of 34 /34
1 PEĆ NA PELET ZA ETAŽNO GREJANJE„COMMO COMPACTPelet gorivo od drvne biomase biogorivo UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI

PEĆ NA PELET ZA ETAŽNO GREJANJE„COMMO ... - Alfa … · ALFA PLAM) se prave i testiraju u skladu sa merama bezbednosti važećih propisa Evropske Zajednice. Ovo uputstvo je namenjeno

  • Author
    doandan

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PEĆ NA PELET ZA ETAŽNO GREJANJE„COMMO ... - Alfa … · ALFA PLAM) se prave i testiraju u...

1

PE NA PELET ZA ETANO GREJANJECOMMO COMPACT

Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo

UPUTSTVO ZA MONTAU, RUKOVANJE I ODRAVANJE PEI

2

PE NA PELET ZA ETANO GREJANJECOMMO COMPACT Ureaji za grejanje (u ovom uputstvu se nazivaju "pei") firme ALFA PLAM (u ovom uputstvu pod nazivom ALFA PLAM) se prave i testiraju u skladu sa merama bezbednosti vaeih propisa Evropske Zajednice. Ovo uputstvo je namenjeno korisnicima pei, majstorima koji montiraju pei, rukovaocima i radnicima za odravanje pei koje su prikazane na prvoj naslovnoj stranici uputstva. Ako vam neto nije jasno u ovom uputstvu, molimo vas da se obratite proizvoau pei ili ovlaenom servisnom centru. Pri tome uvek navedite broj paragrafa odnosno poglavlja predmeta koji je u pitanju, odnosno predmeta gde ima nekih nejasnoa. tampanje, prevod i reprodukcija, ak i delimino, ovog uputstva je predmet dozvole firme ALFA PLAM, to ustvari znai da firma ALFA PLAM mora da odobri navedene radnje. Tehnike informacije, slike i specifikacije u ovom uputstvu se ne smeju davati treem licu. VANA UPOZORENJA ! VANO: Prikljuivanje ureaja na elektrinu instalaciju moraju obavezno izvriti struna i ovlaena lica u skladu sa vaeim zakonskim propisima. Ovaj aparat nije predvien za upotrebu od strane osoba (ukljuujui i decu) sa smanjenim fizikim, motorikim i mentalnim sposobnostima, ili osobama ogranienih znanja i iskustava bez prisustva osobe zaduene za njihovu bezbednost, odnosno staranje. Deca se ne smeju igrati sa ovakvim aparatima. SISTEM DVOSTRUKOG SAGOREVANJA Plamen dobijen pravilnim sagorevanjem drveta u pei, emituje istu koliinu ugljendioksida (CO

2) koja bi bila

osloboena kao rezultat prirodnog raspadanja drveta. Koliina ugljendioksida (CO

2) dobijena sagorevanjem ili raspadanjem biljne mase, odgovara koliini ugljendioksida

(CO2) koju je biljna masa sposobna da dobije iz okoline i da je pretvori u kiseonik za vazduh i ugljenik biljke u toku

celog njenog ivotnog veka. Upotreba neobnovljivih fosilnih goriva (ugalj, nafta, gas), suprotno onom to se deava sa drvetom, oslobaa odnosno isputa u atmosferu ogromne koliine ugljendioksida (CO

2) sakupljenog milionima godina, stvarajui tako efekat

staklene bate. Korienje drveta kao goriva je zbog toga savreno uravnoteena sa okolinom, zato to je drvo kao obnovljivo gorivo u ekolokoj harmoniji sa prirodom. Principom istog sagorevanja u potpunosti se postiu ovi ciljevi, pa zbog toga firma ALFA PLAM projekat svojih proizvoda zasniva na tome. ta mi podrazumevamo pod istim sagorevanjem i kako se ono odigrava ? Regulacija i podeavanje primarnog vazduha i ubacivanje sekundarnog vazduha stvara odnosno uzrokuje sekundarno sagorevanje, ili tzv. post-sagorevanje, koje daje sekundarni plamen koji je po svojoj prirodi svetliji i jai od osnovnog ili primarnog plamena. Dodatak novog kiseonika (preko ubaenog vazduha) omoguava dodatno sagorevanje gasova koji nisu jo do kraja izgoreli. Ovo znatno poveava toplotni uinak i smanjuje tetne emisije ugljenmonoksida (CO), zbog toga to je nekompletno sagorevanje svedeno na minimum. Ovo su osnovne karakteristike pei i ostalih proizvoda firme ALFA PLAM. 0.0. TEHNIKE KARAKTERISTIKE PEI 1.Dimenzije pei: -irina...............................................................................................................................................................590 mm -dubina.............................................................................................................................................................672 mm -visina.............................................................................................................................................................1222 mm 2.Prenik dimovodnog prikljuka...............................................................................................................................80 mm 3.Prenik usisa spoljnjeg vazduha na zidu.............................................................................................................100 mm 4.Visina od podo do ose dimovodnog prikljuka.....................................................................................................380 mm 5.Maksimalna snaga pei ....................................................................................................................................22,57 KW 6.Maksimalna potronja........................................................................................................................................5,5 kg/h 7.Stepen iskorienja kod maksimalne snage........................................................................................................90,15 % 8.Minimalna snaga pei........................................................................................................................................6,09 KW 9.Minimalna potronja.......................................................................................................................................1,453 kg/h 10.Stepen iskorienja kod minimalne snage..........................................................................................................91,94% 11.Minimalna promaja..................................................................................................................................................5 Pa 12.Optimalna promaja................................................................................................................................................12 Pa 13.Zapremina zagrevanja...............................................................................................................................280 - 350 m3 14.Kapacitet levkastog rezervoara goriva...................................................................................................................45 kg 15.Maksimalno vreme rada sa punim rezervoarom......................................................................................................30 h

3

16.Minimalno vreme rada sa punim rezervoarom...........................................................................................................9 h 17.Maksimalni radni pritisak......................................................................................................................................1,9 bar 18.Klasa kotla EN 303-5:2012..........................................................................................................................................5 19.Maseni protok dimnih gasova.............................................................................................................................13,5 g/s 20.Maksimalna izlazna snaga....................................................................................................................................450 W 21.Napon i frekfencija ......................................................................................................................................230V / 50Hz 22.Teina pei: -neto................................................................................................................................................................230kg -bruto...............................................................................................................................................................265 kg 1.0 ZADATAK OVOG UPUTSTVA Zadatak ovog uputstva jeste da omogui korisniku da preduzme sve potrebne mere i da pripremi svu opremu i materijal kako bi se obezbedila bezbedna i pravilna eksploatacija odnosno korienje pei. 1.1 AURIRANJE Ovo uputstvo odraava jedno pravo umetniko delo u momentu kada je pe izbaena na trite. Zbog toga, firma ALFA PLAM ne uzima u obzir pei koje se ve nalaze na tritu sa odgovarajuom tehnikom dokumentacijom i smatra ih kao neispravne ili neadekvatne posle bilo kakvih modifikacija, adaptacija ili primene novih tehnologija na novo izbaenim mainama. Sadraj ovog uputstva se mora vrlo paljivo proitati odnosno prouiti. Potrebno je da se strogo pridravate svih uputstava datih u ovom uputstvu. Sve informacije koje sadri ova knjiica su neophodne za montau, upotrebu i odravanje vae pei. Zbog toga se ovo uputstvo mora paljivo uvati radi potrebnih uputstava u sluaju nekih problema ili nejasnoa. Ako se pe predaje ili prodaje nekoj drugoj osobi, novom vlasniku morate takoe dati i ovo uputstvo. Ako ste izgubili ovu knjiicu, od proizvoaa moete traiti novu. 2.0 ODGOVORNOST PROIZVOAA Kod izdavanja ovog uputstva, ALFA PLAM firma ne prihvata nikakvu graansku ili zakonsku odgovornost, direktnu ili indirektnu, zbog: nesrea nastalih zbog ne potovanja standarda i specifikacija koje su date u ovom uputstvu, nesrea nastalih nepravilnim rukovanjem ili upotrebom pei od strane korisnika, nesrea nastalih modifikacijama i opravkama koje nisu odobrene od strane firme ALFA PLAM, loeg odravanja, nepredvienih dogaaja, nesrea nastalih upotrebom rezervnih delova koji nisu originalni ili nisu namenjeni za ove modele pei. Odgovornost za montau u potpunosti preuzima sam montaer majstor. 2.1 OSNOVNE KARAKTERISTIKE KORISNIKA Korisnik mora da ima sledee osnovne karakteristike: da je odrasla i odgovorna osoba, da ima odreeno tehniko znanje koje je potrebno za rutinsko odravanje elektrinih i mehanikih komponenata pei. DECA NE SMEJU DA PRILAZE BLIZU PEI NITI DA SE IGRAJU SA NJOM DOK ONA RADI. 2.2 TRANSPORT I UPOTREBA PEI RUKOVANJE Za vreme korienja pei, potrebno je voditi rauna da se pe ne naginje napred. Ovo je zbog toga to se teite pei nalazi prema napred. Za vreme pomeranja pei, koje mora biti potpuno bezbedno, vodite rauna da viljukar ima nosivost koja je vea od teine pei koju treba da die. Izbegavajte trzanja i nagle pokrete. SVU AMBALAU TREBA UKLONITI DA NE BUDE NA DOHVAT DECE, JER ZBOG MATERIJALA KOJI SE U AMBALAI NALAZI MOE DOI DO GUENJA. TU SPADAJU PLASTINE KESE, FILMOVI, STIROPOR, ITD. 2.3 ODGOVORNOST MONTAERA Odgovornost montaera je da uradi sve provere dimnog cevovoda, usisa vazduha odnosno dovoda vazduha, kao i sva reenja koja su potrebna za montau (ugradnju) vae pei. Odgovornost montaera je da uskladi pe sa lokalnim zakonskim propisima koji vae tamo gde se pe montira (ugrauje). Korienje pei mora da bude u skladu sa uputstvima koja su data u ovom uputstvu za upotrebu i odravanje kao i sa svim standardima bezbednosti koji su dati lokalnim zakonskim propisima koji vae tamo gde se pe montira (ugrauje). Montaer mora da verifikuje (da potvrdi): tip pei koja se montira, da li odgovara prostorija gde se montira pe, koja se izraava kao minimalna veliina potrebna za montau, a koju propisuje proizvoa pei,

4

uputstva proizvoaa generatora toplote koja se odnose na zahteve sistema odvoenja dima (vodovi i cevi za odvod dima), unutranji poprean presek dimnjaka, materijal od koga je dimnjak napravljen, izjednaenost poprenog preseka, da nema nekih smetnji i prepreka u dimnjaku, visinu i vertikalno produenje dimnjaka, nadmorsku visinu na mestu montae odnosno ugradnje pei, postojanje i pogodnost zatitnog poklopca dimnjaka otpornog na delovanje vetra, mogunost obezbeenja usisa spoljnjeg vazduha i veliinu potrebnih otvora, mogunost istovremenog korienja pei koja treba da se montira sa ostalom opremom koja ve postoji na tom mestu. Ako su rezultati svih provera pozitivni, tada se moe nastaviti sa ugradnjom, odnosno sa montaom pei. Vodite rauna da se pridravate uputstava koja daje proizvoa pei, kao i standarda zatite od poara i standarda predvienih za bezbednost. Kada se zavri sa montaom, sistem mora da se pusti u probni rad ne manje od 30 minuta da bi se proverili svi dihtunzi, odnosno sve zaptivke na sistemu. Kada su ugradnja i vani detalji zavreni, montaer mora klijentu da obezbedi sledee: Uputstvo za upotrebu i odravanje koju izdaje proizvoa pei (ako takvo uputstvo nije isporueno uz pe), dokumentaciju potrebnu za usklaivanje sa postojeim standardima.

