Pembentangan KAMI

Embed Size (px)

Text of Pembentangan KAMI

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  1/25

  Soalan Bahasa MelayuBrenda, Jennifer, Vianica

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  2/25

  PETIKAN PERTAMA

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  3/25

  PetikanMei merupakan anak bongsu daripada 5

  orang adik beradik. Mei berumur 8 tahun danbersekolah di SK Mutiara. Hobi Mei adalahmenyanyi.

  Setiap hari, Mei akan berlatih menyanyi dirumahnya. Di sekolah, Mei selalu mendapatjohan dalam pertandingan menyanyi. Meimendapat tunjuk ajar daripada cikgunya iaitu

  Cikgu ormah.!alaupun Mei sibuk dengan latihannyanamun Mei tidak meninggalkan pelajarannyadan Mei juga merupakan seorang murid yang

  cemerlang di sekolahnya.

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  4/25

  Soalan

  Pilih dan bulatkan jawapan yangbetul.

  ". Mei merupakan anak keberapadalam adik beradiknya #

  $. $nak sulung%. $nak bongsu

  C. $nak ketiga

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  5/25

  &. $pakah hobi Mei #

  $. Menari%. Melancong

  C. Menyanyi

  '. %erapakah umur Mei #

  D. 8 tahun

  (. ") tahun

  *. + tahun

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  6/25

  . Siapakah yang mengajar Mei menyanyi #

  $. Kakak Mei%. -bu Mei

  C. Cikgu Mei

  5. Mei selalu mendapat tempat keberapadalam pertandingan menyanyi di sekolahnya#

  $. ohan

  %. /empat ketiga

  C. /empat kedua

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  7/25

  PETIKAN KEDUA

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  8/25

  Ini kura-kura. Kura-kura mempunyai empatkaki. Kura-kura mempunyai cankeran

  yan keras. Apa!ila ketakutan" kura-kuraakan !ersem!unyi #i #alam cankerannya.Kura-kura makan sayur #an sa$i.

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  9/25

  %& Kura-kura mempunyai '''''''''''kaki.

  a. Dua

  !. Tia

  c. Empat

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  10/25

  (& Kura-kura mempunyaicankeran yan

  '''''''''''''.

  a. Keras

  !. )em!utc. Besar

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  11/25

  *& Kura-kura !ersem!unyi #i #alamcankerannya apa!ila merasa

  ''''''''''.

  a. Selamat

  !. Takutc. +em!ira

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  12/25

  PETIKAN KETI+A

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  13/25

  Pa#a cuti semester yan lalu" ayah Ali mem!a$a Ali memancin ikan

  #i Sunai Simpanan. Ali #an ayahnya sanat suka memancin ikan.

  Se!elum memulakan akti,iti memancin" ayah Ali menaar Ali cara-cara

  memancin ikan yan !etul.

  Semasa mereka se#an memancin ikan" Ali #an ayahnya !er!ual-

  !ual tentan ikan keemaran mereka. Ti!a-ti!a" pancin Ali seperti

  #itarik sesuatu. Ali memean pancinnya #enan kuat. Tanpa

  !erlenah lai" !apa Ali seera mem!antu Ali menarik pancinnya

  secara perlahan-lahan aar ikan terse!ut ti#ak terlepas.

  Ali sanat !ertuah kerana men#apat seekor ikan yan merupakan

  ikan keemarannya iaitu ikan Talapia. Ali sanat em!ira sehina #iamelompat-lompat ke sana ke mari #enan penuh iran. Tanpa

  #ise#arinya" #ia terpiak #uri taam yan ter#apat #i celah-celah rumput

  #i tepi sunai itu.

  Ali meraun kesakitan kerana tapak kakinya luka #an !er#arah.

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  14/25

  1)Apakah hobi Ali?

  A. Menyanyi

  B. Melancon

  . Memancin ikan

  D. Berehat #i tepi sunai

  2) Siapakah yang mengajar Ali caracaramemancing ikan yang be!"l?

  A. Ka$an kepa#a Ali

  B. Ayah kepa#a Ali

  . Melalui penalaman Ali

  D. Ka$annya yan mem!antu

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  15/25

  #) Apakah perlak"an yang $ilak"kan oleh Ali %ehingga!apak kakinya l"ka?

  A. Ali melompat-lompat keiranan

  B. Ali terpiak pancin ikan

  . Ali !eralan-alan #i tepi sunai

  D. Ali !erman#i-man#a #i sunai

  &) Apakah pengajaran yang $iperolehi oleh Ali $alamceri!a !er%eb"!?

  A.Kita haruslah menetahui cara-cara memancin yan !etulB.Kita haruslah menaa a#a! ketika memancin ikan

  .Kita haruslah mam!a$a !anyak umpan untuk memancin ikan

  D.Kita haruslah takut memancin ikan

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  16/25

  S/A)AN TATABA0ASA

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  17/25

  Soalan Tatabahasa

  Pilih dan bulatkan jawapan yang betul.

  ". Kami tidak dapat bermain di padang000000000 hujan.

  $. jika

  %. keranaC. dan

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  18/25

  &. oshua 00000000 /an pergi ke kedaimembeli barang.

  $. dan

  %. tetapi

  C. kerana

  '. /ugas posmen ialah menghantar 00000000.

  D. 1ang

  (. surat

  *. makanan

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  19/25

  Soalan berdasarkan kepada 2ambar ".

  2ambar "

  . 00000000000 akan terbang tinggiapabila ditiup angin.

  $. Kereta mainan%. 3ayang4layang

  C. 2asing

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  20/25

  Soalan 5 berdasarkan kepada 2ambar &.

  2ambar &

  5. (mak sedang 000000000 di dapur.

  $. tidur%. memasak

  C. mandi

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  21/25

  1& Kamu hen#ak peri ke ''''''''''2

  a. mana

  !.siapa

  c. !erapa

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  22/25

  3& Anak kucin itu masih ''''''''''

  a. tua!. mu#a

  c. kecil

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  23/25

  4& Kucin itu ti#ur '''' #alam kotakkasut saya.

  a. #ari

  !.ke

  c. #i

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  24/25

  5& '''''''''' Mak )on ti!a" i!u tia#a #i rumah.

  A. SemasaB. Setelah

  . Supaya

  D. Sementara

  %6& Keluara saya munkin akan !erpin#ah keKu#at'''''''''' ke Kota Maru#u.

  A. #anB. lalu

  . atau

  D. aar

 • 7/25/2019 Pembentangan KAMI

  25/25

  %%& Bantal yan su#ah lama !era#a #i #alam stor itu!er!au''''''''''.

  A. hapak

  B. hanyir

  . tenik

  D. hancin

  %(& Sarah menyanyi #enan suara yan sanat '''''''''''''''

  sehina mem!initkan telina para penonton #i sta#ium itu.

  A. nyarinB. arau

  . mer#u

  D. serak