PEARSON ENGLISH 2016 ?· My First English Adventure 3 úrovně • CYLET Starter ... Pupil’s Book…

  • Published on
    30-Aug-2018

  • View
    213

  • Download
    1

Transcript

LANGUAGE TEACHING2016PEARSONENGLISHKATALOG VYBRANCH TITULVPMMTAJ-CZMELACTIVETEACHEXTRAONLINEONSLegenda kikonm pouitm vkatalogu:Spolenost Bohemian Ventures (www.venturesbooks.cz) je spolehlivm partnerem pi vuce anglickho jazyka. Jako vhradn dovozce uebnic nakladatelstv Pearson azrove distributor ostatnch vznamnch nakladatel ELT titul poskytuje kom-pletn servis pro koly, sttn instituce iuitele anglitiny na voln noze.Pearson je pedn celosvtov vzdlvac spolenost, kter vydv modern ueb-nice avyvj nov technologie pro obohacen vuky. Uitel oceuj zejmna kvalitu uebnic airokou nabdku doplkovch materil. Portfolio nakladatelstv uspokoj poteby vech anglitin - vnabdce jsou uebnice anglitiny pro pedkoln dti, zkladn astedn koly, pro vuku dosplch atak zjednoduen etba.Bohemian Ventures dodv nejen uebnice, ale poskytuje uitelm tak podporu pi jejich pouvn. Zveejuje doplkov materily kuebnicm Pearson ke staen zdarma, nabz tipy do vuky, informuje onovch titulech adn voblasti jazyko-vho vzdlvn. Tm Bohemian Ventures pod semine pro koly aposkytuje metodick konzultace kuebnicm Pearson, zodpovd iobecn metodick dotazy.Partners in Learning - co lze zskat zdarma Uitelsk sady jako podporu pro vuku Doplkov materily kuebnicm Pearson (slovnky, VP, testy apod.) Vzorky uebnic nakladatelstv Pearson Odborn poradenstv kuebnicm Pearson Metodick semine pro uitele Ukzkov hodiny na Va kole Potovn pi nkupu nad 1 000, K Body do vrnostnho systmuCenov nabdka na mruRdi vyhotovme cenovou nabdku itou na mru pmo Vm.Kontaktujte ns spoptvkou uebnic na marketing@venturesbooks.com.software pro interaktivn tabule a dataprojektoryonline pracovn seitanglicko-esk slovnek kvybranm rovnm ke staen na www.venturesbooks.czvypracovan koln vzdlvac programy pro jednotliv rovn na www.venturesbooks.czmaterily navc ke staen na internetu zdarmaschvalovac doloka MMTPRO MATESK KOLY2PRO 1. STUPE ZKLADNCH KOL2-3PRO 2. STUPE ZKLADNCH KOL4-5PRO STEDN KOLY6-9OBECNANGLITINA10-11OBCHODN ANGLITINA12MYENGLISHLAB13PPRAVA NA ZKOUKY14-15GRAMATIKA15PEARSON ENGLISH READERS16VRNOSTNPROGRAM16UITELSK SADY17VPVPMMTEXTRAONLINEACTIVETEACHACTIVETEACHEXTRAONLINEAJ-CZAJ-CZ54ZKLADN KOLA 1. STUPEZKLADN KOLA 1. STUPEMATESK KOLAMy First English Adventure3 rovn CYLET StarterUebnice My First English Adventure uniktnm zpsobem spojuje dvrn znm akou-zeln svt Disney a propracovanou metodiku vuky anglickho jazyka. Dky pbhm znmm zanimovanch fi lm apohdkovch knek, ptelskm postavikm aaktivitm pimenm pedkolnmu vku zskvaj dti pozitivn vztah kanglickmu jazyku ji ped zahjenm koln dochzky. Dky pehledn struktue apozvolnmu pstupu je My First English Adventure titulem, kter je vhodn rovn pro dti se specifi ckmi poruchami uen. Starter Level Level 1 Level 2Pupils Book 9780582793781 9780582778221 9780582793682Activity Book 9780582793521 9780582793637Teachers Book 9780582793804 9780582793613 9780582793712Class CD 9780582793750 9780582793545 9780582793651Songs CD 9780582793606 9780582793705DVD 9781405819015 9781405819022Flashcards 9780582793767 9780582793552 9780582793668Posters 9780582793774 9780582793576 9780582793675Our Discovery Island6 rovn CEF A1-A2Our Discovery Island je pelomovou uebnic, kter kombinuje tradin vuku anglickho jazyka svyuitm modernch online technologi. Zatmco jsou dti provdny sympatick-mi hlavnmi postavami uebnice Our Discovery Island po tajuplnch ostrovech apomhaj jim lutit zhady, u se prostednictvm rozmanitch aktivit anglicky. ci si mohou opa-kovat anglitinu imimo koln lavice. Zbavn hra jim umouje bavit se, objevovat, tvoit apouvat anglitinu vprosted, kter je pro n pirozen. Starter Level Level 1 Level 2PupilsBook w/ pin code 9781408238400 9781408238523 9781408238639Activity Book w/ CD-ROM 9781408251256 9781408251263 9781408251270TeachersBook w/ pin code 9781408238424 9781408238547 9781408238653ActiveTeach 9781408238387 9781408238509 9781408238615Audio CD 9781408238356 9781408238479 9781408238585DVD 9781408238363 9781408238486 9781408238592Flashcards 9781408238370 9781408238493 9781408238608Storycards 9781408238417 9781408238530 9781408238646Posters 9781408238394 9781408238516 9781408238622Puppet (Waldo) 9781447921356 Level 3 Level 4 Level 5PupilsBook w/ pin code 9781408238745 9781408238851 9781408238950Activity Book w/ CD-ROM 9781408251287 9781408251294 9781408251317TeachersBook w/ pin code 9781408238769 9781408238868 9781408238967ActiveTeach 9781408238721 9781408238820 9781408238929Audio CD 9781408238691 9781408238806 9781408238905DVD 