3.0 MONTAA UGRADNJA PEI Odgovornost za radove izvrene na mestu ugradnje je u potpunosti na korisniku. Pre nego to pe pusti u rad, montaer mora da ispuni sve zakonske standarde bezbednosti, a naroito: da proveri da postavljanje pei odgovara lokalnim, nacionalnim i Evropskim propisima, da odgovara zahtevima koji su dati u ovom dokumentu, da postavljanje dimnog cevovoda i usisa vazduha odgovara tipu montirane pei, da se ne urade odnosno da se ne uspostave elektrini prikljuci koristei pri tome privremene i/ili neizolovane elektrine kablove, da proveri efikasnost uzemljenja elektrinog sistema, da uvek koristi linu zatitnu opremu i sva sredstva zatite koja su propisana vaeim lokalnim propisima, da uvek obezbedi dovoljno servisnog prostora potrebnog za bilo kakvo odravanje i opravke pei

3.1 POSTAVLJANJE PEI Savetujemo vam da otpakujete pe tek kada stigne na svoje mesto gde e biti montirana. Pe stoji na plastine noice u kojima su uliveni vijci M10 (kom. 4) koji su uvrnuti u osnovu pei. Na vijke su navijene navrtke M10mm do plastinog dela. Noice su takoe navijene do kraja, do osnove pei. Posle otpakovanja pei, kada je donesete na mesto gde e biti postavljena, potrebno je da sve noice odvijete, tako da se dobije ukupna visina od poda do osnove pei, odnosno da noice vire od osnove pei oko 25mm. Kada zavrite sa nivelacijom pei koja treba da stoji vodoravno, navrtkama koje navijate kljuem 17 i koje treba da priu uz osnovu pei, u isto vreme runo drei plastini deo noice zategnite navrtke. Visina od oko 25mm od poda do osnove pei je potrebna zbog cirkulacije vazduha i boljeg hlaenja pei. Na taj nain titite pe od pregrevanja i produavate mu vek trajanja. Ako su susedni (okolni) zidovi i/ili pod napravljeni od materijala koji nije otporan na toplotu, onda treba upotrebiti odgovarajuu zatitu koristei pri tome izolacioni materijal koji ne gori. Uvek vodite rauna da ostavite jedno bezbedno rastojanje (oko 35/40 cm) izmeu pei i nametaja, kunih aparata, itd. Da bi zatitili pod, ako je napravljen od zapaljivog materijala, mi vam predlaemo da na pod ispod pei stavite metalnu plou debljine od 3 do 4 mm koja e da prelazi 30 cm ispred prednjeg lica pei. Pe mora da bude minimalno 25 cm udaljena od okolnih zidova. Uvek ostavite najmanje 15 cm izmeu zadnjeg dela pei i zida da bi omoguili pravilno cirkulisanje vazduha odnosno da bi vazduh u tom delu pravilno strujao. Ako se pe postavlja u kuhinju sa reetkama za izvlaenje vazduha ili ako se stavlja u sobe odnosno prostorije sa generatorima toplote na vrsto gorivo (kao to su pei na drva), uvek vodite rauna da je koliina ulaznog vazduha (u kuhinju ili u sobu) dovoljna da obezbedi bezbedan rad pei. Ako kanal za odvod dima treba da prolazi kroz tavanicu, on treba da bude pravilno termiki izolovan koristei zatitu od izolacionog materijala koji ne sagoreva. Kada se pe jednom postavi na svoje mesto, treba je nivelisati koristei podeljive noice. OPASNOST Armatura odvoda dima NE SME da bude prikljuena odnosno povezana: na dimnu cev koju koristi neki drugi generator toplote (bojleri, pei, kamini, tednjaci itd.), na sistem izvlaenja vazduha (reetke, ventilacioni otvori, itd), ak ako je sistem ubaen u cevni odvod. OPASNOST Zabranjeno je montirati zaporne ventile strujanja (promaje) vazduha (klapne, ventili koji mogu da spree strujanje vazduha odnosno da onemogue promaju).

5

PANJA Ako je putanja izbacivanja dima takva da stvara lou promaju odnosno loe strujanje vazduha (brojne krivine, neprikladan zavretak izbacivanja dima, suenja, itd) izbacivanje dima moe biti loe, odnosno u takvom sluaju izbacivanje dima nije najbolje. Sistem za izbacivanje dima iz pei funkcionie na osnovu negativnog pritiska i blagog pritiska odvodne cevi dima. Vrlo je vano da sistem odvoda dima bude hermetiki zatvoren (zaptiven). Ovo zahteva primenu glatke cevi sa unutranje strane. Pre svega potrebno je dobro analizirati odnosno prouiti plan i strukturu prostorije (sobe) kada se cev za odvod dima postavlja kroz zidove i krov, tako da se montaa cevi izvede pravilno u skladu sa standardima zatite od poara. Prvo treba obezbediti da u sobi odnosno u prostoriji gde se nalazi pe ima dovoljno vazduha za sagorevanje. Preporuljivo je da se povremeno vri inspekcija kako bi se obezbedilo da vazduh za sagorevanje dolazi pravilno do komore za sagorevanje biogoriva. Pe funkcionie na 230 V 50 Hz. Vodite rauna da elektrini kabl ne bude zapleten ispod pei, da bude daleko od toplih mesta i da ne dodiruje nijednu otru ivicu koja bi ga mogla prerezati. Ako je pe elektrino preoptereena, to moe dovesti da skraenja veka trajanja delova elektronike pei. Nemojte nikada iskljuivati elektrino napajanje izvlaenjem utikaa dok u pei gori plamen. To moe ugroziti ispravno funkcionisanje pei. 3.2 SISTEM ODVODA DIMA Odvod dima mora biti izveden u skladu sa postojeim standardima. Cev odvoda dima treba da bude dobro zaptivena. Pogledate slike 1 do 7. Za odvod dima mogu se koristiti klasini zidani dimnjaci a mogu se napraviti dimnjaci od cevi koje moraju da budu dobro izolovane (dupli zid) i zaptivene kako se ne bi stvarala kondenzacija u njima. Odvodna cev apsolutno ne sme da bude spojena sa ostalim sistemima bilo koje vrste, kao to su sistemi gde se dim odvodi iz komore sagorevanja, izduvne reetke ili sistema distribucije vazduha, itd. Niti se odvod dima sme postaviti u zatvorenim ili poluzatvorenim prostorijama kao to su garae, uski hodnici, ispod zatvorenih baraka ili na bilo kom drugom mestu gde se moe pojaviti dim. Kada se pe prikljuuje na cevovod odvoda dima potrebno je dovesti profesionalnog dimniara da proveri da u dimnjaku nema ni najsitnijih naprslina ili pukotina. Ako u dimnjaku odvoda dima ima takvih naprslina, cev za odvod dima se onda mora obmotati u novi materijal radi pravilnog funkcionisanja. Za ovu svrhu se mogu koristiti cevi koje su krute i napravljene od obojenog elika (debljine minimalno 1,5 mm) ili od nerajueg elika (debljine minimalno 0,5 mm). Sistem odvoda dima (dimnjak)od metalnih cevi mora da ima uzemljenje u skladu sa postojeim standardima i zakonskim propisima. Uzemljenje se trai po zakonu. Ovaj prikljuak uzemljenja mora da bude nezavistan od uzemljenja za pe. Cev za odvod dima mora biti uraena prema standardima u pogledu dimenzija i materijala koji se koriste za njenu konstrukciju (slika 1).

A) Vrh dimnjaka otporan na vetar B) Maksimalni popreni presek 15 x 15 cm ili prenik od 15 cm, maksimalna visina 4-5 m. C) Zaptivka D) Otvor za inspekciju kontrolu

Dimne cevi koje su u loem stanju, ili su napravljene od neodgovarajueg materijala (azbestni cement, pocinkovani lim itd. sa grubom rapavom ili poroznom povrinom) su nezakonite i ugroavaju odnosno ometaju pravilan rad pei. Dim se moe odvoditi kroz jednu klasinu dimnu cev (pogledati sledee slike) pod uslovom da zadovoljavaju sledee propise: proverite stanje odravanja odvodne dimne cevi ili dimnjaka. Ako je odvodna dimna cev stara treba je zameniti novom. Ako je dimnjak oteen dobro je da se izvri popravka istog ili da se obnovi ubacivanjem jedne eline cevi koja je pravilno izolovana mineralnom vunom. Dim se moe odvoditi direktno u dimnu cev (dimnjak) samo ako ona ima popreni presek do 15 x 15 cm ili prenik do 15 cm i ako ima poklopac za proveru i ienje. Ako dimnjak ima vei popreni presek od 15x15cm ili prenik vei od 15cm eventualnu regulaciju poveane promaje (smanjenje) u dimnjaku moete izvriti na tri naina: 1.Ako u dnu dimnjaka postoji otvor za ienje treba ga delimino otvoriti. 2.Ubaciti elinu cev u dimnjak prenika 10cm ukoliko posedujete elemente za takvu prepravku dimnjaka. 3.Regulacijom odreenih parametara u pei. Ovu regulaciju sme uraditi samo ovlaeni servis Alfa plama. Vodite rauna da je prikljuak za kuni dimnjak pravilno zaptiven. Izbegavajte kontakt sa materijalom koji lako gori (kao to su drvene grede), i u svim sluajevima potrebno ih je izolovati protiv poarnim materijalom (vidi sliku 2).

A) Mineralna vuna B) eline cevi C) Pregradna ploa.

Pe je napravljena za prikljuivanje na dimnjak dimnim cevima prenika 80mm. Ukoliko se ne koristi standardni dimnjak ve se radi novi dimnjak ili prepravljate postojei koristiti izolovane nerajue cevi (dupli zid) prenika prema datoj tabeli 1. Nisu dozvoljene fleksibilne cevi.

6

TIP SISTEMA PRENIK mm OCENA SISTEMA

Duina cevi manja od 5 m 80 prihvatljivo

Duina cevi vea od 5 m 100 obavezno

Montaa na mestima iznad 1.200 metara nadmorske visine 100 preporuljivo

Tabela 1

Slika 1 Slika 2

Kada koristite spojnu cev izmeu pei i odvodne dimne cevi, obavezno je da koristite jednu "T" spojnicu (kao to je prikazano na slici 5 i 6), sa poklopcem za ienje(epom) pored pei. Primena ove "T" spojne armature mora da omogui sakupljanje pepela koji se stvara unutar cevi i povremeno ienje odvodne dimne cevi bez potrebe skidanja cevi. Dim je pod blagim pritiskom. Zbog toga je obavezno proveriti da je otvor odnosno poklopac (ep) za ienje sistema odvoda dima savreno hermetiki zatvoren i da tako ostaje posle svakog ienja. Vodite rauna da se sastavljanje vri istim redosledom i proverite stanje zaptivke. Montau dimnih cevi vriti prema slici 7. Striktno se preporuuje izbegavanje upotrebe horizontalnih razvlaenja odnosno produenja, i ako je to potrebno, vodite rauna da cev nije kontra nagnuta ve da ima jedan nagib od najmanje 5%. Horizontalna produenja ne smeju ni u kom sluaju da preu duinu od 3 m. Nije preporuljivo da odvod dima poveete direktno na pe sa horizontalnim produenjem duim od 1m. Pogledati slike 4,5,6 i 8. Potrebno je da posle T rave postavite vertikalno produenje 80mm duine najmanje 1-1,5 m a tek posle toga da se pree na horizontalno produenje 80mm i vertikalno produenje 80 ili 100mm zavisno od visine dimne cevi (dimnjaka) kako je to prikazano u tabeli 1. Na slici 3 levo je prikazano kako treba da izgleda zavretak (vrh) dimnjaka kada imate dva dimnjaka jedan pored drugog, a na slici 3 desno kako ne valja uraditi zavretak.

