Pelan Strategik Akademik

Embed Size (px)

Text of Pelan Strategik Akademik

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  1/19

  PELAN STRATEGIK AKADEMIK:MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN TAHUNAN, INISIATIFISU: Prestasi akademik SMK DAR masi! di ta!a" tidak mem#aska$

  Mat%amatStrate&ik '

  Bida$&Ke(er!asi%a$Utama )KRA*

  O(+ektiPet#$+#k

  Prestasi Utama)KPI*

  Dari ma$a kema$aI$isiati ' Strate&i

  Pe&a-aiBerta$&$

  &.+a-a(TO/0123

  OT 20124

  OT 00125

  ETR0126

  Pencapaianprestasi akademikyang me$i$&katoleh semuamurid.

  A1 Penarafan SekolahBerdasarkan

  SKPM

  A2 PencapaianPentaksiran Tingkatan3 PT3!

  A3 Pencapaian Peperiksaan Si"il Pela"aran Malaysia SPM!

  A# Pencapaian Peperiksaan Si"il Tinggi Persekolahan STPM!

  Skor Komposit

  $ MuridMemperolehSekurang%kurangnya & 'alamSemua MataPela"aran

  $ MuridMemperoleh A'alam Semua Mata

  Pela"aran

  $ Murid (ayakMendapat Si"il

  )red PurataSekolah )PS!

  $ MuridMemperoleh *A+'alam Semua MataPela"aran

  $ Murid (ayakdapat Si"il

  62.00

  ,-.--

  31/#1.,3 $

  0.-$

  #.0-

  1# $

  ,#.--

  ,.--

  3.- $

  0.-$

  #.-

  3.- $

  /- $

  ,.--

  -.--

  #.- $

  00.- $

  #.3- $

  #.- $

  0- $

  -.--

  .--

  .- $

  1-- $

  #.- $

  .- $

  1-- $

  G#r#

  AS1 Meningkatkan kompetensi guru dalam PdPA4ad21dan pengurusan 4ilikdar"ah.

  AS2 Meningkatkan kualitilatihan dan peyemakanker"a latihan pela"ar.

  AS3 Meningkatkan kompetensiguru dalam pengurusan

  headcount dan 5nter6ensi &7S.

  AS#Meningkatkan prestasi pela"ar dalam pepriksaan a8am

  AS Meningkatkan prestasiBM

  'an B.5ngg denganprogram MBMMB5

  Persekitara$

  AS,Menyediakan persekitaran pem4ela"aran yangkondusif dengan 4antuanprasarana dan 59T yang

  lengkap

  H#(#$&a$ L#ar )I(# Ba"a 7K8m#$iti ' A&e$si d%%*

  AS Meningkatkan ker"asama dengan pel4agaipihak : P5B)sekolah 5PT agensi luar komunitiuntuk pencapaiansekolah yang le4ih 4aik

  Pengetua

  PK

  Pengetua

  A;K Pemandu

  A;K Pemandu

  A;K Pemandu

  )K Bahasa

  Pengetua

  TO/: Take ilai Titik Mula! ETR: &stimate Targeted ?esult Sasaran Keputusan 'ianggarkan!OTI:

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  2/19

  PELAN TINDAKAN AS 2

  PELAN TINDAKAN

  Mat%amatStrate&ik: Pencapaian prestasi akademik yang meningkat oleh semua murid.

  INISIATIF ' STRATEGI AS2 Me$i$&katka$ K8m"ete$si G#r# da%am PdP , Pe$r#sa$ Ke%as da$ Peda&8&i da%am Pem(e%a+ara$ A(ad ke 02

  Bi%Pe%a$ Taktika% '

  Ti$daka$Ta$&$&

  +a-a(Tem"8!' Kekera"a$

  M#%a ' Ak!irK8s'

  S#m(erKPI Sasara$ Pe%a$ K8$ti$&e$si

  1

  2

  3

  #

  7alkThrough9lassroom

  (essonStudy P(9 dan 9(

  (A'AP dan BengkelPdPPedagogi A4ad 21 @KBAT i%Thnkrog =(&

  Pemantauan PdP )uru

  Pengurusan Kelas PA%21

  Pengetuadan semuaPK

  ;K Pemandu

  PK S (A'AP

  Pengetua PK )KMP

  )uru Ting

  Sepan"angTahun

  3 kalisetahun

  kalisetahun

  e4

  ;an

  ;an%>o6

  ;an%>o6

  ;an%>o6

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  3/19

  PELAN TINDAKAN A S 0

  PELAN TINDAKAN

  Mat%amatStrate&ik: Pencapaian prestasi akademik yang meningkat oleh semua murid.

