of 47/47

Pedagoška obuka...LANACO D.O.O. Pedagoška obuka Integracija IKT-a u nastavi LANACO Edukacija Septembar, 2014 Priručnik za pedagošku obuku nastavnika o integraciji informaciono-komunikacionih

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pedagoška obuka...LANACO D.O.O. Pedagoška obuka Integracija IKT-a u nastavi LANACO Edukacija...

Pedagoška obukaLANACO Edukacija
Septembar, 2014
Sadraj
Standardi za procjenu tehnike pismenosti uenika (ISTE profili tehnološke pismenosti) .....................9
Planovi nastave ......................................................................................................................... 11
Primjeri planova nastavnih jedinica ..................................................................................................... 11 Moje fantastine ivotinje ................................................................................................................................ 11 Zbirka poezije .................................................................................................................................................. 13 Tradicionalna jela............................................................................................................................................. 14 Prosjek uenika ................................................................................................................................................ 16 Otkrivanje pravilnog naina ishrane uz pomod piramide hrane ......................................................................... 18 Knjiga o zajednici ............................................................................................................................................. 20
WebQuest - uda na odmor? ............................................................................................................... 23
Pripreme za asove .................................................................................................................... 24
I RAZRED .............................................................................................................................................. 25 Pisana priprema za nastavni dan u prvom razredu ...................................................................................... 25
II RAZRED ............................................................................................................................................. 26 Srpski jezik (knjievnost) - Pjesma „Prvak“, D. Maksimovid ............................................................................... 26 Srpski jezik (gramatika) - Reenica kao izjava, pitanje i uzvik ............................................................................ 27
III RAZRED ............................................................................................................................................ 28 Priroda i društvo - Divlje ivotinje ..................................................................................................................... 28 Priroda i društvo - Saobradajni znakovi ............................................................................................................. 29
IV RAZRED ............................................................................................................................................ 30 Priroda i društvo - Saobradaj ............................................................................................................................ 30
V RAZRED ............................................................................................................................................. 32 Poznavanje prirode - ulni organi ..................................................................................................................... 32 Srpski jezik - Reenice po sastavu ..................................................................................................................... 33
VI RAZRED ............................................................................................................................................ 34 Osnovi informatike - Hardver i softver raunara ............................................................................................... 34 Osnovi informatike - Fon – Nojmanov model raunara ..................................................................................... 36 Matematika - Jednaine ................................................................................................................................... 37
VII RAZRED ........................................................................................................................................... 38 Srpski jezik i knjievnost - Pasivne reenice ...................................................................................................... 38 Tehniko obrazovanje - Tehnika sredstva u poljoprivredi ................................................................................ 39
VIII RAZRED .......................................................................................................................................... 40 Istorija - Evropske apsolutistike monarhije...................................................................................................... 40 Osnovi informatike - Raunarske mree ........................................................................................................... 41
IX RAZRED ............................................................................................................................................ 42 Fizika - Omov zakon ......................................................................................................................................... 42 Informatika sekcija za 9. razred - Programiranje u C++ .................................................................................... 43 Osnovi informatike - Tehnologije interneta ...................................................................................................... 44
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (5)
Uvod
Obuka za integraciju tehnologije u nastavi obuhvata metodologiju, resurse, alate i primjere priprema i planova za asove koji se mogu izvoditi uz pomo IKT-a. Obuka je osmišljena tako da povea IKT kompetencije nastavnika u osnovnim školama kroz razvoj njihovih aktivnosti u uionici i van nje, kao i kroz projektno bazirane aktivnosti. Nastavni materijali su dizajnirani tako da kod uenika razvijaju kritiko mišljenje, komunikaciju i vještine saradnje.
Polaznici obuke e biti naueni da identifikuju oblasti u kojima mogu koristiti MS Office i sline aplikacije u nastavnom planu i programu, kao i za ostvarenje ciljeva uenja. Ujedno e imati i priliku da kroz praktine vjebe steknu iskustvo i ostvare unapreenje aktivnosti u procesu uenja.
U priruniku moete nai pripreme asova koje su kreirali nastavnici iz škola koje su uestvovale u prethodnoj fazi projekta Dositej, koje vam mogu pomoi u izvoenju vaše nastave sa Intel Classmate PC- jevima (CMPC).
Dio materijala koji se koriste u ovom priruniku se temelji na Intel® Teach programu obuke prilagoenom školama i nastavnicima u Rep. Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.
Autori kriterijuma pri procjeni plana nastavnih jedinica, primjera planova nastave i Webquest-a „Kuda na odmor“ su:
1. Petar Nikoloski, Specijalista za IKT u nastavi, Intel® Teach & Intel Education Solution trener 2. Olga Samardi Jankova, Specijalista za IKT u nastavi, Intel® Teach & Intel Education Solution
trener
Saradnici na kreiranju ovog programa obuke, autori priprema za asove i predavai su nastavnici iz škola uesnica Faze I projekta „Dositej - eUenje po modelu 1:1“:
1. eljko Stanojevi, OŠ “P.P. Njegoš“, Tesli
2. Slavica Joviševi, OŠ „Sveti Sava“, Novi Grad
3. Brankica Joki, OŠ „Nikola Tesla“, Prnjavor
4. Silvana i eljko Batoz, OŠ „Petar Koi“, Prijedor
5. Sneana Laketa, OŠ „Vuk Karadi“, Vlasenica
6. Tatjana Medarevi, OŠ „Aleksa Šanti“, Banja Luka
7. Danilo Vasiljevi, OŠ „Sutjeska“, Modria
8. Ranka Bogi, OŠ „Borisav Stankovi“, Banja Luka
9. Saša Arseni, OŠ „Nikola Tesla“, Prnjavor
10. Ljiljana Malinovi, OŠ „Sutjeska“, Modria
11. Zoran eran, OŠ „Šamac“, Šamac
12. Dalibor Stevi, OŠ „Sveti Sava“, Lopare
13. Aleksandra Stankovi, OŠ „Sveti Sava“ Foa
14. Milan Zeevi, OŠ „Sveti Sava“ Foa
15. Mara Šaran, OŠ „Risto Prorokovi“, Nevesinje
16. Milan Petkovi, OŠ „Sveti Sava“, Kakmu
17. Vinko Luar, OŠ „Nikola Maki“, Donja Previja
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (6)
Satnica i program obuke
09:00 - 09:15 Uvodne aktivnosti Dobrodošlica, upoznavanje sa projektom, pregled ciljeva obuke…
09:15 - 10:30 Integracija IKT u nastavi: “Moje fantastine ivotinje izraene sa geometrijskim formama”
Alat: Bojanka (Paint)
10:30 - 11:00 Pauza
11:00 - 11:45 Upotreba MS Word-a - Polaznici obuke obrauju primjer gotovog plana asa u kome se koristi MS Word kao alatka
Zbirka poezije – aktivnost za nie razrede
Otkrivanje pravilnog naina ishrane – aktivnost za više razrede
11:45 - 12:30 Upotreba MS Power Point-a Polaznici obuke obrauju gotov plan asa u kome se koristi MS Power Point kao alatka
Tradicionalna jela – aktivnost za nie razrede
Knjiga o zajednici – aktivnost za više razrede
12:30 - 13:00 Pauza
13:45 - 14:30 Besplatne obrazovne aplikacije i resursi, Prezentacija FB grupa, portala, stranica za pronalaenje korisnih informacija, …
14:30 Evaluacija obuke
Satnica i primjeri mogu biti prilagoeni od strane trenera.
Polaznici e dobiti link na anketu o odslušanoj obuci (kvalitet sadraja obuke i predavaa) na svoju email adresu da je ispune elektronski. (Bitno je da polaznici itko ispišu svoju email adresu na spisku polaznika)
Diplome o odslušanoj obuci e dobiti polaznici koji budu potpisani na spisku polaznika i koji ispune anketu o odslušanoj obuci. Diplome e biti dostavljene direktno u škole.
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (7)
Uenje 21. vijeka
Tehnologija moe omoguiti podršku za uenje 21. vijeka spajanjem tradicionalnog uenja i digitalnog sadraja. Ovo obino ukljuuje online kurseve, pristup vanjskim obrazovnim resursima i informacijama u online zajednicama.
Mnoge škole su raspoloene za uvoenje kreativnijih naina za proširenje vremena za uenje. Jedan zajedniki pristup je oduvijek bio, npr. dvoas (90 minuta za obradu jedne teme) što doprinosi boljem iskorištavanju vremena za predavanje i uenje (uestvovanje u nastavi), kao i boljem planiranju same nastave. Neke škole proširuju školski kalendar i duinu trajanja školskog dana kako bi omoguili uenicima više vremena za uenje, dok se neke škole baziraju na kreiranje „veza“ izmeu škole, porodice i zajednice.
Meutim, proširenje vremena ne znai nuno i dobre rezultate. Efektivnije planiranje vremena za uenje je u današnje vrijeme mnogo vanije nego što je to bio ranije sluaj. Zbog toga, škole bi trebalo više da se fokusiraju na demonstraciju znanja uenika (ono što su nauili za vrijeme nastave), umjesto da mjere uspjeh na osnovu koliine vremena provedenog na nekoj temi. Da bi uenici bili pripremljeni za uenje 21. vijeka, oni moraju biti mnogo više inspirisani nego do sada. I nastavnici i roditelji i, uopšte, društvo u cijelini moraju da obezbjede komponente neophodne da ohrabre uenike kako bi mogli snalaljivije i kreativnije rješavati probleme. Isto tako, trebamo nagraivati uenike za kreativne ideje i moramo ih podsticati za dalji napredak kako bi unaprijedili svoje ideje i svoju kreativnost (kroz kvalitetne projekte).
Instrukcije namijenjene uenicima - Blumova taksonomija
U okruenju namijenjenom uenju, uenici su ti koji istrauju teme. Oni sprovode osnovne istraivake projekte na temama bitnim za njihove zajednice, zemlju i svijet.
Instrukcije spajaju tri elemenata:
Nastavni plan i instrukcije usmjerene uenicima Upotreba tehnologije Povezanost sa zajednicom/svjesnost o karijeri i otkrivanju
Svi nastavnici su upoznati sa Blumovom taksonomijom nastavnog plana koja moe posluiti kao vodi pri odreivanju datih aktivnosti ukoliko one vode do problema. Nii nivoi zahtjevaju manje kad se radi o vještinama mišljenja. Viši nivoi zahtjevaju vei red u mišljenju. Nivoi rastu od nieg ka višem:
I nivo - Znanje II nivo - Razumijevanje III nivo - Primjena IV nivo - Analiza V nivo - Sinteza VI nivo - Procjena
NIVO Karakteristine i kljune rijei Jednostavna pitanja
I - ZNANJE sjeanje;
Opisivanje/predstavljanje
izraavati se sopstvenim rijeima;
Prepriavati...
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (8)
III - PRIMJENA rješavanje problema;
upotreba injenica, pravila i principa;
Kako je... primjer...?
Kako je... povezano...?
Zašto je... vano ?
IV - ANALIZA potencirati odreene stvari kako bi pokazali kako su grupirane;
pronalaenje osnovne strukture komunikacije;
Podrediti... prema...
Koje dokaze moete navesti o ...?
V - SINTEZA izrada jedinstvenog, originalnog rješenja koje moe biti u pisanoj formi ili se radi o fizikoj pojavi;
kombinovanje ideja kako bi se formirala nova cjelina;
Šta moete predvidjeti/upotrijebiti od ...?
