PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

Embed Size (px)

Citation preview

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  i "I

  MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE

  I P E 0 2 2 - : i j

  P R E S C R iP T i i G E N E R A t Ed e p ro ie c tare a re te le lo r e lec tr ice

  BUCURESTI ..1987

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  i18borate de IINSTlTUTUL DE STUDII ?I PROIECTAR! ENERGETIC! - I.S.P.B.

  in cclaborar& ou:C!N!'RJ.I.A :rnDU'STRlltJ. DB m:~ ELl!CTRlCE - C. I.Ii.B.

  B eapO D aebl 1 d. lcorar., d r . l e g . Petresou A.M. - I . S . P . B .lLg. Miblileanu Al. - C.I.R.S.-SOPBeaporoaabll dill partaa LE.!. - DTsmml lng. Grlgor111 v.

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  hm,ISTERULISNl>RGIEI!ELECTRICE( PR ESC RI PT II G EN ER AL E D B

  IP R O I E C f A n B R S T E L K L O RI r LE C T R I C B '

  Ind1cat~,:,1PI 022-3/'877 ~locll1elltelF E o 22 -1/ ?9 ,o ap. 9

  C U P R I I I Spag.

  O. Obieotul ~1 domenlul de aplioare ~ 7PARTEA I.PROIECTAR~A RETELBLOR ELBCTRICB DE LNALTATE};SIUNl i1. P rolectar oa conti gura~lel re~elel or eleotr ioe~e inaltA tens1~ne.8A. Prevederi genera.l.8 ... I... 8B. Crlteri1. de a ta bU 1. re a conf1.guraY iei reyeleielectrice de inalta tensiune . 10C . Criterii de sigijranv8 in dimensionarea reve-lei eleotrice de tn alta tensiune 14D. C ondi~il tebnice de dimensional' e a re~eleieleotrice de inalti tensiune 15E. C riteri i prl vi nd orga ni&area siste~ului tele-in!orcati~ al o on du oer li o per ati ve a Sistemu-lui Sn"rgetic National 15P. C rlt6ri i de dimensionare a automaticl! desistem " 17G. Compensarea puterii reacti ve 19H. A l ~gerea so l uvia! optima de dezvoltar a a re-

  1,:c1e1 eL e c t r t ce de transport 19?rolectarea Bta~il1or elactr1e de inaltater.s Lune 19". ? re eder1 generale 19s. t...,plasament 91 plan general . 20.. Ins.,;ela\Oii tehnolog1ce 2;~. :on5~ruc;il ~.0E. 5iatem6 de e.xploatare 447. Protectla lIIediu1ui ambient 4';- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ,I EdltU anterl0arel i1. Direct~ve 1969 ,2. PE 022-1/75 i;;. PE 022-1/78 I14. PE 022-1/79- - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - . _ . ' - - - - - ------, .! lG Do !"a te de:: .s.P. S. incolE10orare ellC.I.;.A.-SCP

  Aprobate delV . . 3 . E . au Ordinalnr.572187

  ~ 4 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  P a g .G . P rev en lr ea ~i stingerea l ncendiil or .. 4bH. P r ot eC i ;i a m u ne il . . . . . . 1,7I. Prinoipii privind trstarea partii economice ap ro l eo te l or . . . . .,. Prol eotarea liniilor eleotrioe aeriene de inaltatensiune ".."A. P rev ed a ri g en er al e . . B . lncadrarea linlilor 1n terltoriu (a legereatras8ulul) .C . D 1m en si on ar ea o on str uo tl vi a liniil or elec-trioe aeriene de inalta tensiune D . Proteotia monoii, ' prevenirea ~i stlnsereaincend 1110r " "4. Proieotarea linl110 r eleetrice in eablu subte-ran de tnaltli eens r u ne . PARTEA 8 II-a. PROIECTAREA RETEU;LOR EI,r;()T,U.c" ;;;;Io !ED IE TENS IID iE5 . Proleotarea oonfigurat1el retelelor electricede m edi e ten si un e .A. Prevederi generale .B . Cr1.erii de stabillre a configur8 ~ leiret;elei .d e medie tensiune .C . C riterii de sigur"n~a in dim ens Lorar-ea re~eleiel ectr1cs de roedie tensiune 02D . Condi~ti tehnioe de dimensioDBr C a r e t ; e l e te le ot ri . es d e med ie tens tune ..B. Criteri1 privind organizarea si!ltewululteletnformational el conducerii operative are~elei electrioe de medie tensiune .F . Criter1i de d1rnensionare a Butomatioi1 tnre~elele electrice de medie tenaiune G. Compenssrea puterii reactive in ~etelel~electrioe de medie tensiune ..6. P ro iec ta rea po stu ri lo r de transformare de M'I'/JTA . P osturi de transforma re de rstea ru~~a B. P ostur1 de transformers de r o t. es u r n en ! '. C. Postur1 de transformers de &bonat .....7. Proiectarea liniilor slectrlce de modie te~si-