  INISIATIF ' STRATEGIAS2 Meningkatkan kualiti latihan dan peyemakan ker"a latihan pela"ar.

  Bi%Pe%a$ Taktika% '

  Ti$daka$Ta$&$&

  +a-a(Tem"8!' Kekera"a$

  M#%a ' Ak!irK8s'

  S#m(erKPI Sasara$ Pe%a$ K8$ti$&e$si

  2

  0

  9

  Semakan 4uku mengikutBidang

  Menetapkan kontrak latihanseminggu.

  Mem4eri pu"ian gan"arankepada latihan pela"ar

  Mempamerkan hasil ker"apela"ar yang ter4aik dan4ermutu

  PK dan)KMP

  KetuaPanitia

  )uru MP

  )uru mp

  Mac;ulai

  ;anuari

  Sepan"angtahun

  Se4ulansekali

  April

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  4/19

  PELAN TINDAKAN A S 9

  PELAN TINDAKAN

  Mat%amatStrate&ik: Pencapaian prestasi akademik yang meningkat oleh semua murid.

  INISIATIF ' STRATEGI S 9 Me$i$&katka$ k8m"ete$si r# da%am "e$r#sa$ !ead;8#$t da$ I$ter

  Bi%Pe%a$ Taktika% '

  Ti$daka$

  Ta$&$&

  +a-a(

  Tem"8!' Kekera"a$M#%a ' Ak!ir

  K8s'S#m(er

  KPI Sasara$ Pe%a$ K8$ti$&e$si

  2

  0

  9

  TaskF8r;e SPM da$ PT 9'A#dit Akademik

  Pe$?ediaa$ [email protected] 8%e!

  sem#a r# m'" da$"a$itia

  Mem"amerka$ke"#t#sa$ ik#t -ar$aE=S

  Pem(e$ta$&a$ da%amDia%8& Prestasi

  PK

  )KMP

  S Pep

  Pengetua

  Taskorce3 kalisetahun

  ;anuari

  PPT PATPP

  PPT PAT PP

  AuditPPTPP

  3E

  3E

  Tiada

  Tiada

  Tiada

  Tiada

  )uru mampumem4uat analisa danmem4entangkan

  Feadcount yang

  lengkap dan 4erkualiti

  Mencapai Fead9ountdan Sistem &7S4iru hi"au

  )uru dapatmem4entangkan F9mp masing%masing

  Semua Ketua Panitia

  Semua mp

  peperiksaan a8am

  Semua )uru Pela"ar

  Semua mp pep .A8am

  Audit Akademik PP'

  Pem4entangan

  Pengetua

  Perancangan setiappanitia

  MenyediakanPostMortem Panitia

  4

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  5/19

  PELAN TINDAKAN A S

  PELAN TINDAKAN

  Mat%amatStrate&ik: Pencapaian prestasi akademik yang meningkat oleh semua murid.

  INISIATIF ' STRATEGI

  AS# Meningkatkan pencapaian pela"ar dalam peperiksaan a8am

  Bi%Pe%a$ Taktika% '

  Ti$daka$Ta$&$&

  +a-a(Tem"8!' Kekera"a$

  M#%a ' Ak!irK8s'

  S#m(erKPI Sasara$ Pe%a$ K8$ti$&e$si

  2

  0

  9

  3

  4

  5

  &7S corecard danheadcount pela"ar danPanitia

  Program 9uti Sekolah

  Memarta4at Masa5nstruksional MM5!

  Tuisyen Berfasa

  Akur"an"i

  ?estu 5lmu Solat Fa"at danSurat 4uat 54u

  'ialog Prestasi

  )uru Ting)uru MPKP

  SAkademik

  PK 1

  Pengetua

  SAkademik)uru Ting)uru BGK

  SAkademikS P5B)

  Pengetua

  ;an

  #E

  Sepan"angTahun

  Mac;unSep

  e4

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  6/19

  INISIATIF ' STRATEGIAS# Meningkatkan pencapaian pela"ar dalam peperiksaan a8am

  Bi%Pe%a$ Taktika% '

  Ti$daka$Ta$&$&

  +a-a(Tem"8!' Kekera"a$

  M#%a ' Ak!irK8s'

  S#m(erKPI Sasara$ Pe%a$ K8$ti$&e$si

  6

  Kem Fu"ung Minggu )KMP # E Mac April

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  7/19

  PELAN TINDAKAN S

  PELAN TINDAKAN

  Mat%amatStrate&ik: Pencapaian prestasi akademik yang meningkat oleh semua murid.