9781408238707 9781408238813 9781408238912Flashcards 9781408238714 Storycards 9781408238752 Posters 9781408238738 9781408238837 9781408238936Ktitulu Our Discovery Island je voln ke staen mobiln aplikace Poptropica.New English Adventure4 rovn CEF A1New English Adventure je aktualizovanm vydnm oblbenho titulu English Adventure. Novinka na trhu seznamuje dti s anglitinou prostednictvm oblbench postaviek zpbh studia Disney/Pixar (Hled se Nemo, Perky s.r.o., askovi, Wall-E atd.). Znm fi gurky motivuj dti ke studiu jazyka akosvojen si novch anglickch slovek afrz. Uebnice New English Adventure je navc pln interaktivnch aktivit azapamato-vatelnch psniek. Obsahuje nejnovj poutav Disney pbhy, kter dti miluj. Postavika Mickey Mouse provz dti celou uebnic. Soust kad lekce je jedna strnka vnovan CLIL (mezipedmtovm vztahm). Digitln podpora pro uitele zahrnuje interaktivn hry avidea zfi lm produkce Disney/Pixar. Pracovn seit je barevn ajeho strnky koresponduj suebnic. Soust pracovnho seitu jsou extra cvien pro rychl aikovn ky.Where learning is an adventure! Starter Level A Starter Level B Level1 Level 2Pupils Book and DVD Pack 9781447999881 9781447999904 9781447999843 9781447999867Activity Book and Song CD Pack 9781447999874 9781447999898 9781447999836 9781447999850TeachersBook 9781447949077 9781447949152 9781447948971 9781447949046ActiveTeach 9781447949053 9781447949121 9781447948933 9781447949008Class CD 9781447949060 9781447949138 9781447948940 9781447949015Flashcards 9781447949213 9781447949299 9781447949374Storycards 9781447973621 9781447973560 9781447973584 9781447973607Posters 9781292121109 9781292121093 9781447983811 9781447983828Tests (all levels) 9781447949169NOVINKAhttp://www.venturesbooks.cz/pro-materske-skolky/my-first-english-adventurehttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/our-discovery-islandhttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/new-english-adventurehttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/new-english-adventurehttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/new-english-adventurehttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/our-discovery-islandhttp://www.venturesbooks.cz/pro-materske-skolky/my-first-english-adventureVPEXTRAONLINEACTIVETEACHVPVPMMTMMTMMTACTIVETEACHACTIVETEACH MELAJ-CZ AJ-CZAJ-CZ76ZKLADN KOLA 2. STUPE ZKLADN KOLA 2. STUPENew Challenges5 rovn CEF A1-B1Uebnice New Challenges je modernizovanou edic znm aoblben uebnice Challen-ges. Lekce jsou zbavn ivzdlvac, tmata inspiruj a motivuj. Studenti zskvaj jazykov dovednosti systematickm zpsobem apebraj odpovdnost za sv vlastn uen. Jsou vedeni ke zpracovvn vlastnch projekt, kreativnmu psan a zlepovn svho mlu-venho projevu. Uebnici doporuujeme pro ni ronky vceletch gymnzi a tdy srozenou vukou anglitiny.Starter Level 1 Level 2 Level 3 Level 4StudentsBook 9781408258354 9781408258361 9781408258378 9781408258385 9781408258392Workbook w/AudioCD 9781408298480 9781408284421 9781408286135 9781408298435 9781408298466TeachersBook 9781408258453 9781408258491TeachersBook w/Multi-ROM 9781408288900 9781408288917 9781408298428 Class CDs 9781408258507 9781408258514 9781408258521 9781408258538 9781408258545ActiveTeach 9781408258552 9781408258569 9781408258583 9781408258576 9781408258590Discover English5 rovn CEF A1-B1Uebnice Discover English byla vytvoena speciln pro esk koly na zklad rozshlho przkumu mezi pedagogy. Pro usnadnn vuky slabch k obsahuj pracovn seity rovn 1 3 esk zadn, slovn zsobu s pekladem a vslovnost, soust je i esk pehled gramatiky. Uebnice je srozumiteln ipro dti sporuchami uen, m pehlednou grafi ku amnoho rozmanitch aktivit. Sv nov zskan vdomosti mohou ci vuebnici sami ohodnotit. Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5CZ StudentsBook 9788376000060 9788361243922 9788361243939 9788361243946 9788361243953CZ Activity Book 9788376001791 9788376001807 9788376001814 9788376001821 9788376001838TeachersBook 9788376003184 9788376003207 9788376003221 9788376001753 9788376001784Class CD 9788376001906 9788376001944 9788376001982 9788376002026 9788376002064ActiveTeach 9788376001890 9788376001937 9788376001975 Next Move4 rovn CEF A1-B1Next Move je uren pro ky druhho stupn zkladnch kol nebo nich ronk vce-letch gymnzi. Uebnice reaguje na poteby mladch lid vyuvat dovednosti 21. stolet. Studenti iuitel maj kdispozici adu digitlnch itisknutelnch materil, kter se daj vyut jak vrmci vuky, tak pi samostudiu. Multimediln kurz vytv prosted, kter je zbavn, dynamick apedevm ptelsk pro studenty.IDELN UEBNICEpro tdy srozdlnou rovn znalost Oznaen nronosti loh vpracovnm seitu Aktivity Brain Trainer alohy ve