PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

Embed Size (px)

Text of PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  1/183

  XKAI[[email protected] JXNOLJTO TOTWKA XJLJY

  WYF[[email protected] [email protected]@L T_TWKAGOCOWJN TJWKNN OWK YKDKORKY

  [email protected] W[CJT JLEOY

  Gojmulj [ tul Akak ueo Tjnje Tjtu Tyjrjt Lknunusj

  Xrfcrja Ttugo Ttrjtj!: Wkl ol O bfrajtolj

  Fnke=

  [email protected]

  @YX= 8282837

  M [Y[[email protected] [email protected] [email protected]

  TKLFNJE [email protected] [email protected] CJY[W

  98::

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  2/183

  NKAIJY [email protected]@

  XKAI[[email protected] JXNOLJTO TOTWKA XJLJY

  WYF[[email protected] [email protected]@L T_TWKAGOCOWJN TJWKNN OWK YKDKORKY

  Gosusu Fnke=

  [email protected]

  @YX= 8282837

  Njpfrj Wucjs Jleor O o Wknje Gosktumuo Xj otoj Togj c Wucjs Jleor

  Tkijcjo Lknk cljpj Wucjs Jleor. Wjeu Jljgkaol 98:8&98::

  Cjrut. Tkptkaikr 98::

  Ak yktumuo=

  Xkaioaio c O Xkaioaio c OO

  Xjrtf f ALfa Jtk Tusj tf. AW

  Ak cktjeuo

  Lktuj Murusj Wkl ol O bfrajtolj

  Kro Tjtroj. ATo

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  3/183

  o

  [email protected] 8282837

  XKAI[[email protected] JXNOL JTO TOTWKA XJL JY WYF[[email protected]

  [email protected]@L T_TWKA GOCOWJN TJWKNNOWK YKDKORKYGoijwje ioaio cj Xjrtf f. ALfa gj Jtk Tusj tf. AW

  :79 ejnjaj ,xov&22 cjaijr&22 tjikn

  JITWYJLTO

  Xk ccu jj gocotjn sjtknnotk rkdkovkr sjjt o o skajlo ikrlkaij c. ijolu tul lkpk to cj eoiurj ajupu akapkrfnke o bfrajso Gocotjn sjtknnotkrkdkovkr akrupjlj akgoj mjro cj yj c sjjt o o nkioe nujs pk ccu jj yj.

  goj tjrj yj skijcjo sjrj j pk ykgoj mjro cj o tkr kt. mjro cj JWA u tultrj sjlso pkrij lj ajupu sojrj tknkvoso gj rjgof @jau . pk o cljtjpk ccu jj gocotjn sjtknnotk rkdkovkr tkrskiut. iknua gooaij co gk cjpk o cljtj lkajapuj pk ccu j yj gjnja ak cjtjso cj ccuj !cj ccujyj c tkrmjgo pjgj pk kroajj so yjn sjtknot [ tul ak o gjl!nj muto lf goso o o.gopkrnulj jgj yj sostka pjljr yj c gjpjt gocu jlj sktojp sjjt u tulpk knusurj ajsjnje cj ccuj pk kroajj so yjn sjtknnotk tkrskiut

  Xkaiujtj jpnoljso sostka pjljr trfuinkseffto c gfw no l systka gocotjnsjtknnotk rkdkovkr o o ak cjdu pjgj aktfgk pk ckaij cj sostka pjljr yj cgoaunjo gjro prfsks j jnosos. gksjo gj pk cumoj Xrfsks j jnosos sostka tkrgoro

  gjro pk onjoj lknjyjlj gj mustoboljso ajsjnje. tumuj pk ckaij cj gjj jnosos lkiutuej Wjejp ikrolut yj jgjnje jluososo pk cktjeuj yj cikrljotj gk cj pk cktjeuj tk tj c pk knusurj ajsjnje pjgj pk kroajjso yjn sjtknot yj c ikrgjsjrlj mk os ajsjnje yj c goejgjpo. pk ykiji toaiun yjajsjnje skrtj sfnuso yj c gorklfak gjsolj fnke sostka

  Wjejp gksjo` jpnoljso tkrgoro gjro tjejpj prfsks rkprksk tjsopk cktjeuj . pk ckaij cj akso o bkrk so. gkslropso jnur prfcrja.pkrj dj cj ijsos gjtj Gjnja ak coapnkak tjsolj jpnoljso sostka pjljr o oakajljo aodrfsfbt fbbodk jddkss yj c gocu jlj u tul pkrj dj cj ijsos gjtjgj vosujn ijsod 28 u tul akrj dj c j tjraulj Wjejp pk cumoj sostka

  gonjlulj u tul ak cumo jpjlje sostka sugje sksujo gj akaikrolj sfnuso gjropkrajsjnjej yj c toaiun pjgj prfsks pk kroajj so yjn sjtknot skijcjoaj jyj c goejrjplj skrtj ak cumo lo krmj jpnoljso Xk cumoj tkrskiut gonjluljijol u tul no clu cj pjljr ajupu no clu cj pk ccu j

  Tostka pjljr o o. akaonolo bjsonotjs yj c gjpjt akaij tu prfskspk knusurj ajsjnje cj ccuj pk kroajj so yjn sjtknot Gj gk cj sostkapjljr o o punj ajlj gjpjt akaij tu ak mjao lktkrskgojj pjljr gjnja ik tulpkrj cljt nu jl sostka pjljr

  Ljtj Lu`do = sostka pjljr. trfuinkseffto c. gocotjn sjtknnotk rkdkovkr

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  4/183

  oo

  LJWJ [email protected]@WJY

  Tkcjnj pumo gj syulur pk yusu pj mjtlj lk ejgnorjt Jnnje TSW yj c

  tknje akaikrolj noapjej ljru oj. tjuboq. eogjyje gj o [email protected] lkpjgj

  pk unos. skeo ccj wjnjupu gk cj skcjnj lktkrijtjsj . pk yusu j njpfrj

  tucjs jleor gk cj mugun XKAI[[email protected] JXNOLJTO TOTWKA XJLJY

  WYF[[email protected] [email protected]@L T_TWKA GOCOWJN TJWKNNOWK

  YKDKORKY tknje gjpjt pk unos sknksjolj Tknj mut yj sejnjwjt gj sjnja

  ljao ejgojelj ijco Ijco gj @jio Auejaajg Tejnjnnjeujnjoeowjsjnja yj ctknje akaijwj lkajmuj onau pk cktjeuj gj tkl fnfco aknjnuo rosjnje yj.

  skafcj lotj gjpjt ak mjgo uaajt yj c gjpjt aknj mutlj rosjnje yj tkrskiut

  Jgjpu ajlsug gj tumuj gjro pk yusu j njpfrj tucjs jleor o o jgjnje

  u tul ak yjapjolj sujtu pkajejaj gj jtju wjwjsj lkpjgj pkaijdj

  leusus yj lkpjgj ajejsoswj tkl ol o bfrajtolj yj c akaonolo ao jt tkrejgjp

  sostka pjljr Tkeo ccj goejrjplj jlj nkioe akajejao lf skp pkaiujtj

  sostka pjljr leusus yj yj c ikrljotj gk cj pk knusurj ajsjnje pk kroajj

  so yjn sjtknot pjgjgocotjn sjtknnotk rkdkovkr. skrtj u tul akak ueo gj aknk cljpo

  sjnje sjtu syjrjt gjnja ak yknksjolj ajtj lunoje Wucjs Jleor pjgj prfcrja

  stugo Wkl ol O bfrajtolj go Tklfnje Wo cco Wkl fnfco Cjrut

  Ikrj cljt gjro lksjgjrj jlj lktkrijtjsj yj c pk yusu aonolo. ajlj

  lkpjgj skauj poejl yj c tknje akaikrolj ioaio cj . jrjej . aftovjso. sjrj .

  lrotol skrtj ij tuj gj gfrf cj ijol ajtkrojn ajupu sporotujn skeo ccj njpfrj

  o o gjpjt gosknksjolj [ tul otu. gjnja lkskapjtj o o pk yusu o co

  ak cudjplj tkroaj ljsoe yj c tunus lkpjgj=

  : Ijpjl Xrfb Gr EA Jno Yjagej o. TWX. AW. sknjlu Lktuj TklfnjeWo cco Wkl fnfco Cjrut

  9 Ijpjl Kro Tjtroj. ATo sknjlu Lktuj Murusj Xrfcrja Ttugo Wkl olO bfrajtolj Tklfnje Wo cco Wkl fnfco Cjrut

  4 Ijpjl Yo gj Djeyj j. TW. AW sknjlu Lffrgo jtfr Wucjs Jleor

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  5/183

  ooo

  7 Ijpjl Xjrtf f. ALfa gj Ijpjl Jtk Tusj tf. AW. yj c tknjeakaikrolj ioaio cj gj jrjej yj gjnja prfsks pk yusu j njpfrj

  tucjs jleor o o

  ; Oiu gj yj c ljao do tjo gj efrajto. yj c sk j tojsj akaikrolj pkrejtoj .ljsoe sjyj c skrtj gfj u tul j j gj. skafcj Jnnje TSW sk j tojsj

  akaikrolj lkikrljej . pkrno gu cj gj akaijnjs skcjnj mjsjau gk cj

  yj c nkioe ijol

  2 Ostrolu tkrdo tj _j to Yjejyu. TK. yj c sk j tojsj akaikrolj gulu cjgj aftovjso gk cj pk ue ljsoe sjyj c gj do tj yj. O nfvk yfu. Ef ky

  3 Lkguj Xutrolu. @jynj gj @jzeobj gk cj dj gj gj aj mj yj yj cakaikrolj o sporjso skrtj ak ceonj clj lj tul!lu sjjt pk yusu j

  5 J wjr @ucrjej gj Tjkpugo . sjejijtlu yj c tknje ak !suppfrt gjnjaprfsks pk yusu j tucjs jleor o o

  ? Ijpjl Ioiot. TW gj drkw [email protected] Cjrut. jtjs skcjnj lkrmjsjaj yj:8 Tkauj Tjejijtlu Tkpkrmuj cj . Ajejsoswj J cljtj 9882 gj 9883 Wkl ol

  O bfrajtolj yj c sk j tojsjsejro c o bfrajso gj suppfrt! yj

  :: Ikrijcjo poejl yj c tjl gjpjt goskiutlj sjtu pkrsjtuTkafcj skcjnj ij tuj . gulu cj gj aftovjso yj c tknje goikrolj

  lkpjgj pk yusu jlj ak mjgo jajn lkijolj yj c jlj goijnjs fnke Jnnje TSW

  Gj jtjs lkskauj yj otu pk yusu udjplj tkroaj ljsoe gj gfj pk yusu

  M jzjluaunnjeu lejorun mjzj skrtj akafef ajjb jpjionj jgj sksujtu yj c

  lurj c ikrlk j sknjaj o o Tkafcj njpfrj o o gjpjt ikraj bjjt ijco skck jp

  pkaijdj pjgj uaua yj gj leusus yj ijco pk yusu sk goro. Jao

  Cjrut. Tkptkaikr 98::

  Xk yusu

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  6/183

  ov

  GJBWJY OTO

  Ejnjaj

  JITWYJLTO o

  LJWJ [email protected]@WJY oo

  GJBWJY OTO ov

  GJBWJY CJAIJY ox

  GJBWJY WJIKN xoo

  IJI O [email protected][N[[email protected]

  :: Njtjr Iknjlj c ::9 Ogk toboljso Ajsjnje 4:4 Ijtjsj Ajsjnje 4:7 Wumuj Xkaiujtj Jpnoljso 4:; Aj bjjt Xkaiujtj Jpnoljso 7:2 Aktfgfnfco ;

  :;: Wjejp Xk cuapunj Gjtj ;

  :;: Wjejp Xk ckaij cj Tostka Xjljr ;

  :3 Lkrj clj Xkaolorj 3:5 Tostkajtolj Xk unosj ?