Slika 3

3.3 IZOLACIJA i PRENIK OTVORA (rupa) NA KROVU (ili na zidu)

Kada se jednom odredi poloaj pei, potrebno je napraviti jednu rupu odnosno otvor kroz koju treba da prolazi cev za odvod dima. Ovo varira zavisno od tipa instalacije, prenika cevi odvoda dima (pogledati tabelu 1) i tipa zida ili krova kroz koje treba cev da proe. Pogledati tabelu 2. Izolacija mora da bude od mineralne vune sa

nominalnom gustinom veom od 80 kg/m2

.

7

Z I D

P E O 8 0

T-RAVA

O 1 0 0

REDUCIR

O 8 0

Slika 4 Slika 5

1. Armatura 80>100 2. Cevna armatura "T" oblika

Slika 6

1. Cevna armatura "T" oblika T cevna spojnica 2. Smer ienja 3. Otvor, prozor za servisiranje / inspekciju 4. Smer ienja 5. Cevna armatura "T" oblika T cevna spojnica 6. Smer ienja 7. Hermetiki poklopac za ienje (ep)

SMER DIMA

NEDA

Slika 7. Nain montae dimnih cevi

5

4

3

6

1

2

7 7

DA

100

80

7

100

80

8

Preporuujemo da dimne cevi u obliku kolena budu iz tri dela kako bi otpori prolasku dima bili to manji. Takoe preporuujemo da neko koleno, postavljeno na pogodno mesto za ienje ima poklopac koji bi se skidao i nametao radi lakeg i efikasnijeg ienja dimovodnih cevi. Vidi sliku 7a.

Slika 7a

Debljina izolacije mm

Prenik cevi odvoda dima (mm)

D.80 D.100

Prenici rupe (otvora) koje treba napraviti (mm)

Zidovi napravljeni od drveta, ili u svakom sluaju zapaljivi, ili delovi koji su zapaljivi

100

150

170

Betonski zid ili krov 50 100 120

Zid ili krov od cigle 30 100 120

Tabela 2: Debljina izolacije za deo sistema koji prolazi kroz zid ili krov Iznad svega je potrebno obezbediti SAVRENAO STRUJANJE vazduha (promaja) u cevi za odvod dima koja mora biti slobodna bez ikakvih prepreka kao to su razna suenja ili uglovi. Sva pomeranja osa moraju da imaju jednu putanju nagnutu sa maksimalnim uglom od 45 stepeni od vertikale, a 30 stepeni je najbolje reenje. Ova pomeranja bi najbolje bilo uraditi blizu vrha dimnjaka otpornog na delovanje vetra. Prema propisima (vrh dimnjaka otporan na vetar, rastojanja i postavljanje pei) rastojanja prikazana u tabeli 3 se moraju ispuniti:

Nagib krova Rastojanje izmeu poklopca slemena i dimnjaka Minimalna visina dimnjaka merena na gornjem otvoru(na izlazu iz dimnjak)

Rastojanje u metrima Visina u metrima

150 manja od 1.85 m

vea od 1.85 m 0.50 iznad poklopca slemena 1.00 metar od kosine krova

300 manja od 1.50 m

vea od 1.50 m 0.50 iznad poklopca slemena 1.30 metara od kosine krova

450 manja od 1.30 m

vea od 1.30 m 0.50 iznad poklopca slemena 2.00 metara od kosine krova

600 manja od 1.20 m

vea od 1.20 m 0.50 iznad poklopca slemena 2.60 metara od kosine krova

Tabela 3 Meutim, obavezno je potrebno obezbediti jedno poetno vertikalno razvlaenje (produenje) od 1.5 metara (minimum) da bi se obezbedilo pravilno izbacivanje odnosno izvlaenje dima.

9

3.4 USIS VAZDUHA ZA SAGOREVANJE (slika 8) Vazduh potreban za sagorevanje, koji se uzima iz okoline, mora biti regenerisan pomou jedne ventilacione reetke postavljene na zidu sobe odnosno prostorije okrenuta prema spolja. Ovo e obezbediti bolje sagorevanje a time i manju potronju peleta biogoriva. Ne preporuuje se da se spoljni vazduh uvlai direktno preko cevi, poto bi to smanjilo efikasnost odnosno uinak sagorevanja. Ventilacioni otvor mora obavezno biti opremljen na spoljnoj strani sa jednom ventilacionom reetkom kao zatita od kie, vetra i insekata. Ovaj otvor mora biti napravljen na spoljanjem zidu sobe odnosno prostorije gde se nalazi pe. Zabranjuje se uvlaenje odnosno dovod vazduha za sagorevanje iz garaa, skladita za sagorljive materijale ili iz prostorija gde postoje rizici od poara. Rupa odnosno otvor spoljanjeg usisnog vazduha za sagorevanje ne sme da bude prikljuen pomou cevi. Ako prostorija ima i neku drugu opremu za zagrevanje, usisi vazduha za sagorevanje moraju da obezbede koliinu vazduha koja je potrebna za pravilan rad svih ureaja.

Slika 8. Minimalna rastojanja za postavljanje ventilacione reetke

Za pravilno i bezbedno postavljanje ventilacione reetke pogledajte podatke date u tabeli 4. Ovo su minimalna rastojanja od svakog vazdunog prostora ili odvoda dima. Ova vrednost moe da promeni konfiguraciju pritiska vazduha. Ona treba da odgovaraju sa redosledom da bi se obezbedilo da naprimer otvoren prozor uvlai spoljanji vazduh, oduzimajui ga od same pei.

Ventilaciona reetka mora biti postavljena najmanje

1 m ispod vrata, prozora, odvoda dima, vazdunih komora, itd. 1 m horizontalno od

0.3 m iznad

2 m od izlaza dima

Tabela 4: Minimalna rastojanja za usise vazduha za sagorevanje 3.5 PRIKLJUIVANJE NA ELEKTRINO NAPAJANJE Ove pei treba da se prikljue na struju. Nae pei imaju elektrine kablove koji su pogodni za srednje temperature. Ako je potrebno zameniti elektrini kabl (ako je naprimer oteen) onda se posavetujte sa naim ovlaenim tehnikim osobljem, sa naim strunjacima. Pre nego to pe prikljuite na struju vodite rauna: da karakteristike elektrinog sistema odgovaraju podacima odnosno specifikaciji koja je data na identifikacionoj ploici pei. -Sistem odvoda dima ukoliko je metalni mora da ima radni prikljuak uzemljenja u skladu sa postojeim standardima i zakonskim propisima. Uzemljenje je zakonski propis.

Elektrini kabl ne sme ni u jednom trenutku da dostigne temperaturu koja je 800

C iznad okolne temperature. Kada se pe montira odnosno postavi na svoje mesto, bipolarni prekida ili utinica moraju biti lako pristupani. Ako se pe nee koristiti jedan dui period vremena, iskljuite je iz struje ili prebacite prekida u iskljueni (0) poloaj. U sluaju kvara ili neispravnog rada, odmah iskljuite pe ili prebacite prekida u iskljueni (0) poloaj i obratite se ovlaenom servisnom centru. 4.0 VANA UPUTSTVA OVO SU VANA OBAVEZNA UPUTSTVA RADI BEZBEDNOSTI LJUDI, IVOTINJA i IMOVINE. elimo da obavestima montaera pei o nekim optim uputstvima kojih se mora pridravati radi pravilne instalacije odnosno radi pravilne montae pei. Ovi standardi se zahtevaju ali ne u potpunosti. Za dalje i preciznije informacije potrebno je da proitate ostatak ovog uputstva. Prikljuite pe na utinicu koja ima uzemljenje. Slika 9

10

Prekida pozadi na pei postavite u poloaj 1. Slika 10 Nemojte dozvoliti deci i kunim ljubimcima da budu u blizini pei. Koristite samo pelete biogorivo, a ne drugo gorivo. Obavestite sve korisnike o moguim rizicima i opasnostima i nauite ih kako da rukuju ureajem. Ako je pe postavljena na drveni pod, onda je preporuljivo da se izoluje postolje na kome stoji. Pe funkcionie sa komorom za sagorevanje koja je u negativnom pritisku. Zbog toga vodite rauna da je odvod dima termiki zaptiven odnosno izolovan. Kada se pe upali po prvi put tada, zbog stabilizacije procesa farbanja isparava jedna manja koliina farbe (nije tetna po zdravlje) koja pokriva pe. Zbog toga je potrebno provetriti prostoriju da bi se izbacila isparenja iz prostorije.

Slika 9 Slika 10 5.0 UPOZORENJE MERA BEZBEDNOSTI ZA OSOBLJE ODRAVANJA Majstori koji rade na odravanju, pored toga to moraju da se pridravaju svih mera bezbednosti, moraju i: da uvek koriste sigurnosne ureaje i lina zatitna sredstva. da iskljue elektrino napajanje pre nego to ponu da rade. da uvek koriste adekvatan alat. da pre nego to zaponu bilo kakve radove na pei vode rauna da se ona ohladila i da je i pepeo hladan. Naroito treba voditi rauna da su se ohladile ruice, pre nego to ih dohvatite. NIKADA NEMOJTE PUTATI PE U RAD ako je samo i jedan od sigurnosnih ureaja neispravan, nepravilno podeen ili ne radi. Nemojte vriti modifikacije bilo koje vrste iz bilo kog razloga sem onih koje dozvoljava i objanjava sam proizvoa. Uvek koristite originalne rezervne delove. Nemojte nikada ekati da se komponente istroe pre nego to ih zamenite. Zamena istroenog dela odnosno komponente pei pre nego to ona otkae doprinosi spreavanju povreda uzrokovanih nesreom zbog iznenadnog otkazivanja odnosno kvara komponente, a to moe prouzrokovati ozbiljne ljudske povrede i tete imovini koja se nalazi oko pei. Oistite loite pre paljenja pei. Proverite da nema kondezacije. Ako se pojavi kondenzacija to pokazuje da se pojavila voda od hlaenja dima. Preporuujemo vam da pronaete mogue uzroke da bi mogli da uspostavite normalan i ispravan rad pei. 5.1 UPOZORENJE MERA BEZBEDNOSTI ZA KORISNIKA Mesto gde se postavlja pe, nazvano kao mesto montae, mora biti pripremljeno prema lokalnim, nacionalnim i Evropskim propisima. Pe je "maina za grejanje" i za vreme rada ona ima spoljne povrine koje su tople. Ova pe je napravljena da sagoreva gorivo od presovane drvne mase (pelete prenika od 6 mm do 7 mm, duine od oko 30 mm, maksimalne vlanosti 8-9%). Zbog toga je za vreme upotrebe vrlo vano da obratite izuzetnu panju, posebno na sledee: nemojte prilaziti i dodirivati staklo na vratima, postoji OPASNOST OD OPEKOTINA nemojte prilaziti i dodirivati cev odvoda dima, postoji OPASNOST OD OPEKOTINA nemojte obavljati nikakvo ienje nemojte otvarati vrata poto pe radi ispravno samo kada je hermetiki zatvorena nemojte izbacivati pepeo kada je pe u radnom stanju deca i kuni ljubimci moraju da stoje dalje od pei PRIDRAVAJTE SE SVIH PROPISA DATIH U OVOM DOKUMENTU UPUTSTVU Isto tako, za pravilnu upotrebu pelete biogoriva: koristite samo gorivo koje odgovara prema uputstvima proizvoaa, uvek se pridravajte plana odravanja pei, istite pe svakodnevno (samo kad su pe i pepeo hladni),

