of 37 /37
s-.1,\'A :TRJCE -.-:6i 1r< ,a- _278 -279 - 279 -2E0 -.2tt *28 I ,282 _:85 _189 .289 TEMA NR. 1 PRINCIPALELE \ORME DE PROTECTIA MUNCII $I REGULT DE LUCRU ix ranonefon. PRIMUL AJUTOR ACORDAT UNUI ACCIDENTAT PRIN ELECTROCUTARE r.1. OBIECTIVELB TEMEI in instalaliile electroenergetice, personalul de exploatare poate fi admis la {:ir numoi in cazurile in care - fiind supus la testiri periodice - dovedegte o bund r -x{-rastere a normelor de proteclie a muncii (NpM). ca urmare, inainte de a pune :::stalaliile din laborator sub tensiune, se vor studia cdteva dintre principalele reguli :e electrosecuritate care trebuie respectate atdtinlaboratorul ae pncsqi MSE16I i, ui orice altl instalalie a sistemului electroenergetic. I.2. REGULI DE LUCRU iX T,ANORATOR Prin lucrlrile din laboratorul de PECS gi MSE se urmdregte familiarizarea iritorilor ingineri cu condi{iile reale de func}ionare qi exploatare din instala{iile electrice ale centralelor gi staliilor. Se va considera cd sta{iile din laborator func(ioneazd la inaltd tensiune t'-hiar dac5 in realitate funcfionarea are loc la joas6 tensiune) gi trebuie insugite qi respectate cu strictefe prevederile normativelor qi regulamentelor in vigoare in instalaliile electroenergetice. In intreaga lor activitate profesionald, inginerii energeticieni sunt considerali direct r[spunzdtori de abaterile in serviciu ale personalului pe care au datoria s5-l educe qi cdruia trebuie sr-i verifice - la termene reglernentate - cunoqtinlele qi sI ia mlsuri de sanc{ionare in cazurile de incdlcare a prevederilor in vigoare. .291 'to1 293 297 298 29E ,IM ,OI m3 n6 109 It

PECS Indrumar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

indrumar pecs

Text of PECS Indrumar

 • s-.1,\'A:TRJCE

  -.-:6i1r,2

  .-1 .r

  >A

  a:.'

  P=

  [email protected] 6

  z-o ln

  i*

  :a i> E< rn>

  ! ? zp -l al

  {a -d 7E O" a;' - >a -!r =ts

  'n za >. z,

  -tr

  @ r

  .)

  P=

  ..F

  [email protected] 6z F6 JA i> H< r;> - * (\ o -t (\ * -: o (\ o o I od * o o )

  o tr

  co

  o o-

  -+

  x i5

  -

  (v r

  EF

  # i;S

  6 ij

  S o

  ;.Q

  r

  oE

  *

  3 t'o

  9

  +R

  i^rL

  = 3

  'E.*

  I r-

  = =

  '?3

  *8,H

  xH'E

  =9E

  tsh"

  "ts+

  ==

  .d

  6=

  -X'"

  cr"

  ? -

  L Q

  -'6

  - P

  (D=

  oir:

  J--=

  :1.

  P'>

  7;'o

  --'iJ

  o:

  "aqe

  HE

  ErE

  S[E

  afiF

  'EB

  :I.o

  s =

  ! n

  * E

  uA93

  .o E

  * gE

  :i989

  =55

  '(D

  ii"u

  * H

  B tg

  rlA

  sB {

  Ra

  d X

  Bxa

  Sse

  Y5.

  ""6F

  ;z38

  5'9.

  E

  .A E

  'or

  o J4

  Htr

  d<

  gEF

  nL

  $N,s

  Bt:E

  lra?a

  )tD

  =o!

  ltD(

  "Sri3

  rH

  aa)

  P

  a

  O-^

  5[r

  A'3

  8'N

  oa ?

  C

  Y t

  5(D

  =..r

  otr!

  J5'

  -0

  96(D

  ,-^

  lD o

  i oi

  =

  o-'E

  .tr

  N

  s) =

  .D

  a9^\

  ;oc

  ua

  3Y.\

  a-^

  N=

  N^ cio

  il"o

  g

  tro

  c

  ; gP

  E

  h'f*

  dE.o

  .-=

  D(P

  F.

  :="'*

  F

  o9-9

  N(I

  ao--

  $,=

  :: cj

  =o

  !p(}

  0=\

  3 N

  -'

  fu(

  8!;*

  p=^i

  u'J-

  - cj

  I"j.

  E-z

  ?ds9

  .-'

  a! 5

  \,/

  E

  - Y

  u5

  s

  -.ea

  h-^

  i-ll^

  r

  ^JgP

  ^c:

  o=::

  ==

  f "

  oe.

