of 64 /64
PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 PERANCANGAN STRATEGIK 2013-2017 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

Pelan Strategik Sejarah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pelan Strategik Sejarah

Text of Pelan Strategik Sejarah

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PERANCANGAN STRATEGIK

  2013-2017

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  KURIKULUM

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM 5.1 KURIKULUM

  PENGENALAN

  Kurikulum merupakan teras utama dan nadi kepada sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan berkualiti dan mampu bersaing di persada dunia. Oleh sebab itu ,perhatian yang serius perlu diberikan semasa merancang program kurikulum agar hasrat dan matlamat kementerian dapat direalisasikan selari dengan Falsafah Pendidikan Negara. DASAR KURIKULUM SEKOLAH

  Dasar kurikulum sekolah adalah selari dengan dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang berpaksikan kepada Pendidikan Negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ianya juga selaras dengan moto sekolah Cemerlang Sahsiah Perkasa Akademik. Oleh itu, program-program bercorak akademik dan sahsiah sentiasa diutamakan.

  MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH 1. Meningkatkan kualiti dalam pengurusan kurikulum dan panitia mata pelajaran.penilaian dan 2. Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, sistem penilaian dan pemantauan aktiviti kurikulum. 3. Meningkatkan kualiti pencapaian pelajar dalam peperiksaan dalaman sekolah, Penilaian Menengah Rendah dan Peperiksaan Sijil

  Pelajaran Malaysia (termasuk PBS) 4. Menggembeleng tenaga dan kepakaran yang ada secara optimum untuk menjamin proses pendidikan yang berkualiti bagi

  melahirkan keluaran yang cemerlang dan terbilang.

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 33

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  OBJEKTIF KURIKULUM SEKOLAH 1. Memastikan setiap panitia mata pelajaran diurus dengan efisien dan kandungan kurikulum yang ditetapkan dapat disampaikan

  kepada pelajar. 2. Memastikan setiap panitia mata pelajaran berusaha meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dan

  mencapai standard kualiti sekolah serta matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 3. Merancang dan megadakan kemudahan untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan terkini bagi menjamin

  proses pendidikan yang berkualiti . 4. Mengadakan sistem penilaian yang berkesan dan berterusan , post mortem prestasi pencapaian serta merancang program-

  program peningkatan. 5. Menjalankan pemantauan terhadap proses Pengajaran dan Pembelajaran guru dan prestasi pelajar secara terancang , konsisten

  dan berterusan.

  34 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  ANALISIS SWOT PERSEKITARAN KURIKULUM KEKUATAN (STRENGTH) - S KELEMAHAN (WEAKNESS) - W

  S01 Barisan pengurusan yang cekap. W01 Pencapaian PMR dan SPM belum mencapai sasaran sepenuhnya.

  S02 Pengurusan panitia yang sistematik dan berkesan. W02 Terlalu banyak aktiviti sekolah mengganggu PdP atau Program Khas Kecemerlangan yang dirancang.

  S03 Penyelarasan program-program berkaitan kurikulum secara berkesan W03 Pemantauan PdP tidak cukup berkesan.

  S04 Bilangan guru mencukupi dan mengajar mengikut opsyen mata pelajaran W04 Beban kerja guru dalam aktiviti bukan kurikulum terlalu banyak sehingga kurang tumpuan kepada PdP.

  S05 Barisan guru terlatih dan berpengalaman. W05 Sebahagian guru kurang menggunakan BBM dan ICT semasa PdP S06 80% guru mempunyai budaya kerja cemerlang dan komited. W06 Penggubalan soalan ujian dan peperiksaan kurang menepati JSU

  S07 Mempunyai 2 orang guru cemerlang. W07 Sebahagian guru kurang mahir tentang pentaksiran dan penilaian serta kaitannya dengan headcount.

  S08 Sebahagian besar guru adalah pemeriksa kertas peperiksaan awam. W08 Bajet yang tidak mencukupi untuk melaksanakan program

  S09 Mempunyai kemudahan prasarana ICT yang mencukupi. W09 Pelajar kurang menguasai kemahiran belajar dan pengurusan masa semasa mengulangkaji pelajaran

  S10 Kemudahan peralatan untuk pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi. W10 Sebahagian murid kurang motivasi

  W11 Budaya membaca kurang dalam kalangan pelajar. W12 Guru kurang mahir menyelesaikan masalah pembelajaran murid.

  W13 Guru-guru sering berkursus dan terlibat dengan program di peringkat JPN/KPM/LPM.

  PELUANG (OPPORTUNITY) - O ANCAMAN (THREAT) - T

  O01 Sokongan padu daripada PIBG dan sentiasa mendapat kerjasama terutama dari segi moral dan kewangan. T01

  Pengaruh gejala sosial daripada rakan sebaya di luar sekolah kerana terletak di kawasan pinggir pekan kecil.

  O02 Sebahagian ibu bapa mementingkan pelajaran anak-anak. T02 Masih terdapat ibu bapa yang menyerahkan kejayaan anak mereka 100% kepada pihak sekolah.

  O03 Sokongan daripada bekas pelajar terutama ahli PRS banyak membantu dalam program-program sekolah. T03

  Pelajar terdiri daripada latar belakang keluarga dan sosio ekonomi yang berbeza dan menghadapi masalah keluarga.

  O04 Pihak sekolah mempunyai hubungan baik dengan komuniti luar.

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 35

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIK

  KEKUATAN (STRENGTH) - S KELEMAHAN (WEAKNESS) - W

  S01 Barisan pengurusan yang cekap. W01 Pencapaian PMR dan SPM belum mencapai sasaran sepenuhnya.

  S02 Pengurusan panitia yang sistematik dan berkesan. W02 Terlalu banyak aktiviti sekolah mengganggu PdP atau Program Khas Kecemerlangan yang dirancang.

  S03 Penyelarasan program-program berkaitan kurikulum secara berkesan W03 Pemantauan PdP tidak cukup berkesan.

  S04 Bilangan guru mencukupi dan mengajar mengikut opsyen mata pelajaran W04 Beban kerja guru dalam aktiviti bukan kurikulum terlalu banyak sehingga kurang tumpuan kepada PdP.

  S05 Barisan guru terlatih dan berpengalaman. W05 Sebahagian guru kurang menggunakan BBM dan ICT semasa PdP

  S06 80% guru mempunyai budaya kerja cemerlang dan komited. W06 Penggubalan soalan ujian dan peperiksaan kurang menepati JSU

  S07 Mempunyai 2 orang guru cemerlang. W07 Sebahagian guru kurang mahir tentang pentaksiran dan penilaian serta kaitannya dengan headcount.

  S08 Sebahagian besar guru adalah pemeriksa kertas peperiksaan awam. W08 Bajet yang tidak mencukupi untuk melaksanakan program

  S09 Mempunyai kemudahan prasarana ICT yang mencukupi. W09 Pelajar kurang menguasai kemahiran belajar dan pengurusan masa semasa mengulangkaji pelajaran

  S10 Kemudahan peralatan untuk pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi. W10 Sebahagian murid kurang motivasi

  W11 Budaya membaca kurang dalam kalangan pelajar.

  W12 Guru kurang mahir menyelesaikan masalah pembelajaran murid.

  W13 Guru-guru sering berkursus dan terlibat dengan program di peringkat JPN/KPM/LPM.

  PELUANG (OPPORTUNITY) - O STRATEGI S-O STRATEGI W-O

  O01 Sokongan padu daripada PIBG dan sentiasa mendapat kerjasama terutama dari segi moral dan kewangan. Memotivasikan guru-guru untuk meningkatkan profesionalisme.

  Menyediakan program untuk meningkatkan prestasi akademik O02 Sebahagian ibu bapa mementingkan pelajaran anak-anak. Program perkongsian kepakaran dalam kalangan staf.

