15
7 Geometer Sketchpad: Penggunaannya dalam Pembelajaran Matematik Tambahan Marzita Puteh • Rohaidah bt Masri Abstrak Kursus Lepasan Ijazah (Matematik) yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan telah memuatkan Geometer Sketchpad (GSP) di dalam kurikulumnya sebagai salah satu komponen teknologinya dan pelajar-pelajar dimestikan mempunyai kemahirannya setelah tamat pengajian. Maka sasaran penggunaan GSP di sekolah-sekolah menengah adalah salah satu objektif Kementerian Pendidikan dan diharapkan projek ini dapat merealisasikan kehendak itu. Memandangkan era teknologi dan penggunaan ICT yang begitu pesat, maka penggunaan teknologi di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian. Dalam projek ini satu prototaip perisian menggunakan GSP untuk pengajaran dan pembelajaran mengikut kemahiran dan tajuk-tajuk kurikulum matematik di sekolah menengah telah dibangunkan, diuji dan dikaji agar satu pengkalan data perisian pengajaran pembelajaran berkaitan geometri diwujudkan dan digunakan oleh pelajar-pelajar yang bakal menjadi guru. Prototaip ini mengandungi lima bahagian utama: Tutorial, Penyelesaian Masalah, Ujian, Rujukan dan Bantuan. Kajian awal mendapati 66.6% pelajar berpendapat bahawa multimedia interaktif adalah perlu di dalam topik ini dan video klip dapat membantu meningkatkan kefahaman mereka. Pakej perisian ini adalah merupakan suatu projek awal untuk mengenai pasti kelebihan aplikasi GSP di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik tambahan. Oleh itu masih terdapat ruang untuk pembaikan agar perisian ini akan lebih ‘mesra pengguna’ dan seterusnya dapat membantu pengguna untuk lebih faham dalam sesuatu topik. Latar Belakang Teknologi maklumat adalah satu era yang mengaitkan sesuatu teknologi moden dengan setiap bidang kehidupan. Aspek teknologi telahpun digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu daya usaha ke arah menyemai dan memupuk

Pembelajaran Matematik Tambahan

  • Upload
    lengoc

  • View
    288

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pembelajaran Matematik Tambahan

7Geometer Sketchpad: Penggunaannya dalam

Pembelajaran Matematik Tambahan

Marzita Puteh • Rohaidah bt Masri

Abstrak

Kursus Lepasan Ijazah (Matematik) yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan telah memuatkan Geometer Sketchpad (GSP) di dalam kurikulumnya sebagai salah satu komponen teknologinya dan pelajar-pelajar dimestikan mempunyai kemahirannya setelah tamat pengajian. Maka sasaran penggunaan GSP di sekolah-sekolah menengah adalah salah satu objektif Kementerian Pendidikan dan diharapkan projek ini dapat merealisasikan kehendak itu. Memandangkan era teknologi dan penggunaan ICT yang begitu pesat, maka penggunaan teknologi di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian. Dalam projek ini satu prototaip perisian menggunakan GSP untuk pengajaran dan pembelajaran mengikut kemahiran dan tajuk-tajuk kurikulum matematik di sekolah menengah telah dibangunkan, diuji dan dikaji agar satu pengkalan data perisian pengajaran pembelajaran berkaitan geometri diwujudkan dan digunakan oleh pelajar-pelajar yang bakal menjadi guru. Prototaip ini mengandungi lima bahagian utama: Tutorial, Penyelesaian Masalah, Ujian, Rujukan dan Bantuan. Kajian awal mendapati 66.6% pelajar berpendapat bahawa multimedia interaktif adalah perlu di dalam topik ini dan video klip dapat membantu meningkatkan kefahaman mereka. Pakej perisian ini adalah merupakan suatu projek awal untuk mengenai pasti kelebihan aplikasi GSP di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik tambahan. Oleh itu masih terdapat ruang untuk pembaikan agar perisian ini akan lebih ‘mesra pengguna’ dan seterusnya dapat membantu pengguna untuk lebih faham dalam sesuatu topik.

Latar Belakang

Teknologi maklumat adalah satu era yang mengaitkan sesuatu teknologi moden dengan setiap bidang kehidupan. Aspek teknologi telahpun digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu daya usaha ke arah menyemai dan memupuk

Page 2: Pembelajaran Matematik Tambahan

102 / Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan

minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi, Pelaksanaan Sekolah Bestari telah membuka ruang seluas-luasnya kepada teknologi komputer yang membolehkan fleksibiliti dan kepelbagaian dibina dalam sistem pendidikan. Langkah ini dapat mengurangkan jurang peluang antara mereka yang berada dan berupaya menggunakan teknologi terkini di rumah, dengan golongan yang kurang berada. Budaya persekolahan seharusnya diubah daripada sesuatu yang berdasarkan memori sahaja kepada yang berpengetahuan, kreatif dan sentiasa berfikir dalam apa sahaja yang dilakukan terutamanya semasa menggunakan teknologi terkini. Banyak kelemahan kaedah tradisi dapat dibantu oleh teknologi komputer. la memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dalam pengajaran berkualiti dan mempunyai nilai tambah lain, terutamanya dari segi meningkatkan motivasi dan daya imaginasi pelajar (Norjidah et al., 1996).

