100
ŠPEDICIJA - splošno

ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

ŠPEDICIJA - splošno

Page 2: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

VSEBINA

• Terminologija

• Definicije špedicije, špediterja, špediterske storitve

• Špedicija vs logistika

• KATERE naloge/posle opravlja (kratka obrazložitev)?

• Špediter VČERAJ-DANES-JUTRI

• KARAKTERISTIKE špediterskega posla

• ŠPEDICIJSKA pogodba

• DELITEV špedicije

Page 3: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

VSEBINA

• Terminologija• Definicije špedicije, špediterja, špediterske storitve• Špedicija vs logistika• KATERE naloge/posle opravlja (kratka obrazložitev)?• Špediter VČERAJ-DANES-JUTRI• KARAKTERISTIKE špediterskega posla• ŠPEDICIJSKA pogodba• DELITEV špedicije

Page 4: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

TERMINOLOGIJA

Latinsko: expedire

Nemško: spedition, spediteur,

Italijansko: spedizione, spedizioniere,

Francosko: expedition, expediteur, comissionnairede transport,

Angleško: freight forwarding, freight forwarder, forwarding agent

Hrvaško: otpremništvo, otpremnik,

Slovensko: odpravništvo,

Page 5: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

VSEBINA

• Terminologija• Definicije špedicije, špediterja, špediterske storitve• Špedicija vs logistika• KATERE naloge/posle opravlja (kratka obrazložitev)?• Špediter VČERAJ-DANES-JUTRI• KARAKTERISTIKE špediterskega posla• ŠPEDICIJSKA pogodba• DELITEV špedicije

Page 6: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

DEFINICIJA ŠPEDICIJE (Turina)

... je specializirana gospodarska dejavnost, ki

se ukvarja z organizacijo odprave blaga in

drugimi posli s tem v zvezi.

Špedicijo opravlja špediter, to je

gospodarstvenik, pravna ali fizična oseba, ki

se izključno in strokovno ukvarja z

organizacijo odprave blaga svojih komitentov

s pomočjo prevoznika in z drugimi posli s tem

v zvezi;

Page 7: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

S špedicijsko pogodbo se špediter zavezuje, da bo za izvedbo prevoza sklenil v imenu in na račun naročitelja oziroma v svojem imenu in na račun naročitelja prevozno pogodbo in/ali druge za to potrebne pogodbe ter opravil druge dogovorjene posle in dejanja, naročitelj pa se zavezuje, da bo

izpolnil vse pogoje, določene v veljavnih predpisih, pogodbi in teh pogojih za to, da bo izvršitev pogodbe mogoča ter da bo skladno z

določbami XII. poglavja teh pogojev in skladno z veljavnimi predpisi špediterju dal določeno plačilo

in mu povrnil stroške.

PRAVNA DEFINICIJA ŠPEDICIJE (SPPMŠ)

Page 8: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

... je storitvena gospodarska dejavnost, ki se

ukvarja z organiziranjem procesov premeščanja

blaga (logističnih procesov) v prostoru in času.

Pri tem organiziranje logističnega procesa pomeni

izbiranje in vključevanje potrebnih in ustreznih

logističnih dejavnosti (transport in spremljajoče

dejavnosti) ter njihovih izvajalcev v logistično

verigo in vzpostavljanje takšnih razmerij (pravnih,

tehničnih in finančnih) med njimi, ki zagotavljajo

uresničitev cilja premeščanja: to je premestitev

blaga od izvora do ponora na najvarnejši,

najhitrejši in najekonomičnejši način;

LOGISTIČNA DEFINICIJA ŠPEDICIJE (Jelenc)

Page 9: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si
Page 10: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

DEFINICIJA ŠPEDITERSKE STORITVE

Špediterske ali logistične storitve so katerekoli storitve, ki jihšpediter izvaja za naročitelja in so povezane z organizacijo inizvedbo prevoza (unimodalni, kombinirani ali multimodalniprevoz), skladiščenja, pakiranja, distribucijo tovora,manipulacijo tovora, kakor tudi pomožne in svetovalnestoritve pri zavarovanju tovora, priskrbi dokumentacije,plačevanju stroškov, storitve potrebne v carinskih,inšpekcijskih, davčnih in drugih postopkih ter popolnoorganizacijo dobave v celotni logistični verigi.

Page 11: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

http://www.slideshare.net/mohammadumarkhan88/mcdonalds-supply-chain

Page 12: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

http://odooarabia.org/

Page 13: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

http://marketingplanbook.files.wordpress.com/2010/02/scm-lcm.jpg

OSKRBOVALNA VERIGA vs. LOGISTIČNA VERIGA

Page 14: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

OSKRBOVALNA VERIGA

• Členi o.v. so: dobavitelj,

proizvajalec, distributer,

veletrgovec, trgovec, kupec.