  O03 Sokongan daripada bekas pelajar terutama ahli PRS banyak membantu dalam program-program sekolah. Penyelarasan program kurikulum yang lebih sistematik dan efisien

  Menyediakan program khas yang berfokus O04 Pihak sekolah mempunyai hubungan baik dengan komuniti luar.

  ANCAMAN (THREAT) - T STRATEGI S-T STRATEGI W-T

  T01 Pengaruh gejala sosial daripada rakan sebaya di luar sekolah kerana terletak di kawasan pinggir pekan kecil.

  Jaringan kerjasama yang erat antara ibu bapa dan sekolah dapat meningkatkan pencapaian akademik.

  Prestasi akademik masih belum mencapai sasaran sekolah.

  T02 Masih terdapat ibu bapa yang menyerahkan kejayaan anak mereka 100% kepada pihak sekolah. Program untuk meningkatkan bilangan pelajar untuk mencapai sasaran semua A.

  T03 Pelajar terdiri daripada latar belakang keluarga dan sosio ekonomi yang berbeza dan menghadapi masalah keluarga.

  Aktiviti membaca berjadual dan penerokaan ilmu melalui teknologi maklumat dan media massa.

  36 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS MATRIKS (TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS)

  Bil. Rumusan Tows Mengikut Kumpulan (Tows Deduction Rearrange and Group) Strategi

  (Broad Area or Strategy)

  1 Tahap pencapaian kecemerlangan akademik masih boleh dipertingkatkan

  Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik

  2 Prestasi akademik masih belum mencapai sasaran sekolah Melaksanakan program kecemerlangan akademik

  bermula dari Tingkatan Satu hingga Lima

  3 Menyediakan Program Khas yang berfokus Menggunakan kepakaran luar untuk melaksanakan

  program berfokus mengikut kumpulan sasaran

  4 Program untuk bilangan pelajar mendapat semua A Membudayakan pembelajaran secara berkumpulan dan

  belajar secara konsisten

  5 Aktiviti membaca dan berjadual dan penerokaan ilmu melalui teknologi maklumat dan media massa

  Menerapkan budaya membaca dan pembelajaran kendiri

  6 Tahap pencapaian kecemerlangan akademik masih boleh dipertingkatkan

  Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik

  7 Prestasi akademik masih belum mencapai sasaran sekolah Melaksanakan program kecemerlangan akademik

  bermula dari Tingkatan Satu hingga Lima

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 37

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

  BIL KOD KUMPULAN STRATEGI

  1 SO2 Menggunakan kepakaran dan bantuan dalam dan luar untuk meningkatkan kecemerlangan pencapaian akademik

  2 SO1 Membina budaya kerja berpasukan yang cemerlang

  3 SO3 Melaksanakan program kecemerlangan akademik bermula dari Tingkatan Satu hingga Lima

  4 WO1 Menggunakan kepakaran luar untuk melaksanakan program erfokus mengikut kumpulan sasaran

  5 WO2 Membudayakan pembelajaran secara berkumpulan dan belajar secara konsisten

  6 ST1 Mengadakan program keibubapaan

  7 WT1 Pemantauan latihan dalam perkhidmatan

  8 SO2 Pemantauan yang lebih berkesan dan sistem fail yang sistematik

  9 WT2 Menerap budaya membaca dan pembelajaran kendiri.

  38 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  PELAN STRATEGIK KURIKULUM

  ISU STRATEGIK

  MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

  PENUNJUK PRESTASI

  UTAMA

  TOV ETR ETR ETR ETR ETR

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Tahap pencapaian kecemerlangan akademik masih

  boleh dipertingkatkan

  Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan

  akademik

  Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti

  dan kuantiti

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 53.1% 62.9% 67.0% 72.0% 77.0% 85.0%

  Peratus pelajar mencapai semua

  A 1.3% 3.4% 5.3% 7.3% 9.3% 11.3%

  Gred Purata Sekolah (GPS) 3.3 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2

  Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti

  dan kuantiti

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 87.1% 92.1% 94.0% 96.0% 98.0% 100%

  Peratus pelajar mencapai semua

  A 0.72% 1.5% 3.3% 4.0% 4.7% 5.3%

  Gred Purata Sekolah(GPS) 6.55 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00

  Meningkatkan kualiti

  pembelajaran pelajar

  Peratus subjek yang

  menghabiskan sukatan dalam tempoh yang ditetapkan

  70% 80% 90% 95% 100% 100%

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 39

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK KURIKULUM

  ISU STRATEGIK

  MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

  PENUNJUK PRESTASI

  UTAMA

  TOV ETR ETR ETR ETR ETR

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Prestasi akademik masih belum

  mencapai sasaran sekolah

  Melaksanakan program

  kecemerlangan akademik

  bermula dari Tingkatan Satu hingga Lima

  Meningkatkan kecemerlangan

  akademik dengan pemantauan dari

  awal

  Peratus kelulusan dalam

  peperiksaan dalaman sekolah

  53.1% 62.9% 67.0% 72.0% 77.0% 85.0%

  Menyediakan program khas yang berfokus

  Menggunakan kepakaran luar

  untuk melaksanakan

  program berfokus mengikut

  kumpulan sasaran

  Meningkatkan kecemerlangan

  akademik mengikut

  kumpulan sasaran

  Bilangan kekerapan

  perjumpaan program setahun

  5 6 7 8 9 10

  Program untuk bilangan pelajar

  mendapat semua A

  Membudayakan pembelajaran

  secara berkumpulan dan

  belajar secara konsisten

  Menyuntik semangat dan

  dorongan kepada pelajar agar lebih

  cemerlang

  Bilangan pengiktirafan kepada pelajar

  setahun

  3 4 5 6 7 8

  Aktiviti membaca dan berjadual dan penerokaan ilmu melalui teknologi

  maklumat dan media massa

  Menerapkan budaya membaca dan pembelajaran

  kendiri

  Meningkatkan perolehan ilmu dan penguasaan Bahasa Melayu

  dan Bahasa Inggeris.

  Peratus pelajar yang meminjam

  buku di perpustakaan /

  sebulan

  20% 30% 40% 50% 60% 70%

  40 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KURIKULUM

  ISU STRATEGIK

  MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

  PENUNJUK PRESTASI

  UTAMA

  TOV ETR ETR ETR ETR ETR

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Kualiti Pengurusan

  Majlis Kurikulum masih boleh

  dipertingkatkan .

  Meningkatkan kualiti Pengurusan Majlis Kurikulum

  ke arah pencapaian

  akademik yang cemerlang.

  Meningkatkan kecekapan Pengurusan

  Majlis Kurikulum

  Bilangan Mesyuarat JK Kurikulum /

  Panitia dalam setahun

  4 4 5 5 6 6

  Latihan Dalam Perkhidmatan

  (LDP) / Perbincangan Profesional

  dalam Panitia

  2 2 3 3 4 4

  Peratus guru yang mendapat skor taraf gemilang

  dalam pencerapan PdP

  60% 65% 70% 75% 80% 85%

  Peratus program panitia

  dilaksanakan mengikut takwim yang ditetapkan

  80% 85% 90% 95% 100% 100%

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 41

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KURIKULUM

  ISU STRATEGIK

  MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

  PENUNJUK PRESTASI

  UTAMA

  TOV ETR ETR ETR ETR ETR

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Kualiti pengurusan

  Majlis Kurikulum masih boleh

  dipertingkatkan

  Meningkatkan kualiti pengurusan Majlis Kurikulum

  ke arah pencapaian

  akademik yang cemerlang

  Meningkatkan kecekapan pengurusan

  Majlis Kurikulum

  Peratus guru menyediakan

  soalan mengikut format dan JSU

  70% 85% 90% 95% 100% 100%

  Guru mematuhi jadual kerja

  dalam peperiksaan

  86% 90% 96% 98% 100% 100%

  Peratus guru yang mendapat skor

  cemerlang dalam pemantauan hasil

  kerja murid

  60% 65% 70% 80% 90% 100%

  42 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  PELAN STRATEGIK KECEMERLANGAN KURIKULUM

  Strategi 1 : Meningkatkan Tahap Pencapaian Kecemerlangan Akademik Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Kem Gemilang PMR PK Pentadbiran 3 hari / Jun RM1500