Kerangka Teori

Isu Penggunaan Teknologi dalam Matematik

Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum matematik di sekolah sebagai satu daya usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap teknologi dari peringkat awal lagi. Sesuai dengan konsep Sekolah Bestari, kebanyakan sekolah mula dibekalkan dengan pelbagai teknologi untuk digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.

Dalam pendidikan matematik, keupayaan komputer dan teknologi maklumat dapat membantu menyelesaikan banyak masalah pendidikan matematik. Penggunaan teknologi komputer juga dapat menaikkan minat pelajar terhadap matematik dan dapat mengubah persepsi pelajar bahawa matematik merupakan subjek yang susah, membosankan dan melibatkan pengiraan sahaja atau dalam perkataan lain menggunakan kertas dan pensel sahaja.

Dalam pendidikan matematik, komputer melibatkan beberapa penggunaan aplikasi seperti hamparan elektronik, multimedia, internet dan Geometer’s Sketchpad (GSP). Geometer’s Sketchpad, contohnya, digunakan untuk mengajar topik geometri. Melaluinya, pelajar boleh meneroka pembelajaran matematik dengan lebih berkesan. Pelajar berminat untuk membuat penerokaan alam lain yang lain yang baru ditemui. Mereka akan memperolehi suasana pembelajaran yang baru dan maklumat serta informasi yang terkini. Di samping itu ia juga dapat menggalakkan mereka belajar secara berkumpulan dan menyemai semangat belajar yang agresif serta lebih berfikiran kritikal. Selain itu, kalkulator Grafik juga merupakan salah satu lagi bahan yang boleh diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran.

“With graphing calculators and computer algebra systems, students canexplore symbolic, numeric, and graphical representations o f functionsinstead concentrating on the symbolic. Exposing students to multiple

Page 3: Pembelajaran Matematik Tambahan

Geometer Sketchpad: Penggunaannya dalam Pembelajaran Matematik Tambahan /1 0 3

representations is important because, in addition to the pedagogical advantages o f viewing a topic from multiple perspectives, functional models arising from situations encountered in other disciplines often arise in graphical or numeric form instead o f symbolic form. ” (NCTM, 1989)

Untuk membina persekitaran yang sesuai untuk pengintegrasian, pendekatan pengajaran dan pembelajaran haruslah berpusatkan pelajar di mana guru berperanan sebagai fasilitator. Matlamat utama penggunaan teknologi adalah bukan untuk pelajar menggunakan teknologi semata-mata tetapi proses untuk melibatkan pelajar dalam pembelajaran yang lebih bermakna. Apabila seseorang guru belajar untuk menggunakan teknologi dalam bilik kelas, mereka akan menjadi model proses pembelajaran kepada pelajar. Dalam masa yang sama guru akan menimba sesuatu yang baru hasil daripada memerhatikan pelajar belajar. Pemindahan tugas sebagai seorang pendidik (teaching role) daripada guru kepada pelajar berlaku secara tidak disedari apabila teknologi (penggunaan komputer contohnya) digunakan dalam kelas.

Kebimbangan Matematik (Mathematics Anxiety)

Kajian terdahulu (Marzita, 2002) menunjukkan bahawa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ramai pelajar mempunyai kebimbangan matematik yang tinggi. Kebimbangan ini boleh dikaitkan dengan persepsi mereka terhadap mata pelajaran matematik itu sendiri. Contohnya, daripada kajian ini, kebanyakan pelajar mempunyai persepsi bahawa matematik adalah sangat abstrak dan sukar difahami. Ramai pelajar menyuarakan bahawa pertukaran dari sekolah rendah ke sekolah menengah adalah titik permulaan kepada kebimbangan matematik mereka. Mereka dapati bahawa pembelajaran matematik menjadi lebih sukar kerana ia lebih abstrak dan memerlukam mereka membuat penaakulan yang lebih tinggi. Di peringkat inilah pendekatan yang lebih konstruktif diperlukan dan harus diperkenalkan untuk membantu pelajar memahami pembelajaran dengan lebih efektif. Pembelajaran berbantukan komputer adalah satu alternatif kaedah yang dipilih kerana kelebihan komputer yang membolehkan animasi dan visualisasi dilakukan yang mana buku teks, atau mana-mana buku latihan dan panduan tidak dapat melakukannya. Banyak tajuk-tajuk di dalam silibus Matematik Tambahan Tingkatan 4 atau 5 yang memerlukan visualisasi di dalam tiga dimensi dan buku-buku tidak dapat memenuhi kehendak ini memandangkan ia adalah dua dimensi.