• Storitve znotraj o.v. so:

nakup, prodaja, trženje ipd.

• Prihaja do prenosa

lastništva med členi o.v.

LOGISTIČNA VERIGA

• Členi l.v. so: skladišče

dobavitelja, skladišče

proizvajalca, skladišče

distributerja itd.

• Znotraj l.v. se izvajajo fizične

storitve kot so prevoz,

manipuliranje, skladiščenje,

kontrola, carinjenje ipd.

• Ni prenosa lastništva med

členi o.v.

Page 15: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si
Page 16: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Špediter je gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki v obsegu, določenem v pogodbi, za

naročitelja izvaja špedicijske storitve.

DEFINICIJA ŠPEDITER (SPPMŠ)

Page 17: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

ŠPEDITER – “arhitekt logistike” in ne le transporta

Page 18: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Oseba, ki špediterju bodisi sama bodisi preko pooblaščencev ali izpolnitvenih pomočnikov poda

naročilo oziroma se z njim pogaja za sklenitev špedicijske pogodbe.

DEFINICIJA NAROČNIK (SPPMŠ)

Page 19: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

V praksi se dogaja, da so proizvodna in/ali trgovska podjetja nezadostno usposobljena za opravljanje

logističnih storitev.

To povzroča velike težave, saj zaradi tega pride

lahko do:

- zamud pri dobavah,

- do nezadostnih zalog,

- do poškodb blaga,

- do uporabe neprimernih transportnih sredstev in s tem v zvezi do

- nerednosti in netočnosti dobav in podobno;

Navedenim težavam se je možno izogniti zvključitvijo kvalitetnega špediterja oz. logista.

Page 20: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Špediter s svojim znanjem in usposobljenostjo

lahko zagotavlja svojemu naročniku ne le

optimalno organizacijo premeščanja posameznih

pošiljk blaga, ampak lahko skrbi tudi za

organizacijo kontinuiranega toka materiala oz.

blaga od dobaviteljev v podjetje (nabavna

logistika) in iz podjetja (distribucijska logistika)

do kupcev.

Špediter postane s tem že organizator celotne

logistike za potrebe svojega naročnika

ter deluje s ciljem, da pri danih omejitvah glede

zanesljivosti, varnosti in hitrosti premeščanja

blaga, čimbolj zniža logistične stroške.

Page 21: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

VSEBINA

• Terminologija• Definicije špedicije, špediterja, špediterske storitve• Špedicija vs logistika• KATERE naloge/posle opravlja (kratka obrazložitev)?• Špediter VČERAJ-DANES-JUTRI• KARAKTERISTIKE špediterskega posla• ŠPEDICIJSKA pogodba• DELITEV špedicije

Page 22: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Laično gledano razlik med špedicijo in

logistiko ni…

Špedicija se ukvarja z organizacijo

logističnih dejavnosti, špeditersko

podjetje oz. špediter pa je specializirano

logistično podjetje, ki za potrebe nelogističnih

podjetij (zlasti za industrijska in

trgovska

podjetja) opravlja različne logistične

storitve;

Page 23: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

KAJ je logistika?

... skupek med seboj povezanih aktivnosti, ki

služijo za premikanje blaga od proizvajalcev surovin do končnih potrošnikov, znotraj in zunaj

podjetja.

Lahko rečemo tudi, da je logistika organizacija

in izvedba kompleksnih dejavnosti, ki so

potrebne, da je blago od dobavitelja, ekološko

primerno, varno, z minimalnimi stroški ter v

optimalnem času predano prejemniku.

Page 24: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

…pravno gledano so razlike velike!!!

ŠPEDICIJA

• Njen NAMEN je organizacija

prevoza.

• STATUS: Dela v imenu in na

račun naročitelja oziroma v

svojem imenu in na tuj račun

(odgovoren za skrbnost ne

pa za rezultat).

• ODGOVORNOST: krivdna.

• Manjši riziki.

LOGISTIKA

• Njen NAMEN je organizacija

posameznih logističnih

aktivnosti. Fokus ni le na

prevozu.

• STATUS: Dela v svojem

imenu za svoj račun

(odgovoren za rezultat).

• ODGOVORNOST:

objektivna (odgovornost ne

glede na krivdo) & krivdna

odgovornost.

• Večji riziki.

Page 25: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

OBJEKTIVNA

ODGOVORNOST

• Pri objektivni odgovornosti

subjekti odgovarjajo neglede

na njihovo krivdo.

