yangterdiri daripada 191 pelajar diprasekolah; 2908 pelajar di peringkatrendah; 1,083 pelajar di peringkatmenengah; 37 pelajar di pasca

menengah; dan 84 pelajar dipengajian tinggi.

Tambahnya, sesetengah daripadapelajar berkenaan terdiri daripadapelajar lemah pembelajaran yangmemerlukan intervensi dalam literasidan numerasi.

Manakala pelajar berkeperluankhas yang lain ujarnya, termasukmereka yang bermasalah komunikasi,sensori, fizikal, intelek, sosial,emosi, dan tingkah laku serta isukesihatan. Sebahagian kecil terdiridaripada pelajar-pelajar pintar cerdas.

Hadir selaku tetamu kehormatpada majlis tersebut ialah MenteriPendidikan, Yang Berhormat PehinOrang Kaya Indera Pahlawan DatoSeri Setia Awang Haji Suyoibin Haji Osman.

Pada majlis itu, tetamu kehormatmenyempurnakan pelancaran posteryang kemudiannya diserahkan kepadapenghulu-penghulu dan pihak-pihakyang berkepentingan.

Majlis juga diselajurkan denganpenyampaian sijil kepada pelajarlepasan PVP, guru PendidikanKeperluan Khas Bantuan (SENA)bersara, Awang Ali bin Abdullah,majikan dan institusi kerajaandan swasta yang terlibat dalam

program penempatan kerja bagipelajar-pelajar PVP, pembantuguru sukarelawan bagi pelajar-pelajarberkeperluan serta 16 sukarelawanyang turut membantu pada majlis itu.

Sejurus selepas itu, Yang Berhormatmelancarkan Jerayawara PendidikanKhas Lepasan PVP yang julungkalinya diadakan pada tahun ini.

UPK, Kementerian Pendidikan,ditubuhkan pada Tahun 1994berperanan untuk merancang danmelaksana dasar pendidikan khasdan merupakan agensi utamabagi menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan serta program-programpendidikan khas di sekolah-sekolahseluruh negara.

Dalam pendekatan Pelita Bruneibersama Dayang Zainon bintiHaji Ramli dari KampungKatok, beliau berbangga dengankejayaan yang dicapai anaknya,Awang Mohammad KhairulInsan bin Haji Mohd. Sabriyang telah menduduki Peperiksaan'O' Level.

Jelasnya, anaknya, jugapernah mengikuti penempatan kerjadi salah sebuah syarikat swastaselama empat bulan dan ini sekali gusmenunjukkan keupayaan anaknya.

Pendidikan inklusif untukpelajar berkeperluan khas

BANDAR SERI BEGAWAN,Rabu, 1 Februari. - Pada masa initerdapat seramai 4,303 pelajarberkeperluan khas sedang belajardi sekolah-sekolah peringkat rendah,menengah, pasca menengah danke pengajian tinggi.

Sejak tahun 1997, KementerianPendidikan telah melaksanakan DasarPendidikan Inklusif, iaitu kanak-kanakatau pelajar-pelajar berkeperluankhas diberi peluang untuk belajarbersama-sama dengan rakan-rakan

sebaya mereka di aliran perdana.Menteri Pendidikan, Yang

Berhormat Pehin Orang Kaya InderaPahlawan Dato Seri Setia Haji AwangSuyoi bin Haji Osman menjelaskanperkara itu pada Majlis PelancaranRasmi Logo dan Poster diselajurkandengan Pembukaan Rasmi JerayawaraUnit Pendidikan Khas dan MajlisPenyampaian Sijil Pelajar-PelajarBerkeperluan Khas Lepasan ProgramPra-Vokasional berlangsung diDewan Mahligai, Tingkat 3, AirportMall, Berakas.

Menurut Yang Berhormat, perkaraitu menunjukkan komitmen tinggiKementerian Pendidikan dalammelaksanakan Dasar PendidikanInklusif yang selaras dengan DasarPendidikan Wajib tahun 2007.

''Kementerian Pendidikan jugasentiasa merancang dan menyediakanpelbagai kemudahan dan programyang bersesuaian untuk memantapkanlagi usaha-usaha yang telahdilaksanakan itu. Oleh sebab itu,hampir di seluruh sekolah rendahdan juga sekolah menengah dinegara ini memiliki Bilik SENAdan disediakan guru-guru SENAdan Guru Home RoomProgram Pra-Vokasional, di sampingmenyediakan perkhidmatan pembantuguru (teacher aides),'' ujar YangBerhormat Menteri Pendidikan.

Yang Berhormat menjelaskan,sembilan buah sekolah rendah dansekolah menengah juga telah dijadikan'Model Inclusive Schools' (MIS), iaitu

sekolah-sekolah yang dilengkapidengan bilik khas dan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian sertamempunyai kurikulum yang khususuntuk kemahiran hidup.

Di samping itu jelas YangBerhormat, Dasar PendidikanInklusif negara ini juga telahmenunjukkan beberapa kejayaan, baikdari pencapaian, akademik danbidang lain.

Tambahnya, walaupun jumlahnyaadalah kecil, tetapi pencapaian tersebutcukup membanggakan, antaranyaadalah kejayaan salah seorang pelajaryang cacat anggota, yang telah meraihkejayaan dalam bidang akademikhingga ke peringkat sarjana diUniversiti Leicester, United Kingdomdan sekarang bertugas sebagaiseorang pendidik di salah sebuahsekolah rendah.

Demikian juga terang YangBerhormat, dengan kejayaan duapelajar lepasan ProgramPra-Vokasional.

Yang Berhormat menambah, ituadalah antara kisah kejayaanyang dicapai hasil dari DasarPendidikan Inklusif tersebut,kejayaan-kejayaan sebeginilah haruslebih banyak diwujudkan olehpelaksanaan dasar tersebut.

Yang Berhormat seterusnyamenambah, adalah sangat penting bagisetiap pihak sentiasa terbuka dansedia mendukung tanggungjawabmasing-masing untuk memastikansetiap kanak-kanak yang berkeperluan

khas ini mempunyai peluanguntuk hidup sebagaimana kanak-kanakyang lain hingga mereka mampuhidup berdikari dan berjaya sepertiorang lain.

Dalam hubungan ini, YangBerhormat menyokong usaha UPKuntuk melaksanakan jerayawara, yangkita hasratkan untuk menanamkeyakinan masyarakat, terutama paraibu bapa dan para pemimpinmasyarakat serta para gurusendiri, bahawa usaha KementerianPendidikan ini perlu mendapatsokongan padu bagi mendapatkanhasil yang maksimum.

Di samping itu katanya, jerayawaratersebut akan memberi kesedaranawam bahawa KementerianPendidikan telah berusaha danmenyediakan pelbagai kemudahan danperkhidmatan, termasuk khidmatkonsultasi di UPK.

Sehubungan dengan itu juga,jelas Yang Berhormat, pujianharus diberikan kepada 16 pelajaryang sedang menunggu keputusanpeperiksaan awam peringkat 'O' dan'A', yang atas inisiatif mereka sendiritelah menyertai program penempatankerja sementara selaku pembantu gurupendidikan khas sukarelawan bagipelajar-pelajar berkeperluan khasyang baru memulakan persekolahan

mereka pada tahun ini.Inisiatif sebegini katanya, hendaklah

dijadikan ikutan para pelajar danremaja lainnya.

Menteri Pendidikan seterusnyamenjelaskan, jumlah mereka jugaperlu ditingkatkan lagi di masahadapan kerana melaluinya bolehmemupuk rasa tanggungjawab dankefahaman dalam kalangan generasimuda terhadap kanak-kanak yangmemerlukan perhatian dan pendidikankhas itu.

''Melalui pelaksanaan terancangDasar Pendidikan Inklusif itu, telahmenunjukkan bahawa KementerianPendidikan adalah komited berusahasebaik mungkin untuk memenuhisalah satu bidang keutamaanSouth East Asian Ministers ofEducation Organization (SEAMEO)atau SEAMEO priority areas, iaituaddressing barriers to inclusiondi peringkat serantau,'' ujarnya.

''Di peringkat antarabangsa,Kementerian Pendidikan sedangberusaha untuk menyelaraskansistem pendidikan inklusif dengansasaran keempat United NationSustainable Development Goalsyang menitikberatkan ensure inclusiveand equitable quality educationand promote lifelong learningopportunities for all.''

AWANG Mohammad Khairul Insan binHaji Mohd. Sabri.

Page 6: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 20176 NASIONAL

Siaran Akhbar dan Foto : Universiti Islam Sultan Sharif Ali

MENTERI Sumber-Sumber Utama danPelancongan, Yang Berhormat DatoSeri Setia Awang Haji Ali bin Haji|Apong semasa menyampaikan KuliahMelayu Islam Beraja (MIB) bertajuk'Pembangunan Ekonomi Negara dalamMerealisasikan Wawasan 2035'.

Oleh : Wan Mohamad Sahran Wan AhmadiFoto : Mohd. Sahrizal Haji Said

AHLI Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Mohimin bin Haji Johari@ Jahari, selaku Ketua Kampung Limau Manis Zon 5 (kiri) semasa mengadakanperjumpaan bersama para penghulu, ketua kampung serta Ahli-ahli JawatankuasaMajlis Perundingan Kampung di bawah Zon 5.

Sebar luaskan eksport mindsetBANDAR SERI BEGAWAN, Rabu,1 Februari. - Visi dan misiKementerian Sumber-Sumber Utamadan Pelancongan (KSSUP) adalahmenerajui pertumbuhan keluaranindustri sumber-sumber utama danpelancongan.

Ia semata-mata untuk menjadipenyumbang yang signifikan padapertumbuhan Keluaran Dalam NegaraKasar (KDNK) dengan menggalakkanpelaburan dari dalam dan luar negara,di samping memberi penekanan padapeningkatan produktiviti, penggunaanteknologi tinggi serta memfokuspada pasaran eksport.

Perkara tersebut telah dijelaskanoleh Menteri Sumber-Sumber Utamadan Pelancongan, Yang BerhormatDato Seri Setia Awang Haji Ali binHaji Apong semasa menyampaikanKuliah Melayu Islam Beraja (MIB)bertajuk 'Pembangunan EkonomiNegara dalam Merealisasikan

Wawasan 2035'.Menurut Siaran Akhbar Universiti

Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA),Kuliah Khas MIB anjuran universitiberkenaan melalui Pusat PenataranIlmu dan Bahasa (PPIB) di auditoriumuniversiti berkenaan.

Dalam kuliah tersebut, YangBerhormat menyatakan kelembapanekonomi yang dihadapi, jikaberterusan bererti hasrat untukmencapai Wawasan 2035 mungkinakan tergugat.

Menurutnya, kemakmuran negarayang berdaya tahan bukan terletakpada besarnya sektor kerajaan, tapipada kukuh dan tumbuhnya keluaransektor swasta.

"Kunci utama pertumbuhan KDNKialah peningkatan produktiviti(teknologi pengeluaran) dan kejayaanproduk kita menembusi pasaraneksport," tegasnya.

Eksport mindset patut

disebarluaskan, jelasnya lagi, bukansahaja dalam kalangan pengusaha-pengusaha dalam negara, malahdalam kalangan penggubal dasar,pihak regulator dan kepada semuaperingkat masyarakat.

Yang Berhormat yakinpengangguran yang tinggi sekarangpatut menjadi pendorong kepada beliauntuk tidak terus bergantung padasektor kerajaan sahaja.

Seterusnya beliau jugamenyarankan para belia untukmenimba ilmu (ICT dan ilmuperniagaan), lebih versatile danproduktif, perlu bersedia berkerjadengan pihak swasta atau bekerjasendiri serta mengambil peluang darikemudahan ICT bagi mengendalikanurusan kerja mahupun perniagaan.

Tujuan kuliah untuk mengetahuikedudukan ekonomi negara yangperlu diketahui pada masa kini danjalan atau cara untuk membangunNegara Brunei Darussalam.

Kursus MIB yang ditawarkankepada mahasiswa / mahasiswi

UNISSA dikategorikan sebagaikursus wajib universiti.

Ia bertujuan untuk mendukungdan merealisasikan visi serta misiUNISSA.

UNISSA memandang berat akanperi pentingnya MIB dan diharap akandapat memberi kefahaman sertapenghayatan kepada setiap mahasiswajuga mahasiswi tentang pengertianMIB dengan menekankan tentangkedudukannya sebagai falsafahNegara Brunei Darussalam.

Seramai 187 mahasiswa / mahasiswiTahun Pertama juga mahasiswa /mahasiswi Fakulti Ekonomi danKewangan Islam (FEKIm) menghadirikuliah berkenaan yang telahdipengerusikan oleh DekanFEKIm, Dr. Abdul Nasir bin HajiAbdul Rani.

Hadir sama mendengarkan KuliahKhas tersebut ialah Rektor UNISSA,Dr. Haji Norarfan bin Haji Zainal;Penolong Rektor UNISSA, PengarahPPIB, pegawai-pegawai dankakitangan UNISSA.

Ketengahkan isu beri kesan kepada negara

BANDAR SERI BEGAWAN,Khamis, 2 Januari. - Ahli MajlisMesyuarat Negara, Yang BerhormatAwang Mohimin bin Haji Johari@ Jahari menyeru para penghulu,ketua kampung serta Ahli-ahliJawatankuasa Majlis Perundingan

Kampung di bawah Zon 5 supayaakan terus bekerjasama denganbeberapa pihak tertentu termasuk parapakar dalam bidang masing-masingseperti dalam latihan asas kepimpinansara bina diri, latihan tanaman padi,latihan ternakan dan lain-lain lagi.

Satu kertas kerja secarakomprehensif akan dibuatbagi memastikan program-programtersebut akan berjalan dengan secaraprofesional dan berkesan.

Perkara tersebut disuarakan olehYang Berhormat Awang Mohimin binHaji Johari @ Jahari yang juga selakuKetua Kampung Limau Manis semasamengadakan perjumpaan bersamapara penghulu, ketua kampungserta Ahli-ahli JawatankuasaMajlis Perundingan Kampung dibawah Zon 5.

Yang Berhormat Awang Mohiminmemulakan perbincangan denganmengidentifikasikan isu-isu danpermasalahan semasa yangmemberikan impak, khususnyake kawasan zon berkenaan dansecara tidak langsung memberi kesanpada negara.

''Setelah semua isu dan masalahdikumpulkan, kita akan mengadakansatu sesi perjumpaan lanjutan setelahMajlis Mesyuarat Negara, iaitu sekitardalam bulan April atau Mei untukmengenali isu-isu permasalahanyang terpenting dan membuat PelanTindakan secara terperinci sambilmembuat penilaian yang benar-benar berkesan,'' jelasnya pada

permuzakarahan berlangsung dibangunan Jabatan Daerah Brunei danMuara, di sini.

Yang Berhormat juga menyatakanvisinya, iaitu 'Mencipta GenerasiBerkemahiran dan BerpendapatanTinggi' dengan harapan dapatmelahirkan generasi itu yang akanmenyumbang mempertingkatkanekonomi negara.

Selain itu jelasnya, dapat menanganimasalah pengangguran dan bukannyahanya bergantung kepada sumber hasilminyak dan gas.

Menerusi program-programkeusahawanan dan latihan kepimpinanbina diri, tambahnya lagi, akandilaksanakan secara berperingkatsetelah mendapat sokongan daripadapihak-pihak berkenaan.

Antara isu yang dibincangkan,termasuklah perkara yangberkaitan dengan hal ehwal beliadan perekonomian, pelancongan,pekerjaan, jalan raya serta perniagaanali baba dan pekerja asing.

Dengan adanya permuzakarahanseumpama itu serta kerjasama yangpadu dari pelbagai pihak akansama-sama dapat saling bergandingbahu bagi merealisasikan WawasanNegara 2035.

Sementara itu, perjumpaansedemikian juga diadakan di antaraYang Berhormat Awang Naim bin HajiKamis yang juga selaku PenghuluMukim Kota Batu bersama parapenghulu mukim dan ketua kampungserta Ahli-ahli Majlis PerundinganMukim dan Kampung bagi kawasanZon 3.

Semasa ditemui Yang BerhormatAwang Naim menjelaskan,perjumpaan adalah dihasratkan untukmengetahui dan seterusnya mengenalpasti akan keperluan-keperluanyang dikehendaki oleh parapenduduk kampung.

Di samping itu, katanya,untuk sama-sama merancangbagaimana membantu pihak kerajaandalam menangani mempertingkatkanekonomi negara dan rakyatkhususnya.

Perjumpaan tambahnya, juga bagimembincangkan isu-isu keselamatan,kebajikan, pendidikan, pengangguran,kemiskinan dan pelancongan khususbagi Kampong Ayer yang memerlukanperhatian yang sewajarnya untukdihadapkan kepada pihak-pihak yangberkenaan dan seterusnya untukdisampaikan pada persidangan MajlisMesyuarat Negara yang akan datang.

Merokok dan obesiti faktor risiko kanser

BANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 3 Februari. - MenteriKesihatan, Yang Berhormat DatoSeri Setia Dr. Awang Haji Zulkarnainbin Haji Hanafi menjelaskan duafaktor risiko besar yang terusmenimbulkan cabaran kanser di negaraini ialah merokok dan obesiti.

Beliau menyatakan, 20 peratusdaripada orang dewasa di Bruneiadalah perokok dan ia adalah puncautama bagi hampir satu perempatdaripada semua kematian akibatkanser.

Manakala, 61 peratus daripadarakyat Brunei mempunyai beratbadan berlebihan dan obesiti (kadartertinggi di ASEAN).

Tambah Yang Berhormat,kedua-dua, merokok dan obesitidikaitkan dengan peningkatanrisiko bagi beberapa kanserumum, iaitu kanser payudara,paru-paru dan usus. Beritabaiknya adalah bahawa kebanyakan

dari kanser tersebut berpotensiuntuk dicegah.

Menurut Siaran AkhbarKementerian Kesihatan, ucapantersebut terkandung dalam perutusanMenteri Kesihatan sempena HariKanser Sedunia bertema 'KitaBoleh, Saya Boleh'.

Malah, kira-kira separuh daripadasemua jenis kanser boleh dicegahdengan menghentikan tabiatmerokok; makan makanan yangsihat seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan serat; mengekalkanberat badan yang sihat serta aktifsecara fizikal dalam kadarintensiti sederhana bagi aktivitifizikal selama 30 minit, lima kaliseminggu.

Secara purata, kira-kira 600 orangdi negara ini disahkan menghidapkanser setiap tahun dan iamenyumbang lebih 20 peratusdaripada kematian. Data dariKementerian Kesihatan menunjukkan

bahawa lebih daripada satudaripada empat orang Bruneiakan didiagnosis dengan kanser dalamkehidupan mereka.

Menurut Yang Berhormat lagi,pada sudut yang luas, tingkahlaku individu, seperti pengambilanmakanan dan berapa banyakaktiviti berjalan kaki yang kitalakukan adalah dipengaruhi olehfaktor-faktor sosio alam sekitar.

''Oleh itu, kami menyerurakan-rakan untuk menyertaikami, bersama-sama ke arahmemperkasakan individu untukmembuat pilihan yang sihat.Program seperti inisiatif-inisiatifpilihan sihat di pasar-pasar rayadan premis-premis makanan; menusihat di kantin sekolah dan tempatkerja; menggalakkan sukan sertaprogram-program rekreasi dalamkalangan masyarakat sepertiBandarku Ceria adalah memainkanperanan masing-masing dalammewujudkan health promotingenvironment yang membuatpilihan sihat sebagai pilihan yangmudah. Dalam aspek ini, kitasemua mesti melakukan lebih dan

melakukan yang lebih baik,'' jelasYang Berhormat.