Komputer Dalam Pendidikan Matematik

Alatan matematik boleh menjadikan konsep-konsep yang kompleks lebih mudah untuk diterima kerana sesuatu konsep boleh digambarkan dengan cara yang

Page 4: Pembelajaran Matematik Tambahan

104 / Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan

berbeza dan mungkin menggunakan perisian yang berbeza. Pelajar berpeluang untuk menguji intuisi mereka berkenaan sesuatu konsep matematik yang sedang mereka pelajari. Pelajar boleh menentukan kecepatan pembelajaran mengikut pemahaman dan kemahiran individu (Staley, 1995).Walaupun banyak peralatan canggih direka dan dicipta bagi menyelesaikan masalah matematik tetapi pada asasnya penyelesaian itu tidak dapat dilakukan sekiranya prinsip matematik tidak diketahui. Kebanyakan projek multimedia untuk matematik dibina bagi mengatasi tiga masalah utama dalam mata pelajaran matematik, iaitu:

1. Tempoh pengekalan dalam ingatan pelajar.2. Ketidakmampuan pelajar untuk memindahkan dan mengaitkan ilmu

daripada satu disiplin kepada yang lain.3. Kurang motivasi.

(Zulaiklia dan Norita, 1996)

Penggunaan komputer dalam pengajaran matematik bukan sahaja boleh memperbaiki kualiti pembelajaran matematik malah penggunaan komputer juga boleh merubah kepentingan sesuatu tajuk dalam silibus matematik (Cochroft, 1982). Dalam pendidikan matematik, komputer juga boleh berperanan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti penghasilan bahan kurikulum, latih tubi, tutorial, ulang kaji, pemulihan dan pengayaan, simulasi, pengiraan dan alat bantu mengajar . Pada hari ini terdapat pelbagai pakej perisian matematik yang berada di pasaran seperti Mathematica (Wolfram Research Inc, 1991), Matlab (The Math Works Inc, 1992) dan Geometer Sketch Pad (Key Press Inc, 1995). Mereka menyediakan alat yang berfungsi dalam pengiraan berangka dan simbolik. Keupayaan merawat persamaan-persamaan algebra secara terus boleh menyelesaikan banyak masalah dalam masa yang singkat.

Penyataan Masalah

Penggunaan teknologi telah lama berkembang di negara barat dan banyak kajian menunjukkan kesan yang sangat positif terutamanya di dalam pelajaran matematik. lusteru itu jika negara Malaysia inginkan rakyatnya memperolehi kemahiran teknologi yang tinggi, maka penggunaan teknologi di dalam bilik darjah perlu diperkembangkan. Salah satu perisian yang digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di barat ialah perisian Geometer Sketchpad (GSP). Perisian GSP memberikan suatu dimensi baru di dalam pembelajaran matematik. Geometer Sketchpad (GSP) Versi 3 adalah satu perisian di dalam dua disket 720K yang boleh diinstalasikan ke dalam cakera keras (hard disk). Perisian ini menyediakan alat yang membolehkan pelajar untuk menerokai dan memahami matematik dengan cara yang tidak mungkin dapat dilakukan melalui cara pengajaran biasa atau dengan perisian - perisian yang lain. Perisian

Page 5: Pembelajaran Matematik Tambahan

ini membolehkan pelajar membina sesuatu objek dan seterusnya bebas untuk melihat sifat - sifat matematik yang terhasil apabila bentuknya diubah. Selain itu ia dapat menghasilkan animasi tanpa melibatkan pengatur caraan (programming), pemindahan objek yang telah dilukis boleh dilakukan dengan hanya menekan satu kekunci sahaja. Bagaimanapun GSP Versi 4 lebih mesra pengguna dan banyak ciri serta kelebihan berbanding GSP Versi 3. Contohnya jika dalam GSP Versi 3 putaran hanya boleh dilakukan sebanyak 180o sahaja berbanding 360o dalam GSP Versi 4. Semua langkah ini boleh dilakukan dalam jangka masa yang singkat. Salah satu kelebihan penggunaan GSP ialah perisian ini menggalakkan pelajar supaya mereka merasa lebih bebas dalam penggelintaran idea dan ia boleh dilakukan sama ada secara berkumpulan atau pun bersendirian. Guru pula boleh menggunakan GSP semasa menyediakan tugasan, peperiksaan dan laporan dengan cara memindahkan rajah daripada perisian GSP ke dalam spreadsheet, Microsoft Word atau sebarang program.

Objektif Kajian

Kajian ini dilakukan dengan tujuan supaya satu prototaip perisian menggunakan GSP untuk pengajaran dan pembelajaran mengikut kemahiran dan tajuk-tajuk kurikulum matematik di sekolah menengah perlu dibangunkan, diuji dan dikaji agar satu pangkalan data perisian pengajaran pembelajaran berkaitan dengan geometri dapat diwujudkan dan digunakan oleh pelajar-pelajar yang bakal menjadi guru. Secara lebih khusus lagi kajian ini mempunyai dua objektif utama, iaitu:

a. Pengkaji dapat:i. M embina satu prototaip perisian pengajaran-pembelajaran

matematik kurikulum sekolah menengah yang berkaitan dengan geometri dengan menggunakan perisian GSP.

ii. Menguji dan memperbaiki prototaip ini dan dapat memperluaskan penggunaannya kepada banyak lagi topik lain dalam kurikulum matematik sekolah menengah.

iii. Mengaplikasikan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran untuk membangun dan membina prototaip ini.

b. Pelajar-pelajar Pendidikan Matematik dapat:i. Pendedahan tentang penggunaan perisian GSP.ii. Mereka cipta perisian bagi topik-topik yang berkaitan dengan

geometri berlandaskan kurikulum matematik sekolah menengah.iii. Menjadi pembantu penyelidik di dalam pembinaan prototaip

perisian ini.