• Za objektivno odgovornost

morajo biti izpolnjeni 4

pogoji: nedopustno škodljivo

dejstvo, škoda, vzročna

zveza med škodljivim

dejstvom in škodo ter

odškodninska odgovornost,

ki temelji na vzročnosti

(vzroku za škodo) in ne na

krivdi.

SUBJEKTIVNA

ODGOVORNOST (krivdna

odgovornost)

• Temelji na krivdi osebe.

• Oseba je odgovorna, če je

kriva za škodljivo ravnanje.

• Oblike krivde: naklep ali

namen, malomarnost, težka

ali huda malomarnost.

• Krivdna odgovornost se

domneva ali predpostavlja.

Oseba, ki je povzročila

krivdo je dolžna povrniti

škodo ali dokazati, da za

škodo ni kriva.

Page 26: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

OBJEKTIVNA

ODGOVORNOST

• Ker temelji odgovornost na

vzročnosti, so oprostilni

razlogi, ki jih subjekt

dokazuje samo: višja sila,

dejanja oškodovanca

samega in dejanja tretje

osebe.

• Višina odškodnine se

omejuje (npr. oškodovanec

ne dobi povrnjene celotne

škode).

SUBJEKTIVNA

ODGOVORNOST (krivdna

odgovornost)

• Višina krivde ni omejena pri

naklepu in hudi

malomarnosti.

Page 27: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

VSEBINA

• Terminologija• Definicije špedicije, špediterja, špediterske storitve• Špedicija vs logistika• KATERE naloge/posle opravlja (kratka obrazložitev)?• Špediter VČERAJ-DANES-JUTRI• KARAKTERISTIKE špediterskega posla• ŠPEDICIJSKA pogodba• DELITEV špedicije

Page 28: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si
Page 29: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

• organizacija transporta;

• organizacija skladiščenja blaga in manipulacij;

• organizacija zbirnega transporta;

• organizacija ekspresnega transporta;

• sklepanje transportnega zavarovanja (zavarovalno posredovanje);

• organizacija carinjenja blaga (carinsko posredovanje);

• plačevanje dejanskih stroškov in druge finančne storitve;

• druge storitve (pakiranje in označevanje blaga, sortiranje, komisioniranje, vodenje stanja zalog, kontrola in prevzem blaga itd.);

• svetovanje kupcu oz. prodajalcu;

VRSTE ŠPEDITERSKIH STORITEV (strnjeno)

Page 30: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

• svetovanje kupcu oz. prodajalcu;

VRSTE ŠPEDITERSKIH STORITEV (strnjeno)

Page 31: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

VSEBINA

• Terminologija• Definicije špedicije, špediterja, špediterske storitve• Špedicija vs logistika• KATERE naloge/posle opravlja (kratka obrazložitev)?• Špediter VČERAJ-DANES-JUTRI• KARAKTERISTIKE špediterskega posla• ŠPEDICIJSKA pogodba• DELITEV špedicije

Page 32: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

90ta

• Prednjači delež carinskega poslovanja.

• Manjši špediterji ponujajo le eno storitev, pretežno prevoze ali carinjenje.

• Večji, nudijo širši nabor špediterskih storitev,

po 90tih

• Vstop tujih večjih logistov.

• Manjši logisti se pridružujejo večjim domačim in mednarodnim logistom.

• Srednje veliki domači logisti širijo obseg svojih storitev.

IZZIVI

• Zahteve po boljši kakovosti logističnih storitev.

• Single sourcing.

• Večji logisti → celovita ponudba

• Manjši logisti→specialisti v tržnih nišah.

ŠPEDITERJI včeraj→danes→jutri

Page 33: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

90ta

• Prednjači delež carinskega poslovanja.

• Manjši špediterji ponujajo le eno storitev, pretežno prevoze ali carinjenje.

• Večji, nudijo širši nabor špediterskih storitev,

po 90tih

• Vstop tujih večjih logistov.

• Manjši logisti se pridružujejo večjim domačim in mednarodnim logistom.

• Srednje veliki domači logisti širijo obseg svojih storitev.

IZZIVI

• Zahteve po boljši kakovosti logističnih storitev.

• Single sourcing.

• Večji logisti → celovita ponudba

• Manjši logisti→specialisti v tržnih nišah.

ŠPEDITERJI včeraj→danes→jutri

Page 34: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Kljub širokemu obsegu storitev je še v 90-ih V preteklosti je bilo pri nekaterih, zlasti

manjših špediterskih podjetjih, težišče njihovega

poslovanja izključno na dejavnosti carinskega

posredovanja, ne pa na špediciji kot dejavnosti

organizacije transportnega procesa.