Sebagai tambahan dalam kerjasamabersama para rakan di tahap polisidalam mempromosikan persekitaranyang lebih sihat, KementerianKesihatan bersama Pusat KanserBrunei terus meningkatkanperkhidmatan perubatan untuk parapesakit, terutama dalam memastikanpesakit yang disyaki menghidapikanser dirujuk kepada para pakarsebelum didiagnosis menghidapkanser lebih awal dan memulakanrawatan yang perlu dengan carayang tepat pada masanya.

Ia adalah selaras dengantiga keutamaan strategik kami,iaitu untuk meningkatkankualiti penyampaian perkhidmatan;mencegah serta mengawalpenyakit-penyakit tidak berjangkitdan untuk memupuk kesedaranbahawa kesihatan adalah tanggung-jawab semua.

Kunci untuk membanteraskanser adalah dengan pengesananawal. Alat-alat saringan kini tersediauntuk menguji beberapa jeniskanser termasuk kanser payudara dan

kanser serviks.Ia adalah ujian yang mengesan

perubahan awal kanser atau pra-kansersebelum kami memastikan lebih lanjutakan gejala penyakit serta membuatrawatan lanjut yang lebih berkesan.Saringan boleh menyelamatkan nyawadan kami mesti menggunakan alat

tersebut dengan betul dalamusaha kita membanteras kanser.

Jelas Yang Berhormat lagi,bersempena dengan Hari KanserSedunia, cuba bayangkan bagaimanakita sebagai sebuah masyarakatdan individu boleh mengurangkanbeban kanser di Brunei Darussalam.'Kita Boleh' memacu untukmelahirkan persekitaran yangsihat. 'Saya Boleh' memilih kehidupansihat sebagai pilihan dan memperolehpengetahuan tentang saringankanser. Selain sektor penjagaankesihatan, pencegahan kanser danpemantauan memerlukan setiapindividu memainkan perananmasing-masing. Jangan lepaskanpeluang untuk melakukan sesuatuyang positif hari ini untuk kitadan keluarga kita.

Siaran Akhbar :Kementerian Kesihatan

Page 7: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017 7

Festival Perkahwinan Brunei promosiindustri perkahwinan

NASIONAL

Oleh : Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji AhmadFoto : Muhammad Asri Haji Awang Abas

Bergotong-royong bersihkan kawasan sekolah

TUTONG, Jumaat, 3 Februari. - Lebih70 penduduk Kampung Penabai /Kuala Tutong bergotong-royongmenyertai Kempen Kebersihananjuran Majlis Perundingan Kampung(MPK) Penabai / Kuala Tutong dengankerjasama Persatuan Ibu Bapa Guru(PIBG) Sekolah Rendah PengiranMuda Mahkota (SR PMM) bertempatdi sekolah rendah berkenaan, di sini.

Penasihat MPK Penabai, Awang

Haji Yaakub bin Haji Ismailsemasa ditemui menjelaskan, KempenKebersihan ini adalah salah satuaktiviti bulanan MPK dan pendudukKampung Penabai / Kuala Tutongdengan tujuan untuk 'membisaikan'lagi persekitaran kampung dan tempat-tempat kunjungan orang ramai.

Kawasan sekolah berkenaankatanya, adalah salah satu zon bagiKempen Kebersihan yang dijadualkanoleh MPK pada setiap bulan.

Kerja-kerja yang dilaksanakan padaKempen Kebersihan ini tambahnya,termasuklah memotong rumput(padang sekolah, tepi jalan utamahadapan sekolah, persekitaran dalamdan luar sekolah), 'membisaikan'landskap dan memotong dahan-dahanyang boleh membahayakan penuntutatau pihak-pihak yang berurusandengan pihak sekolah.

Manakala Dayang Nurraliya bintiAlihin, 17, dari Kampung Sengkaraipula, berasa teruja mengikuti aktivitiberfaedah itu secara sukarela.

Katanya, menyertai kempenseumpama itu merupakan suatuperkara yang sangat baik, terutamabagi melatih dan memupuk kanak-

kanak mahupun belia dalammenyertai acara berkebajikan demi'membisaikan' kawasan kampungdan sekolah.

Di samping itu katanya, denganadanya penyertaan dari pelbagai pihakyang menyertai kempen tersebut,ia secara tidak langsung dapatmengeratkan hubungan silaturahimdalam kalangan penduduk kampungdan sekitarnya.

Dalam pada itu, pihak sekolahdan PIBG telah mengambilinisiatif untuk sama-sama bergandingbahu dalam menyokong danmenyertai aktiviti kemasyarakatandan kebajikan MPK.

Kempen Kebersihan sekolah inijuga akan menjadi salah satu aktivitisekolah dan PIBG.

Dengan adanya aktiviti KempenKebersihan ini, ia akan dapatmengeratkan lagi kerjasama di antaraMPK dengan pihak sekolah terutamaPIBG dalam sama-sama menjagakebersihan persekitaran sekolah,keselamatan serta kesejahteraanpenuntut-penuntut, ibu bapa, gurujuga kakitangan sekolah sertapengguna-pengguna padang di

kawasan sekolah berkenaan.Dalam masa yang terdekat, MPK

dan penduduk-penduduk KampungPenabai / Kuala Tutong sertakakitangan Perusahaan Seri Melatiakan melaksanakan aktiviti tetapbulanan MPK, iaitu mengadakanKempen Kebersihan dan memotongrumput di sepanjang tebing sungaimenuju ke grandstand perlumbaanbot, kawasan masjid dan kawasanpenurunan / penaikan perahu di bawah

kawalan Jabatan Perikanan diKampung Kuala Tutong.

Dengan persekitaran kampung yangbersih akan dapat menarik parapengunjung dan pelancong serta secaratidak langsung akan dapat menjadikanKampung Penabai / Kuala Tutongsebagai salah sebuah tempat destinasipelancongan selaras dengan pelanstrategik Jabatan Daerah Tutong untukmenjadikan Daerah Tutong sebagaidestinasi pelancongan.

BANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 3 Februari. - Lebih 50pempamer dalam dan luar negaramenyertai Festival PerkahwinanBrunei (BWF) 2017 yang membukatirainya di Pusat Persidangan

Antarabangsa, Berakas, bermula hariini hingga 5 Februari nanti.

Festival yang diadakan buat kalike-7 itu telah dilancarkan oleh tetamukehormat, Yang Amat Mulia PengiranAnak Hajah Siti Radhiah binti

Pengiran Maharaja Lela Sahibul KaharPengiran Anak Haji Mohd. Yusofbersama wakil-wakil penaja denganmemotong kek pelancaran.

Terdahulu, pengerusi acara,Dayang Liz binti Ali dalam ucapanalu-aluannya melahirkan penghargaankepada para peserta tempatan danluar negara yang menyertai festivalserta para penaja yang menyokongmenjayakan acara tersebut.

Antara tarikan festival yangdianjurkan oleh Songket Weddingyang bermula jam 10.00 pagi hingga10.00 malam itu ialah PertandinganMenggubah Sirih Junjung danPertandingan Menambat Dastar yangdianjurkan oleh HYS Tindulang.

Selain itu, cabutan undianbertuah turut diadakan, di manapara pemenang yang bernasib baikakan membawa pulang hadiahberupa sepasang pakaian pengantinbernilai BND10,000 yang ditajaoleh pereka terkenal dari Malaysia,Wanpa.

Festival Perkahwinan itu bukan sajadibukakan untuk mereka yang hendakmelangsungkan perkahwinan, tetapijuga kepada semua pengunjung yangberhasrat ingin mengambil bahagiandalam aktiviti yang diadakan.

Sehubungan itu, Pelita Bruneitelah menemu bual Awang Mohd.Qusyairi bin Zainuddin, jurufoto dariWedding Structure yang menyediakanpakej-pakej fotografi dan videografiperkahwinan dengan harga yangberpatutan.

''Wedding Structure telahmemulakan perniagaannya hampirempat tahun dan dimiliki olehAwang Rezza bin Nasaruddin. Kamimenyediakan perkhidmatan sepertifotografi dan videografi khusus untukmereka yang bakal melangsungkanhari perkahwinan. Kami jugaberkhidmat untuk majlis-majlislain seperti Mandi Berlawat danacara-acara korporat,'' jelasnya.

Sementara itu, Awang Hasrin binHaji Matawi, pemilik Reyn HM BridalCollection menyatakan ini bukanlah

kali pertama beliau menyertaifestival tersebut, yang mana festivalseumpamanya dapat membantumempromosikan perniagaannyadengan baik sekali.

''Syarikat saya telah beroperasiselama enam tahun dan alhamdullilahdi sepanjang tempoh tersebutperniagaan saya berjalan denganlancar dan maklum balas daripada parapelanggan juga semuanya positif. Bajupengantin direka khas dan dijahit olehsaya sendiri dengan bantuan parapekerja yang lain,'' jelasnya.

Bagi Awang Sazali bin Ariff,pemilik Moments, iaitu syarikatfotografi menyatakan, ''Pakej kami kaliini agak unik dan hanya boleh didapatisemasa festival ini diadakan, iaitupakej berbulan madu menunaikan

Umrah ke Mekah lengkap denganperkhidmatan sesi fotografi disepanjang destinasi bulan madutersebut.''

Menurutnya, Moments jugamenawarkan pakej-pakej lain sepertipakej berbulan madu dan sesifotografi seperti ke Paris dan Istanbuldengan harga yang berpatutanistimewa untuk pengantin baharu.

Ini adalah merupakan kali ke-7syarikat berkenaan menyertai BFWdan sambutan daripada orang ramaidari tahun ke tahun semakinmenggalakkan.

Pameran Perkahwinan ituterus menjadi platform bagipeniaga-peniaga tempatan untukmempromosikan dan mengembangkanlagi industri perkahwinan di Brunei.

Oleh : Dk. Vivy Malessa Pg. IbrahimFoto : Dk. Nur Hafilah Pg. Osman

SEBAHAGIAN daripada MPK dan penduduk Kampung Penabai yang turut serta dalamKempen Kebersihan.

PENASIHAT MPK Penabai, Awang HajiYaakub bin Haji Ismail semasa ditemubual Pelita Brunei.

Amaran penipuanpanggilan telefon

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 3 Februari. - Telekom Brunei Berhad(TelBru) memaklumkan kepada para pelanggan tentang penipuan melaluipanggilan telefon yang diterima oleh sebahagian orang ramai, di mana pelakudidakwa dan dinyatakan telah menyamar sebagai kakitangan TelBru untukmendapatkan akses pada dokumentasi peribadi mangsa.

Orang ramai yang menerima panggilan telefon seperti itu adalah diingatkanuntuk tidak memberikan data yang sensitif termasuk butiran akaun perbankandan data yang boleh mendedahkan pengenalan peribadi individu termasuknama, tarikh lahir, nombor pasport mahupun nombor kad pengenalan.

Menurut Siaran Akhbar TelBru, berdasarkan maklum balas orang ramaiatau mangsa, pelaku didakwa menghubungi mangsanya melalui telefon rumahmangsa dengan memaklumkan mangsa bahawa perkhidmatan telefon mangsatelah digodam. Kemudian pelaku telah mengarahkan mangsa untuk memuatturun aplikasi anti-hacking melalui komputer peribadi mangsa dan pelakujuga didakwa meminta butiran kad debit mangsa.

TelBru mengambil serius mengenai kegiatan penipuan ini dan secara aktifmelaksanakan pelbagai langkah keselamatan untuk melindungi pelanggandari sebarang kejadian yang tidak diingini.

Para pelanggan yang telah menerima panggilan telefon tersebutadalah digesa untuk melaporkannya kepada pihak TelBru melalui talianPenjagaan Pelanggannya 111 atau menghubungi mereka melalui pelbagaiplatform media sosial yang disediakan.AWANG Sazali bin Ariff pemilik Moments

semasa ditemu bual.AWANG Mohd. Qusyairi bin Zainuddin dariWedding Structure semasa ditemu bual.

YANG Amat Mulia Pengiran Anak Hajah Siti Radhiah binti Pengiran Maharaja LelaSahibul Kahar Pengiran Anak Haji Mohd. Yusof berkenan memotong kek bagimerasmikan Festival Perkahwinan Brunei 2017.

Siaran Akhbar :Telekom Brunei Berhad

Page 8: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 20178 PENDIDIKAN

Berita dan Foto : Dk. Vivy Malessa Pg. Ibrahim

Berita dan Foto :Dk. Vivy Malessa Pg. Ibrahim

PENGARAH Pusat Bahasa, Kolej UniversitiPerguruan Ugama Seri Begawan, Dr. AwangHaji Hambali bin Haji Jaili, selaku PengerusiBersama Jawatankuasa Kerja PersidanganAntarabangsa Bahasa Arab di Asia TenggaraTahun 2017 semasa menyampaikan ucapanalu-aluan.

ANTARA yang hadir pada Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Bahasa Arab di Asia Tenggara Tahun 2017 yang berlangsungdi Dewan Tarbiyah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.

PEMANGKU Menteri Hal Ehwal Ugama,Yang Mulia Dato Paduka Awang HajiAbdul Mokti bin Haji Mohd. Daud semasamenyampaikan Ucaptama pada MajlisPerasmian Persidangan AntarabangsaBahasa Arab di Asia TenggaraTahun 2017.

ANTARA peserta Persidangan Antarabangsa Bahasa Arab di Asia TenggaraTahun 2017.

MAKLUMAN

Waktu beroperasiKaunter Perkhidmatan

Pendaftaran Kad PengenalanBANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 1 Februari. - Jabatan Imigresen danPendaftaran Kebangsaan (JIPK) memaklumkan kepada orang ramai bahawaKaunter Perkhidmatan Pendaftaran Kad Pengenalan di Ibu Pejabat, JIPKhanya akan beroperasi pada dua minggu pertama Jumaat setiap bulan sahajabermula bulan Februari 2017.

Sementara itu, Perkhidmatan Pendaftaran Kad Pengenalan di PejabatPendaftaran Cawangan Pendaftaran Kuala Belait, Tutong dan Temburongakan ditiadakan pada setiap Jumaat bermula pada bulan Februari 2017.

Untuk sebarang maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari portalJIPK di www.immigration.gov.bn atau hubungi pejabat melalui talian+673 2383107 semasa waktu bekerja.

Mempelajari bahasa Arab tuntutan agama

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu,1 Februari. - Kepentingan mempelajaribahasa Arab tidak dapat dipertikaikansejak dulu lagi kerana ia adalahsebahagian dari tuntutan agamakerana adalah susah bagi umat Islamdapat memahami rujukan utamadalam bidang ilmu agama sepertisyariah, perundangan, muamalat,ibadat dan sebagainya tanpa merujukpada kitab-kitab muktabar, yangmana setentunya menggunakanbahasa Arab.

Apa yang lebih signifikan bahasa

Arab juga amat dicintai oleh merekayang bukan berbangsa Arab hinggalahirnya ulama-ulama yang hebatdalam bidang Bahasa Arab sedangkanmereka bukan daripada kalanganbangsa Arab itu sendiri sepertiSibawaih dalam bidang Nahu, Bukharidan Muslim dalam bidang Hadis,Al-Zamakhsari dalam bidang Tafsir,Ibnu Khaldun dalam bidang Tamadundan Peradaban.

Pemangku Menteri Hal EhwalUgama, Yang Mulia Dato PadukaAwang Haji Abdul Mokti bin Haji

Mohd. Daud menyatakan perkaratersebut semasa menyampaikanUcaptama pada Majlis PerasmianPersidangan Antarabangsa BahasaArab di Asia Tenggara Tahun 2017yang berlangsung di Dewan Tarbiyah,Kolej Universiti Perguruan UgamaSeri Begawan (KUPU SB), di sini.

Pemangku Menteri Hal EhwalUgama seterusnya menambah, begitujuga dalam kalangan ulama AsiaTenggara seperti Daud Al-Fatani danAl-Marbawi juga terkenal dengankefasihan dan kepakaran merekadalam bahasa Arab.

Pemangku Menteri Hal EhwalUgama juga menyentuh, di NegaraBrunei Darussalam, persekolahan

Arab telah bermula dari tahun 1941sehinggalah ia tersekat disebabkanpenaklukan Jepun pada tahun 1942.

Jelasnya, dengan kebijaksanaanAl-Marhum Sultan Haji Omar 'AliSaifuddien, Sekolah Arab dibinasemula pada tahun 1964 dengan namaSekolah Menengah Arab Laki-lakiHassanal Bolkiah, yang mana telahbanyak melahirkan para ilmuwandalam pelbagai bidang tidak terkecualiBahasa Arab.

Pemangku Menteri Hal EhwalUgama menjelaskan lagi, pada tahun2004 Bahasa Arab telah dijadikansebagai mata pelajaran yang dipelajaridi sekolah-sekolah di bawahKementerian Pendidikan danseterusnya menjadi pelajaran wajibbagi sekolah-sekolah ugama bermulatahun 2011.

Itu jelasnya, menunjukkankeprihatinan kepimpinan KebawahDuli Yang Maha Mulia dalammenjadikan bahasa Arab sebagaisyiar umat Islam di negara ini.

Namun katanya, dengan jumlahpenduduk Asia Tenggara seramai273,300,000 dengan pelbagai bahasadan loghat yang berbeza, adalah sudahtiba masanya untuk menjadikanbahasa Arab sebagai pilihanbahasa komunikasi dalam kalanganmasyarakat Asia Tenggara selainbahasa Inggeris.

Menurut Pemangku Menteri HalEhwal Ugama, ia bukanlah perkarayang mudah namun tidak mustahiljika disertai keazaman dan iltizamyang tinggi.

Oleh itu katanya, diharapkanmelalui persidangan ini akanmencapai mekanisme yang terbaikdalam membudayakan bahasaArab sebagai pilihan bahasakomunikasi dalam kalanganmasyarakat Asia Tenggara.

Terdahulu, Pemangku Menteri HalEhwal Ugama menyatakan, temaPersidangan Antarabangsa BahasaArab di Asia Tenggara Tahun2017, 'Al-Arabiyyah : Bahasa danTamadun Umat Islam' adalah sangattepat dan sesuai kerana tidak syaklagi bahasa Arab adalah milik umatIslam sejagat dan bukan hanyabagi bangsa Arab semata.

Ini katanya kerana ibadah yangumat Islam lakukan seperti solat,puasa, haji, membaca Al-Qurandan sebagainya tidak dapat lari daribahasa Arab.

Rangka masa depan bahasa Arab di Asia Tenggara

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu,1 Februari. - Matlamat utamaPersidangan Antarabangsa BahasaArab di Asia Tenggara Tahun 2017adalah untuk mendapatkan seberapabanyak maklumat tentang peluang-peluang pembelajaran bahasa Arabdan keberkesanannya yang antaralain termasuk isu-isu semasa sertakeperluan ke arah pembangunannyabersandarkan kajian ilmiah sebagailandasan pengukuhan peluang dankeberkesanan pengajaran danpembelajaran bahasa Arab masahadapan.

Perasmian persidangan tersebuttelah disempurnakan oleh PemangkuMenteri Hal Ehwal Ugama, YangMulia Dato Paduka Awang Haji Abdul

Mokti bin Haji Mohd. Daud yangberlangsung di Dewan Tarbiyah, KolejUniversiti Perguruan Ugama SeriBegawan (KUPU SB), di sini.

Sementara itu, Pengarah PusatBahasa, KUPU SB, Dr. Awang HajiHambali bin Haji Jaili, selakuPengerusi Bersama JawatankuasaKerja Persidangan dalam ucapanalu-aluannya antara lain menjelaskantujuan persidangan tersebut diadakanbagi mewujudkan kolaborasi,hubungan strategik dan jaringankerjasama profesional di antara parapakar ilmuwan Bahasa Arabkhususnya daripada kalangan negaraAsia Tenggara agar pengalaman,pengetahuan, kemahiran dan ideapositif dapat disebarluaskan serta

dimanfaatkan bersama.''Semoga ia akan menjadi wadah

perkongsian ilmu pengetahuan,kemahiran dan pengalaman demimeningkatkan lagi kecekapan dankeberkesanan pengajaran danpembelajaran bahasa Arab sebagaibahasa umat Islam sejagat,'' ujarnya.

