of 40 /40
LPIS – modul Předtisky Předtisky změnových žádostí JŽ Uživatelská příručka Ministerstvo zemědělství České republiky

Předtisky změnových žádostí JŽ - SZIF

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Předtisky změnových žádostí JŽ - SZIF

Uivatelská píruka LPIS - modul Pedtisky - zmny JHISTORIE DOKUMENTU
1.0 18. 9. 2017 První verze Jana Bláhová
1.1 27. 9. 2017 Drobné opravy a doplnní Jana Bláhová
1.2 19. 6. 2018 Aktualizace a doplnní dle zmn v aplikaci (PZ 324) Jana Bláhová
1.3 4. 6. 2019 Aktualizace dle úprav aplikace dle PZ 442 Jana Bláhová
3/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
OBSAH
1 Úvod ................................................................................................................................................ 4
2 Podmínky pro pouití aplikace pro pípravu zmnových ádostí J ..................................................... 4
3 Hlavní rozdíly mezi pedtisky zmnových ádostí J a pedtisky J ..................................................... 4
4 Dotaní tituly ešené v rámci pedtisk zmnových ádostí J ............................................................ 5
5 Spuštní aplikace .............................................................................................................................. 9
6.1 Pehledy zmn .................................................................................................................................... 14
6.2 Neidentifikované DPB ......................................................................................................................... 21
6.3 Detail DPB ........................................................................................................................................... 22
8 Doporuený postup pípravy sady ................................................................................................... 25
9 Deklarace specifických opatení ...................................................................................................... 26
9.1 Pravidla pro deklarace ovocných sad ............................................................................................... 26
9.2 Greening – ekologicky zamené plochy (EFA) .................................................................................. 28
9.2.1 Kontrola deklarace EFA........................................................................................................................... 28
9.3 VCS Zelenina (PP-Z1-VVP a PP-Z2-VP) ................................................................................................ 35
9.4 AEKO Integrovaná produkce zeleniny (AEKO-IPZ) .............................................................................. 36
9.5 EZ ........................................................................................................................................................ 36
Seznam zkratek .................................................................................................................................... 39
1 Úvod
Tato píruka obsahuje informace a postupy týkající se pípravy datové sady pro ádost o zmnu Jednotné
ádosti (dále jen „zmnová ádost J“) v aplikaci Pedtisky LPIS (dále té jen „aplikace“).
V aplikaci Pedtisky LPIS lze pipravit dva typy pedtisk:
Jednotná ádost
Zmnová ádost J
Tato píruka popisuje pípravu pedtisk Zmnové ádosti J, a to pouze tu ást postupu, který je realizován
v aplikaci LPIS a který koní odesláním datové sady na SZIF. Následn je teba dokonit pípravu ádosti a její
podání na Portálu farmáe SZIF (https://www.szif.cz/irj/portal).
Postup pípravy pedtisku Jednotné ádosti popisuje samostatná píruka, kterou naleznete na stránkách
Portálu farmáe eAGRI (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/uzivatelske-prirucky).
2 Podmínky pro pouití aplikace pro pípravu zmnových ádostí J
Aplikaci Pedtisky LPIS lze vyuít pro pípravu zmnové ádosti J pi splnní tchto podmínek:
1) Zmna se týká deklarace plošných dotací uvedených kapitole 4. Jde-li o jinou zmnu, nap. zmnu
identifikaních údaj adatele nebo zmnu týkající se jiných opatení, nap. deklarace veškeré
zemdlské pdy (v. zbytkových ploch), je nezbytné pouít formulá píslušný pro danou zmnu,
který je k dispozici na stránkách Portálu farmáe SZIF.
2) Zmna deklarace u všech opatení/titul krom titul EFA má charakter sníení deklarované výmry
i staení celého DPB z ádosti. Pouze u EFA je umonno navýšit deklarovanou výmru nebo pidat
nový DPB do deklarace, a to
- do 31.5. daného roku vdy,
- od 1.6. pouze pi splnní podmínky, e v jednotné ádosti adatel deklaroval EFA ve výme
alespo 5 % výmry orné pdy.
U ostatních opatení nelze navýšení deklarace v aplikaci Pedtisky LPIS provádt. Chcete-li deklaraci zvýšit
nebo pidat nový DPB u jiného opatení ne EFA (navyšovat deklarovanou výmru nebo pidat nový DPB lze
bezsankn provádt do 31.5. daného kalendáního roku a se sankcí maximáln 25 kalendáních dn po
15.5.), je nutné formulá ádosti o zmnu J vyplnit run.
3 Hlavní rozdíly mezi pedtisky zmnových ádostí J a pedtisky J
Píprava pedtisk Zmnové ádosti J je oproti pedtiskm Jednotné ádosti jednodušší v tchto ohledech:
- Neprovádí se kontroly týkající se zaazené výmry a plnní podmínek pro vstup do závazkových
opatení, nekontroluje se plnní intenzity chovu hospodáských zvíat a plnní diverzifikace plodin.
- Nevyaduje se zadání plodin u nkterých opatení, které jsou v pedtiscích J ešeny jako plodinové
(nap. u AEKO-IPZ, EZ-RZB aj., viz Tabulka 1, sloupec „Plodiny“).
Od r. 2019 je i v rámci pedtisk zmnových ádostí J vyadován zákres, pokud se jedná o deklaraci
opatení/titulu/plodiny na výme menší, ne je výmra DPB. Podrobnji viz kap. 7.
4 Dotaní tituly ešené v rámci pedtisk zmnových ádostí J
Níe uvedená tabulka obsahuje pehled dotaních opatení/podopatení/titul (dále jen „opatení“), které
jsou ešené v rámci zmnových ádostí J v aplikaci Pedtisky LPIS. U kadého opatení je uvedena zkratka
pouitá v aplikaci a v této píruce a rovn konec kontrolního období (dále té jen „KO“) pro dané opatení.
Konec kontrolního období je dleitý mezník – zmny, které se odehrají po skonení kontrolního období
daného opatení, se do zmnové ádosti nepromítají!
Ve sloupci „Plod.“ jsou specifikována opatení, u kterých uivatel zadává plodiny, a ve sloupci „DÚ“ opatení,
u kterých lze zadat krom deklarované výmry také njaké doplkové údaje (viz vysvtlivky pod tabulkou).
Tabulka 1: Opatení ešená v rámci pedtisk zmnových ádostí J
Opatení Zkratka * Konec
KO Plodiny DÚ
Greening – –
o KP-mez PP-MEZ 31.10
o KP-stromoadí PP-STR 31.10
o KP-terasa PP-TE 31.10
o KP-píkop PP-PI 31.10
o KP-mokad PP-MOKR 31.10
o Zalesnní PP-LES 31.10
o Úhor s porostem PP-UHOZ 31.8.
o Medonosný úhor PP-UHOM 31.8.
o Plodiny váící dusík PP-PVN 31.10
o Meziplodiny PP-MPL 31.10
o Ochranný pás PP-OCHP 31.10
Diverzifikace plodin (DP) PP-DP 31.8.
Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) – –
Produkce brambor urených pro výrobu škrobu PP-BS 31.10.
Produkce konzumních brambor PP-BK 31.10.
Produkce ovocných druh s velmi vysokou pracností PP-O1-VVP 31.8.
Produkce ovocných druh s vysokou pracností PP-O2-VP 31.8.
