of 1 /1
II KAJIAN MENDAPAll lABIAl PEMAKANAN TERJEJAS DISEBABKAN AKTIVlll HARlAN DI SEKOLAH DAN RUMAH SEHINGGA MENGGANGGU JADUAL PEMAKANAN MEREKA" Prof Dr Zalilah Sharift Penyelidik UPM » Pemakanan dan pengambilan nutrisi kanak-kanak Malaysia masih bermasakm Ofeh Siti Nur A'miz,JO Aripin snuf(!llbhalltlll corn my A Pabila disebut tumbe- saran terbantut, ramai membayangkan wa- jah anak keeil berwajah suram, bermata redup yang rendah dan kurus. Ramai juga ibu bapa memandang enteng masalah tumbesaran di alami anak kerana pereaya, ia normal dan berlaku disebabkan ge- netik. Mengikut pakar pe- rnakanan, bantut adalah masalah tumbesaran tidak normal akibat pengarnbi- Ian nutrien tidak seimbang dalam diet seharian. Tiada kaitan dengan masalah ge- netik. Penyelidik dari Universiti 'Pendidikan Antarabangsa Kuala Lumpur (IMU), Prof KhorCeokLin, berkata kadar pertumbuhan bagi setiap kanak-kanak adalah sarna. "Jika mereka diberi nutrien yang eukup dan seimbang, proses tumbesa- ran menjadi normal seperti kanak-kanak lain. "Justeru, kesan pengambi- Ian diet tidak sesuai dikenal pasti antara punea berlaku masalah bantut dan obesiti dalam kalangan kanak- kanak," katanya pada se- minar Pengambilan Makanan kalangan Kanak-Kanak: Im- plikasi untuk Panduan dan Tindakan Masa Hadapan di ibu negara, baru-baru ini, / Ones liategori nantut! Pereaya atau tidak, kanak- kanak yang tinggal di bandar besar seperti Lembah Klang turut mengalarni masalah tumbesaran berpunea dari- pada faktor sosio-ekonomi. Jelas Prof Khor, sosio ekonomi tidak hanya ber- kaitan dengan pendapatan tapi turut membabitkan faktor kemasyarakatan. "Kajian mendapati, 14.4 peratus kanak-kanak di ~mbah Klang terban- tut dan 13.3 peratus pula Kekurangan nutrisi menyebabkan tumbesaran terjejas. [ GAMBAR HIASANI BH 1 bertubuh kurus. Masalah pertumbuhan terbantut ' paling menonjol pada usia dua tahun, iaitu selepas itu angkanya menurun dan lebih ketara dalam kalangan kanak-kanak dalam kelas sosioekonomi paling rendah serta dalam kalangan orang Melayu. "Karni juga mengenal pasti 'be ban berganda' apabila mendapati kira-kira 30peratus kanak-kanak yang diklasifikasikan sebagai ter- bantut juga obes atau mem- punyai berat badan qerlebi- han," katanya. , Khor salah seorang dari- pada empat penyelidik yang menghasilkan kajian Nutri- Planet iaitu kajian mengenai status pemakanan kanak- kanak Malaysia berusia antara satu hingga 10 tahun. Kajian memfokuskan kanak-kanak di :sekitar Lembah Klang,meneliti dari segikelas sosio-ekonomidan kaum yang berlainan mengi- kut taburan penduduk. Analisis seeara mendalam mendapati, kanak-kanak lahir dalam keluarga ber- pendapatan tinggi lebih baik status pemakanannya iaitu , seeara kasar dalam kalangan kanak-kanak berumur tujuh hingga 10 tahun. , . ". " ""~.\ \'\1 " mereka juga berkurangan terutama dalam kalangan kanak-kanak berusia empat hingga 10 tahun. "Menariknya, status pe- makanan anak berusia sekitar empat hingga 10 tahun bertambah baik jika bapanya lebih berusia, begitu juga dengan status nutrisi dalam kalangan bayi berusia satu hingga tiga bulan. "Berusia' ditakrif data itu bermaksud status ekonomi lebih stabil, banyak pengala- man dalam penjagaan kanak- kanak, selain pengetahuan luas mengenai penjagaan kesihatan," katanya. Sementara itu, seorang lagi penyelidik Prof Dr Zalilah Shariff, dari Univer- siti Putra Malaysia (UPM) berkata, kajian dijalankan mendapati pemakanan dan pengambilan nutrisi kanak- kanak di negara ini masih bermasalah. "Kajian mendapati tabiat pemakanan terjejas disebab- kan aktiviti harian di sekolah dan rumah sehingga meng- ganggu jadual pernakanan mereka. "Malah, kandungan ma- kanan daripada kumpulan serat dan kalsiumjuga rendah selain amalan pemakanan yang tidak mengikut piramid makanan seperti disyorkan pakar pemakanan," katanya. Selain itu, Zalilah, berkata kadar pengambilan sesete- ngah nutrien juga melebihi jumlah disarankan pakar pemakanan eontohnya gula dan karbohidrat. "Jadi, ibu bapa perlu memainkan peranan pen- ting dalam mengawal eara pemakanan dan pengambi- laIl nutrisi anak-anak. '"Pemakanan sihat'perlu-' lah didedahkan sekerap mungkin dan ibu bapa sen- diri perlu menjadi eontoh selain memastikan bekalan niakanan sihat sentiasa tersedia di rumah," katanya. INFO ~ Panduan Diet Ma'ays'a untuk pya -hidup sihat o Makan pelbagai jenis makanan mengikut pengambilan disarankan Piramid Makanan Malaysia. o Kekalkan berat badan dalam julat sihat. o Aktif secara fizikal setiap hari. 8 Makan nasi, produk bijirin (terutarna bijirin penuh) dan ubi secukupnya. o Makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran pelbagai warna setiap hari. o Makan ikan, daging, ayam, telur dan kekacang secara sederhana. 0Ambil susu dan produk tenusu secukupnya. o Hadkan pengambilan makanan tinggi lemak dan kurangkan minyak dalam rnasakan. o Pilih dan sediakan makanan kurang garam dan sos. o Ambil makanan dan minuman rendah gula. o Minum banyak air setiap hari. o Amalkan penyusuan susu ibu secara eksklusif sejak bayi lahir hingga enam bulan dan teruskan penyusuan sehingga berusia dua tahun. o Ambil makanan dan minuman selamat dan bersih. o Gunakan maklumat pemakanan pada label makanan dengan berkesan,