  50505 15 255'jG

  Go

  62

  c7una ,....................................... c(;A . Amplasarea ~ 1 sis.emetizarea liniilor elec-trice de ~edie tens tune in tell toriu ........ 6'iB . L in i i el ec tr ic . a er ien e de media ten sl u n e 7 0C. 1inii eleetrice de media te n s I u n e 1 !1 ca o l . uaubter an 72PARTEA a III-a. PROIECTAREA tlS'l'gL~R :::LE';;a.El>DE JOASA TEllS1U;;r;

  8. P roiectarea oor,figu rayiei reyel el or el ectricede joase. tensiune . .... ' 13- 5 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  he.A . P r d e rl . . n e r al . 73B. Oriterii de stablllre a oontl gmra,l 'l ~. t'l.lelectrice d. jossl tenslune 7 3C . Cr11;erl1 d. s ig ur 8 11tl I n dl l Den 8 1o n8 . l' . a. l ' . ~ . . . .l el electric. de J O B S I ! . tension - 7 11-D . Conditii tebnlc. de dimecsionare a retelelelectrice de joas! tensiune 7 1 1 -E . Criterii de dlmenslonare a automaticl! reteleielectrice de joasa tensiun 751. C ompensares puter1i reactive in retelelaelectrioe de joes! tensiane 759. Proiectarea l1oiilor electrice de jossl tensiune. 7 6A. Lin11 electrice aer~ene de josss tensione 76B . Lin11 electriC! de Jossi tensiune tn cabla. SUQteran """""."""""""""""""",,"",,.,,""",,.,,"",,"" 7?AlIEn,~e%a 1. Lists principalelor reglementlrl tennio'conexe .. '... 78Ul.eu 2 . L 1sta 1odicatorllor tabnLco-economicl pantraruridamentarea lnvastltlll or de stati1 eleo-trice ~corespunutol' LegU nr.9/l98 0 ~1.D e e r e t u l u l n r. 16l /l 9B 6) 6 3ADexa 3. L Lsta tn d1c ato ri lo r teb ni ce- ec on om lc 1 p8n-tr a fund amen tare. inyestlt1110r ~e liniieleotrice de tnaltl tansiune pe baza Legl1nr.9/1980 ,1 D ec reta lU l n r. 161/ 19 B6 85Anex. 4. Lista l ndlca~ orLlor tab nlce-economi o1 pen-tr o i ' un d8 l ll en t8 1' a .~i a pr ob ar ea i nB ta lstU -

  l o r di n retelele electrl ce 4a natura cel orprevAzute la art.3 7 , al. 2 41~ lagea inve-atlil 110r nr.9/1980 16

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  e, OBDCTUL ~I DODUItJL DB APLICABI0.1. ,Obl.oval 4irecti.elor tl oonstituie reglementa-~. coJ1c.p~lel rneral. d. prolectare a r.~elelor elec-trio. 4. transport ,i d18tribu~1. a energlei e1eotrloe,ij1nind8&_ etit de criterlU. de bad privlnd aloltul.-r .. , r_allzer ,1 1'UIlc~lonereaeOBstor tlpurl de obiecti- energ-tioe,ott ,i d. oarinijel. ,i op~iunile specifioe.conomi.t din'tara noastrl in etapa aotuali.0.2. Prezentele direotive se splicl ls proieotereaurmltoar.lor tipuri de retele,a) revele 48,1'oarte tnaltl tensiune (400 ltV) ,1 d.