  IJI OO [email protected]@ WKFYO

  9: Lkdkrgjsj Iujtj :899 Tostka Xjljr :4

  99: Xk ckrtoj Tostka Xjljr :4999 Wumuj Tostka Xjljr :7994 Doro!doro Tostka Xjljr :7997 Jpnoljso Tostka Xjljr :;99; Ik tul Tostka Xjljr :;992 Xkrij go cj Tostka Xjljr gk cj Tostka Lf vk sof jn :2993 Xkrij go cj Tostka Xjljr gk cj Xjljr :3995 Aj bjjt Tostka Xjljr 9899? Lktkrijtjsj Tostka Xjljr 9:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  7/183

  v

  Ejnjaj

  99:8 Afgun Xk yusu Tostka Xjljr 9:99:: Ttrultur Tostka Xjljr 99

  99::: Ijsos Xk cktjeuj 94

  99::9 Akso O bkrk so 94

  99::4 Xjpj Wunos 92

  99::7 J tjraulj Xkajljo 92

  99::; Bjsonotjs Xk mknjsj 93

  99::2 Bjsonotjs Xk mknjs 93

  99:9 Xkaij cu j Tostka Xjljr 9399:9: Xkaonoej Ajsjnje 95

  99:99 Ykljyjsj Xk cktjeuj 9?

  99:94 Xjrtosopj Gjnja Xrfsks Xk ckaij cj 48

  99:97 Jluososo Xk cktjeuj 4:

  99:4 Xk ckaij cj Tostka Xjljr 4999:7 Jnjsj Xk ckaij cj Tostka Xjljr 4499:; Tostka Xjljr Ikrijsos Jturj 4799:2 Jrsotkltur Tostka Xjljr Ikrijsos Jturj 4;99:3 Df tfe Tostka Xjljr Ikrijsos Jturj 43

  94 Ijsos Gjtj 4?94: Gkbo oso Ijsosgjtj 4?949 Xkafgknj Gjtj 4?944 Ljrgo jnotjs Yknjso 7:947 @frajnosjso 79

  97 Gojcrja Jnur Xrfcrja 7497: Bnfwajp 74979 Gjtj Bnfw Gojcrja 7;

  9; Ijejsj Xkarfcrjaj 7?9;: Ijejsj Xkarfcrjaj Rosujn Ijsod 28 7?

  9;:: Akaiulj Jpnoljso Rosujn Ijsod 28 ;8

  9;:9 Ttrultur Jpnoljso Rosujn Ijsod 28 ;9

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  8/183

  vo

  Ejnjaj

  9;:4 No clu cj Rosujn Ijsod 28 ;9

  9;:7 Wffnifx Rosujn Ijsod 28 ;7

  9;:; Wypk Rjrojikn Xjgj Rosujn Ijsod 28 ;2

  9;:2 Fpkrjtfr pjgj Rosujn Ijsod 28 ;3

  9;:3 Gklnjrjso Rjrojikn ;3

  9;9 Ijejsj Xkarfcrjaj Aodrfsfbt Fbbodk Jddkss ;59;9: Nj clje Xkaiujtj Gjtjijsk ;5

  9;9:: Nj clje pkaiujtj Wjink ;5

  9;9:9 Nj clje Xkaiujtj Zukry ;?

  92 Gocotjn Tjtknnotk Ykdkovkr 2892: Xk ckrtoj Gocotjn Tjtknnotk Ykdkovkr 28

  929 Lfapf k Xk gulu c GTY 2:

  924 O stjnjso GTY 27

  927 Xjrjaktkr gjnja Tktto c GTY 2;

  92; Xkrajsjnjej gjnja Xrfsks Xk kroajj To yjn pjgj GTY 22

  IJI OOO [email protected] TOTWKA

  4: Xk onjoj %jssksak t/ 254:: Lknjyjlj gj mustoboljso ajsjnje 25

  4:9 Wumuj Xk ckaij cj Tostka Xjljr 2?

  4:4 J jnosos Lkiutuej 2?

  4:4: Lkiutuej Ejrgwjrk 38

  4 :49 Lkiutuej Tfbtwjrk 38

  4 :44 Lkiutuej Irjo wjrk 3:

  49 Jluososo Xk cktjeuj 3949: Tuaikr Xk cktjeuj 39

  499 Xrfsks Jluososo Xk cktjeuj 34

  IJI OR [email protected] TOTWKA

  7: Ykprksk tjso Xk cktjeuj 3?

  7:: Wjikn Gjsjr 3?

  7:9 Wjikn Lkputusj 57

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  9/183

  voo

  Ejnjaj

  7:4 Xfef Lkputusj 53

  7:7 Ljogje Xrfgulso 5?

  79 Xk ckaij cj Akso O bkrk so ??

  79: Xkaonoej Wkl ol O bkrk so ??

  799 Xkaonoej Wkl ol Xk knusurj Gjtj :88

  74 Gkslropso Jnur Xrfcrja :8:

  74: Bnfwajp :8:

  749 Gjtj Bnfw Gojcrja :84

  749: Gojcrja Lf tkls :84

  7499 GBG Nkvkn 8 :87

  7494 GBG Nkvkn : Tui!prfsks Nfco Xjljr :8;

  7497 GBG Nkvkn : Tui!prfsks Lknfnj Gjtj Xjljr :82

  749; GBG Nkvkn : Tui!prfsks Lknfnj Ijsos Xk cktjeuj :83

  7492 GBG Nkvkn : Tui!prfsks Lknfnj Ijsos Jturj :85

  7493 GBG Nkvkn : Tui!prfsks Lf suntjso :8?

  7495 GBG Nkvkn 9 Tui!prfsks Lknfnj Gjtj Ajsjnje :::

  749? GBG Nkvkn 9 Tui!prfsks Lknfnj Gjtj Xk ykiji ::9

  749:8GBG Nkvkn 9 Tui!prfsks Lknfnj Gjtj Wrfuinkseffto c ::4

  77 Xkrj dj cj Ijsos Gjtj ::7

  77: K totoy Yknjtof seop Gojcrja %KYG/ ::7

  779 Wrj sbfrajso KYG lkgjnja Ijsosgjtj Bosol ::;

  779: Wjikn!tjikn [tjaj ::;

  7799 Wjikn Wjaijej ::;

  774 Xkrj dj cj Ttrultur Bonk ::2

  7; Oapnkak tjso ::3

  7;: Ttrultur Ak u ::3

  7;:: Ttrultur Ak u No`clu cj Xjljr ::5

  7;:9 Ttrultur Ak u No clu cj Xk ccu j ::?

  7;9 Xkrj dj cj J tjraulj ::?

  7;9: J tjraulj nfco :98

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  10/183

  vooo

  Ejnjaj

  7;99 J tjraulj utjaj pjljr :9:

  7;94 J tjraulj gjbtjr ajsjnje :99

  7;97 J tjraulj gjbtjr pk ykiji :94

  7;9; J tjraulj gjbtjr sfnuso :9;

  7;92 J tjraulj jturj :92

  7;93 J tjraulj gjtj pjljr :93

  7;95 J tjraulj lf suntjso : :95

  7;9? J tjraulj lf suntjso 9 :9?

  7;9:8 J tjraulj lf suntjso 4 :48

  72 Xk`cumoj Jpnoljso :4:

  72: Xk cumoj No clu cj Xjljr :49

  72:: Lknfnj Ijsos Xk cktjeuj :49

  72:9 Lknfnj Ijsos Jturj :4;

  72:4 Lknfnj Gjtj Xjljr :42

  729 Xk cumoj No`clu cj Xk ccu j :43

  729: Lf suntjso :45

  IJI R LKTOAX[[email protected] [email protected] [email protected]

  ;: Lksoapunj :7:

  ;9 Tjrj :7:

  Gjbtjr Xustjlj

  Njaporj

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  11/183

  ox

  GJBWJY CJAIJY

  Ejnjaj

  Cjaijr :: Wjejp!tjejp pk ckaij cj sostka pjljr 3

  Cjaijr :9 Lkrj clj Xkaolorj 5

  Cjaijr 9: Xfef Lkdkrgjsj Iujtj gj jpnoljso utjaj yj ::

  Cjaijr 99 Ttrultur Tostka Xjljr 99

  Cjaijr 94 Xk yknksjoj gk cj bfrwjrg dejo o c 9;

  Cjaijr 97 Xk yknksjoj gk cj ijdlwjrg dejo o c 9;

  Cjaijr 9; Xrfsks gjnja rkljyjsj pk cktjeuj 9?

  Cjaijr 92 Aktfgk jluososo pk cktjeuj 4:

  Cjaijr 93 Afgkn sostka prfgulso 47

  Cjaijr 95 Jrsotkltur Tostka Xjljr ikrijsos jturj 4;

  Cjaijr 9? Df tfe rknjso sjtu lk sjtu 7:

  Cjaijr 9:8 Df tfe rknjso sjtu lk ij yjl 7:

  Cjaijr 9:: Df tfe rknjso ij yjl lk ij yjl 79

  Cjaijr 9:9 Lkau clo j Xjgj Xrfsks GBG 75

  Cjaijr 9:4 Lkau clo j Xk yoapj j Gjtj 7?

  Cjaijr 9:7 Wjaponj sjjt akaunjo Aodrfsfbt Rosujn Ijsod ;:

  Cjaijr 9:; Wjaponj OGK Aodrfsfbt Rosujn Ijsod ;:

  Cjaijr 9:2 No clu cj Rosujn Ijsod 28 ;4

  Cjaijr 9:3WffnifxpjgjRosujn Ijsod 28 ;;

  Cjaijr 9:5 Gocotjn Tjtknnotk Ykdkovkr 2:

  Cjaijr 9:?GoseJ tk j Xjrjifnj 2:

  Cjaijr 998 [email protected] 29

  Cjaijr 99: Ljikn Lfjlsojn gj ljikn YDJ 29

  Cjaijr 999 Df` kdtfr!df` kdtfr 24

  Cjaijr 994Ykaftk Df trfn [ ot%YD[/ 24

  Cjaijr 997 Ljrtu Wjyj c 27

  Cjaijr 99; Df tfe o stjnjso GTY 27

  Cjaijr 992 Df tfe o stjnjso GTY gk cj lfaputkr 2;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  12/183

  x

  Ejnjaj

  Cjaijr 7: Xfef Lkputusj sostka pjljr 55

  Cjaijr 79 Xk krjpj o bkrk so pkrj tjoj ajmu %bfrwjrg dejo o`c/ :88

  Cjaijr 74 Xk knusurj trfuinkseffto c Cj ccuj Xk kroajj To yjn GTY

  gk cj gkpte!borst skjrde :88

  Cjaijr 77 Bnfwajp jpnoljso sostka pjljrWrfuinkseffto c Gfw no l Tystka

  Gocotjn Tjtknnotk Ykdkovkr :89

  Cjaijr 7; Gojcrja Lf tkls jpnoljso sostka pjljrWrfuinkseffto c Gfw no l

  Tystka Gocotjn Tjtknnotk Ykdkovkr :84

  Cjaijr 72 GBG Nkvkn 8 jpnoljso sostka pjljrWrfuinkseffto c Gfw no l Tystka

  Gocotjn Tjtknnotk Ykdkovkr :87

  Cjaijr 73 GBG Nkvkn : Tui!Xrfsks Nfco Xjljr :8;

  Cjaijr 75 GBG Nkvkn : Tui!Xrfsks Lknfnj Gjtj Xjljr :82

  Cjaijr 7? GBG Nkvkn : Tui!Xrfsks Lknfnj Ijsos Xk cktjeuj :83

  Cjaijr 7:8 GBG Nkvkn : Tui!Xrfsks Lknfnj Ijsos Jturj :85

  Cjaijr 7:: GBG Nkvkn : Tui!Xrfsks Lf suntjso :8?

  Cjaijr 7:9 GBG Nkvkn 9 Tui!Xrfsks Lknfnj Gjtj Ajsjnje :::

  Cjaijr 7:4 GBG Nkvkn 9 Tui!Xrfsks Lknfnj Gjtj Xk ykiji ::9

  Cjaijr 7:7 GBG Nkvkn 9 Tui!Xrfsks Lknfnj GjtjWrfuinkseffto c ::4

  Cjaijr 7:; KYG sostka pjljrWrfuinkseffto c Gfw no l Tystka GTY ::7

  Cjaijr 7:2 Yknjso j tjr tjikn ::2

  Cjaijr 7:3 Ttrultur ak u no`clu cj pjljr ::5

  Cjaijr 7:5 Ttrultur ak u no`clu cj pk ccu j ::?

