Pembahasan Soal Prediksi Un Matematika Sma Program Ipa 2012 Paket 12

 • Published on
  26-Dec-2015

 • View
  12

 • Download
  1

DESCRIPTION

Pembahasan Soal Prediksi Un Matematika Sma Program Ipa 2012 Paket 12

Transcript

 • 12

  1

  Bank Soal Matematika Pak Anang

  ANANG

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

  2

 • DOKUMEN NEGARA

  SANGAT RAHASIA

  2

  D10-MAT(IPA)-D-05-2011/2012

  Hak Cipta pada http://pak-anang.blogspot.com BALITBANG PAK ANANG

  MATA PELAJARAN

  Mata Pelajaran

  Jenjang

  Program Studi

  : MATEMATIKA

  : SMA/MA

  : IPA

  WAKTU PELAKSANAAN

  Hari/Tanggal

  Jam

  : Rabu, 18 April 2012

  : 08.00 10.00

  PETUNJUK UMUM

  1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN)

  yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN.

  2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.

  3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tersebut.

  4. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat)

  pilihan jawaban.

  5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya.

  6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang

  kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.

  7. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan.

  8. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat

  bantu hitung lainnya.

  9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

  10. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.

 • DOKUMEN NEGARA

  SANGAT RAHASIA

  3

  D10-MAT(IPA)-D-05-2011/2012

  Hak Cipta pada http://pak-anang.blogspot.com BALITBANG PAK ANANG

  1. Ani rajin belajar maka naik kelas.

  Ani dapat hadiah atau tidak naik kelas.

  Ani rajin belajar.

  Kesimpulan yang sah adalah ....

  A. Ani naik kelas

  B. Ani dapat hadiah

  C. Ani tidak dapat hadiah

  D. Ani naik kelas dan dapat hadiah

  E. Ani dapat hadiah atau naik kelas

  2. Ingkaran dari pernyataan Apabila guru hadir maka semua murid bersuka ria adalah ....

  A. Guru hadir dan semua murid bersuka ria

  B. Guru hadir dan ada beberapa murid tidak bersuka ria

  C. Guru hadir dan semua murid bersuka ria

  D. Guru tidak hadir dan ada beberapa murid tidak bersuka ria

  E. Guru tidak hadir dan semua murid tidak bersuka ria

  3. Diketahui 236log3

  =x . Nilai 2x = ....

  A. 20

  B. 22

  C. 24

  D. 26

  E. 28

  4. Nilai x yang memenuhi ( ) 04

  3loglog

  224= xx adalah ....

  A. 16 atau 4

  B. 16 atau 4

  1

  C. 8 atau 2

  D. 8 atau2

  1

  E. 8 atau 4

  5. Persamaan kuadrat 0232 2 =+ xx memiliki akar-akar 21 dan xx , nilai =+3

  2

  3

  1 xx ....

  A. 8

  9

  B. 8

  3

  C. 8

  1

  D. 8

  3

  E. 8

  9

  ~ ~ ~

  Jadi penyelesaian akhir adalah dengan modus ponens, kesimpulannya adalah dapat hadiah!

  ! " ~! " ! " ~" ~!

  ~$ %'(, )(*+ ~%'(, )(* %'(, ~ )(*

  . log 61 2 3 4 2 36 4 61 2 3 81 4 61 2 3 61 4 84 21 4 843 4 28

  :12 6 log 1;6 2 12 6 log 1 2 34 4 0 %')= 4 6 log 1* 14 6 2 12 2 34 4 0 %= >'!?* 6 2 2 2 3 4 0 % @ 1*% 2 3* 4 0 4 21 ?( 4 3 6 log 1 4 21 ?( 6 log 1 4 3 1 4 12 ?( 1 4 8

