of 28 /28
PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB BERASASKAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI BAGI TOPIK REKA BENTUK VISUAL NUR IZZAH BINTI ABDUL KADIR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

Embed Size (px)

Text of PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran...

Page 1: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB

BERASASKAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI

BAGI TOPIK REKA BENTUK VISUAL

NUR IZZAH BINTI ABDUL KADIR

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Page 2: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik
Page 3: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik
Page 4: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB

BERASASKAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI

BAGI TOPIK REKA BENTUK VISUAL

NUR IZZAH BINTI ABDUL KADIR

Projek Sarjana ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Kimia)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

MEI 2008

Page 5: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

ii

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan :

Nama Penulis :NUR IZZAH BINTI ABDUL KADIR

Tarikh :2 MEI 2008

Page 6: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

iii

Untuk Ayahanda dan Bonda tercinta yang sentiasa tersemat di hatiku,

Abdul Kadir Musa dan Rohayah Othman,

tidak lupa buat

kakak-kakak dan adik-adikku,

Norsa’dah, Norhayati, Mohd Asyraf, Mohd Harith dan Nabilah,

T erima kasih di atas segala sokongan,

pengorbanan dan kasih sayang…

Page 7: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

iv

PENGHARGAAN

Buat pertamanya, syukur Alhamdulillah ke hadrat Ilahi kerana dengan

izin dan rahmatNya, akhirnya saya dapat menyiapkan projek ini pada masa yang

ditetapkan.

Ucapan setinggi-tinggi terima kasih yang tidak terhingga kepada penyelia

saya, Dr Jamalludin Hj. Harun yang tidak jemu-jemu memberikan tunjuk ajar dan

nasihat di sepanjang proses projek ini dijalankan. Sesungguhnya segala bantuan

dan bimbingan yang diberikan amat berguna sekali dan hanya Tuhan sahaja yang

akanmembalas budi baik beliau.

Tidak dilupakan ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat perjuangan

yang banyak memberikan kata-kata perangsang dan kesudian kalian untuk

berkongsi ilmu yang bermanfaat. Akhir sekali, salam takzim penuh

penghormatan kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung

dalam menjayakan projek ini.

Sekian. Terima Kasih.

Page 8: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

v

ABSTRAK

Projek ini bertujuan untuk membangunkan sistem pembelajaran menerusi

web berasaskan pendekatan pembelajaran berasaskan situasi berdasarkan ciri yang

dicadangkan oleh Herrington et al., (2000). Selain itu, konsep peta minda seperti

yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah

diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik yang dipilih bagi projek ini

ialah Reka Bentuk Visual dalam pembangunan web bagi pelajar Sarjana Muda di

Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Model Hannafin dan

Peck telah digunakan sebagai garis panduan dalam pembangunan. Selain daripada

itu, perisian Macromedia Dreamweaver 8.0, Macromedia Flash MX 2004, Adobe

Photoshop CS2 dan Sony Sound Forge 7.0 turut digunakan untuk menghasilkan imej,

audio, teks dan animasi bagi menghasilkan laman web ini. Diharapkan sistem

pembelajaran menerusi web ini dapat membantu para pelajar dalam memahami topik

ini dalam persekitaran pembelajaran yang aktif dan interaktif.

Page 9: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

vi

ABSTRACT

The purpose of this project is to develop web based learning system that

utilized situated based learning strategy based on the criterion suggested by

Herrington et al., (2000). Besides, the concept of mind map as suggested by

neuroscience learning theory was also integrated into the learning system. The topic

selected for this project is Visual Design in web development for undergraduate

students in Faculty of Education, University Technology Malaysia (UTM). Hannafin

and Peck instructional design model is used as the guidelines in this development.

Besides, Macromedia Dreamweaver 8.0, Macromedia Flash MX 2004, Adobe

Photoshop CS2 and Sony Sound Forge 7.0 were used to create this website to

produce graphic, audio, texts and animation. Last but not least, hopefully this web

based learning is able to help student’s in understand visual design topic in an

interactive and active learning environment.