Koje ideje moete dodati ...?
Koja rješenja predlaete o ...?
rješavanje kontraverznih ili razliitih mišljenja;
razvijanje mišljenja, odluka i rasuivanja;
Da li se slaete ...?
Koje kriterijume ete upotrijebiti za prilaz ...?
Pretpostavka o uenju usmjerenom ka ueniku je da se osnovno, srednje pa ak i fakultetsko obrazovanje u osnovi odnosi na nivo 1 i 2 uenja (znanje i razumijevanje) uz ogranienu primjenu nivoa 3 i 4 (primjena i analiza). U školama, razumijevanje injenica, koncepata i principa se poboljšava rješavanjem jednostavnih problema. Mogu se primijeniti i odreene analize, mada je njihova primjena ograniena. Laboratorijske vjebe su napravljene tako da pojaavaju teoriju nauenu na asu, ipak radi se o apstraktnim pojmovima umetnutim kako bi odgovarali akademskim zahtjevima.
Na višem nivou, uenik je u mogunosti da sintetizira sloeni sistem, da ga uredi i primijeni, procijeni i uporedi sa ostalim rješenjima kako bi poboljšao izradu rješenja. Ipak, laboratorijske vjebe u školama imaju malu ili nikakvu vezu sa stvarnim ivotom, pa samim time ne mogu ni razvijati vještine potrebne kod rješavanja sloenih problema. Ovakvo stanje, za rezultat ima primjedbe od firmi i industrije, da škole ne pripremaju uenike u skladu sa radnim zadacima. Obuka uenika za analizu, sintezu i primjenu znanja u stvarnom ivotu i na radnim zadacima, kao što je i navedeno u nivoima 4 i 6, je, u stvari, cilj uenja usmjerenog na uenika.
Pristup ukljuuje, ali ne ograniava:
o Istraivako uenje o Uenje na samom problemu o Uenje usmjereno na uenika o Uenje uz saradnju
Na primjer, uenje usmjereno na ueniku se fokusira na rješenja ili rezultate koje uenik treba da postigne. Istraivako uenje ima fleksibilniji pristup, uenici sami postavljju potrebna pitanja i nastavljaju istragu, istraujui, analizirajui i rješavajui. Uenje na samom problemu se fokusira na problem koji treba da se riješi istragom i istraivanjem. Kod uenja usmjerenog na uenika, nastavnik radije olakšava proces sticanja
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (9)
znanja, umjesto da samo predaje fakte i znanje. Uenje uz saradnju ukljuuje aktivnu razmjenu ideja meu uenicima sa razliitim pogledima, tako što razvija kritiko mišljenje, timski rad i umijee komunikacije. Pomou Interneta, uenje uz saradnju se lako proširuje sa asa na druge nastavnike i uenike, rodite lje, starije mentore, naunike i ostale širom svijeta.
Bitan element ovakvog pristupa, je vjerovanje da uenici ue konstruktivno, kroz istragu, istraivanje, rješavanje problema, analizu, sintezu i procjenu, obino uz saradnju unutar grupe koju nastavnik olakšava.
Slijede neke od karakteristika uenja usmjerenog ka ueniku:
o Timski rad o Usklaivanje o Rukovoenje timom o Razmjena ideja o Ostvarivanje ideja o Jednaka zastupljenost o Iskustvo o Prezentacija o Kreativnost o Kriterij uspjeha o elja za rješavanjem problema o Motiviranost o Inspiracija o Odgovornost
Standardi za procjenu tehnike pismenosti uenika (ISTE profili tehnološke pismenosti)
Meunarodno udruenje za primjenu tehnologije u obrazovnim standardima (ISTE) je profesionalna organizacija sa lanstvom širom svijeta, koje je sastavljeno od sadašnjih i buduih lidera u obrazovnoj tehnologiji. Posveeno je obezbjeivanju usluga kako bi se usavršile nastava i uenje pomou efikasne primjene tehnologije u nastavi u osnovnim i srednjim školama, kao i u obrazovanju nastavnika.
Znaajan doprinos ISTE-a jeste razvoj seta profila koji opisuju tehnologiju opismenjavanja uenika u kljunim takama njihovog obrazovanja. Ovi profili odraavaju osnovnu pretpostavku da svi uenici moraju imati mogunost za razvijanje tehnikih vještina koje podravaju uenje, lini napredak, kao i sposobnost odluivanja u svakodnevnom ivotu. Ovi profili i njima slini standardi prave radni okvir, iji je cilj priprema uenika za doivotno uenje kako bi mogli da donose sadrajne odluke u vezi sa ulogom tehnologije u njihovim ivotima. Ukratko, ISTE profili tehnološke pismenosti omoguavaju standarde za nivo znanja i vještina koje bi uenici trebali postii za odreenu ocjenu.
ISTE ima oformljene standarde u šest kategorija (http://cnets.iste.org/students/s_profiles.html)
1. Osnovne operacije i koncepti 2. Socijalna, etika i ljudska pitanja 3. Tehološki produktivne alatke 4. Alatke za tehnološku komunikaciju 5. Alatke za istraivanje 6. Alatke za rješavanje i donošenje tehnoloških odluka
Prema svjetskom sistemu odnosa razreda i godina uenika, oznake profila - ISTE pokazatelja su :
o Razred PK–2 (godina 4–8) o Razredi 3–5 (godina 8–11) o Razredi 6–8 (godina 11–14) o Razredi 9–12 (godina 14–18) (ne obrauje se uvom priruniku)
Nivo PK-2
Svi uenici bi trebali imati mogunost za demonstraciju sljedeih pokazatelja. Prije nego završe nivo 2 uenici e:
1. Upotrebljavati ulazne ureaje (npr. miš, tastatura, daljinski upravlja) i izlazne ureaje (npr. monitor, štampa) kako bi uspješno radili sa kompjuterima, VCR-ma, audiotrakama, kao i ostalim tehnikama. (1)
2. Koristiti razliite medije i tehnike izvore u direktnim i nezavisnim aktivnostima pri uenju. (1, 3) 3. Komunicirati o tehnologiji koristei odgovarajuu razvojnu i ispravnu terminologiju. (1)
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (10)
4. Koristiti odgovarajue multimedijske izvore (interaktivne knjige, obrazovni softver, osnovne multimedijske enciklopedije) kako bi unaprijedili uenje. (1)
5. Raditi zajedniki sa vršnjacima, lanovima porodice i ostalima dok rade u uionici. (2) 6. Pokazati pozitivan socijalni i etiki odnos u upotrebi tehnologije. (2) 7. Odgovorno koristiti tehnike sisteme i softvere. (2) 8. Izraivati odgovarajue razvojne multimedijalne radnje uz pomo nastavnika, lanova porodice i drugih
uenika. (3) 9. Koristiti tehnika sredstva (slagalice, logike programe, alatke za pisanje, digitalne kamere, alatke za
crtanje) za rješavanje problema, komunikaciju i izraavanje mišljenja, ideja i pria. (3, 4, 5, 6) 10. Sakupljati informacije i komunicirati sa ostalima pomou telekomunikacija, uz pomo nastavnika,
lanova porodice ili drugih uenika. (4)
NIVO 3 - 5
Svi uenici trebaju imati mogunost da pokau sljedee radnje. Prije završetka nivoa 5 uenici e moi:
1. Da koriste efektivno i efikasno tastaturu i ostale uobiajene ulazne i izlazne ureaje ukljuujui i prilagodljive ureaje ukoliko je to potrebno. (1)
2. Da diskutuju o estoj upotrebi tehnologije u svakodnevnom ivotu kao i o prednostima i nedostacima u samoj primjeni. (1, 2)
3. Da diskutuju o osnovnim pitanjima povezanim sa odgovornom upotrebom tehnologije i informacijama, kao i da prihvate linu odgovornost pri nepravilnoj upotrebi iste. (2)
4. Da koriste osnovne ciljeve odgovarajuih alatki kako bi poboljšali, sopstvenu produktivnost, koriguju nedostatak vještine i olakšaju uenje nastavnog plana. (3)
5. Da koriste alatke (multimedija, pouzdane prezentacijske web alatke, digitalne kamere, skenere) u linom i zajednikom pisanju, komuniciranju, kao i da objavljuju svoje aktivnosti javnosti unutar i van uionice. (3, 4)
6. Da efikasno i efektivno koriste telekomunikacije kako bi došli do teško dostupnih informacija, da komuniciraju sa ostalima kako bi odrali direktno i nezavisno uenje kao i da steknu pojam o svojim linim interesima. (4)
7. Da koriste telekomunikacije i online izvore (email, online rasprave, web okruenje) kako bi uestvovali u zajednikim aktivnostima pri rješavanju problema sve sa ciljem da se razvojna rješenja i rezultati prikau javnosti unutar i van uionice. (4, 5)
8. Da koriste tehnike izvore (kalkulatore, aparate za prikupljanje podataka, videa, obrazovni softver) pri rješavanju problema, samoedukovanja, kao i kod proširenja znanja. (5, 6)
9. Odrede kada je tehnologija korisna i da izaberu odgovarajui alatke i sredstva kako bi oznaili mnoštvo zadataka i problema. (5, 6)
10. Procijeniti tanost, relevantnost, pogodnost, razumljivost i pristrasnost elektronskih izvora informacija. (6)
NIVO 6 - 8
Svi uenici trebaju imati mogunost da pokau sljedee radnje. Prije završetka nivoa 6-8 uenici e moi:
1. Da primjenjuju planove u identifikaciji i rješavanju uobiajenih hardverskih i softverskih problema. (1) 2. Da pokau znanje kod tekuih promjena u informacionim tehnologijama, i kako da iskoriste te promjene
na radnom mjestu i u društvu. (2) 3. Da se legalno i etiki odnose pri upotrebi informacija i tehnologije i da razmatraju posljedice pogrešne
upotrebe. (2) 4. Da koriste specifine alatke, softvere i simulacije (npr. sondiranje okoline, grafiki kalkulator, istraivanje
okruenja, veb alatke) kako bi unaprijedili znanja i istraivanja. (3, 5) 5. Da primjenjuju produktivne multimedijalne alatke kako bi u velikoj mjeri poboljšali sopstvenu
sposobnost, zajedniku saradnju i uenje kroz nastavu. (3, 6) 6. Da kreiraju, razvijaju, objavljuju i prikazuju svoj rad (veb strane, video lente) javnosti unutar i van
uionice pomou tehnikih sredstava koja prikazuju i odgovaraju nastavnim konceptima. (4, 5, 6) 7. Da sarauju sa vršnjacima, strunjacima i ostalima pomou telekomunikacija, odgovarajuim alatkama
kod istraivanja nastavnih problema povezanim sa informacijama, kao i da prikau rješenja i radove pred javnosu unutar i van uionice. (4, 5)
8. Da izaberu i upotrijebe odgovarajue alatke i tehnika sredstva sa ciljem da izvrše i riješe probleme. (5, 6)
9. Da pokau razumijevanje osnovnih koncepta hardvera, softvera i njihovu povezanost i praktinu primjenu sa uenjem i rješavanjem problema. (1, 6)
10. Da istrauju i procijene tanost, relevantnost, pogodnost, razumljivost i pristrasnost elektronskih informacijskih izvora koji se odnose na probleme u realnom ivotu. (2, 5, 6)
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (11)
Planovi nastave
Pri izradi plana nastavne jedinice potrebno je primijeniti (zapaziti) sljedee kriterijume:
Plan treba da se izradi u skladu sa usvojenom formom Staviti naslov nastavne jedinice Navesti razred/razrede za koje se plan izrauje Navesti broj asova (minuta) potrebnih za realizaciju nastavne jedinice Navesti cilj (ciljeve) BRO-a propisanih u nastavnom programu odgovarajueg predmeta Navesti obrazovne ciljeve same nastavne jedinice (u navedenim pripremama nastavnika iz Dositej
projekta, IKT se posebno spominje kao alatka za postizanje cilja) Navesti odgovarajue ISTE (MZTO) standarde Navesti listu cjelokupnog softvera potrebnog u toku realizacije nastavne jedinice Navesti specifine IT vještine u funkciji asa Kada je rije o potrebnim sredstvima i materijalima navesti sve potrebne dokumente, nastavne listie i
sl. Naglasiti da se as izvodi u kompjuterskoj uionici. Kada se radi o toku asa, jasno je definisana:
- Uloga nastavnika - Uloga uenika - Integracija tehnologije - Primjena novih metodologija, kao što je rad u grupama, istraivake aktivnosti i sl.
