of 41 /41

Pedoman k3 Pkm

Embed Size (px)

Text of Pedoman k3 Pkm

I.PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Tuuan !. Sasaran D. Ruang Lingku" E. Lan#asan Hukum F. Pengertian
II.PEN$ENALAN P%TENSI BAHA&A DI PUSKES'AS DAN 'ASALAH &AN$
DITI'BULKANN&A
A. Ta)a" Peren,anaan B. Ta)a" Pelaksanaan !. Ta)a" Penga-asan "emantauan #an e/aluasi
I0.STANDAR PRE!AUSTI%N DI PUSKES'AS
A. !u,i tangan guna men,ega) infeksi silang B. Pemakaian sarung tangan #an alat "elin#ung #iri !. Pengel(laan arum #an alat untuk men,ega) "erlukaan D. Penatalaksanaan "eralatan E. Pengel(laan limba) #an sanitasi "uskesmas F. Penatalaksanaan tertusuk arum bekas1ben#a taam
0.INDIKAT%R KEBERHASILAN KESELA'ATAN DAN KESEHATAN KER+A DI
PUSKES'AS
0I.PENUTUP
SP% "engel(laan limba) "a#at #i Puskesmas
 
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Deklarasi Alma Alta Ta)un 3456 mengakui akan "entingn*a "etugas
kese)atan untuk memeli)ara kese)atan #i lenkungan keran*a."etugas
"uskesmas #i keban*akan negara berkembang ti#ak terlati) #alam )al
"en,ega)an #an "engen#alian se#er)ana ter)a#a" berbagai masala)
kese)atan kera. 'engingat "(tensi ba)a*a *ang tinggi bagi "etugas "uskemas maka
Pe#(man Kese)atan #an keselamatan kera ini #a"at #ia#ikan a,uan
ter)a#a" "erlin#ungan kese)atan "etugas kese)atan . Sala) satu teknik "engel(laan resik( "enularan "en*akit #i "uskesmas a#ala)
#engan "enera"an stan#ar "re,auti(n. B. Tuuan
 Tuuan Umum 7'en,i"takan lingkungan kera *ang aman se)at #an "r(#uktif 
untuk "etugas "uskesmas"asien "engunung1"engantar "asienmas*arakat
#an lingkungan sekitar "asien. K)usus
a. Terbentukn*a kel(m"(k kera atau tim sebagai "enanggung a-ab
kegiatan keselamatan #an kese)atan kera #i Puskesmas. b. Teri#enti8kasin*a "(tensi ba)a*a1resik( #an ,ara "engen#aliann*a. ,. Tersusunn*a ren,ana kera keselamatan #an kese)atan kera #i
Puskesmas. #. Terlaksana*a kegiatan keselamatan #an kese)atan kera #i Puskesmas. e. Terlaksanan*a m(nit(ring #an e/aluasi kegiatan keselamatan #an
kese)atan kera #i Puskesmas.
!. Sasaran Sasaran "e#(man ini a#ala) "etugas "uskesmas #an "engguna asa
"uskesmas. D. Ruang Lingku"
3. Pengenalan "(tensi ba)a*a #i "uskesmas #an masala) kese)atan *ang
#itimbulkann*a. f. Pelaksanaan keselamatan #an kese)atan kera #i Puskesmas. 9. Stan#ar# Pre,auti(n #i Puskesmas 2. In#ikat(r keber)asilan
E. Lan#asan Hukum 3. UU n( 2: Ta)un 9;;4 tentang Kese)atan 9. UU n( 32 Ta)un 9;;2 tentang ketenaga keraan 2. UU n( 92 Ta)un 3445 tentang "engel(laan lingkungan )i#u" <. UU n( n( 2: Ta)un 9;3< tentang tenaga kese)atan =. Peraturan Pemerinta) n( 36 Ta)un 3444 tentang Pengel(laan limba)
berba)a*a :. Permenkes n( 5= Ta)un 9;3< tentang Pusat Kese)atan 'as*arakat
F. Pengertian 3. Ba)a*a a#ala) suatu "(tensi *ang #a"at menimbulkan kerugian
gangguan kese)atan,i#erakerusakan "r("erti #an lingkungan atau
kerugian #alam "r(#uksi.
 