  Cjaijr 7:? J tjraulj Nfco :98

  Cjaijr 798 J tjraulj utjaj pjljr :9:

  Cjaijr 79: J tjraulj Gjbtjr Ajsjnje :99

  Cjaijr 799 J tjraulj Gjbtjr Xk ykiji :94

  Cjaijr 794 J tjraulj Gjbtjr Tfnuso :9;

  Cjaijr 797 J tjraulj Jturj :92

  Cjaijr 79; J tjraulj Gjtj Xjljr :93

  Cjaijr 792 J tjraulj Lf suntjso : :95

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  13/183

  xo

  Ejnjaj

  Cjaijr 793 J tjraulj Lf suntjso 9 :9?

  Cjaijr 795 J tjraulj Lf suntjso 4 :48

  Cjaijr 79? Wjaponj J tjraulj Nfco :4:

  Cjaijr 748 Wjaponj ak u utjaj pjljr :49

  Cjaijr 74: Wjaponj j tjraulj Tui!Ak u Gjbtjr Ajsjnje :44

  Cjaijr 749 Wjaponj j tjraulj Tui!Ak u Gjbtjr pk ykiji :47

  Cjaijr 744 Wjaponj j tjraulj Tui!Ak u Gjbtjr sfnuso :4;

  Cjaijr 747 Wjaponj j tjraulj Tui!Ak u Ijsos Jturj :42

  Cjaijr 74; Wjaponj j tjraulj Tui!Ak u Lknfnj Gjtj Xjljr :43

  Cjaijr 742 Wjaponj j tjraulj lf suntjso tjejp : :45

  Cjaijr 743 Wjaponj j tjraulj lf suntjso tjejp 9 :4?

  Cjaijr 745 Wjaponj j tjraulj lf suntjso tjejp 4 :78

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  14/183

  xoo

  GJBWJY WJIKN

  Ejnjaj

  Wjikn 9: Tostka pjljr yj c ikrgoro sk goro :2

  Wjikn 99 Xkrij go cj Tostka Lf vk sof jn gk cj Tostka Xjljr :3

  Wjikn 94 Xkrij go cj Tkfrj c Xjljr gk cj Tostka Xjljr :5

  Wjikn 97 Xj guj u tul akaonoe aktfgk o bkrk so 92

  Wjikn 9; @ftjso yj c gocu jlj pjgj KYG 78

  Wjikn 92 Toaifn!soaifn Bnfwdejrtgj Bnfwajp 77

  Wjikn 93 Toaifn! Toaifn Xjgj GBG %Gjtj Bnfw Gojcrja/ 72

  Wjikn 95 Fpkrjtfr pjgj Rosujn Ijsod ;3

  Wjikn 9? Xjrjaktkr gjnja sktto c GTY 2;

  Wjikn 4: Tpksoboljso Ao oaua Lfaputkr 38

  Wjikn 49 Jluososo Xk cktjeuj 37

  Wjikn 44Jluososo Xk cktjeuj %Nj mutj / 3;

  Wjikn 47Jluososo Xk cktjeuj %Nj mutj / 32

  Wjikn 4;Jluososo Xk cktjeuj %Nj mutj / 33

  Wjikn 42Jluososo Xk cktjeuj %Nj mutj / 35

  Wjikn 7: Ajsjnje 58

  Wjikn 79 Xk ykiji 5:

  Wjikn 74 Xk ykiji %Nj mutj / 59

  Wjikn 77 Tfnuso 54

  Wjikn 7; Tfnuso %Nj mutj / 5;

  Wjikn 72 Lkputusj ikrgjsjrlj Yknjso j tjrj Ajsjnje gk cj Xk ykiji 52

  Wjikn 73 Lkputusj ikrgjsjrlj Yknjso j tjrj Xk ykiji gk cj Tfnuso 53

  Wjikn 75Ljogje Xrfgulso Tostka Xjljr WGT!GTY 5?

  Wjikn 7?Ljogje Xrfgulso Tostka Xjljr WGT!GTY %Nj mutj / ?8

  Wjikn 7:8Ljogje Xrfgulso Tostka Xjljr WGT!GTY %Nj mutj / ?:

  Wjikn 7::Ljogje Xrfgulso Tostka Xjljr WGT!GTY %Nj mutj / ?9

  Wjikn 7:9Ljogje Xrfgulso Tostka Xjljr WGT!GTY %Nj mutj / ?4

  Wjikn 7:4Ljogje Xrfgulso Tostka Xjljr WGT!GTY %Nj mutj / ?7

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  15/183

  xooo

  Ejnjaj

  Wjikn 7:7Ljogje Xrfgulso Tostka Xjljr WGT!GTY %Nj mutj / ?;

  Wjikn 7:;Ljogje Xrfgulso Tostka Xjljr WGT!GTY %Nj mutj / ?2

  Wjikn 7:2Ljogje Xrfgulso Tostka Xjljr WGT!GTY %Nj mutj / ?3

  Wjikn 7:3Ljogje Xrfgulso Tostka Xjljr WGT!GTY %Nj mutj / ?5

  Wjikn 7:5Ljogje Xrfgulso Tostka Xjljr WGT!GTY %Nj mutj / ??

  Wjikn 7:? Tpksoboljso Xrfsks GBG nkvkn : sui!prfsksnfco pjljr :8;

  Wjikn 798 Jnorj gjtj GBG nkvkn : sui!prfsksnfco pjljr :8;

  Wjikn 79: Tpksoboljso Xrfsks GBG nkvkn : sui!prfsks Lknfnj gjtj pjljr :82

  Wjikn 799 Jnorj gjtj GBG nkvkn : sui!prfsks Lknfnj gjtj pjljr :82

  Wjikn 794 Tpksoboljso Xrfsks GBG nkvkn : suiprfsks Lknfnj Ijsos Xk cktjeuj :83

  Wjikn 797 Jnorj gjtj GBG nkvkn : sui!prfsks Lknfnj Ijsos Xk cktjeuj :85

  Wjikn 79; Tpksoboljso Xrfsks GBG nkvkn : sui!prfsks Lknfnj Ijsos Jturj :85

  Wjikn 792 Jnorj gjtj GBG nkvkn : sui!prfsks Lknfnj Ijsos Jturj :85

  Wjikn 793 Tpksoboljso Xrfsks GBG nkvkn : sui!prfsks Lf suntjso ::8

  Wjikn 795 Jnorj gjtj GBG nkvkn : sui!prfsks Lf suntjso ::8

  Wjikn 79? Tpksoboljso Xrfsks GBG nkvkn 9 sui!prfsks Lknfnj gjtj Ajsjnje :::

  Wjikn 748 Jnorj gjtj GBG nkvkn 9 sui!prfsks Lknfnj gjtj Ajsjnje :::

  Wjikn 74: Tpksoboljso Xrfsks GBG nkvkn 9 sui!prfsks Lknfnj gjtj Xk ykiji ::9

  Wjikn 749 Jnorj gjtj GBG nkvkn 9 sui!prfsks Lknfnj gjtj Xk ykiji ::9

  Wjikn 744Tpksoboljso Xrfsks GBG nkvkn 9 suiprfsks Lknfnj gjtjWrfuinkseffto c ::4

  Wjikn 747 Jnorj gjtj GBG nkvkn 9 sui!prfsks Lknfnj gjtjWrfuinkseffto c ::4

  Wjikn 74; Ljaus gjtj tjikn Ajsjnje ::3

  Wjikn 742 Ljaus gjtj tjikn Xk ykiji ::3

  Wjikn 743 Ljaus gjtj tjikn Wrfuinkseffto c ::3

  Wjikn 745 Ljaus gjtj tjikn Yknjso ::3

  Wjikn 74? Lktkrj cj lf trfn pjgj j tjraulj nfco` :98

  Wjikn 778Lktkrj cj lf trfn pjgj j tjraulj utjaj pjljr :9:

  Wjikn 77:Lktkrj cj lf trfn pjgj j tjraulj utjaj pjljr %nj mutj / :99

  Wjikn 779Lktkrj cj lf trfn pjgj j tjraulj gjbtjr ajsjnje :94

  Wjikn 774Lktkrj cj df trfn pjgj j tjraulj gjbtjr Xk ykiji :97

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  16/183

  xov

  Ejnjaj

  Wjikn 777Lktkrj cj lf trfn pjgj j tjraulj gjbtjr Tfnuso :9;

  Wjikn 77;Lktkrj cj Lf trfn pjgj j tjraulj jturj :92

  Wjikn 772Lktkrj cj Lf trfn pjgj j tjraulj jturj %nj mutj / :93

  Wjikn 773Lktkrj cj Lf trfn pjgj j tjraulj gjtj pjljr :93

  Wjikn 775Lktkrj cj Lf trfn pjgj j tjraulj gjtj pjljr %nj mutj / :95

  Wjikn 77? Lktkrj cj Lf trfn pjgj j tjraulj lf suntjso : :9?

  Wjikn 7;8 Lktkrj cj Lf trfn pjgj j tjraulj lf suntjso 9 :48

  Wjikn 7;: Lktkrj cj Lf trfn pjgj j tjraulj lf suntjso 4 :4:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  17/183

  :

  :

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  18/183

  9

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  19/183

  4

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  20/183

  7

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  21/183

  ;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  22/183

  2

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  23/183

  3

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  24/183

  5

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  25/183

  ?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  26/183

  :8

  :8

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  27/183

  ::

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  28/183

  :9

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  29/183

  :4

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  30/183

  :7

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  31/183

  :;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  32/183

  :2

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  33/183

  :3

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  34/183

  :5

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  35/183

  :?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  36/183

  98

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  37/183

  9:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  38/183

  99

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  39/183

  94

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  40/183

  97

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  41/183

  9;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  42/183

  92

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  43/183

  93

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  44/183

  95

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  45/183

  9?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  46/183

  48

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  47/183

  4:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  48/183

  49

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  49/183

  44

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  50/183

  47

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  51/183

  4;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  52/183

  42

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  53/183

  43

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  54/183

  45

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  55/183

  4?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  56/183

  78

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  57/183

  7:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  58/183

  79

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  59/183

  74

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  60/183

  77

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  61/183

  7;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  62/183

  72

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  63/183

  73

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  64/183

  75

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  65/183

  7?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  66/183

  ;8

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  67/183

  ;:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  68/183

  ;9

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  69/183

  ;4

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  70/183

  ;7

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  71/183

  ;;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  72/183

  ;2

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  73/183

  ;3

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  74/183

  ;5

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  75/183

  ;?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  76/183

  28

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  77/183

  2:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  78/183

  29

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  79/183

  24

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  80/183

  27

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  81/183

  2;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  82/183

  22

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  83/183

  23

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  84/183

  25

  25

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  85/183

  2?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  86/183

  38

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  87/183

  3:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  88/183

  39

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  89/183

  34

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  90/183

  Wjikn 4.9Jluososo Xk cktjeuj

  @f Ajsjnje Xk ykiji Tfnuso: Njapu pfwkr %Gospnjy Xj kn/

  togjl ak yjnjWkcj cj Xfwkr iknua ajsul lkGTY %Ykdkovkr/

  Xkrolsj Ljikn Wkcj cj . jpjlje sugje tkrpjsj c lk stfplf tjl mjro cjnostrol M olj sugje. pkrolsj lf goso ljikn pfwkr. stklkr. gj pkrolsjTklkro c pjgj pj kn iknjlj c GTY

  9 Njyjr Lfsf c %WR Af otfr&Rogkfaf otfr pfsoso Eogup/

  GTY iknua goeoguplj Wklj tfaifn )XFSKY) pjgj YD[ jtju tfaifn )[email protected]&[email protected]_ ) pjgjpj kn gkpj GTY

  4 Njapu pfwkr ak yjnj. tktjpotogjl jgj sujrj ajupu cjaijr j

  GTY gjnja afgk )Ttj gIy)i Ljrtu tjyj c togjl tkrpjsj cpjgj tkapjt yj

  d Wogjl jgj so yjn o put pjgjGTY

  jWklj tfaifn )XFSKY) pjgj YD[ jtju tfaifn )[email protected]&[email protected]_)pjgj pj kn gkpj GTY

  iAjsullj ljrtu tjyj c pjgj snft yj c tkrskgojd Xkrolsj jrje gose ajupu lf klso ljikn pk ceuiu c GTY gk cj