Page 35: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si
Page 36: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

90ta

• Prednjači delež carinskega poslovanja.

• Manjši špediterji ponujajo le eno storitev, pretežno prevoze ali carinjenje.

• Večji, nudijo širši nabor špediterskih storitev,

po 90tih

• Vstop tujih večjih logistov.

• Manjši logisti se pridružujejo večjim domačim in mednarodnim logistom.

• Srednje veliki domači logisti širijo obseg svojih storitev.

izzivi

• Zahteve po boljši kakovosti logističnih storitev.

• Single sourcing.

• Večji logisti → celovita ponudba

• Manjši logisti→specialisti v tržnih nišah.

ŠPEDITERJI včeraj→danes→jutri

Page 37: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

INTERTRANS d.d.

Page 38: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si
Page 39: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si
Page 40: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Nove aktivnosti slovenskih špediterjev po 90-ih:

• Organiziranje transporta od vrat to vrat.

• Organiziranje direktnih linij mednarodnega zbirnega transporta.

• Prevoz ekspresnih in paketnih pošiljk.

• Skladiščenje in distribucija.

• Prevzemanje celovitih logističnih projektov.

Page 41: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

90ta

• Prednjači delež carinskega poslovanja.

• Manjši špediterji ponujajo le eno storitev, pretežno prevoze ali carinjenje.

• Večji, nudijo širši nabor špediterskih storitev,

po 90tih

• Vstop tujih večjih logistov.

• Manjši logisti se pridružujejo večjim domačim in mednarodnim logistom.

• Srednje veliki domači logisti širijo obseg svojih storitev.

izzivi

• Zahteve po boljši kakovosti logističnih storitev.

• Single sourcing.

• Večji logisti → celovita ponudba

• Manjši logisti→specialisti v tržnih nišah.

ŠPEDITERJI včeraj→danes→jutri

Page 42: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

VSEBINA

• Terminologija• Definicije špedicije, špediterja, špediterske storitve• Špedicija vs logistika• KATERE naloge/posle opravlja (kratka obrazložitev)?• Špediter VČERAJ-DANES-JUTRI• KARAKTERISTIKE špediterskega posla (statusi

špediterja)• ŠPEDICIJSKA pogodba• DELITEV špedicije

Page 43: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

KARAKTERISTIKE ŠPEDITERSKEGA POSLA

ŠPEDITERNAROČNIK

(lastnik

tovora)

ŠPEDICIJSKA

POGODBA

S špedicijsko pogodbo se špediter zaveže, da bo za izvedboprevoza sklenil v imenu in na račun naročitelja oz. vsvojem imenu in na račun naročitelja prevozno pogodboali druge za to potrebne pogodbe ter opravil drugedogovorjene posle in dejanja.

Špediter odgovoren le za ustrezno skrbnost, ne pa za rezultat – krivdna odgovornost.

Page 44: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

KARAKTERISTIKE ŠPEDITERSKEGA POSLA

ŠPEDITERNAROČNIK

(lastnik

tovora)

ŠPEDICIJSKA

POGODBA

S špedicijsko pogodbo se špediter zaveže, da bo za izvedbo prevoza sklenil v imenu in na račun naročitelja oz. v svojem imenu in na račun naročitelja prevozno pogodbo ali druge za to potrebne pogodbe ter opravil druge dogovorjene posle in dejanja.

Špediter odgovoren le za ustrezno skrbnost, ne pa za rezultat.

V TUJEM IMENU=V prevozni

pogodbi nastopa kot stranka

naročnik.

ZA TUJ RAČUN=vse koristi in

obveznosti iz prevozne pogodbe

prenese špediter na svojega

naročnika.

STATUS

AGENTA

Page 45: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

KARAKTERISTIKE ŠPEDITERSKEGA POSLA

ŠPEDITERNAROČNIK

(lastnik

tovora)

ŠPEDICIJSKA

POGODBA

S špedicijsko pogodbo se špediter zaveže, da bo za izvedbo prevoza sklenil v imenu in na račun naročitelja oz. v svojem imenu in na račun naročitelja prevozno pogodbo ali druge za to potrebne pogodbe ter opravil druge dogovorjene posle in dejanja.

Špediter odgovoren le za ustrezno skrbnost, ne pa za rezultat - krivdna

V SVOJEM IMENU=V prevozni

pogodbi nastopa kot stranka

špediter.

ZA TUJ RAČUN=vse koristi in

obveznosti iz prevozne pogodbe

prenese špediter na svojega

naročnika.