form projekt pro rychl anadan ky Test pro uren vhodnho stylu vukypro studenty digitln generace Online pracovn seit Interaktivn software ActiveTeach Aplikace pro iPhone aiPad se zbavnmi kvzypro komplexn oven znalost Testy pro dv skupiny A & B u dn opisovn Testy ve dvou provedench: snadn anronj Diagnostick testy / Testy zahrnujc ltku zjedn at lekc / Zvren test Dal testy vetn hodnocen k vrmci MyEnglishLabZvolte uebnici a klasick pracovn seit, nebo si vyberte Next Move s MyEnglishLab a mjte stl pehled o vsledcch a pokroku Vaich student. Vce o MyEnglishLab najdete na str. 13. Level 1 Level 2 Level 3 Level 4StudentsBook 9781408293614 9781408293621 9781408293638 9781408293645StudentsBook w/ MyEnglishLab 9781447943556 9781447943587 9781447943617 9781447943648Workbook w/ MP3 9781447943570 9781447943600 9781447943631 9781447943662TeachersBook w/ Multi-ROM 9781447943563 9781447943594 9781447943624 9781447943655Class Audio CDs 9781408293539 9781408293546 9781408293591 9781408293607ActiveTeach 9781408293775 9781408293782 9781408293799 9781408293805http://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/new-challengeshttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/discover-englishhttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/next-move2http://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/new-challengeshttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/discover-englishhttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/next-move2MEMORY Word Store extra procviovn slovn zsoby vkad lekci Focus Review opakovn na konci kad lekceMEANINGFUL PRACTICE Souhrnn pehled gramatiky se systematickm procviovnm Zaclen cvien na prci ve dvojicch apersonalizaci vyjden vlastnch zkuenost anzorEXTRAONLINEEXTRAONLINEEXTRAONLINE MEL VPACTIVETEACHMOTIVATION Animovan znzornn gramatickch jev Interaktivn video nahrvkyAJ-CZ AJ-CZAJ-CZ98STEDN KOLASTEDN KOLAMaturita ActivatorCEF B1Uebnice Maturita Activator je urena pro intenzivn ppravu student stednch kol kmaturitn zkouce abyla napsna speciln pro esk trh. Poskytuje shrnut stedokol-skho uiva. Nabz 12 maturitnch tmat sintenzivnm procviovnm vech typ loh, se ktermi se studenti mohou pi zkouce setkat. Je idelnm pomocnkem pi pprav ke zkouce obsahuje modelov testy, zkoukov strategie atipy anvody, jak zkouku spn sloit. Soust uebnice je pehled slovn zsoby seskm pekladem apehled gramatiky. Uebnici lze pouvat vrmci koln vuky ipro samostudium. B1StudentsBook w/Audio CD 9788376000558TeachersBook 9788376000572Exam AcceleratorCEF B2Uebnice Exam Accelerator je urena pro ppravu na zkouky na rovni B2. Dky uni-ktnmu propojen uebnice apracovnho seitu je titul vhodn pro vuku ve td ipro samostudium. Uebnice obsahuje referenn st vetn cvien, se ktermi se studenti mohou setkat urznch jazykovch zkouek. B2StudentsBook w/Audio CD 9788376000435TeachersBook 9788376000442Maturita Focus5 rovn CEF A2-C1Maturita Focus je zcela nov auniktn uebnice pro studenty stednch kol agymnzi, koncipovan jako komplexn pprava na jazykov zkouky - eskou maturitu, Cambridge English, PTE ajin. Pehledn struktura - barevn odlien sekce pro procviovn jednotlivch dovednost Cvien navc pro rychl anadan studenty Revolun pruka pro uitele = u dn dlouh ppravy na hodinyKniha byla napsna zkuenmi autory na zklad rozshlho vzkumu mezi uiteli a je pelomovm titulem v oblasti ppravy student na jazykov zkouky. Svm obsahem je vyven aclen procviuje vechny jazykov dovednosti, slovn zsobu igramatiku. Soust pracovnho seitu jsou rady atipy ke zkoukm, stejn jako tematick slovnek adatabanka uitench frz. Uebnice poskytuje mimodn intenzivn prci se slovn zsobou asouhrnn pehled gramatickch pravidel.ESK EDICE: rove 2 (Pre-Intermediate A2) a rove 3 (Intermediate B1) doplnn oclenou ppra-vu na eskou maturitn zkouku Extra strnky vnovan speciln pprav kstn sti maturitn zkouky Draz kladen na procviovn mluvenho projevu esk izahrani relie AJ-CZ slovnek soust knihy ipracovnho seitu Gramatika azkoukov strategie vetin Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5(vyjde 2017)Students Book 9781447997672 9781292130118(CZ edice)9781292130149(CZ edice) 9781447998310 9781447998532Student's Book w/ MyEnglishLab 9781292110035 9781292110059 9781292110073 9781292110097 9781292110110Workbook 9781447997757 9781292130125(CZ edice)9781292130156(CZ edice) 9781447998396 9781447998617Teacher's Book w/ DVD-ROM 9781292110042 9781292110066 9781292110080 9781292110103 9781292110127Class Audio CDs 9781447997559 9781447997764 9781447997979 9781447998181 9781447998402ActiveTeach 9781447997719 9781447997924 9781447998136 9781447998358 9781447998570STUDENTS BOOKSUE KAY | VAUGHAN