  = ?

  i*e

  : -.

  e ^

  Ce=

  =ai

  ;.=

  ^

  ;

  Ef 3

  tR;=

  =

  a E

  $6i

  H,r

  Ha

  =5

  #e,

  o. =

  =:;

  6A

  E

  I:j

  ;*E

  Q "

  Y,

  T=

  qi

  6pE

  6-

  t -

  F;+

  aae

  ,g F

  r g

  \-

  9 9

  D

  g zD -lA du)

  12.

  :> dkn

  u, --ts

  v1 c

  PO

  'd 1A >z

  -i.a

  a !.)

  .-l

  o

  6z -o ;a F> E< rn>

  (Df6

  v z, J^ rj l.z n{A A" A-'

  I >a

  -ar

  '!t.

  4F11

  I >2,

  "ar

  >^

  h !.1

  >:.

  --l

  o

  oz -o ia i> E< rn>

  -- \\ \-\

  6:(\

  t{ \x S: :. 6.

  i: n".i

  *s : "la

  .:* 0

  o

  ci\ $s ^i F

  l o \ ]

  !!DA

  =-[

  E-=

  @

  e (,

  la

  -=

  'E

  F=

  _==

  6a=

  lFn l- Iln l- -J o >g

  tn5

  zD a^ E;

  aa ._

  .1

  12,

  F$l

  a, A-'

  I Po

  "ir =lJ

  .=r 1e >.2

  2Y >n

  @ :

  ,'P

  =.

  "[email protected] 6z Fo -:a F> =1 lnP < t

  G s G o a o q -l Ct 0a \ a\ a i, i >

  o- (D ED E t N ;H ot

  oj(D )=

 • b,J

  tJ\O

  OO

  {O

  \(,l

  A(^

  )N)-

  I

  I'd l> l= IE l> lar tri lrn o a - >r

  zp -l /1 E;

  :l> * +

  r)A

  " A-' >o

  t \ a E. (\ (\ o a s G o o -( o 0q s :- a \ s o i

  6 l, z rl ,N L^J w >, F - fl Ll o - lJ Fl F E - t^_J

  tr

  /a/a

  (D

  m^^

  o-/a

  n A

  =

  to

  !D

  o

  5 N

  !!

  (' t0

  c

  q))!

  D

  i6a3

  =aa

  ga=

  e6E

  rrH

  E=

  efle

  6eE

  X'=

  =E

  .g=

  aBao

  ES

  5;gi

  "g'3

  =3a

  BIE

  a:-

  H8i

  [=E

  s"q

  -t?

  -:l

  i.EB

  d*B

  *?B

  i[1

  l a+

  E' E

  Iins:

  I es

  H =

  eIE

  rHs

  "S'I

  IEqB

  igE

  E3$

  r$=

  r'=

  Th-

  oar^

  5C+

  =

  trB

  Q

  ,i.'-:

  .I,o-

  -P:-

  -rI

  ' -'6

  -9.

  E

  lis+

  -E ii

  a E

  as

  -.^

  ^i

  v a

  - a

  I=

  X

  H

  51,

  =.

  - !o

  xu-

  i- ;it

  r=

  tr

  19rD

  g=.O

  CD

  E=

  -'^

  lD

  'J

  -"+

  t:vqt

  ^c,

  53

  3 r,

  hL

  ^EJO

  q1-

  E

  "dfi

  : E

  t6()

  l.:=

  (/)

  -^.i-

  =J.

  Oa

  L*of

  7_L

  >gF

  e(A

  3==

  ;g3.

  =r:

  =r:

  ,i'N

  iF

  *\aP

  E

  E

  ==

  ::==

  ;

  =i;I

  '3'#

  =

  iF

  q'.8

  ;tr

  X-

  \ a

  l)S

  - s

  3'-

  o v

  \=.:"

  i.!la

  ' a

  i=.s

  '+r3

  E'

  -Ei t

  ta"

  x''

  s a

  j>7 r

  \ *.{

  .-=

  -

  ! --

  .st-

  ,!GA

  ==

  E S

  f rF

  =lo

  \\].>

  =6

  ?i'

  i-'-

  I a-

  i:'

  J?

  ^:

  O

  6-z

  ' \'i

  ='7

  i{-=

  t

  ;z

  id,!?

  -=

  =

  =s

  E O

  =_

  E-

  E

  58H

  fi E

  E $

  $* d\

  E3+

  S}r

  sigE

  $i$

  i+

  al$i

  "tIts

  Eirr

  sF

  ,sE

  iEfie

  e5i5

  fA'

  rB

  EE

  Eh;

  FF

  +B

  r,E

  n s6

  "B$l

  ; fi'

  o.8,

  pY'i'

  =ii:

  E

  5 o.

