P^ELAR - spos. april 2008_.pdf¢  114 april 2008 P^ELAR MIKRO TRMKA PREZIMILA! Na p¤†elinjaku velikog

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of P^ELAR - spos. april 2008_.pdf¢  114 april 2008 P^ELAR MIKRO TRMKA PREZIMILA! Na...

 • 111

  P^ELAR

  Savez pelarskih organizacija Srbije

 • 111

  PELAR

  Savez pelarskih organizacija Srbije

  Fotografija na naslovnoj strani:Mala trmka Ivana Brnduia koja je uspeno prezimila

  Foto: Rodoljub ivadinovi, itkovac

  ^asopis za p~elarstvo P^ELARSavez pelarskih organizacija Srbije

  Molerova br. 13, 11000 Beograd, 011/2458-640, 064/40-191-63 060/444-01-21, 060/444-01-24, spos@sezampro.yu, www.spos.info

  The Magazine of Serbian Beekeeping BEEKEEPER The Beekeeping Association of Serbia, 11000 Belgrade, 13 Molerova St.

  Predsednik SPOS-aDr med. Rodoljub ivadinovi

  Ul. Stojana Janiijevia br. 12, 18210 itkovac 018/846-734, 060/444-01-01

  rodoljubz@nadlanu.com, http://rodoljub.pcelinjak.com

  V. d. glavni i odgovorni urednikRajko Pejanovi, dipl. pravnik

  Ul. Doktora Avrama Vinavera br. 12/6, 15000 abac 015/342-530, 060/444-01-08, 064/404-79-68

  rajkopejanovic@yahoo.com

  Izdavaki savetProf. dr Jovan Kulinevi (predsednik)

  Prof. dr Bosiljka uriiProf. dr Zoran Stanimirovi

  Prof. dr Miloje BrajkoviProf. dr Desimir Jevti

  Privremena redakcijalanovi redakcije iz SrbijePrvoslav Nei (Beograd)

  Dr Slavomir Popovi (Beograd) Milan Jovanovi (Trstenik)

  Milan S. Mateji (Vlaki Do) Ing. Vlastimir Spasi (Ni)

  Milan Vratanovi (Smederevska Palanka)lanovi redakcije iz inostranstva

  Vladimir Augutin (Metlika, Slovenija), Borisav Brnjada (Bar, Crna Gora), Ferid Velagi (Tuzla, Bosna i Hercegovina), Amir Demirovi (Sanski Most, Bosna i Hercegovina),

  Milan Isidorovi (Sutomore, Crna Gora), dr med. Stipan Kovai (Darda, Hrvatska), Branko Konar (Kozarac,

  Bosna i Hercegovina), mr sci. Goran Mirjani (Gradika, Bosna i Hercegovina), Aleksandar Mihajlovski (Skoplje, Makedonija),

  Franc Prezelj (Kamnik, Slovenija), doc. dr sci. Zlatko Pukadija (Osijek, Hrvatska), Milorad eko (Banja Luka, Bosna i Hercegovina), dr vet. med. Irena Dimrevska (Skoplje,

  Makedonija), Franc ivic (Ljubljana, Slovenija)

  lanstvouSPOS-ulan stvo u SPOS-u je do bro-

  volj no i ostva ru je se pre ko dru-ta va ili udru e nja pe la ra. la-na ri na u 2008. go di ni je 1 250 di na ra i uklju u je do bi ja nje 12 bro je va asopisa Pe la r. Pret pla-ta za ino stran stvo je 32 , od no-sno 40 ako a so pis sti e avi o-nom.

  RaunSPOSa:1601780608

  SaradnjasaasopisomRu ko pi si i fo to gra fi je pri ma-

  ju se do 10. u me se cu i auto ri ma se ne vra a ju. Re dak ci ja za dr a-va pra vo re di go va nja tek sto va. Za sa dr aj tek sto va od go va ra ju auto ri, a za sa dr aj ogla sa ogla-i va i. Me di ji ko ji pre u zi ma ju ra-do ve iz asopisa Pe la r, du ni su da na ve du iz vor.

  IstorijaasopisaPr vi ilu stro va ni a so pis za

  pe la re tam pan je 1883. go di ne u Be o gra du pod ime nom Pe-la. Po tom Srp ski pe lar, 1. ok-to bra 1896. u Srem skim Kar lov-ci ma. Od 1899. iz da je ga Srp-ska pe lar ska za dru ga u Ru mi. Pe lar, or gan Srp skog pe lar-skog dru tva, iz la zi od 1. ja nu-a ra 1898. u Be o gra du. U ja nu a-ru 1934. spo ji li su se Pe lar i Srp ski pe lar i od ta da iz la zi kao Pe lar. Uka zom pred sed-ni ka SFRJ Pe lar je 1973. go-dine od li ko van Or de nom za slu-ga za na rod sa sre br nim zra ci ma za iz van red ne za slu ge, po pu la ri-sa nje i una pre e nje pe lar stva, a Kulturno-prosvetna zajednica Sr-bi je do de li la mu je 1984. Vu ko vu na gra du za do pri nos kul tu ri.