9. Kese)atan kera a#ala) suatu la*anan untuk "eningkatan #an
"emeli)araan #eraat kese)atan >8sikmental #an s(sial ? *ang
[email protected]*a bagi "ekera #i semua
 abatan"en,ega)an"en*im"angan kese)atan *ang #isebabkan (le)
k(n#isi "ekeraan #ari resik( akibat fakt(r *ang merugikan
kese)atan"enem"atan #an "emeli)araan "ekeraan #alam suatu
lingkungan kera *ang a#a"tasi antara "ekeraan #an manusia #engan
 abatann*a 2. Ke,elakaan kera a#ala) suatu kea#ian atau "eristi-a #engan unsur
unsur ti#ak ter#uga #an ru#a "aksa ke,a,atan #an kematian
#isam"ing menimbulkan kerugian #an atau kerusakan "r("erti <. Kese)atan #an keselamatan kera a#ala) u"a*a memberikan aminan
kese)atankeselamatan #an "eningkatan #eraat kese)atan "ekera
#engan ,ara "en,ega)an ke,elakaan #an "en*akit akibat kera
"r(m(si kese)atan"eng(batan #an re)abilitasi. =. 'anaemen resik( a#ala) "r(ses "engen#alian resik( se,ara
berkelanutan mulai #ari i#enti8kasi "enilaian resik( "eneta"an
"r(gram "engen#alian"elaksanaan "r(gram "engen#alianm(nit(ring
#an e/aluasi resik(. :. Puskesmas a#ala) unit "elaksana teknis #inas kese)atan kabu"aten 5. Pen*akit akibat kera a#ala) setia""en*akit #iakibatkan (le) "ekeraan
atau lingkungan kera. 6. Penilaian resik( a#ala) "r(ses "erkiraan kemungkinan tera#in*a suatu
kea#ian *ang ti#ak #iinginkan #an besarn*a akibat #alam angka
-aktu tertentu 4. Resik( a#ala) kesem"atan untuk tera#in*a ,e#era kerugian #ari suatu
ba)a*aatau k(mbinasi #ari kemungkinan #an akibat. 3;.Resik( kese)atan a#ala) besarn*a kemungkinan *ang #imiliki (le)
suatu ba)an"r(ses atau k(n#isi untuk menimbulkan kesakitan
gangguan kese)atan#an "en*akit akibat kera *ang #i"engaru)i (le)
magnitu#e (f )aar# >k(nsentrasi #an #(sis?efek rating >tingkat
#am"akfatalit*/er*
seri(usseri(usm(#erate.l(-tri/ial?"r(babilitasfrek-ensi
"aanan#urasi "aanan. 33.Stan#ar ("erasi(nal "r(se#ur a#ala) "eneta"an stan#ar "elaksanaan
"ekeraan baik se,ara resmi mau"un ti#ak resmi (le) manaemen
tentang ta)a"an kegiatan *ang akan #ilaksanakan "ekeraan sebagai
a,uan #alam bekera. 39.Stan#ar "re,auti(n *aitu "engurangan tera#in*a "en*akit infeksi *ang
#isebabkan (le) "enularan k(ntak langsung ter)a#a" ba)an infeksius
 
PEN$ENALAN P%TENSI BAHA&A DI PUSKES'AS DAN 'ASALAH &AN$
DITI'BULKANN&A
A. P(tensi Ba)a*a Puskesmas sebagai tem"at kera mem"un*ai "(tensi ba)a*a
beragamter)a#a" kese)atanter#a"at #isemua tem"at baik #i#alam
mau"un #iluar ge#ung *ang #a"at timbul #ari lingkungan tem"at
kera"r(ses kera,ara keraalat #an ba)an kera *ang #a"at
menimbulkan "en*akit akibat kera. tuuan #ari "engenalan "(tensi ba)a*a #i "uskesmas #an masala) *ang
#itimbulkann*a a#ala) agar "etugas "uskesmas #a"at melakukan
"engen#alian resik( #engan benar se)ingga ter)in#ar #ari berbagai
masala) *ang #itimbulkan akibat "ekeraan.
3. P(tensi Ba)a*a Umum  &aitu "(tensi ba)a*a *ang sama ter#a"at #isemua ruangan al7
N
k ku,ing
# t(r,)
•air bersi)
 
me#is
a
me#is
a
me#is
a amur
ginal #ermatitis
me#is
a amur
U$D   • Fisik   • Ben#a taamalat
me#is
 