  E

  Eei

  $ai

  Es$

  iE n

  r

  iggF

  'aiiE

  iEfl-

  ii'i

  sl E

  F;

  $H$

  E

  iags

  f,ef

  $;g

  eai

  g $

  .r$,

  s$$

  $F

  $#B

  g g

  EF

  E 3

  Era

  Bts

  H H

  =X

  B

  -> =.

  E'B

  H E

  si-r

  .

  ^ll

  o a

  r -

  O-

  a-

  tD -

  = s

  !':'i

  i i i

  I =

  :ge

  EE

  Fii*

  ;o=

  =G

  (D!)

  uJ\/E

  [email protected]=

  =

  ::

  <

  '- x

  J a

  =Y

  C o

  c)

  rD, n

  i 8-

  A !

  E g

  1 =

  E-"

  r. n

  " F

  g E

  =

  =

  =

  5 O

  N

  = tr

  =' =

  ' q."

  r- E

  -,i

  =,5

  I-r.

  -E--

  ==

  J=ri-

  4-"a

  r i

  g'\

  (9

  N

  E=

  =;p

  l c-

  ioi=

  s=rr

  H ;

  tei

  s-3X

  XH

  Bs[

  $.=

  iEE

  F ;$

  BH

  ,==

  ii E

  IEN

  ,

  , fl=

  ==

  iIi $

  .i;#

  E;-

  ^-\>

  =

  :\g.g

  E-=

  ==

  E E

  ='=

  -'I

  77,?

  \ 5$

  =,q

  =I

  -=E

  E=

  *ss

  rI

  =--

  i 5i

  s;F

  E

  = *

  s=a'

  '=

  '=

  :I ti

  =

  ==

  'E5"

  $,'*

  ; $

  E *

  t B

  *-

  E R

  .6-a

  =-

  ;i:"

  N e

  =.D

  Ntr

  -loB

  D

  *ff*

  VLI

  Y.L

  S,r

  )" t

  X.lY

  .f,f,

  "l

  $?A

  [A il

  6r

  i,* ' l,q

  ,:

  TC

  **

  ,lpx

  Get

  JATlr

  TC

  :a

  A3

  - t{

  } kt

  ri

  ,{?

  - }{

  i k\

  .{1

  - lt)

  kv

  .{1

  - 10

  kv

  h,q:

  kr

  &l:\

  &a:

  \ dr

  rfu

  .tr

  Io.q

  TC

  n.sr

  \ r:

  oI $T

  C:a

  *r,^

  ,.L l\s

  rtp

  L, l*rr.

  .I

  r-,r

  . ttc

  rrr

  - \

  s"nt

  l" l\srr

  .qp

  l. l-t'. l**"

  olL

  ,

  AI

  Fig

  .2.2

  . -

  Sch

  ema

  elec

  tric

  d m

  onof

  ilard

  a s

  talie

  i el

  ectr

  ice,

  4 di

  n la

  bora

  toru

  l de

  PE

  CS

  qi M

  SE

  .

 • t'ts l> IT Iln lI IE I3 lF lo l>? z.p -la CO [email protected] !-.

  ;IZ PA

  )A

  "cA

  -'

  -A >5

  '3 1i IA 2Z ZY t'^ a !-

  )

  >-

  .. 6'

  EE

  :6z [email protected] ia 73

  >A

  i= ;

  FE

  e F

  FB

  EE

  ,a$ sa

  Iqir

  I li;$

  TE

  egB

  +=

  -t

  E, I

  HE

  1?11

  fi [i

  i iE

  1 ii

  E ii

  r gg

  iEfE

  rgs

  ii i$

  r ig

  i E

  i $$

  { r

  iE z

  i* a

  =f,E

  i3eI

  EE

  3[i

  t$E

  gRi 3

  F{

  riiH

  *EE

  EgE

  igE

  ==

  ="3

  HqE

  = ?

  liig1

  E ii

  g =

  = [3

  Ei$

  iiaIii

  i3g

  ig'1

  $ iiF

  Egg

  g,7=

  7ie,

  lgE

  ; I I

  F;z

  is =

  ,i 3 [r

  '= $

  E $

  a.\1

  qIB

  ;35i

  ilg H

  lI',E

  ' E Ii

  ;+;S

  = ?