  1A @ 16 4 32 1A16 4 1 1A. @ 16. 4 %1A @ 16*. 2 31A16%1A @ 16* 4 278 2 92 4 27 2 368 4 2 98

 • DOKUMEN NEGARA

  SANGAT RAHASIA

  4

  D10-MAT(IPA)-D-05-2011/2012

  Hak Cipta pada http://pak-anang.blogspot.com BALITBANG PAK ANANG

  6. ( ) ( ) 03723 2 =+++ mxmxm akan mempunyai akar-akar positif jika .... A. 33

 • DOKUMEN NEGARA

  SANGAT RAHASIA

  5

  D10-MAT(IPA)-D-05-2011/2012

  Hak Cipta pada http://pak-anang.blogspot.com BALITBANG PAK ANANG

  10. Persamaan ( ) 0121623 23 =++ xxpx mempunyai akar 2=x . Jumlah ketiga akar persamaan itu adalah ....

  A. 4

  B. 3

  C. 1

  D. 3

  21

  E. 4

  11. Diketahui ( ) 2+= xxf , ( ) xxxg 22 += , maka ( )( ) =xfg o .... A. 842 ++ xx

  B. 84 ++ xx

  C. 86 ++ xx

  D. 44 ++ xx E. 45 +x

  12. Jika ( ) 322 += xxxf maka ( ) = xf 1 .... A. 12 +x

  B. 12 ++x

  C. 12 x

  D. 12 +x

  E. 21 +x

  13. Sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap

  penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg dan kelas ekonomi hanya 20 kg.

  Pesawat hanya dapat menampung bagasi 1.440 kg. Jika harga tiket kelas utama Rp600.000,00

  dan kelas ekonomi Rp400.000,00, pendapatan maksimum yang diperoleh adalah ....

  A. Rp8.400.000,00

  B. Rp14.400.000,00

  C. Rp15.600.000,00

  D. Rp19.200.000,00

  E. Rp21.600.000,00

  14. Jika

  =

  413

  7

  53

  2114 z

  yx

  maka =++ zyx .... A. 3

  B. 2

  C. 2

  D. 3

  E. 4

  1 4 2 ?S g%2* 4 0 3%2*. @ %! @ 2*%2*6 2 16%2* 2 12 4 0 ! 4 3 )>`` !>)'S '>: 316 @ 516 2 161 2 12 4 0 TRIK SUPERKILAT: Menurut teorema Vieta 1. @ F16 @ G1 @ 4 0 1A @ 16 @ 1. 4 2 mn Jadi, 1A @ 16 @ 1. 4 2 o. 4 21 6.

  %` g*%1* 4 `Hg%1*I 4 `H1 @ 2I 4 H1 @ 2I6 @ 2H1 @ 2I 4 1 @ 41 @ 4 @ 22 @ 4 4 1 @ 61 @ 8

  q`? )(!S 16 @ F1 @ G 4 0 '> F>?( (? )>'!( ' >( () () ?'F :F2;6 S 4 16 2 21 @ 3 S @ :2 22;6 4 16 2 21 @ 3 @ :2 22;6 S @ 1 4 %16 2 21 @ 1* @ 3 S @ 1 4 %1 2 1*6 @ 3 S 2 2 4 %1 2 1*6

  S 2 2 4 %1 2 1*6 rS 2 2 4 1 2 1 1 4 rS 2 2 @ 1 s gtA%1* 4 1 2 2 @ 1

  1 @ S K 48 %!>F` 1 S = 1* 601 @ 20S K 1.440 %3* u) 600.0001 @ 400.000S 4 ? v.6w TRIK SUPERKILAT:TRIK SUPERKILAT:TRIK SUPERKILAT:TRIK SUPERKILAT: Y E X 1 .6 3 1 4 12 S 4 36

  Ternyata fungsi objektif v.6w terletak di E, artinya nilai optimum pasti di titik perpotongan dua garis %hasil eliminasi substitusi kedua garis*. Jadi pendapatan maksimum: Rp 21.600.000,00