Primjeri planova nastavnih jedinica
IT ISTE Standardi:
Osnovne operacije i koncepti: Upotreba ulaznih naprava (npr. miš, tastatura, daljinski upravlja) kao i izlaznih (npr. monitor, printer) da bi uspješno rukovali sa kompjuterima, VCR- ma, audio lentama i ostalim tehnologijama.
Tehniki korisne alatke: Upotreba tehnikih sredstava kao pomo (npr. slagalice, programe sa logikim razmišljanjem, alatke za pisanje, digitalne kamere, alatke za crtanje) pri rješavanju problema, komunikacije, izraavanje misli, ideja i pria.
Socijalna, etika i ljudska pitanja: Zajednika saradnja sa vršnjacima, lanovima porodice i ostalima, uz upotrebu tehnologije na asu.
IT primjena(e): Crtati ili pisati - obrada teksta
IT specifine vještine:
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (12)
Koristei boje, crtati kvadrate, krugove, trouglove, tanije kreirati digitalnu umjetnost.
Upotreba miša da oznae, kliknu i potcrtaju.
Da pomou tastature napišu svoja imena.
Umiju da sauvaju fajl. Da koriste štampa
Sredstva i materijali: Bojice, papir, flomasteri. Softver za boje, štampa.
Postupak:
Podijeliti razred na jednake grupe. Objasnite uenicima da rijeima ”naslikaju fantastine ivotinje”.
Svaka grupa crta sliku zamišljene ivotinje pomou krugova, elipsa, kvadrata, trouglova i pravougaonika.
Prije nego pokau sliku ostalima, trebali bi da nacrtanu ivotinju i opišu što je mogue tanije.
Zatraite da uenici nacrtaju ivotinju koju Vi opisujete.
Sakupite crtee i zakaite ih na zidove uionice.
Razgovarajte sa uenicima o razlikama i moguim nesporazumima.
Podijelite razred na grupe sastavljene od 4-5 uenika.
Izazovite uenike da nacrtaju linu fantastinu ivotinju, kakvu niko nije prije vidio. ivotinja treba biti nacrtana rukom i pomou geometrijskih oblika.
Sa grupom uenika uite u laboratoriju i dajte im da svoju ivotinju nacrtaju pomou boja.
Dajte im da odštampaju svoj umjetniki rad i da ga zatim oboje.
Zatim uenici prave pisani opis ivotinja.
Uenici razmjenjuju svoje opise sa drugom grupom koja je na redu da crta ivotinju.
Uenici uporeuju slike i razgovaraju o razlikama.
Konana izloba sa svim crteima i sastavima se pravi u školi.
Rezultati:
Procjena uenika:
Nastavnik ocjenjuje kvalitet pismenog dijela. Da li odgovara postupku?
Kako pismeni opis postie standarde pisanja u nastavnom planu? Koliko su opisi tani?
Rubrika o procjeni programa uenja:
Kako poboljšati zadata uputstva?
Šta uraditi sljedei put kako bi uradili bolji posao pratei opise drugih uenika?
Da li su aktivnosti prilagoene interesima/sposobnostima uenika?
Da li aktivnosti olakšavaju primjenu tehnologije u davanju instrukcija?
Da li aktivnosti olakšavaju inovativne tehnike?
Da li su uenici motivisani i da li pokazuju vei interes za itanje/pisanje?
Da li aktivnosti pokazuju zajedništvo sa uenjem?
Da li aktivnosti podstiu aktivno uenje?
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (13)
Zbirka poezije
Podruje: Umjetnost izraavanja
Cilj nastavnog plana: Gramatika, itanje i obrada teksta, usmeno i pismeno izraavanje
Ciljevi uenja: Urediti tekst koristei osnovne funkcije ureivanja, napisati pjesmu o neijoj zajednici. Sa radnom grupom napraviti knjigu pjesama pomou alatki za pisanje u Word-u.
IT ISTE Standardi:
Uvesti usluge tipa, provera pravopisa i gramatike ili štampanje prethodnog pregleda
IT vještine: Priprema jednostavnih dokumenata (1-4 razred)
IT primjena: Obrada teksta
Potrebna sredstva i materijali: Pjesme, kompjuter i softver za obradu teksta
Postupak:
Poezija prenosi snane ideje sa vrlo malo rei. Pokušajte da ispriate neku dugaku priu-o vašoj zajednici pomou stihova. Kao razred, sastavite originalnu zbirku pjesama o vašoj zajednici. Svaki uenik treba dati svoju pjesmu za zbirku.
Šta bi trebalo da znamo/da uradimo?
Šta je pjesma?
Kakav tip pjesme elim da napišem?
O kojem dijelu svoje zajednice elim da pišem? Postoji li osoba, mjesto, obiaj, dogaaj ili neka druga tema koja me zanima?
Šta mogu ljudi nauiti o zajednici pomou moje pjesme?
Kako da sredimo zbirku pesama? Kakav raspored elimo?
Kako upotrijebiti tehnologiju za izradu i štampanje zbirke pjesama?
Rezultati:
Zbirka pjesama koja opisuja zajednicu u kojoj djeca ive. Svaki uenik treba da napiše pjesmu.
Procjena uenika:
Koliko pjesme uenika odgovaraju cilju nastavnog plana?
Na kom stepenu su upotreba gramatike i knjievna struktura u pjesmama uenika?
Koliko dobro pjesme opisuju zajednicu u kojoj djeca ive?
Rubrika o procjeni programa uenja:
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (14)
Kako poboljšati zadata uputstva?
Šta uraditi sljedei put kako bi uradili bolje posao pratei opise drugih uenika?
Da li su aktivnosti prilagoene interesima/sposobnostima uenika?
Da li aktivnosti olakšavaju primjenu tehnologije ka davanju instrukcija?
Da li aktivnosti olakšavaju inovativne tehnike?
Da li su uenici motivisani i da li pokazuju vei interes za itanje/pisanje?
Da li aktivnosti pokazuju zajedništvo sa uenjem?
Da li aktivnosti podstiu aktivno uenje?
Da li aktivnosti prikazuju tane i vaee informacije?
Da li aktivnosti prikazuju materijal na organizovan nain?
Da li aktivnosti obezbjeuju dosljedne, lake za upotrebu, instrukcije?
Tradicionalna jela
Oblast: Istorijsko/Sociološke studije
Ciljevi nastavnog plana: Podruje gdje ivimo; istraiti našu prošlost i obiaje.
Ciljevi uenja: Upotreba probnog softvera, izrada i prikaz pomou slike i pripovijedanje.
IT ISTE Standardi:
Osnovne operacije i koncepti: Upotreba tastature i ostalih uobiajenih ulaznih i izlaznih naprava (ukljuujui i prilagodljive alatke ukoliko je potrebno) efikasno i efektivno.
Tehniki korisne alatke i alatke za komunikaciju: Upotreba tehnikih alatki (npr. multimedijska pouzdanost, prezentacije, web alatke, digitalne kamere, skeneri) za lino iIi zajedniko pisanje, komunikaciju, kao i objavljivanje samih aktivnosti pred publikom unutar i van uionice
IT primjena(e): PowerPoint
IT specifine vještine:
Upotreba PowerPoint-a za izradu elektronske prezentacije tradicionalnog jela (najmanje 3 slajda)
Prikaite kako izraditi i dizajnirati novi slajd koristei postojei i kreirati tekst u njemu
Prikaite kako ubaciti sliku i dodati link u prezentaciju.
Upotrebom miša runo prikazati slajdove.
Sredstva i materijali: softver za elektronsku prezentaciju, skener, kompjuteri, slike tradicionalnih jela, dosijea sa jednostavnim šablonima i elektronska dosijea sa slikama tradicionalnih jela.
Postupak:
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (15)
Predstaviti razredu projekt o tradicionalnim jelima kao nain za upoznavanje sa istorijom i kulturom.
Razgovarati o znaenju rei ”tradicionalna” i kada se jedu tradicionalna jela (npr. za praznike, roendane, svadbe…)
Domai zadatak: Neka uenici pitaju roditelje/babe i dede koja “tradicionalna” jela se jedu u njihovoj porodici i neka naprave listu od najmanje 3 svoja omiljena tradicionalna jela.
2 Dan: (45 min)
Na asu: Formirati parove uenika koji e jedan drugome priati o svom omiljenom jelu i objasniti zašto ga vole.
Razgovarajte o razvoju elektronske prezentacije ili o “kompjuterskoj knjizi” u vezi “tradicionalnih jela” postavljajui pitanja tipa: Mnogi ljudi trae informacije iz knjiga. Koji su ostali naini za dobijanje informacija? Da li je neko ve vidio kako izgleda PowerPoint prezentacija? Zašto da izradimo “kompjutersku knjigu”?
Elektronskom prezentacijom pokaite primjere o razliitim tradicionalnim jelima. Razgovarajte o elektronskoj prezentacii i o tome kako je razni ljudi koriste, i kako uenici mogu da je upotrijebe za školske radove.
Pitajte uenike da li bi eljeli da razviju “kompjutersku knjigu” pomou koje bi uili i dijelili informacije o svojoj istoriji i kulturi preko tradicionalnog jela koje su izabrali za omiljeno. Naglasite uenicima da svako ima mogunost za doprinos prezentaciji dok rade u grupi sa djecom koja su izabrala isto jelo.
Grupirajte djecu zajedno sa ostalima koji su izabrali isto tradicionalno jelo. (Pokušajte da sastavite kulturološki miješane grupe koje dijele uobiajene interese o tradicionalnom jelu). Objasnite im da e kao grupa imati mogunost da podijele informacije o sebi i svojoj omiljenoj hrani izradom slajdova koji daju odgovore na sljedea pitanja:
Ko sainjava vašu grupu?
Koja tradicionalna jela volite?
Koje je vaše prvo sjeanje u vezi tih jela?
Šta ste nauili o jelima? (pojedenim na svadbama, spremljenim po vrlo starim receptima...)
Da li uenici imaju plan šta e prikazati na svoja tri slajda?
3 Dan: (30 min)
Da li uenici imaju plani i tekst koji e biti na prezentaciji?
Da li uenici imaju plan koje e slike/grafikoni biti na prezentaciji?