Geometer Sketchpad: Penggunaannya dalam Pembelajaran Matematik Tambahan /1 0 5

Page 6: Pembelajaran Matematik Tambahan

106 / Menani’gapi Keberkesanan dan Perubahan

Soalan Kajian

Kajian ini akan membina satu prototaip pembelajaran berbantukan komputer dengan menggunakan Geometer Sketch di dalam satu topik Matematik Tambahan Sekolah Menengah, iaitu Sukatan Membulat. Topik didapati agar sukar untuk difahami oleh pelajar tanpa bantuan visualisasi dan animasi. Maka dengan pembangunan prototaip ini dan kemudiannya diuji, kajian ini ingin melihat dan mengkaji:

a. adakah penggunaan Geometer Sketchpad di dalam topik-topik pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan Sekolah Menengah untuk beberapa topik tertentu boleh di laksanakan? dan

b. adakah penggunaan Geometer Sketchpad dapat meningkatkan pemahaman pelajar di dalam topik Sukatan Membulat?

Kepentingan Dan Faedah Penyelidikan

Dengan menggabungkan aspek-aspek latihan dan penyelidikan dan pembangunan(R&D) dalam Projek GSP, ia dapat dimanfaatkan oleh pihak Universiti dan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan:

a. Memberi kesedaran tentang kepentingan penggunaan teknologi di dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar.

b. Menggunakan teknologi dalam amalan pengajaran dan pembelajaran mereka apabila mereka menjadi pendidik kelak.

c. Memupuk budaya dan amalan pelajar sebagai penyelidik.d. Mengenai pasti kelebihan GSP dan menggunakannya di dalam

pengajaran dan pembelajaran.e. Menggunakan GSP untuk mengukuhkan lagi pemahaman pelajar-pelajar

di dalam bidang geometri dan konsep-konsep matematik yang lain.f. Mereka bentuk teknik-teknik yang sesuai dengan menggunakan GSP

untuk membina prototaip perisian pelajaran matematik sekolah menengah.g. Menggunakan prototaip perisian yang telah dibina untuk memantapkan

pengajaran dan pembelajaran matematik ke arah penggunaan teknologi dengan berlandaskan pendekatan konstruktivisme.

Kajian Lampau

Pengenalan

Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum matematik di sekolah sebagai satu daya usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap sains dan teknologi dari peringkat awal lagi. Pendekatan yang

Page 7: Pembelajaran Matematik Tambahan

Geometer Sketchpad: Penggunaannya dalam Pembelajaran Matematik Tambahan /1 0 7

diambil ialah memberi pemahaman tentang aplikasi sains melalui teknologi dalam kehidupan harian seperti dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan binaan. Tujuannya ialah supaya murid-murid dapat menangani sumbangan dan inovasi terkini serta menghargai sumbangan sains dan teknologi bagi kesejahteraan hidup.

Integrasi Teknologi Dalam Pengajaran Pembelajaran

Salah satu salah konsep tentang teknologi adalah menganggap bahawa teknologi adalah sebagai satu alat tambahan semata-mata dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Keadaan ini menyebabkan ramai guru menggunakan teknologi, khasnya komputer hanya sebagai alat untuk melaksanakan kurikulum secara tradisional yang berasaskan subjek, berpusatkan kepada guru dan teknologi hanya sebagai alat pinggiran sahaja.

Di dalam hal ini, guru sewajarnya bertindak sebagai pemudah cara kepada pelajar. Terdapat tujuh aspek utama yang mempengaruhi persekitaran pembelajaran yang bermakna, iaitu aktif, konstruktif, kolaboratif, bermatlamat, berwacana, berkonteks dan reflektif.

Penggunaan Komputer Di dalam Pendidikan Matematik

Komputer memainkan peranan yang penting dalam pendidikan matematik. Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dapat memperkembangkan dan memperkayakan lagi topik yang diajar. Lebih sedekad yang lalu, NCTM (National Council o f Teacher’s o f Mathematics, 1980) mencadangkan supaya matematik perlu mengambil peluang yang luas yang ditawarkan oleh komputer. Aktiviti penyelesaian masalah adalah bahagian yang terpenting dalam pendidikan matematik. Pencapaian yang tinggi dalam matematik tidak bermakna jika seorang pelajar tidak mampu melakukan proses penyelesaian masalah. Laporan Cockroft (1982) menegaskan bahawa masalah matematik harus diterjemahkan kepada sebutan dan bahasa matematik sebelum ia diselesaikan. Langkah terjemahan seperti ini memerlukan fahaman yang lengkap terhadap konsep yang terkandung dalam masalah tersebut. Keadaan ini telah menyebabkan kesukaran pembelajaran di kalangan sesetengah pelajar. Masalah dan kesukaran ini boleh diatasi melalui komputer (Lim, 1989). Pada pandangan pelajar-pelajar, pendidikan matematik merupakan sesuatu yang amat sukar, membosankan dan penuh dengan pola nombor dan hafalan. Pandangan ini dapat dikikis dengan penggunaan komputer.