Ruang
Persalinan
me#is
a amur
Lab(rat(ri
um
me#isa"i
a amur
• kimia   • #esinfektan
 
asi
a amur
Ruang
k(nsultasi
keratersan#ung
a amur
• erg(n(mi   • "(sisi
a amur
 
a amur
me#is
eb(la amur
• erg(n(mi   • "(sisi
kera
li,in
 
Ruang
sterilisasi
• Kelela)anter"eleset
N( Kegiatan P(tensi Ba)a*a 'asala) kese)atan
 
trans"(rtasi
• Peralatan
trans"(rtasi
• Peralatan
an luka bakar
 
3. alat "elin#ung #iri meru"akan u"a*a "en,ega)an (le) "ekera #engan
menggunakan Alat Pelin#ung Diri.,(nt()n*a sarung tanganka,a
mataa"r(nmasker"enutu" ke"alase"atu b(at. 9. A#ministrasimengatur ,ara kera men,aku" "emili)an
"[email protected]%P"engaturan s)ift keraimunisasi 2. Reka*asa"engen#alian resik( melalui "eruba)an #esainsistem
/entilasi#an "r(ses *ang mengurangi sumber eks"(sure <. Penggantian "rinsi"n*a mengganti ba)a*a #engan ba)an lain *ang
mem"un*ai resik( lebi) ke,il ,(nt()n*a tambal amalgam #engan glass
i(n(mer =. 'eng)ilangkanmengganti alat atau ba)an *ang ber"(tensi ba)a*a
#engan *ang lebi) aman ,(nt()n*a mengganti tensi raksa #engan
#igital.
BABIII.
PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PUSKESMAS
A. Ta)a" Peren,anaan 3. S(sialisasi K2 #i "uskesmas 9. 'embuat k(mitmen #an kebiakan kese)atan #an keselamatan
kera #i Puskesmas .K(mitmen a#ala) kese"akatan seluru) "ega-ai
"uskesmas untuk menalankan K2 #i "uskesmas #ilakukan se,ara
tertulis #an #itan#atangani (le) seluru) "etugas. 2. Pembentukan tim K2#iteta"kan #engan surat ke"utusan ke"ala
"uskesmas <. Peren,anaan K2
a. 'a""ing "(tensi masala) #i "uskesmas b. 'embuat "eren,anaan >RPK? #an renstra #alam satu ta)un
#an lima ta)un
B. Ta)a" Pelaksanaan 3. 'en*usun S%Prambu"etunuk K2 9. Pembu#a*aan S%P K2 2. Pen*e#iaan sarana #an "rasarana K2 >APDAPAR/aksin #ll? <. Pela*anan kese)atan kera #an tangga" #arurat =. Pengel(laan alat >"en*e#iaan"emeli)araan #an [email protected]? :. Pengel(laan limba) 5. Peningkatan kemam"uan sumber #a*a >"elati)an "en,ega)an
infeksi,u,i tangan benar"ema#aman kebakaran#esinfeksi ? 6. Pengen#alian resik( #engan u"a*a
i. Pr(m(tif a. 'enginf(rmasikan "(tensi ba)a*a #item"at kera k"# seluru)
"etugas b. 'emasang leaetbr(sur bu#a*a kese)atan #an keselamatan
kera. ,. 'elaksanakan lati)an 8sikbimbingan r()anirekreasi
ii. Pre/entif  a. Penera"an "rinsi" "en,ega)an meli"uti ,u,i tangan "akai
sabunAPDmengganti alat berba)a*a"engaturan s)ift kera b. 0aksinasi )e"atitis ,. Penatalaksanaan limba) "uskesmas