  { 4 %4*%2* @ %21*%5* 4 3 1 2 3S 4 213 1 4 213 @ 3S 21 @ 5S 4 24 2%213 @ 3S* @ 5S 4 24 S 4 2 1 4 213 @ 3%2* 4 27 s 1 @ S @ { 4 27 @ 2 @ 3 4 22

 • DOKUMEN NEGARA

  SANGAT RAHASIA

  6

  D10-MAT(IPA)-D-05-2011/2012

  Hak Cipta pada http://pak-anang.blogspot.com BALITBANG PAK ANANG

  15. Diketahui 3=a , 2=b , dan 7=+ ba .

  Panjang = ba2

  12 ....

  A. 46

  B. 43

  C. 37

  D. 35

  E. 31

  16. Jika ( )2,1=OA , ( )2,4=OB , dan ( )OBOA,= , maka =tan .... A.

  5

  3

  B. 4

  3

  C. 3

  4

  D. 16

  9

  E. 9

  16

  17. Diketahui vektor kjia ++= 62 , kjib 33 = , dan kjic 453 += .

  Panjang proyeksi vektor ( )ba 2 pada vektor c adalah .... A. 22

  B. 23

  C. 24

  D. 25

  E. 26

  18. Persamaan bayangan parabola 342 2 += xxy jika dicerminkan terhadap sumbu x dilanjutkan dengan rotasi pusat O sejauh 90 dan dilanjutkan dilatasi terhadap pusat O dan

  faktor skala 2 adalah ....

  A. 642 += yyx

  B. 642 = yyx

  C. 642 ++= yyx

  D. 642 += yyx

  E. 622 += yyx

  | @ F|6 4 ||6 @ |F|6 @ 2|||F| cos ~ 7 4 9 @ 4 @ 12 cos ~ cos ~ 4 2 612 2 2 12 F 4 |2|6 @ 12 F6 2 2|2| 12 F cos ~ 4 r36 @ 1 2 %26* 4 43

  cos ~ 4 4 4 @ 45 20 4 810 4 45 tan ~ 4 34

  ~ 4 5 3

  H2 2 FI 4 %24 2 1* @ H12 2 %23*I @ %2 2 %23** 4 25 @ 15 @ 5 !` !S>) H2 2 FI ! >? G 4 H2 2 FI G|G| 4 215 @ 75 2 2050 4 4052 4 42

  TRIK SUPERKILATTRIK SUPERKILATTRIK SUPERKILATTRIK SUPERKILAT Titik X %1,0* pindah ke %-2,0*

  Titik Y %0,1* pindah ke %0,2* v22 00 2w

  Jadi matriks transformasinya adalah:

  :1S; 4 v22 00 2w v1Sw 124 v2 00 22w :1S; 4 v1Sw 1 4 212 1S 4 12 S S 4 21

  6 2 41 @ 3 12 S 4 2 :2 12 1;6 2 4 :2 12 1; @ 3 S 4 16 @ 41 @ 6

 • DOKUMEN NEGARA

  SANGAT RAHASIA

  7

  D10-MAT(IPA)-D-05-2011/2012

  Hak Cipta pada http://pak-anang.blogspot.com BALITBANG PAK ANANG

  19. Nilai x yang memenuhi xx bb 7102 b adalah ....

  A. 2logbx<

  B. 5logbx>

  C. 2logbx< atau 5logbx>

  D. 5log2log bb x

  20. Sebuah mobil dengan harga Rp80.000.000,00. Jika setiap tahun menyusut 10% dari nilai

  tahun sebelumnya, maka harga mobil tersebut setelah 4 tahun adalah ....

  A. Rp46.324.800,00

  B. Rp47.239.200,00

  C. Rp48.000.000,00

  D. Rp49.534.000,00

  E. Rp52.488.000,00

  21. Pada suatu barisan aritmatika, diketahui 63 =U dan 268 =U . Jika =nU suku ke-n maka

  suku ke-5 adalah ....