Page 10: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

vii

ISI KANDUNGAN

BAB TAJUK MUKA SURAT

PENGESAHAN TESIS

PENGESAHAN PENYELIA

JUDUL

PENGAKUAN PENULIS ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

ISI KANDUNGAN vii

SENARAI RAJAH xii

SENARAI JADUAL xiii

SENARAI SINGKATAN xiv

SENARAI LAMPIRAN xv

1 PENGENALAN 1

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 5

1.3 Penyataan Masalah 8

1.4 Objektif Kajian 10

Page 11: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

viii

1.5 Rasional Kajian 10

1.6 Kepentingan Kajian

1.6.1 Pelajar

1.6.2 Pendidik

1.6.3 Masyarakat

1.6.4 Kementerian Pengajian Tinggi

11

11

12

12

13

1.7 Skop Kajian 13

1.8 Definisi Istilah

1.8.1 Laman Web

1.8.2 Internet

1.8.3 World Wide Web

1.8.4 Pembelajaran

1.8.5 Pembelajaran Berasaskan Situasi

1.8.6 Konstruktivisme

1.8.7 Neurosains

1.8.8 Reka Bentuk Visual

14

14

14

15

15

16

16

17

17

1.9 Penutup 18

2 SOROTAN KAJIAN 19

2.1 Pengenalan 19

2.2 Teknologi Internet Sepintas Lalu 20

2.2.1 Fungsi Internet 20

2.3 Teknologi Internet dalam Proses Pengajaran dan

Pembelajaran

2.3.1 Perkembangan Teknologi Multimedia dalam

Pendidikan

2.3.2 Kelebihan Multimedia

2.3.3 Keberkesanan

21

22

24

26

2.4 Isu-Isu Reka Bentuk Laman Web

2.4.1 Reka Bentuk Informasi

2.4.2 Reka Bentuk Interaksi

27

27

27

Page 12: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

ix

2.4.3 Reka Bentuk Visual 28

2.5 Teori Pembelajaran

2.5.1 Teori Behaviorisme

2.5.2 Teori Kognitif

2.5.3 Teori Konstruktivisme

2.5.3.1 Prinsip-Prinsip Pembelajaran

Konstruktivisme

2.5.3.2 Pendekatan Secara Konstruktivisme

2.5.3.3 Kelebihan Pembelajaran

Konstruktivisme

2.5.4 Teori Neurosains

29

30

31

33

33

35

36

37

2.6 Teori Pembelajaran dan Implikasinya dalam Reka

Bentuk Laman Web

38

2.7 Pembelajaran Berasaskan Situasi

2.7.1 Ciri-Ciri Pembelajaran Berasaskan Situasi

2.7.2 Implikasi Pembelajaran Berasaskan Situasi

39

40

43

2.8 Model Reka Bentuk Instruksional

2.8.1 Model ASSURE

2.8.2 Model ADDIE

2.8.3 Model Hannafin dan Peck

2.8.3.1 Fasa Analisa Keperluan

2.8.3.2 Fasa Reka Bentuk

2.8.3.3 Fasa Pembangunan dan Perlaksanaan

44

45

46

47

47

49

49

2.9 Penutup 50

3 REKA BENTUK LAMAN WEB 51

3.1 Pengenalan 51

3.2 Model Reka Bentuk Instruksional

3.2.1 Fasa Pertama : Analisis Keperluan

3.2.2 Fasa Kedua : Reka Bentuk

3.2.3 Fasa Ketiga : Pembangunan dan Perlaksanaan

3.2.4 Penilaian dan Pengulangan

52

53

54

56

57

Page 13: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

x

3.3 Carta Alir Sistem Pembelajaran 57

3.4 Reka Bentuk Laman Web

3.4.1 Reka Bentuk Informasi

3.4.2 Reka Bentuk Interaksi

3.4.3 Reka Bentuk Visual

3.4.3.1 Elemen-Elemen Reka Bentuk Visual

3.4.3.2 Konsep Asas Laman Web

58

58

61

62

62

64

3.5 Pemilihan Perisian

3.5.1 Perisian Pengarangan Web

3.5.2 Perisian Animasi

3.5.3 Perisian Grafik

3.5.4 Perisian Audio dan Video

66

66

67

67

68

3.6 Perkakasan Pembangunan 68

3.7 Penyebaran Laman Web 69

3.8 Penutup 70

4 PEMBANGUNAN LAMAN WEB 71

4.1 Pengenalan 71

4.2 Objektif dan Isi Pembelajaran 71

4.3 Aliran Sistem Pembelajaran 72

4.4 Reka Bentuk Interaksi Laman Web 78

4.5 Reka Bentuk Visual 80

4.6 Strategi Pembelajaran Laman Web

4.6.1 Konteks Yang Autentik

4.6.2 Aktiviti Yang Autentik

4.6.3 Capaian Kepada Pakar

4.6.4 Pelbagai Peranan dan Perspektif

4.6.5 Pembinaan Pengetahuan Secara Kolaboratif

82

82

83

84

86

87

4.7 Neurosains 87

4.8 Lain-Lain Kemudahan/Paparan 89

Page 14: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

xi

4.9 Penutup 91

5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 92

5.1 Pengenalan 92

5.2 Perbincangan

5.2.1 Faktor Kepakaran

5.2.2 Penerapan Pendekatan Pembelajaran

Berasaskan Situasi

5.2.3 Faktor Masa