JONES | DANIEL BRAYSHAW | BARTOSZ MICHAOWSKI | JOANNA JAGIEO CONSULTANTS: JITKA VAKOV | HANA ZADRAILOV3MATURITASTUDENTS BOOKSUE KAY | VAUGHAN JONES | DANIEL BRAYSHAW | BARTOSZ MICHAOWSKI | JOANNA JAGIEO CONSULTANTS: JITKA VAKOV | HANA ZADRAILOV2MATURITANOVINKAKonzultantky Jitka Vakov aHana Zadrailov, spoluautorky bestselleru Maturita Activatorhttp://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/maturita-activatorhttp://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/exam-acceleratorhttp://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/maturita-focushttp://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/maturita-focushttp://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/maturita-activatorhttp://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/exam-acceleratorVPVPMMTEXTRAONLINEEXTRAONLINEACTIVETEACHACTIVETEACHACTIVETEACHMELVP AJ-CZAJ-CZAJ-CZAJ-CZ1110STEDN KOLASTEDN KOLANew Success4 rovn CEF A1-B2+Pro spn studium potebuj studenti motivaci. New Success je uren zejmna zvdavj-m studentm, jim pedkld serizn akademick tmata. Uebnice pipravuje studenty kmaturitn zkouce, poskytuje testovac aevaluan systm. Studenti ocen zejmna inspi-rujc aaktuln tmata, stejn jako aktivity, kter jim pomhaj porozumt gramatickm pravidlm a vyvarovat se obvyklch chyb. Soust uebnice je Active Book digitln verze uebnice doplnn oaudio nahrvky, videa ainteraktivn aktivity. Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper IntermediateStudentsBook w/ ActiveBook 9781408271506 9781408271513 9781408297100 9781408297155Workbook w/ Audio CD 9781408297094 9781408297148 9781408297124 9781408297179TeachersBook w/ DVD-ROM 9781408297087 9781408297131 9781408297117 9781408297162Class CDs 9781408249024 9781408249277 9781408249154 9781408249406ActiveTeach 9781408249017 9781408249260 9781408249147 9781408249383Choices4 rovn CEF A1-B2+Uebnice Choices je modernm titulem vhodnm pro ppravu student na maturitn zkouku. Kniha vznikla ve spoluprci autor oblbench uebnic New Opportunities aChallenges a zpravodajstv BBC. Prv dky pouitm autentickm BBC video mate-rilm a fl exibilnmu pstupu kvuce si Choices naly sv pznivce. Dv rovn audio nahrvek, kter jsou specifi kem uebnice, nachzej vyuit ve tdch se smenou znalost anglitiny. Na konci kadho dlu uebnice lze najt tematick sekce kprohlouben jednot-livch jazykovch dovednost. Broura Language Choice pin dal procviovn slovn zsoby agramatiky. Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper IntermediateStudentsBook 9781408242025 9781408242049 9781408242032 9781408242056StudentsBook w/ MyEnglishLab 9781447928812 9781447905660 9781447905653 9781447928829Workbook w/ Audio CD 9781447901655 9781408296196 9781408296158 9781447901679TeachersBook w/ Multi-ROM 9781447901648 9781408289792 9781408296172 9781447901662Class Audio CDs 9781408242445 9781408242469 9781408242452 9781408242476ActiveTeach 9781408242292 9781408242315 9781408242308 9781408242322Real Life5 rovn CEF A1-C1Real Life je uren pro vuku anglitiny na stednch kolch. Zamuje se pedevm napraktick vyuit jazyka a je proto vhodnm titulem pro studenty stednch odbornch kol a uili. Uebnice nabz propracovan systm maturitn ppravy, m pehlednou strukturu avelk mnostv loh kprocvien gramatiky. Cvien maj rzn stupn obtnosti, co pedstavuje vhodu pro tdy se smenou znalost anglitiny. esk pracovn seity se slovnkem dostupn uvybranch rovn pomohou zvldnout anglitinu islabm studentm.Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper Intermediate AdvancedStudentsBook 9781405897044 9781405897068 9781405897051 9781405897075 9781405897037Workbook w/Audio CD 9788376002484(CZ edice)9788376002545(CZ edice)9788376002514(CZ edice) 9781408239483 9781408239445TeachersBook 9781405897143 9781405897167 9781405897150 9781405897174 9781405897136Class Audio CD 9781405897297 9781405897310 9781405897303 9781405897327 9781405897280ActiveTeach 9781405897426 9781405897440 9781405897433 9781405897457 9781405897419Real Time DVD 9781405897341 9781405897365 9781405897358 9781405897372 9781405897334Test Book w/ CD-ROM 9781408243022 9781408243046 9781408243039 9781408243053 9781408243060Technical English4 rovn CEF A1-C1Uebnice Technical English je urena studentm odbornch kol stechnickm zamenm, kte se pipravuj na prci v oboru. Titul nachz sv uplatnn zejmna na stednch odbornch uilitch, kde studenti nezakonuj studium maturitn zkoukou. Studenti na uebnici oceuj zejmna zvolen tmata, kter jsou jim svm zamenm blzk akter je motivuj kestudiu anglickho jazyka. Odborn jazyk si studenti osvojuj pomoc jednoduchch defi nic anzornch obrzk, gramatiku se u aprocviuj v technickch souvislostech. Vechny