  PCG

  Peratus lulus mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 62.9%

  Peratus pelajar mencapai semua A 3.4%

  Gred Purata Sekolah 3.0

  2 Kem Gemilang SPM PK Pentadbiran 3 hari / Jun

  RM1500

  PCG

  Peratus lulus mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A

  1.5%

  Gred Purata Sekolah

  6.0

  3 Kelas Tambahan PMR PK Pentadbiran Februari

  - Ogos

  RM500 PCG

  Peratus lulus mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 62.9%

  Peratus pelajar mencapai semua A 3.4%

  Gred Purata Sekolah 3.0

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 43

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK KECEMERLANGAN KURIKULUM Strategi 1 : Meningkatkan Tahap Pencapaian Kecemerlangan Akademik

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  4 Kelas Tambahan SPM PK Pentadbiran Februari

  - September

  RM500 PCG

  Peratus lulus mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A 1.5%

  Gred Purata Sekolah 6.0

  5 Kelas Anjal PMR PK Pentadbiran Ogos

  - Oktober

  RM1000 PCG

  Peratus lulus mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 62.9%

  Peratus pelajar mencapai semua A

  3.4%

  Gred Purata Sekolah

  3.0

  6 Kelas Anjal SPM PK Pentadbiran Ogos

  - Oktober

  RM1000 PCG

  Peratus lulus mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A 1.5%

  Gred Purata Sekolah 6.0

  44 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  PELAN STRATEGIK KECEMERLANGAN KURIKULUM Strategi 1 : Meningkatkan Tahap Pencapaian Kecemerlangan Akademik

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  7

  Cuti-Cuti Mencari Ilmu 1 PMR

  Cuti-Cuti Mencari Ilmu 2 PMR

  PK Pentadbiran

  Mac

  &

  Mei

  RM1000 PCG

  Peratus lulus mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 62.9%

  Peratus pelajar mencapai semua A 3.4%

  Gred Purata Sekolah 3.0

  8

  Cuti-Cuti Mencari Ilmu 1 SPM

  Cuti-Cuti Mencari Ilmu 2 SPM

  PK Pentadbiran Mac

  &

  Mei

  RM1000 Peratus lulus

  mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A

  1.5%

  Gred Purata Sekolah

  6.0

  9 Skor A PMR PK Pentadbiran Mac

  - Julai

  RM1000 Peratus lulus

  mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 62.9%

  Peratus pelajar mencapai semua A 3.4%

  Gred Purata Sekolah 3.0

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 45

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK KECEMERLANGAN KURIKULUM Strategi 1 : Meningkatkan Tahap Pencapaian Kecemerlangan Akademik

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  10 Skor A SPM PK Pentadbiran Mac

  - September

  RM1000 Peratus lulus

  mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A 1.5%

  Gred Purata Sekolah 6.0

  11 Kem Perfect Score PMR

  PK Pentadbiran September RM2000

  Peratus semua A mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 62.9%

  Peratus pelajar mencapai semua A

  3.4%

  Gred Purata Sekolah

  3.0

  12 Kem Perfect Score SPM

  PK Pentadbiran Oktober RM2000

  Peratus semua A mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A 1.5%

  Gred Purata Sekolah 6.0

  46 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  PELAN STRATEGIK KECEMERLANGAN KURIKULUM Strategi 1 : Meningkatkan Tahap Pencapaian Kecemerlangan Akademik

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  13 Jaya Waris PMR Jaya Waris SPM

  Fasa 1 PK Pentadbiran April RM 400

  Peratus lulus mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A 1.5%

  Gred Purata Sekolah 6.0

  14 Jaya Waris PMR Jaya Waris SPM

  Fasa 2 PK Pentadbiran September RM 400

  Peratus lulus mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A

  1.5%

  Gred Purata Sekolah

  6.0

  15 Pecutan Akhir PMR dan SPM

  PK Pentadbiran September

  - Oktober

  RM200 Peratus lulus

  mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A 1.5%

  Gred Purata Sekolah 6.0

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 47

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK KECEMERLANGAN KURIKULUM Strategi 1 : Meningkatkan Tahap Pencapaian Kecemerlangan Akademik

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  16 Bengkel GALUS Bahasa Melayu

  dan Sejarah PK Pentadbiran September RM100

  Peratus lulus mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A 1.5%

  Gred Purata Sekolah 6.0

  17 Bengkel Pra-PMR dan Pra-SPM

  PK Pentadbiran Julai

  - Ogos

  RM100 Peratus lulus

  mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 62.9%

  Peratus pelajar mencapai semua A

  3.4%

  Gred Purata Sekolah

  3.0

  18 Bengkel PMR dan SPM

  PK Pentadbiran Oktober

  - November

  RM100 Peratus lulus

  mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A 1.5%

  Gred Purata Sekolah 6.0

  48 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  PELAN STRATEGIK KECEMERLANGAN KURIKULUM Strategi 1 : Meningkatkan Tahap Pencapaian Kecemerlangan Akademik

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  19 Bengkel Pelajar Harapan (Tingkatan 4)

  PK Pentadbiran Jun

  - Oktober

  RM300 Peratus lulus

  mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A 1.5%

  Gred Purata Sekolah 6.0

  20 Bacaan Yaasin dan Solat Hajat

  PK Pentadbiran Januari

  - Oktober

  - Peratus lulus

  mencapai sasaran

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 62.9%

  Peratus pelajar mencapai semua A

  3.4%

  Gred Purata Sekolah

  3.0

  21 Bacaan Yaasin dan Solat Hajat Perdana

  PK Pentadbiran September RM400

  Calon-calon tenang

  meghadapi peperiksaan

  Peratus pelajar yang lulus semua

  mata pelajaran 92.1%

  Peratus pelajar mencapai semua A 1.5%

  Gred Purata Sekolah 6.0

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 49

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK KECEMERLANGAN KURIKULUM Strategi 2 : Melaksanakan Program Kecemerlangan Akademik Bermula Dari Tingkatan 1 Hingga 5

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 CEMPA 1,2 3,4 dan 5 PK Pentadbiran Januari

  - Oktober

  RM 3000.00 PIBG Yuran

  Pendaftaran

  Prestasi pelajar meningkat

  Peratus pelajar melaksanakan kerja rumah

  100%

  Peratus pelajar lulus semua mata

  pelajaran 50%

  Strategi 3: Melaksanakan Program Kecemerlangan Sahsiah Mengikut Kumpulan Sasaran

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Program Cemerlang

  Sahsiah Perkasa Akademik

  PK Pentadbiran 2 hari

  RM 2000.00 PIBG Yuran

  Pendaftaran

  Prestasi pelajar meningkat mengikut kumpulan sasaran

  Sahsiah pelajar mantap

  Bilangan kekerapan setahun 1

  50 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  PELAN STRATEGIK KECEMERLANGAN KURIKULUM Strategi 4 : Membudayakan Pembelajaran Secara Berkumpulan Dan Belajar Secara Konsisten

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Mentor-Mentee PK Pentadbiran 2 hari RM1500

  Prestasi pelajar meningkat mengikut kumpulan

  Bilangan pengiktirafan kepada pelajar

  setahun

  5

  Strategi 5 : Menanamkan Sikap Budaya Membaca Dan Pembelajaran Kendiri Dalam Kalangan Pelajar

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Program Membaca NILAM

  PK Pentadbiran Sepanjang

  tahun RM5000

  Kemahiran Berbahasa

  dan Penguasaan BM dan BI

  pelajar meningkat

  Peratus pelajar yang mencapai peningkatan akademik

  Peratus pelajar yang terlibat dalam Program NILAM meningkat

  100%

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 51

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KURIKULUM Strategi 1 : Menyedia Program Pengurusan Kurikulum Yang Cemerlang

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Bengkel Headcount PK Pentadbiran 1 hari RM150