92

93

93

94

5.3 Kelebihan 94

5.4 Kelemahan 95

5.5 Cadangan 96

5.6 Cadangan Susulan 97

RUJUKAN 98

LAMPIRAN A

Page 15: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

xii

SENARAI RAJAH

NO RAJAH TAJUK MUKA SURAT

1.0 Model Reka Bentuk Intruksi Hannafin dan Peck 52

4.1 Paparan Montaj Pengenalan Laman Web 74

4.2 Paparan Laman Utama Laman Web 75

4.3 Paparan Antaramuka Utama Situasi 76

4.4 Paparan Antaramuka Situasi 1 76

4.5 Paparan Antaramuka Situasi 2 77

4.6 Paparan Antaramuka Situasi 3 77

4.7 Paparan Elemen Mouse Over 78

4.8 Paparan Penggunaan Metafora 79

4.9 Paparan Metafora Home 80

4.10 Paparan Elemen Grafik 81

4.11 Paparan Elemen Grafik 81

4.12 Paparan Enjin Pencarian Google 83

4.13 Paparan Chatting Melalui Google Talk 84

4.14 Paparan Capaian Kepada Pakar 85

4.15 Paparan Maklum Balas Daripada Pakar 86

4.16 Paparan Forum 87

4.17 Paparan Peta Minda Situasi 1 88

4.18 Paparan Peta Minda Situasi 2 88

4.19 Paparan Peta Minda Situasi 3 89

4.20 Paparan Objektif 90

4.21 Paparan Sitemap 90

Page 16: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

xiii

SENARAI JADUAL

NO JADUAL TAJUK MUKA SURAT

4.1 Penerangan Ikon dan Pautan Utama yang

Digunakan dalam Setiap Paparan Laman Web

yang Dibangunkan

73

Page 17: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

xiv

SENARAI SINGKATAN

ICT Teknologi Maklumat dan Komunikasi

IT Teknologi Maklumat

IPTA Institusi Pengajian Tinggi Awam

IPTS Institusi Pengajian Tinggi Swasta

KBKK Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis

KPM Kementerian Pelajaran Malaysia

MSC Koridor Raya Multimedia

PBK Pembelajaran Berasaskan Komputer

PBS Pembelajaran Berasaskan Situasi

UTM Universiti Teknologi Malaysia

Page 18: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

xv

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK

A Carta Alir Sistem Pembelajaran

Page 19: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Dalam Rancangan Malaysia Ke-8 (RMK-8), Malaysia telah membuat

pelaburan yang besar dalam menyediakan infrastruktur komunikasi. Pelaburan ini

telah membawa peningkatan kepada penggunaan internet dan perkembangan pesat

dalam e-pembelajaran. Maka dalam Rancangan Malaysia Ke-9, aplikasi multimedia

telah diperluaskan dan ini sekaligus telah mempercepatkan pembudayaan e-

pembelajaran. Dengan itu usaha yang lebih giat akan diambil bagi memastikan

bahawa segala penyediaan perkhidmatan asas mencukupi termasuklah jalur lebar dan

akses kepada internet. Hal ini selari dengan kehidupan pada masa kini dimana

teknologi maklumat adalah asas kepada kehidupan masyarakat abad ke-21 (Musa,

2000). Justeru itu, usaha perlu dilaksanakan dengan lebih gigih untuk menjadikan

masyarakat negara celik maklumat

Aplikasi ini terus berkembang apabila Tun Dr Mahathir Mohamed iaitu

Perdana Menteri Malaysia ke-4 yang sering berpandangan jauh mengenai

kemampuan teknologi telah mencetuskan idea untuk mewujudkan Koridor Raya

Multimedia (MSC). Ia bertujuan untuk memaksimumkan sebaik mungkin

penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dari aspek pengurusan

pentadbiran negara sehinggalah kepada pengurusan sistem pendidikan. Teknologi

maklumat dan komunikasi (ICT) yang semakin berkembang pesat ini telah

membawa banyak implikasi terhadap bidang pendidikan sehingga Datuk Seri Najib

Page 20: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

2

Tun Razak (1997), Menteri Pendidikan ketika itu, pernah membayangkan para

pelajar di Malaysia tidak perlu lagi membawa buku ke sekolah tetapi hanya perlu

membawa disket, cakera padat atau komputer bimbit sesuai dengan perkembangan

teknologi maklumat. Hal ini akan dapat membantu guru-guru dan pelajar-pelajar

dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih menarik dan interaktif.