  = 3

  e =

  = 6

  8 5

  ;

  (':;;

  = +

  ; rE

  E..

  s 1s

  r; B

  I;iE

  g g

  f, +

  i igg

  3 ii:

  etgE

  =-.

  s;r=

  iiE :3

  iggi

  tiEi5

  ig i

  [i3i i

  t3$3

  $=

  -:-i"

  E=

  =z=

  -:til

  iil'i*

  EF

  ilEF

  $$ig

  rl1iii

  igg$

  $igr

  +ii

  ;= ?

  riscg

  a =

  arj

  .r1

  BE

  E=

  ;EE

  *:;H

  ia+

  :.i;I;

  + i

  .=E

  l Ig[

  ;.] c,

  =3

  6-=

  'ii I

  s; r3

  s3sE

  ; E$g

  Bi3

  *+;g

  F5g

  . E

  3tE

  i p1F

  ir fl

  ;=

  d-;B

  fia CN -r (\ s o \ r\ r\ (- l! F.r qa

  =a

  tEE

  * lS

  -cH

  tH

  6 t

  l*dD

  , *

  l-O

  !J

  -,

  l-r

  d a

  5 l=

  .s;

  3 r

  e 13

  N -

  '[i

  l.'

  o l'i

  .i

  P

  t{'9

  @l-

  =.E

  ' l.

  B=

  ls,

  P 9

  IQ-

  la6

  s, lt

  s3

  * l-

  sg'l

  -dl *l b

  E'l

  edel -.

  A

  I

  9sl

  gJ(N

  lH

  il =:l -,9I

  I+

  l(t

  al )al

  Fdt

  F6.

  Dl

  331

  $l B*l

  (D3l

  f3-I

  -Ql

  -'d

  I

  {al

  DJ.

  !Iga

  Its

  vta!

  l e*l

  :1 \: oa N >l

  I O o o (D Ft () eo (D it a B (D B CD oa (D (D H eo + (D ,.t o il o t)

  =?v

  =?c

  .=z

  z_r-

  -

  Q c

  =

  =

  --f-

  ^=^r

  -==

  S=

  ==

  ^l

  i=:'A

  .-

  u,^i

  .)

  = =

  .= 7

  i *=

  = '=

  = 3

  =_?

  7ei;

  =s

  oE.!"

  =-'7

  '- I -

  =- T

  i-Z

  p,.7

  'a1,

  =.=

  q =

  'E:r

  . =

  ,*'

  *'=

  =.a

  Ga-

  J!,/o

  rr

  =^!

  -=F

  sD-'o

  ^5;E

  =

  C

  =:!

  =

  z a5

  6

  -;.

  _ (.

  -:

  $(O

  C

  ) C

  D =

  -_

  =

  - (r

  +=

  f'=.3

  =.n

  g'eE

  '2j

  =*l

  idI'.

  ,rag

  =

  = -

  *2.+

  '?,

  o rD

  cD

  (D

  le(

  =-'-

  '-!.+

  =o-

  c^7

  =-')

  2 j

  o- l.

  g E

  ='

  i==

  =i=

  bri *i

  ;r''-

  ---;

  ={O

  .=

  =^=

  XE

  )(Y

  Pr',

  ,D=

  .='s

  ==

  ='=

  'q-.

  }a-

  ;)--

  A)i

  7t=

  'rE?=

  .aF

  B'=

  =-E

  =O

  lD(=

  '

  =;E

  e.fl

  i = 3

  = *

  >=

  EE

  g+dn

  a-9

  5=E

  .EF

  EiH

  *3J.

  AA

  r,!^

  J-

  Ie8,

  3 s,

  *'

  g F

  I -

  a-

  Io 3

  E 3

  .i--

  gae

  E3*

  e:=

  '! E

  ts a

  = L

  - il,

  -1'=

  (D^(

  D'Q

  +

  i=f.z

  i,:c

  Bq

  -Drt

  D-,

  i,=.5

  ()(,

  =

  o N

  5

  =-3

  .iD"-

  --

  =.

  iu, :

  a 6'

  =

  6'X

  '-8*t

  i H E

  F=

  3

 • 5

  t:o tP IF I aa ln - ln o i o >g za -l^ iq rn=

  12,

  Y>

  Pa

  ae Aa' Po

  .ir =-

  ,^tr

  F2.