Produkce zeleninových druh s velmi vysokou
pracností
Produkce zeleninových druh s vysokou pracností PP-Z2-VP 31.8.
Produkce chmele PP-C 20.8.
6/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Opatení Zkratka * Konec
KO Plodiny DÚ
Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s pírodními i
jinými zvláštními omezeními (ANC)
Platby pro pechodn podporované oblasti s pírodním
omezením (PPO)
XOA
30.9.
Platby v rámci sít Natura 2000 a podle rámcové
smrnice o vod
Ošetování TTP – –
o Obecná pée o extenzivní louky a pastviny AEKO-ZAKL 31.12.
o Suché stepní trávníky a vesovišt AEKO-SSTaV 31.12.
o Druhov bohaté pastviny AEKO-DBP 31.12.
o Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené AEKO-MVLH 31.12.
o Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené AEKO-MVLN 31.12.
o Horské a suchomilné louky hnojené AEKO-HSLH 31.12.
o Horské a suchomilné louky nehnojené AEKO-HSLN 31.12.
o Trvale podmáené a rašelinné louky AEKO-PODM 31.12.
o Ochrana modrásk AEKO-MODR 31.12.
o Ochrana chástala polního AEKO-CHRAS 31.12.
Zatravování OP 31.12.
o Zatravování orné pdy druhov obohacenou
smsí
smsí
bnou smsí
AEKO-ZBSV 31.12.
Opatení Zkratka * Konec
KO Plodiny DÚ
druhov obohacenou smsí
druhov regionální smsí
Biopásy – –
násl.
roku
Integrovaná produkce vinné révy – –
ejka chocholatá AEKO-CCH 31.12.
o IP Jahodníku AEKO-IPJ 31.12.
Ekologické zemdlství (EZ) – –
EZ – travní porosty, PO – travní porosty EZ-T, PO-T 31.12.
EZ – tráva na orné, PO – tráva na orné EZ-RT, PO-RT 31.12.
EZ – ostatní plodiny, PO – ostatní plodiny EZ-ROP, PO-ROP 31.12.
EZ – jahodník, PO – jahodník EZ-RJ, PO-RJ 31.12.
EZ – trávy na semeno, PO – trávy na semeno EZ-RTS, PO-RTS 31.12.
EZ – zelenina a spec. byliny, PO – zelenina a spec.
byliny
EZ – intenzivní sady, PO – intenzivní sady EZ-IS, PO-IS 31.12.
EZ – ostatní sady, PO – ostatní sady EZ-OS, PO-OS 31.12.
EZ – krajinotvorné sady, PO - krajinotvorné sady EZ-KS, PO-KS 31.12.
EZ – vinice, PO – vinice EZ-V, PO-V 31.12.
EZ – chmelnice, PO – chmelnice EZ-C, PO-C 31.12.
EZ – úhor, PO – úhor EZ-RU, PO-RU 31.12.
Vysvtlivky ke sloupci „Plodiny“:
U tchto opatení musí uivatel v detailu DPB zadat plodiny. Pouze u DPB s kulturou G a U se plodina
nastavuje automaticky – na kultue U se nastavuje plodina „úhor“ a na kultue G plodina „trávy“.
Plodiny (ovocné deviny) jsou k DPB automaticky nateny z Registru sad ÚKZÚZ.
Vysvtlivky ke sloupci „DÚ“ (doplkové údaje):
PP-EFA-RRD: u jednotlivých plodin (devin) se zadává rok výsadby a nepovinn rok obmýtí.
PP-MPL: povinn se zadává výmra a varianta meziplodin – „letní“ nebo „zimní“ (viz kap. 9.2.3).
8/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
PP-Z1-VVP, PP-Z2-VP: u jednotlivých plodin je teba zadat datum výsevu nebo výsadby (viz kap. 9.3).
AEKO-ZAKL, AEKO-MVLH, AEKO-MVLN, AEKO-HSLH, AEKO-HSLN: zadává se závazek ponechat
neposeené plochy – vdy u potomk DPB, u kterých byla tato informace v J uvedena (viz kap. 9.6).
AEKO-NBP: zadává se zaloení nektarodárného biopásu v aktuálním kalendáním roce (Ano/Ne).
EZ-ROP, PO-ROP, EZ-RZB, PO-RZB: v pípad poteby lze zadat výmru zlepšujících netrních plodin
v rozlišení na „letní“ a „zimní“ variantu (viz kap. 9.5).
9/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
5 Spuštní aplikace
b) z aplikace LPIS (Evidence pdy/iLPIS) na Portálu farmáe eAGRI
ad a) Postup z Portálu farmáe SZIF (pro farmáe)
1. Do prohlíee zadejte adresu http://www.szif.cz. Zobrazí se webové stránky SZIF.
2. Klepnte na odkaz „Portál farmáe“ v pravém horním rohu stránky.
3. Pihlaste se pomocí uivatelského jména a hesla do Portálu farmáe.
4. V menu pejdte na „Nová podání“ -> „Jednotná ádost a ádosti AEO, AEKO a EZ“ -> „Zmny deklarací
plošných opatení“.
5. Na zobrazené stránce kliknte na tlaítko „Vstup do aplikace LPIS pro pípravu deklarací datové sady na
zmnu deklaraci plošných opatení“. Do nového okna prohlíee se oteve aplikace Pedtisky LPIS
s pehledem datových sad uivatele (viz obr. 4).
Obrázek 1: Spuštní aplikace Pedtisky LPIS pro pípravu datové sady zmnové ádosti J z PF SZIF


http://www.szif.cz/
ad b) Postup z aplikace LPIS
1. Spuste aplikaci LPIS (modul Evidence pdy nebo iLPIS pro farmáe).
Postup z portálu eAGRI (pro farmáe):
a) Do prohlíee zadejte adresu http://www.eagri.cz. Zobrazí se stránky portálu eAGRI.
b) Pihlaste se do portálu eAGRI pomocí odkazu „Pihlásit“ v pravé horní ásti stránky.
c) Pejdte na „Portál farmáe“ a v rámeku vpravo kliknte na poloku „Registr pdy – LPIS“.
2. V aplikaci LPIS stisknte tlaítko s písmenem „P“ vedle jména pihlášeného uivatele v horní ásti pravého
panelu.
Obrázek 2: Spuštní pedtisk z LPIS Evidence pdy pomocí tlaítka „P“
3. Do nového okna se oteve aplikace Pedtisky LPIS s pehledem datových sad uivatele (viz obr. 4).
Alternativní postup z aplikace LPIS: Na panelu uivatele pejdte na záloku „Dotace“ -> „Jednotná ádost“
a zde stisknte tlaítko „Zmna J“ (viz obrázek 3).
Obrázek 3: Spuštní pedtisk z LPIS Evidence pdy, ze záloky Dotace na panelu uivatele
6 Struný popis hlavních obrazovek
Úvodní obrazovkou aplikace je pehled sad uivatele – viz obrázek 4. Zde zahájíte pípravu pedtiskové sady
tlaítkem „Zalo novou sadu“ (pedtím musí být v levé horní ásti pehledu nastavena hodnota „Zmnové
ádosti J“). Po vygenerování sady se oteve základní obrazovka sady popsaná níe.