STATUS

KOMISIONARJA

Page 46: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

KARAKTERISTIKE ŠPEDITERSKEGA POSLA

ŠPEDITERNAROČNIK

(lastnik

tovora)

ŠPEDICIJSKA

POGODBA

Špediter ni dolžan sklepati pogodb v svojem imenu in na svoj račun (sklepa jih samo v dveh primerih).

Špediter odgovarja za rezultat, pri nekaterih storitvahpa odgovarja tudi krivdno.

Page 47: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

KARAKTERISTIKE ŠPEDITERSKEGA POSLA

ŠPEDITERNAROČNIK

(lastnik

tovora)

ŠPEDICIJSKA

POGODBA

Špediter ni dolžan sklepati pogodb v svojem imenu in na svoj račun (razen pri špediciji s fiksnim plačilom).

Špediter odgovarja za izbiro prevoznika. Če ne izberedobrega prevoznika, ga lahko zadane tudi odškodninska odgovornost.

V SVOJEM IMENU=V prevozni

pogodbi nastopa kot stranka

špediter.

ZA SVOJ RAČUN=vse koristi in

obveznosti iz prevozne pogodbe

nosi špediter.

STATUS

SAMOSTOJNEGA

GOSPODARSTVENIKA

Page 48: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

KARAKTERISTIKE ŠPEDITERSKEGA POSLA

ŠPEDITER PREVOZNIK

PREVOZNA

POGODBA

Če špediter ORGANIZATOR tudi izvaja prevoz s svojimvoznim parkom, potem nastopa v dvojni vlogi in sicer,ŠPEDITER – organizator logističnega procesa in kotPREVOZNIK – izvajalec logističnega procesa.

Page 49: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

KARAKTERISTIKE ŠPEDITERSKEGA POSLA

ŠPEDITERSKLADIŠČNA

POGODBASKLADIŠČE

Page 50: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

ŠPEDITER V STATUSU KOMISIONARJA

... je posrednik med nalogodajalcem (uvoznik in

izvoznik) in številnimi udeleženci vzunanjetrgovinskem ali prometnem sistemu(prevoznikom/skladiščem ipd.), ki deluje v svojemimenu in za tuj račun oz. v svojem imenu, a ponalogu in za račun nalogodajalca (komitenta).

Page 51: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

ŠPEDITER V STATUSU AGENTA

... je posrednik med nalogodajalcem(uvoznik/izvoznik) in številnimi udeleženci vzunanjetrgovinskem ali prometnem sistemuprevoznikom/skladiščem ipd., ki deluje v tujemimenu in za tuj račun oz. v imenu, po

nalogu in za račun nalogodajalca.

Page 52: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

ŠPEDITER V STATUSU SAMOSTOJNEGA GOSPODARSTVENIKA

... je posrednik med nalogodajalcem (t.j.

izvoznikom ali uvoznikom) in številnimi

udeleženci v zunanjetrgovinskem ali

prometnem sistemu, ki deluje v svojem

imenu in za svoj račun.

Page 53: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Praktič

ni p

rim

eri s

tatu

so

v:

KOMISIONAR (vedno v spodaj navedenem primeru):- carinjenje (posredno)

AGENT (vedno v spodaj navedenih primerih):- sklepanje zavarovanj,- carinjenje (neposredno),- davčni postopki,- inšpekcijski postopki,

SAMOSTOJNI GOSPODARSTVENIK (samo v teh dveh primerih):- forfaith posli,- ko špediter nastopa v vlogi podjemnika multimodalnega prevoza in z izdajo FIATA nakladnice za multimodalni prevoz izrecno prevzame obveznosti, ki iz te vloge izhajajo.

Page 54: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

VSEBINA

• Terminologija• Definicije špedicije, špediterja, špediterske storitve• Špedicija vs logistika• KATERE naloge/posle opravlja (kratka obrazložitev)?• Špediter VČERAJ-DANES-JUTRI• KARAKTERISTIKE špediterskega posla• ŠPEDICIJSKA pogodba• DELITEV špedicije

Page 55: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

ŠPEDICIJSKA POGODBA

Špedicijska pogodba se lahko sklene na dva načina:

1. Sklenitev pogodbe s sprejemom ponudbe.

2. Sklenitev pogodbe s sprejemom naročiteljeveganaročila za izvedbo špedicijskih poslov (dispozicija).

Page 56: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

ŠPEDICIJSKA POGODBA

Špedicijska pogodba se lahko sklene na dva načina:

1. Sklenitev pogodbe s sprejemom ponudbe.

2. Sklenitev pogodbe s sprejemom naročila alidispozicije.

Page 57: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Sklenitev ŠPEDICIJSKA POGODBA s sprejemom ponudbe

špediter posreduje

PONUDBO

naročnik ponudbo

sprejme, izda se POGODBA

Page 58: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Špeditersko ponudbo špediter posreduje naročniku špediterskih storitev.