  7= ::- z:-

  -x 2z ZY a :-

  '

  'ao 6z PA tlr

  =F

  o ia i> =4 "it

  trT

  iU

  t,-

  i ;

  t-*f

  _l

  j^' I

  v

  I I'Y

  ,c.

  h =

  I: v'

  -f

  r i

  I t,

  ^uJ

  -' t

  +1

  ED

  i3(

  Da\ n+ JE

  -s

  ";-\

  : 4.

  a

  'd-a rJ

  (i 6

  A

  ' P

  'I o-

  1 E

  i(D

  ='o

  (Da

  a --

  ::.)

  x(D

  - :.(

  jO

  - --

  :f P

  -tal

  t a'

  Q-

  - (U

  -::$

  - i

  1r=

  ^a-

  ==

  1, .= -c -,^ -a

  .l (\ a o \ f\ 4 Itr t! I

  s' n c! o -: q s a \ a a

  = -

  - =

  - =

  :=

  =:-

  ;LJ=

  =

  ==

  =-=

  'u-

  =4=

  11=

  ;='A

  - =

  =

  E

  >

  - 7

  i9:

  =

  =

  x .

  - 9o

  -.,1

  ::.

  Ezl

  ,'-^r

  .Xor

  ,+-_

  .:L=

  -LD

  Gt:a

  a!)

  i6'^

  E'g

  =3a

  >?=

  Eia

  pEh;

  ,:-r ^'

  o i

  :j, c

  o nj

  o -

  7i

  Q.q

  a'=

  o'S

  ,24r

  ':\E

  --;..

  Jce-

  .=.

  q-

  P-

  Y.-

  '=.:-

  a rl

  tr'

  i F :

  s".=

  'E t

  s +

  g X

  6 =

  'P.e

  'J =

  ,=5-

  -:!'

  aook

  r-2:

  =.

  P(r

  @=

  '^u=

  j-

  ='I6

  'r:

  =

  B-!

  S.-

  3^q,

  ;''o=

  @+

  ? P

  X "

  =

  G

  rc

  1o1v

  -=.*

  ''io=

  o()

  NirJ

  =9e

  41,3

  pa'-E

  XE

  ig=

  !n.E

  HE

  =ts

  :oda

  ve At' PO '= 2= =C 2z >= .=P >^ a:,' >r .-l o 6z EO -6 :a i> =1i I -\ =>

  eD(

  q I lD(

  otsd

  5o (D (DP

  oo $E p, 5

  .

  (Ds.

  0A _(D P,O

  oaD

  aq +.) =.-

  NID

  s- o na \o

  o E FD + o o-

  a

  \ qq l.J S @ (! o o @ o. o @ o- q t

  !7C

  _c

  ==

  ;cj\

  =

  =

  5:

  \:=

  lj.\

  !. -.

  D

  '=

  =

  \

  -1=

  ---^ -

  --t.

  -t

  - ^

  =

  J ,.

  tJ

  )(I-

  at-z

  ', --

  - --

  -

  :o-:

  \

  i a

  -/-\

  ..;-_

  :-.-

  ,-

  i-i

  - I

  ' =

  l.

  t)I-

  =:7

  .-!

  =-- -.=

  -,'

  --a'

  -

  : -=

  - -

  - *

  : -

  -.-:

  :=

  =::J

  -- --=

  ---

  - -

  :-i-=

  r---

  {-a

  a-

  ==

  -"=

  .. c

  -a t o t \ ft a s .%

  -- c

  -

  .=.D

  (DO

  r.o

  bso 5 fr N C (D .) (D cD o (D (D o

  .

  c) ll

  ]:-

  =

  =a=

  ::

  -::

  1::

  -==

  -'-q=

  =-=

  r.

  1 =

  -'|L-

  -==

  -=-=

  .>-=

  =_

  = _

  = =

  = =

  _-i

  ? =

  ==

  a a1

  rJ-

  ;i==

  =1i

  _7,..

  -=

  > ;

  - =

  = =

  = =

  ;. -t

  i =O

  S i:

  u 7

  ='?

  1 =

  =;

  -r--

  a--'.

  =-=

  =-=

  -=--

  f--

  ;-=

  .1.-

  . _:

  .. =

  -..

  (-_.

  . r.

  i'==

  4.:=

  =)

  =_

  -i,a

  -.:.i

  - 7

  =

  r_. -

  i-^

  i,o

  7: --

  .)=

  ;

  ; ;;'

  T:2

  :.-

  ?a

  :a;6

  -;o

  j:=''"

  -':

  i _

  - .

  =-:

  a ;,U

  q

  ON

  ; +

  :E

  :=..

  O=

  =.

  -=1

  t=?.

  ==

  gg+

  E

  =--

  ==

  "1?-

  -l-=

  , z=

  i+ 3

  =q7

  ?51.

  7.=

  -.

  =

  rJ

  (=

  -.N

  5-

  =

  ' !r

  ,4.:!

  ae-5

  'c;-

  fi:)'=

  _.?^

  *-

  3x

  =

  =:"

  r':d.

  .==

  -- =

  -' =

  i, g ?

  =i

  : E =

  :ii*

  i=,:=

  ':.'