Dalam beberapa kajian yang telah dijalankan (Funkhauser. 1993: Henderson and Landersman, 1992: Chozon, 1988: McCoy, 1991: Al Ghamdi, 1987) didapati bahawa pelajar yang menggunakan komputer dalam matematik mempunyai sikap yang lebih positif terhadap dirinya sebagai ahli matematik dan berkeupayaan

Page 8: Pembelajaran Matematik Tambahan

I OH / t o m t i m i p l Kt‘b e rk m m m dan Perubahan

liliflyslesaikflii masulafr yang kompleks. Perisian komputer yang digunakan diilafil proses pengajaftflfi akan dapat membantu pelajar memahami konsep dan prinsip miitemftlik dSjgatj mudah dan berkesan. Kumpulan yang belajar Nfbttfitukan kfflBpuler mempunyai kemampuan mengekalkan maklumat dalam jftnplffl nia«a yang lebih lama,

Bsmggunfiun k o p p itff proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan tetertipa: aplikasi seperii spreadsheet, multimedia dan internet. Penggunaan pil'isum seperti Mtcrosoli-Bxcel], The Geometer’s Sketchpad dan Logo menarik minat pilajar=pdajaf terhadap Matematik. Perisian-perisian ini boleh membantu pelajar nltlieroka clan menyiasat pola nombor, memahami konsep dan prinsip- pfinsip Matctnilik dengan mudah dan berkesan. Dalam pengajaran berbantukan komputer, komputer boleh dianggap sebagai tutor atau guru. Dalam proses pfrigajaraii sebenar dalam bilik darjah, guru berperanan sebagai pemudah cara ffiSfilitator). Pgranan ini tjqleh diambil alih oleh komputer. Pengajaran

IW baatukan komputer melibatkan sistem tutorial, permainan dan simulasi (PPK, i&93; Jamaiudim 1989). Multimedia adalah teknologi maklumat terkini yang mtmbenarkan integrasi dan manipulasi video, audio, teks, grafik dan animasi (laharucteiin dan Mohd, 1995:).

Multimidi a berasuskan komputer boleh menjadikan proses pendidikan suatu pengalaman pffif tM ifliBM kkim dan menarik di samping membantu pelajar meffiajtiailli kms.ep dengan^epat dan mudah (Brown & Bush, 1992; Tho & Ng, 1994: Rio & Kaliim , 1-994; Bafaaruddin dan Mohd, 1995). Penggunaan multime­dia m empmyai peraaaa Manit penttpg. dalam pendidikan matematik. Antaranya Mali iftiiiliaedia boleh;

a-. Mtflftfei peliltrig lepadtt piiajaf untuk belajar berdasarkan kemampuan

fe.. iPtipawdahkan tfein mtmpefeepatkKii kefahaman sesuatu konsep tmteHittik.

e. Meajadikan aktiviti pembelajaran febih menarik dan menyeronokkan.4. Mtttitakalk&ii febih banyak maklumat dan pengetahuan kepada pelajar.®v Mteifetllw pcla|ar mengulangi sestiam pelajaran berulang kali.

IMiSltt tetfeisjp. fetjBe yang tekii di|ilaokan (Funkliouser, 1183; Henderson |3lUMifettA^lk 1:992;; Cliaian. t3iS;,M^pey, IS9I; A.lGhamdi iSiSf) didapati fcteaWAi

a. SPjljpr ifio'cagfucakatJ Ssttprtif lalaro inHfasiSI, ippljam yai sffap p a , | l e l i i p& liif ierhadaB dirififi iK&Sgpi liMl mate-madSt dan t a t a t p s p a i i liemyefcsaifeia raasataiyjj&Rg teh ih lljip fefa ..Pwfefe® teMlpgitei ( I M f proses pengajaran afc® dapat

peJayjajif fconsep dao priasip iJvMematilk ReaganIlljnWlafe #i,®

Page 9: Pembelajaran Matematik Tambahan

Geometer Sketchpad: Penggunaannya dalam Pembelajaran Matematik Tambahan /1 0 9

c. Pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir menunjukkan peningkatan yang ketara.

d. Kumpulan yang belajar berbantukan komputer mempunyai kemampuan mengekalkan maklumat dalam jangka masa yang lebih lama dan dapat menggunakannya dalam bidang-bidang lain.

Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan beberapa aplikasi, seperti spreadsheet, multimedia dan internet. Peranan dan penggunaan internet telah mula dikenal pasti dapat membantu pengurusan dalam sistem pendidikan negara khususnya dalam pelaksanaan proses pengajaran pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah yang secara langsung melibatkan para pendidik, pelajar dan ibu bapa serta ahli masyarakat yang prihatin.

Kajian oleh Christie (1996) terhadap penggunaan mei eletronik (e-mail) dan penerokaan maklumat di kalangan para pelajar sekolah rendah mendapati bahawa, selain daripada semangat belajar secara kumpulan (cooperative learning), para pelajar juga semakin mesra dengan alat teknologi ini dan sentiasa ' berusaha untuk meneroka ‘alam yang baru ditemui’ (virtual reality). Mereka sentiasa menemui maklumat baru dan bahan-bahan yang amat menarik perhatian. Nolan dan Martin (1994) menyatakan bahawa pembelajaran dalam suasana baru seperti menggunakan internet di sekolah telah membawa banyak perubahan kepada pelajar. Pelajar didapati lebih mahir membuat kajian dan lebih berfikiran secara kritikal. Walau bagaimanapun jurang perbezaan sosial ekonomi di kaiangan pelajar harus diambil kira semasa pendedahan teknologi komputer dan internet diberikan (Bier et al., 1996).

Kang (1995) dalam kajiannya untuk menilai kesan aktiviti mei eletronik ke atas sikap pelajar terhadap internet telah mendapati bahawa para pelajar amat kagum dan tertarik kepada internet. Mesej yang dihantar sejauh 25,000 batu jauhnya boleh sampai dalam masa beberapa minit sahaja. Para pelajar juga amat berhati-hati semasa menulis mesej supaya tidak terdapat kesalahan ejaan dan maksudnya boleh difahami oleh si penerima dengan mudah. Amalan ini akan dapat meningkatkan penguasaan bahasa, khususnya bahasa Inggeris bersesuaian dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan menggunakan Bahasa Inggeris sepenuhnya dalam mata pelajaran matematik menjelang tahun 2003 nanti. Aktiviti komunikasi dalam internet seperti mei eletronik akan dapat menyediakan pelajar untuk dunia pekerjaan yang akhir-akhir ini banyak menggunakan proses perhubungan telekomunikasi yang canggih (Everett and Ahem, 1994 ).

Batasan Kajian

Kajian ini terbatas kepada pelajar-pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan beberapa sekolah sahaja di sekitar Tanjong Malim dan pengujian prototaipnya

Page 10: Pembelajaran Matematik Tambahan

110 / Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan

juga adalah terbatas kepada penggunaan peralatan dan komputer di makmal komputer, Jabatan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Jelaslah bahawa, kaedah pengajaran dan pembelajaran sebelum ini yang lebih menekankan daya ingatan semata-mata perlu sedikit perubahan dengan menggabungkan keupayaan tersebut dengan penggunaan teknologi agar hasil yang diperolehi akan lebih bermakna lagi dalam hasrat melahirkan pelajar bijak dalam ilmu pengetahuan tetapi mahir dalam pengendalian teknologi.

Sebagai kesimpulan, jelaslah bahawa komputer dan internet mempunyai potensi untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna Walaupun begitu, guru harus membantu pelajar untuk mewujudkan suasana pembelajaran bestari yang menekankan tiga unsur penting iaitu self­access, self-paced dan self-directed dan seterusnya menjayakan matlamat pelaksanaan Sekolah Bestari.

Rekabentuk Kajian

Pelaksanaan Projek GSP akan dilakukan secara berperingkat. Pengumpulan data yang menggabungkan kedua-dua kaedah kuantitatif dan kualitatif bergantung kepada fasa-fasa dan responden yang terlibat di setiap peringkat. Secara umum, terdapat lima fasa di dalam projek GSP:

a. Bengkel GSP untuk 30 orang pelajar Pendidikan Matematik Semester 2 selama 4 minggu untuk mendedahkan pelajar kepada penggunaan GSP yang akan diberi oleh penyelidik dan juga pakar GSP (jika perlu). 30 pelajar ini akan menjadi pembantu penyelidik .

b. Kerja lapangan di mana penyelidik bersama dengan pembantu penyelidik akan memilih satu tajuk yang sesuai dari kurikulum matematik sekolah menengah untuk membina dan mencipta prototaip perisian dengan menggunakan GSP.

c. Menguji dan mendapatkan input.d. Memperbaiki perisian-perisian yang telah dibina dengan menjemput

pelajar-pelajar tahun 1 Fakulti Sains dan Teknologi yang mengambil kursus Matematik Asas untuk menguji pakai prototaip ini.

e. Penulisan laporan dan dokumentasi.

