Click here to load reader

PEDOMAN UMUM EJAAN JAWI BAHASA JAWI.pdf · PDF filePEDOMAN UMUM EJAAN JAWI BAHASA MELAYU 1. Latar Belakang 1.1 Sistem tulisan dan ejaan Jawi yang digunakan sekarang ialah sistem yang

 • View
  350

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of PEDOMAN UMUM EJAAN JAWI BAHASA JAWI.pdf · PDF filePEDOMAN UMUM EJAAN JAWI BAHASA MELAYU...

 • PEDOMAN UMUM EJAAN JAWI BAHASA MELAYU

  1. Latar Belakang

  1.1 Sistem tulisan dan ejaan Jawi yang digunakan sekarang ialah sistem yang termuat

  dalam buku Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan yang diterbitkan secara rasmi

  oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1986 (edisi kedua, 1987; edisi ketiga, 1993).

  Sistem ini merupakan sistem ejaan Jawi terkini yang disempurnakan atau dimantapkan

  daripada Kaedah Ejaan Jawi yang digunakan sebelumnya yang berasaskan Kaedah Ejaan

  Jawi Zaba (sebagaimana yang terdapat dalam buku Daftar Ejaan Melayu Jawi-Rumi,

  1949). Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (1986) dihasilkan daripada rumusan

  Konvensyen Tulisan Jawi Peringkat Kebangsaan yang diadakan pada tahun 1984. Hasil

  Konvensyen tahun 1984 itu telah diselaraskan dan diperkemas dengan maklumat yang

  diperoleh daripada Konvensyen Tulisan Jawi anjuran Pusat Islam, Jabatan Perdana

  Menteri, pada tahun 1991, dan Seminar Tulisan Jawi Peringkat Kebangsaan pada tahun

  1993. Semua maklumat tersebut disemak dan disahkan oleh Jawatankuasa Teknikal

  Ejaan Jawi Pusat Islam dan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1993-1994.

  1.2 Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu yang termuat dalam buku ini

  merupakan maklumat terkini tentang sistem ejaan Jawi yang disusun berdasarkan

  dokumen-dokumen pedoman ejaan Jawi yang telah diterbitkan oleh DBP, dan maklumat-

  maklumat pedoman ejaan Jawi yang diselaraskan selepas itu, khususnya daripada

  terbitan-terbitan yang berikut:

  (i) Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan

  Pertama Edisi Ketiga, 1993.

  (ii) Daftar Ejaan Rumi-Jawi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan Kedua, 1989.

  2. Tulisan, Abjad dan Huruf

  2.1 Tulisan Jawi ditulis (dan dibaca) dari kanan ke kiri (seperti sistem tulisan bahasa

  Arab). Sistem tulisan ini tidak mempunyai huruf besar atau huruf kecil seperti tulisan

  Rumi, tetapi perubahan bentuk huruf akan berlaku bagi beberapa huruf tertentu apabila

  dirangkaikan dengan huruf yang lain dalam penulisan sesuatu perkataan.

  2.2 Abjad Jawi bahasa Melayu sekarang mengandungi 37 huruf bentuk tunggal

  yang tersusun seperti yang berikut:

 • 2

  Huruf Jawi Nama Padanan Rumi

  alif a

  ba

  b

  ta

  t

  ta marbutah

  t/h

  sa [tha]

  s, (th)

  jim

  j

  6 ca

  c

  ha [h a]

  h, (h )

  kha [khO]

  kh

  dal

  d

  zal [dhal]

  z, (dh)

  ra [rO]

  r

  zai

  z

  sin

  s

  syin

  sy, (sh)

  sad [s Od]

  s, (s )

  dad [d Od]

  d, (d )

  b ta [tO]

  t, (t )

  e za [zO]

  z, (z)

  ain [ain] awal: a, i, u

  akhir: k, ()

  ghain

  gh

  2 nga

  ng

 • 3

  Huruf Jawi Nama Padanan Rumi

  fa

  f

  ? pa

  p

  qaf

  k, q, (q)

  kaf

  k

  ga

  g

  lam

  l

  mim

  m

  nun

  n

  wau

  w, u, o

  va

  v

  ha

  h

  hamzah

  awal: gugur

  akhir: k, ()