  :?

  ?}23

  o =

  o::'

  =-

  3='+

  p=*d

  ;E

  _

  n =

  C

  =

  . .

  =

  d _=

  f.G

  -c

  |_

  _)

  ;Ia t

  EtE

  }* 3

  t q3i

  :?=

  i;"--

  :J.9

  -.-

  -: i

  ,=:

  5 -'c

  :'t

  rD

  o -

  =;+

  ! =

  vi i=

  ?i Z

  aiz\

  ;iA:1

  2 =

  ;r*-

  s=

  **

  sg!,

  =ia

  Hg

  ;?=

  ; 1a

  : -:

  ra.

  t='7

  qr"_

  ;go,

  Z7'

  :,

  =';;

  itg

  6E

  , g;

  E-$

  gl,

  ;=--

  =

  ' .a

  o"".

  .=

  =

  .. 1.

  .i'..-

  tl!.c

  ,_

  =;n

  8 F

  gi 3

  'r =

  -i, :3

  >'e

  a:.2

  -.=

  !?

  ae

  jll

  e.F

  =

  :i eV

  =,=

  *ii-;

  =;3

  2 =

  t:-

  ;. E

  = (

  H E

  1:iiF

  g_=

  3i:

  a B

  '**

  Ec-

  eo-

  3lfA

  g3H

  Eai

  E, E

  3=

  : q3

  E, 9

  33r=

  iEi

  tr3;

  ' E :E

  = z

  i ;'i

  *z

  ?-=

  'e=

  3e

  -: : l= l=- l! l= lb Ir 1.3, l+ tt IT ld t: IS lo l-r

 • 5 5

  l! l> l= lr l- IE l- t; t6 l>, l>? E= zF -la aa I J

  12,

  :> din 0, @-'

  -A >5 '- 1e i 22,

  7.Y

  IJ'

  >^

  q l,'

  >r

  ,-o 6z -o ia F> 6< E}

  aa 3

  -q

  =O

  E

  c=

  '6

  0.

  . .

  . =

  S,=

  ._t

  ar-C

  -C..\

  3-''t

  '-

  \'$'['

  l. s(

  -

  +.5

  .F b

  r *

  e g3

  =A

  i!

  (J

  -

  r_-

  \gE

  EE

  it*zo

  g5=

  53;H

  =;

  :' .

  =;

  :.qE

  - s

  'ae

  =

  .BF

  9o

  Hxx

  :r=

  : 'D

  -=

  =

  =

  !!

  '..tJ

  -

  q ts

  t!

  ! i-

  ij o

  OE

  =

  a a

  i==

  =-=

  -l-o

  -o-"

  P

  6 *

  :i'6-

  6-

  ! .}

  .' *

  qa

  I

  = 6

  -6-

  t =

  'qiB

  ts

  ar.3

  =ci

  d

  .:i=

  '..a

  s-_

  ^

  +=

  *

  p =

  .e

  (D

  'u c

  r'o

  c -!

  ,-S

  sDr-

  -DJq

  ic..3

  P.6

  D""

  .6o

  a o

  -'q'

  !c=

  ci-

  = =

  '-.D

  =

  j

  =.

  o=i!o

  -'P

  "E

  -iJ

  . \

  .,!.

  o-

  o-o.

  .-

  Joe

  =.

  Q

  a P

  (ct

  A

  4a

  -=

  "-

  4 d

  Np.

  D5

  JA.=

  f .^

  idj

  NJ

  "!.

  C

  ='

  or-$

  =

  =;.=

  =

  +ep

  gqo-

  -r4+

  =

  =.=

  *tsa

  ;.!-

  ; i

  =e!

  q'=

  .84

  =-=

  l-,oO

  !==

  .-=

  ^

  - -

  3 -

  5 N

  .D

  ^'@

  =a'

  -i--=

  S'6

  'S.io

  z==

  . is

  oE tr

  -'-,Is

  .='f

  =za

  ri=E

  F;g

  t,E

  '"I

  ==

  =.-

  .

  3 ^

  .E

  d6N

  6-{.

  su5E

  er

  O

  r'a;i

  a,pP

  'd*i

  ',!

  n, q

  ;9.

  ts !i

  o 3

  ,D!

  *E *

  E,g

  6;o

  i,o a

  .rq

  c *

  rD O

  -aD

  !Jo-

  Eil

  m

  9(D

  +i3

  X

  bj

  Q=

  -.9s

  q =

  J A

  '=

  .d-

  ^-;.

  J p-

  H H

  *

  o.(D

  3

  (D

  5o^

  -i.