  tnaltl tensiun. (220 ltV Ii 110 ltV) (numite.generl0 in oa-I.ral soestel presorlPtii reVele electrl0. < ' I e 1nalti. ten-aiQQe)ou 1'01de transport interzonal al ener~1_i ~lectri-.. {400 ,i 200 ltV) Vi transport zonal (110 ltV), de,:acOL.dere & oentral.lor eleatrio_ ,i c : a . alimentare a 'marllorplatfOrm. industriale; ,. b) reij&l. de medi_tensiun_ (20 ltV) au 1'01de d1str1-b.~ a energiei electrioe de la '0 centrall electricl~ din nodurile unei re~ele electr10e de transport ptnA1&1rstalatl1le con_atoare d. energ1e, direot Bauprint.at.rmedial retelei de joasl tenslunel .e) revel jossl tensiune (0,4 ltV) ou 1'01de dis-blba.tl. a ene.rgiei eleotrioe din re~eaua de medietensi-ane.ptai. le tnstalevl1le oonsamstoare de energie. ....RedBotareaprezIJntelor preaoriptii este organlzed~ .oeste tre1 t1pari de retele eleotrioe .,. Proieo~area ,i oonstr~ovia linlllor ~1 stat1110r~ t~ tnaltl t.nsian. de 750 kV fso obi.etul prescrip-'fl. lIB1$1.o 4. Preveder1le direotivelor vor fi ap110at. 1.pro1ectare$. obieotivelor nOi ,i VOl' fi avatein vedere,de&8e~nee.lla erlinderea '1mode.rriizareao!llaotlvel,or e.ziS-tente aau tA ours d. realizare le data intrlrii in vigoara,0 . ; .La proieotarea retelelor electrice de transport..... di"trlbUiji. a .'8rgie1 electrio. VOl' fi .evute 1nt I! Id . . .. 1'1.resltiul1tarU. tebIllae conalteindloste in

  .... 1.t.6...c1......!I;lriIt .bD1ceale JII.:I.I dstentel a t _ . ~ Pl'''.D''l~ dU-Un. preoaa,1oele- 7 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  oe urmeu' tl elaborate 1Dvl1tOl'. VIlr tl pa.. 111OOD-oo.rdan;i au pr.yed.rU' ao.. 1Iora.

  1. PROIBCTAUA COlflIGtJR.t.'l'DI U'l'ELBI.ollBLBCTRICI DB 1RAL'l'l' BBSIUh

  1.1. Preyederile .oestol oapltol ae referl la retele-le electric. de toarte inaltl tensiQBe(~ootV) ~i d. tnBl-tl tenslane (200 '!It. UIJ tT) nomite genlll'io. in oadrlll aces-tal o8plt01~ re~e1e electrioe de trial~ tenaiane. Re~ele-1e de ~oo tv ~i 220 tV ae atil1zeas' peutra transport 1D-terzona! de .nerg1' eleotriol, inolosiv racorderea marl-lor oentral. eleotrlce ,1 al1llltntere e marl oonsamatllrllndostrlali. Retelel. lie 110 tT se otll1zeazl pentra tran-sportal energ1e1 electrice in cadrol an.l zone, incloslvpentra racor4are8 0" ,1 CBB din zou ,1 alimentare. anal'consomatorl ooncentrai1.1.2. Plan1tlcare. re~elel eleotr1ce a. tnaltl tena1arne e.t. an element oomponent al lIe...,ol1olr11-S. ,1 t1'8-bale ~elatl oa 8t1'8t.1& general' de de.voltare ac....tala. 1.). Prtac1pl11e aenerale de p l a D 1 t 1 o a r e ale re\e-

  Id electrlce de iD&ltl tenailUl' trebllie III inscri,in preyederil. general. de plaD1!loare a del5YoltlrU S .n p . 1 ' 8 p . c 1 ; 1 . , I , p r e . , l _ o t e in normatlTUlP E _ 026, ,1 a n o m e :.) aatt.ataoere. ai1m8lltul1 oou .. ato.rllllr 11100.41-t11 .0",a1; callt.t enerslei electrio. fll1"lllsate(treovenil,_ tensi_', oentina1tate tn alimentare etc. hb) uJ..gll1'area1UlD11ve1 opt1Jl de BiguraDil la tao-~lo11ar. _1.B1o_111111nergetio til aDlllllllbloIe -one ,1 cen-tre de COI18I111 ;llIstillcst tebnioo-eoonCIII10) toloslr .. ra~10nall a te1'1tol'iall11 in ".e1'8& en-Ur11 a1oU1.slrl1_patillOI' blpl.darlte ,1 a tel'eDIU'U01'agr1cola ca valoare r1410.tl (11".. 1. v11J .~e .1001_trig.t.) ,1, .. aa... en :protejlrl1 .ad1aul tnoOil;jarl1oOl',') adopterea nne:' .aolaVl1oare _, p_1~ _00n0ll10,extLn4_rl Dlterloare ale revelel el_o~loe potr1vlt pre-.. darllor ._ 4.. vol1oar_energeUcl;-8-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  ) r~QO ' Ma 1I&%1a poal bU I a c bdtahl U o r .h 10,..__t1~ 11, . .eael *a i . l i l o r ~ Qa l e de G zpl o 4c . r f ~ 1 a CODsamg-l ai teb no lo gl 0 to oondl ~il1t aotia! aoeri1 G ' r1n~e1or dt1a 11t. a-d, sol a~i~ cptiml r tprtz. nttnd T ~l aoto ou obtl -tul .11 total . a otaal1~at. , . 10 1&