Pozn.: Po zaloení sady se zpravidla automaticky oteve základní obrazovky sady. V pípad uivatel s velkým
potem deklarovaných DPB, kdy zaloení sady trvá delší dobu, se me stát, e se sada po zaloení sama
neoteve – v tom pípad je teba zaloenou sadu (ve stavu „Editace sady“) otevít kliknutím do ádku
v pehledu sad.
Uivatelské rozhraní pedtiskové sady má 4 základní obrazovky:
Obrazovka s pehledy zmn týkajících se DPB deklarovaných v J v daném roce ( na obr. 5). Tato
obrazovka se oteve automaticky po zaloení sady tlaítkem „Zalo novou sadu“, nebo kliknutím do ádku
zaloené sady v pehledu sad. V levé ásti okna jsou pehledy zmn rozlenné do nkolika záloek
seskupených dle opatení se stejným koncem kontrolního období (KO), vpravo je pehled deklarovaných
výmr v J – pvodních a nových deklarovaných výmr po zmnách v aktuální sad. Podrobnji jsou pehledy
zmn popsány v kap. 6.1.
V pehledu zmn uivatel vybírá zmny, které chce deklarovat v rámci zmnové ádosti J. Pokud chce
uivatel zmnu deklarovat, ádek zmny proklikne do detailu zmny ( na obr. 5), kde zvolí opatení na
potomcích a zmnu vybere do datové sady (zatrítko „Zaadit do J“), pípadn ješt pedtím upraví
Po stisku tlaítka „Zalo novou sadu“ se zaloí nová sada a oteve se základní obrazovka sady popsaná v následující kapitole.
Pehled sad uivatele. Detail zaloené sady se oteve prokliknutím ádku sady.
V poli Pdní pedtisky musí být zvoleno „Zmnové ádosti J“.
Neodeslanou sadu lze zrušit
po kliknutí na ikonku .
Tlaítko pro pesmrování na Portál farmáe SZIF. Po odeslání sady na SZIF pokraujte tímto tlaítkem a na Portálu farmáe SZIF dokonete podání ádosti.
Po odeslání sady na SZIF se zde objeví ikonka/ikonky PDF pro staení mapové pílohy.
12/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
pednastavenou deklarovanou výmru nebo zadá plodiny a doplkové údaje v detailu DPB ( na obr. 5).
Podrobnji je detail DPB popsán v kap. 6.3.
Obrazovka s mapou ( na obr. 5) se oteve kliknutím na ikonku lupy z pehledu zmn, z detailu zmny nebo
z detailu DPB. Mapa v pedticích zmn J slouí pouze pro prohlíení – nic se nezakresluje (na rozdíl od
pedtisk J).
Doporuený postup pi píprav pedtiskové sady je uveden v kapitole 8.
Co pedstavují zmny na záloce „Zmny LPIS“?
Pi zaloení sady jsou napoteny územní zmny LPIS, které zohledují zmny u DPB deklarovaných v J
mezi datem podání J (resp. datem podání poslední zmny J) a datem zaloení sady (resp. koncem
kontrolního období pro danou skupinu opatení – jak u bylo vysvtleno výše, zmny, které se odehrají po
skonení kontrolního období, se do pehledu zmn nepromítají).
Na ádku kadé zmny jsou vlevo pedci (jako „Pvodní stav“) a vpravo potomci (jako „Nový stav“).
Pedek je DPB z J, který byl úinný k datu podání J (nebo k datu poslední zmnové ádosti J).
Potomek je DPB daného uivatele úinný k datu zaloení sady (nebo ke konci KO – viz výše), který má
s pedkem územní pekryv. U potomk jsou zobrazena všechna opatení pedk bez ohledu na to, zda jsou
u nových DPB splnny podmínky pro deklaraci do tchto opatení (tyto podmínky se kontrolují a
v okamiku, kdy uivatel opatení u potomka vybere).
Jestlie od podání J nedošlo u DPB v LPIS ke zmn, tento DPB je v pehledu zmn uveden ve zmn 1:1
jako pedek i potomek.
Obrázek 5: Základní obrazovky sady
Pehledy zmn a pehled deklarovaných opatení v J (základní obrazovka sady)
Click Click
Mapa
6.1 Pehledy zmn
Obrázek 6: Pehledy zmn LPIS (základní obrazovka sady)
ádky zmn lze prokliknout do detailu zmny, který ukazuje Obrázek 7.
ervené písmo u potomk ve zmn upozoruje na to, e ve zmn došlo ke zmn kultury.
Hlavní záloky pedstavují skupiny opatení se stejným koncem KO. První záloka Kontrola deklarace EFA poskytuje informace o plnní po- vinnosti deklarace EFA (viz kap. 9.2.1).
V kadé skupin opatení jsou tyto podzáloky: Zmny LPIS, Neidentifikované DPB a podzáloky pro zmny v jednotlivých opateních v dané skupin.
Tlaítko pro odeslání sady na SZIF
Stromeek opatení s bilancí deklarovaných výmr v jednotlivých opateních v J v daném roce a souhrn- nou zmnou dekl. výmry po zmnách v aktuální sad.
Zelená fajfka signalizuje, e byla vybraná do zmnové ádosti J alespo jedna dílí zmna (zmna pro jedno opatení u daného DPB) v detailu zmny (viz Obrázek 7).
Kliknutím na ikonku „i“ se zobrazí pehled všech chyb a upozornní v sad.
Vykiníky/otazníky u potomk upozorují na chyby v deklaraci u nkterého opatení.
Zmny se zjištnou pedeklarací a zmny se sníením výmry v LPIS jsou v pehledu nahoe.
Pvodní opatení u pedk a nové (potenciální) opatení u potomk
Modrý otazník a ervená výmra u pedk upozorují na zjištnou pedeklaraci v n- kterém opatení. Najetím myší nad ikonku se zobrazí informace, o které opatení jde.
15/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Poznámky k obrázku . 6:
Hlavní záloky (tj. záloky v první úrovni) – na prvním míst je specifická záloka Kontrola deklarace
EFA, která se zobrazuje pouze uivatelm, kteí mají v J z daného roku deklarovaný njaký EFA titul,
a slouí pro kontrolu plnní povinnosti deklarace EFA (podrobnji viz kap. 9.2.1).
Další záloky rozdlují pehledy zmn podle skupin opatení se stejným koncem kontrolního období
(zkratka „KO“ = kontrolní období). Je to z dvodu, aby uivatel vidl pro kadé opatení pouze zmny,
ke kterým došlo v rámci píslušného kontrolní období. Napíklad zmna DPB úinná od prosince, která
se týká DPB deklarovaného do opatení SAPS a IPO, se bude zobrazovat pouze na záloce „Opatení
s KO do 31.12.“ (kam patí IPO) a nikoli na záloce „Opatení s KO do 31.8.“ (kam patí SAPS).
Pehled hlavních záloek:
Opatení s KO do 20.08. (pro VCS – chmel)
Opatení s KO do 31.08. (pro SAPS, DP a další opatení – viz Tabulka 1)
Opatení s KO do 30.09. (pro Naturu 2000 a LFA)
Opatení s KO do 31.10. (pro EFA a VSC – brambory)
Opatení s KO do 31.12. (pro AEKO opatení/tituly s výjimkou biopás a EZ opatení)
Opatení s KO do 31.03. (pro AEKO – biopásy; kontrolní období trvá do 31.3. násl. roku)
Na kadé hlavní záloce se nachází tyto podzáloky:
Zmny LPIS – obsah této záloky je podrobnji popsán níe.