11

nemojte koristiti pe u sluaju nekih neispravnosti ili abnormalnosti, u sluaju neobine buke i/ili sumnjivih kvarova, nemojte na pe bacati ili prosipati vodu, ak ni kod gaenja poara, nemojte iskljuivati pe izvlaenjem utikaa. Koristite dugme za iskljuivanje na tabli, nemojte naginjati pe, MOE DA POSTANE NESTABILNA , nemojte koristiti pe kao neki oslonac ili dra. Nikada nemojte ostavljati otvoren poklopac rezervoara za gorivo. nemojte dodirivati ofarbane delove pei dok ona radi, - nemojte koristiti drvo ili ugalj kao gorivo, samo pelet kao gorivo sa sledeim karakteristikama: dimenzije: prenik 6- 7 mm, maksimalna duina 30 mm, maksimalni sadraj vlage 8-9% nemojte je koristiti kao pe za spaljivanje smea, uvek obavljajte sve operacije sa maksimalnim merama bezbednosti. 6.0 STANDARDI ZA BEZBEDNO PALJENJE i IENJE PEI Za paljenje pei nikada nemojte koristiti benzin, petrolej ili bilo koju drugu zapaljivu tenost. Ove vrste tenosti drite dalje od pei dok ona radi, Nemojte nikada paliti pe ako je staklo oteeno. Nemojte udarati staklo ili vrata da ih ne bi otetili, Dok pe radi nemojte otvarati vrata da bi oistili staklo. Staklo istite samo kada je pe hladna, koristei pri tome pamunu krpu ili papirne ubruse (krpe) i sredstvo za ienje stakla, Vodite rauna da je pe dobro privrena da bi se spreilo bilo kakvo pomeranje, Vodite rauna da je ubaena kutija za pepeo i da je potpuno zatvorena, tako da su vrata pravilno nalegla na unutranju kutiju, Vodite rauna da su vrata pei dobro zatvorena dok pe radi, Usisivaem izvucite pepeo iz pei samo kada se pe potpuno ohladi, Za povrine pei nemojte nikada koristiti abrazivna sredstva za ienje.

6.1 RUTINSKO IENJE i ODRAVANJE KOJE OBAVLJA KORISNIK PEI Upotreba doboastog oblika usisivaa moe da olaka ienje pei. Usisiva mora da ima filter koji e da spreava da usisana praina ulazi nazad u sobu odnosno prostoriju gde se nalazi pe. Pre nego to zaponete sa rutinskim odravanjem, ukljuujui tu i ienje, treba preduzeti sledee mere opreznosti: iskljuite pe iz struje pre nego to ponete da obavljate bilo kakve poslove, pre nego to zaponete bilo kakve poslove vodite rauna da su se pe i pepeo ohladili, usisivaem usisavajte pepeo iz komore za sagorevanje svaki dan, usisivaem paljivo oistite loite svaki dan (posle svake upotrebe i kada se pe ohladi), Uvek vodite rauna da su pe i pepeo hladni. - LOITE (kutijastog oblika) u njemu sagorevaju pelete od drvne mase. Pogledati sliku 11. Preporuuje se da se loite usisivaem oisti posle svake upotrebe, svaki dan (kada se pe ohladi). Svakodnevno, preporuuje se da se loite izvadi i da se proveri da nema suvie pepela i ljake, nesagorelog peleta koje se sakupi na dnu kutijastog loita. Onda kutiju vratite nazad, vrsto je postavite na svoje mesto da bi osigurali bezbedan rad pei. Loite mora da stoji ravno - horizovtalno, nesme da zakai na glave vijaka sa zadnje strane i nesme da stoji koso! Zaptivna vrpca sa donje strane loita mora da bude na svoje mesto, i nesme da bude oteena. Ukoliko vam neto nije jasno, nemojte oklevati da pozovete ovlaeni servis radi daljih informacija i objanjenja, poto proizvoa neme uvida na montau pei i ne nudi nikakvu garanciju na ugradnju pei i na njeno odravanje. Proizvoa ne preuzima na sebe nikakvu odgovornost za tete nastale zbog treih lica.

- POSUDA ZA PEPEO (ako je puna treba je usisati ili isprazniti): Vodite rauna da su se pe i pepeo ohladili Gornja posuda za pepeo, mora se istiti svaki ili svaki drugi dan, usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem pepela.

2.Rupa za ubacivanje grejnog elementa za paljenje goriva

1.Radi najboljeg rada pei, sve rupe moraju biti bez pepela

Slika 11

12

Kutija za pepeo se otvara na dva mogua naina: Prvi, runo hvatanjem obema rukama specijalno napravljene rukohvate na rukohvatu pepeljare i okretanjem povlaenjem prema sebi. Vidi sliku 12. Drugi nain je specijalnim kljuem iji savijeni kraj treba uvui u otvor na rukohvatu i povlaenjem prema sebi otvaramo kutiju za pepeo. Vidi sliku 13

Slika 12 Slika 13 Time se izbacuju sve neistoe koje ostaju unutra kod sagorevanja pelete. Kutija se onda mora pravilno vratiti na svoje mesto. Nemojte nikada u kutiju ili u posudu za pepeo stavljati pelete koje nisu izgorele. Donja posuda za pepeo, mora se istiti jednom u sedam deset dana, usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem pepela. Pre toga se odviju dve leptir navrtke. Time se izbacuju sve neistoe koje ostaju unutra kod sagorevanja pelete. U isto vreme usisivaem usisati i nastavak dimne komore kroz otvor na prednjoj strani kotla za pepeljaru donju. Pepeljara donja se onda mora pravilno vratiti na svoje mesto. - DIMNE CEVI U KOTLU, (BONI IZMENJIVA) Treba ih istiti runo treenjem specijalnim kljuem na svakih potroenih 40 50 kg peleta (jedan pun rezervoar za pelet). Prethodno kljuem podignuti male okrugle poklopie sa otvorom, kom.2 koji se nalaze na poklopcu pei odozgo. Istim kljuem ui u otvore poluge osovinice na koje su vezane opruge za ienje i protresti ih po nekoliko puta podizanjem i sputanjem, kao to je prikazano na slici 14.

Slika 14 Slika 15 -GORNJA DIMNA KOMORA Treba je istiti runo na svakih potroenih 90 100 kg peleta (dva puna rezervoara ). Podignuti poklopac rezervoara za pelet. U rezervoaru, u prednjem delu, gore, ispod poklopca nalazi se dugme mehanizma za ienje komore. Povlaenjem dugmeta sa mehanizmom nekoliko puta napred nazad oistite komoru. Nemoj da Vas brine ukoliko se mehanizam malo tee kree, ukoliko grebe, zakaa. Na taj nain vri ienje komore. ienje vriti kada je pe hladna. Dugme na kraju ienja uvek vratiti do kraja nazad (izvui ga) da se vidi dugme i ipka mehanizma za ienje. Vidi sliku 15. -DIMNE CEVI U KOMORI, (IZMENJIVA KOMORE GORNJI) Treba ga istiti na potroenih 200 250kg peleta. Otvoriti vrata komore i specijalnom elinom etkom koja se isporuuje uz pe oistiti unutranjost cevi izmenjivaa komore koji se nalaze iznad loita provlaenjem etke po duini (vertikali) gore dole po nekoliko puta kroz svaku cev. Ima ukupno pet cevi. Pri ienju koristiti zatitnu rukavicu jer pri ienju gar pada na ruku. ienje vriti kada je pe hladna. Vidi sliku 16.

13

Slika 16 - VRATA SA STAKLOM (povremeno se proveravaju i iste): Vodite rauna da su se pe i pepeo ohladili. Usisivaem usisajte pepeo u otvoru vrata, iza stakla. istite staklo mekanom krpom. Staklo je napravljeno od pirokeramike otporne na visoke temperature. U sluaju oteenja, pre nego to ponovo koristite pe, zamenite staklo to pre. Staklo mora da zameni samo za to ovlaena osoba. IZDUVNI PROSTOR VENTILATORA DIMA (proverava se i isti svakih est meseci) Vodite rauna da su se pe i pepeo ohladili ienje unutranjeg prostora za izbacivanje dima se obavlja tako to se prvo skine poklopac odnosno izvadi donja pepeljara i kroz taj otvor se ubaci crevo usisivaa, tako da se usisivaem izvue preostali pepeo, tako da se dobije pravilan rad pei, slika 17.

Slika 17

GENERALNO IENJE NA KRAJU SEZONE GREJANJA Vodite rauna da su se pe i pepeo ohladili iskljuite pe iz struje Na kraju sezone, radi bezbednosti, iskljuite pe iz struje. Vrlo je vano oistiti i proveriti pe, kao to je to objanjeno u gornjim takama. Vodite rauna da su se pe i pepeo ohladili Posle due upotrebe, moe se dogoditi da se otkai odnosno da se odvoji bezazbestna traka (vrpca) za zaptivanje (dihtung) na vratima. Ovaj dihtung se lepi na vrata pomou silikona otpornog na visoke temperature. Da bi ovo otklonili, privrstite zadnji kraj (leni deo trake) zaptivne trake koristei lepak otporan na visoke temperature. Ovo je vrlo vano radi dobrog dihtovanja vrata. 6.2 IENJE i ODRAVANJE (za radnike koji rade na odravanju)

DIMNI KANALI DIMNJAK (treba istiti svakih est meseci ili posle sagorevanja dve tone pelete goriva) Vodite rauna da su se pe i pepeo ohladili Ovaj kanal za odvod dima, (dimnjak), otporan na vetar i mora se proveravati i istiti svake godine, najbolje na poetku grejne sezone. Za profesionalno ienje ovih elemenata sistema pei najbolje je da se obratite ovlaenim profesionalnim majstorima. Mesta na koje treba posebno obratiti panju pri ienju i koja treba posebno oistiti prikazana su na slici 18.

14

Slika 18. Mesta koja treba oistiti najmanje dva puta godinje

6.3 SPECIJLNO ODRAVANJE Vaa pe je generator toplote koji koristi pelete kao vrsto biogorivo. Zbog toga treba jednom godinje obaviti specijalno odravanje. Ove radove, prethodno objanjene, najbolje je obaviti na poetku grejne sezone. Namena ovog specijalnog odravanja jeste da se obezbedi pravilan i efikasan rad pei. 7.0 VANI PODACI ZA BEZBEDNOST Kupili ste proizvod najvieg kvaliteta. Proizvoa je uvek na usluzi da vam prui sve potrebne informacije koje vam mogu zatrebati u vezi pei i uputstva za sklapanje i montiranje u vaim geografskim uslovima. Pravilna montaa pei, prema uputstvima datim u ovom uputstvu, je vrlo vana da bi se spreile opasnosti, poar i bilo kakve neispravnosti ili loe funkcionisanje. Pe funkcionie sa negativnim pritiskom u komori za sagorevanje. Zbog toga vodite rauna da je odvod dima dobro termiki dihtovan. OPASNOST U sluaju poara u odvodnoj cevi dima udaljite sve ljude i kune ljubimce iz prostorije, odmah iskljuite elektrino napajanje koristei glavni prekida u kui ili izvlaenjem utikaa iz zida (utika mora uvek da bude lako dostupan i slobodan), i odmah pozovite vatrogasce. OPASNOST Ne moe se koristiti klasino drvo za loenje. OPASNOST Pe nemojte koristiti za spaljivanje smea. 8.0 KVALITET PELETE KAO GORIVA JE VRLO VAAN Ova pe je napravljena da koristi presovano drvo (pelete) kao gorivo. Poto se na tritu nalazi mnogo proizvoda ovog tipa, vano je da izaberete pelete kao gorivo koje nije prljavo. Vodite rauna da koristite kvalitetne pelete koje su kompaktne i sa malo praine. Pitajte vaeg prodavca ili proizvoaa pei za najbolje pelete, iji prenik treba da bude oko 6 do 7 mm i duine oko 30 mm. Pravilan rad pei zavisi od tipa i kvaliteta pelete goriva, poto toplota dobijena od razliitih tipova proizvoda moe biti razliitog intenziteta. Kada je pelet loeg kvaliteta pe se mora esto istiti. Proizvoa pei ne snosi nikakvu odgovornost za upotrebu pelete goriva neodgovarajueg kvaliteta, niti za lo rad pei zbog takvog goriva. 8.1.SKLADITENJE PELETE GORIVA

Pelete se moraju uvati na suvom mestu koje nije mnogo hladno. Hladne i vlane pelete (temperature od oko 50

C) smanjuju termiku mo goriva i zahtevaju dodatno ienje pei. PELETE SE NE SMEJU DRATI BLIZI PEI. Drite ih najmanje 2 metra od pei. Paljivo rukujte peletima, nemojte ih lomiti. UPOZORENJE: Ako se u levkasti deo pei, odnosno u rezervoaru za gorivo stavi piljevina ili sitan raspadnut pelet on moe da blokira ubacivanje pelete (goriva). Takav pelet moe dovesti do poremeaja u radu elektromotora koji pokree mehanizam za ubacivanje peleta ili do oteenja reduktora koji radi u sklopu sa tim elektromotorom. Ukoliko na dnu rezervoara za pelet, odnosno na dnu punog prenosa kada je rezervoar prazan vidite takav, sitan, raspadnut pelet usisajte ga usisivaem provlaenjem cevi usisivaa kroz otvore reetke peleta.