4 Dan: (30 min)
Otvore softver za prezentaciju
Ukucaju tekst
Pripremiti usmenu prezentaciju slajdova
Vjebajte usmenu prezentaciju slajdova
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (16)
5 Dan: (1 sat – dovoljno vrijeme da svaka grupa napravi svoju prezentaciju)
Usmena prezentacija i gledanje slajdova.
Rezultati:
Elektronska prezentacija sa najmanje 3 slajda kako bi ste predstavili svoj jelovnik razredu.
Opisni dijelovi koji prate crtee
Procjena uenika:
Na koji nain prezentacija pokazuje šta uenici znaju?
Da li su uenici postigli ciljeve istorijsko/socijalnih studija?
Rubrika o procjeni programa uenja:
Kako poboljšati zadati pravac?
Šta uraditi sljedei put kako bi uradili bolji posao pratei opise drugih uenika?
Da li su aktivnosti prilagoene interesima/sposobnostima uenika?
Da li aktivnosti olakšavaju primjenu tehnologije kod davanju instrukcija?
Da li aktivnosti olakšavaju inovativne tehnike?
Da li su uenici motivisani i da li pokazuju vei interes za itanje/pisanje?
Da li aktivnosti pokazuju zajedništvo sa uenjem?
Da li aktivnosti podstiu aktivno uenje?
Prosjek uenika
Cilj uenja: Sistematino sakupljanje, organizacija i opis podataka. Upotreba tabela u raunanju mjera u situacijama kada treba riješiti probleme. Izraditi, itati i objasniti tablice, tabele i grafikone.
IT ISTE Standardi:
Odrediti kada ima rezultata od upotrebe tehnologije, odgovarajuih alata/ki i tehnologije koji se rezultati odnose na razliite zadatke i probleme. (5, 6)
Procijeniti tanost, sadrajnost, pogodnost, razumljivost i pristrastnost elektronskih izvora
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (17)
informacija. (6)
Primjena odreenih strategija kako bi se otkrili i riješili uobiajeni hardverski i softverski problemi koji se javljaju svakodnevno. (1)
IT vještine:
Izraditi nove tabele na osnovu zbira podataka, pri emu morate znati da odredite ispravan sastav (npr.redovi i kolone) kako bi prikazali podatke i njihovu analizu.
Pravilan nain formatiranja kako bi se dobio jasan prikaz podataka (npr.regulisanje elija, ureivanje teksta, potamniti slova, ograniiti tekst, osjeniti…)
Upotreba magine tabele da izradite novu tabelu sa grafikonima sa uporednom selekcijom odgovarajue tabele i oznaka.
Pomou magine formule napraviti obraune.
Pomou odreenih funkcija organizovati podatke u kolonu na listi.
Napišete jednostavne formule.
Sredstva i materijali: Kompjuter, softver za tabele, zbir podataka.
Postupak:
- Kakav je profil tipinog uenika u vašoj školi?
Uenici se dijele po grupama i svaka grupa treba da odredi šta je znaenje rei “prosjean” pomou prepoznavanja, sabiranja, podreivanja i raunanja prosjeka razliitih brojanih podataka. Pokušajte sami da napravite mini popis - opišite “prosjenog” uenika u vašem razredu sakupljajui sve brojane podatke o uenicima, zatim izraunjate prosjeke podataka.
Šta treba da znamo/da uradimo?
Zašto su podaci vani/kako se koriste?
Kakve brojane podatke mogu sakupiti o mojim uenicima (npr. uzrast, visina, broj cipela, raspon ruku, broj brae/sestara, koliko godina su ivjeli u zajednici, broj kilometara od kue do škole)
Koje je znaenje rei “prosjean”? Koji su razliiti vidovi prosjenog (minimum, maksimum, srednja vrijednost, srednja linija i modalitet)?
Kako da izraunam razliite prosjeke?
Kako da upotrebim tehnike alatke tipa tabela za raunanje kod obrade podataka?
Rezultati:
Procjena uenika:
Koliko su se dobro uenici prilagodili nastavnom planu?
Do kog stupnja su stigli uenici u upotrebi ispravnog postupka i metoda potrebnog za prikupljanje podataka?
Sa kojom tanošu uenici izraunavaju prosjeke?
Dali su uenici sposobni za procjenu greške unutar prihvatljivih granica?
Rubrika o procjeni programa uenja
Kako poboljšati originalne upute?
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (18)
Šta uraditi sljedei put kako bi uradili bolji posao pratei opise drugih uenika?
Da li su aktivnosti prilagoene interesima/sposobnostima uenika?
Da li aktivnosti olakšavaju primjenu tehnologije ka davanju instrukcija?
Koji dijelovi aktivnosti pomau uenje namijenjeno ueniku?
Koji dijelovi podravaju uenje?
Da li su njihove aktivnosti povezane sa istinskim ivotnim situacijama?
Da li su istraivanje, analiza, sinteza kao i procjena vještina primijenjeni na asu?
U kojoj mjeri su uenici aktivno uestvovali?
Koji su bili njihovi stavovi?
Da li nastavni program ima jasne ciljeve?
Da li je procjena povezana sa ciljevima?
Šta su izazovi u primjeni programa?
Kako lekcija i nastavni program mogu da se poboljšaju?
Da li aktivnosti daju tane i vaee informacije?
Da li aktivnosti prezentuju materijal na organizovan nain?
Da li aktivnosti podstiu aktivno uenje?
Otkrivanje pravilnog naina ishrane uz pomo piramide hrane
Razred: 5-8
Oblast: Prirodne nauke
Ciljevi nastavnog plana: Uenici ue o pravilnoj ishrani tako što izrade svoje sopstvene piramide hrane.
Ciljevi uenja: Pomou obrade u Wordu, izraditi publikaciju koja prikazuje grupe hrane/piramidu i primjenu grupe hrane po uenikovim eljama za ishranom. U publikaciji uenici ukljuuju line stavove i elje.
IT ISTE Standardi:
Alatke za komunikaciju: Izradite, razvijte, objavite i prezentujte (npr.publikacije) rezultate postignute primjenom tehnikih sredstava koja e javnosti pokazati njihovu primjenu u nastavnom planu.
Alatke za istraivanje: Odabir i upotreba odgovarajuih alatki i sredstava kako bi se riješilo mnoštvo zadataka i problema.
IT vještine:
Urediti tekst pomou osnovnih ureivakih finkcija (npr.sreivanje redova, ravnanje ivica,
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (19)
take, numerisanje)
Formatirajte tekst kvadratie. Kreirati konani plan.
Primjena(e) IT:
Obrada u Wordu, alatke za crtanje, softver za desktop objavljivanje
Sredstva i materijali:
Postupak:
Razgovor o pitanjima vanim za zdravlje, pravilna ishrana i vjebanje.
Uz pomo veb strana i drugih izvora naite dopunske informacije o ovim temama. Odštampati i isjei slike hrane.
Na poetku nacrtajte veliku piramidu hrane na tabli ili na velikom papiru.
U cilju upoznavanja sa piramidom hrane neka uenici dobrovoljno ponude ve poznate informacije o razliitim grupama hrane kao i potrebne koliine za sluenje. Kao razred dovršite piramidu koju ste izradili i porazgovarajte o vanosti svake grupe hrane.
Sljedei korak, zamolite uenike da na kompjuteru izrade piramidu. Uenici mogu koristiti slike koje su skinuli sa kompjutera za izradu svojih piramida.
Kada uenici završe izradu piramida, sljedei korak je da napišu šta e sve jesti narednog dana. Isto tako bi trebali da urade analizu o upotrebljenoj hrani.
Zadajte uenicima da izraunaju razliite procente masnoe, proteina i ugljenih hidrata koje unose u zavisnosti od kalorija u hrani. Ovo je odlina aktivnost za potvrdu kako se matematika pravila primjenjuju u svakodnevnom ivotu.
Neka uenici napišu ili iskucaju završni primjer svojih rezultata i dodaju je svojoj vizuelnoj piramidi.
Moete pozvati i specijalistu koji e govoriti o vanosti pravilne ishrane i vjebanja.
Objavite knjige slika (slikovnice).
Slikovnica zajednice
Procjena uenika:
Koliko dobro, pa ak i iznad ciljeva uenja, aktivnosti kod prirodnih nauka odgovaraju nastavnom planu?
U kojoj mjeri uenici efikasno razmjenjuju ideje i planove koje su izabrali za centralnu temu u svojim “publikacijama o piramidi ishrane”?”
Na kom stupnju se nalaze tane informacije o pravilnoj ishrani?
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (20)
Rubrika o procjeni programa uenja
Kako poboljšati zadata uputstva?
Šta uraditi sljedei put kako bi uradili bolji posao pratei opise drugih uenika?
Da li su aktivnosti prilagoene interesima/sposobnostima uenika?
Da li aktivnosti olakšavaju primjenu tehnologije u davanju instrukcija?
Koji dijelovi aktivnosti pomau uenje namijenjeno ueniku?
Koji dijelovi podravaju uenje?
Da li su njihove aktivnosti povezane sa istinskim ivotnim situacijama?
Dali su istraivanje, analiza, sinteza i procjena vještina primijenjeni na asu?
U kojoj mjeri su uenici aktivno uestvovali?
Koji su bili njihovi stavovi?
Da li nastavni program ima jasne ciljeve?
Da li je procjena povezana sa ciljevima?
Šta su izazovi u primjeni programa?
Kako lekcija i nastavni program mogu da se poboljšaju?
Da li aktivnosti daju tane i vaee informacije?
Da li aktivnosti prezentuju materijal na organizovan nain?
Da li aktivnosti podstiu aktivno uenje?
Knjiga o zajednici
Potrebno vrijeme: 5 asova
Oblast: Istorijsko/Sociološke studije/Umjetnost izraavanja/Primijenjena umjetnost
Ciljevi nastavnog plana: Zahtjeva širi pogled na razliite kulture, oblasti i tradicije današnjeg svijeta i u kojoj mjeri ima slinosti ili razlika u odnosu na našu tradiciju i vjerovanja.
Ciljevi uenja: Upotrebom Power Point-a, uenici e izraditi veb knjigu o zajednici. U izradi knjige uenici e obaviti zajedniko/samostalno istraivanje, braniti svoja otkria pred vršnjacima i razviti jedinstvenu produkciju.
IT ISTE Standardi:
Alatke za komunikaciju: Izradite, razvijte, objavite i prezentujte (npr.publikacije) rezultate postignute primjenom tehnikih sredstava koja e javnosti pokazati njihovu primjenu u nastavnom planu.
Alatke za istraivanje: Odabir i upotreba odgovarajuih alatki i sredstava kako bi se riješilo mnoštvo zadataka i problema..
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (21)
IT vještine:
Uz pomo softvera za izdavanje, dodajte sadrinu knjige na postojeu veb stranu
Koristiti znakove za ureivanje (take, stil slova, tablice i linkove)
Prenesite grafikone na veb stranu.
Upotrijebiti povezane teme.
Nanesite grafikone na veb stranu, pomou funkcija za ubacivanje slike/predmeta I prilagodite ureeni tekst po tome
IT primjena(e):
Sredstva i materijali:
Postupak:
Naša preporuka je da jedno od navedenih pitanja bude postavljeno uenicima:
- Deset stvari po kojima je moja zajednica posebna.
- Zašto volim mjesto u kojem odrastam?
- Šta je najinteresantnije u mojoj zajednici?