Menurut Heinich et al., (1993), banyak perisian komputer boleh dimanfaatkan dalam

setiap aspek pendidikan. Penggunaan komputer sebagai alat bantuan dalam

pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan canggih selaras dengan

perkembangan teknologi komunikasi yang disepadukan dengan penggunaan

komputer di dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini, penggunaan

teknologi bukanlah bertujuan untuk mengambil alih peranan guru sebagai pendidik

malah ia dijadikan sebagai media utama pengajaran dan pembelajaran dengan guru

bertindak sebagai pemudah cara dalam proses tersebut (Jaya Kumar, 2001).

Dalam era teknologi maklumat ini, pelbagai pilihan boleh dibuat dalam

meningkatkan pengetahuan pelajar selain menggunakan kaedah konvensional. Corak

pengajaran dan pembelajaran yang dahulunya berpusatkan kepada guru kini berubah

kepada corak perpusatkan pelajar lebih-lebih lagi setelah wujudnya projek rintis

sekolah bestari. Perkara ini selaras dengan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia

(KPM) apabila pada tahun 2003, penggunaan Bahasa Inggeris telah diaplikasikan di

dalam subjek Matematik dan Sains di peringkat sekolah rendah dan menengah. Dasar

ini sekaligus merancakkan lagi penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi

dalam dunia pendidikan di mana sebanyak 5 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk

melaksanakannya (Berita Harian, 20 Julai 2003).

Pembelajaran penerokaan kendiri di Malaysia masih lagi baru. Menurut

Noraini (2004), Kementerian Pelajaran Malaysia berharap agar kurikulum baru yang

dirancangkan akan mewujudkan suatu proses pembelajaran yang bersifat kendiri dan

berterusan dengan tersedianya teknologi multimedia. Kenyataan “ ilmu pengetahuan

era kini tidak diberi tetapi diteroka” menjadi releven dengan perubahan arus

pendidikan kepada suasana pembelajaran era globalisasi. Tambahan pula ia

berasaskan kepada teknologi maklumat yang begitu pantas berubah dan

perkembangan teknologi yang berkembang pesat ini memungkinkan informasi

Page 21: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

3

bergerak tanpa had dan sempadan. Kemajuan yang canggih ini telah mampu

menjimatkan masa dan penggunaan tenaga malah memudahkan pemindahan dan

transformasi maklumat bergerak dan berlaku dalam ruang siber atau maya yang tiada

lokasinya kini semakin menjadi realiti dalam dunia pendidikan di Malaysia (Azwan

& Rozita, 2002). Malahan ia juga boleh dijadikan sebagai sumber dalam proses

pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. Walaubagaimanapun, menurut

Jamalludin dan Zaidatun (2000), konsep pengajaran dan pembelajaran guru dikelas

haruslah diserapkan dengan teknologi multimedia dan internet serta menggabungkan

pendekatan pendidikan dan hiburan. Maka kaedah pengajaran ini dikenali sebagai

edutainment (education + entertainment).

Sumber pengajaran dan pembelajaran berasaskan laman web dilihat sebagai

salah satu kaedah yang menjamin keupayaan pemikiran dan daya imaginasi pelajar,

sumber tersebut mampu menghasilkan persekitaran pembelajaran yang bercorak

futuristik serta mencetuskan sistem pendidikan moden. Kaedah pengajaran dan

pembelajaran tradisional tidak lagi menjamin keberkesanan pembelajaran apatah lagi

sebagai kaedah untuk menguji dan mencabar minda pelajar. Pelbagai kategori laman

web antaranya laman web komersial dan laman web pendidikan. Contoh laman web

berunsur pendidikan ialah Portal Pendidikan Utusan, Ask Dr Math, Cikgu.net dan

FunctionX. Namun terdapat sebilangan laman web mendapat sambutan yang baik

dan ada sebahagiannya kurang mendapat sambutan. Faktor yang menentukan baik

dan buruknya sesuatu laman web itu adalah dari aspek reka bentuk isi kandungan,

reka bentuk interaktiviti dan reka bentuk antaramuka. Perkara ini perlu

dititikberatkan kerana penggunaan internet dalam bidang pendidikan perlu diberi

perhatian khususnya dari segi ketepatan maklumat (Ahmad Muhaimin, 2004). Selain

itu, reka bentuk laman web juga memainkan peranan yang penting dalam pendidikan.