  J tk j7 Wogjl jgj cjaijr ajupu sujrj j GTY iknua goeoguplj jtju

  pjgj pfsoso Ttj giyi Ljikn j tk j. vogkf gj jtju

  jugof au clo sjnjepkajsj cj jtju togjltkrlf klso gk cj ijol

  d M olj sknurue dej kn sojrjtkrcj ccu. au clo`goskijilj )su futjck)

  g Gose J tk j pjrjifnj iknuaak cjrje lk Tjtknot

  k Wogjl jgj so yjn jtjupk kroajj To yjn nkaje

  jWklj tfaifn )XFSKY) pjgj YD[ jtju tklj [email protected]&[email protected]_ pjgj pj kn gkpj Ykdkovkr

  iDkl sknurue ljikn jpjlje sugje tkrpjsj c gk cj ijol gj sksujopktu mul %noejt iulu pj guj o stjnjso/

  dWu ccu ikikrjpj ak ot eo ccj so yjn gjro sjtknot frajn lkaijnogJrjelj gose j tk j pjrjifnj lk sjtknot gk cj tkpjt sjaion

  pkrejtolj nkvkn so yjn pk kroajj ajlsoajnk Xkrolsj lf klso ljikn lk [email protected] gj rkdkovkr

  ; Wjapon pksj )@f Toc jn) %pfsosoGTY eogup/

  j O stjnjso Ikrajsjnjei Xk kroajj so yjn ikrajsjnjed Wkrmjgo eumj nkijt&ijgjo go

  nfljso J gjg J gj togjl akaonolo ejl jlsks

  & njyj j ikrnj ccj j

  j Dkl sknurue sjaiu cj ljikn j tjrj Ykdkovkr gk cj j tk jpjrjifnj. jpjlje sugje tkrsjaiu c gk cj ik jr

  iDkl pfsoso j tk j pjrjifnj jpjlje sugje ak cjrje gk cj ik jrd Dkl o stjnjso rkdkovkr yj c gocu jlj jpjlje sugje ik jr.

  pkrejtolj jpjlje nkvkn so yjn sjjt o o akajgjogEuiu co njyj j pknj ccj tkrgkljt u tul akapkrfnke ejl jlsks

  37

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  91/183

  3;

  Wjikn 4.4Jluososo Xk cktjeuj %Nj mutj /

  @f Ajsjnje Xk ykiji Tfnuso

  2 Wjapon pksj )Xrfcrja @ftJutefrozkg)

  Njyj j pknj ccj togjlak como lj J gj u tulak cjlsks dej kn tkrskiut

  Dkl o bfrajso stjtus nj ccj j J gj jtju euiu co pk ykgoj njyj jtkrgkljt

  3 Wjapon pksj )Jutefrozjtof Lky

  @ft Ykdkovkg)

  Njyj j pknj ccj togjl

  ak como lj &ak kroaj lfgkjlsks yj c J gj ajsullj

  Dkl o bfrajso stjtus nj ccj j J gj jtju euiu co pk ykgoj njyj j

  tkrgkljt

  5 Wjapon pksj )InjdlFut) Njyj j pknj ccj togjlak como lj jlsks J gj. ljrk jlkiomjlj pkakro tje sktkapjt

  Dkl o bfrajso stjtus nj ccj j J gj jtju euiu co pk ykgoj njyj jtkrgkljt

  ? Au dun Xksj pjgj Njyjr Af otfr)Lksjnjej tkl os< To yjntkrcj ccu)

  [email protected] rusjliJrje Gose j tk j togjl tkpjt lk

  sjtknot tumujdLjikn dfjxodjn tkrputus. rusjl

  jtju sjnje sjaiu cgWogjl jgj trj saoso so yjn gjro

  sjtknotkGTY togjl tkr!skt up gk cj

  ijol jtju ijelj lf goso yj

  rusjl

  jCj to [email protected] gk cj yj c ijruiJrjelj gose j tk j pjrjifnj lk sjtknot gk cj tkpjt sjaion

  pkrejtolj nkvkn so yjn pk kroajj ajlsoajndXkrolsj jpjlje ljikn tkrsjaiu c gk cj ik jr gj lf goso yj togjl

  rusjlgWu ccu sjapjo so yjn frajn lkaijnokTkt!up GTY. jtju pkrijolo GTY molj rusjl

  :8 Au dun Xksj pjgj Njyjr Af otfr)Ajsullj ljrtu tjyj cj j gj)

  Ljrtu tjyj c togjl goajsulljgk cj ik jr

  Xkrolsj ljrtu tjyj c. jpjlje tknje goajsullj gk cj ik jr

  :: Au dun Xksj pjgj Njyjr Af otfr)Lknujrlj gj ajsullj lkaijnoljrtu tjyj c)

  jLjrtu tjyj c yj c go ajsulljtogjl sksujo gk cj pkrj cljt%gklfgkr/

  iLjrtu rusjl

  jAjsullj ljrtu yj c sksujo gk cj pkrj cljt GTYiEuiu co pusjt pknjyj j pknj ccj sktkapjt

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  92/183

  32

  Wjikn 4.7Jluososo Xk cktjeuj %Nj mutj /

  @f Ajsjnje Xk ykiji Tfnuso

  :9 Au dun Xksj pjgj Njyjr Af otfr)Euiu co pusjt pknjyj jpknj ccj u tul ikrnj ccj jsjnurj o o)

  Tjnurj togjl tkrajsul gjnjapjlkt nj ccj j j gj

  Euiu co pusjt pknjyj j pknj ccj sktkapjt u tul ikrnj ccj j

  :4 Au dun Xksj pjgj Njyjr Af otfr)Ajjb. sjnurj o o togjl tkrskgojgjnja jrkj njyj j J gj)

  Tjnurj yj c goao tj togjltkrskgoj gjnja jrkj njyj j j gj.jtju togjl jgj pjgj GTG j gj

  Euiu co pusjt pknjyj j pknj ccj sktkapjt

  :7 Au dun Xksj pjgj Njyjr Af otfr)Euiu co pusjt njyj j pknj ccjsktkapjt. lkau clo j togjl jgjsuaikr tkcj cj pjgj sostka j gju tul wjltu yj c dulup njaj)

  jAjsj ikrnjlu ljrtu tjyj cejios

  iLjrtu tjyj c togjl goajsulljgk cj ik jr

  jXkrijejruo ljrtu tjyj c gj ajsullj lkaijnoiXjstolj ljrtu tjyj c tknje goajsullj skdjrj ik jr

  :; Xk kroajj ajtkro sojrj iurul jLjikn j tk j. vogkf gj jtjujugof au clo sjnjepkajsj cj jtju togjltkrlf klso gk cj ijol

  iTkt!up rkdkovkr iknua sksujogk cj so yjn sjtknot

  dLkau clo j jgj yjcj ccuj so yjn sjtknot yj cgojloijtlj )su futjck)

  gGose j tk j iknua ak cjrjegk cj sksujo lk sjtknot

  kDej kn ak cjnjaopk cjdjlj %sdrjaink/

  j Dkl sknurue ljikn jpjlje sugje tkrpjsj c gk cj ijol gj sksujopktu mul %noejt iulu pj guj o stjnjso/

  iTkt!up lkaijno pjrjaktkr pjgj rkdkovkr eo ccj sksujodWu ccu ikikrjpj ak ot eo ccj so yjn gjro sjtknot frajn lkaijnogJrjelj gose j tk j pjrjifnj lk sjtknot gk cj tkpjt sjaion

  pkrejtolj nkvkn so yjn pk kroajj ajlsoajnk Euiu co prfvogkr dej kn tkrskiut u tul akapkrfnke ejl jlsks

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  93/183

  33

  Wjikn 4.;Jluososo Xk cktjeuj %Nj mutj /

  @f Ajsjnje Xk ykiji Tfnuso

  :2 Cjaijr ak cjnjao infdlo c krrfr j To yjn tkrnjnu nkajei[lurj Gose tkrnjnu lkdond Bjltfr @fosk [email protected] tkrnjnu to [email protected] Yusjlk Gose j tk j iknua ak cjrje

  gk cj sksujo lk sjtknotb Dej kn ak cjnjao pk cjdjlj%sdrjaink/

  j Euiu clj so yjn jttk ujtfr lk o put [email protected] to gose gk cj yj c ikrulurj nkioe iksjrd Cj to [email protected] yj c akaonolo fosk rk gjegCj to [email protected] Jrjelj gose j tk j pjrjifnj lk sjtknot gk cj tkpjt sjaion

  pkrejtolj nkvkn so yjn pk kroajj ajlsoajnb Euiu co prfvogkr dej kn tkrskiut u tul akapkrfnke ejl jlsks:3 Dej kn go )sdrjaink)%go jdjl/ J gj togjl akaonolo ejl jlsks u tul

  dej kn o oEuiu co njyj j pknj ccj u tul akapkrfnke ejl jlsks

  :5 Wogjl gjpjt ak cjlsks dej knljrk j gono gu co pjsswfrg

  J gj iknua akajsullj pjsswfrgskdjrj ik jr

  Dkl jpjlje pjsswfrg yj c j gj cu jlj ik jr6 %molj pjsswfrgeonj c jtju togjl sksujo. euiu co jck pk mujn jtju pk ykgoj njyj jtkrgkljt u tul ak gjpjtlj ij tuj /

  :? Cjaijr jgj. Tujrj togjl jgj jWR Af otfr J gj skgj c ikrjgjgjnja afgk )Goja&autk) jtjunkvkn vfnuak ao oaua

  iTjnje sjtu dej kn skgj ctkrcj ccu jugof! yj

  d Ljikn pk ceuiu c jugof togjltkrpjsj c gk cj ijol gj jtju

  sugje putus&rusjl

  jWklj tfaifn )Autk) pjgj YD[ WR Af otfr jtju pkrolsj vfnuakWR af otfr

  iXkrolsj dej kn njo yj. jpjlje tkrgjpjt sujrj yjd Xkrolsj lf klso ljikn jugof. molj lf goso ljikn rusjl& putus ejrjp

  skckrj gocj to

  98 Tujrj jgj. cjaijr togjl jgj j J gj skgj c ak cjlsks dej knsojrj rjgof %jugof f ny/

  iTjnje sjtu dej kn skgj ctkrcj ccu vogkf! yj

  d Ljikn pk ceuiu c vogkf togjltkrpjsj c gk cj ijol gj jtjusugje putus&rusjl

  j Dkl dej kn njo yj c tkrgjpjt vogkf! yj %Tojrj Wknkvoso/iXkrolsj dej kn njo yj. jpjlje tkrgjpjt cjaijr yjd Xkrolsj lf klso ljikn vogkf. molj lf goso ljikn rusjl&putus ejrjp

  skckrj gocj to

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  94/183

  35

  Wjikn 4.2Jluososo Xk cktjeuj %Nj mutj /

  @f Ajsjnje Xk ykiji Tfnuso

  9: Wjaponj cjaijr togjl ikrwjr j%ej yj eotja putoe/

  GTY togjl go skt!up %vogkf sktto c/skdjrj ik jr

  Xkrolsj skt!up&pk yktknj pjrjaktkr vogkf yj

  99 Cjaijr Goja j To yjn ajsulj lk GTYtkrcj ccu

  iDej kn ak cjnjao pk cjdjlj%sdrjaink/

  j Xkrolsj lj jn njo yj jtju tu ccu so yjn frajn lkaijnoiEuiu co prfvogkr dej kn tkrskiut u tul akapkrfnke ejl jlsks

  94 Wogjl jgj cjaijr pjgj af otfr j Tostka goeuiu clj gk cj YBLf kltfr

  iLjikn pk ceuiu c vogkf togjltkrpjsj c gk cj ijol gj jtjusugje putus&rusjl

  j Xkrolsj Lj jn [EB. jtur lj jn gk cj tkpjtiXkrolsj lf klso ljikn vogkf. molj lf goso ljikn rusjl&putus ejrjp

  skckrj gocj to

  97 YD[ togjl ikrbu cso gk cj ijol j Ijttkry pjgj YD[ NkajeiYD[ togjl ak cjrje gk cj

  tkpjt lk rkdkovkrd J gj iknua ak klj tfaifn

  YD[ gk cj ik jrgTjnje pkajsj cj ijttkryk YD[ sugje rusjl

  j Cj to ijttkryiJrjelj YD[ gk cj ik jr jtju pkrolsj jpjlje so yjn YD[

  tkrejnj c ik gj njo`dWklj tfaifn YD[ %rkaftk/ gk cj ik jrgXjsj c ijttkry sksujo pktu mulk Cj to YD[ gk cj akaikno yj c ijru

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  95/183

  3?