Persidangan yang julung kalidiadakan itu adalah anjuran bersamaPusat Bahasa, KUPU SB dan FakultiBahasa Arab, Universiti Islam SultanSharif Ali (UNISSA).

Hari kedua persidangan tersebutakan diadakan pada 2 Februaribertempat di UNISSA.

Sebanyak 40 siri perbincanganakademik dalam bidang pengajarandan pembelajaran Bahasa Arab akandiadakan yang merangkumi ucaptama,ceramah perdana, sesi perbincanganmeja bulat dan 37 pembentangankertas kerja yang melibatkan 17pembentang dari luar negara, iaitu dariArab Saudi, Oman, Sudan, Malaysia,Republik Indonesia dan Negara BruneiDarussalam, sekali gus memberikanpeluang bermanfaat bagi semuapeserta dalam menimba ilmuyang akan dikongsikan melaluipersidangan tersebut.

Para peserta yang menyertaipersidangan itu terdiri dari pengamalbahasa Arab dari kalangan pengajardan pelajar bahasa Arab, pensyarah,penyelidik, pegawai-pegawai kerajaandan swasta dan orang perseorangan.

Persidangan Antarabangsa BahasaArab di Asia Tenggara Tahun 2017membawakan tema 'Al-Arabiyyah :Bahasa dan Tamadun Umat Islam',manakala sub temanya pulaadalah Pengajaran dan pembelajaranbahasa Arab di Asia Tenggara;Usaha dan perjuangan umat Islamdalam pengajaran bahasa Arabdi Asia Tenggara; Institusi-institusipengajaran bahasa Arab di Asia

Tenggara; Manahij / Modul pengajaranbahasa Arab di Asia Tenggara;dan Peluang-peluang pengembanganbahasa Arab dan pembelajarannyadi Asia Tenggara.

Tujuan persidangan tersebutdiadakan bagi merancang danmerangka masa depan pengajaran danpembelajaran bahasa Arab di AsiaTenggara, di samping mengenal pastisudut-sudut dan potensi yang perlukepada pengembangannya.

Page 9: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017 9AGAMA / NASIONAL

Tingkatkan perpaduandan keamanan negara

MARILAH kita meningkatkanketakwaan kita kepada AllahSubhanahu Wata'ala dengan penuh

keyakinan dan keikhlasan dengan melakukansegala suruhan-Nya dan meninggalkan segalalarangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadiinsan yang beriman dan bertakwa serta selamatdi dunia dan selamat di akhirat.

Setiap masyarakat dan negara memerlukankesejahteraan, ketenteraman dan keamanan.Tanpa adanya keamanan, negara akanmenjadi huru-hara dan masyarakat akanhidup dalam kebimbangan dan ketakutan.Oleh itu, pentingnya setiap negara mempunyaipasukan keselamatan atau penjaga keamanan.Antara pasukan keselamatan dan keamananyang dimaksudkan adalah pasukan tentera,bomba, polis dan pasukan-pasukan yangseumpamanya.

Alhamdulillah, negara kita Negara Brunei

Darussalam mempunyai Pasukan PolisDiraja Brunei bagi memastikan keselamatan,kesejahteraan dan keamanan rakyat danpenduduk negara ini sentiasa terjamin. Pasukanpolis juga memikul amanah yang beratdalam mengesan dan membanteras kegiatanjenayah, menangkap dan mendakwa parapesalah serta berperanan mengumpul maklumatrisikan keselamatan pada setiap masa. Denganperedaran masa dan zaman teknologi maklumatdan informasi, maka pelbagai jenis jenayah danteknik penipuan yang canggih memberi cabaranbesar kepada keupayaan dan kecekapan pasukanpolis. Oleh itu, kerjasama dan kesepakatanyang padu di antara polis dengan agensi-agensipenguatkuasaan keselamatan dan pihak-pihakyang berkepentingan dan yang lebih pentingialah kerjasama daripada masyarakat adalahsangat diharapkan.

Perlu diingati bahawa jenayah merupakanancaman kepada negara, selain usaha untukmengurangkan kadar jenayah dan juga menjagakeselamatan sempadan negara, tugas pasukanpolis juga diperluaskan sesuai dengan perubahanmasa dan teknik terbaharu yang digunakanoleh para penjenayah seperti sindiket dadah,jenayah cyber, penyeludupan manusia, sindiketpelacuran, kegiatan judi dalam talian dansebagainya. Oleh itu, kerjasama masyarakatsebagai pemantau sukarela yang berperananmenjadi mata dan telinga pihak berkuasa bukansahaja mewujudkan perpaduan erat dan suasanaaman dan harmoni malahan kerjasama danperkongsian maklumat itu dapat membantudalam mengesan dan menurunkan kadar jenayahserta mempercepatkan penyelesaian kes jenayah.sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wata'aladalam Surah Al Maa'idah, ayat 2 :

Tafsirnya : ''Dan tolong-menolong kamudalam kebajikan dan ketakwaan dan janganlahtolong-menolong dalam dosa dan permusuhan(melanggar hukum-hukum Allah). Dan bertakwakepada Allah, sesungguhnya Allah sangatberat seksanya.''

Kebelakangan ini kita telah menerimabeberapa maklumat sama ada berbentukmaklumat atau amaran yang disalurkan ataudiedarkan melalui media sosial, iaitu aplikasiWhatsapp, Facebook, Twitter dan sebagainya.Sebagai pengguna hendaklah berhati-hati keranadikhuatiri ada pihak yang menyalahgunakanmedia sosial tersebut sebagai saluran untukmenabur fitnah, menghasut dan menimbulkankonflik atau kekecohan yang bolehmengancam keharmonian dan mengganggugugat ketenteraman awam, bangsa dan juganegara. Oleh itu, diingatkan kepada penggunayang memberi pendapat hendaklah sentiasaberwaspada ketika menyuarakan pandangan ataupendapat kerana tidak semua yang kita dengaratau lihat itu seratus peratus betul. Carilahkesahihan atau kebenarannya terlebih dahulukerana dikhuatiri pandangan atau pendapattersebut boleh memecah belahkan masyarakatdan mengugut keamanan negara. Sebagaimanasabda Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam :

Maksudnya : ''Daripada Abdillah diaberkata, Rasullullah Sallallahu AlaihiWasallam bersabda : Sesungguhnya bohong itumembawa pada kemaksiatan, dan kemaksiatanakan membawa pada neraka, sesungguhnyaseseorang yang biasa berbohong maka diaakan di catat sebagai pembohong.''

Antara cara kerjasama dan sokongan kepadapasukan polis adalah menerusi kejiranankampung, iaitu program kejiranan yang

melibatkan kampung-kampung semua daerah.Ia adalah usaha pasukan polis dalam melahirkankerjasama dan mengeratkan perhubunganbersama orang ramai bagi mencegah danmengurangkan kes-kes jenayah. Orangramai berperanan penting dalam memberikankerjasama yang padu seperti melaporkansebarang perkara-perkara yang mencurigakankepada pasukan polis. Dengan adanyakerjasama yang erat sebegini boleh membawakepada kesejahteraan dan keamanan negarayang berterusan sebagaimana yang diimpikanoleh setiap rakyat, penduduk dan negara.

Marilah kita sama-sama meningkatkanrasa syukur ke hadrat Allah SubhanahuWata'ala kerana dengan perlindungannyajuga negara kita berada dalam keadaan aman,makmur, tenteram dan selamat. Oleh itu,sama-samalah kita berusaha terus mengekalkannikmat keamanan ini, menjaga dan membanterasjenayah, kemungkaran dan apa juaperkara-perkara yang boleh mendatangkanpersengketaan dan pertelingkahan. Semogadengan yang demikian kita dan negara kitaakan sentiasa di dalam nikmat perlindungan danramah Allah Subhanahu Wata'ala. Amin YaaRabbal Alamin.

Surah Ali 'Imran, ayat 103 :Tafsirnya : ''Dan berpegang teguhlah kamu

dengan tali (Agama) Allah, dan janganlah kamubercerai dan ingatlah nikmat Allah kepadakamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasajahiliah dahulu), lalu Allah menyatukanantara hati kamu dengan nikmat agama Islam,maka menjadilah kamu dengan nikmatnya itu(orang-orang Islam) yang bersaudara.''

Berita dan Foto : Haji Ariffin bin Mohamad Noor / Morshidi

SEBAHAGIAN daripada peserta yang hadir pada persidangan tersebut.

SETIAUSAHA Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji AbdulAziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof (kiri) menerima resolusi persidangandaripada Dekan Fakulti Bahasa Arab, UNISSA, Dr. Siti Sara binti Haji Ahmad, selakuPengerusi Bersama Majlis.

Tingkatkan kurikulumpendidikan pengajaran bahasa Arab

BANDAR SERI BEGAWAN,Khamis, 2 Februari. - PersidanganAntarabangsa Bahasa Arab di AsiaTenggara diteruskan bagi harikedua yang kemudiannya diakhiridengan Majlis Penutup danPenyampaian Resolusi yang diadakandi Auditorium, Universiti Islam SultanSharif Ali (UNISSA), di sini.

Majlis penutup dihadiri oleh

Setiausaha Tetap Kementerian HalEhwal Ugama, Dato Seri SetiaHaji Abdul Aziz bin Orang KayaMaharaja Lela Haji Yussof selakutetamu kehormat.

Persidangan yang julung kalidiadakan itu dianjurkan bersamaoleh Pusat Bahasa, Kolej UniversitiPerguruan Ugama Seri Begawan(KUPU SB) dan Fakulti Bahasa

Arab, UNISSA.Terdahulu, ucapan alu-aluan

disampaikan oleh Dekan FakultiBahasa Arab, UNISSA, Dr. Siti Sarabinti Haji Ahmad.

Sementara itu, penyampaianucaptama pada majlis penutupdisampaikan oleh Profesor Dr. Salehal-Shathri yang merupakan PenyeliaLatihan Bahasa Arab Bagi Semua(Training Supervisor of ArabicLanguage For All) di Arab Saudi.

Beliau antaranya menyentuhmengenai Perkembangan Bahasa Arabdi Asia Tenggara yang meliputi 3 Fasaiaitu Fasa Penemuan Bahasa Arab,Fasa Belajar pada Peringkat Awal danFasa Belajar Takhassur. Turut disentuhpada ucaptama tersebut ialah cabarandan masalah serta cadangan yangmenjurus kepada keperluan latihan.

Sepanjang persidangan, sebanyak40 siri perbincangan akademik dalambidang pengajaran dan pembelajaranbahasa Arab diadakan yangmerangkumi ucaptama, ceramahperdana, sesi perbincangan mejabulat dan pembentangan sebanyak37 kertas kerja.

Manakala pembentangan resolusipersidangan disampaikan olehPensyarah Fakulti Bahasa Arab,Dr. Salah Seboui, yang antara lainmenyentuh mengenai keperluan untukmenyediakan skim / rancangan sertaprogram-program pendidikan yangdapat menarik minat para pelajardan memperkembangkan kurikulumpendidikan serta penggunaan

teknologi serta kaedah pengajaranmoden dalam pengajaran bahasaArab.

Di samping itu, turut dihuraikanpada penyampaian resolusi berkenaanialah peluang pengajaran bahasa Arabdalam masyarakat menerusi perananpusat-pusat jagaan kanak-kanak danpusat-pusat pengajaran Al-Quran,serta penganjuran siri-siri kuliah,seminar dan penganjuran peraduandalam bahasa Arab.

Majlis petang itu, turut menyaksikanpenyerahan resolusi kepadatetamu kehormat, yang diserahkanoleh Dekan Fakulti BahasaArab, UNISSA, Dr. Siti Sara,selaku Pengerusi Bersama Majlis.

Persidangan selama dua hari initelah berjaya mengumpulkan seramai17 pembentang dari dalam dan luarnegara iaitu Arab Saudi, Oman, Sudan,Malaysia, Republik Indonesia danNegara Brunei Darussalam.

Persidangan yang memberikanpeluang bermanfaat bagi semuapeserta turut dihadiri oleh Duta BesarIstimewa dan Mutlak KesultananOman ke Negara Brunei Darussalam,Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmedbin Hashil; Rektor UNISSA, Dr. HajiNorarfan bin Haji Zainal; PemangkuRa'es KUPU SB, Dr. Haji Adanan binHaji Basar, pegawai-pegawai utama,para pembentang kertas kerja daridalam dan luar negara.

Page 10: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 201710 NASIONAL

Oleh : Khartini Hamir, Nurafilabibah Mohd. ShafieeFoto : Mohd Zul-Izzi Haji Duraman

Siaran Akhbar dan Foto :Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan

SETIAUSAHA Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Dr. AwangAbdul Manaf bin Haji Metussin (kiri) semasa menyempurnakan penyampaian sijilpenghargaan kepada salah seorang peserta bengkel.

UCAPAN penutup daripada PesuruhjayaTinggi Australia ke Negara BruneiDarussalam, Puan Yang Terutama NicoleRosenblum.

Siaran Akhbar :Autoriti Monetari Brunei Darussalam

AHLI Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Kamis, yang jugaPenghulu Mukim Kota Batu (kiri) semasa menerima cenderamata daripadaPemangku Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan (Korporat), JSS, Awang Haji Mohd.Sharifuddin bin Haji Mohd. Salleh (kanan).

JABATAN Sekolah-Sekolah (JSS), Kementerian Pendidikan semasa menerima kunjungan Lawatan Kerja Yang Berhormat Penghulu danKetua-Ketua Kampung Mukim Kota Batu Daerah Brunei dan Muara yang berlangsung di Bilik Mesyuarat JSS, Bangunan Kondominium,Jalan Ong Sum Ping.

Amaran e-mel palsu

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 1 Februari. - Autoriti Monetari BruneiDarussalam (AMBD) telah mendapati ada beberapa e-mel palsu yangdihantar kepada orang ramai menggunakan nama pegawai dan kakitanganAMBD serta memohon maklumat peribadi dan / atau bayaran.

Melalui Siaran Akhbar AMBD, memaklumkan kepada orang ramaibahawa AMBD tidak akan memohon maklumat peribadi atau bayaranmelalui telefon, pesanan ringkas (SMS) ataupun e-mel.

Bagi sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, orang ramai bolehmenghubungi pihak AMBD melalui talian +673 2388388 atau [email protected].

Terokai potensikukuhkan eksportnegara

RIMBA, Khamis, 2 Februari. -Bengkel Pemudah Cara PembangunanAgri-Bisnes di Negara BruneiDarussalam yang diadakan selamaempat hari sejak 30 Januari yang laluberakhir dengan majlis penutup danpenyampaian sijil yang berlangsungdi Dewan Simpur, Pusat PerniagaanHortikultur, di sini.

Hadir selaku wakil peribadi MenteriSumber-Sumber Utama danPelancongan ialah Setiausaha TetapKementerian Sumber-Sumber Utamadan Pelancongan (KSSUP), Dr. AwangAbdul Manaf bin Haji Metussin yang

juga menyempurnakan penyampaiansijil penghargaan kepada seramai 50peserta yang mewakili sektor kerajaandan swasta.

Juga hadir pada majlis tersebutPesuruhjaya Tinggi Australia keNegara Brunei Darussalam, PuanYang Terutama Nicole Rosenblum.

Bengkel yang dibiayai olehKerajaan Australia melalui MajlisAustralia - ASEAN (AAC) serta usahasepasukan pakar-pakar dari UniversitiBarat Australia (UWA), dan kerjasamaJabatan Pertanian dan Agrimakanan,KSSUP Negara Brunei Darussalam itu

bermatlamat untuk meningkatkankesedaran dan kesefahaman sertajalinan di antara Institusi Australiadan ASEAN, termasuk Negara BruneiDarussalam sendiri.

Sepanjang bengkel, para pesertaberpeluang untuk menerokai carauntuk mengukuhkan potensi eksportBrunei dan meningkatkan sumbangansektor perniagaan pertanian kepadaKeluaran Dalam Negara Kasar(KDNK) dengan bantuan sekumpulantenaga pakar dari UWA terdiridaripada Profesor Peter Batt; Dr.Nazrul Islam; dan Dr. Amin Mugera.

Sesi bengkel merangkumibagaimana cara untuk mengeksploitasikonsep nilai rangkaian, modalperniagaan apa yang boleh memberikesan terbaik di Brunei, dan caramemantau dan menilai prestasi nilairangkaian tersebut.

Di samping itu, bengkel juga direkauntuk memberi respons kepadakeperluan kapasiti dan faedah yangdikenal pasti bagi para peserta dalammembuat keputusan.

''Meneroka konsep nilai rangkaian

telah memberi kefahaman kepadapeserta mengenai bagaimanafaktor-faktor luaran menpunyai kesanlangsung kepada prestasi perniagaandi kedua-dua domestik dan pasaraneksport,'' ujar Profesor Peter Batt.

Menurutnya lagi, ramai telahmenyedari bahawa Negara BruneiDarussalam tidak boleh menjadipengeluar kos rendah, ia perludibezakan untuk bersaing di peringkatantarabangsa, umpamanya petanitempatan perlukan akses kepadateknologi yang terbaik di dunia dan iniboleh dicapai dengan kaedah inovatifbagi kedua-dua sektor kerajaan danswasta untuk turut sama melabur.

Dalam pada itu, Dr. Awang AbdulManaf Haji Metussin turutmenyampaikan setinggi-tinggipenghargaan atas sokongan KerajaanAustralia bagi pembangunan sektoragri-bisnes tempatan melalui bengkeltersebut, di mana jelasnya ahliakademik Australia telah membuatsumbangan yang berharga kepadakedua-dua sektor di negara ini danmembantu untuk membangunkan

keupayaan tempatan Brunei untukmeningkatkan potensi eskport Brunei.

Bengkel tersebut merupakan hasildapatan daripada bengkel pertamayang pernah diadakan pada Apriltahun lepas.

Kongsi perkembangandan kemajuan pendidikan

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu,1 Februari - Jabatan Sekolah-Sekolah(JSS), Kementerian Pendidikan telahmenerima kunjungan Lawatan KerjaYang Berhormat Penghulu danKetua-Ketua Kampung Mukim KotaBatu Daerah Brunei dan Muarayang berlangsung di Bilik MesyuaratJabatan Sekolah-Sekolah, BangunanKondominium, Jalan Ong Sum Ping.

Hadir selaku ketua rombonganlawatan kerja tersebut ialah AhliMajlis Mesyuarat Negara, YangBerhormat Awang Naim bin HajiKamis, yang juga Penghulu MukimKota Batu.

Turut serta dalam rombonganlawatan kerja tersebut ialah Ketua-Ketua Kampung di dalam Mukim Kota

Batu antaranya ialah Ketua KampungSungai Matan dan Pemangku KetuaKampung Pulau Baru-Baru, PengiranHaji Abdul Rahman bin Pengiran HajiZainal; Ketua Kampung Menunggol,Awang Yusup bin Muhammad; KetuaKampung Pelambayan, Awang HajiHanipah bin Begawan Pehin UdanaKhatib Haji Junit; Ketua KampungSungai Besar, Awang Haji Chuchubin Haji Ibrahim; Ketua KampungBelimbing, Awang Haji Gapor @ HajiMohd. Daud bin Karim; KetuaKampung Kota Batu dan PemangkuKetua Kampung Pintu Malim / SungaiLampai, Haji Awang Damit bin HajiLaidin; Pemangku Ketua KampungPudak dan Ahli Jawatankuasa MajlisPerundingan Kampung Pudak, Awang

Shahri bin Haji Durahim; KetuaKampung Subok, Awang Haji Md Jaisbin Md. Salleh; Ketua Kampung DatoGandi, Awang Haji Puteh bin Jukin;Ketua Kampung Serdang, AwangMohamad bin Bakar dan KetuaKampung Sungai Belukut, AwangHaji Zakaria bin Haji Ahmad.