  &ts

  a'o

  5

  VJF

  r--r

  -:^i

  +P

  +

  .' h

  Uq

  $(+

  -C

  DE

  -r(D

  t =I l>

  ; - >g a=.

  zp l^ au)

  ;,2.

  Y>

  P

  ;al

  A' +J a) >5

  ^= '!1 z;4 2Z LU -,; P >^

  @:.'

  }H --o 5z -o ;U)

  F>

  =

  o

  z7 7- -A frv 2Z EU

  .1 F ,>^

  (,kr

  >-

  ..1 5

  '-o 6z HO [email protected] JA F> =4 ->

  +%

  H^

  C=

  'B

  A

  E:

  cs

  +i6

  ^r6*

  !A

  )F-(

  D+

  ,r

  io *

  l';;

  >

  (.)

  : tlr

  AdE

  , i"

  i{ i$

  dl'o

  o f

  ! :io

  ;-+

  r-

  E3

  t*s'

  ig7t

  i#

  r=.w

  u.l^

  -- l E

  laE

  ;:' H

  Si

  o: o

  a'

  6 A

  ) l_

  :3

  FsN

  ,?*e

  >4

  ='

  ,+.'t

  a

  -,(D

  O

  -!

  . j

  i5,

  Q'n

  o

  3 n

  t ^

  9>

  ; E

  l1$l

  = iA

  5 qx

  Hdl

  B >

  g =

  irEeA

  !

  g fr

  +:

  ig q

  'c6

  *-

  !\ ::b

  -

  .=.

  -B

  iS

  sis

  t3

  NgS

  i'?

  C=

  \v(D

  -3

  lr-

  G

  ^ (D

  :

  E

  3i3'

  e='

  e'=

  . Q

  \"

  Rr

  -l!>

  =.

  =

  -r_

  e= -: ?4 i-=c c

  E=

  iE =

  =17

  1:E

  ??E

  E?=

  Ei

  EiE

  iE I

  liEI [

  Ea

  I iE

  I i l

  rE

  EE

  g,?t

  EE

  iEi+

  $IE

  F$s

  I* S

  IEa[

  $iE

  [?;il

  {Eg}

  EIi

  ellig

  iiagg

  llglrl

  li

  IlIB

  iigar

  +B

  [t111

  .

 • UI

  o\

  It

  -] lr ln - an o i - >g zD IA Za H ;2.

  9> din V- a-'

  >.

  =v '= 7: =-

  1=,

  - 2z >= ..4 lo --l o

  6z fio :a i> =1 i { ar o a G * ! q- $ o a .! o \ o a a: c s G

  : S r^ l- l:. t: t: l= l.! lR' ls li IL t5 t: la li

  c)()

  *_

  Fl

  sa FD^

  o.D

  5,@

  E'O

  o= '6 H

  niq

  a;5\

  g(D

  fo

  "ar

  o (D

  o-

  f,.ea

  (D B

  "=.

  o'io

  o^o

  i,a) c

  - ()=

  >l

  .\: oq !e l t1l

  X .D a- .D a' 3 I CD o- (D 3 l0( B I @ o- o o o ts ID ts

  4 r }

  ;r:-

  = :

  7=i,

  i=!r

  : ;=

  =:=

  z: ;

  Z::7

  " :E

  =r

  : =i ;

  -E =

  aZ

  ==

  a17a

  ii=l=

  ;\?

  .2:,l

  -7.

  ' I,E

  Z=

  .?=

  ?'.=

  =;,'

  -?+

  ;- =

  t'1=

  = t

  E,-

  '?.*

  t z

  N,.E

  = =

  :=E

  ;7.

  i1?:

  grli

  slE

  l 4lig

  F,,i

  =u

  fi:A

  itlaE

  Ei E

  [[ ].1

  ia iE

  li ic

  E *

  Eii

  EE

  =ei

  iii:ii

  c \

  N r'

  - o

  - i.1

  . 6'

  3' :

  -r, i

  zo x

  , a

  -

  i: =

  Eiri

  t; iiE

  : lui

  EE

  ig

  ji*t

  cu=

  ge;

  H1

  ia:;

  E i

  1E i

  ='*

  i_Z

  ;;ilz

  7F{?

  7i-a

  EnY

  Tz=

  -:, ?

  "!;=

  lE

  e*

  EE

  i-'ar

  D8.

  4=

  =l=

  ' !"