  1 . . .. Pl ao iti oa r dU T0 1t1. r11 r .~ .l el

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  li&a~e tn tuno~ie de modltiolrl1e In~erv.ni~e aeupra pre-.18 elo r de ba zl pri vi nd r e8 ar sel. energ e~ lo et am pl asam en -~e de surse vl/sau oonsamatori.1. 9. Da tele ~i el em en tele eDC r. ge~l oe din nu d111eelabora~. ,1 a.iza~e saa al~e dooumen~. insa,lt. de 1.1.oare stau la bas. d.zvoltlrli in p.rap.otlvl a r.~.le18 18 otr lo l1 de tn al tl ten si on e stn 1aa) a~adiul de dezvol~ar. a 811 1& da ta tntoQli rl 1a~adlului ,i programul de inv.stl~li aproba~,b) .volu~la, tn perloadB 4. s~udla oonsa.alai d.P Q~ .r ' , i . ner gi ll el eo tr lel pl la n. am bl a! a 1s~ em ul al , p.zone ,1 cen~rA 4e oonSO.I0) .voluUa curbelor de .arolDl p. zU. 0 81'8 0' ller1a-Uo. ,1pe anilII) progr8lllulde .dllzvcltare anBllllblulai4e oen~raleel ec tr ic e, a mpl asa rea a cea ~o r. tn ~ er lto rl u , 1 . tr ac tu r.gruparUor tn aooper1r.a ourbel de aarcld ,1 pe zU.081'aoter1sticale) oODdi~iUa de S1gur8D~1 tn alimentar.a COnsQIII.to--1'110.1',n fa Do ~1e da 1mpa. rtan ~a ac e. to ra p. ntru . oo no mi ana~ionall;f) pr.. ..dlr 11. d. c oo pera re ca a lt. ~1, 4, import,1 ex po rt p la n1ti o a~ ,1 a lt. a ob 1m bu rl r .z ul ta l1a 41: n v a-10r1t1carea tancvionl r11 in paral.l ou al~. slat .... nar-g .~ io . n aVi on al elg) elemen~.l. ~ebnioe ,1 .conomloe de oaloal (lnv.a-t1t11 specifica, oostar1 de '%Ploa~arel ooatal d, .obi-val are a pierderllor d;) . n.rgie .l.otr el, 1ndioa~Ol'ld.a1guran~ ai ' c b1 pa mentel o r 1nst al e~ l UO l ' . ner get ioe ,1a nsa mb lu la l eto .) .

  B. ORI'l'BRII DB STABILIRB ... O O ! Q ' I I : : : W i . fRE'!'ELIU JrLmrRIOB DB DUL!.1.10. La atab U1ree c on fl gu ra vi e1 re~. lel . lectri oed. tnaltl tensiune .e vcr e8 tn v eda r. pr ev eder ll e n Or -.a111vul01 es 026.l.ll. bt1nderea retel.l de vanspor~ 1n~erzona1 aaV8 real ba ( oL "i or itar18 i ;ena io ne. de 400 ltV. ~enslaneade 220 l r . V se va pu ~ea tol osl l 1m 1ta~ t t1e in cedrol anOl!lacrlri de ut1nJere a reyalei de 22 0 ltV ez1a~ente, tie