Hadir bagi pihak JSS ialahPemangku Pegawai Tugas-Tugas KhasKanan (Korporat), JSS, AwangHaji Mohd Sharifuddin bin HajiMohd. Salleh dan PemangkuPegawai Tugas-Tugas Khas Kanan(Profesional), JSS, DayangMarina Chek binti Bujang, selakuPengerusi Bersama Majlis; ketua-ketua bahagian, ketua-ketua unitdan pegawai-pegawai kanan di JSS.

Antara tujuan dan matlamat lawatankerja tersebut ialah untuk mengetahuiperkembangan pendidikan pada masaini, mengetahui kemajuan sekolah-sekolah dan permasalahan, bertukar

pandangan dan buah fikiranserta bersuaikenal dengan pegawai-pegawai di JSS.

Atur cara lawatan kerja diisikandengan ucapan alu-aluan daripadaPengerusi Majlis dan Ketua

Rombongan, Persembahan klip videoStruktur Organisasi JSS, Taklimatmengenai Sektor Korporat danProfesional JSS, sesi soal jawab,penyampaian cenderamata dan sesibergambar ramai.

Page 11: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017 11NASIONAL

Siaran Akhbar : Institut Pendidikan Teknikal Brunei

Berita dan Foto :Ampuan Roza Amalyati Ampuan Hussain

KETUA Bahagian Imarah di Jabatan Hal Ehwal Masjid Awang Haji Juffle binHaji Mega (kanan) selaku tetamu kehormat menyampaikan hadiah kepada salahsebuah pasukan Kategori Lelaki Pertandingan Tausyeh (atas). Sementara gambar bawah,salah sebuah pasukan semasa mempersembahkan tausyeh di PertandinganTausyeh bagi Ahli Jawatankuasa Takmir, Muslimah, Belia dan Beliawanis,Masjid-Masjid, Surau dan Balai Ibadat Daerah Temburong bagi Tahun 1438 Hijrah /2017 Masihi.

Berita dan Foto : Ak. Syi'aruddin Pg. Dauddin

AHLI Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahabbin Haji Apong selaku Penghulu Mukim Tanjong Maya dan tetamu kehormat ketikamenyampaikan beg kepada penerima.

PARA penerima memilih sendiri baju yang disediakan oleh SUKA untuk disumbangkan.

Program Jelajah sumbangkan pakaian

TUTONG, Jumaat, 3 Februari. -Setiausaha / Ketua UrusetiaSUKA, Awang Muhammad Amirbin Haji Umarali selaku PengerusiProgram Sumbang dan Bantumenjelaskan, sejak programjelajah tersebut diperkenalkanSukarelawan Daerah Tutong (SUKA)telah pun berjaya menyumbangkanlebih daripada 4,500 helai pakaiankepada yang memerlukan yangmeliputi para penerima dari Mukim

Kiudang, Mukim Lamunin, MukimUkong dan Mukim Rambai.

"Program ini insyaaAllah akanditeruskan ke mukim-mukim yanglain seperti mana yang dihasratkanagar semua sumbangan-sumbanganyang diterima daripada orangramai ini dapat disalurkan sertadiuruskan dengan lebih sempurnadan efektif," tambahnya lagi.

Beliau berkata demikian dalamucapan alu-aluan pada Program

Jelajah Sumbang dan BantuMukim ke Mukim ke DaerahTutong yang diadakan di DewanKemasyarakatan Kampung TanjongMaya, di sini.

Lebih 2,500 helai pakaianpelbagai jenis telah disediakanoleh SUKA untuk disumbangkankepada keluarga yang memerlukandi Mukim Tanjong Maya.

Ahli Majlis Mesyuarat Negara(MMN), Yang Berhormat Awang HajiAbdul Wahab bin Haji Apong selakuPenghulu Mukim Tanjong Mayahadir selaku tetamu kehormat padamajlis tersebut.

Acara dimulakan dengan bacaanSurah Al-Fatihah beramai-ramai,diikuti dengan ucapan alu-aluan yangdisampaikan oleh Setiausaha / KetuaUrusetia SUKA, Awang MuhammadAmir selaku Pengerusi ProgramSumbang dan Bantu.

Majlis juga diserikan lagi dengantayangan video klip pendek 'Sumbangdan Bakti' dan diselajurkan dengantetamu kehormat menyerahkanbeg-beg 'Sumbang dan Bantu'kepada para penerima yang terdiridaripada ibu-ibu tunggal, keluargadaif dan fakir miskin yang tersenaraiuntuk menerima bantuan olehJabatan Pembangunan Masyarakat(JAPEM) dan Majlis Ugama IslamBrunei (MUIB).

Program tersebut antara lainbertujuan untuk menjalinkanhubungan baik dan kerjasamaSUKA dengan organisasi mukim,di samping dapat membantupihak kerajaan untuk membantu

masyarakat yang memerlukanseperti majlis perundingan mukimdan kampung, badan-badan sukareladan sebagainya.

Turut hadir pada program itu,Ahli MMN, Yang BerhormatAwang Haji Umarali bin Esong;

Pegawai Daerah Tutong, AwangHaji Shamsul Bahrin bin HajiMohd. Hussain serta pegawai-pegawai kanan kerajaan, ketua-ketuakampung dan ahli-ahli majlisperundingan kampung di mukimberkenaan.

Nur Iman, Waezatul Faezah dinobatkan juara tausyehTEMBURONG, Jumaat, 3 Februari. -Pasukan Nur Iman dinobatkan sebagaijohan apabila memenangi KategoriLelaki bagi Pertandingan Tausyehbagi Ahli Jawatankuasa Takmir,Muslimah, Belia dan Beliawanis,Masjid-Masjid, Surau dan BalaiIbadat Daerah Temburong bagiTahun 1438 Hijrah / 2017Masihi.

Johan yang mewakili SurauKampung Piasau-Piasau itumemperoleh markah sebanyak 84.5peratus.

Tempat kedua ialah pasukanyang mewakili Masjid KampungBelais, An-Nuur dengan mengutip 83peratus sementara Pasukan MUMSyang mewakili Masjid UtamaMohammad Salleh, Pekan Bangarmenduduki tempat ketiga denganmengutip markah sebanyak 80peratus.

Pertandingan yang diadakan diSurau Kampung Piasau-Piasau di sini,juga menyaksikan pasukan wanita tuanrumah memintas pasukan lain untukmenjuarai Kategori Perempuan.

Pasukan Waezatul Faezah meraihmarkah 86 peratus sekali gusmenempatkan Karunisa mewakiliMuslimah Masjid Kampung Belaistempat kedua dengan 79.5 peratus danpemenang ketiga ialah Nur-Imtiyaz,wakil dari Masjid Kampung Selangandengan markah 72 peratus.

Hadir menyampaikan hadiah kepadapara pemenang, ialah Ketua BahagianImarah di Jabatan Hal Ehwal Masjid,Awang Haji Juffle bin Haji Mega.

Terdahulu, majlis dimulakan denganbacaan Surah Al-Fatihah diikutiucapan alu-aluan daripada PemangkuImam Surau Kampung Piasau-Piasau,Awang Haji Mohd. Zin bin Haji Kullayang juga selaku pengerusipertandingan tersebut.

Sebanyak lima pasukan bertandingdi dalam Kategori Lelaki manakalaempat lagi dalam KategoriPerempuan.

Pertandingan turut diserikan dengan

persembahan daripada murid-muridKelas Al-Quran dan Muqaddam.

Turut hadir, Pemangku KetuaPegawai Ugama Daerah Temburong,Awang Haji Kamarulzaman binKamis; Pemangku Pegawai Hal EhwalMasjid Daerah, Awang Eldy bin HajiSuhaili; Pemangku Penghulu MukimLabu, Awang Haji Sulaiman bin HajiNasir; Ketua Kampung Senukoh,Awang Yusof bin Haji Maidin sertapenduduk setempat.

Pertandingan yang dianjurkan olehAhli Jawatankuasa Takmir SurauKampung Piasau-Piasau ini antara lainbertujuan untuk menjadikan tausyeh

sebagai medium penyalurandakwah yang berkesan dalammenghidupkan syiar Islam di sampingsebagai salah satu usaha untukmengekalkan / mempertahankankesenian Islam agar tidak pupus.

Selain itu, pertandingan jugadiharap dapat memupuk minatserta melahirkan qariah masjid,surau dan balai ibadat yangberkebolehan menyampaikanirama alunan tausyeh dengan baikdan sempurna di samping dapatmengeratkan hubungan silaturahimdan perpaduan dalam kalanganmasyarakat Islam.

Pendaftaran online TVECASIBTE dibuka 4 Februari 2017

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 3 Februari. - Pendaftaran bagikemasukan mengikuti program yang ditawarkan di Institut PendidikanTeknikal Brunei (IBTE) bagi Pengambilan Julai 2017 kini dibukakanmelalui permohonan Sistem Kemasukan Pusat Pendidikan TeknikalVokasional (TVECAS) secara online yang boleh diakses dihttps://ibte.edu.bn/tvecas bermula pada 4 Februari sehingga 4 Mac 2017.

Sebanyak 46 program ditawarkan bagi Sijil KebangsaanPendidikan Teknikal (NTec) dan Sijil Tertinggi Pendidikan TeknikalKebangsaan (HNTec).

Maklumat mengenai program yang ditawarkan, syarat kemasukanserta proses permohonan untuk IBTE boleh didapati di laman sesawangwww.ibte.edu.bn.

Sementara itu, IBTE juga akan menyertai Ekspo Pengajian Tinggi 2017(Higher Education Expo 2017) yang dijangka akan bermula dari 11 hingga12 Februari akan datang.

Para pelajar yang berpotensi serta ibu bapa dan penjaga yang inginmengetahui lebih lanjut mengenai IBTE dan program-program yangditawarkan adalah dialu-alukan berkunjung ke petak IBTE.

Maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan boleh menghubungi BahagianHal Ehwal Pelajar, IBTE pada waktu pejabat melalui talian +673 2425555 /+673 2425408 / +673 2425409 sambungan 226 atau layari laman sesawangkami di www.ibte.edu.bn.

Page 12: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

PELITA BRUNEI HARI ISNIN 27 FEBRUARI 2015 PELITA BRUNEI HARI ISNIN 27 FEBRUARI 2015PELITA BRUNEI HARI ISNIN 27 FEBRUARI 2015 PELITA BRUNEI HARI ISNIN 27 FEBRUARI 2015PELITA BRUNEI HARI ISNIN 27 FEBRUARI 2015 PELITA BRUNEI HARI ISNIN 27 FEBRUARI 2015PELITA BRUNEI HARI ISNIN 27 FEBRUARI 2015 PELITA BRUNEI HARI ISNIN 27 FEBRUARI 201512 13HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017

Oleh : Wan Mohamad Sahran Wan Ahmadi,Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji Ahmad

Foto : Mohamad Azmi Awang Damit,Haji Ariffin Mohd. Noor / Morshidi

Raja pemedulian dikasihi rakyat

Keberangkatan KebawahDYMM ke pasar kurnianya itu jugamenyaksikan kemesraan bagindaberinteraksi bersama para penjajayang berniaga di dalam 150 buahpetak jualan yang tersedia di pasaryang biasanya beroperasi lewatpetang hingga ke malam itu.

Sejurus keberangkatan di pasarberkenaan, baginda menerimajunjung ziarah dari para penjajaserta para pengunjung yangkebetulan berada di pasar tersebutdan tidak membuang peluangbersalaman bersama raja yangsentiasa dekat di hati rakyat.

Keakraban seorang pemimpindengan rakyat jelata itu turutdikagumi oleh para pelancong luarnegara yang secara kebetulanberada di pasar berkenaan,Kai Sommer dan rakannya yang

melancong selama dua minggu kenegara ini berkata, rakyat jelatanegara ini seharusnya bersyukurkerana berpeluang mendekatiraja yang sanggup bersua mukasecara langsung.

Sementara itu, salah seorangpengusaha muda, iaitu pengasasbersama Kuih Popia Lipat, DayangSiti Aziimatul Hafiizah bintiHaji Morshidi, sangat berbesarhati atas keberangkatan KebawahDYMM bercemar duli ke geraiyang disewanya bersama rakan-

Dari muka 1

KEBAWAH Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu'izzaddinWaddaulah ibni Al-Marhum SultanHaji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul KhairiWaddien, Sultan dan Yang Di-PertuanNegara Brunei Darussalam ketikaberkenan berangkat bercemar duli bagimeninjau Projek Julangan Titah PasarPelbagai Barangan Gadong (kiri).

SALAH sebuah keluarga yang berkunjung ke Pasar Pelbagai Barangan Gadong tidak melepaskan peluang untuk merakamkan gambarkenangan bersama Kebawah DYMM.

PENGASAS bersama Kuih Popia Lipat, Dayang Siti Aziimatul Hafiizah binti Haji Morshidi sangatberbesar hati atas keberangkatan Kebawah DYMM bercemar duli ke gerai yang disewanya bersamarakan-rakannya yang lain (kanan).

KEBAWAH DYMM ketika berkenan meninjau beberapa buah petak jualan dan seterusnya beramah mesrabersama para peniaga di Pasar Pelbagai Barangan Gadong (atas, atas kiri dan kiri).

KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji HassanalBolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara BruneiDarussalam berkenan beramah mesra bersama para pengunjung di PasarPelbagai Barangan Gadong (atas).

rakannya yang lain.Apa yang paling menjadi

kenangan manis bagi mereka ialahKebawah DYMM berkesudianmenandatangani salah satu menuyang terpapar di hadapan mejajualan mereka.

Keterujaan juga semestinyadirasa oleh para pengunjung,Awang Haji Anuar bin Haji Idrisdan keluarga dari KampungPangkalan Sibabau sangatbersyukur atas keberangkatanKebawah DYMM sendiri yangmempamerkan sifat baginda yangsangat prihatin dan sayangkanrakyat jelata di negara ini.

Seluruh rakyat dan pendudukdi negara ini mendoakan semogaKebawah DYMM kekal kararmemerintah negara.

KEBERANGKATAN Kebawah DYMM ke Pasar Pelbagai Barangan Gadong itumenyaksikan kemesraan baginda berinteraksi bersama penjaja yang berniaga(kanan).

PELANCONG dari luar negara, Kai Sommer (kanan) semasa ditemu bual Pelita Brunei berkata,rakyat jelata negara ini seharusnya bersyukur kerana berpeluang mendekati raja yang sanggupbersua muka secara langsung.

Page 13: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 201714 JAWATAN KOSONG / IKLAN

JABATAN PEPERIKSAANKEMENTERIAN PENDIDIKAN

JABATAN DAERAH TUTONGKEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

MAKLUMAN

SENARAI PENUNTUT MENGULANGYANG BERHAK MENUNTUT BAYARANBALIK PENDAFTARAN PEPERIKSAAN

BAGI TAHUN 2005 HINGGA 2011

ADALAH dimaklumkan bahawa JabatanPeperiksaan masih menyimpan wang cagaransebagaimana senarai nama penuntut-penuntutmengulang yang berhak menuntut balikbayaran pendaftaran peperiksaan mereka bagiTahun 2005 hingga 2011. Sehubungan denganini dipohonkan kerjasama kepada mana-manapenuntut yang disenaraikan akan dapat datangsendiri ke sekolah masing-masing denganmembawa salinan resit asal, salinankad pengenalan, salinan slip keputusanpeperiksaan mengikut tahun peperiksaanberkenaan bermula 15 Februari hingga16 Mac 2017 waktu sekolah bermula8.00 Pagi hingga 12.00 tengah hari sahaja.

Jika wang cagaran tidak dituntut selepastarikh tersebut, maka wang cagaran akandimasukkan ke akaun hasil kerajaan.

Senarai nama penuntut-penuntut mengulangyang berhak menuntut balik bayaranpendaftaran peperiksaan mereka bagi Tahun2005 hingga 2011 adalah bagi maktab /sekolah seperti berikut :

1. Maktab SOAS, Bandar Seri Begawan2. Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri3 Sekolah Menengah Sultan Muhammad

Jamalul Alam4. Sekolah Menengah Menglait, Gadong5. Sekolah Menengah Berakas6. Sekolah Menengah PAP Hajah Masna7. Sekolah Menengah Sayyidina Abu Bakar

8. Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali9. Sekolah Menengah PIHM, Serasa,

Muara10. Sekolah Menengah PDSM, Mentiri11. Sekolah Menengah Sayyidina Hasan12. Sekolah Menengah Sayyidina Husain13. Sekolah Menengah Awang Semaun14. Sekolah Menengah Sayyidina Umar

Al-Khattab15. Pusat Tingkatan Enam, Katok16. Sekolah Sukan17. Sekolah Menengah Rimba, Gadong18. Pusat Tingkatan Enam, Berakas19. Sekolah Menengah Masin20. Sekolah Menengah Lambak Kiri21. Sekolah Menengah Sufri Bolkiah,Tutong22. Sekolah Menengah Muda Hashim,Tutong23. Sekolah Menengah RIPAS, Tutong24. Sekolah Menengah Sayyidina Othman,

Tutong25. Maktab Anthony Abell, Seria26. Sekolah Menengah PAPH Rashidah

Sa'adatul Bolkiah, Lumut27 .Sekolah Menengah Perdana Wazir,

Kuala Belait28. Sekolah Menengah Pg. Jaya NegaraPg Hj Abu Bakar, Kuala Belait29. Sekolah Menengah Sayyidina Ali,Kuala Belait30. Sekolah Menengah Sultan Hassan,Bangar.Senarai nama penuntut-penuntut mengulang

yang berhak menuntut balik bayaranpendaftaran peperiksaan bagi tahun 2005hingga 2011, boleh melayari web portalKementerian Pendidikan : www.moe.gov.bn

BILANGAN TAWARAN : Q.JDT/01/2017

TAJUK TAWARAN :TAWARAN SEBUT HARGA BAGI

PENYEWAAN DAN MENJALANKANPERNIAGAAN KEDAI RUNCIT

DI DEWAN KEMASYARAKATAN,KAMPUNG BUKIT BERUANG,

DAERAH TUTONG

DOKUMEN TAWARAN : BND20.00

SYARAT-SYARAT TAWARAN :1. Tawaran-tawaran adalah dipelawa dari

syarikat-syarikat tempatan yang berdaftardi Negara Brunei Darussalam.

2. Dokumen tawaran bolehlah diperolehdari Bahagian Perlesenan, Tingkat 2,Bangunan Jabatan Daerah Tutong,semasa waktu bekerja :

Isnin hingga Khamis8.00 Pagi hingga 12.00 Tengah Hari

1.30 Petang hingga 3.00 PetangSabtu

8.00 Pagi hingga 10.30 Pagi

3. Dokumen tawaran sebut hargadikenakan bayaran sebanyak BND20.00(Ringgit Brunei : Dua Puluh). Tarikhtutup menghantar tawaran ialah padaISNIN, 20 FEBRUARI 2017, JAM :2.00 PETANG.

4. Tawaran sebut harga hendaklahdihadapkan dalam sampul surat yang ditutuprapi (sealed) dengan menyatakan :

Q.JDT/01/2017TAWARAN SEBUT HARGA BAGI

PENYEWAAN DAN MENJALANKANPERNIAGAAN KEDAI RUNCIT

DI DEWAN KEMASYARAKATANKAMPUNG BUKIT BERUANG,

DAERAH TUTONG.