- Šta ja znam o mojoj zajednici?
Arhitektura, ulice, parkovi i fasade zgrada priaju prie o našoj istoriji, kulturi i dostignuima. Kakva je pria vaše zajednice? Uenici bi trebalo da naprave veb knjigu o zajednici sa podacima koji su im poznati. Povedite razred na radno putovanje, pravite fotografije i sakupljajte slike interesantnih mesta koja imaju neku priu, za veb knjigu. Objasnite uenicima da trebaju otkriti dopunske podatke o zajednici. Navedite ih da diskutuju, oznae i odvoje najbitnije take. Pomognite im kod odabira fotografija i ponite raspravu kako biste odredili znaaj otkria. Neka sami uenici odlue o znaaju izabranog podatka koji se unosi u veb knjigu. U veb knjigu sakupite fotografije, prie i pitanja koja elite podijeliti. Izradite poetnu stranu i listu sa temama.
Sakupite pojedinane grupe uenika u jednu kako bi zajedno radili na temama koje bi podijelili putem knjiga (npr.istorijske znamenitosti zanimljive turistima, razne crkve i kue za boju slubu, arhitekturu...)
Neka uenici pojedinih grupa napišu naslov svoje knjige i odrede odlomak koji bi trebao biti dio knjige.
Ako je mogue dajte uenicima da vjebaju sa kamerom tako što e slikati i postavljati slike u kompjuter. Pokaite im upotrebu skenera (ako imate mogunosti), da naue kako slike mogu biti skenirane u elektronski dosije.
Uenici otkrivaju nove infromacije o zajednici i dijele ih sa vršnjacima.
Uenici sakupljaju fotografije/slike/crtee i skladište ih (po mogunosti elektronski) za buduu upotrebu
Uenici prave koncept i pišu priu sa kojom e komunicirati putem veb knjige, a istovremeno uvode naslove za slike koje su izabrali za knjigu.
Uz pomo veb dizajn softvera, organizovati i urediti informacije te izraditi “veb knjigu zajednice”.
Prije objavljivanja materijale treba pregledati, izabrati, ispraviti.
Podijelite slikovnicu sa ostalima: Sa drugim uenicima u razmjeni steenih vještina, sa nastavnicima kako bi se našao nain da se slikovnice upotrebe u nastavi za uenike od 1-4
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (22)
razreda ili kao pomono sredstvo u školskoj biblioteci.
Objaviti veb knjige.
Procjena uenika:
U kojoj mjeri, pa ak i iznad ciljeva uenja, aktivnosti kod umjetnosti izraavanja odgovaraju nastavnom planu?
U kojoj mjeri aktivnosti istorijsko/socijalnih studija odgovaraju nastavnom planu?
U kojoj mjeri aktivnosti u umjetnosti izraavanja odgovaraju nastavnom planu?
U kojoj mjeri uenici efikasno razmjenjuju ideje i planove koje su izabrali za centralnu temu u njihovoj “veb knjizi zajednice”?
Do kog stepena su sakupljene informacije u slikovnici tehniki iIi istorijski tane i jedinstvene?
U kojoj mjeri uenici mogu uspešno da klasifikuju i organizuju prikupljene podatke kako bi napravili veb knjigu.
Rubrika o procjeni programa uenja:
Kako poboljšati originalna uputstva?
Šta uraditi sljedei put kako bi uradili bolji posao pratei opise drugih uenika?
Da li su aktivnosti prilagoene interesima/sposobnostima uenika?
Da li aktivnosti olakšavaju primjenu tehnologije u davanju instrukcija?
Koji dijelovi aktivnosti pomau uenje namijenjeno ueniku?
Koji dijelovi podravaju uenje?
Da li su njihove aktivnosti povezane sa istinskim ivotnim situacijama?
Da li su istraivanje, analiza, sinteza i procjena vještina primijenjeni na asu?
U kojoj mjeri su uenici aktivno uestvovali?
Koji su bili njihovi stavovi?
Da li nastavni program ima jasne ciljeve?
Da li je procjena povezana sa ciljevima?
Šta su izazovi u primjeni programa?
Kako lekcije i nastavni program mogu da se poboljšaju?
Da li aktivnosti daju tane i vaee informacije?
Da li aktivnosti prezentuju materijal na organizovan nain?
Da li aktivnosti podstiu aktivno uenje?
Pedagoška obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ II
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (23)
WebQuest - uda na odmor?
Predmet: Društvo
Uvod
ve godine imam samo 2 nedjelje godišnjeg odmora, pasoš mi još uvijek nije gotov pa mi se nee ostvariti plan da odem u Egipat. Ostajemo u zemlji, sa eljom da odemo na jezero ili planinu. Finansijske mogunosti su nam ograniene, ne moemo potrošiti više od 700 eura. Mi smo trolana porodica, sastavljena od dvoje odraslih sa djetetom od 7 godina. Bez obzira što nemamo puno vremena, u agencijama i na Internetu gledamo turistike ponude u zemlji, ak nam i prijatelji daju svoje predloge.
Zadatak
Kao moje prijatelje, zamoliu vas da mi pomognete pri izboru izmeu dvije lokacije na kojima bi moja porodica provela odmor. Jedna je na jezeru, a druga na planini. Pošto Vaš prijedlog treba da podijelim sa porodicom, zamolio bih vas da mi prijedlog napišete kako ne bih ništa zaboravio. Uz tekst stavite i fotografije koje ste našli na ponuenim stranicama, zato što jedna slika vrijedi više od hiljadu rijei, te e nam to pomoi da se bre odluimo. U tekstu navedite i koje aktivnosti, ekskurzije, posjete, sportovi, zabava, lokalne specijalitete nude ta mjesta.
Ne zaboravite,obavezno napišite koliko e me to zadovoljstvo koštati.
Proces
Podijelite se po grupama od po 4 lana, a zatim u svakoj grupi sastavite dva para. Jedan par treba da istrauje ponude o jezerima, a drugi o planinama. Ja sam takoe došao do nekih podataka koje u podijeliti sa vama, kako bih vam olakšao posao.
Nakon pretrage, izradite dokument u Word-u, koji u razgledati sa mojom porodicom. Dokumenat u preuzeti sa Vašeg kompjutera.
Resursi/Izvori informacija
http://www.arkatours.com/?p=14556
Dobrodošli su i novi prijedlozi, razliiti od ponuenih. Ako imate vremena, potraite informacije po svojoj elji.
Zakljuak
Dokument koji izradite e mi biti od velike pomoi u odluci gdje provesti godišnji odmor, a i vama moe dati ideju za vaš odmor. Ukoliko do sada niste radili sa Word-om, eto vam mogunosti da steknete IT sposobnosti, kao što je izrada dokumenta u kome ima i ilustracija i tekst.
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (24)
Pripreme za asove
Pripreme u nastavku ovog Prirunika su kreirane na taj nain da ih moete koristiti kao pomo za izvoenje nastave uz pomo raunara nabavljenih kroz projekat Dositej. Posebno su opisani opšti podaci o asu i artikulacija asa, a posebno izdvojeni linkovi sa kojih moete preuzeti digitalne materijale koji se spominju, odnosno koriste na opisanom asu.
Dodatne pripreme i materijale moete pronai na portalima:
http://itao.eobrazovanje.com http://www.eucionica.com http://casopisdositej.eucionica.com/
Ukoliko elite da se vaša priprema, tekst, video ili neki drugi materijal vezan za primjenu informaciono- komunikacionih tehnologija nae na nekim od ovih sajtova, molimo vas da nam pišete na adresu [email protected] .
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (25)
I RAZRED
I RAZRED
Zoran eran, OŠ „Šamac“, Šamac
Nastavna podruja: Govor, izraavanje, stvaranje: Snjeana i sedam patuljaka - bajka
Moja okolina: Formiranje pojma broja sedam
Ritmika, sport, muzika: Ritmiki pokret uz muziku
Nastavne metode: metoda razgovora, metoda rada na tekstu, metoda demonstracije, metoda ilustracije
Nastavni oblici: frontalni, grupni, individualni
Nastavna sredstva: bajka „Snjeana i sedam patuljaka“, Microsoft Power Point prezentacija, program Paint, ueniki raunari, loptice, olovke, lutke, plastelin, vuna, lego kocke, snimak pjesme „Aj, ho“ iz animiranog filma Snjeana i sedam patuljaka (Muzika zbirka)
Cilj i zadaci
o formiranje pojma broja sedam o prepoznavanje i pisanje cifre 7 o emotivni doivljaj i prepriavanje bajke o razvoj grafomotorike o razvoj ritmikih kretnji o razvoj mašte i kreativnosti o savladavanje upotrebe miša i tastature
Oekivani ishodi
Uenici e formirati pojam broja sedam, znati i moi da prepoznaju i napišu cifru 7; uoiti likove i prepriati sadraj bajke; ritmikim pokretima doarati i doivjeti slušanu muziku; umjeti da koriste programe Power Point i Paint.
Artikulacija (180 minuta)
Smiješni prinevi i princeze-igra opuštanja, Uenici smišljaju smiješna imena prineva i princeza, te kraljevstva iz kog dolaze.
Primjeri: Ja sam princ Paprika iz kraljevstva Bakina bašta. Ja sam princeza Zebra iz Zanzibara. Ja sam princ Papua iz kraljevstva Hodnik…
Drugi korak (20 minuta)
Danas emo uti bajku o jednoj princezi i njenim zgodama i nezgodama.
itanje bajke Snjeana i sedam patuljaka. Razgovor o emotivnom doivljaju bajke, likovima i toku dogaaja. Uoavanje broja sedam u bajci.
Trei korak (15 minuta)
Uenici na svojim raunarima, koristei Power Point prezentaciju, uoavaju grupe sedam predmeta (loptica, krušaka…) i oblik cifre 7.
Pauza za odmor i uinu (20 minuta)
etvrti korak (15 minuta)
Pronalaenje predmeta u uionici i formiranje skupova od sedam lanova (loptice, olovke, lutke, lego kocke). Prezentacija formiranih skupova.
Peti korak (15 minuta)
„Pisanje“ cifre 7 prstiima u vazduhu, na stolu ili tepihu. Grupno formiranje cifre 7 od plastelina, vune, olovaka, zrna kukuruza…
Šesti korak (20 minuta)
Uenici na svojim raunarima u Paint-u crtaju cifru 7 od raznih boja i oblika dostupnih u programu ili slobodnom rukom ( mišem). Prezentacija uenikih radova.
Sedmi korak (20 minuta)
Uenici na svojim raunarima u Paint-u crtaju skupove od sedam lanova (elemenata). Prezentacija uenikih radova.
Osmi korak (15 minuta)
Slušanje muzike iz animiranog filma Snjeana i sedam patuljaka „ Aj,ho“ i izvoenje slobodnih ritmikih pokreta uz muziku.
Deveti korak (10 minuta)
Rezime dana. Ponavljanje obraenih sadraja i iznošenje emotivnih utisaka o danu u školi.