  INISIATIF ' STRATEGI

  Bi%Pe%a$ Taktika% '

  Ti$daka$Ta$&$&

  +a-a(Tem"8!' Kekera"a$

  M#%a ' Ak!irK8s'

  S#m(erKPI Sasara$ Pe%a$ K8$ti$&e$si

  7

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  8/19

  PELAN TINDAKAN S 3

  PELAN TINDAKAN

  Mat%amatStrate&ik: Pencapaian prestasi akademik yang meningkat oleh semua murid.

  INISIATIF ' STRATEGIS 3 Me$i$&katka$ Ker+asama a$tara Sek8%a! da$PIBG'A&e$si L#ar ' K8m#$iti

  Bi%Pe%a$ Taktika% '

  Ti$daka$Ta$&$&

  +a-a(Tem"8!' Kekera"a$

  M#%a ' Ak!irK8s'

  S#m(erKPI Sasara$ Pe%a$ K8$ti$&e$si

  PELAN OPERASI 2

  S2 Me$i$&katka$ k8m"ete$si r# da%am "e$&a+ara$ da$ "em(e%a+ara$ A(ad ke 02

  8

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  9/19

  Pr8&ram: LESSON STUD

  La$&ka! Pr8ses Ker+a Ta$&$&.+a-a(Tarik!

  Ja$&kaa$KPI Sasara$

  Stat#s ' Pe%a$K8$ti&e$si

  1 Mem4entuk A;K(essonStudy danmenentukan matlamat

  PK ;an Matlamatditentukan

  Semua )uru Telah dilaksanakan

  2 ?ancangBina ?PF 4ercetak komputer Pengetua ;an Strategi Penga"arandihasilkan Kumpulan ?intis Telah dilaksanakan

  3 Pelaksanaan PdPi. =ideo Analysisii. Pela"ariii. Simulasi )uru

  PengetuaA;K 219

  e4 BorangPemerhatian darisetiap ahlikumpulan

  Semua )uru

  # Sesi ?eIleksi Penga"aran A;K 219 e4 Penam4ah4aikan?PF

  Semua )uru

  Penga"aran Semula A;K 219 e4 (aporan Kitaran(essonStudydihasilkan

  Semua )uru

  , Perlaksanaan Program PK e4 % o6 Skor Std # )uruPra dan Post

  Semua )uru

  PELAN OPERASI 0

  S2 Me$i$&katka$ k8m"ete$si r# da%am "e$&a+ara$ da$ "em(e%a+ara$ A(ad ke 02

  Pr8&ram: =ALK THROUGH @LASSROOM

  9

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  10/19

  La$&ka! Pr8ses Ker+a Ta$&$&.+a-a(Tarik!

  Ja$&kaa$KPI Sasara$

  Stat#s ' Pe%a$K8$ti&e$si

  1 Mem4entuk A;K 7T9 dan menentukanmatlamat

  PK ;an Matlamatditentukan

  )uru Skor Std # SKPMdi4a8ah /-$

  Telah dilaksanakan

  2 Perlaksanaan 7alkThrough9lassroom9atatan Peri4adii!

  Pengetua e4 Strategi Penga"arandipantau

  Kumpulan Prestasi?endah

  Telah dilaksanakan

  3 Per4incangan dan Konsultansi Peri4adi PengetuaA;K 219

  Mac 9apai penarafanprestasi dan5nter6ensi

  Kumpulan Prestasi?endah

  # Sesi Pencerapan Penga"aran A;K 219 April Penam4ah4aikan?PF

  Kumpulan Prestasi?endah

  ?eIeksi dan Konsulltansi A;K 219 April (aporan Kitaran(essonStudydihasilkan

  Kumpulan Prestasi?endah

  , Sesi Penga"aranSemulaP(9(essonStudy

  PK e4 % o6 Skor Std # )uru %Pra dan Post

  Kumpulan Prestasi?endah

  10

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  11/19

  PELAN OPERASI 9

  S2 Me$i$&katka$ k8m"ete$si r# da%am "e$&a+ara$ da$ "em(e%a+ara$ A(ad ke 02

  Pr8&ram: LADAP 02 @

  La$&ka! Pr8ses Ker+a Ta$&$&.+a-a(Tarik!