Neidentifikované DPB – zde se zobrazují DPB ze ádosti pevzaté z IS SZIF, které se z njakého
dvodu nenapárovaly na DPB v LPIS, nap. z dvodu chybn uvedeného kódu DPB v ádosti
(zpravidla jako dsledek manuáln vyplnní ádosti o dotaci anebo dsledek podání ádosti
s odstupem po jejím vygenerování, kdy v meziase došlo v LPIS k peíslování DPB). Uivatel
zde me napárovat tyto DPB ze ádosti na správné DPB evidované v LPIS nebo provést staení
DPB ze ádosti.
Záloky pro jednotlivá opatení (nap. PP-SAPS, AEKO-ZAKL atd.) – zobrazují se pouze záloky
tch opatení, které uivatel deklaroval v J, a na nich jsou zobrazeny zmny v konkrétním
opatení. Zmny se zde zobrazí a v okamiku, kdy uivatel zmnu vybere do ádosti.
Postup uivatele zaíná vdy na záloce Zmny LPIS. Zde se zobrazují globální zmny v LPIS u DPB
deklarovaných uivatelem v J v daném roce (v dané skupin opatení podle zvolené záloky). Jako
zmna 1:1 jsou v pehledu zobrazeny i ty DPB, u kterých k ádné zmn v LPIS nedošlo. Nejsou zde
zobrazeny DPB, které v J nebyly deklarovány do ádného opatení v dané skupin.
V pípad, e u nkterého DPB (pedka) je v datech J zjištna vtší deklarovaná výmra u nkterého
opatení, ne je výmra tohoto DPB dle LPIS, tento DPB se zobrazuje v pehledu „Zmny LPIS“ nahoe,
jeho výmra je uvedena erveným písmem a zobrazuje se u ní modrý otazník s upozornním
v tooltipu: „Zjištna pedeklarace DPB v opatení: … Je doporueno podat zmnovou ádost.“
Zmny jsou ve všech pehledech uvedené v tomto poadí:
zmny, ve kterých je u pedka zjištna „pedeklarace“ (viz výše),
zmny se zápornou zmnou výmry, tj. sníení výmry DPB (zpravidla toto jsou zmny, u nich
je vhodné podat zmnovou ádost),
zmny s kladnou zmnou výmry,
zmny beze zmny výmry.
16/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Na ádku zmny vlevo v ásti „Pvodní stav“ je identifikace pvodního DPB z J (pouze s opateními
z dané skupiny). Vpravo jsou na základ územních pekryv identifikovaní potomci pvodních DPB (viz
vysvtlení zmn na stran 11).
U potomk se v ásti „Nový stav“ zobrazuje opatení pevzaté od všech pedk ve zmn, bez ohledu
na to, zda jsou u nového DPB splnny podmínky pro deklaraci do daného opatení.
erven jsou zvýraznny údaje potomk ve zmn, ve které došlo ke zmn kultury DPB.
Pímo v pehledu zmn nelze nic editovat. V pehledu zmn si uivatel vybere zmnu, kterou chce
deklarovat v rámci zmnové ádosti J. ádek této zmny proklikne do detailu zmny, kde vybere
opatení, pro které chce deklarovat zmnu, doplní poadované údaje a zaadí zmnu do J. Postup
v detailu zmny ukazuje Obrázek 7.
V pehledu se zobrazují rzné ikonky (vykiníky a otazníky) upozorující na njakou chybu i problém.
Podrobnjší informace se zobrazí v tooltipu pi najetí myší nad ikonku.
Po stisku tlaítka Odeslat na SZIF probhne kontrola, zda se v sad nevyskytují tvrdé (blokaní) chyby,
a pokud ne, data se odešlou na Portál farmáe SZIF, kde následuje generování PDF formulá. Po
odeslání dat se uivateli zobrazí pehled sad, kde u odeslané sady uvidí stav „Editace dokonena, sada
odeslána“. Následn je teba otevít si v prohlíei Portál farmáe SZIF (PF SZIF) a zde dokonit pípravu
PDF formulá a nakonec ádost podat na SZIF. Pechod na stránky PF SZIF umouje tlaítko
Pesmrovat na PF SZIF, které se nachází na modré lišt nad pehledem sad.
Tlaítkem Zpt na pehled sad se vrátíte na obrazovku s pehledem sad (Obrázek 4).
Ped opuštním sady není teba nic ukládat, všechny údaje se ukládají prbn. Sadu, kterou
vytvoil adatel (farmá), vidí pracovník OPL (a obrácen).
Pehled opatení deklarovaných v J s bilancí pvodních a nových deklarovaných výmr. Kliknutím na
ikonku vpravo nahoe nad pehledem si lze zobrazit pehled všech chyb a upozornní v sad. Ikonka
slouí pro obnovení dat v pehledu.
Následující obrázek ukazuje detail územní zmny LPIS. Zde uivatel provádí úpravu deklarace opatení na
potomcích – pouze v pípad, e chce zmnu deklarovat.
Na rozdíl od pedtisk J a zmnových ádostí AEKO/EZ na jae (kde jsou opatení u potomk pednastavena
systémem a uivatel do detailu zmny nemusí vdy, ale pouze v pípad poteby ešení njaké kolize)
u pedtisk zmnových ádostí J uivatel musí v detailu zmny nastavit opatení na potomcích run.
Postup pípravy zmny do J je znázornn na následujícím obrázku.
17/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Obrázek 7: Detail zmny LPIS – píprava zmny a zaazení zmny do J (základní postup)
Detail územní zmny dle LPIS
Dílí zmny v opateních po stanovení opatení na potomcích
Click Click
3) U zmny, kterou chcete deklarovat, zaškrtnte „Zaadit zmnu do J“. Políko se podbarví zelen. Teprve tímto krokem se zmna zaadí do ádosti a zobrazí se v pehledu zmn na záloce píslušného opatení. Tento krok lze provést také v detailu DPB. Pozor: Nezaškrtnuté zmny nejsou odeslány na SZIF.
2) Je-li teba doplnit plodinu nebo doplkový údaj nebo chcete-li upravit dekl. výmru nebo zakreslit deklarovanou plochu, kliknte na tutiku u DPB v ásti Nový stav. V zobrazeném detailu DPB zadejte potebné údaje a ulote.
Pokud je do zmny vybraný potomek a ve zmn došlo ke sníení dekl. výmry, políko „Zaadit zmnu do J“ se podbarví lut. Jde o upozornní na potenciáln relevantní zmnu, aby uivatel takovou zmnu nepehlédl nebo nezapomnl zaadit do J.
1) Zaškrtnte opatení na potomcích. Nezaškrtávejte opatení, u kterých nechcete hlásit ádnou zmnu. Po zaškrtnutí opatení se zmna ihned uloí (není zde tlaítko uloit) a potomek se objeví v píslušné zmn v opatení v dolní ásti okna.
18/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Obrázek 8: Detail DPB – zadání detail zmny a zaazení zmny do J
V detailu DPB se provádí tyto kroky: 1) Zadání plodin – pokud se zmna týká „plodinových“ opatení
(viz Tabulka 1, sloupec „Plodiny“) 2) Úprava deklarované výmry – na ádku jednotlivých opatení
nebo na ádcích plodin. 3) Zoom do mapy, vytovení a pipojení zákres k plodinám i
deklaracím – pokud je zákres vyadován (viz kap. 7) 4) Zadání doplkových údaj, nap. datum výsadby/výsevu
u VCS-Z1/Z2
V Pehledu dotaních titul v detailu DPB jsou zobrazena opatení zvolená u DPB v detailu primární zmny LPIS
Zaazení opatení do J lze provést zde i zde i v detailu zmny.