Špediterska pogodba je sklenjena, ko naročnik(lastnik blaga) sprejme in potrdi špeditersko

ponudbo.

ŠPEDITERSKA PONUDBA

Ima značaj zaupnega dokumenta in prejemnikponudbe ne sme z njeno vsebino seznanjati tretjeosebe oz. drugega špediterja;

Page 59: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Špediterska pogodba je lahko:

• posamična (se nanaša na posamično storitev)

ali

• generalna (se nanaša na vse storitve v določenem časovnem obdobju).

ŠPEDITERSKA POGODBA

Page 60: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

ŠPEDICIJSKA POGODBA

Špedicijska pogodba se lahko sklene na dva načina:

1. Sklenitev pogodbe s sprejemom ponudbe.

2. Sklenitev pogodbe s sprejemom naročila alidispozicije.

Page 61: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Sklenitev ŠPEDICIJSKA POGODBA s sprejemom naročila ali DISPOZICIJE

naročnik posreduje

NAROČILO ali DISPOZICIJO

Špediter naročilo potrdi,

pogodba je sklenjena

Page 62: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Je nalog, ki ga naročnik prevoza posreduje špediterju za izvršitev določenih špediterskih

storitev.

Ko špediter dispozicijo sprejme in potrdi, je s tem sklenjena posamična špediterska pogodba.

Kadar je predhodno sklenjena generalna špediterskapogodba, potem predstavljajo špediterske

dispozicije samo naročila za izvedbo posameznih poslov;

ŠPEDITERSKA DISPOZICIJA

Page 63: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Mora vsebovati vse bistvene sestavine špedicijske pogodbe. Zlasti pa mora vsebovati:

• Podatke o naročitelju.

• Podatke o prejemniku tovora.

• Vse potrebne podatke o tovoru in njegovih lastnostih.

• Natančno specifikacijo naročenih špediterskih storitev.

• Navodilo glede izvedbe teh poslov.

•Itd.

VSEBINA ŠPEDITERSKE DISPOZICIJE

Page 64: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

• Praviloma se daje v pisni obliki.

• Če je dano ustno mora biti pisno potrjena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, v nasprotnem primeru špediter ne odgovarja za škodljive posledice.

• Kadar je dispozicija nejasna mora špediter zahtevati tolmačenje dispozicije.

ŠPEDITERSKA DISPOZICIJA

Page 65: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

• Dispoziciji je potrebno priložiti vse potrebne dokumente, listine za izvršitev naročila.

• Špediter ni dolžan preverjati pristnosti in pravilnosti listin in zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti.

ŠPEDITERSKA DISPOZICIJA

Page 66: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Ko naročitelj s špediterjem sklene pogodbo, se šteje, da jebilo špediterju dano tudi pooblastilo za plačilo voznin,davkov, carinskih dajatev, trošarin, škod, odkupnin indrugih stroškov, pri čemer za izvedbo teh plačil veljajopravila, določena v XII. poglavju, zlasti pa določba 70.člena teh pogojev. Riziko in vse posledice izvedbe plačilnosi izključno naročitelj.

PLAČILO ZA ŠPEDITERSKO STORITEV IN POVRAČILO STROŠKOV

Page 67: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Naročitelj je špediterju dolžen plačati za opravljenostoritev (na podlagi dogovorjene tarife) ter mu povrnitivse stroške v povezavi s špedicijsko pogodbo in njenoizvedbo, ki jih je špediter plačal tretjim osebam, s svojimiali z naročnikovimi sredstvi.

Kadar špediter pri izvršitvi naročila založi lastna sredstva (npr. pri plačilu carinskih in drugih dajatev ter taks), je upravičen do posebnega plačila za to opravilo ter do provizije za založena sredstva, katere višina se določa s tarifo.

PLAČILO ZA STORITVE IN POVRAČILO STROŠKOV

Page 68: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Naročitelj je špediterju dolžen plačati za opravljenostoritev (na podlagi dogovorjene tarife) ter mu povrnitivse stroške v povezavi s špedicijsko pogodbo in njenoizvedbo, ki jih je špediter plačal tretjim osebam, s svojimiali z naročnikovimi sredstvi.

Kadar špediter pri izvršitvi naročila založi lastna sredstva (npr. pri plačilu carinskih in drugih dajatev ter taks), je upravičen do posebnega plačila za to opravilo ter do provizije za založena sredstva, katere višina se določa s tarifo.