  Guru dapat melaksanakan

  headcount dengan

  berkesan

  Guru melaksanakan

  headcount 100%

  2 Bengkel JSU dan Pembinaan Item PK Pentadbiran 1 hari RM150

  Guru dapat menghasilkan

  item yang berkualiti

  Guru menghasilkan item

  yang menepati spesifikasi

  100%

  3 Kursus Peningkatan

  Profesionalisme Guru (Pengurusan Fail)

  PK Pentadbiran 1 hari RM150

  Profesionalisme guru dapat

  ditingkatkan

  Panitia dapat menguruskan fail

  dengan lebih sistematik

  100%

  4 Pentaksiran Kerja Kursus PK Pentadbiran 1 Hari -

  Guru dapat mengenalpasti

  cara pentaksiran dan penataran yang

  tepat

  Guru dapat melaksanakan pentaksairan

  mengikut jadual 100%

  5 Kursus Perancangan

  Strategik PK Pentadbiran 3 hari RM5000

  Ketua Panitia dapat

  merancang program yang lebih efisien

  Ketua panitia dapat merancang dan meaksanakan

  pelan strategik

  100%

  52 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  3.15

  3.2

  3.25

  3.3

  3.35

  3.4

  3.45

  3.5

  3.55

  3.6

  2008 2009 2010 2011 2012

  3.46

  3.51

  3.58

  3.43

  3.30

  GPS

  TAHUN

  GRED PURATA SEKOLAH PMR MENGIKUT TAHUN

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 53

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  2008 2009 2010 2011 2012

  39.61

  37.84

  41.25

  47.25

  53.10

  PER

  ATU

  S

  TAHUN

  PERATUS LULUS PMR MENGIKUT TAHUN

  54 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  1.4

  2008 2009 2010 2011 2012

  0.68 0.69

  0 0

  1.38

  PER

  ATU

  S

  TAHUN

  PERATUS SEMUA A PMR MENGIKUT TAHUN

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 55

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  3.5

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  3.3

  3.0

  2.82.6

  2.4

  2.2

  GPS

  TAHUN

  SASARAN GRED PURATA SEKOLAH PMR MENGIKUT TAHUN

  56 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  53.1

  62.967.0

  72.077.0

  85.0

  PER

  ATU

  S

  TAHUN

  SASARAN PERATUS LULUS PMR MENGIKUT TAHUN

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 57

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  1.3

  3.4

  5.3

  7.3

  9.3

  11.3

  PER

  ATU

  S

  TAHUN

  SASARAN PERATUS SEMUA A PMR MENGIKUT TAHUN

  58 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  5.9

  6

  6.1

  6.2

  6.3

  6.4

  6.5

  6.6

  6.7

  2008 2009 2010 2011 2012

  6.68

  6.36

  6.63

  6.22

  6.55

  GPS

  TAHUN

  GRED PURATA SEKOLAH SPM MENGIKUT TAHUN

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 59

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  2008 2009 2010 2011 2012

  84.7

  83.3

  85.7

  87.587.12

  PER

  ATU

  S

  TAHUN

  PERATUS LULUS SPM MENGIKUT TAHUN

  60 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  2008 2009 2010 2011 2012

  0 0 0

  0.84

  0

  PER

  ATU

  S

  TAHUN

  PERATUS SEMUA A SPM MENGIKUT TAHUN

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 61

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  6.55

  6.0

  5.5

  5.0

  4.5

  4.0

  GPS

  TAHUN

  SASARAN GRED PURATA SEKOLAH SPM MENGIKUT TAHUN

  62 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 1 KURIKULUM

  80

  82

  84

  86

  88

  90

  92

  94

  96

  98

  100

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  87.12

  92.1

  94.0

  96.0

  98.0

  100.0

  PER

  ATU

  S

  TAHUN

  SASARAN PERATUS LULUS SPM MENGIKUT TAHUN

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 63

 • TERAS 1 KURIKULUM PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  0.72

  1.5

  3.3

  4.0

  4.7

  5.3

  PER

  ATU

  S

  TAHUN

  SASARAN PERATUS SEMUA A SPM MENGIKUT TAHUN

  64 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN

  BERKUALITI

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI 5.2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI

  PENDAHULUAN

  Pembangunan sahsiah dan modal insan berkualiti adalah agenda utama kemajuan sesebuah negara. Kualiti seseorang insan bergantung kepada kualiti jiwa, minda, aspirasi dan cara hidup serta kemahiran yang dibangunkan dalam diri mereka . Insan yang ideal ialah yang sentiasa mentaati perintah Tuhan, berakhlak mulia, memiliki kemahiran berfikir, mampu berkomunikasi daripada pelbagai perspektif, berilmu pengetahuan dan mesra ilmu serta menjadi contoh teladan terbaik kepada generasi akan datang. Modal insan atau disebut juga sebagai human capital merupakan salah satu tonggak utama dalam membangunkan manusia dan alam ini agar dapat menyeimbangkan keharmonian hidup dunia dan akhirat. Antara tumpuan Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Budriah dalam bidang ini ialah : Memperbanyakkan program pembangunan insan Memperkembangkan potensi individu secara seimbang dan menyeluruh Menghasilkan modal insan berkualiti Membentuk keperibadian mulia Membangunkan modal insan yang berilmu, beriman dan berdaya saing Mewujudkan iklim dini dan biah solehah Memupuk penghayatan terhadap nilai murni Pembangunan modal insan dengan memberi penekanan kepada :

  Kemahiran komunikasi yang berkesan Kemahiran mengurus masa dengan berkesan Kebolehan menggunakan ICT dengan baik Kebolehan berfikir secara kreatif dan kritis Memiliki nilai peribadi yang tinggi agar berupaya menjadi seorang pemimpin Berkeupayaan menyelesaikan masalah Berkeupayaan mencipta peluang baru Mempunyai ketahanan dan jati diri yang tinggi dalam menghadapi cabaran persekitaran dunia global yang sentiasa berubah-ubah.

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 67

 • TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  DASAR Semua guru ialah guru disiplin. Semua pelajar mesti mematuhi peraturan sekolah. Sentiasa mengamalkan nilai murni dalam setiap tindakan dan perlakuan.

  MATLAMAT Melahirkan pelajar yang berilmu, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Melahirkan pelajar yang cemerlang dan kuat pegangan agama. Melahirkan pelajar yang berfikiran matang dan bijak membuat keputusan. Melahirkan kepimpinan yang berkualiti dalam kalangan pelajar. Melahirkan pelajar yang mengamalkan budaya hidup berteraskan agama.

  OBJEKTIF

  Memperkasakan Program Kecemerlangan Sahsiah Pelajar (Solat Zohor berjemaah, bacaan Yaasin, Program Nilam, Khemah Ibadat dan sebagainya).

  Memantapkan Majlis Badan Pengawas sekolah. Menangani kes-kes kaunseling dengan cekap dan berkesan. Memantapkan pengurusan disiplin. Meningkatkan program motivasi pelajar. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam program pembangunan sahsiah pelajar.

  68 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI

  ANALISIS SWOT PERSEKITARAN KOKURIKULUM

  KEKUATAN (STRENGTH) - S KELEMAHAN (WEAKNESS) - W

  S01 Disiplin pelajar yang masih terkawal. W01 Para pelajar mempunyai latar belakang sosio ekonomi yang berbeza.

  S02 Program pembentukan sahsiah yang pelbagai. W02 Guru menghadapi kekangan masa dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan disiplin. S03 Kerjasama guru dan kakitangan sekolah yang erat. W03 Konsep semua guru ialah guru disiplin tidak terlaksana.

  S04 Program dini (solat berjemaah setiap hari dan bacaan Yaasin untuk pelajar Islam serta program berbentuk jati diri untuk pelajar bukan Islam pada setiap hari Jumaat).

  W04 Kepimpinan dalam kalangan pelajar tidak menyerlah.