  A. 10

  B. 12

  C. 14

  D. 16

  E. 18

  22. Sebuah bola pingpong dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 4 meter. Setiap bola itu memantul

  ia mencapai ketinggian dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Panjang lintasan bola

  tersebut hingga bola berhenti adalah meter

  A. 34

  B. 28

  C. 16

  D. 12

  E. 8

  F6 @ 10 K 7F %F*6 2 7F @ 10 K 0 %')= 4 F* 6 2 7 @ 10 K 0 % 2 2*% 2 5* K 0 2 K K 5 m log 2 K K m log 5

  4 %1 2 F* 4 80.000.000%1 2 0,1* 4 80.000.000%0,9* 4 80.000.000%0,6461* 4 52.488.000

  F 4 26 2 68 2 3 4 205 4 4 . 4 @ 2F 6 4 @ 8 4 22 o 4 @ 4F 4 %22* @ 16 4 14 TRIK SUPERKILATTRIK SUPERKILATTRIK SUPERKILATTRIK SUPERKILAT

  4 4 4 @ 34 2 3 4 4 7 4 28 TRIKTRIKTRIKTRIK SUPERKILATSUPERKILATSUPERKILATSUPERKILAT

 • DOKUMEN NEGARA

  SANGAT RAHASIA

  8

  D10-MAT(IPA)-D-05-2011/2012

  Hak Cipta pada http://pak-anang.blogspot.com BALITBANG PAK ANANG

  23. Kubus ABCD.EFGH dengan AB = 4 cm. Jika titik P adalah perpotongan AC dan BD, maka

  panjang EP adalah ....

  A. 62

  B. 63

  C. 64

  D. 65

  E. 66

  24. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk a cm. Jika sudut antara CE dan bidang BDE, maka cos = ....

  A. 23

  2

  B. 35

  2

  C. 27

  2

  D. 33

  2

  E. 35

  2

  25. Pada prisma segitiga tegak ABC.DEF, AB = 4 cm, AC = 6 cm, BC = 8 cm. Tinggi prisma 10

  cm. Volume prisma tersebut adalah ....

  A. 152

  B. 155

  C. 1510

  D. 1515

  E. 1530

  26. Himpunan penyelesaian dari persamaan 5cos17cos2 22 =+ xx ; 3600 x adalah .... A. { } 150,30 B. { } 120,60 C. { } 240,120 D. { } 330,210 E. { } 300,240

  !=> aS?`) ?!> . TRIK TRIK TRIK TRIK SUPERKILATSUPERKILATSUPERKILATSUPERKILAT

  A B C D

  E F G H

  P A P

  E 4

  22 F G F @ G

  Ubah 4 menjadi 24, jadi panjang sisi miring adalah 26

  A B D

  E F G H

  P C C P

  E

  2 2 2 6 3

  ~

  cos ~ 4 !6 @ G6 2 >62!G 4 H3I6 @ v2 6w6 2 v2 2w62 3 2 6 4

  v3 @ 64 2 24w 6618 4 432 4 23 2

  n 4 n ? 4 r)%) 2 *%) 2 F*%) 2 G* ? 4 9 5 3 1 10 4 3015 TRIK SUPERKILAT:TRIK SUPERKILAT:TRIK SUPERKILAT:TRIK SUPERKILAT:

  2 cos6 1 @ 7r1 2 cos6 1 2 5 4 0 2 cos6 1 @ 7 sin 1 2 5 4 0 2%1 2 sin6 1* @ 7 sin 1 2 5 4 0 22 sin6 1 @ 7 sin 1 2 3 4 0 %')= 4 sin 1* 226 @ 7 2 3 4 0 %22 @ 1*% 2 3* 4 0 4 12 ?( 4 3 sin 1 4 12 ?( sin 1 4 3 sin 1 4 3 = '()?=, sin 1 4 A6 1 4 30, 150

 • DOKUMEN NEGARA

  SANGAT RAHASIA

  9

  D10-MAT(IPA)-D-05-2011/2012

  Hak Cipta pada http://pak-anang.blogspot.com BALITBANG PAK ANANG

  27. Diketahui

 • DOKUMEN NEGARA

  SANGAT RAHASIA

  10

  D10-MAT(IPA)-D-05-2011/2012

  Hak Cipta pada http://pak-anang.blogspot.com BALITBANG PAK ANANG

  30. Nilai ( )

  =

  xx

  xx

  x 2tan.3sin

  16coslim

  2

  2

  0....