Mesta koja treba oistiti

najmanje dva puta godinje

15

9.PRIKLJUENJE HIDRAULINE INSTALACIJE

OZNAKE:

1.Kotao na pelet COMMO COMPACT, 2.Hidraulina skretnica; 3.Cirkulaciona pumpa, 4.Nepovratni ventil,

5.Trokraki ventil sa nalegajuim termostatom,6.Cirkulaciona pumpa,7.Nepovratni ventil,8.Razdelnik za

podno grejanje.

VANO! -Prikljuivanje pei na hidraulinu instalaciju mogu ISKLJUIVO izvriti kvalifikovani tehniari, koji to mogu uraditii u skladu sa vaeim zakonskim propisima u zemlji u kojoj se vri instalacija. ALFA PLAM se ograuje od svih odgovornosti u sluaju materijalne ili telesne tete, u sluaju kvara, loeg funkcionisanja, ukoliko gore navedene preporuke nisu ispotovane. Pe je namenjena za etano i centralno grejanje. Pe je pripremljena za zatvoreni sistem grejanja. Pridravati se propisa SRPS.

Zadnja strana kotla sa prikljucima data je na slici 19.

16

CEV VENTILA SIGURNOSTI

POTISNI VOD

POVRATNI VOD 1"DIMOVODNI

PRIKLJUAK 80

SLAVINA ZA PUNJENJE I PRANJENJE 1/2"

CEV PRIMARNOGVAZDUHA

GLAVNI PREKIDA

SIGURNOSNITERMOSTATI

263

104

0

130

70 381

30155

20

Slika 19.

10. POTISNI I POVRATNI VOD

Izlazi potisnog i povratnog voda na kotlu su 1 i ne smete ih reducirati odnosno suavati do prvog ravanja. Koristite elinu cev 1 ili bakarnu cev spoljnjeg prenika 28mm ( ili veeg prenika). Pri izvoenju instalacije strogo vodite rauna na nagibe cevi koji treba da budu 0,5% (5mm. po dunom metru cevi) i na odzraivanje sistema (kotla, cevi, radijatora). Na potisnom vodu postavite termomanometar koji e pokazivati pritisak vode u sistemu i temperaturu vode na izlazu iz kotao. 11.UGRAENE KOMPNENTE U PE -U samoj pei ugraene su sedee komponente:

-ventil sigurnosti, -cirkulaciona pumpa, -automatski odzrani ventil (loni), -ekspanziona posuda, i -slavina za punjenje i pranjenje instalacije

Iz tih razloga nije potrebno dodatno ugraivati navedene komponente. Pe je kompletna to je velika prednost jer pre svega nije potreban drugi prostor za smetaj navedenih komponenti.

11.1. VENTIL SIGURNOSTI

Potavljen je ispod poklopca pei na potisnom vodu. Ulazni prikljuak je R1/2".Otvara pri pritisku vode od 2.5 bara. Do njega se dolazi skidanjem desne bone strane, gledano prema pei. Izlaz ventila sigurnosti iji prikljuak viri kroz zadnju stranu, iznad potisnog voda treba cevima sprovesti u kanalizaciju. 11.2.CIRKULACIONA PUMPA U pe je ugraena kvalitetna cirkulaciona pumpa Wilo tip RS 25/6 3 na povratnom vodu R1. Snaga pumpe je 93W. Ukljuuje je je i iskljuuje elektonika prema podeenoj temperaturi vode. Osovina pumpe mora biti u horizontalnom poloaju. Iz tih razloga pri povezivanju sa instalacijom voditi rauna da se pumpa ne okrene! vrsto drati pocinkovani holender na izlazu iz zadnje strane. Do pumpe se moe doi skidanjem okruglog poklopca vezanog vijcima za lim na levu bonu stranu, gledano prema pei. Napomena: Ukoliko pe i pumpa ne rade due vreme, (primer mesec dana) moe se desiti da osovina pumpe zalepi, da nee da pokree vodu, a moe i da pregori pumpa. Ukoliko pri putanju pei u rad kada se voda u kotlu zagreje a pumpa ne pokree vodu, ukoliko se ne greju radijatori kada se postigne podeena temperatura, ukoliko se ne uje ubor vode (da se kree), ili, ukoliko temperatura vode u kotlu raste a radijatori se ne greju, skinuti okrugli poklopac sa bone strane kako je navedeno u prethodnom pasusu, i doi do pumpe. Postaviti krpu ispod pumpe, i ravnim raf cigerom odvijaem irine vrha 5 7mm odviti kratak vijak sa ela pumpe. Pazi da vijak ne upadne iza bone strane. Potei e

17

malo vode iz pumpe, to je sasvim normalno. Gurnuti raf ciger u otvor pumpe, doi do leba osovine pumpe i okretanjem odvijaa i osovine levo desno razraditi osovinu pumpe. Skinuti vijak sa pumpe vratiti na svoje mesto u otvor pumpe i dobro ga pritegnuti. Voditi rauna da ne ispadne gumica koja se nalazi ispod vijka pumpe. 11.3.AUTOMATSKI ODZRANI VENTIL Na potisnom vodu, ispod poklopca postavljen je automatski odzrani ventil. Njegova uloga je izbacivanje vazduha iz kotla. Do njega se dolazi skidanjem desne bone strane, gledano prema pei. Kapica ventila mora da bude labava, ne stegnuta kako bi vazduh nesmetano izlazio iz kotla i instalacije. 11.4.EKSPANZIONA POSUDA U samoj pei ugraena je ekspanziona posuda zapremine 10 litara. Njena funkcija je stabilizacija pritiska u kotlu i instalaciji grejanja. Fabriki podeen pritisak u posudi je 1 bar. 11.5.SLAVINA ZA PUNJENJE I PRANJENJE Kao to samo ime kae slui za punjenje i pranjenje instalacije. Nalazi se na zadnjoj strani, dole. Ulazni prikljuak je R1/2" a izlazni je sa nastavkom za crevo.

12.PUNJENJE INSTALACIJE I PUTANJE U RAD

Pre poetka loenja treba da je ceo sistem etanog (centralnog) grejanja napunjen vodom, dobro odzraen a pe pravilno prikljuen na dimnjak kako je objanjeno u prethodnim takama. Preporuujemo radni pritisak vode od 1 do 1,9 bara. Najbolje da bude u granicama 1,2 do 1,6 bara. Ispitni pritisak moe biti do 1,9 bara. NAPOMENA: Pe se ne sme koristiti bez vode. Mora biti vezan na instalaciju na kojoj su vezani potroai (radijatori) minimalne snage 8 KW.

13. PRAKTINA UPUTSTVA I SAVETI ZA KORIENJE SISTEMA GREJANJA

-Svi prikljuci moraju biti dobro zaptiveni i pritegnuti. Nesme biti curenja vode. -Pre putanja u rad kompletnu instalaciju treba ispitati vodom pod maksimalnim pritiskom od 1,9 bara. -Poeljno je da se voda bar jednom ispusti iz sistema zbog prljavtine koja se nalazi u sistemu. -Pobrinuti se da svi ventili izmeu pei i instalacije budu otvoreni. -Pobrinite se da sav vazduh iz kotla i instalacije bude isputen pre putanja kotla u rad. Iz tih razloga instalaciju puniti vodom polako kako bi sav vazduh uspeo da izae iz instalacije. -Za vreme faza paljenja i hlaenja, pe se moe iriti i skupljati i pri tom se moe uti slabo pucketanje. To je apsolutno normalan fenomen zato to je konstrukcija napravljena od elika i to se nikako ne moe smatrati kao nedostatak. Osnovno programiranje koje je uraeno u fabrici garantuje pravilano funksionisanje i spreava pregrejavanje prilikom prvog ukljuenja, a i kasnije. 14.PUNJENJE DRVENIM GRANULAMA Punjenje gorivom se obavlja sa gornje strane pei otvaranjem poklopca. Uneti drvene granule u rezervoar. Njegov kapacitet u praznom stanju iznosi otprilike tri vree od 15 kg, ukupno 45kg peleta. Da bi ste uprostili ovaj postupak obavite to u dve etape : -Uneti polovinu sadraja vree u rezervoar i saekati dok pelet stigne do dna. Upaliti pe. -Kada pe krene normalno da radi sipati pelet po potrebi u magacin za pelet. -Ne uklanjajte nikada bezbednosnu reetku iz rezervoara. Za vreme punjenja drvenim granulama, spreiti da vrea doe u dodir sa vrelim povrinama.

15. OPIS I FUNKCIONISANJE KONTROLERA ZA UPRAVLJANJE RADOM PEI

15.1. KORISNIKI INTERFEJS

Jedinica displeja omoguava komunikaciju sa kontrolerom jednostavnim pritiskom na odreene tastere.

15.1.1. Displej sa tasterima

Displej prikazuje informacije o stanju funkcionisanja pei. Pristupanjem meniju mogue je dobiti razne vrste prikaza i izvriti podeavanja raspoloiva u zavisnosti od nivoa pristupa. U zavisnosti od operativnog reima, prikazi mogu dobiti razliita znaenja u zavisnosti od poloaja na displeju. Na slici 20 je primer prikaza na displeju.

18

Slika 20

Tasteri: 1 poveanje temperature i programske funkcije menjanja dana, vremena 2 smanjenje temperature i programske funkcije menjanja dana, vremena 3 promena programa SET 4 ON/OFF ukljuivanje / iskljuivanje, izlaz iz programa 5 smanjenje intenziteta grejanja 6 poveanje intenziteta grejanja 7 do 12 opisano je na slici 18 13 sat 14 pokazatelj sobne temperature 15 pokazatelj temperature vode 16 informacije o radu pei Slika 21 opisuje znaenje simbola stanja na levoj strani displeja Aktivacija na displeju jednog od segmenata u podruju stanje upozorava na aktivaciju ureaja koji odgovara sledeem spisku:

Slika 21.