PLAČILO ZA STORITVE IN POVRAČILO STROŠKOV

Stroški carinskih dajatev.

Davki.

Trošarine.

Druge dajatve (takse..).

Zavarovalne premije.

Bančne garancije.

Prispevki generalne havarije.

Plačila tretjim osebam.

Naročitelj plača špediterju za pomoč pri iskanju prevoznika, za sklenitev

pogodbe s prevoznikom in ostalimi tretjimi osebami ipd.

Page 69: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Če špediter deluje v svojem imenu in za tujračun, je dolžan obračunati stroške storitev v istemznesku, kot jih je plačal tretji osebi ter je dolžantudi predložiti na vpogled račune tretje osebe (zakontrolo);

Če špediter deluje v svojem imenu in za svojračun ter se je z lastnikom blaga dogovoril zaplačilo storitev v pavšalnem znesku (forfaith posel),takrat pa so dejanski stroški izključno stvaršpediterja in ni dolžan dokazovati dejanskihstroškov.

Stroški

Page 70: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Višina plačila za opravljeno delo špediterja se

dogovori v pogodbi ali pa se lahko preprosto

uporabijo posebne tarife špediterja.

Višina tarifnih postavk je odvisna tudi od tega, ali jenaročnik enkratna stranka, ali pa vse posle poverja zadaljše obdobje izključno določenemu špediterju!

ŠPEDITERSKE TARIFE za opravljene storitve

Page 71: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Združenja špediterjev v razvitih državah

oblikujejo enotna načela tarifne politike

predvsem zato, da bi izločili nelojalno konkurenco.

V SI tarife niso niti predpisane niti enotno

urejene.

ŠPEDITERSKE TARIFE za opravljene storitve

Page 72: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Ločimo dve vrsti tarifnih postavk v pogodbi:

• posamične tarifne postavke - po posameznih storitvah;

• forfaitne tarifne postavke (v pavšalnem znesku, v fiksnem znesku) – za sklop določenih storitev pri izvršitvi določenega posla=ŠPEDICIJA S FIKSNIM PLAČILOM.

ŠPEDITERSKE TARIFNE POSTAVKE V POGODBI

Page 73: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Ločimo dve vrsti tarifnih postavk v pogodbi:

• posamične tarifne postavke - po posameznih storitvah;

• forfaitne tarifne postavke (v pavšalnem znesku, v fiksnem znesku) – za sklop določenih storitev pri izvršitvi določenega posla=ŠPEDICIJA S FIKSNIM PLAČILOM.

ŠPEDITERSKE TARIFNE POSTAVKE V POGODBI

Page 74: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

• Strošek prevoza/km, strošek prevoza/kg, strošekprevoza/m3, strošek prevoza/paleto, strošekprevoza/kontejner itd.

• Strošek skladiščne lokacije/dan, strošekprepakiranja/paleto, strošek prepakiranja/karton,strošek prevzema/paleto, strošek odpreme/paleto itd.

PRIMER POSAMIČNE TARIFNE POSTAVKE

Page 75: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si
Page 76: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Ločimo dve vrsti tarifnih postavk v pogodbi:

• posamične tarifne postavke - po posameznih storitvah;

• forfaitne tarifne postavke (v pavšalnem znesku, v fiksnem znesku) – za sklop določenih storitev pri izvršitvi določenega posla=ŠPEDICIJA S FIKSNIM PLAČILOM.

ŠPEDITERSKE TARIFNE POSTAVKE V POGODBI

Page 77: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Stranki špedicijske pogodbe se lahko dogovorita za to,da bo špediter storitev opravil proti plačilu skupnevsote (špedicija s fiksnim plačilom; forfait).

V takem primeru plačilo, ki skladno z dogovorom medstrankama pripada špediterju, poleg plačila za njegovodelo vsebuje še voznino, stroške carinskegazastopanja, skladiščnino in druge podobne izdatke, kiso nujno potrebni za izvršitev naročila.

ŠPEDICIJA S FIKSNIM PLAČILOM

Page 78: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

•Špediter deluje v svojem imenu za svoj račun.

•Odgovoren je za izbiro in delo izvajalcev (prevoznikov,skladiščnikov).

• Stranki vnaprej določita ceno za izvedbošpedicije, ki je fiksna.

• Izvedba špedicije zajema več storitev, ne le ene(kot pri posamični tarifni postavki).

• Iz te fiksne cene si mora špediter pokriti vse stroške, kijih je imel. Če si jih ne pokrije, dela z izgubo→večji rizikošpediterja.