  A. 3

  B. 2

  C. 1

  D. 2 E. 3

  31. Jika suatu proyek diselesaikan dalam x hari dengan biaya proyek setiap hari sebesar

  + 1875

  000.502

  xx juta rupiah maka biaya proyek minimum adalah .... juta rupiah

  A. 18.550

  B. 18.650

  C. 18.750

  D. 18.850

  E. 19.950

  32. Hasil ( ) =+++ dxxxx 1032718 2 .... A. ( ) Cxxxx +++++ 1031036 22 B. ( ) Cxxxx +++++ 1031032 22 C. ( ) Cxxxx +++++ 1031036 22 D. ( ) Cxxxx +++++ 1031039 22 E. ( ) Cxxxx +++++ 1031036 222

  33. Hasil = dxxx 3cos7sin8 ....

  A. Cxx ++ 4cos2

  110cos

  5

  2

  B. Cxx ++ 4cos4

  110cos

  5

  2

  C. Cxx + 4cos4

  110cos

  5

  2

  D. Cxx + 4cos2

  110cos

  5

  2

  E. Cxx + 4cos10cos5

  2

  lim6 1%cos6 61 2 1*sin 31 tan6 21 4 1 %2%6*6*3 %2*6 4 23

  %1* 4 1 :16 @ 50.0001 2 1875; %1* 4 1. 2 18751 @ 50.000

  316 2 1875 4 0 16 4 625 1 4 25

  Syarat nilai minimum %1* 4 0

  c(F)??() 1 4 25 > %1* %1* 4 25. 2 1875%25* @ 50.000 %1* 4 15.625 2 46.875 @ 50.000 %1* 4 18.750

  %181 @ 27*r16 @ 31 @ 10 1 %181 @ 27*r16 @ 31 @ 10 %16 @ 31 @ 10*21 @ 3 6 r16 @ 31 @ 10 %16 @ 31 @ 10* 6%16 @ 31 @ 10*r16 @ 31 @ 10 @ G

  %8 sin 71 cos 31* 1 4 4 sin 101 @ sin 41 1 4 4 :2 110 cos 101 2 14 cos 41; @ G 4 2 25 cos 101 2 cos 41 @ G

 • DOKUMEN NEGARA

  SANGAT RAHASIA

  11

  D10-MAT(IPA)-D-05-2011/2012

  Hak Cipta pada http://pak-anang.blogspot.com BALITBANG PAK ANANG

  34. Jika ( ) 582621

  2=+ dxpxx , maka nilai p adalah ....

  A. 7

  B. 9

  C. 11

  D. 13

  E. 15

  35. =

  +

  dxx

  pi

  pi

  pi3

  1

  3

  12cos ....

  A. 36

  1

  B. 34

  1

  C. 34

  1

  D. 32

  1

  E. 62

  1

  36. Bentuk integral yang menyatakan luas yang diarsir pada gambar adalah ....

  A. ( ) ( ) +++1

  0

  4

  1

  22 4558 dxxxdxxx

  B. ( ) ( ) ++1

  0

  4

  1

  22 455 dxxxdxxx

  C. ( ) ( ) +1

  0

  4

  1

  22 455 dxxxdxxx

  D. ( ) ( ) ++1

  0

  4

  1

  22 4558 dxxxdxxx

  E. ( ) ( ) ++1

  0

  4

  1

  22 4554 dxxxdxxx

  452 += xxy

  cos :21 @ 13 ; 1 4 cos :21 @ 13 ; v21 @13 w2

  A.t

  A.t

  4 12 sin :21 @ 13 ;tA.