15.1.2. emu slue tasteri

taster opis reim akcija

1

Poveava temperaturu

PROGRAMIRANJE Podeava/poveava vrednost odabranog menija

RAD/ISKLJUENO Poveava vrednost temperature prostorije

2

Sniava temperaturu

PROGRAMIRANJE Prilagoava/sniava vrednost odabranog menija

RAD/ISKLJUENO Sniava vrednost temperature prostorije

3

Meni

- Pristupa MENIJU

MENI Pristupa sledeem nivou podmenija

PROGRAMIRANJE Postavlja vrednost i prelazi na sledeu stavku menija

4

ON/OFF

odblokiranje

RAD Pritisnut u trajanju od 2 sekunde ukljuuje ili iskljuuje pe ako je iskljuena odnosno ukljuena

BLOKIRANJE Odblokirava pe i prenosi je na iskljueno stanje

MENI/PROGRAMIRANJE Prenosi se na vii nivo menija, postavljena podeavanja se memorizuju

Hrono

Upalja

Pu

Motor dima

Ventilator

Pumpa

Alarm

19

5

Sniava snagu

RAD/ISKLJUENO Prilagoava izlaznu snagu pei

MENI Prelazi na stavku sledeeg menija

PROGRAMIRANJE Vraa se na stavku sledeeg podmenija, postavljena podeavanja se memorizuju

6

Poveava snagu

MENI Prelazi na stavku prethodnog menija

PROGRAMIRANJE Prelazi na prethodni podmeni, postavljena podeavanja se memorizuju

Tabela 5

15.2. OPERATIVNI REIM (KORISNIK)

15.2.1. Paljenje pei Kada je pe prikljuena na napajanje treba prebaciti prekida koji se nalazi na zadnjoj strani pei u poloaj 1. Tada se pojavljuje sledei prikaz na displeju:

Slika 22

Da bi se pe upalila, drati pritisnut taster 4 nekoliko sekundi, odmah zatim dobijamo poruku na displeju START (slika 23)- startovali smo pe.

Slika 23

Neposredno posle toga dobijamo poruku LIGHTER WAIT (slika 24) pali se upalja a zatim poruku LOAD PELLET (slika 25) - poinje ubacivanje peleta. Sledea poruka je FIRE WAIT (slika 26) ekamo da se pelet upali a kad se postigne temperatura dimnih gasova od 45C javlja se poruka FLAME LIGHT (slika 27).

Slika 24

Slika 25

20

Slika 26

Slika 27

Nakon ove poruke uspostavlja se stabilan plamen, pe prelazi u radni reim i dobijamo poruku WORK (slika 28), pe zatim nastavlja stabilan proces rada.

Slika 28

15.2.2 Neuspelo paljenje Nakon to istekne vreme do 20 minuta, ako temperatura dima nije dostigla minimalnu dozvoljenu vrednost od 45C, pe prelazi u stanje alarma, vidi taku 15.6.3. 15.2.3 Pe u radu Ako je faza paljenja pozitivno okonana tj. ako je temperatura dimnih gasova dostigla vrednost od 45C za manje od 20 minuta, pe prelazi u reim rada WORK koji predstavlja normalan nain funkcionisanja. 15.2.4. Podeavanje temperature prostorije i vode u kotlu

Za podeavanje temperature prostorije i vode u kotlu dovoljno je pritisnuti tastere 1 ili 2. Displej prikazuje trenutno stanje postavljene temperature(TSET ).

Pe je u fabrici podeena na temperaturu vode u kotlu 65C i na temperaturu prostorije 20C. Pritiskom na taster 1 dobija se poruka SET TEMP. WATER (slika 29) tj. podeena vrednost temperature vode

u kotlu. Zatim tasterom 1 poveavamo a tasterom 2 smanjujemo vrednost temperature i na taj nain podeavamo eljenu vrednost temperature vode u kotlu. Temp. vode moe se podeavati u opsegu od 40C do 80C. Preporuujemo da temp. vode ne podeavate ispod 50 - 55C zbog mogue kondenzacije kotla, niti pak preko 75C.

Slika 29

Pritiskom na taster 2 dobija se poruka SET TEMP. ROOM (slika 30) tj. podeena vrednost temperature prostorije. Zatim tasterom 1 poveavamo a tasterom 2 smanjujemo vrednost temperature i na taj nain podeavamo eljenu vrednost temperature prostorije. Temperatura prostorije moe se podeavati u opsegu od 7C do 40C.

Slika 30

15.2.5. Temperatura prostorije ili vode u kotlu dostie podeenu temperaturu

21

Kada je temperatura prostorije ili vode u kotlu dostigla podeenu vrednost (TSET) toplotna snaga se automatski prenosi na minimalnu vrednost, pe prelazi u ekonomian reim rada pri emu se ostvaruju utede u gorivu, a na displeju se pojavljuje poruka WORK MODULAT kao to je prikazano na slici 31:

Slika 31

Ako nakon ovoga, temperatura prostorije ili vode u kotlu dostigne vrednost za 4 C veu od zadate (TSET + 4C) aktivira se reim STAND-BY, pe se privremeno gasi. Do ponovnog paljenja dolazi kad se ispune sledei uslovi: Tprostorije < (TSET 4C) 15.2.6. Podeavanje snage pei Kada pe nakon faze paljenja pree u fazu normalnog rada (faza WORK) mogue je podesiti izlaznu snagu pei odnosno intenzitet grejanja. Pritiskom tastera 5 i 6 dobija se poruka SET OUTPUT tj. podesiti izlaznu snagu pei (slika32). Tasterom 6 poveavamo a tasterom 5 smanjujemo snagu pei. Nivo 1 je minimalna a nivo 5 je maksimalna snaga.

Slika 32 15.2.7. ienje kotla Za vreme normalne operativnosti u reimu rada, u intervalima koji su uspostavljeni na 30 minuta, ukljuuje se reim IENJE KOTLA ije je trajanje 60 sekundi. Tada dolazi do prestanka ubacivanja peleta a gorionik se isti od nesagorelog peleta to je praeno porukom na displeju CLEANING FIRE-POT. 15.2.8. Gaenje pei Za gaenje pei dovoljno je drati pritisnut taster 4 oko 2 sekunde. Pu se odmah zaustavlja i motor dima se prebacuje na veu brzinu na displeju se pojavljuje poruka: CLEANING FINAL (slika 33). Sledi faza KRAJNJEG IENJA koja traje od 10 do 20 minuta.

Slika 33

Aktivnost motora dima se zavrava nakon isteka 10minuta od gaenja pei i nakon to je temperatura dima spala ispod vrednosti 70C. Kada se pe ugasi dobija se poruka na displeju OFF (Slika 34).

Slika 34

15.2.9. Ponovno paljenje pei Nije mogue ponovo ukljuiti pe pre nego to temperatura dimnih gasova ne spadne ispod vrednosti 45C odnosno dok se pe ne ohladi. 15.3. IZGLED PLAMENA-VATRE Treba obratiti panju na formu-oblik, boju i karakter vatre. Oblik vatre treba da bude ivahan, izduen i irok. Boja vatre treba da bude od ute, svetlo ute do bele boje.

22

Karakter vatre treba da je ivahan. 15.4.MENI

Pritiskom na taster 3 (MENI) pristupa se meniju. On je podeljen na razliite stavke i nivoe koji omoguavaju pristup podeavanjima i programiranjima kartice. Stavke menija koje odobravaju pristup tehnikom programiranju su zatiene kljuem. 15.4.1. Meni korisnika Sledei pregled ukratko opisuje strukturu menija zadravajui se u ovom paragrafu samo na odabire koji su raspoloivi korisniku. Tasterom 3 pristupa se Meniju zatim se istim tasterom pristupa sledeem nivou podmenija i na kraju se tasterom 3 postavlja vrednost i prelazi na sledeu stavku menija. Tasterom 6 prelazi se na prethodni podmeni a postavljena podeavanja se memorizuju. Tasterom 5 prelazi se na sledei podmeni a postavljena podeavanja se memorizuju. Tasterom 4 prelazi se na vii nivo menija, postavljena podeavanja se memorizuju. 15.4.2. Meni 01 podeavanje sata Ovim menijem se podeava trenutno vreme i datum na displeju. Elektronska kartica je opremljena litijumskom baterijom koja omoguava unutranjem satu da radi due od 3/5 godina. Da bi se podesilo vreme potrebno je pristupiti meniju za podeavanje vremena i datuma. Pritisnuti taster SET i tasterom 5 doi do menija 01 kao to je prikazano na slici 35:

Slika 35

Pritisnuti taster taster SET i tasterima 1 ili 2 podesiti taan dan u nedelji (MONDAY, TUESDAY...) (slika 36 ) Pritisnuti taster SET i tasterima 1 i 2 podesiti sate na asovniku (slika 37 ).

Slika 36

Slika 37

Pritisnuti taster SET i tasterima 1 i 2 podesiti minute (slika 38). Pritisnuti taster SET i tasterima 1 i 2 podesiti mesec u godini (slika 39). Pritisnuti taster SET i tasterima 1 i 2 podesiti dan u mesecu (slika 40). Pritisnuti taster SET i tasterima 1 i 2 podesiti godinu (slika 41). Po zavretku ovog podeavanja vratiti se u poetni meni pritiskajui dugme 4.

Slika 38

NEnu 01

SET

CLOCK

NEnu 01

MONDAY

DAY

NEnu 01

TIME

CLOCK

NEnu 01

MINUTES

CLOCK

23

Slika 39

Slika 40

Slika 41

15.4.3. Meni 02 programiranje rada pei Postoje tri vrste programiranja rada pei:

- Dnevno programiranje - Nedeljno programiranje - Vikend programiranje

Dnevno programiranje Omoguava podeavanje dnevnih funkcija hronotermostata. Pe se po elji moe dva puta paliti i gasiti i to se regulie programima uz napomenu da je potrebno da protekne dovoljno vremena izmeu gaenja i novog paljenja da se pe ohladi. Neophodno je da vreme i datum budu tano podeeni (Menu 01). Od ove radnje zavise funkcije ukljuivanja i iskljuivanja pei, pa zato obavezno podesite tano vreme. Prvo pritisnuti taster SET i tasterom 5 ui u meni 02 kao to je prikazano na slici 42:

Slika 42

Pritisnuti taster SET, prikaz je kao na slici 43:

Slika 43

Pritisnuti taster SET, prikaz na displeju je kao na slici 44. Pritiskom na taster 1 ukljuujemo hronotermostat (on) kao to je prikazano na slici 45.

NEnu 01

MONTH

CLOCK

NEnu 01

DAY

CLOCK

NEnu 01

YEAR

CLOCK

NEnu 02

SET

CHRONO

N-2-1

ENABLE

CHRONO

N-2-1- 01

ENABLE

CHRONO

24

Slika 44

Slika 45

Pritisnuti taster 4 a zatim taster 5, na displeju zatim dobijamo prikaz kao na slici 46:

Slika 46

Pritisnuti 2 puta dugme SET i prikaz na displeju e izgledati kao na slici 47. Sa tasterima 1 ili 2 podeava se vreme prvog paljenja pei u toku dana. Pritiskom tastera SET displej e izgledati kao na slici 48 i tasterima 1 ili 2 se podeava vreme prvog gaenja pei.

Slika 47

Slika 48

Slika 49

Pritiskom na taster SET prelazi se na podeavanje drugog programa. Sa tasterom 1 podeavamo vreme paljenja pei (slika 49). Pritiskamo taster SET i podeavamo vreme gaenja pei (slika 50). Posle zavrenog podeavanja tasterom 4 se vraamo u osnovni meni i na displeju e se pojaviti indikator da je programiranje aktivno.

Slika 50

Nedeljno programiranje Nedeljni programator ima na raspolaganju 4 nezavisna programa(4 vremena gaenja i paljenja). Za svaki dan u nedelji, pojedinano, mogu se ova 4 programa kombinovati tj. da li e neki od njih biti aktivan ili ne (OFF ili ON). Voditi rauna da se paljivo podese programi da ne bi dolo do preklapanja vremena paljenja i gaenja.

N-2-1- 01

ENABLE

CHRONO

N-2-2

PROGRAM

DAY

N-2-2- 02

START 1

DAY

N-2-2- 03

STOP 1

DAY

14:20

18:50

N-2-2- 04

START 2

DAY

09:30

N-2-2- 05

STOP 2

DAY

11:50

25

Panja: paljivo vriti programiranje, uopteno izbegavajui preklapanje vremena aktiviranja i/ili deaktiviranja istog dana u razliitim programima.