ŠPEDICIJA S FIKSNIM PLAČILOM

Page 79: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Prav tako ima špediter v primeru zalaganja svojihsredstev pravico do zavarovanja svojih terjatevz ustreznimi instrumenti, ki mu jih predloži naročnik(menica, ček, bančna garancija);

Od svojega naročnika lahko tudi zahteva predujem kimu služi za plačevanje logističnih stroškov.

Page 80: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Špediter ima zastavno in pridržno pravico na tovoru,ki mu je bil izročen, vse dokler ga ima v posesti alidokler ima v rokah listino, ki mu omogočarazpolagati z njim.

ŠPEDITERJEVA ZASTAVNA IN PRIDRŽNA PRAVICA

Page 81: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

VSEBINA

• Terminologija• Definicije špedicije, špediterja, špediterske storitve• Špedicija vs logistika• KATERE naloge/posle opravlja (kratka obrazložitev)?• Špediter VČERAJ-DANES-JUTRI• KARAKTERISTIKE špediterskega posla• ŠPEDICIJSKA pogodba• DELITEV špedicije

Page 82: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

DELITEV ŠPEDICIJE

• po teritorialnem področju poslovanja,

• glede na temeljno specializacijo.

Page 83: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

DELITEV ŠPEDICIJE

• po teritorialnem področju poslovanja,

• glede na temeljno specializacijo.

Page 84: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Delitev špedicije glede na teritorialno

področje poslovanja

NOTRANJA ŠPEDICIJA

lokalna

medkrajevna

MEDNARODNA ŠPEDICIJA

Page 85: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

NOTRANJA ŠPEDICIJA

Page 86: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Lokalna špedicija

Page 87: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Medkrajevna špedicija

Page 88: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Delitev špedicije glede na teritorialno področje poslovanja

NOTRANJA ŠPEDICIJA

lokalna

medkrajevna

MEDNARODNA ŠPEDICIJA

uvozna

izvozna

tranzitna

Page 89: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

MEDNARODNA ŠPEDICIJA

Page 90: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

• znanju in strokovni usposobljenosti kadrov za transport in logistiko ter carinsko in zunanjetrgovinsko poslovanje,

• organizaciji poslovanja in mreži računalniških informacijskih sistemov,

• mreži špediterskih storitev v državnem, evropskem in svetovnem gospodarskem prostoru, ki jo sestavljajo lastne poslovne enote ter poslovne povezave s tujimi špediterji,

• lastnih transportnih, skladiščnih in drugih zmogljivostih,

• poslovnih povezavah s prevozniki, agenti, pristanišči, letališči, zavarovalnicami in drugimi izvajalci fizične distribucije, ki zagotavljajo najugodnejše ponudbe storitev,

• finančnih sredstvih, ki jih špediter uporablja za plačevanje stroškov transporta ter njegovih spremljajočih dejavnosti v imenu in za račun prodajalca oz. kupca blaga;

PREDNOSTI MEDNARODNEGA ŠPEDITERJA

Page 91: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

DELITEV ŠPEDICIJE

• po teritorialnem področju poslovanja,

• glede na temeljno specializacijo.

Page 92: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

Delitev špedicije glede na temeljno

specializacijo

POMORSKA ŠPEDICIJA

KONTINENTALNA ŠPEDICIJA

ZRAČNA ŠPEDICIJA OBMEJNA ŠPEDICIJASEJEMSKA

ŠPEDICIJA …

Page 93: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

http://www.intereuropa.si/

Page 94: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

http://www.fersped.si

Page 95: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

http://wwwschenker.com/

Page 96: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

http://www.dsv.com/

Page 97: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

NOTRANJA ORGANIZACIJA ŠPEDITERJEV

Poslovanje špediterskega podjetja je lahko najprej

razdeljeno po dejavnostih, na primer na:

• dejavnost carinskega posredovanja,

• dejavnost transporta (cestni transport, leasing kontejnerjev, privatnih vagonov ipd.),

• dejavnost skladiščenja in manipuliranja blaga (carinsko skladišče, trošarinska skladišča ipd.),

• dejavnost pomorske agencije (zastopanje ladjarjev, zaključevanje ladijskega prostora ipd.);

Page 98: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si
Page 99: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si
Page 100: ŠPEDICIJA splošno - uni-lj.si

UČNI IZZIDI

• Definiranje pojma špedicija• Navedba špediterskih storitev• Obrazložite v katerih statusih lahko nastopa špediter• Definirajte posamezen status ter navedite praktičen

primer• Obrazložite načine sklepanja špediterske pogodbe• Navedite kaj je špediterska dispozicija• Obrazložite špedicijo s fiksnim plačilom