Pemakanan dan pengambilan nutrisi kanak-kanak Malaysia ...psasir.upm.edu.my/id/eprint/21522/1/Tumbesaran terbantut.pdf · »Pemakanan dan pengambilan nutrisi kanak-kanak Malaysia

  • Upload
    lykiet

  • View
    268

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Pemakanan dan pengambilan nutrisi kanak-kanak Malaysia...

Page 1: Pemakanan dan pengambilan nutrisi kanak-kanak Malaysia ...psasir.upm.edu.my/id/eprint/21522/1/Tumbesaran terbantut.pdf · »Pemakanan dan pengambilan nutrisi kanak-kanak Malaysia

IIKAJIANMENDAPAlllABIAlPEMAKANANTERJEJASDISEBABKANAKTIVlllHARlANDI SEKOLAHDAN RUMAHSEHINGGAMENGGANGGUJADUALPEMAKANANMEREKA"Prof Dr Zalilah ShariftPenyelidik UPM

» Pemakanan dan pengambilan nutrisikanak-kanak Malaysia masih bermasakm

Ofeh Siti Nur A'miz,JOAripinsnuf(!llbhalltlll corn my

APabila disebut tumbe-saran terbantut, ramaimembayangkan wa-

jah anak keeil berwajahsuram, bermata redup yangrendah dan kurus.

Ramai juga ibu bapamemandang enteng masalahtumbesaran di alami anakkerana pereaya, ia normaldan berlaku disebabkan ge-netik.

Mengikut pakar pe-rna kanan, bantut adalahmasalah tumbesaran tidaknormal akibat pengarnbi-Ian nutrien tidak seimbangdalam diet seharian. Tiadakaitan dengan masalah ge-netik.

Penyelidik dari Universiti'Pendidikan AntarabangsaKuala Lumpur (IMU), ProfKhorCeokLin, berkata kadarpertumbuhan bagi setiapkanak-kanak adalah sarna.

"Jika mereka diberinutrien yang eukup danseimbang, proses tumbesa-ran menjadi normal sepertikanak-kanak lain.

"Justeru, kesan pengambi-Ian diet tidak sesuai dikenalpasti antara punea berlakumasalah bantut dan obesitidalam kalangan kanak-kanak," katanya pada se-minar Pengambilan Makanankalangan Kanak-Kanak: Im-plikasi untuk Panduan danTindakan Masa Hadapan diibu negara, baru-baru ini,

/ Ones liategori nantut!Pereaya atau tidak, kanak-kanak yang tinggal di bandarbesar seperti Lembah Klangturut mengalarni masalahtumbesaran berpunea dari-pada faktor sosio-ekonomi.