Postupak za programiranje je sledei: Prva etiri koraka pri programiranju su ista kao i pri podeavanju dnevnog programa (slike 42-45). Pritisnuti taster 4 a zatim dva puta taster 5 i displej e izgledati kao to je to prikazano na slici 51.

Slika 51

Pritisnuti taster SET pa zatim taster 1 i aktivirati nedeljno programiranje (On) kao to je prokazano na slici 52.

Slika 52

Pritisnuti taster SET a zatim tasterom 1 podeavamo vreme startovanja rada pei u prvom programu, kao to je prikazano na slici 53. Isti postupak ponoviti i podesiti vreme gaenja pei u prvom programu slika 54.

Slika 53

Slika 54

Pritisnemo taster SET i sa tasterom 1 aktiviramo (ON) ili deaktiviramo (OFF) program 1 za odgovarajui dan u nedelji poev od ponedeljka pa sve do nedelje kao to je prikazano na slici 55 i 56. Prelazak iz dana u dan se vri pritiskom na taster SET.

Slika 55

Slika 56

N-2-3

PROGRAM

WEEK

ON

N-2-3- 01

CHRONO

WEEKLY

10:40

N-2-3- 02

START

PROG-1

12:00

N-2-3- 02

STOP

PROG-1

ON

N-2-3- 10

SUNDAY

PROG-1

ON

N-2-3- 01

MONDAY

PROG-1

26

Pritiskom na taster SET prelazi se na podeavanje drugog programa i njegovog aktiviranja za svaki dan u nedelji pojedinano (na isti nain kako je to uraeno za program 1). Isti postupak uraditi i za preostala dva programa (program 3 i 4). Indikator da je programiranje aktivirano bie prikazan na displeju.

Panja: Deaktivirajte dnevni program ako elite da koristite nedeljno programiranje.

Vikend programiranje Vikend programiranje omoguava programiranje, ukljuivanje i iskljuivanje pei (dva puta u toku dana) tokom vikenda (subotom i nedeljom). Aktivirajte vikend programiranje samo ako su dnevno i nedeljno programiranje deaktivirani. Prva etiri koraka pri programiranju su ista kao i kod dnevnog programiranja (slike 42-45). Pritisnuti taster 4 a zatim tri puta taster 5 i displej e izgledati kao to je to prikazano na slici 57.

Slika 57

Pritiskom na dugme SET aktiviramo vikend program kao to je prikazano na slici 58.

Slika 58

Slika 59

Pritiskom na taster SET a zatim tasterom 1 podeavamo vreme prvog paljenja pei kao to je prikazano na slici 59. Ponovnim pritiskom na taster SET i sa tasterom 1 podeavamo vreme gaenja pei i displej e izgledati kao na slici 60.

Slika 60

Isti postupak je i za programiranje drugog vikend programa slika 61 i 62.

Slika 61

N-2-4

PROGRAM

WEEK-END

ON

N-2-4- 01

CHRONO

WEEK-END

10:40

N-2-4- 02

START 1

WEEK-END

14:40

N-2-4- 03

STOP 1

WEEK-END

18:40

N-2-4- 04

START 2

WEEK-END

27

Slika 62

Posle ovih podeavanja se vraamo u glavni meni pritiskom tastera 4.

SUGESTIJA: u cilju izbegavanja zbunjivanja i operacija neeljenih paljenja i iskljuenja, aktivirajte samo po jedan program, ako ne znate tano ono to elite postii. Deaktivirajte dnevni program ako elite ukljuiti ovaj nedeljni. Program za vikend uvek drati u neaktivnom stanju ukoliko se koristi nedeljni u programima 1, 2, 3 i 4. Aktivirati programiranje za vikend samo posle deaktiviranja nedeljnog programiranja.

15.4.4. Meni 03 izabrati jezik Omoguava odabir raspoloivog jezika za dijalog.

nivo 1 nivo 2 Podesiti pritiskom tastera SET

Menu 03 izabrati jezik

Menu 03-01 italijanski Set

Menu 03-02 fransuski Set

Menu 03-03 engleski Set

Menu 03-04 nemaki Set

Napomena: Fabriki je podeen engleski jezik i preporuka je da ne menjate jezik.

15.4.5. Meni 04 modus STAND-BY Kada se podesi ON, aktivira se reim STAND-BY koji gasi pe nakon to izabrana temperatura postane via za 4C od zadate temperature (TSET ) u vremenu trajanja duem od 2 minuta. Posle gaenja do kojeg je dolo zbog ovakvog podeavanja, ponovno paljenje e biti mogue samo kada se ispuni sledei uslov: T < TSET - 4C

Panja: Preporuujemo da se kod menija 04 modus STAND-BY zadre fabrika podeavanja.

15.4.6. Meni 05 modus zvunog signala Odabirom opcije OFF onesposobljava se akustina signalizacija. 15.4.7. Meni 06 poetno punjenje Omoguava predpunjenje peleta u pei koja je ugaena i hladna. Predpunjenje peleta traje 90 sekundi. Zapoeti tasterom 1 i prekinuti tasterom 4. Nije neophodno koristiti ovaj meni. 15.4.8. Meni 07 stanje pei Pristupom ovom meniju moe se videti trenutno stanje pei. Mogu se videti vrednosti temperature dimnih gasova, broj obrtaja motora dima itd. 15.4.9. Meni 08 tehnika podeavanja Pristup ovom meniju nije dostupan korisniku. 15.5. ALARMI U sluaju da dodje do nepravilnosti u radu pei, reaguje kontroler i upozorava na nepravilnosti na razliit nain odreenom vrstom alarma. Predvieni su sledei alarmi.

Poreklo alarma Prikaz na displeju

Sonda za temperaturu dima PROBE EXHAUST

Prekoraenje temperature dima HOT EXHAUST

Neuspelo paljenje NO LIGHTIN-

Gaenje za vreme faze rada usled nestanka peleta NO PELLET

Nedostatak napajanja mree BLACK OUT

Sigurnosni presostat pua FAILURE DEPRESS

Termostat opte sigurnosti SAFETY THERMAL

22:00

N-2-4- 05

STOP 2

WEEK-END

28

Kvar motora dimnih gasova FAN FAILURE

Sigurnost pua ALARM TRIAC CO.

Kvar meraa protoka PRESS WATER

Tabela 6 Svako ukljuenje alarma prouzrokuje automatsko gaenje pei Alarm se ukljuuje 30 sekundi nakon to je dolo do nepravilnosti u radu pei. Ponitava se pritiskom na taster 4. 15.5.1. Alarm sonde za temperaturu dima Ukljuuje se u sluaju kvara sonde za otkrivanje dima kada se pokvari ili iskljui. Za vreme trajanja alarma pe se sama gasi.

15.5.2. Alarm prekoraenja temperature dima Javlja se u sluaju kada sonda za dim otkrije temperaturu koja je via od 280oC. Displej prikazuje poruku kao na slici 64.

Za vreme alarma se odmah aktivira postupak gaenja pei. 15.5.3. Alarm za neuspelo paljenje Ukljuuje se kada je faza paljenja neuspela. Odmah se aktivira postupak gaenja.

15.5.4. Alarm gaenja za vreme faze rada Ukoliko se za vreme faze rada ugasi plamen, a temperatura dima se snizi ispod minimalnog praga rada (45C), aktivira se alarm kao na sledeoj slici:

Odmah se aktivira postupak gaenja. 15.5.5. Alarm sigurnosnog presostata pua Ukoliko presostat (mera ulaza vazduha) otkrije da je pritisak ispod praga aktivacije presostata, isti reaguje kako bi prekinuo napajanje pua. Prikazuje se poruka: Alarm Failure Depress i sistem se zaustavlja.

15.5.6. Alarm opteg termostata Ukoliko termostat opte sigurnosti otkrije da je temperatura via od praga termostata, isti reaguje kako bi prekinuo napajanje pua. Prikazuje se poruka ALARM SAFETY THERMAL i sistem se zaustavlja.

12:42 22C

PROBE EXAUST

12:42 22C

NO LIGHTIN-

Slika 63

Slika 64

Slika 65

Slika 66

Slika 67

12:42 22C

HOT EXHAUST

12:42 22C

ALARM NO FIRE

12:42 22C

FAILURE DEPRESS

29

Alarm pregrevanja kotla ili temperature punog prenosnika dovoda pelete: ovaj alarm se pojavljuje kada je

temperatura kotla ili temperatura kuita pua za dovod pelete suvie visoka, i onda se pojavljuje poruka "SAFETY THERMAL ". Ovo je jedan dodatni sigurnosni mehaniki ureaj. Da bi se vratili na normalni rad, treba saekati da se pe ohladi (radi motor dima). To hlaenje traje dvadesetak minuta. Potom obnoviti funkciju sigurnosnog termostata koji je blokirao rad pei (odvijanjem plastinog poklopca i rukom pritisnuti dugme termostata dok se ne uje tihi metalni zvuk ) koji se nalaze na zadnjoj strani pei, slika 69 i onda pritisnuti taster 4, 2 - 3 sekunde sve dok se pe ne vrati nazad u svoj ON (ukljuen) poloaj. Gornji termostat blokira rad pei kada se voda u kotlu pei zagreje na 88C a donji kada se kuite punog prenosa zagreje na 80C.

NAPOMENA: Ako je ijedan od ova dva zadnja alarma aktiviran, proverite da komora nije zaepljen pepelom ili da dimnjak nije delimino zaepljen.

Na slici 70 prikazan je glavni prekida pei sa prikljunim kablom.

Slika 69 Slika 70. 15.5.7. Alarm kvara motora dimnih gasova Ukoliko se motor dimnih gasova pokvari, pe se zaustavlja i prikazuje se poruka ALARM FAN FAILURE kao na donjoj slici. Odmah se aktivira postupak gaenja.

15.5.8. Nestanak elektrine energija (block-out) Nakon nestanka napona u mrei i u zavisnosti od stanja u kojem se nalazila pe, mogu se pojaviti sledee mogunosti:

prethodno stanje Trajanje stanja bez struje Novo stanje

Ugaena pe bilo koje Ugaena pe

Paljenje pei < 30sec Paljenje pei

Punjenje peletom < 30sec Punjenje peletom

ekanje plamena < 30sec ekanje plamena

Rad < 30sec Rad

ienje kotla < 30sec ienje kotla

Gaenje pei < 30sec Gaenje pei

Tabela 7 U svim sluajevima kada je vreme trajanja stanja bez struje due od 30 sekundi, pe se gasi. Kada dodje do ponovnog napajanja elektrinom energijom(ako je prekid u napajanju trajao due od 30 sekundi) na displeju se javlja sledea poruka:

12:42 22C

ALARM FAN

Slika 68

Slika 71

12:42 22C

SAFETY THERMAL

30

Slika 72

Slika 73

Potrebno je alarm ponititi pritiskom na taster 4 u trajanju od par sekundi, pa e displej izgledati kao na slici 73. Tom prilikom se ukluuje motor dima i poinje ienje pei. Posle zavretka tog procesa displej e izgledati kao na slici 74 i pe e biti spremna za ponovni start.