  C& ta n c~ l on a re ~empo r ar l !.a anor 11nl1oa protll de400 ltV, vti.uaI1l ~1 condl~llle de tolo.ire a tanslunl1 d.220 ltV vor tace obiectal ROor opt1mlzlrl tebnloo-eooao-al01 pJ!1n a~adl1 de zod.- 10-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  1. 12 . T reeeel e l 1. nU lo l' el ec tr ic ' a. 400 kV ~i llokVc. Be aa tn vedere L a v arian tele an aliz8 te 1n stu di1lede dezvoltare de perspectivl (peste 5 ani) VO l ' ti optim 1-zate prin la ) m1ni mizer es co nsumu lu1 de ma teria lelb) mini mizar es co nsumu lui tebn o1ogi cic) foloeirea ra~ional a a terenu1uild) cooexiuni1e posibl le 1n perspectivl a unor ooicentre de lojec~ie saa consum.1.13, In sco pu1 utl lizM- l1 r8 ~ional e a terl t ?r1u lu1,tnainte de a se propane realizarea unor linii pe noltraeee se VO l ' anal iza posih11itltile de cre~tere a capa-cita~11 de transport pe treseele l in1110r existente pr1nl8) oomp1etarea ecb1eir11 l in1i10r cu mai multe cir-QUiter 1s care ini~ial sL nt echipate numai 0 pa rte di ncircu telb) scb1mbal 'ea sec~1unii conductel or pe linia exis-tentl oa funo~lonarea le ecela~i nivel de tensiane,c ) c tr e' Jer ee I1n 1110 r ex isten te l a 0 ten si un e - ' ,u per 1-oarll d) demontarea lin1ei existente ~i construirea, peaoela~l ooridQr, e unel lin1i ou ospaoitate mariti detransport (la aoees9i tensiune cu numar sporit de c1rcui-te ~i/sau ou aec~iune mariti a conduotoarelor, 1a 0 ten-siune super1oar! eto.).l. l~. D acl pe 0 direo~ie de evaousre a puteriid1ntr-o centrall sau zon! excedentari rezulta cs necess-~. mal multe 11n11 eleotrioe de iDelti tensi~ne. aoestes

  88 vo~ ~ea1lza prin 11nii cu dubiu cirouit. I n soaat aenanoile 11011 eleotrice seriene cu dubl u oiroult trebuie )sl al bll.condl\;11 de sigur anta spor iti in fu nctio nareA asi-garind posibi1itetea de repararS a fiecarai circuit inparte cel ilalt fl1nd sub tensiune.SoluVii1e de evacuare a paterii din ON E prin lin1iau simplu cirouit pe culoare oomune sau/ i 11011 ou du-b lu c ir ou it. VOl' faoe oblectu1 unor studl1 speciale inoare sl 8e Vinl seams d. aiguranva neoeaara in evaooareapu!l ;e~1i.din asttel de centrale. .Lintil. electric. aeriene de 110 kV se vor realize,d. regul a. ou dublu circuit. Adoptsres aolutie! de cons-truovie cu simp1u oircuit ae va face numai in cazu1 inoare oonsumul estimst pe 0 perioada de 15 ani nu impunereallzarea unei a dous lini1, in paral a1 ou prima linia,1.15. He&lizar.a LEA cu circuite multiple (3-4cir-OQit. p. attlp comun) 8e va putes faoe tn re\;. lele dello tV, 1 m oondlvil de ouloar rest~tn8 de acoes de la

  - 1.1 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  8108\;;"11.(1 irjeci;i~ c e .I1oo/l1o ltV1&~tarl~::'e ~'E ,'n ..s::tori ( arban1, p18 tfor=~ 1ndQatria l e).1. 1E. E vaouares puter1i din oentral. l e 1e ~ u r G ~o -tare ( O i l ptlter1 totale i l L stal B te paste 10 0 0 n), cu !:-p1& a. ~en te a pro pi ~te (sub 10 0 km), 8 e .a real 1za pril l11n11 eleotrioe d. ina l t!tens1un. , ind' pendent! !. -Leguu directi 1ntre ell IIonor o .ntral. d~ Ilar .pater. 00 em pI ae. men te apr opi ate (in 8 a naa l cel ~~ ~n~1o-nate 11. 1 au.e), 111 nder. fo loair l 1 1n o O l l l u ntil aooplll .n-O Krl 1 pot. r U a unor l inl 1 el eotrioe de tna11;l iena1ant) te neoasar el taeA obiectal onor 8 tadi1 . epeo1a1e, pri~v i ne ! c o nd 1~ i l 1e d8 atahi l itate 5t. t10 1 ,1 tran~1torl e,pater1 d. S Ol U ' tou>oc1t, autO D atioi ,i a1gure.n~ til !ano -~ionar l.1. 17 . 8 ta~11l e de trana! or . are dia . i. tamal tnarge--

  t10 , O tt tensione. primerl d. 40 0 tT . au 2 2 0 tT .ea 110 kT. e Tor real L ia DC doal trept. de tena1ane ,i ae vor eobl-pa Oil .u1.aQl! doal trana!oraetoart (&aton-an.!or.atoare).P ateril e ani ' bare ale tran~o l 'l a. to& l' el ar ! !I eT or justitioetehnioo - eoonom10 pe baza oriterial ut de obel tail l i aotoa-11&a1;e 111n1ae.1. 18 . S Ql o~i l l. optime a l e oont1gora~1I i r . ~el el oreleotric . ~e 40 0 kT, 2 2 0 kT e1l8aQ ~e 110 tv ee sta b11eeop r i ll o O l l l p ar a . r ea~ 8 var1ante ". oon1' igurs~11 po.e1bile, p .b&Z& ar~~~ria la1 ebelt~~elilor total e aotaa11zate . iu1m~,co nta rm r re. ar 1p~ 1i lo r tn Tigoare.1.19. S tat11l e de 40 0 kV, 00 rel d, eTaoa .ra & pate-