rovn uebnice jsou zameny prakticky aobsahuj jazyk afrze vyuiteln vrznch technickch aprmyslovch oborech.Level 1 Level 2 Level 3 Level 4Course Book 9781405845458 9781405845540 9781408229477 9781408229552Course Book CD 9781405845472 9781405845564 9781408229453 9781408229538Teacher's Book w/ Test Master 9781405881449 9781405881456 9781408268056 9781408268063Workbook w/ CD (w/ key) 9781405896528 9781405896542 9781408267981 9781408268001Workbook w/ CD (no key) 9781405896535 9781405896559 9781408267998 9781408268018http://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/new-successhttp://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/choiceshttp://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/real-lifehttp://www.venturesbooks.cz/business-a-esp/technical-englishhttp://www.venturesbooks.cz/business-a-esp/technical-englishhttp://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/real-lifehttp://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/new-successhttp://www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/choicesEXTRAONLINEEXTRAONLINEACTIVETEACHACTIVETEACHACTIVETEACHMEL MELMELEXTRAONLINEEDITION1312OBECN ANGLITINAOBECN ANGLITINASpeakout 2nd Edition6 rovn CEF A1-C1Nejvt pednost uebnice Speakout je vyuit autentickch nahrvek BBC. Dky p-vodnm audio avideo nahrvkm poskytuje studentm kontakt sjazykem vpodob, se kterou se vrelnm prosted skuten setkaj. Kniha se vnuje vem tyem jazykovm dovednostem, gramatice islovn zsob. Draz je kladen na pouit bnho jazyka, na pirozenou komunikaci, kter motivuje studenty a dodv jim pi mluvenm projevu sebedvru.Co novho pin Speakout 2nd Edition? Novou grafi kua pehlednj strukturu Aktualizovan lnky aaudio nahrvky BBC video nahrvky se souasnmi tmaty Nov sekce zamen na vslovnost Online pracovn seit doplnn onovou funkcionalitu Speakout Extra: vce gramatiky, vce slovn zsoby avce vslovnosti na pracovnch listech, kter jsou dostupn onlineStarter Elementary Pre-intermediateStudents Book w/ DVD 9781292115986 9781292115924 9781292115979Students Book w/ MyEnglishLab 9781292115993 9781292115931 9781292115962Workbook w/ Key 9781447977070 9781447976769 9781447976974Workbook w/out Key 9781292114484 9781292114309 9781292114422Teachers Guide w/ Resource & Assessment Disc 9781292120171 9781292120140 9781292120164Class Audio CD 9781447976998 9781447976684 9781447976899ActiveTeach 9781447976981 9781447976677 9781447976882Intermediate Upper Intermediate Advanced Students Book w/ DVD 9781292115948 9781292116013 9781292115900Students Book w/ MyEnglishLab 9781292115955 9781292116006 9781292115917Workbook w/ Key 9781447976868 9781447977186 9781447976660Workbook w/out Key 9781292114361 9781292114545 9781292114231Teachers Guide w/ Resource & Assessment Disc 9781292120157 9781292120188 9781292120133Class Audio CD 9781447976783 9781447977094 9781447976585ActiveTeach 9781447976776 9781447977087 9781447976578Cutting Edge Third Edition6 rovn CEF A1-C1Nejnovj edice uebnice Cutting Edge pin nov texty, nov cvien i aktul n tmata azachovv to, co je na pvodn edici tak oceovan podrobn sylabus akomunikativn pstup. Tet edice uebnice je vhodn pedevm pro kurzy s vy hodinovou dotac. Uebnice m propracovan sylabus zamen na roziovn slovn zsoby, znalost gramatiky apodporu mluvenho projevu. Dky rozmanitm aktivitm je vuka poutav azbavn zro-ve. Nakonci kadho modulu si studenti mohou ovit sv znalosti vopakovacch cviench.Starter Elementary Pre-intermediateStudents Book w/ DVD 9781449736947 9781447936831 9781447936909 Students Book w/ DVD and MyEnglishLab 9781447962250 9781447944034 9781447944058 Workbook (w/ key) 9781447906704 9781447906414 9781447906636 Workbook (no key) 9781447906728 9781447906407 9781447906643 Teachers Book w/ Resource Disc 9781447936978 9781447936862 9781447936930 ActiveTeach 9781447906735 9781447906322 9781447906544 Intermediate Upper Intermediate AdvancedStudents Book w/ DVD 9781447936879 9781447936985 9781447936800Students Book w/ DVD and MyEnglishLab 9781447944041 9781447944065 9781447962243Workbook (w/ key) 9781447906520 9781447906773 9781447906292 Workbook (no key) 9781447906537 9781447906872 9781447906315Teachers Book w/ Resource Disc 9781447937579 9781447906841 9781447936824 ActiveTeach 9781447906438 9781447906780 9781447906216 New Total English6 rovn CEF A1-C1New Total English je spe tradin uebnice anglitiny pro dospl. Jedn se okomunikativn kurz spehledn strukturovanm obsahem, kter umouje systematick roziovn slovn zsoby a postupn osvojovn gramatiky. Draz je rovn kladen na psan projev studenti maj monost procviit si tvorbu nkolika typ text, zskaj rady tkajc se jejich struktury, vhodnch