19/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Chcete-li DPB z ádosti o dotaci z nkterého opatení stáhnout, tj. deklarovat zmnu 1:0, v detailu zmny u potomka nezaškrtávejte zatrítko pro dané opatení, pouze
zaate zobrazenou dílí zmnu 1:0 do J.
Obrázek 9: Detail zmny LPIS – píprava deklarace zmny 1:0 (staení DPB z opatení)
Click Click
20/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Obrázek 10 ukazuje záloku opatení PP-CU s pehledem vybraných zmn v tomto opatení (jde o zmny ji zaazené uivatelem do J postupem na obrázku 7). Záloky
ostatních opatení mají obdobný obsah.
Obrázek 10: Pehledy dílích zmn v jednotlivých opateních
Kliknutím kamkoli do ádku zmny na záloce opatení se oteve detail zmny LPIS (stejné okno jako se otevírá ze záloky Zmny LPIS).
Záloky s názvem opatení (zde PP-CU) obsahují pehled zmn v daném opatení. Zmny jsou seazeny podle hodnoty zmny výmry (nejvtší sníení je nahoe). Pouze zmny zobrazené na zálokách opatení jsou vybrané v sad a budou odeslány na SZIF.
Click Click
6.2 Neidentifikované DPB
Záloka Neidentifikované DPB zobrazuje takové DPB, pro které pišly z IS SZIF do LPISu deklarace z J, ale
v LPISu se je nepodailo spárovat s DPB daného uivatele podle zkráceného kódu a tverce a data platnosti.
Je-li dvodem chybná identifikace DPB v ádosti, lze provést opravu postupem na následujícím obrázku.
Obrázek 11: ešení neidentifikovaných DPB
Click Click
Nezapomete zmny zaadit do J.
Pokud se podle zadaných údaj DPB v LPIS dohledá, objeví se zde jako potomek. Následn jej vyberte do všech opatení a doplte pípadn další údaje (postupujte zcela stejn pi pí- prav zmn ze záloky Zmny LPIS).
22/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
6.3 Detail DPB
Kliknutím na ikonku tutiky ( ) v detailu zmny v opatení se oteve detail nového DPB s podrobnými údaji
týkající se deklarace tohoto DPB v rámci dané skupiny opatení.
Formulá detailu DPB má 3 základní varianty:
o detail DPB obsahující sekci Plodiny – kultury R, U, G, D (viz obrázek 12). Zadání plodin je vyadováno
pouze nkterých opatení (viz tabulka 1 v kap. 4, sloupec „Plodiny“).
o detail DPB pro kulturu S (viz obrázek 14)
o detail DPB pro ostatní kultury: T, J, V, C, O, K, L, M (viz obrázek 13)
Obrázek 12: Detail DPB se sekcí Plodiny – kultura R (U, G, D, J)
Obrázek 13: Detail DPB bez sekce Plodiny – kultura T (J, V, C, O, K, L, M)
Lupa zobrazí mapu a zazoomuje na DPB
Pidání plodiny
Smazání plodiny
Podrobné informace o DPB
Kliknutím na se dorovná výmra dané plodiny tak, aby souet výmr všech plodin byl roven výme DPB.
U „plodinových“ opatení lze upravit dekl. výmru na ádcích jednotlivých plodin.
Políka pro zadání doplkových údaj k plodinám u tchto opatení:
VCS-Z1/Z2 – datum výsadby/výsevu
EFA-RRD – rok výsadby a rok obmýtí
Pehled chyb a upozornní k DPB
Checkbox pro zaazení zmny do J lze zaškrtnout zde nebo v detailu zmny
U opatení AEKO-OTP se zde zadává do- plující údaj „Neposeené plochy“.
23/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Obrázek 14: Detail DPB – kultura S
7 Kreslení v rámci pedtisk zmnových ádostí J
Od r. 2019 je vyadováno zakreslení plodin a deklarovaných ploch v tchto situacích:
a) V pedtisku je deklarována zmna v rámci opatení Diverzifikace plodin, kdy je u DPB v novém stavu
uvedena více ne 1 plodina a souasn adatel má povinnost plnit diverzifikaci plodin, tj. nejedná
se o zemdlce hospodaící v reimu EZ nebo zemdlce s celkovou výmrou orné pdy (kultury R,
U a G) menší ne 10 ha k datu podání J.
b) Deklarovaná výmra DPB v nkterém opatení je menší ne výmra DPB (potomka v dané zmn),
resp. ne je maximální výmra zpsobilé plochy v rámci DPB (nap. u Natury).
c) Zákres je vdy povinný u deklarace EFA Ochranný pás.
d) U AEKO lze zakreslit biopásy, aplikace však povinnost zákres biopás nehlídá.
Povinnost zákres (krom biopás) kontroluje systém – pokud je zákres vyadován, u DPB se zobrazí
píslušná chyba.
Následující obrázek ukazuje postup zakreslení plodin deklarovaných v rámci zmny DP.
Sloupce pro opatení VCS-O1/O2 – v pípad poteby lze z deklarace odebrat nkteré pstební plochy.
Pehled dotaních titul na DPB, které jsou vybrané (pomocí zatrítek v detailu zmny) na novém DPB s moností úpravy deklarované výmry, resp. odebrání nkterých pstebních ploch (u VCS-O1/O2) nebo skupin ovocných devin (u IPO a EZ-IS/OS).
Bilance výmr podle ovoc- ných druh a k tomu poty ks/ha
Pstební plochy natené z Registru sad
24/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Obrázek 15: Zakreslení plodin v rámci pedtisk zmnových ádostí J
K jedné plodin me být pipojeno více zákresNejprve v detailu zmny LPIS zaškrtnte opatení DP u DPB v ásti Nový stav
V detailu DPB zadejte plodiny
Pro zobrazení mapy kliknte na lupu
Zapnte kreslení
Pomocí vodného nástroje na panelu kreslení zakreslete plodiny a ulote.
Zmny ulote a zkontrolujte odchylky výmr. Oranové odchylky jsou v toleranci, ervené jsou mimo – zákresy je teba opravit.
25/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Zpsob kreslení v pedtiscích zmnových ádostí J je zcela shodný s kreslením v rámci pedtisk J. Stejná je
také kontrola pesnosti zákres: deklarovaná výmra (plodiny/opatení) a výmra píslušného zákresu (resp.
souet výmr pipojených zákres) se me lišit v rámci tchto tolerancí:
Do 1 ha vetn deklarované výmry je povolena odchylka do 0,05 ha vetn.
Od 1 do 10 ha vetn je povolena odchylka do 5 % deklarované výmry.
Nad 10 ha je povolená odchylka do 0,5 ha vetn.
Ukázky postup a doporuení pro kreslení v pedtiscích obsahuje prezentace „Návod na provádní zákres
v jednotné ádosti 2019“, která je k dispozici na Portálu farmáe eAGRI v sekci píruek (prezentaci ve
formátu PDF si mete otevít kliknutím na tento odkaz).