Instrumen Kajian

Perisian dan Perkakasan yang Digunakan

Bagi tujuan ini suatu prototaip perisian telah dibangunkan dengan menggunakan‘Geometer Sketchpad (GSP) Version 3’ dengan dibantu oleh perisian-perisian lain

Page 11: Pembelajaran Matematik Tambahan

Geometer Sketchpad: Penggunaannya dalam Pembelajaran Matematik Tambahan / 111

seperti: Microsoft Word 2000, Snagic 6.0, Adobe Premire 6.0, Authorware 5.0, Sound Forge dan Creative Recorder. Perkakasan yang diperlukan ialah sebuah komputer peribadi yang mempunyai (sekurang-kurangnya) spefikasi berikut: pemproses Intel Pentium 133 Mhz, Ingatan 16MB RAM, pembesar suara, sistem operasi Microsoft Windows 95, pemacu cakera padat 6x, monitor dengan resolusi 800 x 600, kad grafik SVGA (minimum warna 256), kad suara dan papan kekunci serta tetikus.

Penghasilan Prototaip

Bagi menghasilkan prototaip yang diperlukan, banyak perbincangan telah dilakukan terutamanya untuk menentukan penyusunan topik-topik yang bersesuaian dengan tahap pengguna pakej ini nanti. Penggunaan perisian lain juga harus dipertimbangkan dalam memastikan prototaip yang dihasilkan menjadi satu alatan multimedia yang interaktif dan mesra pengguna.

Buku Panduan

Sebuah buku panduan telah disediakan untuk memudahkan pengguna menggunakan perisian dengan lebih mudah dan mesra pengguna. Di dalam prototaip GSP ini terdapat lima bahagian utama (Rajah 1), iaitu: Tutorial, Penyelesaian Masalah, Ujian, Rujukan dan Bantuan.

Secara keseluruhannya, menu-menu ini boleh digambarkan seperti Rajah 1.

Rajah 1: Menu Utama Perisian

Page 12: Pembelajaran Matematik Tambahan

112 / Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan

Pengumpulan Data

Hasil soal selidik awal

Soal selidik awal telahpun diedarkan kepada responden bertujuan untuk mendapatkan input awal mengenai perisian yang telah dibangunkan dan sekaligus untuk membantu penyelidik memperbaiki lagi prototaip yang telah dibangunkan. Hasil daripada analisis awal pengujian yang dilakukan oleh pelajar dan borang selidik yang diedarkan didapati bahawa (lihat Jadual l)secara keseluruhannya 66.64% pelajar menyatakan bahawa multimedia interaktif adalah perlu dalam topik ini dan video klip yang dimuatkan dapat membantu mereka mengukuhkan lagi pemahaman mereka dalam topik ini. Pakej perisian yang telah dibina ini adalah suatu projek awal yang cuba untuk mengenai pasti kelebihan GSP dan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran matematik tambahan. Oleh itu masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki dan memastikan pengguna lebih merasa selesa apabila menggunakannya di samping meningkatkan kefahaman penggunanya.

Walau bagaimanapun ia adalah sebagai satu “platform” untuk menunjukkan indikator awal bahawa memang terdapat beberapa topik di dalam kurikulum Matematik Tambahan yang memerlukan animasi dan visualisasi untuk membantu mempertingkatkan pemahaman dan pengertian pembelajaran yang hendak disampaikan.

Penganalisisan Data dan Dapatan Kajian

Penganalisisan data telahpun dilakukan kepada soal selidik yang telah diisi dengan terperinci oleh setiap responden semasa mereka menguji dan menggunakan prototaip yang dibina. Keputusan daripada analisis soal selidik itu boleh dirumuskan seperti Jadual 1 yang berikut:

Page 13: Pembelajaran Matematik Tambahan

Geometer Sketchpad: Penggunaannya dalam Pembelajaran Matematik T am bahan/113

Jadual 1: Respon Awalan Soal Selidik

ItemPeratus Responden

STS TS S SS

Menyedari prasyarat untuk topik tersebut. 0 12.12 63.64 24.24

Sudah mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas untuk topik tersebut.

0 3.03 48.48 48.48

Telah dimaklumkan dengan jelas mengenai objektif topik tersebut.

0. 6.06 57.58 36.36

Perisian ini memenuhi ekspektasi. 0 21.21 66.67 12.12

Kandungannya adalah relevan dengan kursus yang diambil.

0 3.03 57.58 39.39

Jelas dengan objektif topik tersebut. 0 12.12 51.52 36.36

Aktiviti dalam topik ini dapat merangsang pembelajaran saya.

0 21.21 54.55 24.24

Multimedia interaktif adalah perlu dalam topik tersebut.

0 3.03 33.33 63.64

Aktiviti dalam topik ini dapat memberi saya latihan dan maklum balas yang mencukupi.

0 15.15 60.61 24.24

Ujian dalam topik ini dapat memberikan saya latihan dan maklum balas yang mencukupi.

3.03 12.12 66.67 18.18

Tahap kesukaran dalam topik ini adalah relevan. 3.03 9.09 51.52 36.36

Kelajuan pemeringkatan isi kandungan perisian ini adalah bersesuaian.

0 9.09 78.79 12.12

Objektif topik ini dapat saya capai. 0 15.15 57.58 27.27

Saya dapat menggunakan kembali apa yang saya pelajari melalui perisian ini.