frz aslovn zsoby. Tmata vuebnici byla peliv vybrna sohledem na zskn po-zornosti dosplch student. Uebnice je prakticky rozdlena do celk pro 90minutov kurzy.Starter Elementary Pre-intermediateStudents Book w/ ActiveBook 9781408267219 9781408267165 9781408267202 Students Book w/ ActiveBook & MyEnglishLab 9781408267158 9781408267196 Workbook w/ Audio CD (w/ key) 9781408267394 9781408267332 9781408267370 Workbook w/ Audio CD (no key) 9781408267400 9781408267349 9781408267387 Teachers Book w/ CD-ROM 9781408267295 9781408267264 9781408267288 Class Audio CD 9781408254318 9781408254264 9781408254295 ActiveTeach 9781408255070 9781408255063 9781408255056 Intermediate Upper Intermediate AdvancedStudents Book w/ ActiveBook 9781408267189 9781408267240 9781408267141 Students Book w/ ActiveBook & MyEnglishLab 9781408267172 9781408267233 Workbook w/ Audio CD (w/ key) 9781408267356 9781408267417 9781408267318 Workbook w/ Audio CD (no key) 9781408267363 9781408267424 9781408267325Teachers Book w/ CD-ROM 9781408267271 9781408267301 9781408267257Class Audio CD 9781408254288 9781408254271 9781408254301ActiveTeach 9781408255100 9781408255094 9781408255087NOVINKAWINNER OF THE DUKE OF EDINBURGH LANGUAGE BOOK AWARD 2011http://www.venturesbooks.cz/vyuka-dospelych/speakout-2nd-editionhttp://www.venturesbooks.cz/vyuka-dospelych/cutting-edge-3rd-editionhttp://www.venturesbooks.cz/vyuka-dospelych/new-total-englishhttp://www.venturesbooks.cz/vyuka-dospelych/speakout-2nd-editionhttp://www.venturesbooks.cz/vyuka-dospelych/cutting-edge-3rd-editionhttp://www.venturesbooks.cz/vyuka-dospelych/new-total-englishEXTRAONLINEEXTRAONLINEACTIVETEACHACTIVETEACHMELAJ-CZ1514OBCHODN ANGLITINALifestyle4 rovn CEF A1-C1ada uebnic Lifestyle pln odpovd poadavkm dosplch, kte potebuj zvldnout anglitinu v prci, pi cestovn i kadodenn komunikaci s okolm. Titul se ad mezi tzv. "soft business" uebnice a je vhodn pro vuku pracovnk v soukrom i sttn sfe, pro ni a stedn management. Funkn jazyk je prezentovn v multikulturnm kontextu sclem budovat spn obchodn asociln vztahy. Studenti se vrmci vuky setkaj saktulnmi tmaty aautentickmi lnky. Pednostmi uebnice jsou slovn zsoba appadov konverzace zpracovnho prosted. Kniha poskytuje dostatek praktickho procviovn vech dovednost.Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper IntermediateCoursebook w/ CD-ROM 9781408237113 9781408237175 9781408237144 9781408297780Workbook w/ Audio CD 9781408237137 9781408237199 9781408237168 9781408297803TeachersBook w/ Test Master 9781408237120 9781408237182 9781408237151 9781408297797ActiveTeach 9781408259917 9781408259931 9781408259924 9781408291535Class CDs 9781405863735 9781405863896 9781405863810 9781408291559Market Leader 3rd Edition5 rovn CEF A1-C2Top uebnice pro vuku obchodn anglitiny Market Leader 3rd Edition obsahuje kom-pletn aktualizovan tmata arefl ektuje tak rychle se mnc svt obchodu apodnikn. Uniktnost tohoto uebnho materilu zajiuje spoluprce tvrc s Financial Times. Autentinost, na kter je kniha postavena, je studentm pedkldna prostednictvm souasnch tmat arelnch lnk. Ppadov studie ze svta obchodu, ekonomie, fi nan-c, marketingu, managementu abankovnictv, stejn tak irozhovory sexperty zoboru, to ve vmultikulturnch souvislostech to je Market Leader.Elementary Pre-intermediate IntermediateCourse Book w/ DVD-ROM 9781408237052 9781408237076 9781408236956Course Book w/ DVD-ROM & MyEnglishLab 9781447922261 9781447922285 9781447922278TeachersBook w/ Test Master CD-ROM 9781408279212 9781408279229 9781408249499Practice File w/ CD 9781408237069 9781408237083 9781408236963ActiveTeach 9781408259955 9781408259979 9781408259962Course Book Audio CD 9781408219652 9781408219836 9781408219744Test File 9781408219720 9781408219904 9781408219812Upper Intermediate AdvancedCourse Book w/ DVD-ROM 9781408237090 9781408237038Course Book w/ DVD-ROM & MyEnglishLab 9781447922292 9781447922254TeachersBook w/ Test Master CD-ROM 9781408268032 9781408268025Practice File w/ CD 9781408237106 9781408237045ActiveTeach 9781408259986 9781408259948Course Book Audio CD 9781408219928 9781408219560Test File 9781408219997 9781408219638MyEnglishLab MyEnglishLab je online pracovn seit dostupn kvybranm kurzm. Je vhodn pro tzv. blended learning, kdy se studenti u prostednictvm kombinace titn uebnice a online pracovnho seitu. S online seitem lze pracovat pmo vhodinch anglitiny astejn tak idoma. Potebujete pouze pstup kinternetu ajedno ztchto zazen: PC, tablet nebo chytr telefon.OBOHACEN VUKYMyEnglishLab ozvltn vuku o interaktivn cvien, kter navc poskytuj studentm okamitou zptnou vazbu. Za-dejte jim domc koly prostednictvm online