  Ja$&kaa$KPI Sasara$

  Stat#s ' Pe%a$K8$ti&e$si

  1 Pem4entukan A;K (adap dan(atikan Pro"ect Manager untuksetiap sesi (adap.

  PK ;an SpesiJkasiTugasanditentukan.

  ;K (adap Telahdilaksanakan

  2 Merancang sesi dan ta"uk (adapserta 4engkel menerusi 9arta)antt.

  Pengetua;K (adap

  e4 PerancanganSetahun.

  ).0;K (adap

  Telahdilaksanakan

  3 Brainstorm dan PenyediaanKandungan (adap oleh ;K (adap.

  ).0 e4 Kandungan(adap yang4erkaitandengan

  keperluansekolah.

  ).0 TelahdilaksanakanSedangdilaksanakan.

  # Penyediaan Po8erPoint dan AlatPer4engkelan.

  S (adap 1 minggu se4elumsesi

  Persediaan sesiper4engkelan.

  ;K (adap TelahdilaksanakanSedangdilaksanakan.

  Sesi Perlaksanaan (adap danBengkel

  Pengetua;emputan

  Sepan"ang Tahun Ber"alan lancardan menarikminat peserta.

  Semua )uru TelahdilaksanakanAkandilaksanakan.

  , eed4ack dari Peserta (adap danBengkel.

  S (adap 5 minggu selepassetiap sesi

  -$ meletakkantahap 4aik danter4aik.

  Semua )uru

  Penilaian Pelaporan danPostMortem

  S (adap;K (adap

  >o6 Mencapai

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  12/19

  S2 Me$i$&katka$ k8m"ete$si r# da%am "e$&a+ara$ da$ "em(e%a+ara$ A(ad ke 02

  Pr8&ram: PROFESSIONAL LEARNING @OMMUNIT LOUNGE

  La$&ka! Pr8ses Ker+aTa$&$&.

  +a-a(Tarik!

  Ja$&kaa$KPI Sasara$

  Stat#s 'Pe%a$

  K8$ti&e$si1 Melantik Pro"ek Manager untuk

  Perlaksanaan P(9.Pengetua Mac Mengikuut

  SpesiJkasi dan9artaPerancangan.

  KB SainsMatematik Telahdilaksanakan

  2 Merancang dan mengenalpastikonsep P(9

  ).0 April Kegunaanmaksimum olehsemua pihak.

  ).0 Telahdilaksanakan

  3 Mencari pena"aan Pro"ek ManagerPengetua

  April % ;un Mendapatkanpena"aan

  4arangan dan8ang tunai.

  >)

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  13/19

  S0 Jad#a% Lati!a$ Mi$ima da$ Semaka$ Berk#a%iti

  Pr8&ram:

  La$&ka! Pr8ses Ker+a Ta$&$&.+a-a(Tarik!

  Ja$&kaa$KPI Sasara$

  Stat#s ' Pe%a$K8$ti&e$si

  1 Melantik Pro"ek Manager untukPerlaksanaan ;(M dan Semak

  Pengetua April SpesiJkasi dan9artaPem4angunan diikuti.

  Pengurus SPM Telahdilaksanakan

  2 Brainstorm Merancang danMengenalpasticara perlaksanaanProgram.

  ).0 April Kegunaanmaksimum olehsemua pihak.

  ).0 Telahdilaksanakan

  3 Mem4uat ;adual SpesiJkasi danS.

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  14/19

  S 9 Me$i$&katka$ k8m"ete$si r# da%am "e$r#sa$ !ead;8#$t da$ I$ter

  Pr8&ram: TASK [email protected] AUDIT AKADEMIK

  La$&ka! Pr8ses Ker+a Ta$&$&.+a-a(Tarik!

  Ja$&kaa$KPI Sasara$

  Stat#s ' Pe%a$K8$ti&e$si

  1 Pem4entukanTeamTaskorce dan(antikan Pro"ect Manager.

  PK ;an SpesiJkasiTugasanditentukan.

  Pengurus SPMPT3 Telahdilaksanakan

  2 Menganalisa 'ata Peperiksaan danBrainstormimg 5nter6ensi.

  PengetuaTaskorce

  ;an Berupayamem4uatinter6ensi4erkesan.

  ).0TeamTaskorce

  Telahdilaksanakan

  3 Brainstorm dan PenyediaanKandungan ProgramPengurusan.

  ).0 e4 Program yang 4eri5mpak kepadakeperluan pela"ar.

  ).0TeamTaskorce.