  r11 din centrait' co !:l2ooon a ! lerget toe rl l o lr1ah tn aele-t ta~1i, t~oa1e B ~ tie aB ~ . l oonoepat. tIlo1t 1a aaari -circuit ~~ . eta~1e. coract elimtnat, B~ d ec l ru r r~ ez e o elaQlt 40111 grl ol pari c o p' Qtsr1 u.nitare de 3 3 0 IC f . au m .iD-SQr ! r op o u patere o ni ta r' m a1 mart d. " 0 KY.Bepartitia 11r;iilor de eVB caare a pat(>ri1 1n S : ! nfdineoeate etatii trebuie astfel concepata tIlet 1 11 B a ~ r ~ oi ~ou1t in stevie el iminat cor Get s a B a aaigare evaouareoin S B : ! III ;laterii gruptll' i lor ratliSB6 b:tn(;tiolle.

  1. 2 0 . L , . tabi l iree scbemei de oonexiun1 1a star1i-l D dl 110 tT d, tvacuare a pateri1 dl n OETcu g r U P l l r 4 dGputere an1tarl oel pu~in egal l eu 5 0 KY ~1 II legAtor1llroa .U te. 1l l . , va ~ine e"ml l ,1 d. 1natrao~1anile 41 1.&-Hlar1ave PI .25.1.21 C b l pU l D tel e diD l ". ~ l' l ' 8 l~r1 . . . . "u1-aa1 D O I I 1. D a le 4 e 11, liT, 2 2 . liT ,1 . . . . .,T .. d1.aeDJl1cml' _

  -12-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  .1 petH tmIIltoareh .. 101'1 (platon) de !lee.cirouit Ia) la 110 k'_ 1 5 , 7 5 kAl 3 1 , 5 kA, 40 k~ (oorespunzi-t O l ' p l l h r l 1 0 r platon at Bea.r1loueolt ~ GVA,6 GVA,,1.8 on>.0 ) 1. 2 2 0 kV, ;1. 5 t A (ooreepanz!tor pater!! pl&fCa4 e aourtoireuit 1 2 G V A ) ,o} 1& 4eo kV. 31,5 tA, 50 t A ; 63 kA ( c c r e s p u n z { t o r, .1181'110.1' platon d e a C I I l ' 1 i o l r o u 1 t20 GU t 3.' GV A ,,143 OVA).D a c l platonal i n f e r i o r d e s c u r t c l r c u i t SOcepa"a~teclapl 0 pe.t'ioadl de lIIuilllQII 5 ani Ih la ponel"ea in fllno-~lQn8 a 1nstal!t~lUo.r, 88 VI'. 1I0nta din ;>r1.:na etapa,,cl:llp&lllllllt oo!'..apu!2l!;I~or platQ.tlulCll super ~or de sC:.?l"t::i'.'- 1 t .

  1.22. La al.egel'.a lIohlpamentulgi ~i ('.AUor < l~ ~ ,~ -l'eJlt elin s t a t U se ,vor &vea 111.,eelore u r < ! I i t o a r e l e "do!'!.. azt. . ale f l l l ~ u r 1 l o l ' de c a r e n t 1 ( p a t e r i ) . ~ n o o n d 1 t i i l ea a . l t e m p e r . t a r t ambl.ate d e 2 5 0 ,a) 2500 - 3000 A - respecti., 1800 - 2000 MVAtn."'.lU' 4 e ~ o o l t V d i n n o d g r l l e impOl'tante de s181oe1ll1b) 1700 - 2000 A - respect1v 1200 - l500 )(VA, ina1;a~1:I..le 4.400 ltV4iD n o d g r U e d e consuall0) 1700 ~ 2000 A - ~espectlv 660 - 800 KYA, in.'a~lll. 4. 22~ ltV,t)1000 - 20 A - ~.. pec1;h 200 - 350 IlVA, s : n ata-tiU 110n.1 . 2 ' . in . 1 I a 4 1 1 1 8 4 , stabllire a o o n t i g U l ' s t 1 e 1 o p 1 0 1 - dln panat 4 . ,ed.~.t.hD.ioo-econom10 a r e i e l e 1 elec-"no... tDaltl hualaDe, .ll'iII.. seci1unii pe fua al1DllloJ:' .1.o~10. a. cona148l'1 dapA OWlu.rmeull.) pantra 1 1 , D 1 U . el,ctrice de 400 ltVlIu1.mea 8ao101u-