5. Tawaran sebut harga yang lengkaphendaklah dimasukkan ke dalam PetiTawaran di Tingkat 4, Bangunan JabatanDaerah Tutong.

6. Tawaran yang lewat diterimadari tarikh dan masa yang ditetapkantidak akan dilayan.

7. Tawaran-tawaran hendaklah dihantardengan menggunakan borang-borangtawaran yang telah disediakan danhendaklah diisikan dengan lengkap.Penender yang menghantar tawaranyang tidak lengkap tidak akandipertimbangkan untuk penilaian.

8. Sebelum dokumen tawaran dikeluarkan,setiap syarikat dikehendaki untuk membawaSijil Pendaftaran Perniagaan (Business NameEnactment Section 16 and 17) yang sah.

9. Penender mestilah menurunkan initialpada setiap muka surat yang diperlukan,di mana maklumat telah pun diisikanoleh penender.

10. Kerajaan Kebawah Duli Yang MahaMulia Paduka Seri Baginda Sultan dan YangDi-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidakakan terikat untuk memilih atau menerimatawaran yang tinggi atau sebarang tawaran.

Page 14: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017 15IKLAN

MAHKAMAH BESARNEGARA BRUNEI DARUSSALAM

DI DALAM MAHKAMAH TINGGINEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BANDAR SERI BEGAWAN

KEBANKRAPAN NO. 246 TAHUN 2015BIBD AT-TAMWIL BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

MOHAMMAD HAZWANDI AZZIZUL@ MOHAMMAD NUZZUL

BIN HJ. ABD. WAHAB(BYIC NO. 00-311238)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada5 September 2015.

Nama dan alamat terakhir diketahui :MOHAMMAD HAZWANDI AZZIZUL@ MOHAMMAD NUZZULBIN HJ. ABD. WAHABNo. 5, Spg. 82, Jln. 39RPN Kg. Rimba Gadong, BE3319Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 1 Julai 2015.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh5 September 2015.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 10 Januari 2017,jam 9.45 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 10 Januari 2017,jam 9.45 Pagi.

Bertarikh : 24 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 246 TAHUN 2016HSBC FINANCE (B) BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

NOORASMAN BIN MD. SAID(BYIC NO. 00-284217)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada17 Disember 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :NOORASMAN BIN MD. SAIDNo. 36, Spg. 52-21, Jalan Samadan BaratSTKRJ Kg. Tanah Jambu, Jln. MuaraBrunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 26 Oktober 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh17 Disember 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 25 Februari 2017,jam 9.30 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 25 Februari 2017,jam 9.30 Pagi.

Bertarikh : 31 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 718 TAHUN 2015HSBC FINANCE (B) BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

HAJAH ZAIDAH BINTI HAJI ABIDIN(BYIC NO. 00-263520)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada9 April 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :HAJAH ZAIDAH BINTI HAJI ABIDINNo. 7, Spg. 74-59-108-6-11-12Perumahan STKRJ Katok, Kg. Mata-MataBrunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 24 Mac 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh9 April 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutang

mengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 2 Februari 2017,jam 9.45 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 2 Februari 2017,jam 9.45 Pagi.

Bertarikh : 31 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 654 TAHUN 2015THE HSBC LIMITED

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

HO CHING YEU(MALAYSIAN PASSPORT

NO. H24031826 / MALAYSIAN ICNO. 721030125665 No)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada10 Disember 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :HO CHING YEUNo. 24, Spg. 382, Jalan SubokKg. Belimbing, BD2917Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 8 Mac 2016.

KEBANKRAPAN NO. 247 TAHUN 2016HSBC FINANCE (B) BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

NORJANAH BINTI MATZIN(BYIC NO. 00-251936)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada17 November 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :NORJANAH BINTI MATZINNo. 16, Spg. 35-10-10, STKRJ Kg. MumongKuala Belait, KA1531Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 24 Oktober 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh17 November 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 11 Januari 2017,jam 2.15 Petang.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 11 Januari 2017,jam 2.15 Petang.

Bertarikh : 8 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 549 TAHUN 2015HSBC FINANCE (B) BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

JASINAH BINTI SERUDIN /JEMALUDIN

(ABDB IC NO. 277972)… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada17 September 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :JASINAH BINTI SERUDIN /JEMALUDINNo. 134D-aKampung Lurung Sikuna, BP2126Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 12 April 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh17 September 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 11 Januari 2017,jam 10.00 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 11 Januari 2017,jam 10.00 Pagi.

Bertarikh : 10 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 265 TAHUN 2015

HSBC FINANCE (B) BHD.… Pemiutang Penghakiman / Pemetisyen

VsKAMALNORLIZAM

BIN HJ. MOHAMMAD OSMENA(BYIC NO. 00-274248)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada12 November 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :KAMALNORLIZAMBIN HJ. MOHAMMAD OSMENANo. 93B, Spg. 807, Kg. Sg. BelukutJalan Kota BatuBrunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 10 Oktober 2016.

KEBANKRAPAN NO. 362 TAHUN 2016BANK ISLAM

BRUNEI DARUSSALAM BHD.… Pemiutang Penghakiman / Pemetisyen

VsMOHAMMAD KHAIRIBIN HAJI MAHADI(BYIC NO. 01-043263)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada12 November 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :MOHAMMAD KHAIRIBIN HAJI MAHADINo. 2, Spg. 21, Jalan 26Perumahan Kampung Rimba, GadongBrunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 11 Oktober 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh12 November 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 14 Januari 2017,jam 9.45 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 14 Januari 2017,jam 9.45 Pagi.

Bertarikh : 3 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 389 TAHUN 2016BANK ISLAM

BRUNEI DARUSSALAM BHD.… Pemiutang Penghakiman / Pemetisyen

VsMUHAMMAD AZRENBIN HJ. ABD. GHANI(BYIC NO. 00-284964)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada10 November 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :MUHAMMAD AZRENBIN HJ. ABD. GHANIBarek 413/A1, Lorong 3, SeriaBrunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 8 Oktober 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh10 November 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 11 Januari 2017,jam 10.45 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 11 Januari 2017,jam 10.45 Pagi.

Bertarikh : 3 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 491 TAHUN 2015BIBD AT-TAMWIL BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

MUHAMMAD SHAHNIZAMBIN ABDUL KARIM

@ STEPHEN AK MANGGI(BPIC NO. 30-200952)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada

13 Oktober 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :MUHAMMAD SHAHNIZAMBIN ABDUL KARIM@ STEPHEN AK MANGGINo. 2, Spg. 72, Jalan Maulana, Kuala BelaitBrunei DarussalamTarikh Petisyen : 10 Februari 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh13 Oktober 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 30 Januari 2017,jam 9.30 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 30 Januari 2017,jam 9.30 Pagi.

Bertarikh : 31 Disember 2016.

Semua si piutang-si piutang kepada namapenghutang yang tersebut di atas hendaklahmenghadapkan borang-borang bukti hutangyang boleh diperolehi di Pejabat PegawaiPenerima Rasmi dengan seberapa boleh.

Semua hutang yang seharusnya dibayarkepada penghutang tersebut di atashendaklah dihadapkan kepada PegawaiPenerima Rasmi, Tingkat Dua, BangunanMahkamah Besar, Bandar Seri Begawan,Negara Brunei Darussalam.

Bagi membolehkan kamu mengundi di sanabukti-bukti kamu mestilah diserah simpankepada saya tidak lewat dari 24 jam sebelumwaktu yang ditetapkan bagi perjumpaan ini.

Proksi-proksi yang akan digunakandi perjumpaan ini mestilah diserah simpankepada saya tidak lewat dari 24 jamsebelum waktu yang telah ditetapkan bagiperjumpaan ini.

Mana-mana pihak Pemiutang yang telahmenyerahkan bukti, atau wakil-wakilnya yangdiberi kuasa secara bertulis, bolehlah menyoalpenghutang semasa pemeriksaan awampenghutang, mengenai dengan hal-halnya danjuga sebab kegagalannya.

DI DALAM MAHKAMAH TINGGINEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BANDAR SERI BEGAWAN

SYARIKAT (PENGGULUNGAN)NO. 2 TAHUN 2014

DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT,BAB 39

DAN

DALAM PERKARABINA MEGA SDN. BHD.

NOTIS PERINTAH PENGULUNGAN

Nama Syarikat :BINA MEGA SDN. BHD.

Alamat Pejabat Berdaftar :No. 5 & 6, 2nd Floor, Kompleks Hj. Tahir II,

Jalan Gadong, BE3519,Negara Brunei Darussalam.

Tarikh Perintah Penggulungan :27 Ogos 2015

Tarikh dan Tempat Perjumpaan :2 Julai 2016, Jam 10.45 Pagi.

Pejabat Pegawai Rasmi, Mahkamah Besar,Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha,

Negara Brunei Darussalam.

NOTIS KEPADA PERJUMPAANPERTAMA

(Di bawah Perintah Pengulunganbertarikh 27 Ogos 2015).

Notis adalah dengan ini diberikan bahawaperjumpaan Pemiutang mengenai perkara diatas akan diadakan di Pejabat PegawaiPenerima Rasmi, Mahkamah Keadilan pada2 Julai 2016, jam 10.45 Pagi.

Bagi membolehkan kamu mengundi di sanabukti-bukti kamu mestilah diserah simpankepada saya tidak lewat dari 24 jam sebelumwaktu yang ditetapkan bagi perjumpaan ini.

Proksi-proksi yang akan digunakan diperjumpaan ini mestilah diserah simpan kepadasaya tidak lewat dari 24 jam sebelum waktuyang telah ditetapkan bagi perjumpaan ini.

Bertarikh : 6 Jun 2016.

Timbalan Pegawai Penerima RasmiMahkamah Besar.

Page 15: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 201716 IKLAN

MAHKAMAH BESARNEGARA BRUNEI DARUSSALAM

DI DALAM MAHKAMAH TINGGINEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BANDAR SERI BEGAWAN

KEBANKRAPAN NO. 184 TAHUN 2016HSBC FINANCE (B) BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

ROHAIDAH BINTI HASSALI(BYIC NO. 00-252479)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada3 Disember 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :ROHAIDAH BINTI HASSALINo. 23, Spg. 287, Jalan Pantai SerasaMuara, BT1728Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 10 Ogos 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh3 Disember 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 25 Januari 2017,jam 9.45 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 25 Januari 2017,jam 9.45 Pagi.

Bertarikh : 31 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 14 TAHUN 2016BANK ISLAM

BRUNEI DARUSSALAM BHD.… Pemiutang Penghakiman / Pemetisyen

VsABDUL HAKIM BIN AWANG ALI

(BYIC NO. 00-306375)… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada10 November 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :ABDUL HAKIM BIN AWANG ALINo. 22-306, Kampung BelaisJalan Pendaruan / TemadaTemburong, PE1951Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 26 Mei 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh10 November 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 11 Januari 2017,jam 10.15 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 11 Januari 2017,jam 10.15 Pagi.

Bertarikh : 3 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 86 TAHUN 2016HSBC FINANCE (B) BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

HAJI MOHAMAD NOORFADILAH@HJ. ABU BAKAR

BIN HJ. MOHAMAD KASSIM(BYIC NO. 01-065726)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada10 November 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :HAJI MOHAMAD NOORFADILAH@ HJ. ABU BAKARBIN HJ. MOHAMAD KASSIMNo. 9, Spg. 162, Kg. Perpindahan MentiriJln. Kota Batu, BU2129Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 13 Oktober 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh10 November 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawa

satu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 11 Januari 2017,jam 9.45 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 11 Januari 2017,jam 9.45 Pagi.

Bertarikh : 3 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 233 TAHUN 2015HSBC FINANCE (B) BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

HAILULIZAM BIN MOHD. IBRAHIM(BYIC NO. 284809 /

TENTERA NO. 13663)… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada12 November 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :HAILULIZAM BIN MOHD. IBRAHIMNo. 17, Kampung Orang Kaya Besar ImasBrunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 5 November 2015.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh12 November 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 14 Januari 2017,jam 9.30 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 14 Januari 2017,jam 9.30 Pagi.

Bertarikh : 3 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 195 TAHUN 2015HSBC FINANCE (B) BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

HAJAH SITI UZANI BINTI MOHAMAD(BYIC NO. 00-076493)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada17 November 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :HAJAH SITI UZANI BINTI MOHAMADNo. 31, Spg. 61, Kampung SengkaraiTutong, TA2341Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 6 Februari 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh17 November 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 29 Disember 2016,jam 9.30 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 29 Disember 2016,jam 9.30 Pagi.

Bertarikh : 3 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 368 TAHUN 2016BAIDURI BANK BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

DAYANGKU SITI NADIRAHBINTI PENGIRAN TAIB

(BYIC NO. 00-318879)… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada22 Disember 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :DAYANGKU SITI NADIRAHBINTI PENGIRAN TAIBNo. 101, Kg. Orang Kaya Besar ImasBerakas, BB4113Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 23 November 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh

22 Disember 2016.Notis adalah dengan ini diberikan bahawa

satu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 1 Februari 2017,jam 9.45 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 1 Februari 2017,jam 9.45 Pagi.

Bertarikh : 29 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 147 TAHUN 2016BIBD AT-TAMWIL BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

MOHAMMAD JULAIHIEBIN HAJI JA'APAR

(BYIC NO. 00-293720)… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada15 Disember 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :MOHAMMAD JULAIHIEBIN HAJI JA'APARNo. 10, Spg. 637-20-5, STKRJ Lambak KiriJalan Pasir, Berakas, BB1114Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 16 November 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh15 Disember 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 2 Februari 2017,jam 9.00 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 2 Februari 2017,jam 9.00 Pagi.

Bertarikh : 29 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 143 TAHUN 2016BAIDURI BANK BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

MOHD. AZMAN BIN HJ. NORSALAM(BYIC NO. 00-287296)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada31 Disember 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :MOHD. AZMAN BIN HJ NORSALAMNo. 82, Spg. 938, Kg. Parit Pengkalan BatuBrunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 8 Oktober 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh31 Disember 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 8 Februari 2017,jam 9.15 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 8 Februari 2017,jam 9.15 Pagi.

Bertarikh : 3 Januari 2017.

KEBANKRAPAN NO. 667 TAHUN 2015HSBC FINANCE (B) BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

MOHAMMAD AMIRBIN HJ. MOHD. HITAM

(BYIC NO. 00-301244)… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada10 Disember 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :MOHAMMAD AMIRBIN HJ. MOHD. HITAMNo. 14, Spg. 51, Kg. Perpindahan RimbaGadong, BE3119Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 10 Mei 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh10 Disember 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawa

satu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 1 Februari 2017,jam 9.15 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 1 Februari 2017,jam 9.15 Pagi.

Bertarikh : 29 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 101 TAHUN 2016HSBC FINANCE (B) BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

HAJI ROSAIMI BIN HAJI OTHMAN(BYIC NO. 00-128680)

… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada8 September 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :HAJI ROSAIMI BIN HAJI OTHMANNo. 10-100, Kg. PasaiJln. Mulaut / Tanjung Nangka, BG1221Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 8 Jun 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh8 September 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 9 Januari 2017,jam 10.15 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 9 Januari 2017,jam 10.15 Pagi.

Bertarikh : 8 Disember 2016.

KEBANKRAPAN NO. 584 TAHUN 2015BIBD AT-TAMWIL BHD.

… Pemiutang Penghakiman / PemetisyenVs

AK. ZUL-AFTI MATTDANYBIN PG. HAMDANI

(BYIC NO. 00-287142)… Penghutang Penghakiman / Penentang

NOTIS PERINTAH PENERIMAANSila ambil perhatian bahawa :a) Satu Perintah Penerimaan telah dibuatterhadap Penghutang yang berikut pada13 Oktober 2016.

Nama dan alamat terakhir diketahui :AK. ZUL-AFTI MATTDANYBIN PG. HAMDANINo. 6, Spg. 482Kg. Sungai Hanching, BC2115Brunei Darussalam.Tarikh Petisyen : 1Februari 2016.

NOTIS KEPADA PEMIUTANGUNTUK PERJUMPAAN PERTAMA

Di bawah Perintah Penerimaan bertarikh13 Oktober 2016.

Notis adalah dengan ini diberikan bahawasatu perjumpaan pemiutang-pemiutangmengenai perkara di atas akan diadakandi Pejabat Pegawai Penerima Rasmi,Mahkamah Besar pada 30 Januari 2017,jam 9.00 Pagi.

Pemeriksaan awam bagi penghutangadalah ditetapkan pada 30 Januari 2017,jam 9.00 Pagi.

Bertarikh : 31 Disember 2016.

Semua si piutang-si piutang kepada namapenghutang yang tersebut di atas hendaklahmenghadapkan borang-borang bukti hutangyang boleh diperolehi di Pejabat PegawaiPenerima Rasmi dengan seberapa boleh.

Semua hutang yang seharusnya dibayarkepada penghutang tersebut di atashendaklah dihadapkan kepada PegawaiPenerima Rasmi, Tingkat Dua, BangunanMahkamah Besar, Bandar Seri Begawan,Negara Brunei Darussalam.

Bagi membolehkan kamu mengundi di sanabukti-bukti kamu mestilah diserah simpankepada saya tidak lewat dari 24 jam sebelumwaktu yang ditetapkan bagi perjumpaan ini.

Proksi-proksi yang akan digunakandi perjumpaan ini mestilah diserah simpankepada saya tidak lewat dari 24 jamsebelum waktu yang telah ditetapkan bagiperjumpaan ini.

Mana-mana pihak Pemiutang yang telahmenyerahkan bukti, atau wakil-wakilnya yangdiberi kuasa secara bertulis, bolehlah menyoalpenghutang semasa pemeriksaan awampenghutang, mengenai dengan hal-halnya danjuga sebab kegagalannya.

Timbalan Pegawai Penerima RasmiMahkamah Besar.

Page 16: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017 17IKLAN

JABATAN KERJA RAYAKEMENTERIAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTARDENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DI DALAM KELAS : IV & V

KATEGORI : (B01, KA01, E01, M01,KPME01 SAHAJA) - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA :7 FEBRUARI 2017 (SELASA)

TARIKH TUTUP :28 FEBRUARI 2017 (SELASA)

TIDAK LEWAT DARIJAM 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DTS/21/CQS/2016-T/VNAMA PROJEK : PROPOSED BUILDING FOR CARGO X-RAY MACHINE

NO. PROJEK : JKR/DTS/SP/13/2016

YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)E-DOKUMEN : -

Syarat-Syarat Tawaran :TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil,

Tingkat Bawah, Kementerian Pembangunan, Berakas, BB3510, Negara Brunei Darussalam (kecuali)lain dari alamat yang dinyatakan dalam iklan atau dokumen tawaran.

Tawaran-tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidakakan dilayan.

Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed)dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dandihantar ke alamat yang dinyatakan dalam dokumen tawaran.

Dokumen-dokumen tawaran bolehlah dilihat dan diperoleh dari Unit PembahagianDokumen, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, Lapangan TerbangLama, Jalan Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dokumentawaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait (bilangantawaran yang dimulai dengan huruf (''JKR/DBSKB ...'') bolehlah dilihatdan diperoleh dari Unit Kontrak, Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait,Negara Brunei Darussalam.

Yuran tawaran tidak akan dikembalikan kepada mana juga kontraktor sama adaberjaya atau tidak kecuali kerja-kerja yang ditawarkan dibatalkan.

Sebelum dokumen-dokumen tawaran dikeluarkan, setiap pemborong dikehendaki membawasijil pendaftaran kontraktor dan pembekal yang menunjukkan bahawa pemborong adalahyang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam kelas yang ditetapkan dan dikehendakimembayar yuran tawaran.

Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dengan menggunakan borang-borang tawaranyang telah disediakan.