  W05 Pelajar tidak memiliki sikap matang, jati diri & motivasi yang tinggi. PELUANG (OPPORTUNITY) - O ANCAMAN (THREAT) - T

  O01 Kerjasama dan sokongan padu daripada PIBG T01 Budaya facebook yang tinggi dalam kalangan pelajar.

  O02 Kerjasama yang erat antara pihak sekolah dengan agensi luar seperti PDRM Arau, Penjara, JPN dan lain-lain. T02 Kafe siber yang banyak berada di luar kawasan sekolah.

  O03 Iklim sekolah yang kondusif. T03 Percampuran pelajar biasa dengan pelajar yang terlalu bermasalah (disiplin) / percampuran pelajar lelaki perempuan.

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 69

 • TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIK

  KEKUATAN (STRENGTH) - S KELEMAHAN (WEAKNESS) - W

  S01 Disiplin pelajar terkawal. W01 Guru menghadapi kekangan masa dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan disiplin.

  S02 Program pembentukan sahsiah yang pelbagai. W02 Segelintir pelajar mempunyai latar belakang yang berbeza.

  S03 Dini untuk pelajar Islam dan program jati diri untuk bukan Islam. W03 Konsep semua guru ialah guru disiplin kurang berkesan.

  S04 Kerjasama guru dan kakitangan sekolah yang erat.

  PELUANG (OPPORTUNITY) - O STRATEGI S-O STRATEGI W-O

  O01 Segelintir ibu bapa berpendidikan dan prihatin. Memantapkan program pembangunan sahsiah pelajar. Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang pentingnya hubungan erat dengan sekolah.

  O02 Kerjasama dan sokongan yang padu daripada PIBG. Memantapkan program jati diri dan kekuatan mental serta fizikal. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dan guru dalam kes-kes pelanggaran disiplin.

  O03 Jaringan kerjasama yang erat antara pihak sekolah dengan agensi luar ( Polis, AADK, JPN dan lain-lain) Mewujudkan penglibatan ibu bapa dalam program pembangunan sahsiah pelajar Memperkasa program disiplin dan sahsiah.

  ANCAMAN (THREAT) - T STRATEGI S-T STRATEGI W-T

  T01 Budaya facebook dan sms dalam kalangan pelajar. Memberi kesedaran tentang keburukan budaya facebook dan sms. Memantapkan peranan Badan Pengawas sekolah.

  T02 Pelajar-pelajar mudah terjebak di alam percintaan. Menanamkan kesedaran tentang keburukan pergaulan bebas. Melibatkan setiap unit HEM dalam penguatkuasaan disiplin.

  T03 Sekolah terletak berdekatan dengan pusat karaoke / snuker / kafe siber Memantau pergerakan pelajar di dalam dan di luar kawasan sekolah. Memperbanyak program untuk merapatkan jurang perbezaan antara pelajar.

  T04 Segelintir pelajar berbeza latar belakang dan sosio ekonomi.

  70 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI

  SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS MATRIKS (TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS)

  Bil. Rumusan Tows Mengikut Kumpulan (Tows Deduction Rearrange and Group) Strategi

  (Broad Area or Strategy)

  1 Meningkatkan kualiti program sahsiah agar lebih berfokus. Memperkukuhkan jati diri pelajar. Memantapkan program kecemerlangan sahsiah.

  2 Memantapkan kepimpinan Badan Pengawas Sekolah agar lebih peka dengan pelanggaran disiplin pelajar.

  Meningkat kepimpinan Badan Pengawas dengan pelbagai aktiviti.

  3 Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang pentingnya hubungan erat dengan sekolah.

  Mewujudkan penglibatan ibu bapa dalam program-program pembangunan sahsiah pelajar.

  4 Meningkatkan penglibatan guru dalam menangani kes-kes pelanggaran disiplin.

  Menjalin hubungan erat antara pelajar yang berisiko dengan guru.

  Memperkasakan pengurusan disiplin.

  5 Mengeratkan komunikasi interpersonal dan intrapersonal guru dengan pelajar

  Meningkatkan program motivasi pelajar.

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 71

 • TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

  BIL KOD KUMPULAN STRATEGI

  1 SO1 Memantapkan Program Pembangunan Sahsiah pelajar.

  2 WO3 Memperkasakan program disiplin dan sahsiah.

  3 SO2 Memantapkan program jati diri dan kekuatan mental serta fizikal.

  4 WO1 Meningkatkan kerjasama ibu bapa tentang pentingnya hubungan erat dengan sekolah.

  5 WT2 Melibatkan semua unit HEM dalam penguatkuasaan disiplin.

  6 WO2 Meningkatkan penglibatan ibu bapa dan guru dalam kes-kes pelanggaran disiplin.

  7 SO3 Mewujudkan penglibatan ibu bapa dalam program pembangunan sahsiah pelajar.

  8 WT1 Memantapkan Badan Pengawas sekolah.

  9 ST2 Menanam kesedaran tentang keburukan pergaulan bebas.

  10 ST1 Memberi kesedaran tentang keburukan facebook dan sms

  72 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI

  PELAN STRATEGIK PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

  ISU STRATEGIK

  MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

  PENUNJUK PRESTASI

  UTAMA

  TOV ETR ETR ETR ETR ETR

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Pelajar kurang penghayatan nilai

  murni

  Meningkatkan penghayatan nilai

  murni dalam kalangan pelajar

  Melahirkan pelajar yang

  cemerlang dan sentiasa

  berpegangan teguh kepada

  agama

  Peratus pelajar berakhlak mulia

  Bilangan aktiviti

  90%

  92%

  94%

  96%

  98%

  100%

  Tahap disiplin pelajar kurang memuaskan

  Meningkatkan disiplin pelajar

  Melahirkan pelajar yang berdisiplin

  Peratus kes salahlaku disiplin.

  Kualiti penguatkuasaan

  5% 4% 3% 2% 1% 0%

  Pelajar mempunyai jati diri yang rendah

  Melahirkan pelajar yang mempunyai

  jati diri yang tinggi

  Meningkatkan self esteem

  dalam diri pelajar

  Bil aktiviti Peratus pelajar

  mempunyai personaliti unggul

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 73

 • TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK PEMBANGUNAN MURID

  ISU STRATEGIK

  MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

  PENUNJUK PRESTASI

  UTAMA

  TOV ETR ETR ETR ETR ETR

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Kepimpinan badan pengawas kurang berkesan

  Melahirkan pemimpin pelajar yang berkualiti

  Memantapkan badan kepimpinan

  pengawas

  Peratus bilangan program

  Peratus kualiti pemilihan

  75%

  80%

  85%

  90%

  95%

  100%

  PELAN STRATEGIK KEIBUBAPAAN

  ISU STRATEGIK

  MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

  PENUNJUK PRESTASI

  UTAMA

  TOV ETR ETR ETR ETR ETR

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Kurang kerjasama daripada ibu bapa

  pelajar yang bermasalah

  Meningkatkan kerjasama ibu bapa dalam menangani

  masalah pelajar

  Memperbanyak program

  keibubapaan

  Peratus ibu bapa yang prihatin

  Bilangan program

  5% 10% 15% 20% 25% 30%

  74 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI

  PELAN STRATEGIK PENGURUSAN

  ISU STRATEGIK

  MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

  PENUNJUK PRESTASI

  UTAMA

  TOV ETR ETR ETR ETR ETR

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Komitmen guru sebagai guru

  disiplin kurang berkesan

  Melibatkan semua guru dalam

  penguatkuasaan disiplin

  Meningkatkan komitmen guru

  dalam menangani masalah disiplin

  Peratus guru yang peka tentang

  disiplin pelajar 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Komitmen guru sebagai guru

  disiplin kurang berkesan.

  Melibatkan semua guru dalam

  penguatkuasaan disiplin.

  Meningkatkan komitmen guru

  dalam menangani masalah disiplin.