  BU ,. tul de 3. x 450_20L Al aaa 3 ~ 300 I11III2ot si, ahoUl 1n ttmc~1e de tncl.roarea linlei . prin op-__ barea solaiiai pa ban cbeltu1elllOl' tot;J,e actual1-. a t . . 1 1 l 1 1 1 . ,It) pen'lln l1zalll. electric. de 220 ltVIIhillea a,o~l-tali,. tasl Y& t1de 1 % 450111. 2 ()1. All .0) ~Iltra 11D1U. eleot1'1c. 4e llo ltV lr1mea sec-tt.. l1petasI4. 1 . x ' 0 0 _2 C I o Al a.. 240 _2 at .u... 1.... 2 ' . 0 1 . - . Al a .tabU1 P.l.'in.pta~zarea aolll~ie1,. ba obllh1.1Uo" total. a01l.11aat 1D.ae.

  -13-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  C . C E I T E R I I D E S I G ~ ~ 1 f r ~ I I E ( S I O ~ A R E iR E T B L E I I LEC TRI C. D . ~ A L T LTDSIUNB

  1.24. Crlteriile de indiapDnib1l1tat anor ele~enteoe re~e& ae inalta. ten si an . 0 0118 148 1"8 10 .n dimensional's,se au til vedere in contestU! regimarilor 4e tancv1onare~conform pct.4.5. din P I 0 2 6.1.25. Dimensionaree o.p8 ci1i' ~li d. ~an8 port & rete-lsI de al imentare unei ZOne detieitare re~elei 4eevacuare a puteri1 d1ntr-o zonA u:cmenta.rl reteleide ev.cuare a paterli din~o oentrall ,1 reV.lei detransport zonal se f a ce tn contormitat. au criterial

  determinist i-l circuit. din aeotiane. ta tuncvlune (undeIii reprezintl totalit&"a oiJ.'eu11O.lor lectrice de trllllS-port din variants analizatl). Jl-14etine'te 0 oontingen-t i p.ntrocar. est. asigaratl tanciionar r'Velei elec-trice fira a se apel . . la. restricil1 de Oon&QIII SeQ de l1-citare puterilor generate.Orit.r1ul determinat B-1 .st. oonsider.t ca r.prez&D-tind a ll ta etor i n1ti al

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  11. conan 'fBImIaI DI D!dlSIOIJ,RJ J.mlLlI n.JCl'RIcmDr !!.U.!l, UISIUn