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan danYang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak akan semestinya menerima tawaran-tawaranyang terendah atau lain-lain tawaran.

OPEN INVITATION FOR PROPOSALS TO INVEST, BUILD AND OPERATETHE INTEGRATED DEVELOPMENT

OF BUMIPUTERA COMMERCIAL TRADE CENTRE,MULTI-STOREY CAR PARK BUILDING AND APTK BUILDING

REFERENCE NO. : KHEDN/LTK/2017-01

THE Ministry of Home Affairs (MOHA) intends to revitalise the Central Business District(CBD) as part of the Bandar Seri Begawan Masterplan.

In this context, MOHA invites proposals from interested parties to invest, build and operatean integrated development of Bumiputera Commercial Trade Centre, Multi-Storey Car Parkand APTK Building. More detailed information and guidelines for submitting proposalswill be provided in the Request for Proposal (RFP) document.

Who should register?

Interested parties should be reputable local or international companies with the abilityto finance, develop and operate the proposed development. Previous relevant experiencecapabilities in developing and operating commercial development is a pre-requisiteand interested parties must have developed and operate at least one (1) commercialdevelopment during the last five (5) years.

To register the RFP, interested parties should send an e-mail to [email protected] the subject heading : ''Proposals to Invest, Build and Operate the IntegratedDevelopment of Bumiputera Commercial Trade Centre, Multi-Storey Car ParkBuilding and APTK Building'' attaching information on the company,relevant experience as well as contact details.

Completed proposals should be submitted to the address set out below no later than2.00 Pm on Tuesday, 4th April 2017. Late submissions will not be entertained.

All correspondence should be sent to :

Mini Tender BoardGround Floor

Ministry of Home AffairsJalan James Pearce

Bandar Seri Begawan, BS8610, Brunei Darussalam

E-mail : [email protected]

NOTE : This advertisement does not constitute an offer from MoHA and shall be subjectto terms and conditions contained in the RFP Documents. MoHA is under no obligationto respond to any enquires it receives and reserves the right not to follow upon any submission at its sole discretion without explanation.

JABATAN PERHUTANANKEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

JABATAN PERHUTANANKEMENTERIAN SUMBER-SUMBER

UTAMA DAN PELANCONGAN

Rujukan Tawaran :KKW/ADM/KEM/31

KETERANGANBil 1. AIKON : FG-60 (INDOOR UNIT)

FSGD-60 (OUTDOOR UNIT)Jumlah : 6 Buah

Tarikh lawatan :Hari : Isnin (6 Februari 2017)

Jam : 9.00 PagiTempat : Herbarium Negara

Jabatan PerhutananPusat Perhutanan Brunei

Sungai LiangNegara Brunei Darussalam

Ditutup pada :Rabu, 8 Februari 2017

Jam : 2.00 Petang

Tempat menghantarborang tawaran di :

Peti Sebut HargaJabatan Perhutanan

Tingkat 2Bangunan Kementerian

Sumber-Sumber Utama dan PelanconganBandar Seri Begawan, BB3910

Negara Brunei Darussalam.

SYARAT-SYARAT DAN KEPERLUANYANG MESTI DIPATUHI OLEHSEMUA PENENDER YANG INGINMENGAMBIL BAHAGIAN BAGISEBARANG TAWARAN DI JABATANPERHUTANAN ADALAH SEPERTIBERIKUT :

1. TAWARAN-TAWARAN yang diterimalewat dari tarikh dan masa yang ditetapkantidak akan dilayan.

2. Tawaran-tawaran hendaklah dalamsampul surat yang bertutup dan padabahagian atas sebelah kiri sampul surathendaklah ditulis dengan bilangan / tajuktawaran dan tarikh tutup sahaja tanpamenunjukkan identiti syarikat / pembekal.

3. Dokumen tawaran, syarat-syaratdan keterangan lanjut boleh diperoleh di :

Jabatan PerhutananTingkat 2

Bangunan KementerianSumber-Sumber Utama dan Pelancongan

Jalan Menteri Besar, BB3910Negara Brunei Darussalam.

Harga dokumen tawaran akan dikenakansebanyak BND5.00 (tidak dikembalikan)bagi setiap tawaran pada waktu berkerja :

Isnin hingga Khamis8.30 Pagi hingga 11.45 Pagi

1.30 Petang hingga 3.00 Petang

Sabtu8.00 Pagi hingga 10.00 Pagi

4. Tawaran adalah dipelawa kepadapemborong-pemborong firma swastadan orang-orang perseorangan.

5. Untuk melihat barang-barang berkenaan,sila berhubung terlebih dahulu ke UnitHerbarium Negara, Pusat PerhutananBrunei, Sungai Liang melalui talian telefon+673 3230767 sebelum tarik lawatan,iaitu Isnin, 16 Januari 2017.

6. Penender hendaklah membaca,memahami dan meneliti kesemuakandungan di dalam borang dokumentawaran dan mengisi semua ruang-ruangyang diperlukan dengan LENGKAP danTERATUR.

7. Penender yang berjaya akan dimaklumkandan dikehendaki membayar pembayaransecara tunai dan seterusnya bertanggungjawabuntuk memindahkan barang yang dibelitidak lewat tujuh (7) hari daritarikh sebut harga ditutup.

Page 17: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 201718 NASIONAL

Oleh : Khartini HamirFoto : Dk. Nurhafilah Pg. Osman

NAIB Canselor Universiti Teknologi Brunei (UTB), Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman (tujuh, dari kiri) bergambar ramai bersama pelajar UTB.

DAYANG Fazrin binti Jumat dari KampungTanjong Nangka.

AWANG Haji Baharin bin Dato Paduka Haji Bahar dari Kampung Lamunin semasaberinteraksi bersama para pembeli yang berkunjung di petak beliau.

AWANG Haji Lamat bin Haji Angas dan isteri, Dayang Hajah Suboh bin Haji Momindari Kampung Kulapis.

Oleh : Wan Mohamad Sahran Wan AhmadiFoto : Azmah Haji Ahad

Pupuk jurutera dan saintis masa hadapan negara

TUNGKU, Khamis, 2 Februari. -Universiti Teknologi Brunei (UTB)melangkah setapak lagi ke hadapandengan pembukaan rasmi makmalbaharu bagi Eco Marathon Sains,Teknologi dan Inovasi (STI), danpelancaran kenderaan perlumbaanPahlawan III, serta menerima pakaisekolah pertama di bawah 'UTB'sBridging for Hopes of Tomorrow(BRIGHT): Adoption of SchoolProgramme'.

Pembukaan rasmi makmal tersebutdisempurnakan oleh tetamu kehormat,Naib Canselor UTB, Profesor Dr.Dayang Hajah Zohrah binti HajiSulaiman yang berlangsung di BilikG09, Bangunan Fasa Pertama UTB,di sini.

Makmal itu bertujuan menyediakan

asas fizikal bagi pasukan ShellEco Marathon UTB untukmenyelenggarakan kenderaanprototaip mereka, iaitu Pahlawan III,yang mana kenderaan tersebut akanbersaing dalam Pertandingan ShellEco Marathon Asia (SEMA) 2017yang akan berlangsung di Singapuradari 16 - 19 Mac 2017.

Kenderaan prototaip Pahlawan IIIadalah versi yang lebih baik dan halusdaripada Pahlawan III yang bertandingdi SEMA 2016 di Manila tahun lalu,di mana kedua-dua kenderaanyang direka adalah rekaan pelajarpasukan berkenaan, dan pada tahun inipasukan UTB terdiri daripada limaorang pelajar tahun akhir jurusanHND Kejuruteraan Mekanikal dandua orang pelajar tahun tiga

Sarjana Muda (Kepujian) dalamKejuruteraan Mekatronik.

Penyertaan dalam pertandingan itumemberi peluang kepada merekauntuk menggunakan pengetahuankejuruteraan dan kemahiran yang telahdiperolehi semasa pengajian merekadan membangunkan lifeskills yangberharga seperti kerja berpasukan,penyelesaian masalah, komunikasi danmenggunakan kreativiti dan inovasi.

Shell Eco-Marathon adalah satupertandingan unik yang mencabarpelajar di seluruh dunia untukmereka bentuk, membina danmemandu kereta yang paling cekaptenaga (energy efficient).

Diadakan sebagai acara tahunandi Asia, Amerika dan Eropah,pertandingan itu dibahagikankepada dua kategori, iaitu KategoriPrototaip dan Kategori Konsep Urban,di mana UTB akan bersaing dalamKategori Prototaip.

Jenis Prototaip adalah untuk

kenderaan kecekapan maksimumdengan sekatan saiz minimum,manakala bagi Konsep Urban adalahuntuk kenderaan hidrogen-elektrikdiperbuat daripada bahan alamsekitar yang mempunyai kesanyang rendah dengan pelepasan sifarpengangkutan harian.

Dalam pada itu, UTB buatpertama kalinya juga secara rasmimengguna pakai Sekolah MenengahSufri Bolkiah di bawah programUTB BRIGHT, iaitu 'Adoptionof School Programme' untuktempoh dua tahun.

Pada majlis tersebut NaibCanselor turut menyampaikan sijilpenyertaan kepada PengetuaSekolah Menengah Sufri Bolkiah,Dayangku Hajah Norahizan bintiPengiran Haji Bungsu.

Program BRIGHT diperkenalkansebagai inisiatif strategik penglibatanmasyarakat untuk membantu membinamodal sains yang kukuh dalam

kalangan pelajar di sekolah-sekolahmenengah, dan guru-guru peringkat diuniversiti bagi membangunkanpemahaman yang lebih mendalamtentang Sains, Kejuruteraan,Teknologi, dan Matematik (STEM) diBrunei Darussalam.

Dr. Dayang Sharina Yunos,Penyelaras Profesional KemajuanUTB sebagai Penyelaras programBRIGHT menjelaskan bahawaBRIGHT menawarkan laluanberstruktur untuk UTB bekerja rapatdengan pelajar, dan guru-guru darisekolah-sekolah yang dipilih.

BRIGHT mengandungi limaprogram : 'Students Alumni CareerDay', yang mana pelajar akanmendapat peluang untuk bertemugraduan dan bekerja secaraprofesional untuk menarik pelajar danmendedahkan mereka peluang kerjayadalam bidang sains dan kejuruteraan.

Bagi 'Masterclasses' pula parapelajar akan mengikuti kuliah danmengambil bahagian di dalamsebarang aktiviti makmal untukmenguji mereka menyelesaikanmasalah dan kemahiran bekerja,sementara 'Students Mentors' ialahpelajar UTB akan membantu danmengadakan pelbagai aktiviti yangberkaitan.

Manakala bagi 'Science andTechnology Club Support' pulauntuk menyokong guru dalammembina Kelab-kelab Sains danTeknologi untuk memberi inspirasikepada pelajar untuk meneruskandengan mata pelajaran sains dankerjaya; dan 'Professional Workshopfor Teachers' dibukakan untukscience-based teachers yangmempunyai peluang untuk bekerjabersama-sama ahli-ahli sains danjurutera dari ahli akademik danindustri terkemuka dalam sama-samabekerjasama merancang sertaberkongsi amalan terbaik dalampendidikan antara satu sama lain.

Menjunjung kasih keprihatinan raja

BANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 3 Februari. - Penempatanbagi para penjaja tanaman hujungminggu di Letak Kereta Beratapsetentunya memberikan keselesaankepada para pengunjung ke petakyang berwajah baharu.

Syukur Alhamdulillah, itu ucapanpara penjaja yang ditemui semasapendekatan Pelita Brunei ke petakjualan di kawasan tempat letak keretaberhampiran Pasar Pelbagai BaranganGadong, di sini.

Keceriaan wajah penjaja terbuktidengan persekitaran baharu yangsetentunya memberi satu keselesaanberbanding sebelumnya.

Sepasang suami isteri dari KampungKulapis, Awang Haji Lamat bin HajiAnggas, 66, dan Dayang Hajah Subohbinti Haji Momin, 60, berasa gembiradengan tempat jualan yang lebih baikdi samping dapat menghirup udara

yang nyaman dan bersih.Mereka yang sudah berjaja lebih

tiga tahun di kawasan itu jugamenceritakan, sebelum ini kawasanmereka mencari rezeki itu agak basahdan lembik sehingga menimbulkanbau yang kurang menyenangkan.

Walaupun beroperasi setiap hujungminggu, namun peluang ini tetapdimanfaatkan oleh golongan mudadalam sama-sama berjinak-jinakdalam dunia perdagangan.

Dayang Fazrin binti Jumat, 27, yangberjaja di gerai petak BH142 itu mulaaktif berniaga semenjak selesaimenduduki Peperiksaan Peringkat'O' sekitar tahun 2006 dan mulaberjinak-jinak membantu ibunya yangsudah berjaja lebih 30 tahun.

Beliau yang berasal dari KampungTanjong Nangka itu kini masih aktifberjaja setiap Jumaat dan Ahadwalaupun masih menjalani pengajiandi Universiti Teknologi Brunei dalamjurusan Bachelor of Business inAccounting & Information System.

Katanya, keadaan sekarang lebihbaik daripada sebelumnya yang manadi tempat lama terpaksa merekamembawa payung besar untukberlindung berikutan kawasanyang agak terhad.

Persekitaran yang lebih 'mesra alam'itu juga dapat dirasa oleh Awang HajiBaharin bin Dato Paduka Haji Bahar,berasal dari Kampung Lamunin yangsudah lama menceburkan diri dalamdunia perniagaan itu.

Penjaja yang berniagabermacam-macam baja itu jugaberasa seronok dengan ukuranpetak beratap yang lebih besar danbaginya bukan sahaja memudahkanbagi para peniaga malah kepadapara pelanggan yang datang memilihbarangan yang mereka kehendaki.

Para penjaja tanaman hujungminggu sangat bersyukur dikurniakanseorang raja yang sangat mengambil

peduli akan kesejahteraan rakyatdan penduduknya dan menjunjungsetinggi-tinggi penghargaan terimakasih serta mendoakan semogaKebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultan danYang Di-Pertuan Negara BruneiDarussalam berserta kerabat bagindaakan dikurniakan kesihatan yangberterusan dan sentiasa dalamlindungan Allah jua.

Page 18: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017 19NASIONAL

Siaran Akhbar dan Foto :Jabatan Tenaga dan Perindustrian, Jabatan Perdana Menteri

KETUA Kampung Mata-Mata Gadong, Awang Haji Metali bin Haji Kamis (kanan)menyampaikan cenderahati kepada Dayang Nurul Diyana binti Abdullah Rusiana.

Oleh : Rohani Haji Abdul HamidFoto : Mohd. Zul-Izzi Haji Duraman

Siaran Akhbar dan Foto :Bank Islam Brunei Darussalam

ANTARA kakitangan Bank Islam Brunei Darussalam yang dianugerahkan Sijil Kelayakan dalam Perbankan Islam (CQIF)Pengurusan Harta ketika bergambar ramai.

PERKHIDMATAN Kaunter di JobCentre Brunei yang dibuka setiap hari Isnin hinggaSabtu beralamat di Bekas Bangunan BINA KM 8, Jalan Perindustrian Kampung Beribi,Bandar Seri Begawan, BE1118, Negara Brunei Darussalam.

Mulakan operasi bantu pencari kerja tempatan

BANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 3 Februari. - Jabatan Tenagadan Perindustrian di Jabatan PerdanaMenteri (EIDPMO) mengumumkanbahawa JobCentre Brunei (JCB) telahsecara rasmi memulakan operasinyapada 11 Januari 2017 dan dibukakepada semua pencari kerja dansyarikat-syarikat tempatan.

JCB berusaha untuk menjadi'One-Stop Career Center', di manapara pencari kerja tempatanboleh menggunakan perkhidmatanyang disediakan untuk membantumeningkatkan pekerjaan dankebolehpasaran mereka dalam pasarankerja, di mana syarikat-syarikatswasta boleh menggunakannyabagi kemudahan proses pengambilanpekerja tempatan.

Peningkatan JCB merupakan salahsatu tindakan yang dikemukakan olehMajlis Perancangan Tenaga Manusiabagi menangani isu-isu pemadanankerja (job matching) kepada pencarikerja tempatan selain memberikanbantuan pada syarikat-syarikat swastamencari bakat kerja.

Untuk menggunakan perkhidmatandan kemudahan yang ada, para pencarikerja tempatan perlu mendaftar dalamtalian di www.jobcentrebrunei.gov.bn.JCB adalah platform untuk proses

mencari kerja, di mana pencarikerja tempatan boleh bertanyakanmengenai keperluan pekerjaan danpenerangan mengenai kekosonganjawatan dalam sektor swasta yangsebanding dengan kelayakan parapencari kerja tempatan.

Para pencari kerja tempatanjuga boleh berhubung terus keKaunter Pendaftaran di JCB bagisebarang pertanyaan yang diperlukanselain Kiosk layan sendiri bagi merekayang celik IT.

Perkhidmatan lain termasuklahadanya Sesi Kaunseling untukmembantu pencari kerja menentukanhala tuju kerjaya yang sesuai danmeningkatkan pekerjaan dan keboleh-pasaran mereka dalam pekerjaantempatan pasaran. Peningkatankemahiran program yang ditawarkantermasuk 'Penulisan CV dan TipTemu Duga', 'Digital Literacy' danpelbagai ceramah motivasi daripadaindividu yang cemerlang. Pencarikerja tempatan juga berpeluangmengadakan perbincangan denganJCB berkaitan peluang-peluangperantisan yang bersesuaian.

Selain daripada program-programdan perkhidmatan, JCB jugamemberikan peluang kepada parapencari kerja menjalani latihan dalam

talian, terutamanya bagi merekayang tidak mempunyai kemudahankomputer di rumah. JCB jugamenyediakan bilik temu duga,mesyuarat dan kemudahan-kemudahan auditorium untukPerusahaan Mikro, Kecil danSederhana untuk digunakan bagiproses aktiviti berkaitan pengambilanpembangunan pencari kerja tempatandan penglibatan kakitangan.

Di samping menyediakanperkhidmatan kepada pencari kerja,JCB juga berfungsi sebagai agensipemantauan bagi pendaftaranmandatori syarikat, jawatan kosongdi sektor swasta dan pencari

kerja tempatan yang diharapkandapat meningkatkan kecekapanpengambilan pekerja tempatan dalamsektor swasta. Kaunter Pendaftaranturut disediakan kepada syarikat-syarikat swasta untuk terusmendaftar ke sistem yangdisediakan dan seterusnya mengiklan-kan jawatan kosong.

Sebelum sebarang permohonanuntuk 'Permit Pekerja Asing' (LPA)dibuat, semua pekerjaan di sektorswasta adalah terlebih dahuludiiklankan dalam Sistem JCB. Iniadalah untuk memberi peluangpekerjaan kepada pencari kerjatempatan yang berdaftar dalam

Sistem JCB.Bermula 1 Februari 2017, waktu

operasi Perkhidmatan Kaunterdi JCB ialah setiap Isninhingga Sabtu bermula jam 8.00 pagihingga 11.45 pagi kecualiJumaat bermula jam 8.00 pagihingga 11.30 pagi dan pada sebelahpetang dari jam 2.00 petanghingga 4.00 petang di bekasBangunan BINA KM 8, JalanPerindustrian Kampung Beribi,Bandar Seri Begawan, BE1118,Negara Brunei Darussalam.

JCB juga boleh diaksesmelalui laman sesawang diwww.jobcentrebrunei.gov.bn.

Pilih Islam sebagai pegangan hidupBANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 3 Februari. - Sinar Islamterus berkembang di bumiBrunei Darussalam apabilaseorang perempuan warga Filipinamelafazkan ikrar Islamnya padaMajlis Pengislaman yangberlangsung di rumah kediamanAwang Haji Othman bin HajiMohd. Noor di Kampung Mata-MataGadong, di sini.