Hal ini demikian kerana, reka bentuk laman web berasaskan pendidikan perlu

merangkumi beberapa aspek yang penting antaranya ialah mengandungi beberapa

teori dan strategi yang perlu digunakan. Disamping itu juga penggunaan visual boleh

diterapkan bagi menjadikan sesuatu laman web lebih menarik dan interaktif.

Penggunaan visual juga boleh menerangkan beberapa konsep yang tidak dapat dan

sukar diterangkan melalui teks.

Page 22: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

4

Justeru itu, penggunaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan laman web

dapat membantu pendidik mempelbagaikan teknik pengajaran mereka yang selama

ini hanya terikat kepada kaedah konvensional. Pendidik mempunyai alternatif dalam

menyampaikan pengajaran mereka disamping mengurangkan kebebasan mencari

maklumat melalui buku-buku rujukan. Malahan melalui penggunaan laman web,

pelajar akan lebih tertarik untuk melayari maklumat yang ada memandangkan laman

web ini digabungkan dengan unsur-unsur multimedia di dalamnya bagi

menggalakkan pembelajaran kendiri. Oleh yang demikian, dekad ini sudah mula ada

kesedaran yang ketara dikalangan tenaga pengajar di institusi pendidikan untuk

mereka bentuk pengajaran yang diberikan kepada pelajar. Kesedaran terhadap

kepentingan reka bentuk pengajaran yang menjamin proses pengajaran dan

pembelajaran yang berkesan, efisien dan dapat meningkatkan produktiviti. Justeru

itu, adalah perlu bagi seorang pembangun pembelajaran berasaskan web untuk

mengetahui konsep reka bentuk pengajaran yang perlu diselitkan di dalam

pembangunan laman webnya. Reka bentuk pengajaran yang lebih baik mampu

mencabar pemikiran pelajar adalah penting dalam membina perisian berasaskan

multimedia agar dapat meningkatkan pemikiran pelajar ke arah yang lebih tinggi.

(Baharuddin,2002).

Sehubungan dengan itu, kaedah pengajaran dan pembelajaran perlu

diubahsuai sejajar dengan perkembangan era teknologi maklumat terkini. Menurut

Rozinah (2000), kita mesti melihat kepada fitur-fitur itu distrukturkan, apa yang

sepatutnya diajar dan bagaimana bahan patut diajarkan. Dalam hal ini, warga

pendidik khususnya para guru perlu memikirkan cara yang terbaik untuk pelajarnya

supaya lebih banyak pendedahan tentang sistem pengajaran dan pembelajaran

berasaskan teknologi maklumat. Ini adalah penting kerana selain daripada mendapat

pendedahan awal tentang teknologi maklumat, pelajar juga dapat mencari sebanyak

mungkin ilmu pengetahuan untuk memantapkan lagi penguasaan mereka dalam

pelajaran. Keseluruhannya, dapat dikatakan kehidupan moden pada masa kini hampir

kebanyakannya sentiasa melibatkan penggunaan komputer termasuklah dalam

bidang pendidikan yang dapat dikatakan sebagai salah satu komponen terpenting

dalam sesebuah negara.

Page 23: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

5

1.2 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi maklumat yang begitu pesat menyebabkan institusi

pendidikan juga tidak ketinggalan untuk menongkah arus penggunaan komputer di

semua pusat pengajian bermula diperingkat rendah hingga ke peringkat tinggi.

Terdapat pelbagai media pengajaran yang boleh digunakan pada masa kini antaranya

ialah alat tayangan, OHP, menggunakan media elektronik yang canggih seperti slaid,

filem dan LCD. Perkembangan teknologi telah mengubah arah pengajaran dan

pembelajaran daripada tradisi kepada kaedah yang canggih dan moden.