pracovnho seitu auvidte, e na n nejen nezapomenou, ale dokonce je zpracuj se zaujetm. Jako uitel mete stanovit, kolik pokus studenti na splnn cvien dostanou, mete tak ovlivnit, zda budou mt monost zpracovat vechna dostup-n cvien, nebo se jim st vbec nezobraz.PEHLEDN VSLEDKYMyEnglishLab okamit vyhodnocuje zadan cvien a po-skytuje kompletn pehled o aktivitch student. S online pracovnm seitem je mon prbn testovn asledovn vvoje pokroku studenta. Systm analyzuje prci student vetn nejastjch chyb. Funguje tak jako pehledn tdn kniha aznmkuje podle zvolench kritri. Dky online pracovnmu seitu maj uitel mn prce anavc zskvaj informace opokroku jednotlivc icelch skupin.FLEXIBILITAMyEnglishLab umouje vzjemnou elektronickou komuni-kaci uitele se studenty, je vhodn do koln tdy ipro fi -remn kurzy. Studenti maj svj online pracovn seit neustle kdispozici amohou se po pipojen na internet uit kdykoli akdekoli. Flexibilitu tohoto een dle podporuj nstroje pro individualizaci vuky.Kurzy sonline pracovnm seitem MyEnglishLabNext Move, Maturita Focus, Choices, Speakout 1st ed. a2nd ed., Cutting Edge 3rd Ed., New Total English, Market Leader 3rd Ed., Gold, Gold Experience, Expert 3rd ed., MyGrammarLabwww.MyEnglishLab.comK MyEnglishLab poskytujeme podporu i zakolen. V ppad zjmu ns kontaktujte na metodik@venturesbooks.com. Na stejn emailov adrese si vydejte V uitelsk kd avyuvejte vech vhod, kter online systm nabz.MYENGLISHLABhttp://www.venturesbooks.cz/business-a-esp/lifestylehttp://www.venturesbooks.cz/business-a-esp/market-leaderhttp://www.venturesbooks.cz/multimedia/my-english-labhttp://www.venturesbooks.cz/multimedia/my-english-labhttp://www.venturesbooks.cz/business-a-esp/market-leaderhttp://www.venturesbooks.cz/business-a-esp/lifestyleGRAMATIKAZKOUKYEXTRAONLINEEXTRAONLINEEXTRAONLINEACTIVETEACHACTIVETEACHACTIVETEACHMELMEL MELMEL++1716ZKOUKYGold4 rovn CEF B1-C1Gold je velmi oblben uebnice pro ppravu na zkouky Cambridge English zbavnou akomunikativn formou. Svou odlehenou grafi kou pipomn serizn magazn, zrove vak nabz dkladnou zkoukovou ppravu vetn cel ady doporuen arad pro kad typ zkoukov lohy. Uebnice pin nmty stimulujc diskuzi student, klade draz naslovn zsobu arozvj psan projev. Uebnice v rovnch First a Advanced byla revido-vna a pln odpovd specifi kaci zkouek roku 2015. Preliminary Pre-First First(New Ed. 2015)Advanced(New Ed. 2015)Coursebook 9781447909484 9781447909446 9781447907145 9781447907046Coursebook w/ MyEnglishLab 9781447962045 9781408297926 9781447955443Exam Maximiser (no key) 9781447907381 9781447907275 9781447907176 9781447907084Exam Maximiser (w/ key) 9781447907367 9781447907251 9781447907152 9781447907060Teachers Book w/ online Testmaster 9781447907398 9781447907282 9781447907183ONLINE9781447907091 ONLINEClass Audio (available online) 9781447973928 9781447973904 9781447973874 9781447973843ActiveTeach 9781447907312 9781447907213 9781447907121 9781447907015Gold Experience5 rovn CEF A1-B2Kurz Gold Experience vychz zoblbenho titulu Gold, je vak it na mru dospvajcm studentm, kte se pipravuj na zkouky Cambridge English. Tmata v uebnici byla vybrna tak, aby studenty bavila, motivovala je ainspirovala zrove. lnky ointernetu, socilnch stch, televizi aasopisech jsou jim blzk. Studenty tak zabav avzdlaj reln televizn epizody ikrtk videa natoen jejich vrstevnky. Zapojenm modernch techno-logi do vuky neztratte pozornost student ani na chvli.A1 A2 B1 B1+ B2Students Book 9781447961888 9781447961918 9781447961925 9781447961949 9781447961963 Students Book w/ MyEnglishLab 9781447961895 9781447961901 9781447961932 9781447961956 9781447961970 Grammar and Vocabulary Workbook 9781447913870 9781447913894 9781447913931 9781447913917 9781447913955 Teachers Book 9781447973669 9781447973683 9781447973706 9781447973720 9781447973744Class Audio CDs 9781447973652 9781447973676 9781447973690 9781447973713 9781447973737 ActiveTeach 9781292113920 9781292113937 9781292113944 9781292113951 9781292113968Expert 3rd Edition3 rovn CEF B2-C2Expert je akademicky orientovan uebnice zaclen na ppravu ke zkoukm Cambridge English pro dospl, clevdom studenty. Dovoluje jim naplno rozvinout jejich jazykov znalosti, doke vyut jejich potencilu. Uebnice vrovnch First aAdvanced byla revi-dovna apln odpovd specifi kaci zkouek roku 2015.First (3rd edition) Advanced (3rd edition)Coursebook w/ Audio CD 9781447962007 9781447961987 Coursebook w/ MyEnglishLab 9781447962014 9781447961994 Students Resource Book (w/ key) 9781447980629 9781447980605Students Resource Book (without key) 9781447980636 9781447980612Teachers Book 9781447973775 9781447973768ActiveTeach 9781447961338 