8 Doporuený postup pípravy sady
Doporuený postup pípravy sady pro zmnovou ádost J:
1. Spuste aplikaci Pedtisky LPIS, v pehledu sad nastavte typ pedtisku „Zmnová ádost J“ a spuste
zaloení nové sady tlaítkem „Zalo novou sadu“. Pokud se po zaloení sady automaticky neoteve okno
sady, otevete si jej kliknutím do ádku sady v pehledu sad.
2. V okn sady si postupn si zobrazte všechny hlavní záloky (skupiny opatení podle konc KO – viz
obrázek 6) a prohlédnte si zmny na první podzáloce „Zmny LPIS“. Zamte se pedevším na zmny,
jejich výsledkem je sníení výmry DPB (zjistíte ve sloupci „Zmna výmry“), co jsou ádky
nacházející se v pehledu Zmny LPIS nahoe,
a dále na zmny, ve kterých došlo ke zmn kultury DPB (takové zmny jsou v pehledu
zvýraznny erveným písmem u potomk),
na zmny, jde je výmra DPB v pvodním stavu uvedena erveným písmem a oznaená ikonkou
modrého otazníku, který má v tooltipu text „Zjištna pedeklarace DPB v opatení xy“.
U tchto zmn je pravdpodobné, e vyvolávají potebu podat zmnovou ádost J. Ovte si to v detailu
zmny (viz obrázek 7), kde na potomcích zaškrtnete poadované opatení a následn pípadn zadáte
poadované plodiny a další údaje v detailu DPB.
Jestlie po stanovení opatení na potomcích vyjde v nkterém opatení sníení deklarované výmry
(anebo chcete-li ohlásit zmnu z jiného dvodu), u zmny zaškrtnte „Zaadit zmnu do J“. Teprve
tímto krokem jste zmnu vybrali k odeslání na SZIF.
Postupn takto projdte všechny skupiny opatení, ve kterých máte deklarované njaké DPB v J.
Nakonec zkontrolujte vybrané zmny na zálokách jednotlivých opatení (viz obrázek 10).
V pípad, e se na vás vztahuje povinnost deklarace EFA, zkontrolujte si na záloce „Kontrola deklarace
EFA“, zda tuto povinnost plníte.
Poznámky k deklaraci specifických opatení naleznete v kap. 9.
3. Krom záloky „Zmny LPIS“ si v kadé skupin opatení prohlédnte také druhou podzáloku
„Neidentifikované DPB“, kde se mohou nacházet DPB ze ádosti, které pišly do LPIS z IS SZIF jako DPB
deklarované v J, ale v LPISu se je nepodailo spárovat s DPB uivatele. Takové DPB lze vyešit tak, e je
26/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
napárujete na správné DPB v LPIS a pro všechna deklarovaná opatení podáte zmnu 1:1. Další monost
je staení tchto DPB ze ádosti (viz postup na obrázku 9).
4. Pi píprav zmn ešte pípadné chyby a upozornní, které se objeví u potomk po zaškrtnutí opatení
v horní ásti detailu zmny. ervený vykiník upozoruje na pítomnost njaké tvrdé chyby, které brání
odeslání sady, oranový vykiník upozoruje na váné chyby, které odeslání sady nebrání. Ikonky
chyb/upozornní se zobrazují rovn ve všech pehledech zmn. Pehled všech chyb na DPB v. opatení,
kterého se týkají, je zobrazen v detailu DPB v dolní ásti okna.
Pokuste se odstranit alespo všechny tvrdé chyby. V pípad, e njakou tvrdou chybu vyešit nelze, ale
pesto chcete sadu odeslat na SZIF kvli jiným zmnám, zrušte zatrítko „Zaadit zmnu do J“
u opatení, kterého se chyba týká. ervený vykiník u DPB tímto sice nezmizí, ale sadu bude moné
odeslat.
5. Pipravenou sadu odešlete na Portál farmáe SZIF tlaítkem „Odeslat na SZIF“. Pokud sadu nechcete
odesílat (nap. nedokonili jste její pípravu a chcete se k ní pozdji vrátit), opuste editaci sady tlaítkem
„Zpt na pehled sad“ nebo jednoduše zavete záloku prohlíee.
6. Po odeslání sady na SZIF si otevete v prohlíei stránku Portálu farmáe SZIF a pejdte do sekce Nová
podání > Jednotná ádost a ádosti AEO, AEKO a EZ > Zmny deklarací plošných opatení. Zde stisknte
tlaítko „Píprava podání zmnové ádosti“ a pokraujte v píprav ádosti podle pokyn aplikace.
Pro pechod na Portál farmáe SZIF mete pouít tlaítko „Pesmrovat na PF SZIF“, které se nachází
v modré lišt nad pehledem sad (viz obrázek 4).
Po odeslání sady jsou vygenerovány systémové zákresy k deklarovaným zmnám (generují se k plodinám
na celém DPB a k opatením ANC/PPO a Natura). Dále se na ádku odeslané sady v pehledu sad objeví
ikonka/ikonky pro staení mapy. Mapové pílohy jsou automaticky souástí podání ádosti v elektronické
podob, není je teba stahovat/tisknout.
9 Deklarace specifických opatení
Pro deklaraci VCS Ovoce (PP-O1-VVP, PP-O1-VVP), AEKO-IPO a EZ-IS/OS platí podmínka, e DPB
s kulturou S musí být spárován s Registrem sad ÚKZÚZ na principu výmry 1:1, tzn., e výmra DPB
a souet výmr pstebních ploch z Registru sad se musí rovnat, jinak se u DPB zobrazí tvrdá chyba
a zmnu nepjde odeslat. V takovém pípad je teba kontaktovat pracovníky ÚKZÚZ a zajistit píslušnou
opravu v Registru sad.
Do VCS Ovoce lze deklarovat jednotlivé pstební plochy mladší roku 1995, piem platí, e prmr
jedinc/ha za kadý deklarovaný druh (teše, jablo, …) musí být vtší nebo roven píslušnému limitu
(500 ks/ha jádroviny, 200 ks/ha peckoviny, 2000 ks/ha bobuloviny). Pomocí checkbox se vybírají
jednotlivé pstební plochy (viz Obrázek 14).
U AEKO-IPO se deklarovaná výmra stanovuje jako souet výmr pstebních ploch za vybrané skupiny
ovocných devin (jádroviny, peckoviny, bobuloviny) splující píslušný limit min. potu ks/ha (500 ks/ha
jádroviny, 200 ks/ha peckoviny, 2000 ks/ha bobuloviny). Skupinu devin lze z deklarace IPO odebrat
odtrením checkboxu v sekci „Hustota jedinc na ha“ (viz obrázek 16).
Pro deklaraci EZ-IS platí stejné podmínky jako u AEKO-IPO. Do deklarace se vybírají celé skupiny ovocných
devin, jednotlivou skupinu devin lze z EZ-IS vyadit odtrením checboxu v sekci „Hustota jedinc na ha“.
27/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Do EZ-OS lze deklarovat DPB s libovolným druhem ovoce, DPB jako celek musí splovat limit 1000 ke
nebo 100 strom. Uivatel vybírá do deklarace celé skupiny ovocných devin pomocí výbru jednotlivých
skupin (stromy/kee).
Pro deklaraci EZ-KS platí, e se nepáruje na ÚKZÚZ v registru sad, ale DPB musí mít kulturu J (jiná trvalá
kultura) a musí na nm být vymezen EVP typu krajinotvorný sad.