  4 12 sin 2 12 sin :2 53 ; 4 0 2 12 12 3 4 2 12 3

  %616 2 2!1 @ 8*6A 1 4 $21. 2 !16 @ 81+A6 4 %16 2 4p @ 16* 2 %2 2 p @ 8* 4 22 2 3p

  22 2 3! 4 25 3! 4 27 ! 4 9

 • DOKUMEN NEGARA

  SANGAT RAHASIA

  12

  D10-MAT(IPA)-D-05-2011/2012

  Hak Cipta pada http://pak-anang.blogspot.com BALITBANG PAK ANANG

  37. Volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi oleh kurva 2yx = , sumbu x

  dan 50 x diputar mengelilingi sumbu x sejauh 360 adalah .... satuan volume.

  A. 2

  17pi

  B. 2

  19pi

  C. 2

  23pi

  D. 2

  25pi

  E. 2

  27pi

  38. Median dari data berikut ini:

  Data Frekuensi

  145 149

  150 154

  155 159

  160 164

  165 169

  170 174

  4

  9

  21

  40

  18

  8

  adalah ....

  A. 160,25

  B. 160,5

  C. 161,5

  D. 162

  E. 162,5

  39. Seorang siswa harus mengerjakan 5 soal dari 10 soal yang tersedia, tetapi soal nomor 3 dan 5

  harus dikerjakan. Banyaknya pilihan yang dapat diambil siswa adalah ....

  A. 28

  B. 56

  C. 112

  D. 224

  E. 336

  8. 4 8 7 61 2 3 4 56 TRIK SUPERKILATTRIK SUPERKILATTRIK SUPERKILATTRIK SUPERKILAT

  u> 4 F @ 2 2 gg 4 159,5 @ 50 2 3440 5 4 161,5

  TRIK SUPERKILATTRIK SUPERKILATTRIK SUPERKILATTRIK SUPERKILAT

  4 S6o 1 4 1o 1 4 12 16o 4 252

 • DOKUMEN NEGARA

  SANGAT RAHASIA

  13

  D10-MAT(IPA)-D-05-2011/2012

  Hak Cipta pada http://pak-anang.blogspot.com BALITBANG PAK ANANG

  40. Suatu kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Apabila dari kotak tersebut diambil 2 bola

  satu demi satu tanpa pengembalian, maka peluang terambil keduanya bola merah adalah ....

  A. 7

  2

  B. 10

  3

  C. 14

  3

  D. 14

  5

  E. 14

  9

  Oh iya, urutan nomor soal tersebut nanti saat Ujian Nasional yang akan adik-adik kelas XII IPA

  hadapi nanti itu nomor soalnya akan diacak sesuai dengan paket soal yang adik-adik terima. Kabar

  yang santer beredar adalah paket soal Ujian Nasional 2012 sebanyak 5 paket soal berbeda, bahkan

  bisa jadi 20 paket soal. Jadi persiapkan diri dengan matang mulai dari sekarang.

  Soal-soal tryout UN Matematika SMA ini sengaja diurutkan sesuai Kisi-kisi UN Matematika SMA

  yang adik-adik sudah terima. Tipe soal pada tryout UN Matematika SMA ini sesuai dengan

  prediksi yang pak Anang tulis di http://pak-anang.blogspot.com/2011/12/prediksi-soal-un-

  matematika-sma-2012.html.

  Kisi-kisi SKL UN SMA tahun 2012 untuk versi lengkap semua mata pelajaran bisa adik-adik lihat

  di http://pak-anang.blogspot.com/2011/12/kisi-kisi-skl-un-2012_19.html

  Terimakasih,

  Pak Anang.

  a% * 4 a%*a%|* 4 58 47 4 2056 4 514

Recommended

View more >