  3?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  96/183

  58

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  97/183

  5:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  98/183

  59

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  99/183

  54

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  100/183

  57

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  101/183

  5;

  Wjikn 7.2Lkputusj ikrgjsjrlj Yknjso j tjrj Ajsjnje gk cj Xk ykiji

  5;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  102/183

  52

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  103/183

  53

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  104/183

  55

  55

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  105/183

  5?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  106/183

  ?8

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  107/183

  ?:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  108/183

  ?9

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  109/183

  ?4

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  110/183

  ?7

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  111/183

  ?;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  112/183

  ?2

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  113/183

  ?3

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  114/183

  ?5

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  115/183

  ??

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  116/183

  :88

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  117/183

  :8:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  118/183

  :89

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  119/183

  :84

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  120/183

  :87

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  121/183

  :8;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  122/183

  :82

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  123/183

  :83

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  124/183

  :85

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  125/183

  :8?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  126/183

  ::8

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  127/183

  :::

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  128/183

  ::9

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  129/183

  ::4

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  130/183

  ::7

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  131/183

  ::;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  132/183

  ::2

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  133/183

  ::3

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  134/183

  ::5

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  135/183

  ::?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  136/183

  :98

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  137/183

  :9:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  138/183

  :99

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  139/183

  :94

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  140/183

  :97

  Gjro cjaijr 7.99 gjpjt gourjolj spksoboljso lf trfn yj c gocu jlj gjnja

  pkaiujtj j tjraulj tkrskiut gomknjslj pjgj tjikn ikrolut =

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  141/183

  :9;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  142/183

  :92

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  143/183

  :93

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  144/183

  :95

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  145/183

  :9?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  146/183

  :48

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  147/183

  :4:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  148/183

  :49

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  149/183

  :44

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  150/183

  :47

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  151/183

  :4;

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  152/183

  :42

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  153/183

  :43

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  154/183

  :45

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  155/183

  :4?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  156/183

  :78

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  157/183

  :7:

  :7:

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  158/183

  :79

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  159/183

  GJBWJY X[TWJL J

  Jrejao. Auejaajg. Lf skp Gjsjr Tostka Xjljr. J go _fcyjljrtj. _fcyjljrtj.

  988;

  Jdeajg. Ijnzj. Goltjt Ajtj Lunoje Lkdkrgjsj Iujtj . [ ovkrsotjs Cjgmje

  Ajgj. _fcyjljrtj. 9882

  J`gro. L. Xkrj dj cj TO gj Jpnoljso yj. Crjakgoj Xustjlj [tjaj.Mjljrtj.

  9883

  Gurlo . Mfe . Kxpkrt Tystka Gksoc J g Gkvknfpak t. Xrk todk Ejnn O tkr jtof jn

  O d. @kw Mkrsky. :??7

  Bjtj syje. Ijsos Gjtj. O bfrajtolj.Ij gu c. 9889

  Ejryj tf. Jcus. Akaiujt Jpnoljso Tkgkrej j gk cj Aodrfsfbt Jddkss. Onau

  Lfaputkrdfa. 9884

  Lrostj tf.Ejroyj tf. Lf skp Gj Xkrj dj cj Gjtj Ijsk. J`go Fbbsktt_fcyjljrtj. 9884

  Lusuajgkwo. Tro. Jrtobodojn O tknnock dk %Wkl ol gj Jpnoljso yj/. = Crjej Onau.

  _fcyjljrtj. 9884

  Lk gjn " Lk gjn. J jnosos Gj Xkrj dj cj Tostka. XWO @GKLT. Mjljrtj.

  9882

  Lusro o. Tostka Xjljr Wkfro gj Jpnoljso. [email protected] Fbbskt. _fcyjljrtj. 9882

  Ttjucjjrg. J grkw DMr. Yfiftods j g JO = j o trfgudtof tf jppnokg ajdeo k

  o tknnock dk. Xrk todk!Ejnn O d. @kw Mkrsky [TJ. :?53

  Wurij . Kbrjoa. Jrf sf . Mjy K. Noj c. Wo c!Xk c. Gkdossof Tuppfrt Tystka

  J g O tknnock t Tystka. Kgoso O gf ksoj Monog 9. Kgoso 3. Xkjrsf Xrk todk

  Ejnn Kgudjtof O tkr jtof jn O d. @kw Mkrsky. 988;

  Woa Xk kriot J go. Xk ckaij cj Tostka Xjljr ak ccu jlj Rosujn Ijsod.

  Xk kriot J go. _fcyjljrtj. 988?

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  160/183

  Tdok tobod!Jtnj tj O d. O stjnnjtof j g Fpkrjtof Cuogk XfwkrRu Afgkn G?994

  Dfaakrdojn Tjtknnotk Ykdkovkr. Dj jgj. :???

  Tdok tobod!Jtnj tj O d. O stjnnjtof j g Fpkrjtof Cuogk XfwkrRu Afgkn G?947

  Iusso kss Tjtknnotk Ykdkovkr. Dj jgj. 9888

  VJ f oaV. Xktu mul Xkajljoj Gocotjn Tjtknnotk Ykdkovkr Ajtrox Ifnj. Wj pj

  Wjeu

  VJ f oaV. [skrs Aj ujn Euajx @G!9988T Gocotjn Tjtknnotk Ykdkovkr. Wj pj

  Wjeu

  ettp=&&wwwo gf!tkltopsdfa.Afgun : = Xk ck jnj Gjsjr Wk tj c Rosujn Ijsod

  28. Wcn jlsks :8 Ajrkt 98::

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  161/183

  ! : !

  [email protected] J = TF[YDK DFGK XYFCYJA TOTWKA XJLJY

  WYF[[email protected] [email protected]@L T_TWKA GTY

  AFG[N [email protected]

  Cnfijn df` Js JGFGIDf``kdtof`Cnfijn rsAjsjnje Js JGFGIYkdfrgsktCnfijn rsAjsjnjefp Js JGFGIYkdfrgsktCnfijn rsXjljr Js JGFGIYkdfrgsktCnfijn rsXk ykiji Js JGFGIYkdfrgsktCnfijn rsXktu mul Js JGFGIYkdfrgsktCnfijn rsYknjso Js JGFGIYkdfrgsktCnfijn rsWrfuinkseffto c Js JGFGIYkdfrgsktCnfijn rsvjnogjso Js JGFGIYkdfrgsktCnfijn rsZTfnuso Js JGFGIYkdfrgsktXuinod rsqukry Js Ttro cXuinod giYKDKORKY Js GjtjijskXuinod WiAjsjnje Js YkdfrgsktXuinod WiXjljr Js YkdfrgsktXuinod WiXk ykiji Js YkdfrgsktXuinod WiXktu mul Js YkdfrgsktXuinod WiYknjso Js YkdfrgsktXuinod WiWrfuinkseffto c Js YkdfrgsktXuinod Gojc`fsj Js Ttro c

  Tui lf klso%/Tkt df [email protected] JGFGIDf kdtof

  df Xrfvogkr 1)aodrfsfbtmktfnkgi78)df DursfrNfdjtof 1jg[skDnok tdf` Fpk JppXjte " ) giYKDKORKYagi)Tkt rsXjljr [email protected] JGFGIYkdfrgsktrsXjljrFpk )WiXjljr). df . jgFpk Gy jaod. jgNfdlFptoaostodTkt rsAjsjnje [email protected] JGFGIYkdfrgsktTkt rsAjsjnjefp [email protected] JGFGIYkdfrgsktTkt rsXk ykiji [email protected] JGFGIYkdfrgsktTkt rsXktu mul [email protected] JGFGIYkdfrgsktTkt rsYknjso [email protected] JGFGIYkdfrgsktTkt rsZTfnuso [email protected] JGFGIYkdfrgsktTkt rsvjnogjso [email protected] JGFGIYkdfrgsktTkt rsWrfuinkseffto c [email protected] JGFGIYkdfrgsktTkt giYKDKORKY 1GIK co kSfrlspjdks%8/Fpk Gjtjijsk%JppXjte "

  )^giYKDKORKYagi)/Tkt WiAjsjnje 1giYKDKORKYFpk Ykdfrgskt%)tiAjsjnje). giFpk Wjink/Tkt WiXjljr 1giYKDKORKYFpk Ykdfrgskt%)WiXjljr). giFpk Wjink/Tkt WiXk ykiji 1giYKDKORKYFpk Ykdfrgskt%)WiXk ykiji). giFpk Wjink/Tkt WiYknjso 1giYKDKORKYFpk Ykdfrgskt%)WiYknjso). giFpk Wjink/Tkt WiWrfuinkseffto c 1giYKDKORKYFpk Ykdfrgskt%)WiWrfuinkseffto c).

  giFpk Wjink/K g Tui

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  162/183

  ! 9 !

  BFYA [email protected]

  Fptof Kxpnodot

  Goa o Js O tkckr

  Xrovjtk Tui BfraVNfjg%/Woakr:O tkrvjn 1;8K g Tui

  Xrovjtk Tui Woakr:VWoakr%/o 1o ,:8Ob o 09;; Wek`

  Woakr:O tkrvjn 18Woakr:K jinkg 1BjnskWoakr9O tkrvjn 158

  o 1:Kxot TuiK`g ObK g Tui

  Xrovjtk Tui Woakr9VWoakr%/o 1o ,:Ob o 19 Wek`

  Woakr9O tkrvjn 18Woakr9K jinkg 1Bjnsko 19;;

  Woakr4O tkrvjn 198

  K`g ObK g Tui

  Xrovjtk Tui Woakr4VWoakr%/o 1o ! :8Ob o >18 Wek`

  Woakr4O tkrvjn 18Woakr4K jinkg 1Bjnsk[ nfjg AkBraXjsswgTefwKxot Tui

  K`g ObK g Tui

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  163/183

  ! 4 !

  BFYA [email protected]

  Fptof Kxpnodot

  Xrovjtk Tui BfraVNfjg%/Djnn lf klsolf klsoK g Tui

  Xrovjtk Tui dagNfco VDnodl%/Ob AkfptXonoej %8/Rjnuk 1Wruk Wek`

  BraLf suntjso:TefwAkEogk

  KnskOb %[email protected] 1WiXjljr* jaj/ J g %AktxtXjsswgWkxt 1WiXjljr*sj go/ Wek

  BraAk u[tjajTefw

  AkEogkKnskAscIfx )@jaj jtju Tj go J gj Tjnje *). viFLF ny ,viDrotodjn. )Lf borajso)[email protected] 1))AktxtXjsswgWkxt 1))[email protected] Tui

  K`g ObK`g ObK g Tui

  Xrovjtk Tui BraWutupVDnodl%/

  K gK g Tui

  Xrovjtk Tui fptXonoej VDnodl%O`gkx Js O tkckr/Ob O gkx 1: Wek`

  [email protected]`g ObK g Tui

  Xrovjtk Tui [email protected] ck%/[email protected] 1Nk %[email protected]/K g Tui

  Xrovjtk Tui [email protected]%/AkfptXonoej %:/Rjnuk 1WrukK g Tui

  Xrovjtk Tui txtXjsswgVDej ck%/Ob Nk %AktxtXjsswgWkxt/ 15 Wek

  AkdagNfco TktBfdusK`g ObK g Tui

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  164/183

  ! 7 !