  Ti ra: 12 100. tam pa: Ko lor pres La po vo, tel. 034/853-715, 853-560, ko lor pres@ptt.yu

  APISLAVIJA APIMONDIJABALKANSKA PELARSKA FEDERACIJA

 • 113

  P^ELAR

  Savez pelarskih organizacija Srbije

  Konezna,nekauiitajuiPelar.Kozna,nekauivauobnavljanjugradiva.

  Koznabolje,nekatoinapie.

  Miroslav FarkaPISMO PELARIMA ZA APRIL 115

  Mirko VilusPO TRO NjA HRA NE ZA 122 ZIM SKA DA NA 2007/2008. 117

  Jovan KulineviZIMSKI GUBICI I IZIMLjAVANjE PELINjIH DRUTAVA 122

  Wolfgang RitterVE LI KI GU BI CI PE LA I U NEMAKOJ 126

  V. I. LebedevTOPLOTNI GUBICI PELINjIH DRUTAVA TOKOM ZIMOVANjA I PROLENOG RAZVOJA 128

  Veroljub UmeljiPRE DVA JA NjE PE LI NjIH DRUTAVA U DB KO NI CA MA NA PRO IZ VOD NA I PO MO NA 133

  Svetozar VasiPRIPREMA ZA GLAVNU PAU 135

  oko ZeeviMRAZOVITO PROLEE NA PLANINI 138

  Klaus WallnerPROBLEM SA PERIZINOM 140

  MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE DAJE BESPOVRATNA SREDSTVA ZA NABAVKU PELARSKE OPREME 141

  IZVETAJ O RADU SPOS-a Osno van uslu ni cen tar Ime no va na rad na te la Iza bra no pri vre me no ured ni tvo Pe la ra Omo gu e ni br zi i jef ti ni kon tak ti la no va IO sa rad nim te li ma i ba zom Ak tiv no sti na kon pr vog sa stan ka IO 143

  IZDVAJAMO IZ SADRAJA

  Miroslav FarkaPISMO PELARIMA ZA APRILNe ka da, ne ba ta ko dav-no, ra do vi u pe li nja ku su se opi si va li po me se ci ma. Da nas, zbog ve li kih kli-

  mat skih pro me na i no vih bo le sti, mno go je re al-ni je vr i ti op ti opis spo me nu tih ra do va, bez tog ogra ni e nja.

  str. 115

  Mirko VilusPOTRONjA HRANE ZA 122 ZIMSKA DANAZa raz li ku od iz u zet no bla ge pro le, ova zi ma (2007/2008) je bi la otri-ja (u vi e go di njem pro-se ku) i zbog to ga je in te-re sant no upo re i va nje po-

  tro nje hra ne u ove dve zi me.str. 121

  V. I. LebedevTOPLOTNI GUBICI PELINjIH DRUTAVA TOKOM ZIMOVANjA I PROLENOG RAZVOJAPromena spoljanje tem -pe ra ture od 0 C do 15 C skoro da ne uti e na pre-

  ras podelu gubitaka toplote, kako pri otvo renim, tako i pri zatvorenim letima.

  U ranoprolenom periodu, u ogledima sa i-vim drutvom, usled porasta srednje tem perature u konici, gubici toplote kroz krov i zidove se pribliavaju: kroz krov 41,9%, kroz zidove 48,8%.

  Leta konice veoma slabo utiu na toplotni reim pelinjeg drutva.

  str. 128

  12

  3

  4

  5 6 7

  8

  9

  10

  1112

 • 114 april 2008

  P^ELAR

  MI KRO TRM KA PRE ZI MI LA! Na pe li nja ku ve li kog pe lar skog en tu zi ja ste Iva na Brn du i a iz Bo ra do go di lo se svo je vr-

  sno pe lar sko u do. Na i me, Ivan je pret hod ne se zo ne na se lio jed nu ve o ma ma lu trm ku ko ja mo-e sta ti u a ku (po gle daj te na slov nu stra nu). I do zvo lio joj je da ue u zi mu. Kad su na stu pi li pr-vi to pli da ni ove go di ne, Ivan je iz me rio ma su trm ke i utvr dio da za jed no sa pe la ma, sa em i za-li ha ma me da ima sa mo 750 g. Sa le glom je kre nu la tek u fe bru a ru.