  1 ya

  y, i, e taling

  ye [ye]

  e pepet akhir

  : nya

  ny

  Catatan 1: Huruf di dalam tanda kurung ialah padanan untuk transliterasi huruf

  Arab kepada huruf Rumi dan padanan untuk mengeja istilah khusus daripada bahasa

  Arab.

  Catatan 2: Huruf (ta marbutah) disepadankan dengan huruf Rumi h dan t; dan t bagi padanan transliterasi.

 • 4

  3. Bentuk Huruf dan Cara Penulisannya

  3.1 Bentuk huruf dalam tulisan Jawi bergantung kepada jenisnya dan kedudukannya

  apabila ditulis secara tunggal, di pangkal kata, di tengah kata atau di akhir kata.

  Tunggal Akhir Kata Tengah Kata Pangkal Kata

  D C

  G F

  E

  I H

  K J

  6 8 7 9

  M L

  O N

  P P

  Q Q

  R R

  S S

  U T

  W V

  Y X

  a Z

  b c c b

  e f f

 • 5

  Tunggal Akhir Kata Tengah Kata Pangkal Kata

  2 5 4 2

  i h

  ? @ ~

  k j

  l

  o n

  q p

  s r

  u u

  | |

  t

  1 0 v

  : ; > < 3.2 Untuk mengeja perkataan, 37 huruf Jawi digolongkan ke dalam tiga kelompok

  yang berikut, berdasarkan bentuknya sama ada boleh dirangkaikan atau tidak dengan

  huruf yang ada di depannya atau di belakangnya.

  (i)

  Kelompok A:

  (ii)

  Kelompok B: 6

  : 1 ? 2

  (iii)

  Kelompok C:

 • 6

  3.3 Apabila sesuatu perkataan yang terbina itu menggunakan huruf-huruf dalam

  Kumpulan A sahaja, huruf-huruf tersebut tidak berubah bentuknya kerana tidak dapat

  dirangkaikan antara satu dengan yang lain. Contohnya:

  Ejaan Jawi Padanan Rumi

  ada

  dara

  deru

  reda

  duda

  rawa

  3.4 Apabila mengeja perkataan, huruf-huruf dalam kelompok A tidak boleh

  dirangkaikan dengan mana-mana huruf dalam Kumpulan B atau Kumpulan C yang ada

  selepasnya, tetapi dirangkaikan dengan mana-mana huruf dalam Kumpulan B yang ada

  sebelumnya. Contohnya:

  Huruf Jawi Ejaan Jawi Padanan Rumi

  diam

  En

  muamalat

  2P

  pedang

  Qv

  beza

  tvR

  bersih

  Sv

  mizan

  qu

  sulam

  iv|u

  subversif

  ~v

  lipase

 • 7

  3.5 Apabila sesuatu perkataan yang terbina itu menggunakan huruf-huruf dalam

  Kumpulan B sahaja, huruf-huruf tersebut berubah bentuknya kerana dirangkaikan antara

  satu dengan yang lain. Contohnya:

  Ejaan Jawi Padanan Rumi

  5vCp

  sembahyang

  sv~pv

  pimpin

  ov~p

  tampil

  s4Cp

  jambangan

  srvlTvp

  kemiskinan

  5vnv~p

  tempeleng

  3.6 Apabila mengeja perkataan, huruf-huruf dalam kelompok B berubah

  bentuknya kerana dirangkaikan dengan mana-mana huruf dalam Kumpulan A yang ada

  selepasnya, tetapi tidak boleh dirangkaikan dengan mana-mana huruf dalam Kumpulan A

  yang ada sebelumnya. Contohnya:

  Ejaan Jawi Padanan Rumi

  R

  debar

  2Pr

  rendang

  Uu

  kupas

  u

  kaku

  zakat

  0C

  sebati

  R

  tertawa

 • 8

  3.7 Huruf hamzah boleh hadir di awal perkataan (biasanya pada nama khas bukan

  Melayu) dan ditulis di tengah garisan tanpa rumah tetapi didekatkan dengan huruf yang

  hadir selepasnya. Contohnya:

  Ejaan Jawi Padanan Rumi

  2

  Ng

  2

  Ong

  3.8 Huruf hamzah yang berada di tengah perkataan ditulis di sebelah atas rumah

  yang disediakan sebagai penyambung antara huruf-huruf yang ada sebelumnya dengan

  yang selepasnya. Contohnya:

  Ejaan Jawi Padanan Rumi

  tnBT

  masalah

  Elz

  malaikat

  5B9

  Chng

  3.9 Huruf hamzah ditulis sebagai pemisah antara dua huruf vokal, iaitu ai, au dan

  ui, di tengah kata yang berpola KVVK. Contohnya:

  Ejaan Jawi Padanan Rumi

  U

  pais

  D

  aib

  aur

  paus

  tu

  buih

  5R

  keruing

 • 9

  3.10 Huruf hamzah ditulis tanpa rumah di tengah garisan apabila diapit oleh

  huruf alif dengan huruf ya (diftong [ai] ) atau huruf alif dengan huruf wau (diftong [au] )

  atau huruf alif-wau dengan huruf ya (diftong [oi]) yang mewujudkan diftong sebagai satu

  suku kata. Contohnya:

  Ejaan Jawi Padanan Rumi

  5vT

  aising

  Rn

  aileron

  G

  audit

  vu

  automatik

  3.11 Kata atau istilah serapan daripada bahasa Arab yang mengandungi huruf

  hamzah ditulis seperti kedudukannya dalam bahasa sumber. Contohnya:

  Ejaan Jawi Padanan Rumi

  u

  wuduk

  z

  imlak

  h

  ikhfak

  vC

  anbia

  u

  makmum

  3.12 Huruf hamzah digunakan sebagai pengganti huruf alif yang kedua apabila

  terdapat urutan bunyi vokal [a] dengan vokal yang lain di tengah kata terutamanya kata

  terbitan dan kata majmuk. Contohnya:

  Ejaan Jawi Padanan Rumi

  vF

  setiausaha

  G

  iaitu

  tatausaha

  0

  karaoke

  GvRu

  supraorbit

  Pr7r

  pancaindera

 • 10

  3.13 Huruf hamzah digunakan sebagai pengganti huruf alif awal kata dasar,

  khususnya kata dasar yang bermula dengan vokal selain [a], apabila menerima awalan

  serapan. Contohnya:

  Ejaan Jawi Padanan Rumi

  uR

  prausul

  07T

  pascauji

  uFPvBu

  subeditor

  0rRu

  superordinasi

  GvRu

  supraorbit

  PvTuBR

  trioksid

  u3RF

  ultraungu

  Pengejaannya adalah seperti berikut:

  Kata Padanan Jawi Asal Ejaan Sebenar

  pra + usul u + R uR

  pasca + uji 0 + 7T 07T

  sub + editor uFP + u uFPvBu

  super + ordinasi 0r + Ru 0rRu

  supra + orbit Gv + Ru GvRu

  tri + oksid PvT + 1R PvTuBR

  ultra + ungu u3 + RF u3RF

 • 11

  Catatan: Huruf alif kata dasar yang bermula dengan vokal [a] apabila menerima

  awalan yang tersebut adalah dikekalkan, tidak diganti dengan huruf hamzah. Contohnya:

  Ejaan Jawi Padanan

Search related