9781447961314Profi ciencyCoursebook w/Audio CD 9781447937593StudentsResource Book (w/key) 9781408299005ActiveTeach 9781408298992MyGrammarLab3 rovn CEF A1-C2Uniktn uebnice, dky kter doke bt ivuka gramatiky zbavn. Soust kurzu je kro-m titn knihy tak ada cvien vonline prosted amobiln aplikaci. Prv propojen knihy aonline materil nabz kadmu studentovi fl exibilitu ve zpsobu uen. Vhodou knihy je srozumiteln vysvtlen gramatiky, kter je vhodn zasazena do kontextu tmat jednotlivch modul. Online prosted knihy obsahuje videa s nzornm vysvtlenm gramatickch jev, procviovn vslovnosti, testy acvien sokamitm vyhodnocenm. Doplkov mobiln aplikace umouje procviovn kdykoliv akdekoliv.Elementary Intermediate AdvancedMyGrammarLab (with key) 9781408299135 9781408299159 9781408299111MyGrammarLab (without key) 9781408299142 9781408299166 9781408299128http://www.venturesbooks.cz/priprava-na-zkousky/gold-serieshttp://www.venturesbooks.cz/priprava-na-zkousky/gold-experiencehttp://www.venturesbooks.cz/priprava-na-zkousky/experthttp://www.venturesbooks.cz/gramatiky/my-grammar-labhttp://www.venturesbooks.cz/priprava-na-zkousky/experthttp://www.venturesbooks.cz/gramatiky/my-grammar-labhttp://www.venturesbooks.cz/priprava-na-zkousky/gold-experiencehttp://www.venturesbooks.cz/priprava-na-zkousky/gold-series1918UITELSK SADYZJEDNODUEN ETBAZajm Vs, co obsahuje uitelsk sada ke konkrtnmu titulu? Pro informace kposkytovanm sadm pro uitele ns mete kontaktovat na distribuce@venturesbooks.com.Pokud objednvte vce ne 30 ks uebnic a/nebo pracovnch seit, uvete prosm vobjednvce, zda mte zjem ouitelskou sadu, nebo opipsn bod. Pi nkupu na e-shopu www.bookmall.cz Vm systm automa-ticky nabdne bu uitelskou sadu, nebo body, aVy si do svho koku pidte variantu, okterou mte zjem.* Bohemian Ventures poskytuje podporu itm uitelm, kte vyuuj zuebnic nakladatelstv Oxford University Press, Cambridge University Press aMacmillan Education. Za kadch 30 ks uebnic a/nebo pracovnch seit od prv zmnnch nakladatelstv nabzme zkladn uitelskou sadu obsahujc metodickou pruku pro uitele aaudio CD, nebo body do vrnostnho programu.Zapojte se do naeho vrnostnho programu pro uitele! Za nkup uns zskvte body, kter mete nsledn vyut pi nkupu vekerho sortimentu na naem e-shopu www.bookmall.cz.Jak zskat body na V zkaznick etZa souhrn Vaich zaplacench faktur una spolenosti Vm za kadch 1 000 K pipeme jeden bod. Vrnostn body mete t zskat msto uitelskch sad pokud mte nrok na uitelskou sadu anemte oni zjem, mte monost zadat o pidlen bod. Msto jedn uitelsk sady mete zskat 2-4 body v zvislosti na potu uitelskch materil, kter sada kobjednanmu titulu obsahuje.Jak erpat body zVaeho zkaznickho tuVrnostn body je mon erpat na e-shopu www.bookmall.cz. Pro erpn bod je poteba se zaregistrovat jako uitel apokat jeden den na autorizaci nebo se pihlsit, pokud ji zaregistrovni jste. Vrnostnmi body mete zaplatit veker zbo na naem e-shopu, bodovou hodnotu jednotlivch produkt zjistte v detailu produktu po pihlen do Vaeho tu. Vrnostn body lze ztechnickch dvod erpat pouze pes e-shop. Pi objednvce pouze za body mte od ns potovn zdarma. Vrnostn body jsou vzny na konkrtn osobu, vp-pad poteby je mon zadat opevod bod vrmci Va koly. Body jsou pidleny vden pipsn platby Va faktury ajejich platnost je omezena na dva roky. Aktuln stav Vaeho bodovho tu je mon ovit na adrese media@venturesbooks.com, kam se mete obracet isdalmi dotazy tkajcmi se vrnostnho programu.Co obsahuje uitelsk sada kuebnicm PEARSON?VTINOU: uebnici, pracovn seit, metodickou pruku pro uitele aaudio CDNKDY: pracovn seit, metodickou pruku pro uitele aaudio CDJINDY: je mon zskat uitelskou sadu ji od 15 ks objednanch uebnicDLE: se me uitelsk sada jet jinak odliovat.VRNOSTN PROGRAMNedln soust vuky anglitinyRozvj jazykov znalostiKlasick literatura isouasn pbhyPro studenty kadho vku avech rovnUitelsk materily dostupn onlinewww.pearsonenglishreaders.czZa kadch 30 ks uebnica/nebo pracovnch seit PEARSONZa kadch 90 ks uebnica/nebo pracovnch seit PEARSONUitelsk sadajako bonus navcInteraktivn softwarejako bonus navchttp://www.pearsonenglishreaders.czhttp://www.venturesbooks.cz/informace/vernostni-programBOHEMIAN VENTURES / ZASTOUPEN PEARSON ELTDlnick 22, 170 00 Praha 7, esk republikaTel.:+420 266 712 414, Fax: +420 220 801 498www.venturesbooks.czZKAZNICK ODDLENLucia Liptkov: objednavky@venturesbooks.comNela Peanov: distribuce@venturesbooks.comMARKETINGOV ODDLENJana Kaov: marketing@venturesbooks.comrka Mikov: metodik@venturesbooks.comLucie Strolen: media@venturesbooks.comSimona Paulovsk: info@venturesbooks.comETN ODDLENIvanka Sobotkov: ucto@venturesbooks.com

Recommended

View more >