  Ina e, trm ka je for mi ra na ra di sni ma nja fil ma o Iva no vom pe la re nju.

  Izvrni odbor Saveza pelarskih organizacija Srbije, na sednici odranoj 8. marta 2008. godi-ne, doneo je odluku da se objavi sledei

  KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE HONORARNOG GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA ASOPISA PELAR

  za period od 2 godinePored optih uslova predvienih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledee, posebne uslo-

  ve: da ima visoku strunu spremu, da se bavio ureivanjem javnih glasila, da je viegodinji pe-lar i da se slui jednim svetskim jezikom

  Uz prijavu na konkurs treba dostaviti program ureivanja asopisa i dokaze o ispunjavanju na-vedenih uslova. Rok za podnoenje prijava je do 25. aprila 2008. godine. Nepotpune i neblagovre-mene prijave nee se razmatrati. Prijave slati na adresu: SPOS, Ul. Molerova 13, 11000 Beograd, sa naznakom Za konkurs.

  Po to va ne ko le ge pe la ri, na kon iz bor ne skup ti ne SPOS-a 23. fe bru a ra 2008. go di ne, Re dak ci ja a so pi sa Pe lar pod ne la je ko lek tiv-nu ostav ku.

  No vo i za bra ni Iz vr ni od bor Sa ve za je, na sed ni ci odr a noj 8. mar ta, do neo od lu ku o ob-ja vlji va nju kon kur sa za iz bor no vog ured ni ka i po sta vio me ne za vr i o ca du no sti, na pe ri od od dva me se ca, od no sno do okon a nja iz bor nog po-stup ka, ka ko ne bi bi lo za sto ja u iz la e nju a so-pi sa. Izabrana je i privremena Redakcija i Izda-vaki savet.

  Ve o ma sam po a stvo van od lu kom Iz vr nog od bo ra. Sve stan sam, na rav no, ve li ke od go vor-no sti ko ju pre u zi mam i oba ve ze da ulo im mak-si ma lan na por, u skla du sa svo jim mo gu no sti-ma, ka ko bi bro je vi za april i maj iza li na vre-me, a nji hov kva li tet bio pri sto jan.

  Poto je u prethodnom periodu dizajn aso-pisa promenjen bez adekvatne odluke nadle-nih tela SPOS-a, dizajn smo, za sada, vratili na stari, a novi urednik i redakcija odluie kako dalje.

  Stru ni tek sto vi su pa lji vo bi ra ni, sa e ljom da i ta o cu pru e to ja sni ju sli ku o ovo go di njoj pro ble ma ti ci zi mo va nja i pro le nog raz vo ja. A

  pro ble ma, iz gle da, ima mno go. Zim ski gu bi ci su (pre ma jo ne pot pu nim po da ci ma), neo bi-no ve li ki. Ra ni ja po-ja va hra ne u pri ro di i to pli je vre me do ve-li su, sa druge stra-ne, do bur ni jeg raz-vo ja za jed ni ca. Tru-to vi koji su se poja-vili po lo vi nom mar-ta, pred sta vlja ju si-gu ran znak da nas pro ble mi su zbi ja-nja ro jevnog na go na ove se zo ne oe ku ju mno go ra ni je.

  Na kra ju bih se za hva lio Ro do lju-bu i va di no vi u, sa-da njem pred sed ni-ku SPOS-a i ne ka da-njem ured ni ku Pe-la ra, na sve srd noj po mo i u pri pre mi ovog bro ja a so pi sa.

  Rajko Pejanovi

  RE URED NI KA

  Neuobiajeno rana pojava trutova polovinom marta

  Veliko osipanje pela u martu usled temperaturnih

  oscilacija i trovanja

 • 115

  P^ELAR

  Savez pelarskih organizacija Srbije

  PISMOPELARIMA

  ZA APRILMi ro slav Far ka, dr stom. Za greb, Re pu bli ka Hr vat ska www.pce li njak.com in fo @pce li njak. com

  Ne ka da, ne ba ta ko dav no, ra do vi u pe li-nja ku su se opi si va li po me se ci ma. Da nas, zbog ve li kih kli mat skih pro me na i no vih bo le sti, mno-go je re al ni je vr i ti op ti opis spo me nu tih ra do-va, bez tog ogra ni e nja.

  Ka da se pri se tim kli me iz svog de tinj stva, i-ni mi se da sam se pre se lio. Dok sam bio ko