  -'ei =

  1;iq

  +3

  i=*i

  : ;a

  ;=Z

  taitF

  HE

  =ne

  {, a

  x;'

  ; ;E

  e1 3

  ?+=

  =

  ?g.;=

  'd

  ;!ia

  ; : P

  . i i

  ='?

  e==

  ,n, A

  ; -=

  ?E

  I1;3

  3ilr

  El'r

  li ?i

  ;7

  3a rO 'u \ID ^- =.AJ

  D

  N)9

  A

  - 6'

  $,

  (Dt

  \.: ?.D N

  >!

  aA

  ai

  !9(

  rai

  =':

  o D

  r(

  Fd

  Fi

  i! 9.*

  NO (Di

  aH.

  -9

  -.*

  =^

  ^r,

  @

  vr

  aD

  oE*

  tD E

  D

  a; @ .\t

  @x

  .D= 3d v*

  o a

  ur {

 • I'3 t3 Iln t> lm l- E1 o + - >? ln5 zF -l^ d c

  ,/,

  -2 v[;

  A' a-

  ',>

  o '= 1a - 2z 1a a \-

  'N

  B"-

  J o

  6z HO -o ja i> a1

  irEE

  EiI

  gEis

  Egr

  ii *3

  E

  iaIE

  rgE

  i i+

  Et'

  ilagI

  lir

  gi$$

  =F

  g si

  il* tt

  B5;

  $5F

  Erir

  siE

  Eg+

  rs ;

  133

  *s3

  Eri[

  E$i

  i$iF

  iiiE

  Ei[:

  E$a

  i*i

  r E

  gF1E

  $1,

  *u r

  Ei

  gi3[

  siE

  Ef 1I

  E t}

  :r,e

  :;r

  g;rE

  iEi-i

  tiei;f

  'i9il

  \ qq !. o\ I (A o ID B ts + lD( a. (D d H CO qq !. \ I o .D (D oa ID t (D A)( t!)

  -' ^

  N(:

  = =

  '> (,-

  -'x

  o

  --P

  -. =:5

  !P.::

  '- o

  _ vl

  e E

  E,+

  -= = n

  o-9

  ^U=

  .>;-

  D

  j'

  -.^+

  J1G

  D(o

  S-

  ^ x

  >=

  o

  !)\

  (,\z

  =

  aD\:i

  ro-^

  .(9

  a _.

  ^

  ==

  X

  -r-_ \i4

  _

  *=^

  :--

  7"t ---

  e- !

  =.

  =e =^

  -xx

  =o

  "-(

  o ,-=

  ao G o \ G $ B .fa a o $ o \ G \ c c \ ft

  a * o o s a \ o o

  { l=

  =rd

  ry-g

  h==

  -6'

  + (

  ) -u

  -'!.4

  +

  @S

  .!FD

  (D

  ^ J

  -

  PH

  -A v H

  .P,"

  E

  "E e

  S:J

  : rr

  i -.

  '"

  M9+

  IA'-.

  4+aD

  tvo

  I -

  * I

  d'*?

  .. .D

  "

  +l-F

  o o

  \3X

  tr

  ='

  a l.*

  E S

  E.

  4)) aY

  1 )

  O-lo

  )rJ.

  i.J 0a+

  3 6'

  aB

  p6'

  PH

  ' 6-ts

  ,raE

  =g.

  F'+

  ;E .D o

  -x+

  >@

  O

  3? .^

  ;;. a

  )(A

  UI\

  L-F

  !.:

  (DD

  A^

  (D >

  .=h\

  a E

  tr

  O=

  N = >

  3.9i

  zIfl

  tD

  ( .i

  ==

  PLA ai

  ..!.

  o

  :o l o 6m oa

  !N Or_

  (, o ! D N o o o q C q O,

  & 1 1 1I I I 1 I i t t 1 a o ! o il o ;. o o o 6

  ' - o a

  UI

  6

  p - = a

  C i-i E3 *C

  I: o\ u-a

  laa

  lo_.

  /r_-

  _J_J

  r m

  @*

  q ! 1

  t \ I 1 t (t o ! o q o a o o o =. 5 o

  -/t-

  /a la

  4(tlO /n I rit

  t {*

  {t^

  LN

  o C

  N

  ^o

  OqE

  E[s

  Ie.

  l ;

  OO

  @o

  oo 96 d

  (!, o p o o o o o q c s O,

  Ur \o

 • - I a. c0

  =N

  s( i

  . o o

  i'(,

  ll o F,t

  8l

  .) oa (D q .) q

  o- CD o,r

  ll\r

  \u_/

  ,

  lD>

  ED

  >

  o B

  o q

  a- @ c)N

  )

  cN

  (D IE lta t> Irl - E] o i F o >g

  zF -l /a

  dq)

  arl .

  _.i

  c2 Fil;

  a- a-' PO

  'lE =H

  U=

  ir, F 4tn

  2Z 3> a? 4r.

  "-o 6z PO -o 2a i> -