N( +enis
"ekera "emeriksaan k)usus "a#a "etugas *ang ter"aan
ba)an berba)a*a se"erti "etugas labra#i(l(gi.
iii. Kuratif7 3. Penatalaksanaan ke,elakaan kera se"erti tertusuk arum 9. Penatalaksanaaan ke,elakaan akibat kera 2. 'elakukan "eng(batan "en*akit akibat kera <. 'elakukan ruukan kasus
i/. Re)abilitatif  Dituukan untuk men,ega) ke,a,atan #an kematian#an
rek(men#asi "enem"atan kembali "etugas "as,a ke,elakaan kera
!. Ta)a" Penga-asan "emantauan #an e/aluasi Penga-asan #ilakukan (le) tim K2 se,ara berkala sesuai a#-al
#alam ren,ana. Pemantauan #ilakukan ter)a#a" ke"atu)an SP%"en*e#iaan APD
"en*e#iaan kebutu)an sarana "rasarana "ela*anan kese)atan kera #an
tangga" #arurat "engel(laan alat "engel(laan limba) "eningkatan
kemam"uan sumber #a*a"en*e#iaan alat #ukungan K2"enilaian
resik(.#engan menggunakan instrumen. E/aluasi #ilakukan se,ara internal (le) tim k2 setia" ta)un bertuuan
untuk menilai "elaksanaan K2 #i Puskesmas )asiln*a #igunakan untuk
"eren,anaan ta)un berikutn*a
BAB IV.STANDAR PRECAUSTION DI PUSKESMAS
Stan#ar "re,auti(n a#ala) suatu u"a*a "en,ega)an ter)a#a" "enularan infeksi
)e"atitis B /irus >HB0?)e"atitis /irus ! >H0!? #an HI0 se,ara "arenteral melalui
membran muk(sa"ermukaan kulit *ang intak#engan mem"erlakukan semua
#ara)se,ret /aginaair mani,airan amni(n#an ,airan tubu) lainn*a ke,uali
fe,esurinkeringat#a)akingusair matamunta)an tan"a ,am"uran #ara) #ari
semua "asien sebagai sumber *ang "(tensial untuk menularkan infeksi tan"a
mem"er)atikan #iagn(sis mau"un resik( *ang a#a "a#a "asien ituta)a"an
ke-as"a#aan stan#ar a#ala)
3. !u,i tangan guna men,ega) infeksi silang 9. Pemakaian sarung tangan #an alat "elin#ung #iri 2. Pengel(laan arum #an alat untuk men,ega) "erlukaan <. Penatalaksanaan "eralatan =. Pengel(laan limba) #an sanitasi "uskesmas :. Penatalaksanaan tertusuk arum bekas1ben#a taam
A. !u,i tangan guna men,ega) infeksi silang 'en,u,i tangan #engan ,ara *ang benar.#engan menggesekkan tangan #an
menggunakan #eteren.  +enis ,u,i tangan
3. !u,i tangan rutin,u,i tangan #engan air mengalir 3;@3= menit #engan
sabun.+ika ti#ak ter#a"at air #an tangan ti#ak #alam kea#aan k(t(r
(le) #ara) atau (le) ba)an (rganik lainn*a #a"at menggunakan
gliserin #an alk()(l :;[email protected];G. 9. !u,i tangan ase"tik
!u,i tangan #engan sabun ase"tik selama 3 menit "a#a air mengalir
#an #ilakukan "a#a kegiatan n(n be#a) *ang memerlukan tin#akan
ase"tik.
 