Sheila Mae Vasquez Rusiana, yangsebelum ini menganut agamaKatolik, telah memilih nama Islamnyasebagai Dayang Nurul Diyana bintiAbdullah Rusiana.

Hadir selaku tetamu kehormatmajlis, Ketua Kampung Mata-MataGadong, Awang Haji Metali binHaji Kamis.

Majlis diserikan dengan DikirMarhaban dan menabur bunga rampaikepada saudara baharu yang diraikandan diakhiri dengan penyampaiancenderahati dari tetamu kehormatkepada saudara baharu tersebut.

Setiap mualaf yang baru memelukagama Islam dikehendaki untukmengikuti kursus yang dianjurkanoleh Pusat Da'wah Islamiah (PDI),antaranya Kursus BimbinganPengenalan Islam selama 10 haridan Kursus Skim Bimbingan Asas

selama 14 hari, di samping KursusSkim Bimbingan Lanjutan 1 dan 2

di PDI Kampung Pulaie dekatibu negara.

Tingkat keupayaan pengurusan perundingan Harta Islam

BANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 3 Februari. - Seramai20 kakitangan BIBD telahdianugerahkan Sijil Kelayakandalam Perbankan Islam (CQIF)Pengurusan Harta.

Pensijilan bertauliah tersebut

adalah untuk meningkatkankeupayaan BIBD bagi menyediakanpengurusan perundingan HartaIslam yang lebih baik untuk parapelanggannya.

Menurut Siaran Akhbar BIBD,pada masa yang sama, usaha-

usaha itu juga menyokong pelanpembangunan jangka panjangBrunei untuk menjadi sebuahnegara yang diiktiraf secarameluas untuk pencapaianrakyatnya berpendidikan tinggiserta berkemahiran tinggi denganmewujudkan profesional bertarafdunia.

CQIF merupakan program

peringkat lanjutan di bawahIslamic Banking and FinanceInstitute Malaysia (IBFIM's)Islamic Financial QualificationsFramework and Progression Route.

Untuk menyertai kursustersebut, pekerja BIBD juga mestimelaksanakan program pensijilanselama lapan bulan untuk menjadiseorang perancang Kewangan Islam

Berkelayakan (IFP).BIBD kini mempunyai 42 pasukan

perancang yang disahkan IFP, yangmana empat kesemuanya adalahChartered Financial Consultants(ChFC), bilangan yang sentiasaberkembang dengan lebih ramaikakitangan BIBD mendaftaruntuk menjadi perancang kewanganyang berkelayakan.

Page 19: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 201720 NASIONAL

Oleh : Aimi SaniFoto : Dk. Nur Hafilah Pg. Osman

TAKLIMAT disampaikan olehPenolong Pengarah Perancangan,Perkembangan dan PenyelidikanKementerian Pendidikan, Dr. Awang HajiAshri bin Haji Ahmad.

Berita dan Foto : Haji Ariffin Mohamad Noor / Morshidi

PARA pemimpin sekolah bergambar ramai bersama tetamu kehormat.

SEBAHAGIAN daripada pemimpin-pemimpin sekolah semasa menjalankan aktiviti.

KETUA bagi Kluster 2, Awang HajiMetussin bin Haji Jais semasa ditemu bualPelita Brunei.

SEBAHAGIAN daripada pengetua dan penyelaras sekolah yang hadirke Taklimat PISA.

World Cafe Session landasan perkongsian ilmu dan kemahiran

BERAKAS, Rabu, 1 Februari -Program World Cafe Session 2017merupakan satu wadah dalammembekalkan para pemimpin sekolah

dengan ilmu serta kemahiran.Sebagai satu wadah dalam

membekalkan para pemimpin sekolahdengan ilmu serta kemahiran, satu

program yang dinamakan World CafeSession 2017 telah diadakan.

Program bertemakan 'MemimpinSekolah Abad Ke-21 denganKecekapan dan Kapasiti' yangdiungkayahkan oleh JawatankuasaPemimpin-Pemimpin SekolahKluster 2 dan disokongoleh Jabatan Sekolah-Sekolah,Kementerian Pendidikan berlangsungdi Dewan Utama P1, KementerianPendidikan, di sini.

Program setengah hari itumensasarkan penyertaan daripadapemimpin-pemimpin sekolahrendah, sekolah menengah danPusat Tingkatan Enam dalam tadahanKluster 2 serta turut disertai olehketua-ketua dari kluster lainnya.

Dalam program berkenaanmenyaksikan pembentangan dua tajukutama, iaitu Understanding the basic ofProfessional Learning Community(PLC) yang telah disampaikanoleh Guru Besar Sekolah RendahMulaut, Dr. Dayang Nadiah bintiHaji Mohamad Noor, manakalaPengetua Sekolah Menengah Masin,Mr. Ivan Moore menyampaikan

pembentangan bertajuk GrowthMind Sets.

Hadir selaku tetamu kehormat ialahPegawai Tugas-Tugas Khas Kanan(Profesional), Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan,Dayang Marina Chek binti Bujang.

Terdahulu, Ketua bagi Kluster 2,Awang Haji Metussin bin Haji Jaissemasa ditemu bual Pelita Bruneimenyatakan bahawa program inibertujuan sebagai sebuah wadah bagibertukar maklumat dan ilmu sertadihasratkan menjadi sebuah landasanbagi percambahan fikiran dalamsama-sama meningkat prestasi secaraprofesional, di samping mengeratkansilaturahim dalam kalanganpemimpin-pemimpin sekolah dalamsuasana yang dinamik serta diisidengan pelbagai aktiviti-aktiviti danpendekatan yang kreatif.

Menurut beliau lagi, programtersebut mengumpulkanpemimpin-pemimpin lebih dari27 buah sekolah dan berharap parapemimpin-pemimpin sekolah akanmemperolehi sesuatu yang bergunahasil perkongsian untuk dimanfaatkan

di sekolah masing-masing.Pada akhir program seramai 65

peserta program turut menerima sijildaripada tetamu kehormat.

Tingkat kecekapan proses pengumpulan data

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu,1 Februari. - Kementerian Pendidikanmelalui Jawatankuasa KerjaKumpulan Bertindak KementerianPendidikan (MPTF) di bawahpengendalian pihak Organisation forEconomic Co-Operation andDevelopment (OECD) akanmelaksanakan Programme forInternational Student Assessment(PISA) Field Trial bermula bulanApril hingga Mei 2017.

Sehubungan itu, satu taklimattelah diadakan bersama denganPengetua-pengetua dan PenyelarasSekolah bagi sekolah-sekolah dibawah Kementerian Hal Ehwal Ugama(KHEU), sekolah-sekolah swastadan antarabangsa yang mengambiltempat di Mini Auditorium, SekolahMenengah Arab Katok.

Taklimat telah disampaikan olehPenolong Pengarah Perancangan,Perkembangan dan PenyelidikanKementerian Pendidikan, Dr. AwangHaji Ashri bin Haji Ahmad selakuKetua Jawatankuasa Kerja PersediaanPenilaian PISA (PISA AssessmentReadiness - PAR).

Antara tujuan utama taklimatialah bagi memberi pemahamankepada pengetua-pengetua dan

penyelaras sekolah mengenaipelaksanaan Computer-BasedAssessment (CBA) bagi PISA FieldTrial di sekolah-sekolah.

Sebanyak 28 buah sekolahmenengah dan maktab di bawahKementerian Pendidikan, KHEU,sekolah swasta dan juga sekolahantarabangsa akan menyertai PISAField Trial ini.

Manakala objektif utamaPISA Field Trial ialah untukmendapatkan maklumat pentingoperasi (survey operations), kualitiinstrumen, prestasi keseluruhanplatform penghantaran komputerdan item psikometrik bagi semuanegara yang menyertai PISA 2018.

Secara kolektif, isu-isu dan dapatandari PISA Field Trial itu nantiakan digunakan untuk meningkatkankecekapan proses pengumpulan datadan kualiti pelaksanaan secarakeseluruhan bagi PISA 2018 nanti.

Taklimat tersebut diharap akandapat dikongsikan dan diguna pakaibagi membantu pihak sekolah dalampersediaan dengan lebih teratur danmengikut piawaian OECD.

Taklimat berkenaan juga telahdiadakan bagi Pengetua-pengetuadan Penyelaras Sekolah bagi

sekolah-sekolah menengah danmaktab kerajaan di bawahKluster 1 hingga Kluster 6 pada21 Januari 2017.

PISA adalah penilaian antarabangsabagi pelajar-pelajar berumur 15 tahunyang dijalankan sekali bagi setiaptiga tahun serta dapat mengukurpencapaian pendidikan negara danbukannya pencapaian pelajarsecara individu. Penilaian PISA2018 akan dijalankan pada bulanApril 2018.

Page 20: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017 21RENCANA

Kampung BelimbingSiap siaga hadapi cabaran

ke arah kesempurnaanmasyarakat

Rencana dan Foto :Hezlinawati Haji Abdul Karim

KETUA Kampung Belimbing, Awang Haji Gapor @Haji Md. Daud bin Karim.

MERCU tanda Kampung Belimbing.

TAHUKAH awda buah TampoiBelimbing? Mempunyai pohon pokokyang besar dengan lilitan kira-kira

empat pemaluk, buah ini berwarna coklatmuda seperti buah Tampoi dan bentuknyaserupa dengan buah Belimbing Buluh danberbelibit di sekelilingnya. Pohonnya sangatganjil kerana bersisik, di mana pada satuketika dahulu, pada sebuah kampung hanyasepohon saja yang tumbuh menjadikan parapenduduk kampung sepakat untuk namakampung berkenaan sebagai 'KampungBelimbing'.

Kampung Belimbing merupakan sebuahkampung yang terkandung di dalam MukimKota Batu. Kampung ini termasuk dalamkawasan Bandar Seri Begawan dan terletak5.5 kilometer dari Bandar. Untuk berkunjungke kampung ini, kita boleh melalui JalanSubok dan juga Jalan Kebangsaan / SungaiAkar. Kampung ini bersempadan denganKampung Sungai Akar di sebelah Utara,Kampung Sungai Belukut, Kampung Serdangdan Kampung Sungai Matan di sebelahTimur, manakala Kampung Subok disebelah Selatan.

Dengan moto 'Hidup berkampung,bermasyarakat, bernegara, pupuk muafakatmembawa berkat, hidup sejahtera', kampungtersebut terus berkembang majudengan visi 'Keluarga riang, masyarakatcemerlang, kampung terbilang' dan misinya'Sentiasa bersiap siaga dalam mendepaniberbagai cabaran ke arah kesempurnaanmasyarakat', Kampung Belimbing,sepertimana kampung-kampung lain dinegara ini, tidak ketinggalan dalam menerimakemudahan asas yang disediakan olehkerajaan seperti masjid, jalan raya, bekalanair dan elektrik serta telefon. Tidak kurangmenariknya juga, kampung ini mempunyailagunya yang tersendiri, iaitu 'MajuKampungku, Kampung Belimbing'.

KEJAYAAN KAMPUNGDiterajui di bawah kepimpinan Ketua

Kampung, Awang Haji Gapor @ HajiMd. Daud bin Karim yang dilantik menjadiKetua Kampung Belimbing sejak Tahun 2005dan pernah dilantik menjadi Ahli MajlisMesyuarat Negara sejak Jun 2011 hinggaOgos 2016, Kampung Belimbing terus

mencapai kejayaan dari setahun ke setahun.Antara kejayaan yang dicapai oleh kampungberkenaan adalah penghargaan PertamaAnugerah Kampung Cemerlang Kali Ke-3 padaTahun 2014 dan menerima hadiah penyertaan2012. Pernah menjadi johan Lanskip terbersih(bukan kerajaan anjuran Lembaga BandaranBandar Seri Begawan) sempena PenukaranBandar Brunei menjadi Bandar Seri Begawanpada bulan November 2014 dan naib johanPertandingan Koir sempena Hari KebangsaanNegara Brunei Darussalam anjuran JabatanPenerangan, Jabatan Perdana Menteri pada bulanJanuari 2016. Manakala salah seorang ahli BiroBelia MPK Belimbing telah mengharumkannama negara setelah menjadi johan MusabaqahTilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsaanjuran Moscow, Rusia pada bulan September2014 selain pernah menjadi naib johanMusabaqah Tilawah Al-Quran PeringkatKebangsaan pada Tahun 2014 dan 2016.

SOKONG PRODUK KAMPUNGKampung Belimbing setakat ini belum

mempunyai produk khusus di bawah programSatu Kampung Satu Produk (1K1P) selainHiking ViIlage. Namun, menurut Awang HajiGapor, Kampung Belimbing tidak kendur-kendurberusaha mengangkat produk-produk yangdihasilkan oleh para penduduk kampung untukdiketengahkan kepada orang ramai. Antaraproduk-produk kampung yang diusahakan olehpenduduk kampung tersebut termasuklah hasilkraf tangan, anyaman, pembuatan gasing, madukelulut dan sebagainya. Produk-produk yangmendapat sambutan menggalakkan baik daripadapenduduk tempatan mahupun para pelancong ituditempatkan di beberapa lokasi tertentu, selainmenyertai ekspo-ekspo yang dikendalikan olehJabatan Daerah di bawah Kementerian HalEhwal Dalam Negeri.

JALIN KERJASAMABagi menjayakan aktiviti-aktiviti di kampung

berkenaan, MPK Belimbing menjalin kerjasamadengan beberapa buah sektor kerajaan, iaitudengan Kementerian Kesihatan, Jabatan Radiodan Televisyen Brunei, Jabatan Biro KawalanNarkotik, Jabatan Penerangan serta Jabatan Beliadan Sukan. Selain itu, MPK Belimbing jugaberganding bahu dengan pertubuhan-pertubuhanbukan kerajaan seperti Persekutuan Pengakap,Persatuan Bulan Sabit Merah, PersatuanSMARTER, BIBD dan sebagainya.Jalinan kerjasama sedemikian sememangnyadialu-alukan ke arah mencapai tujuan danmendapat manfaat bersama.

PENGLIBATANPENDUDUK KAMPUNG

Menyentuh mengenai penglibatan parapenduduk kampung dalam aktiviti-aktiviti yangdikendalikan oleh kampung berkenaan, AwangHaji Gapor menjelaskan beberapa komponenpenting, iaitu golongan belia, warga emas dandewasa saling berganding bahu dan bekerjasamadalam mengadakan apa jua aktiviti yangdikendalikan oleh MPK Belimbing. Antaraaktiviti yang dikendalikan ialah bergotong-royong membersihkan kawasan tepi-tepi jalan,yang mana aktiviti seumpama ini seharusnyadiberikan pujian, yang mana aktiviti sedemikianmenunjukkan bahawa para penduduk kampungtidak bersandarkan pada bantuan kerajaansemata-mata untuk mencantikkan kawasankampung masing-masing malahan mengambilinisiatif tersendiri ke arah membisaikan lagikawasan tempat tinggal mereka. Dalam erti katalain mereka bersama-sama menjaga keindahankampung, di mana ia juga merupakansalah satu tanggungjawab penduduk kampungitu sendiri.

TAMAN RIADAH TASIK SARUBINGKampung Belimbing mempunyai beberapa

kawasan menarik dan bersejarah untukdikunjungi. Salah satu darinya ialah TasikSarubing, di mana mengikut cerita daripadaorang-orang tua terdahulu bahawa kawasan iniialah tempat orang berpadi. Kawasan ini muladibuka / dirantis oleh beberapa orang penduduk

Kampung Belimbing dan seterusnya diusahakanmembuat trek / laluan dan mula dibuka pada25 Disember 2009. Dari sejak tahun tersebutTasik Sarubing mendapat perhatian orang ramaidan telah dibuka kepada orang ramai dalam acaraPesta Pancing Air Tawar.

Tasik Sarubing telah dirasmikan oleh MenteriHal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat PehinUdana Khatib Dato Paduka Seri Setia UstazAwang Haji Badaruddin bin Pengarah DatoPaduka Haji Othman pada 9 Safar 1432 Hijrahbersamaan 14 Januari 2011 Masihi dan menjadi'Taman Riadah Tasik Sarubing'.

Taman Riadah Tasik Sarubing terletakberhadapan Klinik Kampung Belimbing danberhadapan dengan Jalan Utama, berkeluasan15 ekar serta mempunyai jarak laluan joging 450meter. Trek laluan joging di antara TamanRekreasi Bukit Markucing dan Taman RiadahTasik Sarubing telah disatukan dengan kejauhanempat perpuluhan tujuh kilometer (pergi / balik).Trek laluan joging ini juga telah pun ditembusidari Taman Riadah Tasik Sarubing hinggamenuju ke Taman Tasek Lama, BandarSeri Begawan dengan kejauhan lebih kuranglapan hingga sembilan kilometer.

PERANCANGAN / HARAPANSebagai perancangan masa depan, beliau

menjelaskan pihak MPK merancang untukmenghidupkan semula hadiah galakan pelajarbagi pelajar-pelajar di bawah KampungBelimbing yang berjaya dalam Peperiksaan'A' Level, 'O' Level, PSR malahan juga SijilSekolah-Sekolah Rendah Ugama (SSSRU).

Setelah pemilihan AJK bagi Sesi 2016 - 2021,Awang Haji Gapor berharap agar

golongan belia mahupun wanita di kampungberkenaan akan sama-sama melipatgandakanusaha mereka untuk memajukan lagi KampungBelimbing. Tidak lupa juga kepada BiroWanita MPK Belimbing yang telahmemainkan peranan penting dalammengetengahkan lagi kampung tersebutmelalui penyertaan di beberapa peraduanseperti tausyeh, koir dan sebagainya hinggaterciptanya lagu khas MPK Belimbing, iaitu'Maju Kampungku, Kampung Belimbing'.

LAGU : MAJU KAMPUNGKU,KAMPUNG BELIMBING

Kampung Belimbing kampung tercintaSejahtera dan bermuafakat

Keluarga Riang, Masyarakat Cemerlang,Kampung Terbilang

Itulah visi kami

Kamilah warga Kampung BelimbingBersiap siaga mendepani cabaranKe arah kesempurnaan masyarakat

Sebagai pemangkin generasi masa depan

Bersatu padu, bekerjasamaMenanai semangat waja

Membangun kemajuannya…

Majulah kampungku terus majuKekalkan perpaduan, pelihara

keharmonianSentiasa bergerak bersama

Demi kecemerlangan kampungku

Page 21: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 201722 NASIONAL

Berita dan Foto : Noraisah Muhammed

AHLI Majlis Mesyuarat Negara, YangBerhormat Awang Haji Abdul Hamid binHaji Mumin, selaku Penghulu MukimLiang ketika ditemu bual Pelita Brunei.

SALAH sebuah rumah mangsa yang terlibat dalam banjir.

Oleh : Khartini HamirFoto : Hernie Suliana Haji Othman

ROMBONGAN dari Jabatan Penerangan bergambar ramai bersama penuntut serta tenaga-tenaga pengajar di Sekolah Sukan selepas Jerayawara Kenali ASEAN berakhir.

Barigakan maklumat asas ASEANBERAKAS, Rabu, 1 Februari. -Para penuntut di negara terusditingkatkan tentang perkembangannegara di mata serantau khasnyamelalui Jerayawara Kenali ASEANyang dianjurkan oleh JabatanPenerangan, melalui Unit Hal EhwalAntarabangsa selaku Sekretariatbagi Jawatankuasa Kecil Penerangan

ASEAN-COCI diadakan di DewanSekolah Sukan, di sini.

Menghadiri jerayawara tersebutialah Pengetua Sekolah Sukan,Dayang Umi Kalthum binti HajiAbdul Rahim selaku tetamukehormat majlis.