Dodatni materijali
- Primjer crtanja cifre 7 u Paint-u http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource /view.php?id=543
- Primjer crtanja skupova u Paint-u http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource /view.php?id=544
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (26)
II RAZRED
II RAZRED
Nastavni predmet: Srpski jezik
Tip asa: Vjeba
Nastavne metode: razgovor, demonstracija, rad na tekstu
Model nastave: Upotreba informacionih tehnologija u svrhu snimanja video zapisa;
Nastavna sredstva: Projektor ili TV, "CMPC" - ueniki raunari, nastavniki raunar, udbenik, program Microsoft MovieMaker, Video zapis „Poezija – pesme za dedu kazuju Danilo i Jovana“
Cilj asa
Da uenici naue izraajno iskazivati misli i emocije kroz recitaciju, da poštuju interpunkcijske znake pri izgovoru reenica; da naue kako da pravilno zauzmu stav pri recitovanju pjesme;
Oekivani ishodi
Uenici e se upoznati sa verbalnim i neverbalnim izraavanjem; Snimanje filma iz ivota uenika radi dokumentacije.
Priprema nastavnika
Prije poetka asa potrebno je provjeriti da li su potrebni alati instalirani na raunare i pripremiti video zapise potrebne za as.
Artikulacija asa
Razgovor o priredbama na kojima su uestvovali;
Prvi korak (5 minuta)
Par uenika e izrecitovati neku pjesmu koju su ranije nauili ili ve recitovali na nekoj priredbi. Analiza stava i naina izgovaranja recitacije (verbalnog i neverbalnog izraavanja);
Drugi korak (5 minuta)
Gledanje video zapisa „Poezija – pesme za dedu kazuju Danilo i Jovana“, recitacije koje su izvela djeca i analiza njihovog izraajnog govora i stava pri recitovanju;
Trei korak (15 minuta)
Snimanje uenika pomou programa „Windows Movie Maker“ kako recituju u cilju da bi mogli sami sebe sagledati iz drugog ugla (mogue je koristiti “CMPC” uenike raunare ili samo nastavniki). Ovaj dio asa mogue je organizovati da uenici rade u paru ili grupi.
etvrti korak (10 minuta)
Peti korak (do 5 min)
Recitovanje i snimanje pjesama po elji uenika
Dodatni materijali
- Video zapis: „Poezija – pesme za dedu kazuju Danilo i Jovana“
https://www.youtube.com/watch?v=XmFAk cXgxqo
- Snimci sa asa
https://www.youtube.com/watch?v=7k2gyr 9WnLg
https://www.youtube.com/watch?v=LcdvTw 8smgc
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (27)
II RAZRED
Silvana Batoz, OŠ "Petar Koi", Prijedor
Nastavna tema: Jezik - gramatika
Razred: II
Nastavna jedinica: Reenica kao izjava, pitanje i uzvik - uoavanje i zapisivanje
Tip asa: Obrada
Nastavne metode: Demonstrativna, razgovor, ilustrativna, rad na tekstu, istraivaka
Model nastave: Upotreba informacionih tehnologija, "e-Uenje po modelu 1:1 - DOSITEJ"
Nastavna sredstva: Projektor, "CMPC" - ueniki raunari, nastavniki raunar, daljinske upravljake jedinice (upravlja projektora, tastatura, miš), 3-D kartonske aplikacije Štrumfova, udbenik, palice sa reeninim znacima, nastavni listii.
Cilj asa
Da uenici usvoje znanja o reenicama po znaenju i da razviju sposobnost da to usmeno i pismeno zapišu.
Oekivani ishodi
Upoznae znaenje take, upitnika i uzvinika. Pravilno e proitati reenice po znaenju, te steeno znanje o reenicama primijeniti u pisanju.
Priprema nastavnika
Pripremne aktivnosti za realizaciju asa su odraene prije asa: Osmišljavanje prie u stihu "Zbunjeni znakovi". Dramatizacija i snimanje tonskog zapisa pomou raunara. Uklapanje tonskog zapisa, video klipova i animacija u
multimedijalnu prezentaciju. Pripremanje testa za provjeru znanja u "Mythware" softveru. Pripremanje slajdova u slikovnom zapisu. "PowerPoint" prezentacija. Pripremanje plakata i nastavnih listia. Prouavanje sadraja na internetu. Pripremanje aplikativnih palica. Prouavanje strune literature. Priprema uionice i naina rasporeda sjedenja. Postavljanje nastavnikog raunara i potrebnog hardvera za izvoenje asa.
Artikulacija asa
Pripremni dio asa (5 minuta) - podjela uenikih raunara i njihovo ukljuivanje (djeca obavljaju ove radnje)
Prvi korak (7 minuta) - Putem projektora se djeci prikazuje zvuni zapis prie "Zbunjeni znakovi" i vodi se razgovor nakon toga
Drugi korak (6 minuta) - Putem projektora se djeci prikazuju slajdovi sa primjerima reenice
Trei korak (8 minuta) - Grupna provjera znanja pomou aplikativnih palica - djeca po grupama odgovaraju na pitanje koji znak ide na kraju reenice (pomou aplikativnih palica)
etvrti korak (5 minuta) - Individualni tihi rad - provjera znanja pomou kratkog testa u Mythware-u
Peti korak (14 minuta) - Individualni rad na nastavnim listiima - uenici upisuju odgovore na 3 postavljena pitanja, a na preostala 2 pitanja trebaju odgovoriti kod kue
Šesti korak (2 minuta) (ako ostane vremena) - pušta se pjesma koju zajedno pjevaju "Planet plavi"
Dodatni materijali
- Video pria u stihu „Zbunjeni znakovi“, autor prie nastavnik razredne nastave Silvana Batoz. Montaa i animacija nastavnik razredne nastave eljko Batoz http://www.youtube.com/watch?v=t_w0eqs yRBg&feature=youtu.be
- Priprema za as https://www.facebook.com/download/5693 62869772356/Interaktivno%20eUcenje%2 01-1.pdf
- Audio dodatak za prethodnu pripremu kroz pdf https://www.facebook.com/download/6811 82378573819/Prica%20o%20gavranu%20i %20lisici.wma
- Petominutna provjera za Mythware https://www.facebook.com/download/3284 99217282379/%D1%82%D0%B5%D1%81 %D1%82.qiz
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (28)
III RAZRED
III RAZRED
Priroda i društvo - Divlje ivotinje
Danilo Vasiljevi, OŠ „Sutjeska“ Modria
Razred i odjeljenje: III Nastavni predmet: Priroda i društvo Nastavna tema: Biljke i ivotinje moje okoline Nastavna jedinica: Divlje ivotinje Tip asa: Utvrivanje / regionalni ogledni as Inovativni model: e-uenje
Temeljni kvaliteti rada uenika:
a) Ishodišni: sadraj i bit, fokus na proizvod, jasni i zanimljivi standardi
b) Procesualni: udruivanje, inovacije i raznolikost, zaštita od neeljenih posljedica
Mikroplan nastave u obrnutom dizajnu
Identifikacija eljenih rezultata - Mogunost uenika da: identifikuje divlje ivotinje, objasni podjelu na zvijeri i divljai, nabroji koristi i štete, povee, klasifikuje i primijeni znanja o divljim ivotinjama
Odreivanje prihvatljivih dokaza - Uspješno riješena ukrštenica, pogoena tajanstvena ivotinja, uspješno riješeni i grupno prezentovan rad, 75% i više tanih odgovora u petominutnoj provjeri, tani odgovori na ek listi (zadovoljni uenici), uspješno korištenje Adobe Reader-a
Planiranje iskustava uenja i pouavanja - Rješavanje asocijacija, pogaanje tajanstvene ivotinje, ponavljanje nastavnih sadraja i podjela materijala i uputstva za rad, grupni rad uenika na CMPC-evima, izvještavanje grupa, petominutna provjera znanja, mjerenje temeljnih kvaliteta rada uenika u inovativnoj nastavi
Materijalno-tehnika osnova nastavnog rada Ueniki raunari, projektor i platno,Mythware, MS PowerPoint, Adobe Reader
Oblici nastavnog rada: Frontalni, grupni, individualni
Nastavne metode: razgovora, ilustracije, demonstracije, pisanih radova
Tok i struktura inovativnog nastavnog rada
Pripremne aktivnosti
Formiranje šest etvorolanih grupa prema mjestu sjedenja
Prvi korak (5 min) - Motivacija uenika za rad – as poinje igrom asocijacije - uenici dobijaju projekciju na svojim raunarima i/ili na platnu putem video bima. Sluajnim izborom bira se uenik koji bira odreeno polje i pokušava pogoditi traeni pojam. Ako ne pogodi, bira se drugi uenik, sve dok se ne pogodi konano rješenje. Slijedi analiza sadraja asocijacije. Zatim uenici pogaaju tajanstvenu ivotinju, igra se sastoji od šest slika divlje ivotinje - od veoma zamuene do „iste“ slike, uz svaku sliku ide odreeno objašnjenje koje olakšava pogaanje, a pomou kojeg uenici šire svoja znanja o konkretnoj ivotinji.
Drugi korak (7 min) - Ponavljanje nastavnih sadraja i distribucija materijala – Ponavljamo nastavni sadraj raen na prethodnom asu, obradi. Zatim uitelj šalje uenicima pdf dokument.
Trei korak (15 min) - Interaktivni grupni rad uenika - Svaka grupa je dobila dokument u kome se nalazi opis odreene divlje ivotinje, a nakon toga i nekoliko pitanja za rad. Tokom uenikog rada, uitelj obilazi grupe i daje po potrebi dodatna objašnjenja.
etvrti korak (12 min) - Grupna prezentacija interaktivnog rada – Dogovorom lanova grupe odreuje se uenik iji e se rad demonstrirati ostalim uenicima, zatim uenici zajedniki prezentuju rezultate svog rada. Uenici iz ostalih grupa paljivo prate i koriguju eventualne greške i nedostatke, vrednuju rad grupe.
Peti korak (7 min) - Petominutna provjera znanja – Uitelj uz pomo Mythware-a pokree test za petominutnu provjeru. Nakon završetka testa, uitelj e ocijeniti testove i poslati povratnu informaciju uenicima (procenat uspješnosti, ocijenjen test na uvid).
Šesti korak (4 min) - Osvrt na realizovane aktivnosti – Uenici odgovaraju na anketna pitanja deskriptivne skale procjene (udruivanje), razgovor o proteklom asu.
Dodatni materijali
Igra asocijacije, Tajanstvena ivotinja, Zadaci po grupama (6 grupa), Test - divlje ivotinje:
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (29)
III RAZRED
Vinko Luar, OŠ „Nikola Maki“ Donja Previja
Razred: III
Nastavna jedinica: Saobraajni znakovi
Nastavne metode: metoda nastavnog
demonstrativna.
DOSITEJ"
zanimljivi standardi
zaštita od neeljenih posljedica
1. Identifikacija eljenih rezultata:
2. Odreivanje prihvatljivih dokaza:
petominutnoj provjeri, koristi ueniki raunar
CMPC.
Petominutna provjera, Prezentacija rezultata i
ukazivanje na eventualne greške, Rezime
4. Materijalno-tehnika osnova nastavnog
Tok i struktura inovativnog nastavnog rada
Uvod i priprema uenika (5 min) - Podjela
uenikih raunara i priprema za rad. Kratka
najava nastavne jedinice i cilja asa.
Prezentacija (15 min) - Uenicima u programu
MS PowerPoint, pomou raunara CMPC,
prezentovati znakove za obavještenje,
Film „Saobraajni znakovi“ (5 min) - Poslije
prezentacije pustiti film „Saobraajni znakovi“
pomou projektora, raunara i platna. Adresu
filma, na internetu, imate u prilogu pripreme.