  Telahdilaksanakan

  # Penyediaan Bahan untuk programdan ;emputan

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  15/19

  La$&ka! Pr8ses Ker+a Ta$&$&.+a-a(Tarik!

  Ja$&kaa$KPI Sasara$

  Stat#s ' Pe%a$K8$ti&e$si

  1

  2

  3

  #

  ,

  PELAN OPERASI 6

  S Me$?ediaka$ "ersekitara$ "em(e%a+ara$ ?a$& k8$d#si de$&a$ a"%ikasi k8$se" T!eM8

  Pr8&ram: KONSEP THE MO/ING [email protected]

  15

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  16/19

  La$&ka! Pr8ses Ker+a Ta$&$&.+a-a(Tarik!

  Ja$&kaa$KPI Sasara$

  Stat#s ' Pe%a$K8$ti&e$si

  1 Melantik Pro"ek Manager untukPerlaksanaan TMS

  Pengetua ;un SpesiJkasi dan9artaPem4angunan diikuti.

  PK Telahdilaksanakan

  2 Merancang dan mengenalpastikonsep TMS.

  ).0 ;un Kegunaanmaksimum olehsemua pihak.

  ).0 Telahdilaksanakan

  3 Mencari pena"aan Pro"ek ManagerPengetua

  ;un Mendapatkanpena"aan4arangan dan8ang tunai.

  >)o6 Sur6eyPenggunaan4edasarkanrekod.

  Semua )uruMurid

  Penilaian Pelaporan dan PostMortem S Akademik >o6 Mem4eri impaktinggi pada P(9.

  S Akademik).0A;K PdP 21 9

  PELAN OPERASI

  S 3 Me$i$&katka$ ker+asama a$tara sek8%a! da$PIBG a&e$si %#ar ' k8m#$iti

  Pr8&ram: JAA=ARIS

  16

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  17/19

  La$&ka! Pr8ses Ker+aTa$&$&.

  +a-a(Tarik!

  Ja$&kaa$KPI Sasara$

  Stat#s 'Pe%a$

  K8$ti&e$si1 Melantik Pro"ek Manager untuk

  Perlaksanaan Program yang terli4atdi4a8ah program ;aya8aris.

  Pengetua ;an SpesiJkasi dan9artaPem4angunan di

  ikuti.

  Pengurus Pro"ect Telahdilaksanakan

  2 Brainstorm Merancang danMengenalpasti konsep Perlaksanaanyang mem4eri impak kehadiran.

  ).0 e4 BilanganKehadiran Tinggi.

  ).0 Telahdilaksanakan

  3 Sesi taklimat dan pem4entukan A;KPelaksana.

  Pro"ek ManagerPengetua

  e4 SpesiJkasiTugas.

  Semua )uru Telahdilaksanakan

  # Mengeluarkan surat ;emputan danPu4lisiti.

  S P5B) Seminggu se4elumProgram

  Mengikut cartapem4angunan.

  P5B) Telahdilaksanakan

  Perlaksanaan Program. Pro"ek Manager ;ulaiSept (aporanpenggunaan

  secara lisan.

  Semua )uru Telahdilaksanakan

  , Mendapatkan feed4ack dan laporandari klien.

  S AkademikA;K 21 9

  Pada Fari Program Sur6eyPenggunaan4edasarkanrekod.

  P5B) Telahdilaksanakan

  Penilaian Pelaporan dan PostMortem S Akademik >o6 Mem4eri impaktinggi pada P(9.

  A;K P5B)).0)BK

  PELAN OPERASI 21

  S 3 Me$i$&katka$ ker+asama a$tara sek8%a! da$PIBG a&e$si %#ar ' k8m#$iti

  Pr8&ram: Pr8&ram Bersama NGO )Ri$tis [email protected]'E$&%[email protected]"'8#$&S;ie$tistDa?*

  La$&ka! Pr8ses Ker+a Ta$&$&.+a-a(Tarik!

  Ja$&kaa$KPI Sasara$

  Stat#s ' Pe%a$K8$ti&e$si

  17

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  18/19

  La$&ka! Pr8ses Ker+a Ta$&$&.+a-a(Tarik!

  Ja$&kaa$KPI Sasara$

  Stat#s ' Pe%a$K8$ti&e$si

  2 Brainstorm Merancang danMengenalpasti konsep Program4ersama >)o6 Mem4eri impaktinggi pada P(9.

  S (adap).0A;K PdP 21 9

  18

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Akademik

  19/19

  19