PEMBESAR KERAJAAN

Embed Size (px)

Text of PEMBESAR KERAJAAN

PEMBESAR KERAJAANIllyana Wafiuddin Vanessa Sirup

Apa dia

pembesar kerajaan ?

Pembesar kerajaan adalah beberapa orang pegawai yang telah dilantik yang memiliki jawatan tertinggi dalam kerajaan negeri.

Siapa dia pembesar kerajaan ?Pada tahun 1959, pembesar kerajaan terdiri daripada : Menteri Besar Timbalan Menteri Besar Setiausaha Kerajaan Peguam Negara dan Pegawai Kewangan Negara

Menteri Besar dan Timbalannya. Mereka bertanggungjawab kepada sultan. Dibantu oleh Setiausaha Kerajaan ( menguasai pentadbiran negara )

Peguam NegaraMereka mengawal hal-ehwal undang-undang negara.

Pegawai Kewangan NegaraKewangan negara terletak di bawah penguatkuasaan mereka.

Perlembagaan Negeri BruneiPerlembagaan Negeri Brunei mensyaratkan bahawa pembesar-pembesar negara ini hendaklah terdiri daripada

anak Melayu jati Brunei yang beragama Islam mengikut Ahli Sunnah Wal Jemaah mazhab Imam Syafie.

Pemansuhan SistemSelepas kemerdekaan Negara Brunei Darussalam pada 1 januari 1984, struktur pentadbiran kerajaan telah dipindah kepada sitem berkementerian dan kabinet.

Pemansuhan SistemOleh itu, jawatan Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar, Setiausaha Kerajaan dan Pegawai Kewangan Negeri dimansuhkan.

Kementerian pada tahun 1984Ada 9, iaitu : Jabatan Perdana Menteri Kementerian Pertahanan Kementerian Hal-Ehwal Luar Negeri Kementerian Hal-Ehwal Dalam Negeri Kementerian Kewangan Kementerian Pembangunan Kementerian Pelajaran dan Kesihatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Kementerian Undang-Undang dan Perhubungan

Peranan Baginda SultanKementerian Pertahanan dan Jabatan Perdana Menteri terletak di bawah KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pada tahun 1997, Baginda juga memegang jawatan Menteri Kewangan. Kementerian lain dipegang oleh seorang menteri kabinet.

Struktur Pentadbiran Kerajaan pada tahun 1996

Disusun semula. Menjadikan 12 kementerian kesemuanya.

Perdana MenteriKebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan General Sir Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan AlHajj Sultan Sir Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien III

Kementerian PertahananMenteriKDYMM Sultan General Sir Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni AlMarhum Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan AlHajj Sultan Sir Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien III

Timbalan MenteriYang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mustappha bin Haji Sirat

Kementerian KewanganMenteriKebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan General Sir Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan AlHajj Sultan Sir Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien III

Menteri Kewangan IIYang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim

Menteri Kanan di Jabatan Perdana MenteriDuli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizaddin Waddaulah

Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan PerdaganganMenteri IDuli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah

Menteri IIYang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Awang Lim Jock Seng

Kementerian PendidikanMenteriYang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong

Timbalan MenteriYang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Yusoff bin Haji Ismail

Kementerian Hal Ehwal UgamaMenteriYang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman

Timbalan MenteriYang Mulia Pengiran Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber UtamaMenteriYang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar

Kementerian PerhubunganMenteriYang Berhormat Pehin Orang Hamzah Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Abdullah bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar

Kementerian KesihatanMenteriYang Berhormat Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Adanan bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Seri Setia Haji Awang Haji Mohd Yusof

Kementerian Kebudayaan Belia dan SukanMenteriYang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Paduka Haji Hazair Bin Haji Abdullah

Timbalan MenteriYang Mulia Datin Hajah Adina binti Othman

Kementerian Hal Ehwal Dalam NegeriMenteriYang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

Timbalan MenteriYang Dimuliakan Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof

Kementerian PembangunanMenteriYang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman

Timbalan MenteriYang Mulia Dato Paduka Awang Haji Ali bin Haji Apong

Perdana Menteri Dibantu oleh menteri-menteri untuk: memastikan perlaksanaan dasar, objektif dan tugas kementerian

Peranan Setiausaha Menjalankan pentadbiran & pengurusan kementerian mengawasi ketua jabatan dan perjalanan tiap-tiap jabatan terletak di bawah kementeriannya.

1) Pada tahun 1959, pembesar kerajaan terdiri daripada siapa? i) Menteri Besar ii) Timbalan Menteri Besar iii) Setiausaha Kerajaan iv) Peguam Negara dan v) Pegawai Kewangan

2) Apakah yang disyaratkan oleh Perlembagaan Brunei bagi pembesar kerajaan?i) anak Melayu jati Brunei ii) beragama Islam iii) mengikut Ahli Sunnah Wal Jemaah mazhab Imam Syafie.

3) Bilakah struktur sistem pentadbiran Brunei dimansuhkan?

Selepas kemerdekaan Brunei pada 1 Januari 1984.

4) Terdapat berapa buah kementerian pada tahun 1984? Sebutkan 4.Ada 9. Jabatan Perdana Menteri Kementerian Pertahanan Kementerian Hal-Ehwal Luar Negeri Kementerian Hal-Ehwal Dalam Negeri Kementerian Kewangan Kementerian Pembangunan Kementerian Pelajaran dan Kesihatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Kementerian Undang-Undang dan Perhubungan

5) Apakah jawatan yang dipegang oleh KDYMM Sultan Haji Hassanal Bolkiah? i) Jawatan Perdana Menteri, ii) Jawatan Menteri Kewangan dan iii) Jawatan Menteri Pertahanan.