  BFYA [email protected][ [WJAJ XJLJY

  Fptof Kxpnodot

  Goa SoteKvk ts BfraTys Js BraTysWrjy

  Xrovjtk Tui BfraVGinDnodl%/#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!# Weos prfdkgurk rkdkovks tek djnnijdls brfa tek systka trjy odf ## wek tek afusk pfo tkr efvkrs fvkr tek odf . sefw tek NDG o tkrbjdk ##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BraAk u[tjajTefw

  K g Tui

  Xrovjtk Tui BfraVGkjdtovjtk%/AkEogk

  K g Tui

  Xrovjtk Tui BfraVZukry[ nfjg%Dj dkn Js O tkckr. [ nfjgAfgk Js O tkckr/BraTysWrjyAkZukry[ nfjg Ak. Dj dkn. [ nfjgAfgkK g Tui

  Xrovjtk Tui BfraVYksozk%/BraTysWrjyAkYksozk AkK g Tui

  Xrovjtk Tui BfraVNfjg%/#Dk trk tek ajo bfra

  AkNkbt 1Tdrkk Sogte & 9 ! AkSogte & 9AkWfp 1Tdrkk Ekocet & 9 ! AkEkocet & 9#Nfjg BfraTys< skt rkbkrk dk tf akTkt BfraTys [email protected] BraTysWrjyNfjg BfraTysTkt BfraTysBTys 1Ak#Tozk XodTysOdf j g BrjakWrjyOdf

  K g Tui

  Xrovjtk Tui a`AjsjnjeVDnodl%/BraXk cktjeuj ATefwBraAk u[tjajEogkK g Tui

  Xrovjtk Tui a Xk ykijiVDnodl%/BraXk cktjeuj TTefwBraAk u[tjajEogkK g Tui

  Xrovjtk Tui a`TfnusoVDnodl%/BraTfnusoTefwBraAk u[tjajEogkK g Tui

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  165/183

  ! ; !

  Xrovjtk Tui a YknjsoVDnodl%/BraJturj TefwBraAk u[tjajEogkK g Tui

  Xrovjtk Tui a`GjpjlVDnodl%/GjtjXjljrTefwBraAk u[tjajEogkK g Tui

  Xrovjtk Tui a`[modfijVDnodl%/BraLf suntjso:TefwK g Tui

  Xrovjtk Tui a`Ao oaVDnodl%/AkEogk

  K g Tui

  Xrovjtk Tui a LknujrVDnodl%/[ nfjg AkK g Tui

  BFYA LKNFNJ GJWJ AJTJNJE

  #Ak japonlj Bfra Gjtj AjsjnjeXrovjtk Tui BfraVNfjg%/

  Dfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1BjnskDfaaj g4K jinkg 1BjnskrkbrkseGCK g TuiTui rkbrkseGC%/

  Tkt rsAjsjnje [email protected] JGFGIYkdfrgsktrsAjsjnjeNfdlWypk 1jgNfdlFptoaostodrsAjsjnjeDursfrWypk 1jgFpk Gy jaodrsAjsjnjeFpk )TKNKDW - BYFA WiAjsjnje frgkr iy LgAjsjnje Jsd). df` . . .

  jgDagWkxtTkt GjtjCrog:GjtjTfurdk 1rsAjsjnje

  GjtjCrog:Dfnua s%8/Sogte 1?48GjtjCrog:Dfnua s%:/Sogte 1:9;88GjtjCrog:Ykbrkse

  K g Tui

  Xrovjtk Tui Wkxt:VDej ck%/Dfaaj g:K jinkg 1WrukTkt rsvjnogjso [email protected] JGFGIYkdfrgskt

  rsqukry 1)TKNKDW - BYFA tiAjsjnje SEKYK LgAjsjnje 1#) " Wkxt:Wkxt" )#)

  rsvjnogjsoFpk rsqukry. df . jgFpk Gy jaod. jgNfdlFptoaostod

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  166/183

  ! 2 !

  Ob rsvjnogjsoYkdfrgDfu t >08 WekWkxt9K jinkg 1WrukWkxt9TktBfdusWkxt9Wkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%:/Wkxt

  Dfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1Wruk

  KnskWkxt:K jinkg 1WrukWkxt:TktBfdusDfaaj g:K jinkg 1WrukDfaaj g9K jinkg 1Bjnsk

  K`g ObK g Tui

  Xrovjtk Tui Wkxt9VNfstBfdus%/Ob Wkxt:Wkxt 1)) J`g Wkxt9Wkxt 1)) Wek`

  AscIfx )Xk cosoj gjtj iknua nk cljp***). viFLF ny ,viO bfrajtof . )Lf borajso=)K`g ObK g Tui

  #Wfaifn ToapjXrovjtk Tui Dfaaj g:VDnodl%/Ob Wkxt:Wkxt 1)) J`g Wkxt9Wkxt 1)) Wek`AscIfx )Gjtj Iknua Nk cljp***). viO bfrajtof . )Xk yoapj j Gjtj)KnskOb AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Gosoapj 6). [email protected] ,viZukstof . )Toapj Gjtj)/ 1vi_ks Wek

  Sote rsAjsjnje

  [email protected]*LgAjsjnje 1Wkxt:Wkxt*Ajsjnje 1Wkxt9Wkxt[pgjtk

  K`g SoteAscIfx )Gjtj Wknje Ikrejson Goajsullj ***). viO bfrajtof . )Xk yoapj j Gjtj)Dfaaj g:K jinkg 1BjnskWkxt:K jinkg 1WrukWkxt:Wkxt 1))Wkxt9Wkxt 1))Wkxt:TktBfdusDfaaj g2Rjnuk 1Wruk

  KnskWkxt:TktBfdusK`g ObK`g ObK g Tui

  #Wfaifn [ijeXrovjtk Tui Dfaaj g9VDnodl%/Ob AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Gouije 6). [email protected] ,viZukstof . )[ije Gjtj6)/ 1vi_ksWekSote rsAjsjnje

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  167/183

  ! 3 !

  [pgjtk*LgAjsjnje 1Wkxt:Wkxt*Ajsjnje 1Wkxt9Wkxt[pgjtk

  AscIfx )Gjtj Wknje Ikrejson Gouije***). viO bfrajtof . )Xk cuijej Gjtj)Dfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1BjnskWkxt:K jinkg 1WrukWkxt:Wkxt 1))Wkxt9Wkxt 1))Wkxt:TktBfdusDfaaj g2Rjnuk 1Wruk

  K`g SoteK`g ObK g Tui

  #Wfaifn EjpusXrovjtk Tui Dfaaj g4VDnodl%/Ob AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Goejpus 6). [email protected] ,viZukstof . )Ejpus Gjtj)/ 1vi_ksWek

  rsAjsjnjeGknktkWkxt:Wkxt 1))Wkxt9Wkxt 1))

  Dfaaj g2Rjnuk 1WrukKnskDfaaj g2Rjnuk 1WrukK`g ObK g Tui

  #Wfaifn Nj mut lk Xk ykijiXrovjtk Tui Dfaaj g7VDnodl%/BraXk cktjeuj TTefw[ nfjg AkK g Tui

  #Wfaifn Xktu mul Xk cosojXrovjtk Tui Dfaaj g2VDnodl%/Xkpjl:TefwK g Tui

  #Wfaifn TknksjoXrovjtk Tui Dfaaj g;VDnodl%/[ nfjg AkBraAk u[tjajTefwK g Tui

  Xrovjtk Tui GjtjCrog:VDnodl%/Wkxt:Wkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%8/WkxtWkxt9Wkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%:/WkxtWkxt:K jinkg 1WrukWkxt9K jinkg 1Wruk

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  168/183

  ! 5 !

  Dfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g4K jinkg 1WrukK g Tui

  Xrovjtk Tui Njikn4VDnodl%/[ nfjg AkBraAk u[tjajTefwK g Tui

  BFYA LKNFNJ GJWJ [email protected]_KIJI

  #Ak japonlj Bfra Gjtj Xk ykijiXrovjtk Tui BfraVNfjg%/Dfaaj g:K jinkg 1Bjnsk

  Dfaaj g9K jinkg 1BjnskDfaaj g4K jinkg 1BjnskrkbrkseGCK g TuiTui rkbrkseGC%/

  Tkt rsXk ykiji [email protected] JGFGIYkdfrgsktrsXk ykijiNfdlWypk 1jgNfdlFptoaostodrsXk ykijiDursfrWypk 1jgFpk Gy jaodrsXk ykijiFpk )TKNKDW - BYFA WiXk ykiji frgkr iy LgTkiji Jsd). df . . .

  jgDagWkxtTkt GjtjCrog:GjtjTfurdk 1rsXk ykijiGjtjCrog:Dfnua s%8/Sogte 1?48

  GjtjCrog:Dfnua s%:/Sogte 1?;88GjtjCrog:Ykbrkse

  K g Tui

  Xrovjtk Tui Wkxt:VDej ck%/Dfaaj g:K jinkg 1WrukTkt rsvjnogjso [email protected] JGFGIYkdfrgskt

  rsqukry 1)TKNKDW - BYFA WiXk ykiji SEKYK LgTkiji 1#) " Wkxt:Wkxt ")#)

  rsvjnogjsoFpk rsqukry. df . jgFpk Gy jaod. jgNfdlFptoaostodOb rsvjnogjsoYkdfrgDfu t >08 Wek

  Wkxt9K jinkg 1Wruk

  Wkxt9TktBfdusWkxt9Wkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%:/WkxtDfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1Wruk

  KnskWkxt:K jinkg 1WrukWkxt:TktBfdusDfaaj g:K jinkg 1WrukDfaaj g9K jinkg 1Bjnsk

  K`g ObK g Tui

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  169/183

  ! ? !

  Xrovjtk Tui Wkxt9VNfstBfdus%/Ob Wkxt:Wkxt 1)) J`g Wkxt9Wkxt 1)) Wek`AscIfx )Xk cosoj gjtj iknua nk cljp***). viFLF ny ,viO bfrajtof . )Lf borajso=)K`g Ob

  K g Tui

  #Wfaifn ToapjXrovjtk Tui Dfaaj g:VDnodl%/Ob Wkxt:Wkxt 1)) J`g Wkxt9Wkxt 1)) Wek`AscIfx )Gjtj Iknua Nk cljp***). viO bfrajtof . )Xk yoapj j Gjtj)KnskOb AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Gosoapj 6). [email protected] ,viZukstof . )Toapj Gjtj)/ 1vi_ks Wek

  Sote rsXk [email protected]*LgTkiji 1Wkxt:Wkxt

  *Xk ykiji 1Wkxt9Wkxt[pgjtk

  K`g SoteAscIfx )Gjtj Wknje Ikrejson Goajsullj ***). viO bfrajtof . )Xk yoapj j Gjtj)Dfaaj g:K jinkg 1BjnskWkxt:K jinkg 1WrukWkxt:Wkxt 1))Wkxt9Wkxt 1))Wkxt:TktBfdusDfaaj g2Rjnuk 1Wruk

  KnskWkxt:TktBfdus

  K`g ObK`g ObK g Tui

  #Wfaifn [ijeXrovjtk Tui Dfaaj g9VDnodl%/Ob AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Gouije 6). [email protected] ,viZukstof . )[ije Gjtj6)/ 1vi_ksWekSote rsXk ykiji[pgjtk*LgTkiji 1Wkxt:Wkxt*Xk ykiji 1Wkxt9Wkxt

  [pgjtkAscIfx )Gjtj Wknje Ikrejson Gouije***). viO bfrajtof . )Xk cuijej Gjtj)

  Dfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1BjnskWkxt:K jinkg 1WrukWkxt:Wkxt 1))Wkxt9Wkxt 1))Wkxt:TktBfdusDfaaj g2Rjnuk 1Wruk

  K`g SoteK`g Ob

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  170/183

  ! :8 !