0 6.06 36.36 57.58

Video klip membantu mengukuhkan pemahaman dalam topik ini.

0 3.03 39.39 57.58

STS: Sangat tidak setuju, TS: Tidak setuju, S: Setuju, SS: Sangat Setuju

Perbincangan dan Cadangan

Secara amnya, kelebihan perisian ini ialah pengguna dapat menerokai sifat-sifat geometri tanpa memadam atau melukis semula bentuk tersebut. Perisian ini juga membolehkan pengguna mendapatkan pengiraan secara automatik bagi sudut,

Page 14: Pembelajaran Matematik Tambahan

114 / Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan

panjang sisi dan nisbah yang telah dikemas kini semasa pengubahsuaian rajah dilakukan oleh pengguna, Kumpulan sasaran bagi pakej perisian ini adalah pelajar sekolah menengah dan Tingkatan 4 serta guru-guru sekolah. Bagaimanapun perisian ini juga terbuka kepada orang ramai dem menambahkan ilmu pengetahuan atau sebagai alat bantuan ulang kaji pelajaran. Selain itu perisian ini disediakan secara mesra pengguna (user friendly) di samping mudah untuk digunakan semasa belajar bersendirian atau pada bila-bila masa tanpa kehadiran guru. Pengguna atau pelajar tidak memerlukan apa-apa modul untuk menggunakan perisian ini. Segala bentuk gambar rajah atau butang digunakan untuk nevigasi boleh dihubungkan terus mengikut kehendak atau arahan pengguna. Pakej perisian ini memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengulangi pelajaran, menukar tajuk yang ingin dipelajari atau menghentikan atur cara ini pada bila-bila masa sahaja yang dikehendaki dengan hanya menekan butang keluar atur cara. Diharapkan pakej perisian yang dibina ini sedikit sebanyak dapat membantu masalah pembelajaran di dalam topik Sukatan Membulat.

GSP adalah suatu perisian yang mempunyai kelebihan di dalam pengiraan dan komputasi di dalam geometri, dan secara langsung ia seperti sebuah “kalkulator” untuk menggunakan apabila melaksanakan “operasi” di dalam geometri dan ia juga dapat mencetuskan pemahaman konsep di sebalik geometri yang dipelajari. Walau bagaimanapun ia tidak mempunyai “authoring tool” yang canggih dan mesra pengguna yang membolehkannya mudah bergerak dari satu paparan ke paparan yang seterusnya (atau sebaliknya) tanpa menutup sesuatu paparan. .

Rujukan

Al Ghamdi, Y. A. S., 1987. The Effectiveness of Using Microcomputers in LearningAlgebraic Precedence Conventions. Doctoral Dissertation, Florida State University.

Cockroft, W. H., 1986. Mathematics Counts. London: HMSO.

http://ci.cooled.umn.edu/revision/basic computer/Default.html

http://www/geocities.com/devlin_theta/ilmiah__ilmiah__isu_dan_trend.htm

Key Curriculum Press, Inc., 1995. The Geometer’s Sketchpad: Dynamic Geometry for the21" Century. User Guide and Reference Manual. Window Version: California.

KPM, 1997. Sekolah Bestari di Malaysia: Suatu Lonjakan. Kuala Lumpur: Saujana.

Page 15: Pembelajaran Matematik Tambahan

Geometer Sketchpad: Penggunaannya dalam Pembelajaran Matematik Tambahan /1 1 5

Marzita Puteh, 2002. Factor Associated with Mathematics Anxiety and Its impact on Teacher Trainees. Paper presented in the 3rd Mathematics Education Society Conference (MES3), 2-7 April, 2002, Helsingor, Denmark.

www.congress-consult.com/mes3/Projects/Puteh.doc

Marzita Puteh, 2002. Factors Associated with Mathematics Anxiety, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

NCTM, 1980. An Agenda For Action: Recommendations For School Mathematics of 1980s. New York

Nichols, E. D. and Behr, M. J., 1923. Elementary School Mathematics and How to teach it.

Norjidah Anjang Abd Hamid, Zubaidah Ismail dan Md Ghazali Shaaban, 1996. Pengajaran Matematik dalam Kejuruteraan menggunakan Perisian-Perisian • Matematik. Dalam Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke-7, ITM, him: 99-105.

Shaw, J. M. and Blare, B. B., 1998 Mathematics for Young Children. New York.

Staley, A., 1995. An Introduction to Multimedia And Interactive Video in Higher Education. Computer Education, him: 8-13.

Tengku Zawawi Tengku Zainal, 2002. Peranan Komputer Dalam Pendidikan Matematik, http://members.tripod.com/~MUJAHID/komputerl.html

The Math Works, Inc., 1992. Mathlab: High Performance Numeric Computation and Visualisation Software. Reference Guide, Natick Massachusettes.

Wolfram Research, Inc., 1991. Mathematica: A System for Doing Mathematics by Computer, 2'"' Edition. Addison Wesley: California.

Zulaikha dan Norita, 1996. Perisian Matematik Multimedia. Dalam Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke-7, ITM, him: 154-160.