Slika 74

AL1

18.5C 55

BLACK

OUT

07:37

18.5C 55

CLEANING

FINAL

07:47

18.5C 35

OFF

31

15.6. EMA KONEKCIJE

Ovde je prikazana tipina ema konekcije kontrolera

Slika 75

32

16. MERE SIGURNOSTI Pe je opremnljena sledeim bezbednosnim ureajima : -REGULATOR PRITISKA Proverava pritisak u dimnom kanalu. On zaustavlja transportnu spiralu peleta kada je odvod zapuen ili kada nailazi na pritisak (vetar) -SENZOR ZA TEMPERATURU DIMNIH GASOVA Meri temperaturu gasova i odobrava ukljuenje pei ili zaustavlja ukljuenje pei ukoliko se temperatura dimnih gasova spusti ispod programirane vrednosti. -TERMOSTAT KONTAKTA NA KUITU PUA Kada temperatura prekorai podeenu bezbednosnu vrednost, trenutno se prekida rad pei. -TERMOSTAT KONTAKTA U KOTLU Kada temperatura prekorai podeenu bezbednosnu vrednost, trenutno se prekida rad pei. -SENZOR ZA TEMPERATURU VODE Kada se temperatura vode prebliava stop-temperaturi od (85C) senzor pokree pe da obavlja niz ciklusa hlaenja ili prekida rad pei automatski pomou ECO-STOP-a da bi spreio blokiranje gore opisanog kapilarnog senzora za temperaturu. -ELEKTRINA BEZBEDNOST Pe je zatiena od velikih strujnih smetnji strujom pomou standardnih osiguraa koji se nalaze u glavnom prekidau na zadnoj strani pei i na kontrolnom panelu matinoj ploi. -VENTILATOR ZA DIMNE GASOVE Ukoliko ventilator stane, matina ploa trenutno blokira dovod peleta i prikazuje se alarmni signal. -MOTOR SA REDUKTOROM Kada motor sa reduktorom prestane da radi, pe nastavlja sa radom dok se plamen zbog nedostatka kiseonika ne ugasi i dok se ne dostige minalni nivo hlaenja. -PRIVREMENI PREKID STRUJE Nakon kratkog prekida struje pe automatski prelazi na hlaenje. -NEMA PALJENJA Kada se pri paljenju ne razvije plamen, pe prelazi na alarmno stanje. 17. KVAROVI - UZROCI - REENJA

PROBLEMI MOGUI UZROCI REENJA

Drvene granule nisu unete u loite, u komoru za sagorevanje.

1. Rezervoar za drvene granule je prazan. 2. Beskonana spirala je blokirana. 3. Redukcioni motor beskonane spirale je u kvaru. 4. Elektronska karta je u kvaru.

1. Dopuniti rezervoar 2. Isprazniti rezervoar i odblokirati spiralu - pu 3. Zameniti redukcioni motor 4. Zameniti elektronsku kartu

Vatra se gasi ili se pe automatski iskljuuje.

1. Rezervoar za drvene granule je prazan. 2. Komora za sagorevanje nije snabdevena drvenim granulama. 3. Intervencija bezbednosne sonde tenperature drvenih granula. 4. Vratanca nisu potpuno zatvorena ili su dihtunzi izlizani. 5 Neadekvatne drvene granule. 6. Slaba snabdevenost drvenim granulama. 7. Komora za sagorevanje je prljava. 8. Dimnjak je zapuen. 9. Smetnje ili kvar na presostatu. 10. Motor usisivaa dima je oteen.

1. Napuniti rezervoar drvenim granulama. 2. Vidi prethodno reenje. 3. Pustite da se pe potpuno ohladi i upalite je ponovo. Ukoliko problem i dalje postoji obratite se tehnikoj slubi. 4. Zatvorite vratanca ili zamenite dihtunge originalnim dihtunzima. 5. Promenite vrstu drvenih granula i odaberite vrstu koja je odobrena od proizvoaa. 6. Proverite doziranje i podeavanje. 7. Oistite komoru za sagorevanje po instrukcijama iz uputstva. 8. Dati da se dimni kanal proisti. 9. Zamenite presostat. 10. Proverite motor i eventualno ga zamenite.

Pe radi nekoliko minuta pa se onda ugasi.

1. Faza ukljuenja nije se zavrila. 2. Privremeni nedostatak struje. 3. Zapuen dimovodni kanal. 4. Smetnje ili kvar na sondi za temperaturu. 5. Sveica je oteena.

1. Ponovite ukljuenje. 2. Vidite prethodnu instrukciju. 3. Proistite dimovodni kanal. 4. Proverite ili zamenite sondu 5. Proverite ili zamenite sveicu.

33

Drvene granule se taloe u komori za sagorevanje. Staklo od vratanca je zaprljano i plamen je slab.

1. Nedostatak vazduha za sagorevanje. 2. Vlane ili neadekvatne drvene granule. 3. Motor sistema usisivanja dima je u kvaru.

1. Oistite komoru za sagorevanje i proverite da li su svi otvori prolazni. Izvrite standardno ienje komore za sagorevanje i kanal dimnjaka. Proverite da li dovod vazduha nije zapuen. Proverite stanje dihtunga na vratima. 2. Promenite vrstu drvenih granula. 3. Proverite motor i eventualno zamenite.

Motor usisivaa dima ne radi.

1. Pe ne prima elektrinu struju. 2. Motor je oteen. 3. Matina ploa je u kvaru. 4. Kontrolni panel ne radi.

1. Proveriti napajanje naponske mree i sigurnost otpornosti topljenja. 2. Proverite motor i kondenzator i eventualno zamenite.. 3. Zamenite elektronsku kartu. 4. Zamenite kontrolni panel.

U automatskom modusu pe neprestano radi maksimalnim kapacitetom

1. Termostat je programiran na maksimalnu poziciju 2. Termostat za okolni vazduh uvek meri hladan vazduh. 3. Sonda koja meri temperaturu je oteena. 4. Kontrolni panel je u kvaru ili ne radi.

1. Podesiti temperaturu termostata ponovo. 2. Promenite poziciju sonde. 3. Proverite sondu i eventualno je zamenite. 4. Proverite kontrolni panel i eventualno ga zamenite.

Pe se ne pali 1. Nedostatak elektrine struje 2. Sonda za drvene granule je blokirana. 3. Presostat ne radi (prijavljuje blokadu). 4. Usisiva dima ili dimovodni kanal je zapuen.

1. Proverite da li je utika utisnut i da li glavni prekida stoji na poziciji I. 2. Deblokirajte sondu uticajem na termostat pozadi. Ukoliko ponovo blokira zamenite termostat. 3. Zameniti presostat. 4. Proisti dimoodvodnik ili dimovodni kanal.

Tabela 8 18.0. INFORMACIJE U VEZI ODLAGANJA (BACANJA) I RASTURANJA (RASTAVLJANJA) PEI Rastavljanje i bacanje odnosno odlaganje (stare, upotrebljene) pei je jedino odgovornost samog vlasnika pei. Vlasnik pei se mora pridravati vaeih zakonskih propisa svoje zemlje u vezi bezbednosti i zatite prirodne okoline. Rasklapanje i odlaganje pei se moe poveriti treem licu pod uslovom da je to firma koja je ovlaena za prikupljanje i odlaganje takvih materijala. OBAVETENJE: U svim sluajevima morate se pridravati vaeih zakonskih propisa zemlje u kojoj se pe montira u vezi odlaganja takvih materijala (stvari) i, ako je potrebno, prijaviti odlaganje takvih stvari. PANJA Rastavljanje pei se mora obavljati samo kada komora pei ne radi i kada je pe iskljuena iz struje (nema elektrinog napajanja).

izvadite sve elektrine delove, bacite baterije elektronske kartice i daljinskog upravljaa u odgovarajue kontejnere u skladu sa standardima, razdvojite baterije koje se uvaju od elektronskih kartica, rasturite konstrukciju pei uz pomo za to ovlaene firme

PANJA Bacanje pei na javnim mestima predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude i za ivotinje. Uvek je u takvim sluajevima vlasnik odgovoran za povrede ljudi i ivotinja. Kada se rastavi pe, EC oznaka, ovo uputstvo i sva ostala dokumentacija koja se odnosi na pe, moraju se unititi. 19.0. VREME GARANTOVANOG SERVISIRANJA Pod tim se podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove, poevi od dana kupovine aparata. Vreme garantovanog servisiranja je u skladu sa vaeim zakonskim propisima. U sluaju promene modela i dizajna aparata rok za zamenu delova kojima je promenjen dizajn je u zakonskom roku. Posle ovog roka izmenjene delove obezbeujemo u novim dizajnima.

19.1. USLOVI GARANCIJE

Garancija na proizvod vazi u zakonski definisanom roku. Garancija ne vai za staklo,staklokeramiku plou i fizika oteenja nastala nakon kupovine.

PROIZVOA ZADRAVA SVA PRAVA IZMENE.

Aparat e u garantnom roku ispravno funkcionisati samo ako se koristi u skladu sa ovim uputstvom za prikljuenje i upotrebu. Garancija prestaje da vai ako se utvrdi da je:

34

- prikljuivanje proizvoda ili popravku obavilo neovlaeno lice, odnosno ako su bili ugraeni neoriginalni delovi, -ako aparat nije pravilno korien u skladu sa ovim uputstvom, -ako je pri upotrebi dolo do mehanikog oteenja aparata, - ako je popravke kvarova vrilo neovlaeno lice, -ako je aparat korien u komercijalne svrhe, -ako je oteenje nastalo u transportu posle prodaje aparata, - ako je do kvarova dolo zbog nepravilne montae, nepravilnog odravanja ili mehanikog oteenja od strane kupca, -ako je do kvara dolo usled prevelikog ili premalog napona kao i zbog vie sile. Kvarove na aparatu Vam moemo otkloniti i van garantnog roka sa originalnim rezervnim delovima na koje takoe dajemo garanciju pod istim uslovima.

Ova garancija ne iskljuuje niti utie na prava potroaa u vezi sa saobraznou robe shodno zakonskim propisima.Ako isporueni proizvod nije saobrazan ugovoru,potroa ima pravo da zahteva od prodavca da bez nadohnade otkloni tu nesaobraznost opravkom ili zamenom proizvoda shodno vaeiom zakonskim propisima.

SADRAJ

0.0 Tehnike karakteristike pei 1.0 Zadatak ovog uputstva 1.1 Auriranje 2.0 Odgovornost proizvoaa 2.1 Osnovne karakteristike korisnika 2.2 Transport i upotreba pei-rukovanje 2.3 Odgovornost montaera 3.0 Montaa ugradnja pei 3.1 Postavljanje pei 3.2 Sistem odvoda dima 3.3 Izolacija i prenik rupa odnosno otvora (na zidu ili na krovu) 3.4 Usis vazduha za sagorevanje 3.5 Prikljuivanje na elektrino napajanje 4.0 Vana uputstva 5.0 Upozorenje mera bezbednosti za osoblje odravanja 5.1 Upozorenje mera bezbednosti za korisnika 6.0 Standardi za paljenje i ienje pei 6.1 Rutinsko odravanje i ienje pei koje obavljakorisnik 6.2 Mesta za inspekciju i odravanje 6.3 Specijalna odravanja 7.0 Vani podaci za bezbednost 8.0 Kvalitet pelete biogoriva 8.1 Skladitenje pelete 9.0. Prikljuenje hidrauline instalacije 10.0. Potisni i povratni vod 11.0. Ugraene komponente u pe 11.1. Ventil sigurnosti 11.2. Cirkulaciona pumpa 11.3. Automatski odzrani ventil 11.4. Ekspanziona posuda 11.5. Slavina za punjenje i pranjenje 12.0. Punjenje instalacije i putanje u rad 13.0. Praktina uputstva i saveti za korienje sistema grejanja 14.0. Punjenje drvenim granulama 15. Opis i funkcionisanje kontrolera za upravljanje radom pei 15.1. Korisniki interfejs 15.2. Operativni reim 15.3. Izgled plamena 15.4. Meni 15.5. Alarmi 15.6. ema konekcije 16.0. Mere sigurnosti 17.0. Kvarovi uzroci - reenja 18.0 Informacije u vezi odlaganja (bacanja) i rasturanja pei 19.0 Vreme garantnog servisiranja