  K g Tui

  #Wfaifn EjpusXrovjtk Tui Dfaaj g4VDnodl%/

  Ob AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Goejpus 6). [email protected] ,viZukstof . )Ejpus Gjtj)/ 1vi_ksWek

  rsXk ykijiGknktkWkxt:Wkxt 1))Wkxt9Wkxt 1))

  Dfaaj g2Rjnuk 1WrukKnskDfaaj g2Rjnuk 1WrukK`g ObK g Tui

  #Wfaifn Nj mut lk Tfnuso

  Xrovjtk Tui Dfaaj g7VDnodl%/BraTfnusoTefw[ nfjg AkK g Tui

  #Wfaifn TknksjoXrovjtk Tui Dfaaj g;VDnodl%/[ nfjg AkBraAk u[tjajTefwK g Tui

  #Wfaifn Xktu mul Lknfnj Gjtj

  Xrovjtk Tui Dfaaj g2VDnodl%/Xkpjl9TefwK g Tui

  Xrovjtk Tui GjtjCrog:VDnodl%/Wkxt:Wkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%8/WkxtWkxt9Wkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%:/WkxtWkxt:K jinkg 1WrukWkxt9K jinkg 1WrukDfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g4K jinkg 1WrukK g Tui

  Xrovjtk Tui Njikn4VDnodl%/[ nfjg AkBraAk u[tjajTefwK g Tui

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  171/183

  ! :: !

  BFYA LKNFNJ GJWJ TFN[TO

  #Ak japonlj Bfra Gjtj Tfnuso

  Xrovjtk Tui BfraVNfjg%/Dfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1BjnskDfaaj g4K jinkg 1BjnskrkbrkseGCK g Tui

  Tui rkbrkseGC%/Tkt rsWrfuinkseffto c [email protected] JGFGIYkdfrgskt

  rsWrfuinkseffto cNfdlWypk 1jgNfdlFptoaostodrsWrfuinkseffto cDursfrWypk 1jgFpk Gy jaodrsWrfuinkseffto`cFpk )TKNKDW - BYFA WiWrfuinkseffto`c frgkr iy LgTfnuso

  Jsd). df . . . jgDagWkxtTkt GjtjCrog:GjtjTfurdk 1rsWrfuinkseffto cGjtjCrog:Dfnua s%8/Sogte 1?48GjtjCrog:Dfnua s%:/Sogte 1:9;88GjtjCrog:Ykbrkse

  K g Tui

  Xrovjtk Tui Wkxt:VDej ck%/Dfaaj g:K jinkg 1WrukTkt rsvjnogjso [email protected] JGFGIYkdfrgskt

  rsqukry 1)TKNKDW - BYFA WiWrfuinkseffto c SEKYK LgTfnuso 1#) "Wkxt:Wkxt " )#)

  rsvjnogjsoFpk rsqukry. df . jgFpk Gy jaod. jgNfdlFptoaostodOb rsvjnogjsoYkdfrgDfu t >08 WekWkxt9K jinkg 1WrukWkxt9TktBfdusWkxt9Wkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%:/WkxtDfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1Wruk

  KnskWkxt:K jinkg 1WrukWkxt:TktBfdusDfaaj g:K jinkg 1WrukDfaaj g9K jinkg 1Bjnsk

  K`g ObK g Tui

  Xrovjtk Tui Wkxt9VNfstBfdus%/Ob Wkxt:Wkxt 1)) J`g Wkxt9Wkxt 1)) Wek`AscIfx )Xk cosoj gjtj iknua nk cljp***). viFLF ny ,viO bfrajtof . )Lf borajso=)K`g ObK g Tui

  #Wfaifn ToapjXrovjtk Tui Dfaaj g:VDnodl%/Ob Wkxt:Wkxt 1)) J`g Wkxt9Wkxt 1)) Wek`

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  172/183

  ! :9 !

  AscIfx )Gjtj Iknua Nk cljp***). viO bfrajtof . )Xk yoapj j Gjtj)Knsk

  Ob AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Gosoapj 6). [email protected] ,viZukstof . )Toapj Gjtj)/ 1vi_ks Wek

  Sote rsWrfuinkseffto [email protected]*lgsfnuso 1txtWkxt:Wkxt*sfnuso 1txtWkxt9Wkxt[pgjtkK`g SoteAscIfx )Gjtj Wknje Ikrejson Goajsullj ***). viO bfrajtof . )Xk yoapj j Gjtj)Dfaaj g:K jinkg 1BjnskWkxt:K jinkg 1WrukWkxt:Wkxt 1))Wkxt9Wkxt 1))Wkxt:TktBfdus

  Dfaaj g2Rjnuk 1WrukKnskWkxt:TktBfdusK`g ObK`g ObK g Tui

  #Wfaifn [ijeXrovjtk Tui Dfaaj g9VDnodl%/Ob AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Gouije 6). [email protected] ,viZukstof . )Toapj Gjtj)/ 1vi_ksWekSote rsWrfuinkseffto c

  [pgjtk*lgsfnuso 1txtWkxt:Wkxt*sfnuso 1txtWkxt9Wkxt[pgjtkAscIfx )Gjtj Wknje Ikrejson Gouije***). viO bfrajtof . )Xk cuijej Gjtj)Dfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1BjnskWkxt:K jinkg 1WrukWkxt:Wkxt 1))Wkxt9Wkxt 1))Wkxt:TktBfdusDfaaj g2Rjnuk 1Wruk

  K`g SoteK`g ObK g Tui

  #Wfaifn EjpusXrovjtk Tui Dfaaj g4VDnodl%/Ob AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Goejpus 6). [email protected] ,viZukstof . )Ejpus Gjtj)/ 1vi_ksWek

  rsWrfuinkseffto cGknktkWkxt:Wkxt 1))Wkxt9Wkxt 1))

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  173/183

  ! :4 !

  Dfaaj g2Rjnuk 1WrukKnsk

  Dfaaj g2Rjnuk 1WrukK`g Ob

  K g Tui

  #Wfaifn Nj mut lk JturjXrovjtk Tui Dfaaj g7VDnodl%/BraJturj Tefw[ nfjg AkK g Tui

  #Wfaifn TknksjoXrovjtk Tui Dfaaj g;VDnodl%/[ nfjg AkBraAk u[tjajTefw

  K g Tui

  Xrovjtk Tui Njikn4VDnodl%/[ nfjg AkBraAk u[tjajTefwK g Tui

  #Wfaifn Xktu mulXrovjtk Tui Dfaaj g2VDnodl%/Xkpjl4TefwK g Tui

  Xrovjtk Tui GjtjCrog:VDnodl%/Wkxt:Wkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%8/WkxtWkxt9Wkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%:/WkxtWkxt:K jinkg 1WrukWkxt9K jinkg 1WrukDfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g4K jinkg 1WrukK g Tui

  BFYA L KNFNJ IJTOT JW[[email protected]

  Xrovjtk Tui BfraVNfjg%/Dfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1BjnskDfaaj g4K jinkg 1BjnskrkbrkseGCK g TuiTui rkbrkseGC%/

  Tkt rsYknjso [email protected] JGFGIYkdfrgsktrsYknjsoNfdlWypk 1jgNfdlFptoaostodrsYknjsoDursfrWypk 1jgFpk Gy jaodrsYknjsoFpk )TKNKDW - BYFA WiYknjso). df` . . . jgDagWkxt

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  174/183

  ! :7 !

  Tkt GjtjCrog:GjtjTfurdk 1rsYknjsoGjtjCrog:Dfnua s%8/Sogte 19988GjtjCrog:Dfnua s%:/Sogte 19988GjtjCrog:Dfnua s%9/Sogte 19988

  GjtjCrog:Dfnua s%4/Sogte 19988GjtjCrog:Ykbrkse

  K g Tui

  Xrovjtk Tui txtLgYknjsoVDej ck%/Dfaaj g:K jinkg 1WrukTkt rsvjnogjso [email protected] JGFGIYkdfrgskt

  rsqukry 1)TKNKDW - BYFA tiYknjso SEKYK LgYknjso 1#) " txtLgYknjsoWkxt" )#)

  rsvjnogjsoFpk rsqukry. df . jgFpk Gy jaod. jgNfdlFptoaostodOb rsvjnogjsoYkdfrgDfu t >08 Wek

  txtLgAjsjnjeK jinkg 1WruktxtLgTkijiK jinkg 1WruktxtLgTfnusoK jinkg 1WruktxtLgAjsjnjeTktBfdustxtLgAjsjnjeWkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%:/WkxttxtLgTkijiWkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%9/WkxttxtLgTfnusoWkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%4/WkxtDfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1Wruk

  KnsktxtLgYknjsoK jinkg 1WruktxtLgYknjsoTktBfdus

  Dfaaj g:K jinkg 1WrukDfaaj g9K jinkg 1Bjnsk

  K`g ObK g Tui

  Xrovjtk Tui txtLgTfnusoVNfstBfdus%/Ob txtLgYknjsoWkxt 1)) J`g txtLgAjsjnjeWkxt 1)) J`g txtLgTkijiWkxt 1)) J`gtxtLgTfnusoWkxt 1)) WekAscIfx )Xk cosoj gjtj iknua nk cljp***). viFLF ny ,viO bfrajtof . )Lf borajso=)K`g ObK g Tui

  #Wfaifn ToapjXrovjtk Tui Dfaaj g:VDnodl%/Ob txtLgYknjsoWkxt 1)) J`g txtLgAjsjnjeWkxt 1)) J`g txtLgTkijiWkxt 1)) J`gtxtLgTfnusoWkxt 1)) WekAscIfx )Xk cosoj gjtj iknua nk cljp***). viFLF ny ,viO bfrajtof . )Lf borajso=)KnskOb AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Gosoapj 6). [email protected] ,viZukstof . )Toapj Gjtj)/ 1vi_ks WekSote [email protected]*LgYknjso 1txtLgYknjsoWkxt

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  175/183

  ! :; !

  *LgAjsjnje 1txtLgAjsjnjeWkxt*LgTkiji 1txtLgTkijiWkxt*lgsfnuso 1txtLgTfnusoWkxt[pgjtk

  K`g SoteAscIfx )Gjtj Wknje Ikrejson Goajsullj ***). viO bfrajtof . )Xk yoapj j Gjtj)Dfaaj g:K jinkg 1BjnsktxtLgYknjsoK`jinkg 1WruktxtLgYknjsoWkxt 1))txtLgAjsjnjeWkxt 1))txtLgTkijiWkxt 1))txtLgTfnusoWkxt 1))txtLgYknjsoTktBfdusDfaaj g2Rjnuk 1WrukrkbrkseGCKnsk

  AscIfx )Gjtj Wknje Jgj*** Ajsullj Gjtj Njo ***). viO bfrajtof . )Gupnoljso Gjtj)txtLgYknjsoTktBfdusK`g ObK`g ObK g Tui

  #Wfaifn [ijeXrovjtk Tui Dfaaj g9VDnodl%/Ob AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Gouije 6). [email protected] ,viZukstof . )Toapj Gjtj)/ 1vi_ksWekSote rsYknjso[pgjtk

  *LgYknjso 1txtLgYknjsoWkxt*LgAjsjnje 1txtLgAjsjnjeWkxt*LgTkiji 1txtLgTkijiWkxt*lgsfnuso 1txtLgTfnusoWkxt[pgjtkAscIfx )Gjtj Wknje Ikrejson Gouije***). viO bfrajtof . )Xk cuijej Gjtj)

  Dfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1BjnsktxtLgYknjsoK jinkg 1WruktxtLgYknjsoWkxt 1))txtLgAjsjnjeWkxt 1))txtLgTkijiWkxt 1))

  txtLgTfnusoWkxt 1))txtLgYknjsoTktBfdusDfaaj g2Rjnuk 1Wruk

  K`g SoteK`g ObK g Tui

  #Wfaifn EjpusXrovjtk Tui Dfaaj g4VDnodl%/Ob AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Goejpus 6). [email protected] ,viZukstof . )Ejpus Gjtj)/ 1vi_ksWek

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  176/183

  ! :2 !

  rsYknjsoGknktktxtLgYknjsoWkxt 1))txtLgAjsjnjeWkxt 1))txtLgTkijiWkxt 1))

  txtLgTfnusoWkxt 1))Dfaaj g2Rjnuk 1Wruk

  KnskDfaaj g2Rjnuk 1Wruk

  K`g ObK g Tui

  #Wfaifn Ikrsoelj BfraXrovjtk Tui Dfaaj g7VDnodl%/txtLgYknjsoWkxt 1))txtLgAjsjnjeWkxt 1))txtLgTkijiWkxt 1))

  txtLgTfnusoWkxt 1))K g Tui

  #Wfaifn TknksjoXrovjtk Tui Dfaaj g;VDnodl%/[ nfjg AkBraAk u[tjajTefwK g Tui

  Xrovjtk Tui Njikn3VDnodl%/[ nfjg AkBraAk u[tjajTefw

  K g Tui

  Xrovjtk Tui GjtjCrog:VDnodl%/txtLgYknjsoWkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%8/WkxttxtLgAjsjnjeWkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%:/WkxttxtLgTkijiWkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%9/WkxttxtLgTfnusoWkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%4/WkxtDfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1WrukDfaaj g4K jinkg 1WrukK g Tui

  BFYA LKNFNJ GJWJ XJLJY

  #Ak japonlj BfraXrovjtk Tui BfraVNfjg%/Dfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1BjnskDfaaj g4K jinkg 1BjnskrkbrkseGCK g TuiTui rkbrkseGC%/

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  177/183

  ! :3 !