Petominutna provjera (5 min) - Pomou
programa Mythware i uenikih raunara
pokrenuti test u trajanju od 5 minuta. Uenici
samostalno daju odgovore pomou raunara.
Prezentacija rezultata testa i ukazivanje na
eventualne greške (10 min) - Nakon završetka
testa svakom ueniku pojedinano prezentovati
tane odgovore i eventualne greške.
Rezime (5 min) - Razgovarati sa uenicima o
proteklom asu i iznošenje emotivnih utisaka.
Dodatni materijal
http://itao.eobrazovanje.com/course/view.php?id
=52
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (30)
IV RAZRED
IV RAZRED
Razred: IV
Nastavna tema: Privreda
Nastavna jedinica: Saobraaj
Inovativni model: e-uenje
Temeljni kvaliteti rada uenika
a. Ishodišni: u fokusu jasna i precizna uputstva vezana za standarde
b. Procesualni: timski rad, uenje kroz zanimljive i razliite naine
Mikroplan nastave
o razvijanje svijesti o znaaju saobraaja u svakodnevnom ivotu
o sistematino sakupljanje i organizacija prikupljenih podataka i shvatanje vanosti uticaja novih saobraajnih sredstava na kvalitet ivota
o da objasni znaaj saobraaja o da razlikuje vrste saobraaja i
saobraajna sredstva o da navede glavne eljeznike i
putne pravce
mu zadatke kroz igru
o da primijeni znanja radom na nastavnim listiima
o da prezentuje rad svoje grupe o da u petominutnoj provjeri pokae
procentualno visok nivo znanja, izraen ocjenom
3. Planiranje iskustava uenja i pouavanja o uvoenje u radioniku aktivnost
kroz igru asocijacije o letimino ponavljanje nastavnih
sadraja o imenovanje heterogenih grupa i
njihovog predstavnika o podjela nastavnih listia o grupni rad uenika na CMPC-
evima o prezentacija grupa o petominutna provjera znanja o evaluacija o korelacija sa likovnom kulturom
4. Materijalno-tehnika osnova nastavnog
rada: o ueniki raunari (SMRS) o projektor i platno o Sofware: Mythware, MS
PowerPoint, Elektronski pano, Zidni pano, Blok i pribor za crtanje i bojenje
5. Oblici nastavnog rada: frontalni, grupni, individuali
6. Nastavne metode: MR, MUI, MIL, MPR, MRT
Vremenska dinamika nastavnog rada: oko 90 min
o motivacija uenika za rad ( 5 - 10 min) o ponavljanje gradiva i distribucija materijala
(10 min) o interaktivni rad uenika u grupi (20 min) o grupna prezentacija interaktivnog rada
(15 min) o petominutna provjera znanja (8 min) o korelacija sa likovnom kulturom
( 25 min ) o evaluacija (5 min)
Tok i struktura inovativnog nastavnog rada
(Prilikom rada dozvoljeno je koristiti sve raspoloive resurse).
1. Korak - motivacija uenika za rad
Na poetku asa uenici igraju igru asocijacije. Predstavnik grupe predlae polja koja otvaramo i pokušavaju što prije da dou do konanog rješenja. Kada riješe asocijaciju dobie kao
Obuka „Integracija IKT-a u nastavi“ - DOSITEJ
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (31)
IV RAZRED
odgovor SAOBRAAJ. Uenici asocijaciju prate na video bimu i svojim raunarima.
2. Korak - distribucija materijala
Analiziramo sadraj asocijacije i letimino ponavljamo nastavni sadraj raen na asu obrade. Zatim pomou programa za umreavanje uionice Mithware-a šaljem uenicima nastavne listie.
3. Korak - interaktivni rad uenika (grupa)
Kada su svi uenici dobili nastavne listie, na kojima se nalazi po sedam zadataka, dajem instrukcije za rad. Uenici rade timski, kada usaglase odgovore šalju ih u E-pano na desktopu. Nastavnik prati rad uenika preko raunara i daje eventualne dodatne smjernice.
4. Korak - prezentacija rada grupa
Predstavnik grupe prezentuje svoj e-pano uenicima (koristei opciju demonstracija uenika na ostale SMRS-eve i platno). Za to vrijeme uenici ostalih grupa postavljaju pitanja i dopunjuju njihove odgovore .Kada sve grupe prezentuju radove slijedi vrednovanje rad grupa (najbolja grupa prva izlazi na veliki odmor )
5. Korak - petominutna provjera znanja
Nakon relaksirajue analize e-panoa slijedi petominutna provjera usvojenosti znanja. Uz pomo Mythware-a pokreem test za petominutnu provjeru. Nakon završetka, vraaju testove putem opcije „Podnesi“. Ocjenjujem testove i šaljem uenicima povratnu informaciju (procenat uspješnosti, ocijenjen test na uvid). Za to vrijeme štampam testove kako bi ih mogli priloiti u svoje školske sveske.
6. Korak - korelacija sa likovnom kulturom
Slijedi relaksirajui dio asa, gdje uenici na listu bloka crtaju prevozno sredstvo iz mašte, shodno vrsti saobraaja koju su obraivali. Uenici imaju maksimalnu slobodu u smislu tehnike rada kao i naina na koji e izraziti svoju kreativnost. Završene radove izlaemo na zidni pano, a najkreativnije na sajt škole.
7. Korak - evaluacija
Razgovor o usvojenom gradivu, prednostima i nedostacima ovakvog naina rada i njihovom linom, emocionalnom doivljaju asa.
Dodatni materijali
o Pojmovi za igru asocijacije o Nastavni listii sa zadacima
o Pitanja za test - petominutna provjera
http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource /view.php?id=558
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (32)
V RAZRED
V RAZRED
Nastavna tema: ovjek Razred: V Nastavna jedinica: ulni organi Tip asa: Utvrivanje Oblici rada: Frontalni, individualni, grupni; Nastavne metode: Razgovor, ilustracija i demonstracija, pisani radovi; Model nastave: e-Uenje po modelu 1:1 - DOSITEJ
Nastavna sredstva: Projektor, "CMPC" - ueniki raunari, nastavniki raunar, projektor, platno, pripremljeni slajdovi sa otkrivalicama, slajdovi za rad grupa, slajdovi za rad uenika po IOP-u
Cilj asa
Utvrivanje ranije steenih znanja o ulima i njihova primjena u rješavanju razliitih zadataka; primjena znanja iz oblasti opšte kulture uenika (rješavanje ukrštenice);
Oekivani ishodi
Uenici e biti sposobni da uoe glavne ulne organe, izdvoje njihove dijelove, navedu karakteristike pojedinih ulnih organa, iskau svoje mišljenje o tome šta je korisno, a šta štetno za pojedine ulne organe, pokau svoju opštu informisanost u radu na ukrštenicama, pokau stepen razvijenosti kritikog mišljenja uoavajui šta pripada, odnosno ne pripada nizu;
Oekivani ishodi za uenika po IOP-u: Uenik e biti sposoban da proita i razumije data pitanja, da kritiki osmotri date ilustracije kako bi otkrio odgovor na pitanje, da uoi bar jednu osobinu ilustrovanog pojma, da pravilno formuliše reenice (odgovore na pitanja) poštujui pravopisna pravila, da ilustruje ono što je traeno u zadatku;
Priprema nastavnika
Preuzimanje i prilagoavanje materijala: motivacione igre “Otkrivalica” u programu Power Point, poluprogramiranog materijala za rad po grupama (slajdovi), adekvatnih zadataka za uenika po IOP-u (slajdovi), priprema trenutnog testa u cilju petominutne provjere (Mythware program), priprema uionice, postavljanje projektora i platna;
Artikulacija asa
Pripremni dio asa (5 minuta) - Podjela raunara uenicima i njihovo povezivanje sa nastavnikim raunarom;
Prvi korak (5 min) - Na nastavnikom raunaru pokrenuta igrica „Otkrivalica“; Uenici pokušavaju otkriti skrivene slike koje su projektovane na platnu;
Drugi korak (2 min) - Formiranje grupa za rad;
Trei korak (3 min) - Podjela vjebi za samostalan rad lanovima grupa (Mythware program, opcija distribucija datoteka);
etvrti korak (10 min) - Interaktivni rad lanova grupa (na slajdovima su oznaena polja u koja uenici kucaju odgovore);
Peti korak (10 minuta) - Prezentacija rezultata interaktivnog rada grupa (Mythware program, opcija demonstracija uenika);
Šesti korak (7 minuta) - Petominutna provjera (Mythware program, opcija pokretanje testa, a zatim ocjenjivanje testa);
Sedmi korak (3 min) - Osvrt na realizovane aktivnosti.
Dodatni materijali
Dodatni materijali se nalaze na ITAO platformi, moete ih preuzeti ako imate nalog na platformi ili se logujete kao Gost.
Motivaciona igra “Otkrivalica” u programu Power Point http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/vie w.php?id=530
Poluprogramirani materijal za rad po grupama (slajdovi) http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/vie w.php?id=532
Adekvatni zadaci za uenike po IOP-u (slajdovi) http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/vie w.php?id=533
Petominutni test za program Mythware http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view. php?id=534
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (33)
V RAZRED
Mara Šaran, OŠ „Risto Prorokovi“; Nevesinje
Razred: V
Tip asa: obrada
Oblici rada: Frontalni i individualni. Nastavne metode: Metoda razgovora, demonstracije, rada na tekstu. Nastavna sredstva i potreban materijal: Raunari, udbenik „Srpski jezik i kultura izraavanja“, sveske.
Oekivani ishodi
- Prepoznaju i imenuju proste, proste proširene i sloene reenice.
- Prostu reenicu prošire koristei imenske i glagolske dodatke.
- Sloenu reenicu rastave na proste.
Tok asa
Uvodni dio asa – 10 minuta
Ponavljamo gradivo iz prethodnog razreda.
- Šta je reenica? - Koji su glavni dijelovi reenice? - Kako dijelimo reenice po znaenju?
Najava nastavne jedinice - Danas emo nauiti kako dijelimo reenice po sastavu. Zapisujem naslov na tablu.
Glavni dio asa – 30 minuta
1. Puštam prezentaciju preko opcije „slanje ekrana“ u Mitver uionici ili preko projektora. U okviru prezentacije prikazujem primjere prostih reenica. raim od uenika da imenuju dijelove reenica (subjekat i predikat).
2. Pokazujem primjere kako te iste reenice proširujemo imenskim i glagolskim dodacima i uenicima objašnjavam da su te reenice proširene, ali još uvijek imaju samo jedan subjekat i samo jedan predikat, pa te reenice zovemo prostim proširenim reenicama. U okviru prezentacije su istaknute definicije.
3. Traim od uenika da otvore Word dokument na radnoj površini pod nazivom „Reenice“ (koji sam ranije prebacila na sve uenike raunare) i da u dokumentu sami dopišu svoje prijedloge proširivanja reenica. (Zadatak 1.)
4. Zatim prelazimo na sloene reenice. Prikazujem na slajdu nekoliko primjera sloenih reenica na slajdu.
5. Traim od uenika da odrede subekat i predikat u datim reenicama. Uoavamo da u ovim reenicama nije samo jedan subjekat i predikat, da su reenice sastavljene od dvije reenice. Istiem da ove reenice zovemo sloenim reenicama. Dajem definiciju .