Sebelum mencapai era teknologi maklumat, sistem pendidikan lebih tertumpu

kepada sistem pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan manusia dengan

manusia iaitu di antara pelajar dengan guru. Guru memberi sebanyak mungkin nota

dan latihan melalui corak pengajaran yang diperolehi tidak mencukupi untuk

dipelajari sepenuhnya oleh pelajar di dalam sesuatu matapelajaran. Begitu juga

dengan kefahaman pelajar itu sendiri kerana tidak semua pelajar yang berada dalam

bilik darjah yang sama dapat memahami kesemua isi kandungan pelajaran yang

dipelajari dalam satu masa. Guru pula memerlukan suatu strategi yang baru supaya

dapat menarik perhatian pelajar untuk mengikuti sepanjang pengajiannya. Apabila

pelajar menaruh minat kepada pelajaran, maka mereka akan dapat menumpukan

sepenuh perhatian kepada pembelajaran.

Pelajar yang ingin mempelajari subjek pembangunan berasaskan web

memerlukan perubahan corak pembelajaran kerana isi pelajaran yang dipelajari

kebanyakannya memerlukan penghayatan yang lebih untuk diaplikasikan dengan

kemahiran tertentu. Menurut Gorman (1974), pembelajaran pada dasarnya dapat

dicapai melalui aktiviti yang dilakukan individu yang mempelajari sesuatu seperti

latihan, pemerhatian, berfikir dan kadangkala dengan bantuan seorang guru.

Walaupun pada dasarnya pelajar yang mengambil subjek pembangunan berasaskan

web dapat mengaplikasikan pembinaan laman web tertentu dengan amali, tetapi

sejauhmanakah mereka dapat menghayati isi pelajaran tersebut dengan berkesan dan

kekal dalam ingatan untuk jangka masa yang panjang.

Page 24: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

6

Atas dasar itulah, maka munculnya idea untuk mengajar topik ini dengan

bantuan internet bagi membolehkan pelajar menambah ilmu pengetahuan serta

penghayatan yang lebih berkekalan. Internet merupakan satu contoh rangkaian

komputer antarabangsa yang menghubungkan berjuta komputer secara talian terus.

Melalui internet, manusia boleh berkongsi maklumat dan ilmu tanpa bertemu muka

(Baharuddin et al., 2003). Perkara ini didorong atas dasar tarikan pelajar kepada

sesuatu yang baru, interaktif, mencapai maklumat dengan cepat dan mudah. Menurut

Jamalludin dan Zaidatun (2000), sistem telekomunikasi serantau merupakan salah

satu cara menyebarkan bahan multimedia yang berkembang dengan pesat. Sistem

telekomunikasi yang memainkan peranan menyediakan kemudahan “Browser” bagi

membolehkan pengguna mencapai maklumat menerusi laman web, demonstrasi

video dan audio secara langsung (Rozinah, 2001). Laman web juga merupakan salah

satu saluran komunikasi yang utama dalam pelbagai bidang seperti hiburan,

perniagaan latihan dan pendidikan. Setiap bidang ini mempunyai cara penyampaian

dan reka bentuk yang berbeza terutamanya dari aspek visual. Selain daripada itu,

setiap jenis laman web ini mempunyai pendekatan, reka bentuk dan kumpulan

sasaran yang berbeza. Bagi laman web perniagaan reka bentuknya lebih subjektif

berbeza dengan laman web hiburan. Pandangan pertama tentang reka bentuk laman

web sangat penting. Kebanyakan pengguna akan tertarik pada sesuatu laman web

bukan pada isi kandungannya tetapi pada reka bentuk visualnya seperti warna dan

latar belakangnya. Reka bentuk visual memainkan peranan penting kerana ia adalah

sesuatu yang tersurat dan nampak dengan jelas dan bukannya sesuatu yang tersirat.

Disamping itu juga ia turut mempengaruhi penerimaan dan motivasi pengguna yang

melayari laman web tersebut.

Oleh yang demikian, situasi pembelajaran berasaskan web mewujudkan

integrasi antara dua keadaan yang berbeza iaitu pembelajaran bilik darjah

konvensional yang bersifat fizikal dan pembelajaran secara maya yang menerapkan

nilai pembelajaran aktif. Oleh itu, teknik pengajaran dan pembelajaran kini tidak

boleh terikat pada situasi geografi sahaja. Malahan pelajar seharusnya boleh belajar

dimana sahaja pada bila-bila masa bagi membantu dan mengukuhkan pemahaman

mereka. Suasana pembelajaran yang aktif adalah penting bagi memastikan para

pelajar dapat mencerap ilmu yang dipelajari secara aktif. Menurut Lorenzen (2002),

Page 25: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

7

pembelajaran aktif adalah di mana pelajar bukan lagi sebagai pendengar dan

mengambil nota sahaja tetapi juga berinisiatif mengambil bahagian dalam

pembelajaran dalam kelas.