2. !u,i tangan be#a) 'embersi)kan tangan kuku #an lengan #engan menggunakan sabun
antise"tik ><G ,)l(r)eai#ine atau #etergen *ang mengan#ung
"(/i#(n i(#in ;5= G selama [email protected]= menit >= menit untuk "en,u,ian
"ertama #an 2 menit untuk "en,u,ian berikutn*a?"(sisi tangan lebi)
tinggi #ari siku #an angan menutu" keran #engan tangan *ang tela) #i
,u,i.
In#ikasi ,u,i tangan untuk men,ega) infeksi silang a#ala)7
!u,i tangan sebelum tin#akan7
Saat akan mulai "ekeraan
Saat akan memeriksa "asien
tinggi >DTT?
Saat )en#ak "ulang keruma)
Setela) memeriksa "asien
Setela) membuka sarung tangan
Setela) bersin atau batuk
B. Pemakaian sarung tangan #an alat "elin#ung #iri Sarung tangan 7 Pr(se#ur tin#akan *ang memerlukan sarung tangan7
PR%SEDUR1TINDAKAN Perlu
'en(l(ng "ersalinan
'engambil ,(nt()
#ara)1"emasangan I0
#an alan nafas
 
'embersi)kan "er,ikan
 &a Ti#ak Ti#ak
Hal *ang )arus #i"er)atikan saat memakai sarung tangan 3. Dianurkan memakai sarug tangan untuk sekali "akai ke,uali sarung
tangan untuk membersi)kan tem"at kera. 9. +angan menggunakan sarung tangan b(,(r 2. Ti#ak #ianurkan "akai sarung tangan rangka" <. Sarung tangan *ang #i DTT angan #i"akai lebi #ari 2 kali.
Alat "elin#ung #iri se"erti ka,amatana"r(nmaskerse"atu bergantung "a#a
 enis "ekeraan atau tingkat "a"aran #engan #ara) #an ,airan tubu) lain saat
melakukan tin#akan.
!. Pengel(laan arum #an alat untuk men,ega) "erlukaan7  Tin#akan men,ega) ke,elakaan kera akibat arum #an alat taam untuk
mengurangi resik( ke,elakaan a#ala) 3. 'em"er)atikan se,ara ,ermat ketika menggunakan arum 9. 'eletakkan arum *ang su#a) #i "akai "a#a tem"at *ang ke#a" tusuk. 2. 'emastikan ba)-a setia" ruangan tin#akan memiliki safet* b( <. 'enggunakan sarung tangan tebal saat men,u,i "eralatan =. Tin#akan men*era)kan alat se,ara langsung antar "etugas >)an#s free
teknis?. :. Ti#ak membengk(kkan memata)kan atau menutu" kembali arum
bekas "akaiika ter"aksa menggunakan teknis satu tangan. 5. 'enggunakan f(r,e" atau "inset saat mengerakan a)itan.
D. Penatalaksanaan "eralatan Bertuuan untuk menamin "eralatan #alam k(n#isi steril.semua alatba)an
#an (bat *ang #imasukkan ke #alam aringan *ang steril )arus #alam
kea#aan steril. Pr(ses "enetalaksanaan "eralatan melalui < ta)a"7
3. Dek(ntaminasi7 'eru"akan "r(ses meren#am "eralatan "a#a larutan k)l(rin ;= G
selama 3; menit segera setela) melakukan tin#akan.Alat *ang
#i#ek(ntaminasi a#ala) "eralatan ("erasi1tin#akanarum atau sem"r(t
*ang akan #i"akai ulangsarung tangank(ntener tem"at "en*im"anan
"eralatan 9. Pen,u,ian 7
Neru"akan langka) "en,u,ian #an "en*ikatan "eralatan #engan sabun
#an #eteren sebelum #ilakukan sterilisasi atau DTT."r(ses "en,u,ian
 
#irek(men#asikan "a#a alat *ang berk(ntak langsung #engan #ara)
atau aringan ba-a) kulit.. Dilakukan #engan 7Ua" "anas bertekanan tinggi"anas keringatau
menggunakan ba)an kimia. DTT alternatif ika sterilisasi ti#ak #a"at #ilaksanakan .DTT ti#ak
membunu) semua kuman.DTT #ilakukan #engan
merebusmenggunakan ba)an kimiaatau menggunakan ua" "anas. <. Pen*im"anan7
Pen*im"anan alat *ang su#a) #isterilisasi.!ara men*im"an a#ala)7 a? Peralatan #ibungkus7
Peralatan #ibungkus bertuuan untuk teta" menamin sterilisasi
alat.umur sterilisasi alat sangat bergantung "a#a
"a,king)an#lingumla) "etugas *ang menangani
"a,kingkebersi)ankelembaban#an su)u "en*im"anan.
b? Peralatan ti#ak #ibungkus Peralatan )arus #igunakan setela) "r(ses sterilisasi.
E. Pengel(laan limba) #an sanitasi "uskesmas Kegia*tan kese)atan selain meng)asilkan limba) #(mestik uga limba) me#is
#an limba) berba)a*a 3.Sam"a) ruma) tangga
a. %rganik b. N(n (rganik
9.Sam"a) me#is
2.Limba) berba)a*a
F. Penatalaksanaan tertusuk arum bekas1ben#a taam
Kea#ian tertusukterluka akibat "ekeraan )arus #i#(kumentasikan >#i,atat
#an #ila"(rkan?
Langka)@langka) "entik kea#ian tertusuk
3. +angan "anik 9. Segera keluarkan #ara) #engan memiat bagian tertusuk #an men,u,i
#engan air mengalir atau umla) *ang ban*ak,u,i #engan sabun atau
anti se"tik 2. +ika #ara) mengenai kulit *ang utu) tan"a luka segera ,u,i #engan air
mengalir #an menggunakan sabun. <. +ika #ara) mengenai mulutlu#a)kan #an [email protected] bebera"a kali =. +ika #ara) mengenai mata ,u,i mata #engan mengalir atau garam
 
6. La"(r ke tim K2 #lam 9< am.
 Tim PIN1K2 akan melakukan tin#akan lanut7
3. 'enetukan status "asien sebagai sumber arum1alat taam bekas "akai
ter)a#a" status HI0HB0#an H0!. 9. Petugas *ang ter"a"ar #i"eriksa status HI0HB0#an H0!.ika ti#ak
#iketa)ui sumber "a"arann*a 2. Bila status "asien HI0HB0#an H0!. Ti#ak #alam masa inkubasi ti#ak
 