Obrázek 16: Detail DPB s kulturou S – deklarace AEKO-IPO
Souet výmr z registru sad za zvolené ovocné druhy
Monost odebrání skupiny ovocných devin (u IPO a EZ-IS)
28/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
9.2 Greening – ekologicky zamené plochy (EFA)
9.2.1 Kontrola deklarace EFA
Uivatel, který v J deklaroval njaký titul EFA, má v detailu sady záloku „Kontrola deklarace EFA“ (první
záloka zleva, viz obrázek 17). Na této záloce jsou zobrazeny zmny DPB s njakou deklarací EFA. Zmny DPB
v rámci deklarace EFA se zobrazují rovn na záloce „Opatení s KO do 31.8“ (EFA UHOZ a EFA UHOM) a na
záloce „Opatení s KO do 31.10.“ (ostatní EFA tituly). Pipravovat zmny deklarace EFA lze také z uvedených
záloek, ale pidat nový titul EFA lze pouze ze záloky „Kontrola deklarace EFA“ postupem dle obrázku . 20.
Podmínky pro navýšení deklarace EFA:
do 31.5. lze pidávat nové EFA prvky nebo navyšovat výmru EFA bez omezení
od 1.6. se kontroluje, zda byl splnn 5% limit pro EFA plochy pi podání J – pokud ano, lze provést
zmnu deklarace EFA ve smyslu doplnní nového DPB nebo navýšení výmry EFA i po 1.6.
Výpoet % podílu EFA na orné pd je vztaen k výme orné pdy v LPIS ke dni podání J a jde o souet
kultur R, U a G, se zahrnutím výmr pípadných DPB s kulturou M, L nebo D, na kterých byl deklarován njaký
titul EFA.
V horní ásti záloky „Kontrola deklarace EFA“ je souhrnný pehled výmr deklarovaných titul EFA, kde si
uivatel me zkontrolovat plnní povinnosti vylenní EFA. Pod tímto pehledem jsou zobrazeny chyby
a upozornní týkající se deklarace EFA.
29/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Obrázek 17: Záloka „Deklarace EFA“
Záloka Kontrola deklarace EFA poskytuje informace o plnní po- vinnosti vylenní EFA ped a po zmnách v dané sad. Záloku má zobrazenu pouze uivatel, který deklaroval njaké EFA v J.
Pehled chyb a upozornní týkajících se titul EFA
Pehled primárních zmn DPB, na kterých je deklaro- ván njaký titul EFA.
Pehled výmr za jednotlivé deklarované tituly EFA v pvodním stavu (dle aktuál- ních dat J z IS SZIF) a v novém stavu (dle potvrzených zmn v aktuální sad) s pepotem na % podílu na výme orné pdy k datu podání J.
Tlaítka pro pidání deklarací EFA (postup ukazuje obrázek 20).
ádky zmn lze prokliknout do detailu zmny, který ukazuje Obrázek 7.
30/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
9.2.2 EFA Plodiny váící dusík (PP-PVN)
Postup pípravy zmny u EFA PVN je zcela stejný jako u jiného „plodinového“ opatení – po zaškrtnutí
opatení na potomkovi je teba v detailu DPB zadat vhodnou plodinu pro EFA PVN a následn pípadn
upravit deklarovanou výmru u jednotlivých plodin. Pokud je deklarovaná výmra menší ne výmra DPB, je
nezbytné deklarovanou plochu zakreslit.
Obrázek 18: Zmna/nová deklarace EFA PVN
Zákres je zde vyadován, protoe deklarovaná výmra je menší ne výmra DPB
31/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
9.2.3 EFA Meziplodiny (PP-MPL)
U EFA MPL lze (stejn jako u dalších EFA titul) zmnit deklarovanou výmru u DPB ji deklarovaného v J,
nebo lze do EFA MPL deklarovat zcela nový DPB. U EFA MPL lze zmnit také typ meziplodiny (viz Obrázek
19).
Zmna EFA MPL se zadává obdobn jako u jiných „neplodinových“ opatení, pouze v detailu nového DPB je
teba zadat výmru meziplodin do píslušného políka podle varianty meziplodiny:
- „letní“ (zaseta do 31.7., ponechána do 24.9.)
- „zimní“ (zaseta do 6.9., ponechána do 31.10.)
Lze zadat i kombinaci letních a zimních meziplodin, ale celková výmra musí být menší nebo rovna výme
DPB.
Pokud chcete DPB z deklarace EFA MPL stáhnout, v detailu zmny u potomka nezaškrtnete zatrítko u EFA
MPL, pouze zmnu zaadíte do J (viz Obrázek 9).
Obrázek 19: Zmna deklarace EFA MPL u DPB deklarovaného v J
U EFA MPL jsou provádny kontroly zmn v závislosti na datu platnosti sady a variant meziplodiny takto:
Navýšení výmry „zimní“ meziplodiny lze provádt pouze do zaátku kontrolního období pro zimní me- ziplodinu, tj. nejpozdji dne 5.9.
Zmnu typu meziplodiny „letní“ <-> „zimní“ nebo navýšení výmry „letní“ meziplodiny lze provádt pouze do zaátku kontrolního období pro letní meziplodinu, tj. nejpozdji dne 30.7.
Následující obrázek ukazuje postup pidání nového DPB do deklarace EFA MPL. Pidání nového DPB do dalších titul EFA se provádí obdobným postupem pomocí píslušných tlaítek.
V rámci pedtiskové aplikace LPIS je navyšování umonno pouze u titul EFA, a to za podmínek uvedených v úvodu kap. 9.2.
Pi zmnách typu meziplodiny (zde pvodn „zimní“, nov „letní“) se kontroluje pípust- nost zmny v závislosti na datu platnosti sady (viz vysvtlení pod obrázkem).
32/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Obrázek 20: Postup pidání nového DPB do deklarace EFA MPL (u dalších EFA prvk)
U deklarace EFA MPL lze zadat (nepovinn) dvod provedení zmny do textového pole „Zdvodnní“. Tento
dvod se následn naítá do ádosti o zmnu J.
Po výbru nového DPB a stisku tlaítka „Pidat“ se do pehledu zmn pidá tento DPB jako zmna 0:1. Následn je teba tuto zmnu prokliknout do detailu, u deklarované výmry kliknout na tutiku a zadat výmru letní/zimní meziplodiny.
33/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Obrázek 21: Zadání dvodu v detailu zmny EFA MPL
9.2.4 EFA Úhor (PP-UHOZ)
U EFA Úhor se po zaškrtnutí opatení na potomkovi provede kontrola, zda je nový DPB zpsobilý pro opatení
EFA Úhor, piem tuto zpsobilost má i DPB s kulturou R, pokud ke zmn kultury U -> R došlo v LPIS
s úinností po 15.7. daného roku. Je-li potomek pro EFA Úhor zpsobilý, automaticky se u nj nastaví plodina
„Úhor“. V opaném pípad se plodina „Úhor“ na potomkovi nenastaví a DPB nelze do EFA Úhor deklarovat.
Obrázek 22: Zmna deklarace EFA Úhor
9.2.5 EFA Ochranný pás
K deklaraci EFA Ochranný pás je vdy nutné pipojit zákres (píp. více dílích zákres) plochy oseté plodinou
pro ochranný pás. Samotnou plodinu není teba kvli deklaraci EFA OCHP zadávat. Plodinu je však teba
Deklarace zmny R -> U v pípad, e ke zmn došlo s úinností po 15.7.