Tajul Ariffin Nordin (1995) menekankan bahawa apabila kita memasuki abad

ke-21, mutu pelajar dan rakyat yang diperlukan oleh negara ialah mereka yang dapat

menghasilkan pemikiran, penemuan dan ujian yang terbaru serta tulen untuk

dimartabatkan kepada dunia. Perkara ini disokong oleh Mohd Hassan (1995), di

mana beliau mengatakan dunia hari ini dan esok sudah tidak lagi memerlukan

mereka yang sekadar cekap menulis, menyalin, menghafal dan mengingati sahaja.

Dalam perkataan lain dunia hari ini dan esok memerlukan manusia yang lebih

menjana pemikirannya iaitu manusia yang memiliki kemahiran berfikir diperingkat

tinggi, bijaksana dan berfikiran cemerlang. Hal ini sekaligus bersesuaian dengan

pendekatan yang digunakan dalam pembangunan web secara visual ini di mana

pendekatan secara konstruktivisme dan neurosains diintegrasikan. Bagi pendekatan

konstruktivisme pengetahuan dibina sendiri oleh pelajar secara aktif berdasarkan

pengetahuan sedia ada. Dalam proses ini, pelajar akan menyesuaikan pengetahuan

yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru

(Azis,1999). Pendekatan ini menggalakkan pelajar berfikir sebelum membuat sesuatu

tindakan dan keputusan. Keseimbangan dicapai melalui proses akomodasi dan

asimilasi apabila skema pengetahuan baru dibentuk melalui penstrukturan semula

pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. Seseorang itu akan membentuk

pengetahuannya dan mematlamatkan pengetahuan tersebut ke arah persekitaran

pembelajaran yang akan mempercepatkan proses penerimaan maklumat. Ini

menjurus kepada pembelajaran sebagai satu proses perubahan yang berlaku akibat

daripada pengalaman individu itu sendiri (Ismail, 2002). Pembelajaran secara

konstruktif mampu mewujudkan pembelajaran yang lebih aktif, integratif dan

reflektif. Justeru pembelajaran berasaskan situasi adalah salah satu cabang

pendekatan pengajaran dan pembelajaran dalam teori konstruktivisme.

Teori neurosains adalah teori baru yang diperkenalkan selepas teori

konstruktivisme. Neurosains merupakan satu bidang kajian yang mengkaji mengenai

kesedaran dan kepekaan otak dari segi asas biologi, persepsi, ingatan dan kaitannya

Page 26: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

8

dengan pembelajaran. Dalam pengajaran dan pembelajaran, pendekatan neurosains

yang digunakan dalam penyampaian maklumat dalam pembangunan web tidak

dibangunkan secara linear. Peta minda boleh digunakan bagi tujuan pembelajaran di

mana kajian mendapati dengan menggunakan peta minda yang mempunyai imej-imej

yang berkaitan adalah lebih berkesan daripada menggunakan teks sahaja. Ini dapat

dibuktikan berdasarkan konsep yang dihuraikan dalam “Dual Code Theory” dimana

otak akan menerima imej terlebih dahulu sebelum teks (Allan, 1986). Pendekatan

peta minda juga dapat mengaitkan isi pelajaran yang diajar dengan isi pelajaran yang

lain. Ini dapat dilakukan dengan membuat pautan yang membolehkan isi pelajaran

dapat dicapai pada bila-bila masa. Perkaitan isi tersebut seterusnya membantu otak

membentuk ikatan neuron tertentu di dalam otak. Oleh itu, bagi mengaplikasikan

teori ini dalam pembangunan web, pembangun perlu menyediakan strategi yang

memfokuskan kepada pengalaman sebenar yang berlaku dalam kehidupan manusia.

Strategi yang disediakan itu mestilah mengintegrasikan idea-idea yang lebih

menyeluruh (Jamalludin dan Zaidatun, 2003) dan menggalakkan aktiviti pemikiran

yang kompleks dan pembentukan minda di kalangan pelajar.