6. Traim od uenika da identifikuju subjekte i predikate u primjerima u Word dokumentu (pomou prevlaenja linija ispod subjekta i predikata). (Zadatak 2)
7. Uenici zatim usmeno trebaju navesti po jedan primjer proste, proste proširene i sloene reenice. Radimo zadatak u dodatku Srpski jezik i kultura izraavanja, strana 16.
8. Uenici prepisuju sadraj prezentacije u svoje sveske.
Završni dio asa
Provjeravamo koliko su znanja uenici usvojili kroz nastavni listi na raunarima.
Domai zadatak
Napisati pet prostih reenica. Proširiti proste reenice imenskim i glagolskim dodacima da se dobiju proste proširene reenice. Napisati pet sloenih reenica. U svim reenicama podvui subjekat i predikat.
Dodatni materijali
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (34)
VI RAZRED
VI RAZRED
Razred: VI Nastavni predmet: Osnovi informatike Nastavna tema: Arhitektura raunara Nastavna jedinica: Hardver i softver Tip asa: Sistematizacija Oblici rada: Frontalni, individualni, grupni; Nastavne metode: Razgovor, pisani radovi Model nastave: e-Uenje po modelu 1:1 - DOSITEJ
Nastavna sredstva: "CMPC" – ueniki raunari, nastavniki raunar, projektor, platno, pripremljena prezentacija, pripremljene i na uenike raunare prebaeni grupni zadaci – Word dokumenti
Cilj asa
Oekivani ishodi
Uenici mogu da objasne jedinstvo hardvera i softvera raunara – hardver i softver kao cjelinu; Uenici e biti sposobniji za timski rad; Uenici shvataju znaaj svakog pojedinca u radu tima, cijene zalaganje i doprinos svakog timskog igraa; Uenici ue aktivno da slušaju druge - stavljaju primjedbe na reeno i komentarišu
Priprema nastavnika
Preuzimanje materijala – prezentacija koja se prezentuje uenicima na platnu, dokumenta koji se kopiraju na pojedine raunare za grupni rad, priprema uionice za grupni rad - uionicu prilagoditi grupnom radu u grupama od po etiri uenika, priprema duplih ceduljica za podjelu u
grupe (po dvije ceduljice sa brojevima 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, …), priprema pitanja potrebnih za grupni rad,
Artikulacija asa
Pripremni dio asa (5 minuta) – podjela raunara uenicima i njihovo povezivanje, podjela uenika u etverolane grupe – svaki uenik iz kutije izvlai ceduljicu sa brojem 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2. … Uenici sa brojevima 1.1, 2.1,3.1,4.1 su prva grupa, …
Prvi korak (15 minuta) – Pokrenuti prezentaciju – Na prvom slajdu nalazi se pet pojmova: hardver, softver, mikroprocesor, centralna memorija, spoljna memorija.
Svaki uenik na svom raunaru treba da pokrene WORD, i u naslovu otkuca svoje ime i prezime. Zatim se koristi postupak lanarenje – svaki uenik otkuca podnaslov hardver, a zatim jednu reenicu koja taj pojam objašnjava. Svaki uenik zatim se pomjeri za jednu stolicu u lijevo, proita šta su drug ili drugarica napisali o zadatom pojmu i dopisuje još jednu reenicu vezanu za zadati pojam.
Kada se svaki uenik vrati do svog raunara proita šta je zapisano i eventualno dopunjava (u originalnom postupku lanarenje papir se predaje u lijevo, ali se ovdje zbog sigurnosti raunara uenici pomjeraju).
Zatim svaki lan grupe otkuca sledei podnaslov – sledei pojam sa slajda. Postupak se ponavlja sve do poslednjeg pojma.
Iz druge kutije, u kojoj se nalaze iste ceduljice pomou kojih su formirane grupe, nastavnik izvlai ceduljicu i na taj nain bira uenika koji treba da proita zapisano o hardveru na njegovom raunaru, zatim izvlai sledeu ceduljicu za sledei pojam i postupak ponavlja i za ostale pojmove. Ostali uenici slušaju i eventualno dopunjavaju objašnjenja. Ukoliko procjeni da uenici nisu u potpunosti objasnili pojam nastavnik dodaje izostavljeno.
Drugi korak (5 min) - Na sledeem slajdu uenicima se prikazuje:
Pria 1: Markova mama eli da mu napravi tortu za roendan. Zamolila je Marka da joj pomogne. Proitali su recept, napravili spisak. Marko je iz ostave donio potrebne sastojke, otišao u prodavnicu i kupio sve ono što u ostavi nije bilo. Zajedno sa mamom sve sastojke je sloio na kuhinjsku plou i posao je poeo. Tortu su zajednikim snagama uskoro napravili, a zatim i Pria 2:
Markova mama eli da mu napravi tortu za roendan. Zamolila je Marka da joj pomogne. Mama je proitala prvu reenicu u kuvaru i poslala Marka da joj iz ostave donese 10 jaja.
VI RAZRED
I RAZRED
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (35)
VI RAZRED
Kada je to uradio, mama je ve proitala sledeu reenicu i poslala Marka po brašno. Kako brašna nije bilo u ostavi Marko je morao da ode u prodavnicu. Nakon što je i ovo uradio, mama ga je, pomalo ljuta, jer je po njenom mišljenju Marko spor i ona ga dugo eka, poslala po okoladu. Marko je ve bio umoran, pomalo i ljut, donio je okoladu iz ostave. Nakon što ga je, sada ve jako ljuta mama, ponovo poslala po mlijeko, Marko je objasnio da mu torta i nije neophodna i zamolio je mamu da postupak prekinu.
Dok uenici itaju priu nastavnik skuplja raunare, a ostavlja pet potrebnih za daljnji rad.
Trei korak (3 min)
Uenike pregrupisati u pet grupa. Svaka grupa uenika dobija po jedan raunar i pokree unaprijed pripremljen dokument koji sadri jedno od sledeih pitanja (pitanja su dostupna u dodatnom materijalu u vidu pet posebnih Word dokumenata, potrebno ja da ih nastavnik preuzme i kopira na raunare – na svaki raunar po jedno pitanje tj. grupni zadatak):
1. Dodatni dokument1.docx - pitanje: Ako itav proces izrade torte posmatramo kao postupak obrade podataka u raunaru. Koji dio raunara bi bila mama, koja priprema tortu?
2. Dodatni dokument2.docx - Šta bi bila ostava, kao mjesto u kome se uvaju svi kuhinjski sastojci? Šta se moe uraditi kada se police u kuhinjskoj ostavi popune?
3. Dodatni dokument3.docx - emu bi odgovarala prodavnica, u kojoj se nalazi sve ono ega nema u ostavi? Šta se dešava kada se u prodavnici neki artikal rasproda? Da li je mogue ponovo nabaviti artikal?
4. Dodatni dokument4.docx - Kojem dijelu raunara odgovara kuhinjska radna ploa? Šta se dogaa u prethodnim priama kada je nema?
5. Dodatni dokument5.docx - Da bi mama na pravi nain pomiješala sve sastojke i napravila tortu ona mora imati recept. emu u svijetu raunara odgovara recept?
etvrti korak (7 min)
Peti korak ( 10 min)
Dodatni materijali
https://www.mediafire.com/folder/lqzf6b6jybbzn/ hardsoft
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (36)
VI RAZRED
Nastavna tema: Uvod u informatiku Razred: VI Nastavna jedinica: Fon – Nojmanov model raunara (izlazne, ulazno – izlazne jednice raunara, memorija) Tip asa: obrada Oblici rada: individulani, frontalni, grupni Nastavne metode: demonstrativna, razgovor, istraivaka. Model nastave: Upotreba informacionih tehnologija, "e-Uenje po modelu 1:1 Dositej" Nastavna sredstva: Projektor, "CMPC" – ueniki raunari, nastavniki raunar, daljinske upravljake jedinice (upravlja projektora, miš, tastatura), udbenik.
Cilj asa
Obrazovni zadaci asa: Osposobljavanje uenika da usvoje osnovne pojmove o navedenim raunarskim ureajima, njihovu osnovnu funkciju, nain rada i primjenu u ivotnom okruenju.
Vaspitni zadaci asa: Razvijanje interesovanja i radoznalosti uenika, sticanje novog znanja i iskustva, razvijanja logikog mišljenja i zakljuivanja.
Oekivani ishodi: Uenici e biti sposobni da prepoznaju ureaje, koriste ih, i razumiju njihovu primjenu u svakodnevnom ivotu.
Priprema nastavnika
Prije asa kreirana ili preuzeta Power Point prezentacija (kvizovi za ponavljanje i utvrivanje gradiva), kreiranje ili preuzimanje pitanja za „WebQuest“ (u MS Word-u). Prouavanje sadraja na internetu. Priprema uionice i rasporeda sjedenja.
Artikulacija asa
Pripremni dio asa – podjela uenikih raunara i njihovo ukljuivanje i formiranje uenika u etiri grupe.
Prvi korak (3 minuta) - putem projektora se prikazuje prezentacija uz pomo koje se ponavlja nastavni sadraj obraen na prethodnom asu a koji se odnosi na ulazne raunarske ureaje miš, tastaturu, skener i dojstik. (slajd 3).
Drugi korak (10 minuta) – uenici na svojim laptopima pokreu program „SLOVO“ koji je prezentovan na prethodnom asu i rade vjebu 3 iz kursa 1. Uenicima se sugeriše da nastoje pravilno drati prste na tastaturi i pomae oko savladavanja vjebe.
Trei korak (5 minuta) – nakon završene vjebe uenici se priom uvode u ostali dio arhitekture raunara koji e u toku asa biti obraen putem „WebQuest“-a, te se svakoj grupi putem programa „Mythware“ šalju pitanja kreirana u programu „MS Word“ na osnovu kojih e uz pomo interneta da pronau odgovore. Uz pitanja su i linkovi koji mogu da im pomognu oko rješenja problema. Svaka grupa ima jednu od sledeih tema: MONITOR, ŠTAMPA, U-I UREAJI, MEMORIJA.
etvrti korak (15 minuta) – uenici u grupama rade na rješavanju problema i pronalaenju informacija. Informacije i odgovore zapisuju u svesku.
Peti korak (10 minuta) – uenici po grupama izlau informacije do kojih su došli putem interneta, a nastavnik uz pomo prezentacije upotpunjuje njihovo znanje ukoliko je došlo do nekih propusta prilikom pronalaenja sadraja na internetu (od 5-14 slajda)
Šesti korak (2 minuta) – ukoliko ostane vremena moe da se odigra igra „elite li da postanete odlikaš“ koja je kreirana u prezentaciji (slajd 15).
Dodatni materijali
Edukativna igra „SLOVO“ http://www.microsoft.com/serbia/obrazovanje/pil/ slovo/default.mspx
„MS Power Point“ prezentacija „Fon Nojmanov model rauunara“ u kojoj su kreirani kvizovi za ponavljanje i utvrivanje gradiva kao i sadraj koji prati nastavnu jedinicu. http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view. php?id=550
Pitanja za „WebQuest“ koja su kreirana u programu „MS Word“. http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view. php?id=551
LANACO Informacione tehnologije d.o.o., Banja Luka (37)
VI RAZRED
Matematika - Jednaine
Predmet: Matematika, 6. razred
- Ovladavanje postupkom za rješavanje jednaina;
- Provjera rješenja jednaine; - Osposobljavanje za samostalan rad; - Izgraivanje stavova za grupni rad,
saradnje i uzajamne pomoi; - Sticanje pozitivnog odnosa prema IKT.
Sredstva