Deklarace zmny R -> U v pípad, e ke zmn došlo s úinností do 15.7.
34/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
zadat, pokud chcete souasn deklarovat zmnu diverzifikace plodin (v tom pípad nejprve vyberte na
potomkovi opatení DP).
Zákres ochranného pásu lze nejlépe vytvoit nástrojem „Vytvoení pásma podél hranice“ ( ), ale mete
jej zakreslit pomocí libovolného nástroje. Zákres se musí dotýkat hranice DPB (pípadn hranice
pedtiskového zákresu biopásu) alespo jedním bodem.
Jakmile zakreslíte plodinu pro ochranný pás, pipojte zákres k deklaraci EFA ochranný pás v detailu DPB
a zmnu ulote. Ze zákresu uivatele se automaticky vytvoí zákres zpsobilé plochy ochranného pásu jako
prnik zákresu plodiny uivatele a pásu o šíce 20 m od hranice DPB.
Obrázek 23: Zákres ochranného pásu a automaticky vygenerovaný zákres pro EFA ochranný pás
Automaticky vytvoený zákres
zákresu uivatele (prnik zákresu
hranice DPB)
35/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Obrázek 24: Zakreslení plochy plodiny pro ochranný pás a pipojení zákresu k deklaraci EFA OCHP
9.3 VCS Zelenina (PP-Z1-VVP a PP-Z2-VP)
U opatení VCS Zelenina je vyadováno zadání plodin a u jednotlivých plodin musí být vyplnno datum
výsadby nebo datum výsevu.
Zákres zvýraznný rovou
šrafou = zákres zpsobilé
36/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
9.4 AEKO Integrovaná produkce zeleniny (AEKO-IPZ)
U AEKO-IPZ se plodiny nezadávají. Deklarovat lze pouze celou výmru nového DPB – adatel nesmí deklarovat
niší výmru ne je výmra DPB.
Obrázek 26: Zmna deklarace AEKO-IPZ
9.5 EZ
Postup u opatení EZ je stejný jako u jiných opatení. Pouze u titulu RJ (Pstování jahodníku) je teba zadat
plodinu („Jahodník“). U ostatních titul opatení EZ není teba plodiny zadávat.
V pípad IPZ nelze deklarovat menší výmru, ne je výmra DPB a tato výmra se pednastaví po zaškrtnutí opatení IPZ na potomkovi – v pípad AEKO IPZ tedy není nutné detail DPB vbec otvírat.
Sekce plodin je v detailu DPB s kulturou R vdy zobrazena – plodiny mohou být u DPB zadané kvli jinému opatení, ale k deklaraci IPZ nejsou plodiny vyadovány.
37/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Obrázek 27: Zmna deklarace EZ/PO-RJ
U titul ROP a RZB lze v detailu DPB zadat výmru zlepšujících netrních plodin (ZNP) v rozlišení na letní a zimní variantu. Pokud u pvodního DPB byl deklarován údaj ZNP, tento údaj musí být deklarován i u nového DPB. Také není moné mnit letní variantu za zimní a obrácen.
Obrázek 28: Zmna deklarace EZ-ROP – zadání zlepšujících netrních plodin
38/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
9.6 AEKO Ošetování travních porost (AEKO-OTP)
V deklaraci zmn u AEKO-OTP me být vyadován doplkový údaj „Neposeené plochy“ – informace
Ano/Ne, zda na DPB budou umístny neposeené plochy. Tento údaj se zadává u titul ZAKL, MVLH, MVLN,
HSLH, HSLN a je povinný, pokud byl u pedka uvedený.
Pole „Neposeené plochy“ se po zaškrtnutí opatení u potomka (v pípad zmny 1:1 nebo 1:N) pedvyplní
hodnotou, která byla uvedená u DPB v ádosti. Údaj neposeené plochy nelze mnit, tzn. pokud u pvodního
DPB byl deklarovaný údaj o neposeené ploše/pastv, musí být uveden i u nového DPB.
Obrázek 29: Zmna deklarace AEKO-ZAKL
Pokud se zmna v rámci AEKO-OTP týká DPB, který se nachází z více jak 50 % své výmry ve zvlášt
chránném území, je teba u nového DPB zkontrolovat vymezení ve vrstv ENVIRO. V pípad kolizního i
nevymezeného ENVIRO se u DPB zobrazí tvrdá chyba a zmnu nepjde odeslat. Pokud je teba upravit
ENVIRO vymezení, je nezbytné kontaktovat pracovníky píslušného orgánu ochrany pírody. Jestlie je
vymezení správné, je nutné upravit hranice DPB.
39/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Seznam zkratek
AEKO Agroenvironmentáln-klimatická opatení (opatení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020)
ANC Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s pírodními i jinými zvláštními omezeními
CC Cross Compliance
DP Diverzifikace plodin
EFA/EFAS Ecological Focus Area – plocha/plochy vyhrazené v ekologickém zájmu
EKO Ekologický zemdlec
EU Evropská unie
EZ Ekologické zemdlství
IPJ Podopatení integrovaná produkce jahodníku (souást AEKO)
IPO Integrovaná produkce ovoce (souást AEKO)
IPZ Podopatení integrovaná produkce zeleniny (souást AEKO)
IPZJ Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
IS SZIF Informaní systém Státního zemdlského intervenního fondu
KO Kontrolní období
KP Krajinný prvek
Kultura B Rybník
Kultura C Chmelnice
Kultura G Travní porost (na orné pd)
Kultura J Jiná trvalá kultura
Kultura K Školka
Kultura S Ovocný sad
Kultura U Úhor
Kultura V Vinice
MEZ Mez
MPL Meziplodiny
NATURA Oblasti vymezené v souladu se smrnicemi 92/43/EHS a 2009/147/ES (smrnice o sta- novištích a o ochran voln ijících pták)
NV AEKO Naízení vlády . 75/2015 Sb., o podmínkách provádní agroenvironmentáln-klimatic- kých opatení, v platném znní
NV EZ Naízení vlády . 76/2015 Sb., o podmínkách provádní opatení ekologické zemdlství, v platném znní
NV PP Naízení vlády . 50/2015 Sb., o stanovení nkterých podmínek poskytování pímých pla- teb zemdlcm, v platném znní
40/40 Píruka k aplikaci LPIS Pedtisky – Zmnové ádosti J
Zkratka Význam zkratky
O2 Ovocné druhy s vysokou pracností
OOP Orgán ochrany pírody
PP Pímé platby
PI Píkop
PVN Plochy s plodinami, které váou dusík
PVP Pechodná vnitrostátní podpora
PZ Poadavek na zmnu
ROP Pstování ostatních plodin (souást opatení EZ)
RRD Rychle rostoucí deviny
RTS Pstování trav na semeno (souást opatení EZ)
RZB Pstování zeleniny nebo speciálních bylin na orné pd (souást opatení EZ)
SD Skupina devin
SO Solitérní devina
TE Terasa
VDJ Velká dobytí jednotka (1 VDJ = 500 kg)
VP Vysoká pracnost
Z2 Zeleninové druhy s vysokou pracností
ZDBS Zatravování orné pdy druhov bohatou smsí (souást AEKO)
ZCHÚ Zvlášt chránná území
ZNP Zlepšující netrní plodiny