  Peratus guru yang peka tentang

  disiplin pelajar 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 75

 • TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK

  Strategi 1: Memantapkan Program Pembangunan Sahsiah Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Kem Sahsiah

  PK HEM Panitia

  Pendidikan Islam PIBG

  Unit Bimbingan dan Kaunseling

  3 hari 2 malam RM3000

  Pelajar berakhlak

  mulia sesuai dengan

  imej sebagai pelajar sekolah

  Kem Sahsiah Pelajar

  Pelajar-pelajar

  bermasalah

  2 Kem Ibadat

  PK Hem PIBG

  Unit Bimbingan dan Kaunseling

  Panitia Pendidikan Islam

  2 hari 1 malam RM1500

  Pelajar mendapat bimbingan

  ibadat

  Pelajar sentiasa terdorong

  melakukan ibadat

  Pelajar Islam tingkatan 2

  dan 4

  3 Ihya Ramadhan

  Unit Sahsiah Unit Disiplin

  Panitia Pendidikan Islam

  Sepanjang Ramadhan RM2000

  Membentuk jiwa yang bertaqwa

  Melakukan amal wajib dan sunat

  sepanjang Ramadhan

  Semua pelajar Islam

  76 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI

  PELAN STRATEGIK

  Strategi 2 : Memperkasakan Program Disiplin Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Program Look Smart

  Guru Disiplin Badan Pengawas Unit Bimbingan dan Kaunseling

  Mac & Okt Tiada

  Pelajar memakai pakaian seragam yang lengkap dan kemas

  Bil. Kekerapan spot check Tempoh masa

  taklimat

  Semua pelajar

  2 Spot check Guru Disiplin

  Badan Pengawas

  4 kali setahun Tiada

  Pelajar tidak membawa telefon bimbit

  Pelajar memakai pakaian seragam yang lengkap

  Bilangan kekerapan spot

  check

  Semua pelajar

  3 Analisis kedatangan lewat ke sekolah

  Guru Disiplin Badan Pengawas Setiap Bulan Tiada

  Mengurangkan peratus lewat ke sekolah bagi setiap bulan

  Analisis kedatangan pelajar

  setiap bulan

  semua pelajar

  4 Program semai bakti Guru Disiplin Badan Pengawas Setiap 3 bulan Tiada

  Menjadi pengajaran kepada pelajar agar tidak lewat.

  Analisis kedatangan lewat

  ke sekolah

  Semua pelajar

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 77

 • TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK

  Strategi 3 : Meningkatkan Kepimpinan Dan Peranan Badan Pengawas Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Pentauliahan Badan Pengawas

  PK Hem Badan Pengawas Unit Bimbingan dan Kaunseling

  1 hari RM150

  Tanggungjawab Badan Pengawas bertambah mantap

  100% Badan Pengawas

  mendapat mandat

  Pengawas sekolah

  2 Perjumpaan Bulanan Badan Pengawas

  Guru Penasihat Badan Pengawas Unit Bimbingan dan Kaunseling

  Jan - Okt RM 300

  Maklumat terkini dapat disalurkan

  Pengurusan Masa Kerja Berpasukan

  100% Badan Pengawas mendapat

  maklumat terkini

  Pengawas sekolah

  3 Kursus kepimpinan Badan Pengawas

  PK Hem Unit Badan Pengawas

  Unit Bimbingan dan Kaunseling

  2 hari 1 malam RM 1600

  Memantapkan ciri-ciri kepimpinan dan sahsiah diri

  Membina kekuatan mental dan fizikal

  Kerja berpasukan

  Peratus Badan Pengawas kurang

  berkeyakinan dapat di kurangkan

  100% Badan

  Pengawas mempunyai daya ketahanan yang

  tinggi

  Pengawas sekolah

  78 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI

  PELAN STRATEGIK

  Strategi 3 : Meningkatkan Kepimpinan Dan Peranan Badan Pengawas Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  4 Majlis Jasamu Dikenang

  PK Hem Unit Badan Pengawas

  1 hari RM1500

  Penghargaan kepada pengawas dan guru-guru yang terlibat

  100% pengendalian majlis dapat

  disempurnakan

  Guru dan pengawas

  5 Sahsiah Terbilang Akhlak Cemerlang

  PK Hem Unit Badan Pengawas

  Unit Sahsiah

  1 hari RM500

  Melahirkan pengawas yang beriman, berilmu dan sahsiah cemerlang

  100% Badan Pengawas menjadi

  contoh kepada pelajar lain dari

  segi sahsiah

  Pengawas contoh

  6 Majlis Sambutan Hari Guru

  PK HEM Unit Badan Pengawas

  1 hari RM800 Menghargai jasa guru

  Peratus pelajar yang menghargai

  jasa guru meningkat

  Semua guru

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 79

 • TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK

  Strategi 4 : Meningkatkan Kerjasama Ibu Bapa Tentang Pentingnya Hubungan Erat Dengan Sekolah Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Jaya Waris

  PK Hem PK Pentadbiran Unit Bimbingan dan Kaunseling

  1 hari RM500

  Tanggungjawab ibu bapa dimaksimumkan

  Ibu bapa mendapat maklumat

  berkaitan anak-anak

  Ibu bapa / penjaga

  2 Hari Keluarga SMKTB

  PK Hem Unit Badan Pengawas

  Unit Bimbingan dan Kaunseling

  1 hari RM3000

  Memantapkan hubungan sekolah dan ibu bapa .

  kerja berpasukan

  Peratus ibu-bapa yang hadir ke

  sekolah meningkat

  Ibu bapa dan guru

  3 Borang Adab PK Hem

  Unit Bimbingan dan Kaunseling

  Sepanjang tahun -

  Ibu bapa mendapat maklumat berkaitan anak-anak

  Peratus hubungan baik ibu-bapa dan

  guru dapat ditingkatkan

  Semua pelajar

  80 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 2 PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN BERKUALITI

  PELAN STRATEGIK

  Strategi 5 : Melibatkan Semua Guru Dalam Penguatkuasaan Disiplin Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Buku merah (Saman Disiplin) PK HEM

  Semua guru Sepanjang

  tahun RM250

  Semua guru dapat menangani masalah disiplin

  Salah laku disiplin dapat dikurangkan

  Semua pelajar

  2 Spot Check PK HEM Semua guru Berkala Tiada

  Dapat mengesan salah laku pelajar

  Salah laku disiplin dapat di kurangkan

  Semua pelajar

  3 5 minit Bersama disiplin PK HEM

  Semua guru Sebulan sekali Tiada

  Dapat menegur salah laku pelajar

  Salah laku disiplin dapat dikurangkan

  Semua pelajar

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 81

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  5.3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  PENDAHULUAN Minda Kelas Pertama Salah satu dari agenda utama Kementerian Pelajaran adalah untuk memartabatkan profesion perguruan negara. Matlamat ini ialah untuk melahirkan generasi guru yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu dan juga kemahiran pendidikan, cergas aktiviti kokurikulum dan memiliki sahsiah keperibadian yang tinggi dan mulia. Antara ciri insan yang perlu dibangunkan dan selaras dengan agenda utama negara ialah : Individu yang berketrampilan di tempat kerja. Menghayati nilai jujur, berintegriti, cemerlang dan bertanggungjawab. Ke arah memiliki pemikiran minda kelas pertama selaras dengan infrastruktur kelas pertama. Terus berusaha untuk menjadi sentiasa relevan, berdaya tahan dan kompetetif.

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 85

 • TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  DASAR Dasar Pembangunan Sumber Manusia Negara menggariskan tiga aspek penting sebagai hala tuju pembangunan sumber manusia. Dasar inilah yang akan diguna pakai oleh SMKTB dengan sedikit pengubahsuaian untuk memastikan Sumber Pembangunan Manusia mampu mencapai tahap yang maksimum. Antara dasar tersebut ialah : Pengetahuan.