  Tkt rsXjljr [email protected] JGFGIYkdfrgsktrsXjljrNfdlWypk 1jgNfdlFptoaostodrsXjljrDursfrWypk 1jgFpk Gy jaodrsXjljrFpk )TKNKDW - BYFA WiXjljr). df . . . jgDagWkxt

  Tkt GjtjCrog:GjtjTfurdk 1rsXjljrGjtjCrog:Ykbrkse

  K g Tui

  Xrovjtk Tui [email protected] ck%/Dfaaj g:K jinkg 1WrukTkt rsvjnogjso [email protected] JGFGIYkdfrgskt

  rsqukry 1)TKNKDW - BYFA WiXjljr SEKYK jaj 1#) " [email protected] " )#)rsvjnogjsoFpk rsqukry. df . jgFpk Gy jaod. jgNfdlFptoaostod

  Ob rsvjnogjsoYkdfrgDfu t >08 WektxtTj goK jinkg 1WruktxtTj goTktBfdus

  txtTj goWkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%:/WkxtDfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg 1Wruk

  [email protected] jinkg [email protected] g:K jinkg 1WrukDfaaj g9K jinkg 1Bjnsk

  K`g ObK g Tui

  Xrovjtk Tui txtTj goVNfstBfdus%/

  Ob [email protected] 1)) J g txtTj goWkxt 1)) WekAscIfx )Xk cosoj gjtj iknua nk cljp***). viFLF ny ,viO bfrajtof . )Lf borajso=)K`g ObK g Tui

  #Wfaifn ToapjXrovjtk Tui Dfaaj g:VDnodl%/Ob [email protected] 1)) J g txtTj goWkxt 1)) WekAscIfx )Gjtj Iknua Nk cljp***). viO bfrajtof . )Xk yoapj j Gjtj)KnskOb AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Gosoapj 6). [email protected] ,viZukstof . )Toapj Gjtj)/ 1vi_ks Wek

  Sote [email protected]* jaj [email protected]*sj go 1txtTj goWkxt[pgjtk

  K`g SoteAscIfx )Gjtj Wknje Ikrejson Goajsullj ***). viO bfrajtof . )Xk yoapj j Gjtj)Dfaaj g:K jinkg 1Bjnsk

  [email protected] jinkg [email protected] 1))

  Wkxt9Wkxt 1))

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  178/183

  ! :5 !

  [email protected] g2Rjnuk 1Wruk

  [email protected]

  K`g ObK`g ObK g Tui

  #Wfaifn [ijeXrovjtk Tui Dfaaj g9VDnodl%/Ob AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Gouije 6). [email protected] ,viZukstof . )Toapj Gjtj)/ 1vi_ksWekSote rsXjljr

  [pgjtk* jaj [email protected]*sj go 1txtTj goWkxt

  [pgjtkAscIfx )Gjtj Wknje Ikrejson Gouije***). viO bfrajtof . )Xk cuijej Gjtj)

  Dfaaj g:K jinkg 1BjnskDfaaj g9K jinkg [email protected] jinkg [email protected] 1))txtTj goWkxt 1))[email protected] g2Rjnuk 1Wruk

  K`g SoteK`g ObK g Tui

  #Wfaifn EjpusXrovjtk Tui Dfaaj g4VDnodl%/Ob AscIfx%)_jlo Gjtj Jlj Goejpus 6). [email protected] ,viZukstof . )Ejpus Gjtj)/ 1vi_ksWekrsAjsjnjeGknktk

  [email protected] 1))txtTj goWkxt 1))

  Dfaaj g2Rjnuk 1WrukKnskDfaaj g2Rjnuk 1WrukK`g Ob

  K g Tui

  #Wfaifn tutupXrovjtk Tui Dfaaj g7VDnodl%/[ nfjg AkBraAk u[tjajTefwK g Tui

  #Wfaifn LknujrXrovjtk Tui Dfaaj g;VDnodl%/[ nfjg Ak

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  179/183

  ! :? !

  BraAk u[tjajTefwK g Tui

  #Wfaifn Ykbrkse

  Xrovjtk Tui Dfaaj g2VDnodl%/[email protected] 1))txtTj goWkxt 1))[email protected] g Tui

  Xrovjtk Tui GjtjCrog:VDnodl%/[email protected] 1GjtjCrog:Dfnua s%8/WkxttxtTj goWkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%:/WkxtDfaaj g4K jinkg 1WrukDfaaj g9K jinkg 1BjnskK g Tui

  BFYA [email protected][NWJTO :

  Fptof KxpnodotGoa SoteKvk ts BfraTys Js BraTysWrjy

  Xrovjtk Tui BfraVGinDnodl%/BraLf suntjso:Tefw

  K g Tui

  Xrovjtk Tui BfraVGkjdtovjtk%/AkEogk

  K g Tui

  Xrovjtk Tui BfraVZukry[ nfjg%Dj dkn Js O tkckr. [ nfjgAfgk Js O tkckr/BraTysWrjyAkZukry[ nfjg Ak. Dj dkn. [ nfjgAfgkK g Tui

  Xrovjtk Tui BfraVYksozk%/BraTysWrjyAkYksozk AkK g Tui

  Xrovjtk Tui BfraVNfjg%/# Dk trk tek ajo bfraAkNkbt 1Tdrkk Sogte & 9 ! AkSogte & 9AkWfp 1Tdrkk Ekocet & 9 ! AkEkocet & 9# Nfjg BfraTys< skt rkbkrk dk tf akTkt BfraTys [email protected] BraTysWrjyNfjg BfraTysTkt BfraTysBTys 1Ak

  rkbrkseGCK g Tui

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  180/183

  ! 98 !

  Tui rkbrkseGC%/Tkt rsAjsjnje [email protected] JGFGIYkdfrgskt

  rsAjsjnjeNfdlWypk 1jgNfdlFptoaostodrsAjsjnjeDursfrWypk 1jgFpk Gy jaod

  rsAjsjnjeFpk )TKNKDW - BYFA WiAjsjnje frgkr iy LgAjsjnje Jsd). df` . . .jgDagWkxt

  Tkt GjtjCrog:GjtjTfurdk 1rsAjsjnjeGjtjCrog:Dfnua s%8/Sogte 1:888GjtjCrog:Dfnua s%:/Sogte 15888

  GjtjCrog:YkbrkseK g Tui

  #Xonoe gjtj pjgj crog:Xrovjtk Tui GjtjCrog:VDnodl%/txtlgajsjnjeWkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%8/WkxttxtajsjnjeWkxt 1GjtjCrog:Dfnua s%:/Wkxt

  K g Tui

  #Wfaifn XrfsksXrovjtk Tui Dfaaj g:VDnodl%/BraLf suntjso9TefwBraLf suntjso:EogkK g Tui

  #Wfaifn IjtjnXrovjtk Tui Dfaaj g9VDnodl%/[ nfjg AkK g

  K g Tui

  #Wfaifn Xktu mulXrovjtk Tui Dfaaj g4VDnodl%/Xkpk c:TefwK g Tui

  #Wfaifn O bf XrfcrjaXrovjtk Tui Dfaaj g7VDnodl%/O bfXrfcrjaTefwK g Tui

  #Wfaifn LknujrXrovjtk Tui Dfaaj g;VDnodl%/[ nfjg AkK g Tui

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  181/183

  ! 9: !

  BFYA [email protected][NWJTO 9

  Fptof Kxpnodot

  Goa SoteKvk ts BfraTys Js BraTysWrjyGoa j Js O tkckr

  #Ak japonlj BfraXrovjtk Tui BfraVNfjg%/Gojc fsj 1))Wkxt7Wkxt 1BraLf suntjso:txtajsjnjeWkxtrkbrkseGCj 1rsZTfnusoYkdfrgDfu tOb j >08 Wek

  Bfr o 1: Wf jGojc fsj 1Gojc fsj " rsZTfnuso*Xk ykiji

  Gojc fsj 1Gojc fsj " [email protected] [email protected]@kxt o

  K`g ObWkxt:Wkxt 1Gojc fsjK g Tui

  Tui rkbrkseGC%/Tkt rsZTfnuso [email protected] JGFGIYkdfrgskt

  rsZTfnusoNfdlWypk 1jgNfdlFptoaostodrsZTfnusoDursfrWypk 1jgFpk Gy jaodrsZTfnusoFpk )TKNKDW - BYFA ZTfnuso wekrk lgajsjnje 1#) "

  BraLf suntjso:txtLgAjsjnjeWkxt " )#). df . . . jgDagWkxtK g Tui

  Xrovjtk Tui Dfaaj g:VDnodl%/BraLf suntjso4TefwBraLf suntjso9EogkK g Tui

  Xrovjtk Tui Dfaaj g9VDnodl%/[ nfjg AkBraLf suntjso:TefwK g Tui

  Xrovjtk Tui Dfaaj g4VDnodl%/Xkpk c9TefwK g Tui

  Xrovjtk Tui Dfaaj g7VDnodl%/O bfXrfcrjaTefwK g Tui

  Xrovjtk Tui Dfaaj g;VDnodl%/[ nfjg AkK g Tui

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  182/183

  ! 99 !

  BFYA [email protected][NWJTO 4

  Goa j Js O tkckr

  #Ak japonlj BfraXrovjtk Tui BfraVNfjg%/Gojc fsj 1))Wkxt7Wkxt 1BraLf suntjso:txtajsjnjeWkxtrkbrkseGCj 1rsZTfnusoYkdfrgDfu tOb j >08 Wek

  Bfr o 1: Wf jGojc fsj 1Gojc fsj " rsZTfnuso*sfnusoGojc fsj 1Gojc fsj " [email protected] [email protected]

  @kxt oK`g ObWkxt:Wkxt 1Gojc fsjK g Tui

  Tui rkbrkseGC%/Tkt rsZTfnuso [email protected] JGFGIYkdfrgskt

  rsZTfnusoNfdlWypk 1jgNfdlFptoaostodrsZTfnusoDursfrWypk 1jgFpk Gy jaodrsZTfnusoFpk )TKNKDW - BYFA ZTfnuso wekrk lgajsjnje 1#) "

  BraLf suntjso:txtlgajsjnjeWkxt " )#). df . . . jgDagWkxtK g Tui

  #Wfaifn [nj co njcoXrovjtk Tui Dfaaj g:VDnodl%/[ nfjg Ak[ nfjg BraLf suntjso9BraLf suntjso:TefwK g Tui

  #Wfaifn Xktu mulXrovjtk Tui Dfaaj g4VDnodl%/Xkpk c4TefwK g Tui

  #Wfaifn O bf XrfcrjaXrovjtk Tui Dfaaj g7VDnodl%/O bfXrfcrjaTefwK g Tui

  #Wfaifn LknujrXrovjtk Tui Dfaaj g;VDnodl%/[ nfjg AkK g Tui

 • 7/23/2019 PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING DOWNLINK SYSTEM DIGITAL SATELLITE RECEIVER

  183/183

  BFYA [email protected] XYFCYJA

  Wfaifn Wutup

  Xrovjtk Tui Dfaaj g:VDnodl%/

  [ nfjg AkK g Tui

  BFYA XKW[@M [L XJLJY:

  Wfaifn Wutup

  Xrovjtk Tui Dfaaj g:VDnodl%/

  [ nfjg Ak

  K g Tui

  BFYA XKW[@M [L XJLJY9

  Wfaifn Wutup

  Xrovjtk Tui Dfaaj g:VDnodl%/

  [ nfjg Ak

  K g Tui

  BFYA XKW[@M [L XJLJY4