PUSKESMAS
 
INPUT
3 Kebiakan Ka PK'   A#an*a kebiakan teknis
SK Tim
9 K(mitmen   A#an*a k(mitmen tertulis *ang #itan#a
tangani (le) seluru) "etugas
< Dukungan sumber
#a*a
 Terse#iaan*a #ana K2
PR%SES
Ke"atu)an ma""ing #an "enilaian
 arum  +umla) kasus #i#uga akibat ke,elakaan
kera  +umla) kasus #i#uga "en*akit akibat kera
"a#a "etugas "uskesmas  +umla) kasus "en*akit akibat kera "a#a
"etugas "uskesmas  +umla) ke,elakaan kera "a#a "etugas
"uskesmas
KER+A DI PUSKES'AS
Ket SK D(k
9. Pembentukan tim K2
Ket SK D(k
ba)a*aPetunuk K2
9. Pembu#a*aan K2
2. Pen*e#iaan kebutu)an #an
sarana K2
<. Pela*anan Kese)atan Kera7
a. '!U b. Emergen,* "lan ,. 'a""ing ba)a*a #. Pen*ia"an sarana tangga"
#arurat
alat "uskesmas
a. Alat sterilisasi b. Alat me#is ,. Alat K2 #. Kalibrasi alat
:. Pengel(laan Limba)
a. Limba) "a#at b. Limba) ,air ,. Limba) gas #. Limba) me#is e. Limba) n(n me#is.
5. Peningkatan ka"asitas SD'
 
a. Pelati)an K2 eksternal b. Pelati)an K2 internal ,. S(sialisasi K2 #. S(sialisasi "en,ega)an
Infeksi
K2
4. '(nit(ring #an "emantauan K2
#i "uskesmas
>sesuai ma""ing?
 
k
<. SK Dinas Kese)atan
B. Ta)a" Pelaksanaan
 
2. I#enti8kasi ba)a*a "(tensial 7 a. Umum
b. k)usus
i. 'eng)ilangkan ba)a*a
ii. Subsitusi1mengganti iii. Reka*asa teknik i/. A#ministrasi7
3. !ara kera *ang aman 9. Bekera sesuai SP% 2. Pengaturan -aktu kera atau s)ift
kera <. Kebuakan 1aturan
b. Pengen#alian #alam as"ek kese)atan i. Pr(m(tif 
3. Pen*ulu)an ba)a*a "(tensial
#engan gangguan *ang timbul 9. Pen*ulu)an "enggunaan APD *ang
benar 2. Pemasangan leaet #an br(sur <. Pemenu)an gii =. Pen*usunan SP% "ela*anan :. PHBS Kera 5. Pelati)an K2 6. %la)raga 4. Rekreasi bersama 3;.K(nseling 33.'anaemen stress 39.Bimbingan r()ani
ii. Pre/entif  3. Penggunaan APD ber#asarkan
"(tensi ba)a*a 7 a. Sarung tangan b. 'asker ,. T("i #. Ka,amata e. A"r(n f. Se"atu b(t g. Dll..
9. Imunisasi a. He"atitis b. Dll..
2. Penatalaksanaan Limba) 7 a. Limba) #(mestik
 
b. Limba) ben#a taam ,. Limba) infeksius #. Limba) "at(l(gis e. Limba) farmasi f. Limba) kimia g. Limba) l(gam berat
<. Deteksi #ini melalui '!U a. Pemeriksaan "rakera b. Pemeriksaan berkala ,. Pemeriksaan k)usus
iii. Kuratif  3. Penatalaksanaan tertusuk arum
bekas1ben#a taam 9. Penatalaksanaan ke,elakaan kera 2. Penatalaksanaan ga-at #arurat <. Peng(batan "en*akit akibat kera =. Ruukan kasus :. Penatalaksana "aska "aanan.
i/. Re)abilitatif  3. E/aluasi tingkat ke,a,atan 9. Rek(men#asi "enem"atan kembali
sesuai kemam"uan.
Dilakukan (le) Ke"ala Puskesmas7
Dilakukan (le) Dinas Kese)atan
D. '(nit(ring #an E/aluasi
3.Pen,atatan #an "ela"(ran 7
 
[email protected]"eksi #an "enguian
E. Tinauan "enera"an 1"elaksaan K2
F. Pengembangan 1"eningkatan berkelanutan