  Setiap kakitangan hendaklah sentiasa prihatin dan mengukur tahap pengetahuannya supaya sentiasa relevan dengan perubahan semasa. Aspek pengetahuan ini merupakan program-program yang berbentuk keperluan sekolah dan perlu diikuti oleh semua kakitangan sesuai dengan tahap jawatan masing-masing. Misalnya Kursus Induksi kepada kakitangan baru berkhidmat, kursus mengurus perubahan untuk kakitangan yang telah disahkan jawatan dan sebagainya.

  Kemahiran. Setiap kakitangan hendaklah menilai tahap kemahiran mereka dalam menjalankan tugas hakiki masing-masing. Aspek kemahiran

  wajib diikuti oleh semua kakitangan sebagai keperluan tugas pentadbiran mereka di sekolah seperti PdP, pengurusan perkhidmatan akademik, pengurusan kewangan dan sebagainya.

  Sikap Setiap kakitangan hendaklah sentiasa mempunyai tahap motivasi yang tinggi, intergriti yang kuat dan komitmen pada tahap yang

  terbaik. Sikap positif ini akan menjadikan kakitangan sebagai seorang individu yang berketrampilan di tempat kerja dan dapat memberi impak yang maksimum kepada sekolah. Inilah matlamatnya yang utama iaitu memiliki sumber manusia yang mempunyai minda kelas pertama selaras dengan infrastruktur kelas pertama.

  86 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  MATLAMAT

  SMKTB telah meletakkan beberapa matlamat penting dalam menjayakan Pelan Strategik Pembangunan Sumber Manusia ini. Antara matlamatnya ialah : Merancang dan menggubal Pelan Strategik Sumber Manusia yang dinamik bagi mencapai objektif, matlamat dan wawasan sekolah. Melaksana dan mengawal Pelan Strategik Sumber Manusia selaras dengan perubahan persekitaran bagi mencapai objektif dan

  matlamat pembangunan organisasi dan sumber manusia sekolah. Mengkaji, menilai dan memperkukuhkan strategi dan program sumber manusia sekolah ke arah merealisasikan peranan dan

  tanggungjawab sekolah di dalam persekitaran yang berubah dan kompleks. Memastikan pengambilan, pembangunan, pembahagian dan penggembelengan tenaga dan kepakaran sumber manusia semua

  peringkat dilaksanakan secara optimum ke arah mencapai objektif dan matlamat sekolah. Merancang dan menjalin hubungan kerjasama dan pakatan strategik di antara sekolah dengan pelbagai pihak termasuk agensi pusat,

  institusi latihan, badan-badan professional di dalam dan luar negeri serta kesatuan sekerja ke arah peningkatan prestasi dan kewibawaan sekolah.

  Memastikan wujudnya hubungan antara unit dan dalam unit secara sihat dan terbuka. Di samping menggalakkan unit-unit dalam organisasi memulakan dan menguruskan perubahan positif.

  Mengurus ganjaran dan pengiktirafan setelah mengenal pasti dan menentukan penerima penghargaan dalam kalangan guru dan staf.

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 87

 • TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  OBJEKTIF

  Menyedari bidang pendidikan sebagai satu faktor jatuh bangunnya negara pada mada hadapan, maka SMKTB mengatur langkah dan menyusun pelbagai strategi bagi memperkasa pembangunan sumber manusia ke arah modal insan kelas pertama melalui perkara berikut: Memartabatkan profesion perguruan dan memperbanyakkan kursus profesionalisme guru dan staf. Menggalakkan aspek pembangunan penyelidikan (R&D) khususnya kajian tindakan dalam kalangan guru dan staf. Menggalakkan penerokaan inovasi dan kreativiti dalam pelbagai bidang. Mempraktikkan budaya kerja cemerlang serta memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada warga sekolah yang berjaya

  mengharumkan nama sekolah dalam pelbagai bidang. Mementingkan profesion dan kerjaya daripada kepentingan diri. Memperbanyakkan input kerohanian kepadaa guru dan staf. Mengamalkan semangat kerja berpasukan dan menekankan konsep kerja sebagai satu ibadah. Menyemarakkan konsep pembelajaran sepanjang hayat.

  88 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  ANALISIS SWOT

  KEKUATAN (STRENGTH) - S KELEMAHAN (WEAKNESS) - W S01 Pimpinan pengetua yang berkaliber dan berpengalaman. W01 Guru terpaksa mengajar banyak opsyen dan pelbagai tahap. S02 Barisan pentadbir / pengurusan yang mantap. W02 Bilangan waktu mengajar lebih banyak berbanding SBP / SMKA.

  S03 Memiliki ramai guru lama yang berpengalaman dan guru muda yang mempunyai kemahiran / ilmu terkini. W03 Guru dibebani tugas perkeranian dan tugas di luar PdP.

  S04 Memiliki 2 orang guru cemerlang. W04 Kekurangan guru lelaki. S05 90% guru komited dengan tugas. W05 Kemudahan ICT tak dapat dijalankan sepenuhnya di dalam kelas. S06 100% guru celik IT. W06 Guru tidak terlatih sebagai guru ganti guru cuti bersalin. S07 Mempunyai staff sokongan yang dedikasi. W07 Guru kerap keluar untuk menghadiri mesyuaarat, seminar dan kursus. S08 Kekerapan LDP di sekolah. W08 Agihan tugas guru tidak seimbang. S09 Ramai guru terlibat sebagai pemeriksa kertas PMR dan SPM. W09 Guru baru kurang pengalaman. S10 2 orang guru memiliki ijazah kedua dalam pelbagai bidang.

  PELUANG (OPPORTUNITY) - O ANCAMAN (THREAT) - T O01 Sokongan kuat dari PIBG. T01 Masyarakat lebih mementingkan pembangunan material.

  O02 Hubungan baik dengan JPNPs, agensi kerajaan yang lain dan komuniti setempat. T02

  Pihak Kementerian dan JPNPs banyak menganjurkan kursus dan mesyuarat pada waktu persekolahan.

  O03 Ada kerjasama dengan IPT berdekatan. T03 Kekangan kewangan.

  O04 Ibubapa memberi sokongan dan kerjasama dalam setiap program sekolah. T04 Kekerapan mengguna cuti hujung minggu guru untuk aktiviti sekolah dan JPNPs. O05 Lokasi sekolah yang berhampiran IPT.

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 89

 • TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIK

  KEKUATAN (STRENGTH) - S KELEMAHAN (WEAKNESS) - W

  S01 Pimpinan pengetua yang berkaliber dan berpengalaman. W01 Guru terpaksa mengajar banyak opsyen dan pelbagai tahap.

  S02 Barisan pentadbir / pengurusan yang mantap. W02 Bilangan waktu mengajar lebih banyak berbanding SBP / SMKA.

  S03 Memiliki ramai guru lama yang berpengalaman dan guru muda yang mempunyai kemahiran / ilmu terkini. W03 Guru dibebani tugas perkeranian dan tugas di luar PdP.

  S04 Memiliki 2 orang guru cemerlang. W04 Kekurangan guru lelaki.

  S05 90% guru komited dengan tugas. W05 Kemudahan ICT tak dapat dijalankan sepenuhnya di dalam kelas.

  S06 100% guru celik IT. W06 Guru tidak terlatih sebagai guru ganti guru cuti bersalin.

  S07 Mempunyai staff sokongan yang dedikasi. W07 Guru kerap keluar untuk menghadiri mesyuaarat, seminar dan kursus.

  S08 Kekerapan LDP di sekolah. W08 Agihan tugas guru tidak seimbang.

  S09 Ramai guru terlibat sebagai pemeriksa kertas PMR dan SPM. W09 Guru baru kurang pengalaman.

  S10 2 orang guru memiliki ijazah kedua dalam pelbagai bidang.

  PELUANG (OPPORTUNITY) - O STRATEGI S-O STRATEGI W-O

  O01 Sokongan kuat dari PIBG.

  Program peningkatan profesinalisme untuk meningkatkan kemahiran terkini guru.

  Pengagihan tugas berasaskan minat dan pengalaman sesdia ada. O02 Hubungan baik dengan JPNPs, agensi kerajaan yang lain dan komuniti setempat.