1.3 Penyataan Masalah

Tidak dinafikan pembelajaran berasaskan web mendatangkan banyak

kebaikan kepada semua pihak sama ada kepada golongan pendidik mahupun kepada

para pelajar. Walaubagaimanapun, lambakan maklumat dari laman web yang dilayari

adalah berguna, menepati silibus dan bermanfaat kepada pelajar. Kebanyakan laman

web yang berkaitan banyak dibangunkan oleh pembangun-pembangun dari negara

barat seperti Amerika Syarikat dan negara Eropah.

Pembangunan web bukanlah sesuatu perkara yang mudah Maklumat

mengenai subjek pembangunan web adalah lebih senang diajar berbantukan internet.

Hal ini demikian kerana para pelajar dapat melihat contoh-contoh laman web dengan

serta merta tanpa batasan walaupun terdapat buku-buku dan nota-nota berkaitan

topik ini tetapi ia masih belum cukup untuk pelajar menghayati sepenuhnya.

Page 27: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

9

Kebanyakan laman web yang sedia ada adalah tidak interaktif kerana laman web

yang dibina adalah kekal begitu sahaja dan tiada perubahan dalam tempoh masa yang

panjang. Maka pelajar akan cepat mudah berasa bosan. Dalam masa yang sama,

kebanyakan laman web yang sedia ada dalam internet kurang peka terhadap sistem

pendidikan negara. Ini kerana setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang

berbeza-beza. Laman web itu mungkin mempunyai isi kandungan yang terlalu

ringkas atau sebaliknya iaitu terlalu lanjutan dan sukar difahami oleh pelajar. Dalam

pembangunan web beberapa kriteria perlu dikenalpasti agar proses pembangunan

reka bentuk web berjaya dilaksanakan. Kriteria tersebut adalah seperti perancangan

dan navigasi yang memudahkan pengguna serta penyediaan teks dan kandungan

grafik yang tersusun. Selain itu, gabungan kesemua elemen multimedia juga sangat

diperlukan kerana laman web yang dihasilkan perlu mampu untuk menghiburkan

pengguna dengan panca indera mereka. Bagi laman web yang dibangunkan oleh

pihak swasta, bayaran akan dikenakan sebagai membayar yuran keahlian sebelum

dapat melayari laman web tersebut.

Justeru itu, laman web berkaitan pembangunan web berasaskan visual ini

dapat sedikit sebanyak membantu pelajar dalam memahami subjek pembangunan

web secara online. Disamping itu, topik reka bentuk visual ini bukan sekadar

memerlukan penghafalan sahaja tetapi memerlukan pelajar berfikir pada setiap

situasi yang berlainan. Selain itu, pendekatan yang diterapkan dalam laman web ini

dapat melahirkan pelajar yang pantas berfikir dan bukannya menerima sesuatu

maklumat dengan linear. Pengintegrasian pendekatan berasaskan situasi dan

neurosains ini juga mempelbagaikan elemen supaya dapat memperkayakan lagi

suasana pembelajaran. Penggunaan laman web ini adalah lebih mudah di mana

pelajar boleh melayarinya pada bila-bila masa tanpa had dan sempadan. Ia juga boleh

dijadikan sebagai sebuah produk tempatan yang percuma untuk pengguna

melayarinya terutamanya untuk pelajar dan guru.

Oleh itu, penyatupaduan antara strategi pembelajaran berasaskan situasi

dengan teknologi multimedia lalu diintegrasikan kepada sebuah laman web bagi

pengajaran dan pembelajaran dijangkakan dapat menyediakan satu persekitaran

Page 28: PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB … · yang dicadangkan oleh teori pembelajaran berasaskan neurosains juga telah diintegrasikan di dalam sistem pembelajaran ini. Topik

10

pembelajaran yang mampu membantu pelajar untuk memahami dan seterusnya

menguasai topik reka bentuk visual dalam keadaan lebih bermakna.

Di harap projek ini dapat membantu dalam proses melahirkan pelajar yang

lebih aktif, mampu berfikir pada aras yang lebih tinggi serta mampu menyelesaikan

masalah berkaitan di dalam kehidupan harian.

1.4 Objektif Kajian

Projek ini membangunkan sebuah laman web yang diharapkan dapat

memenuhi objektif pembangunan seperti :

a) Mengaplikasikan ciri pembelajaran berasaskan situasi dalam persekitaran

pembelajaran berasaskan web..

b) Membangunkan sistem pembelajaran menerusi web yang mengintegrasikan

pendekatan neurosains dan persekitaran pembelajaran berasaskan situasi bagi

mempelajari tajuk reka bentuk visual.