Hadir sama pegawai-pegawaikanan, guru-guru dari Sekolah Sukan

serta 40 penuntut dari Tahun 7, Tahun8 dan Tahun 9 sekolah berkenaan.

Jerayawara dihasratkan untukmeningkatkan kesedaran danpengetahuan penuntut-penuntutsekolah mengenai ASEAN, selainuntuk mengenal pasti sejauh manapara penuntut mengetahui tentangASEAN dan peranan organisasiini dalam membangun negara-negaraanggota.

Selain bertujuan untukmembarigakan serta membuatpendedahan meluas mengenai

maklumat asas berkaitan ASEANkepada penuntut-penuntut sekolahmenengah di negara ini kerana merekaadalah golongan penting dalammemangkin hala tuju negara ini.

Taklimat tersebut juga dapatmenanamkan kesedaran dan rasamilik dalam kalangan para penuntutsekolah sebagai satu masyarakatASEAN, selaras dengan MotoASEAN : Satu Visi, Satu Identiti,Satu Komuniti (One Vision, OneIdentity, One Community).

Pada jerayawara tersebut juga

diteruskan dengan taklimat mengenaimaklumat Wawasan Brunei 2035 yangwajar diketahui oleh para penuntutmengenai strategi-strategi yang telahdirancang.

Ia dapat meningkatkankesedaran penuntut-penuntut tentangperkembangan negara di mata serantauserta menjadi pencetus semangat bagimereka agar dengan lebih gigih untukmemajukan tanah air agar Wawasan2035 dapat direalisasikan.

Taklimat Kenali ASEANdisampaikan oleh pegawai-pegawaidari Unit Hal Ehwal Antarabangsa,Jabatan Penerangan.

Pada sesi jerayawara itu jugadiadakan Kuiz ASEAN, yang mana10 orang penuntut yang berjayamenjawab soalan kuiz tersebutmenerima hadiah masing-masingyang disampaikan oleh PengetuaSekolah Sukan.

Program ini adalah salah satu usahaberterusan Jabatan Penerangan dalammenyuntik semangat patriotisme dansifat perpaduan (ASEAN-ness) dalamkalangan penuntut-penuntut dalamsama-sama menghayati fungsi sertatujuan ASEAN ditubuhkan jugadalam masa yang sama dan dalammengukuhkan hubungan di antaraJabatan Penerangan denganmasyarakat khususnya penuntut-penuntut di Negara BruneiDarussalam.

Sebahagian kawasanSeria ditenggelami banjir

KUALA BELAIT, Rabu, 1 Februari. -Hujan yang bermula dari pukul 2.00pagi malam semalam berterusan tanpahenti-henti telah menyebabkan banjirberlaku di kawasan-kawasan rendahdan menjejaskan beberapa tempat diDaerah Belait, tetapi tidak melibatkankehilangan nyawa.

Antara tempat dan kawasanyang terjejas termasuklah JalanSeria, Jalan Jaya Negara, Jalan PuteriBrunei, Jalan Panglima, JalanSinga Menteri, Jalan Sungai Pandan,kawasan Panaga dan di sepanjangkawasan Terminal Shell di Seria.

Selain itu, kawasan SekolahUgama Paduka Seri Begawan SultanOmar 'Ali Saifuddien, Kuala Belaitdan Sekolah Rendah Panaga adalahantara sekolah kerajaan yang

terjejas dan terpaksa ditutupsementara setelah ditenggelami airterutama di Sekolah Rendah Panagayang berdekatan dengan sungaiyang mendatangkan bahaya.

Ekoran dari hujan lebat danair pasang turut menjejaskan disebahagian Kampung Lumutditenggelami air yang melibatkanbeberapa buah rumah apabila airdari Sungai Kuru, Lumut melimpahsehingga banjir.

Kejadian seumpamanya itu barupernah berlaku dan memeranjatkanpenduduk kampung berdekatanyang sudah lebih dari 22 tahunbermastautin di sana.

Tindakan memantau sertamenyelamat keadaan segera diambiloleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara,

Yang Berhormat Awang HajiAbdul Hamid bin Haji Mumin,selaku Penghulu Mukim Liangdan mendapat bantuan serta perhatiansegera dari agensi-agensi kerajaanyang lain termasuk Jabatan Bombadan Penyelamat, Jabatan Elektrik,Jabatan Pembangunan Masyarakat(JAPEM) dan lain-lain.

Semasa ditemu bual oleh PelitaBrunei, Yang Berhormat menyatakantindakan segera diambil apabilalaporan diterima daripada merekayang terjejas dan segera bergegaske tempat-tempat yang ditimpamusibah.

Antara kawasan yang terjejasmelibatkan sebuah rumah yangterletak di Sungai Bakong, perumahansekitar kawasan Sekolah Politeknikdan di belakang Pusat KesihatanSungai Liang.

Pelita Brunei juga berkesempatanmenemu bual mangsa banjir

yang teruk terjejas, Awang Mohd. Hadibin Abdullah, pesara melahirkanrasa kebimbangan beliau mengenaikeadaan saliran di musim tengkujuhyang dihadapi dan berharap kerjasamadaripada pihak-pihak yang berwajibbagi sama-sama menanganinya.

Ekoran hujan lebat danbertembung dengan air pasang itutelah mengakibatkan banjir dan airyang berlimpah dari sungai berdekatantelah membanjiri rumah beliau yangdidiami bersama keluarga.

Dari kejadian itu, dua daripadabeberapa buah kereta beliau tidakdapat diselamatkan apabila dimasukiair dan tidak dapat dihidupkandan semua barang rumah di tingkatbawah rumahnya telah rosak setelahditenggelami air.

Buat sementara waktu, tindakantelah diambil oleh JAPEM dan akandiselenggara mengikut agensi-agensiyang bersesuaian.

AWANG Mohd. Hadi bin Abdullah ketikaditemu bual Pelita Brunei.

Page 22: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017 23NASIONAL

Oleh : Rohani Haji Abdul HamidFoto : Pg. Amirulnizam Pg. Haji Mohd. Ali

Pelajar Pusat Ehsan sertai kelas masakan

BENGKURONG, Khamis, 2Februari. - Para pelajar Pusat EhsanAl-Ameerah Al-Hajjah Maryam,Kampung Bengkurong berbesarhati dan gembira dapat menimbapengalaman dalam bidang masakandengan adanya kelas masakan yangdikendalikan oleh Pan & Wokberlangsung di pusat itu yang diketuaioleh Cef Lu Bee Li.

Hadir mengalu-alukan rombonganPan & Wok di sini ialah PemegangAmanah Eksekutif Pusat Ehsan,Pengiran Datin Hajah Noraini bintiPengiran Dipa Negara Laila DirajaPengiran Haji Abdul Momin.

Aktiviti memasak yang diadakan

pada sebelah pagi itu melibatkankira-kira 20 pelajar Pusat Ehsandengan bimbingan 11 staf Pan& Wok.

Acara tersebut dimulakan denganbacaan Surah Al-Fatihah danditeruskan dengan aktiviti memasakdan cara-cara menyediakan beberapamenu seperti roasted beef wrap, saladdan spinach scones.

Aktiviti seumpamanya sangatberguna dan sememangnyabermanfaat, khususnya bagi orangberkeperluan khas (OBK) dalammemberikan tunjuk ajar menyediakanmakanan ringan mereka.

Pusat Ehsan merupakan sebuah

pertubuhan atau organisasi bukankerajaan yang bukan untuk meraihkeuntungan juga pertubuhan yangberdedikasi bagi menyediakanpendidikan, latihan dan perkhidmatanpemulihan untuk individu dengankeperluan istimewa di NegaraBrunei Darussalam.

Pusat tersebut menerima pelbagaikeperluan khas yang terdiridari Gangguan Spektrum Autisme,Sindrom Down, BermasalahPenglihatan, Cerebral palsy,masalah pendengaran dan gangguanperkembangan yang lain.

Sehingga kini, pusat tersebutmemiliki lebih daripada 150 pelajaryang berdaftar di CawanganBengkurong dan 53 pelajar diKuala Belait dan ia bergantungpada sumbangan orang ramai danacara-acara mengumpul dana untukmengendalikan program-programyang dilaksanakan.

SEBAHAGIAN daripada penuntut Pusat Ehsan semasa membuat aktiviti sesimemasak Pan & Wok.

Majlis Kesejahteraan Masyarakat anjur forum

JERUDONG, Jumaat, 3 Februari. -Majlis Kesejahteraan Masyarakat(MKM) telah mengadakan ForumKebangsaan Kanak-kanak bertema 'InPersuit of Sustainable DevelopmentGoals (SDG) : Leave No ChildrenBehind' yang diadakan di HotelStarlodge, di sini.

Forum sehari itu dihadiri olehseramai 125 kanak-kanak dangolongan muda berusia di antara 13hingga 17 tahun dari keempat-empatdaerah di negara ini.

Hadir selaku tetamu kehormat danmerasmikan forum berkenaan,Timbalan Ketua Misi KedutaanAmerika Syarikat, Mark Dieker

bersama Yang Di-Pertua MKM,Datin Paduka Hajah Intan bintiHaji Mohd. Kassim juga selakuPesuruhjaya Brunei ASEANbagi Kanak-kanak serta pegawai-pegawai kanan kerajaan dan pihakKedutaan Amerika Syarikat.

Forum tersebut disampaikanoleh penceramah undangan, PakarPerlindungan Kanak-Kanak Kanandari Tabung Kanak-Kanak PBB(UNICEF Malaysia), Mr. PhennyKakama, mengenai SDG dariPerspektif Hak Kanak-kanak,manakala Mr. Graham Adiraseorang pelatih dari UNICEFThailand juga hadir untuk

melibatkan diri dengan kanak-kanak dan golongan muda diforum tersebut semasa sesiperbincangan berkumpulan.

Objektif forum adalah untukmeningkatkan kesedaran dalamkalangan kanak-kanak di BruneiDarussalam mengenai MatlamatPembangunan Mampan (SDG),khususnya matlamat yangberkaitan dengan kesejahteraankanak-kanak, mengumpulpandangan mereka mengenaibagaimana pelbagai pihak yangberkepentingan dalam SDG bolehmenyokong promosi danperlindungan hak kanak-kanakserta membincangkan sokongankanak-kanak melalui SDG tentangbagaimana mereka merancanguntuk membantu mencapaikejayaan tanpa perlu meninggalkanmana-mana pihak.

Melalui usaha seumpama itu,MKM dalam pada itu berjayamenerbitkan buku panduanbertajuk 'The World We Want'menerusi kebenaran dari pihakgerakan dari Amerika Latin danCaribbean, bahawa buku itumerupakan buku panduan padamatlamat SDG bagi golongankanak-kanak serta orang mudadan buku tersebut juga turutdigunakan semasa sesi perbincanganfokus secara berkumpulan semasaforum tersebut berlangsung.

Acara juga telah dapatdilaksanakan dengan jayanyamelalui hasil Small Grant Program dariKedutaan Amerika Syarikat di NegaraBrunei Darussalam yang telahdianugerahkan pada pihak MKMbagi melaksanakan Program SDGtersebut.

SDG telah menjadi agenda globalyang baharu dan berusaha untukmenjadikannya sesuatu yang saksama

dan inklusif seperti mana negara-negara di dunia termasuk BruneiDarussalam telah komited padaSDG untuk menggalakkanpertumbuhan ekonomi yang mampandan inklusif, pembangunan sosialdan perlindungan alam sekitaruntuk memberi manfaat kepadasemua, khususnya golongan kanak-kanak yang merupakan generasimasa hadapan.

Oleh : Khartini HamirFoto : Ampuan Haji Mahmud Ampuan Haji Tengah

Percubaan terjun dari bangunanhospital dapat dikawal

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 2 Februari. - Berikutandengan tersebarnya gambar di media sosial mengenai insidenseorang pesakit lelaki yang cuba untuk terjun dari sebuah tingkapbangunan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS),Kementerian Kesihatan dengan ini menjelaskan bahawa keadaantersebut telah dapat dikawal dengan baik oleh kakitangan dan pihaksekuriti hospital. Pesakit berkenaan pada masa ini berada dalam keadaanselamat dan sedang menerima rawatan lanjut di hospital yang sama.

Dalam hubungan ini, Kementerian Kesihatan dalam siaranakhbarnya menyeru orang ramai untuk tidak turut menyebarluaskanlagi gambar-gambar kejadian tersebut bagi menjaga dan menghormatipesakit berkenaan.

Siaran Akhbar : Kementerian Kesihatan

TIMBALAN Ketua Misi Kedutaan Amerika Syarikat, Mark Dieker bersama Yang Di-Pertua Majlis Kesejahteraan Masyarakat (MKM), Datin Paduka Hajah Intan binti Haji Mohd. Kassim juga selaku Pesuruhjaya Brunei ASEANbagi Kanak-kanak bergambar kenangan bersama peserta forum.

PARA peserta yang menghadiri forum berkenaan.

Page 23: pemedulian dikasihi rakyat - pelitabrunei.gov.bn Dokumen/2017/Febuari/pelitabrunei... · kaya dengan disiplin dan kaya dengan amanah dalam menjalankan tugas, sebagai cara untuk kita

24

KERJASAMA WUJUDKAN PERPADUAN ERAT, SUASANA AMAN DAN HARMONI

Oleh : Aimi SaniFoto : Hernie Suliana Haji Othman

BERITA-BERITA HARIAN BOLEH DIIKUTI DI LAMAN SESAWANG :www.pelitabrunei.gov.bn

SUKAN HARI SABTU 4 FEBRUARI 2017

BENDERA Negara Brunei Darussalam dalam bentuknya yangada sekarang kecuali lambangnya telah digunakan semenjak Tahun 1906tatkala Brunei menjadi sebuah naungan berikutan dengan satu perjanjian

yang ditandatangani di antara Brunei dengan Great Britain. Lambang itutelah ditekadkan dalam Tahun 1959 selepas Pemasyhuran Perlembagaanyang bertarikh 29 September 1959.

Sebelum Tahun 1906, Negara Brunei Darussalam tiada mempunyai benderakebangsaan tetapi bendera-bendera perseorangan atau panji-panji peribadibanyak digunakan.

SUMBER : Semarak Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam1984 - 2015, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri.

Kayuhan Semangat HariKebangsaan pada 26 Februari 2017

BANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 3 Februari. - Kebawah DuliYang Maha Mulia Paduka SeriBaginda Sultan Haji HassanalBolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibniAl-Marhum Sultan Haji Omar 'AliSaifuddien Sa'adul Khairi Waddien,Sultan dan Yang Di-Pertuan NegaraBrunei Darussalam dijangka akanberangkat bercemar duli menyertaiKayuhan Semangat Hari Kebangsaan2017 yang akan bermula dan berakhirdi Taman Haji Sir Muda Omar 'AliSaifuddien, di ibu negara pada Ahad,26 Februari 2017.

Acara tersebut adalah bersempenadengan Sambutan Ulang Tahun

Hari Kebangsaan Negara BruneiDarussalam Ke-33, Tahun 2017yang antara lain bertujuan ke arahpembentukan budaya sukan danpemantapan perpaduan menerusipenglibatan masyarakat secaramenyeluruh yang menjurus kepadaperwujudan warga sihat.

Ia dianjurkan oleh KementerianKebudayaan, Belia dan Sukanbersama-sama dengan KementerianHal Ehwal Dalam Negeri;Kementerian Pembangunan;Kementerian Perhubungan danKementerian Kesihatan sertapenglibatan dari semua kementerianlain, di samping Persekutuan

Basikal Brunei Darussalam.Kayuhan Semangat Hari

Kebangsaan 2017 akan mengelilingiBandar Seri Begawan sejauh16 kilometer dan akan melintasijalan-jalan utama antaranya JalanSultan Omar 'Ali Saifuddien; JalanHaji Basir; Jalan Kumbang Pasang;Jalan Perdana Menteri; PusingKeliling Jalan Utama Berakas / Muara;Jalan Tasek; Jalan Kianggeh danberakhir di Taman Haji Sir MudaOmar 'Ali Saifuddien, yang manapenyertaannya adalah percuma.

Orang ramai dialu-alukanuntuk hadir beramai-ramai bagimemeriahkan lagi acara KayuhanSemangat Hari Kebangsaan 2017yang akan bermula jam 7.00 pagidan pada waktu yang samadinasihatkan untuk datang lebihawal bagi kelancaran pelepasankayuhan.

Siaran Akhbar dan Poster :Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan,

Belia dan Sukan

Tingkatkan mutu pengadil bola sepak

BANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 3 Februari. - Seramai20 peserta Kursus Asas PengadilBola Sepak Kelas '3' Bagi DaerahBrunei dan Muara, Sesi Tahun2017 menerima sijil masing-masingsetelah menamatkan kursus selama

empat hari.Menyempurnakan penyampaian

sijil berkenaan ialah Ahli EksekutifPengadil Persatuan Bola Sepak

AHLI Eksekutif Pengadil Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam,Awang Zulkifli bin Haji Duraman semasa menyampaikan sijil kepada salah seorangpeserta yang menamatkan Kursus Asas Pengadil Bola Sepak Kelas '3' Bagi Daerah Bruneidan Muara, Sesi Tahun 2017.

AWANG Muhammad Abu Bakar bin Maharisemasa ditemu bual oleh Pelita Brunei.

AWANG Haji Mohd. Alimin bin HajiMatyassin, seorang Pegawai Pelajarandi IBTE Kampus Sultan Saiful Rijalsemasa ditemu bual oleh Pelita Brunei.

Kebangsaan Brunei Darussalam(NFABD), Awang Zulkifli binHaji Duraman.

Kursus yang diadakan setiap Jumaatdan Ahad itu bermula sejak 27 Januarilalu dan berakhir hari ini, bertempatdi NFABD House yang merangkumiSesi Teori dan Amali termasuk UjianKecergasan dan Ujian Bertulis.

Terdahulu, Ahli Eksekutif PengadilNFABD, Awang Zulkifli dalamucapannya menekankan bahawaseorang pengadil harus mempunyaidisiplin dan mempunyai personaliti.

Menurutnya, seorang pengadil jugaharus membuat latihan sendiri dengansentiasa mengulang kaji peraturan-peraturan sebagai pengadil, selainsentiasa menjaga kecergasan diri.

Lima orang instruktor tempatanmemudah cara kursus berkenaan,kesemuanya Instruktor Pengadil FIFA,iaitu Degat anak Chandau; AwangMohd Yusof Zaki bin Haji Serudin;Awang Mohd Yusof bin Abdullah;Pengiran Haji Aliuddin bin PengiranHaji Tajuddin dan Awang Mohd.Dzulfikri bin Haji Mohd. Taib.

Selain menambah bilanganpengadil, kursus itu diadakan bagimeningkatkan mutu pengadil danpengadilan perlawanan, memastikankonsistensi pengadilan undang-undangpermainan di semua peringkatdan menyeragamkan penggunaanundang-undang permainan.

Sementara itu, Awang MuhammadAbu Bakar bin Mahari ketikaditemui berkata, beliau serta pesertakursus yang lain menzahirkansetinggi-tinggi penghargaan danucapan terima kasih kepada NFABDkerana telah diberi peluang bagimenyertai kursus tersebut.

Menurut beliau, ilmu yang diajarkanini adalah sangat berguna buat merekasebagai permulaan untuk berjinak-jinak dalam tugas sebagai pengadil.

''Saya berharap kursus seumpamaini akan dapat diteruskan lagi padamasa hadapan,'' ujarnya.

Manakala bagi Awang Haji Mohd.Alimin bin Haji Matyassin, seorangPegawai Pelajaran di IBTE Kampus

Sultan Saiful Rijal berkata, jika diberipeluang suatu hari nanti beliau ingin

menyertai Kursus Pengadil bagi Kelas'1', Kelas '2' dan peringkat seterusnya.