  O03 Ada kerjasama dengan IPT berdekatan. pengagihan tugas sama rata.

  O04 Ibubapa memberi sokongan dan kerjasama dalam setiap program sekolah.

  O05 Lokasi sekolah yang berhampiran IPT. setiap aktiviti melibatkan semua guru.

  ANCAMAN (THREAT) - T STRATEGI S-T STRATEGI W-T

  T01 Masyarakat lebih mementingkan pembangunan material.

  Mewujudkan pasukan pemikir bagi merancang program kerohanian dan motivasi guru serta staf.

  Penyediaan Modul PdP secara terancang untuk pembelajaran kendiri pelajar semasa ketiadaan guru ( Guru Ganti Sistematik-GSS ). T02

  Pihak Kementerian dan JPNPs banyak menganjurkan kursus dan mesyuarat pada waktu persekolahan.

  T03 Kekangan kewangan. Melaksanakan masa instruktional (MMI).

  T04 Kekerapan mengguna cuti hujung minggu guru untuk aktiviti sekolah dan JPNPs.

  90 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS MATRIKS (TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS)

  Bil. Rumusan Tows Mengikut Kumpulan (Tows Deduction Rearrange and Group) Strategi

  (Broad Area or Strategy)

  1 Program peningkatan profesionalisme untuk meningkatkan kemahiran terkini guru . Meningkatkan ilmu dan kemahiran profesionalisme.

  2 Mewujudkan pasukan pemikir bagi merancang program kerohanian dan motivasi guru dan staf. Mengadakan aktiviti-aktiviti kerohanian dan motivasi dalam aktiviti tazkirah dan LDP.

  3 Pengagihan tugas berasaskan minat dan pengalaman sedia ada. Mengadakan analisis berkaitan agihan tugas guru secara adil.

  4 Penyediaan Modul PdP secara terancang dan untuk pembelajaran kendiri semasa ketiadaan guru (GSS) Mengadakan bengkel penyediaan modul mengikut panitia masing-masing.

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 91

 • TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

  BIL KOD KUMPULAN STRATEGI

  1 SO Meningkatkan ilmu dan kemahiran profesionalisme.

  2 SO Mewujudkan pasukan pemikir bagi merancang program kerohanian dan motivasi guru dan staf.

  3 SO Penyediaan Modul PdP secara terancang dan untuk pembelajaran kendiri semasa ketiadaan guru (GSS).

  4 SO Mengadakan analisis berkaitan agihan tugas guru secara adil.

  92 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA

  ISU STRATEGIK

  MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

  PENUNJUK PRESTASI

  UTAMA

  TOV ETR ETR ETR ETR ETR

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Pembangunan sumber

  manusia belum mencapai tahap yang cemerlang

  Meningkatkan kecemerlangan

  sumber manusia

  Meningkatkan tahap ilmu

  pengetahuan semua staf

  Peratus staf mengikut kursus

  dalam perkhidmatan

  96%

  98%

  100%

  100%

  100%

  100%

  Peratus staf yang meningkat

  pengetahuan

  96%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  Meningkatkan kemahiran semua

  staf.

  Peratus staf cemerlang

  berdasarkan LNPT

  (85% ke atas)

  90%

  92%

  94%

  96%

  98%

  100%

  Peratus guru yang menghasilkan bahan inovasi

  20%

  30%

  40%

  65%

  80%

  100%

  Meningkatkan sikap yang positif dalam kalangan

  staf.

  Bilangan aduan 5 4 3 2 1 0

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 93

 • TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA

  Strategi 1 : Meningkatkan Ilmu Dan Kemahiran Profesional

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1

  Kursus / Latihan Dalam Perkhidmatan SKPM 2010 PBS JSU Team Building PdP Berkesan

  PK Pentadbiran Setiausaha LDP

  AJK LDP

  Januari -

  November

  RM5000 KPM

  Profesionalisme dan motivasi

  guru meningkat

  Meningkatkan tahap ilmu

  pengetahuan dan kemahiran staf

  Semua guru

  Bilangan LDP 7 kali

  Peratus kehadiran guru 100% hadir

  Bilangan tempoh masa 2 jam / 1 hari

  94 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA Strategi 2 : Program Kerohanian Dan Motivasi Guru / Staf

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Bacaan Yaasin Pengetua

  Ketua Panitia Pendidikan Islam

  Januari -

  November

  RM1500

  Guru yang bermotivasi tinggi dan

  berjiwa mantap

  Bilangan aktiviti

  Seminggu sekali

  2 Tazkirah Pengetua

  Ketua Panitia Pendidikan Islam

  Januari -

  November

  Sebulan sekali

  3 Solat Zuhur berjemaah, Pengetua

  Ketua Panitia Pendidikan Islam

  Januari -

  November

  Sepanjang bulan

  Ramadhan

  4 Ceramah agama. Pengetua

  Ketua Panitia Pendidikan Islam

  Januari -

  November

  4 kali setahun

  5 Solat Hajat Pengetua

  Ketua Panitia Pendidikan Islam

  Januari -

  November

  Peratus guru terlibat 90%

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 95

 • TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017

  PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA Strategi 3 : Mengadakan Bengkel Penyediaan Modul PdP

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Menyediakan Modul

  Latih Tubi Topikal dan Skema Jawapan

  Guru Kanan Ketua Panitia

  Guru Mata Pelajaran

  Januari -

  November - PdP berjalan

  tanpa guru Bilangan modul

  Semua Panitia Mata

  Pelajaran

  2 Menyediakan Pusat

  Akses Kendiri (PAK)

  Guru Kanan Ketua Panitia

  Guru Mata Pelajaran

  Januari -

  November -

  PdP berjalan tanpa guru Wujud PAK

  Satu PAK dalam

  sekolah

  Strategi 4 : Mengadakan Analisis Berkaitan Agihan Tugas Guru Secara Adil

  Bil Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Sasaran

  1 Mesyuarat Analisa Agihan Tugas Guru

  Pengetua PK Pentadbiran

  PK HEM PK Kokurikulum

  Januari -

  Disember -

  Agihan tugas guru seimbang dalam setiap bidang/unit

  Bilangan tugas setiap guru Semua guru

  96 SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK

 • PELAN STRATEGIK SMKTB 2013-2017 TERAS 3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  PELAN OPERASI

  NAMA PROGRAM Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)

  MATLAMAT Meningkatkan kecemerlangan sumber manusia

  OBJEKTIF Meningkatkan tahap kompetensi dan profesionalisme semua staf.

  TEMPOH Januari November KUMPULAN

  SASARAN Semua staf.

  PROSES KERJA

  Persediaan program: Setiausaha LDP menyediakan kertas kerja untuk disemak oleh Pengetua. Mesyuarat jawatankuasa :

  bentang kertas kerja lantik AJK/agihan tugas tetapkan tarikh anggaran kos

  Surat jemputan penceramah/guru Persiapan tempat/bahan/peralatan/cenderamata penceramah Pengesahan kehadiran penceramah Menghadiri program Penilaian / post mortem

  KEKANGAN Tidak semua guru dapat hadir kerana menghadiri kursus / mesyuarat / kelas di IPTA

  PEMANTAUAN PK Pentadbiran / Penyelaras LDP

  PENILAIAN Borang soal selidik / Borang Penilaian Program

  PENAMBAHBAIKAN Dibuat berdasarkan borang soal selidik / Borang Penilaian Program

  SMK TENGKU BUDRIAH, ARAU, PERLIS | CEMERLANG SAHSIAH, PERKASA AKADEMIK 97

  009 - Partition Teras 1 Kurikulum010 - Pelan Strategik 5.1 Kurikulum011 - Partition Teras 2 Pembangunan Sahsiah dan Modal Insan Berkualiti012 - Pelan Strategik 5.2 Pembangunan Sahsiah dan Modal Insan Berkualiti013 - Partition Teras 3 Pembangunan Sumber Manusia014 - Pelan Strategik 5.3 Pembangunan Sumber Manusia