Pedologija - hemijske osobine zemljista

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pedologija

Text of Pedologija - hemijske osobine zemljista

 • Hemijske osobine zemljita

 • U okviru hemijskih osobina e se govoriti: organske materije organski ostaci humus (sastav, oblik i uticaj na zemljite) koloidi i njihove osobine sorpcija hemijske reakcije i bufernost zemljita plodnost zemljita

 • Organske materije i produkti njihove transformacije ivi organizmi organski ostaci humusne materije - osnovni izvor org. ostataka su vie biljke

 • U sastav organskih ostataka ulaze sledee materije:Rastvorljive u vodi: eeri organske kiseline aminokiseline i rastvorljive bjelanevineRastvorljive u organskim rastvaraima: Masti voskovi smole i terpeni Celuloza i hemiceluloza Lignin i proteini

 • Procesi transformacije organskih ostataka:HUMIFIKACIJA - humusne materijeMINERALIZACIJA neorganska jedinjenja i mineralne soliHumifikacija ima 3 faze:1. Organski ostaci izloeni dejstvu atmosferilija i O22. Dejstvo zemljine faune3. Dejstvo mikroorganizama

 • HumusSastav humusa: nespecifine materije specifine, humusne materije

 • Nespecifine humusne materije obuhvataju: ugljeni hidrati azotna jedinjenja proteini i amino kiseline holin organske kiseline gliceridi smole lignin vitamini antibiotici (penicilin, teramicin) itd. Njihov udio varira (10-15% pa ak do 70%)Znaajne za genezu, plodnost, rast i razvie biljaka

 • Specifine humusne materije- sloena visokomolekularna jedinjenja obrazovana procesom humifikacije organskih ostataka biljaka i pedofauneObuhvataju 2 grupe jedinjenja: humusne kiseline humini

 • Humusne kiselinetamno obojene humusne ili huminske kiseline svijetlo obojene humusne ili fulvo kiseline- visokomolekularna azotna jedinjenjaPrema boji i rastvorljivosti dijele se na:

 • Huminske kiselineNajznaajnije grupe: karboksilne (COOH) i fenol hidroksilne (OH) - sa katjonima grade soli humate (stabilni strukturni agregati)Nerastvorljive u vodi, etil alkoholu i kiselinamaBoja tamno siva ili crnaC 58-62%O 30-40%H 4-5.5%N 3-5%Sloeni viebazni heteropolikondenzati (dimenzije koloidne estice)

 • Fulvo kiselineObrazuju se mikrobnom sintezom prostih organskih jedinjenjaLako se rastvaraju u vodi, alkoholu, razblaenim rastvorima jakih baza i mineralnim kiselinamaSa katjonima grade soli koje se zovu fulvatiPostoje 2 fulvo kiseline: - krenska (svetlo ute boje, dobro rastvorljiva u vodi) - apokrenska (uto smee boje, slabije rastvorljiva u vodi)

 • Humini zemljinog humusa- dio specifinih humusnih materija zemljita koji se ne rastvara u razblaenim rastvorima jakih baza Sadraj humina varira u zavisnosti od mehanikog sastava (20-40%)Kopnene vrste humusa (Miller, 1879): - sirovi - zreli - prelazni

 • Sirovi humus (Rohhumus)- nastaje u uslovima hladne i vlane klime- zemljita su kisele reakcije (pH 3.5-4.5), najee tip podzolaPredstavnici faune koji se javljaju su grinje a mikroflora acidofilne gljivePreovlauju fulvo kiseline

 • Zreli humus (Mullhumus)Nastaje u uslovima umjereno tople, semihumidne i semiaridne klime - zemljita su neutralne do umjereno kisele reakcije, tipa ernozemOd predstavnika faune ima: lumbricide, insekte, krtice, i dr. dok je mikroflora predstavljena bakterijamaBogat huminskim kiselinama i Ca humatima

 • Prelazni humus (Moderhumus)Prelazni oblik izmeu prethodna 2 tipa- nastaje u uslovima hladne i vlane planinske klimeRastresita, plitka zemljita prakaste strukture i promjenjive pH, tip crniceFauna: insekti, stonoge, pauk, flora: bakterije

 • Prema stepenu zasienosti baznim katjonima humus se dijeli na:kiseli neutralni - blagi prelazni - polublagi

 • Kiseli humusObuhvata: rohhumus, najvei dio moderhumusa, dio mullhumusa (kiseli mullhumus i kiseli treset)Zemljita siromana bazama, nepovoljno utie na uspijevanje gajenih biljaka

 • Neutralni humus - blagiDominiraju Ca-humati (90% katjona)Karbonatna i beskarbonatna zemljita, neutralne reakcije

 • Polublagi humusSlaba i srednja kisela reakcija (pH 5-6.5)Nastaje u uslovima slinim uslovima obrazovanja Mullhumusa

 • Prema otpornosti na razlaganje humus se dijeli na: trajni (Dauerhumus) hranjivi (Nahrhumus)Trajni humusSporo se razlae (lignin, butumeni, tavne materije, humini itd.)Povoljno utie na hem. i fizike osobine zemljitaUnoenje treseta i viegodinje trave

 • Hranjivi humus- organske i specifine humusne materije (svjei organski ostaci flore i faune, mikroflore i viih biljaka)Nakupljaju se na povrini zemljita ili Ah horizontuIzvor hranjivog humusa: zelenino ubrivo i zgoreli stajnjak

 • Sadraj humusa u zemljituSmanjuje se od povrine zemljita prema dubljim delovima profila0-20 cm sadraj humusa 0.1-0.5% pa do 50%

  Klasifikacija%org. materija u orninom slojuVeoma slabo humozna30

 • Uloga humusa u plodnosti zemljita- geneza zemljita- hemijsko raspadanje minerala- mineralizacija humusa- fizike osobine zemljita- hemijske osobine- bioloke osobine