Jelas Prof Khor, sosioekonomi tidak hanya ber-kaitan dengan pendapatantapi turut membabitkanfaktor kemasyarakatan.

"Kajian mendapati,14.4 peratus kanak-kanakdi ~mbah Klang terban-tut dan 13.3 peratus pula

Kekurangan nutrisi menyebabkan tumbesaran terjejas. [ GAMBAR HIASANI BH 1

bertubuh kurus. Masalahpertumbuhan terbantut 'paling menonjol pada usiadua tahun, iaitu selepas ituangkanya menurun danlebih ketara dalam kalangankanak-kanak dalam kelassosioekonomi paling rendahserta dalam kalangan orangMelayu.

"Karni juga mengenalpasti 'be ban berganda'apabila mendapati kira-kira30peratus kanak-kanak yangdiklasifikasikan sebagai ter-bantut juga obes atau mem-punyai berat badan qerlebi-han," katanya. ,

Khor salah seorang dari-pada empat penyelidik yangmenghasilkan kajian Nutri-Planet iaitu kajian mengenai

status pemakanan kanak-kanak Malaysia berusiaantara satu hingga 10 tahun.

Kajian memfokuskankanak-kanak di :sekitarLembah Klang,meneliti darisegi kelas sosio-ekonomidankaum yang berlainan mengi-kut taburan penduduk.

Analisis seeara mendalammendapati, kanak-kanaklahir dalam keluarga ber-pendapatan tinggi lebih baikstatus pemakanannya iaitu

, seeara kasar dalam kalangankanak-kanak berumur tujuhhingga 10 tahun.

, .".

" ""~.\ \'\1"

mereka juga berkuranganterutama dalam kalangankanak-kanak berusia empathingga 10 tahun.

"Menariknya, status pe-makanan anak berusiasekitar empat hingga 10tahun bertambah baik jikabapanya lebih berusia, begitujuga dengan status nutrisidalam kalangan bayi berusiasatu hingga tiga bulan.

"Berusia' ditakrif data itubermaksud status ekonomilebih stabil, banyak pengala-man dalam penjagaan kanak-kanak, selain pengetahuanluas mengenai penjagaankesihatan," katanya.

Sementara itu, seoranglagi penyelidik Prof DrZalilah Shariff, dari Univer-siti Putra Malaysia (UPM)berkata, kajian dijalankanmendapati pemakanan danpengambilan nutrisi kanak-kanak di negara ini masihbermasalah.

"Kajian mendapati tabiatpemakanan terjejas disebab-kan aktiviti harian di sekolahdan rumah sehingga meng-ganggu jadual pernakananmereka.

"Malah, kandungan ma-kanan daripada kumpulanserat dan kalsiumjuga rendahselain amalan pemakananyang tidak mengikut piramidmakanan seperti disyorkanpakar pemakanan," katanya.

Selain itu, Zalilah, berkatakadar pengambilan sesete-ngah nutrien juga melebihijumlah disarankan pakarpemakanan eontohnya guladan karbohidrat.

"Jadi, ibu bapa perlumemainkan peranan pen-ting dalam mengawal earapemakanan dan pengambi-laIl nutrisi anak-anak.'"Pemakanan sihat'perlu-'

lah didedahkan sekerapmungkin dan ibu bapa sen-diri perlu menjadi eontohselain memastikan bekalanniakanan sihat sentiasatersedia di rumah," katanya.

INFO~

Panduan DietMa'ays'a untukpya -hidup sihat

o Makan pelbagaijenis makanan mengikutpengambilandisarankan PiramidMakanan Malaysia.o Kekalkan beratbadan dalam julat sihat.o Aktif secarafizikal setiap hari.8 Makan nasi, prod ukbijirin (terutarna bijirinpenuh) dan ubisecukupnya.o Makan banyakbuah-buahan dansayur-sayuranpelbagai warnasetiap hari.o Makan ikan, daging,ayam, telur dankekacang secarasederhana.0Ambil susudan produk tenususecukupnya.o Hadkan pengambilanmakanan tinggi lemakdan kurangkan minyakdalam rnasakan.o Pilih dan sediakanmakanan kurang garamdan sos.o Ambil makanan danminuman rendah gula.o Minum banyakair setiap hari.o Amalkan penyusuansusu ibu secara eksklusifsejak bayi lahir hinggaenam bulan dan teruskanpenyusuan sehinggaberusia dua tahun.o Ambil makanan danminuman selamatdan bersih.o Gunakan maklumatpemakanan pada labelmakanan denganberkesan,