  I. O'ilftRII nrnn O~iBJ. SIBHIlOLUlULlIIJOBIU.'fIO J. L OOIroCl'lUI ~m .lSIB!'D1lLrt DnGftUJ .Afic:lf.lL~

  -1 5 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  a ) D l . p. o e! "al ener getl 0 o ent:r a l a a1. gu rl eo. bl l l b r alper . a n . n t tntre pr 0 4a o~ l a ,1 o on a Q~ o l 4. energ1e eleotr1-elf preo a m ~1 rea l i zare. ao bl a b~ 1l o r 4. ene:r g le el eotr i-0 1 0 0 sl a temel . ener getl 0 . al e el tor ~l, ooordoneazll 19 . l l evre$1 at&b l l . 0 1o .e r ~ l a ar l l . de ! a nc "l o na r . p. a nsa m-b l u re~el el o r de b a~ l & S E N .b ) D l a peoer l1 en . rgetl o! ter! tor l al l aa l g a r' r eal 1-za : r reg il l QX110 r d. tcn ot1on a re 0 1 ma neYrel e oo o rdon & -te de D E C , preoQI I I, 1 o oo rdo na r a. r eg1ma r l l o r de ! c n ct; le-n a re O i l I an ev rel o r i n 1. Juta l a~ l l l e ener get10 e di n zo -n & l o r d otiv l tate. i n o ontor ml tate ou a uto rl tatea d.co ndu o. r e o per at1v l pe oa : r. 0 a re . aupra &oestor a .0 ) D lspeoeri1 energeti 0 1 10 0 al 1 d. dL atr i bu ~1e ener giel e1eotr l 0 . , _apa r~1n l nd I m . l i ntN pr1nder i de 1''''t; ; .1 leotr tc e , a aL g ar l oo n dueerea pr1n dL apeo a r & ! n a t& -1. 1; 1110 1' ~ 1 re1;el el o r di n r aza d. a otl yl t.te a QD1tl ~11reapeotlve, tn oo n fo r . l tat. 0 0 ao tor1tat ae o onduo . re' p. r at1v l pe o ar . 0 a re aa apr a aoesto ra . In a oeat soop,u1g u rl rea l1zare. r ~i aa r l l o r d. ta net;; l on a re 0 1 I I sneyre-l e o ~ ~o nate de tr . apt. a uper10 a r l d. disp' o ar , at. b1-l eso regtau r11e de tu not;; 1on a re 0 1 o oo rdo neazi l I a neyrel epentr a i n ata l & t; ; 11l . di n r u a l o r d. a ot1v itate o are nase at11 tn a uto ritat. a d. 4eo l &1 au o O l i an da d. o oo rdo -n a r e II u neL trept. 5uperl o l U ! e ) D1speo ar i1 ener getio l 10 0 a l1 apa rt; ;l n 1n4 o o na a. a -tor l l o r & S ig o rl o on duoerea operatl v l 8 instalat;;1110ren er getl oe a le u n1ti t; ;1i respeo tl v. t n oontorl l1tat . 00pr ev eder 11e o OD Yen t; ;l il or tn ob el ate 00 QD itl t; ;l l e K. B .B . 0 1a l e ree: le~entl . r l l or in ter n. al e QD1tl1;l i de o are apa : rt; ;l n .e) D i speeer11 ener get10 1 d. bidro a men aj are a a1~ fo o rlc o nda oerea operst1yl a i n ata l a t; ; l i l or , i . o b1pamente o ramena j l r l 1 respect1ve, preo a m ,1 a a no r eob1pa ment. del eg ! it~ l i n tI " dl fer ltel . 1n Bta l a ~i 1 a l e soestei a 10oo n ! o r m1tste o u a uto rl tates de o o nda o. r e operst1v i peoa re 0 a r e. D e &semenea, o o rel et 00 pr og r amele ,1 d1apo -t11; 111e de tun o1; to n are a le treptei super io & re, asig u rlco o rdo na r . a pr odu o~ l e1 de en a rg ie el ' otr io l 00 neoesitl-~ i le de ! o l ~ ai r e co . pl eI a a apei .

  l .} o. La pr oiectarea o riel r a i ob ieoti v ener get10treb a l . a! i s. al b i i n v edere, de 1& tooepatal pr o i. ot1rl ~co n cepti a de oo ndu cere operet1y! i acestui a , preou c ~1 "i n oadra rea tn o onducerea oper atl yl a S E N .I n ca dr a rea ob iectivel o r ener geti oe i n sistemu l tele-intormat1c al co ndo oer11 oper ati ve a S EW se f a oe in o o n -! or m itate cu "Ho rm at1v ol de pro ieotare a sistemel or tele-i nf or m ati ce pentr a c o ndu oerea pr1n dispeoer a insta l at; ;i l -l or eber geti ce di n S istem u l E n er getio N at; ;i o na l ", i odl oati TP E 0 2 9.

  - 16 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  1. 3 1. S istem el e tel . i nf o rm atic e p4D tru co n du oereaepera t1vl pri n di B p. cer & in B tal a yi i10 r S E N tr ebu ie sA[o nc ti on eze i nter oo nec ta t, r ea ll ~l ndu -se 0 compatibili-ta t. c oo re l! l pa n~ li to lU ' en . L oe al e, pr ec um ~ i un i fi oerea t1-pu r tl or de ~ nf or ma ~ l i , a f or m ei in a ~ el e si n t tra n -s m i a e ~1 a m odu l u ! l or de pr el eo r ~eo S ia temel s tal ei nf o r-. a ti o e treba ie a a co r espu nda un ei co n cep~ ii un i oe -b ar d. a re ~i 8 uf t. ar e - pen tr u r eel izar ea o nel sig ur an ~ eoo respu nzA to ar e tn ex pl oa tar ea SEN ~i pen tr u evi ta r eaan . i su~ apu ni ri de do tar i (in re~elale de transmisiuni4. da te ,1 te1e[o ni c . , eo bi pa m en t. de ou l eg er e de i n f o r -aa ~i 1. o apao ita t. de tra ta re a in ! o~ a~ ii l or ) o eee o e&r oo ndu oe l e tnT .st1~ ii a u pl tm en tar e nejU etl fi aa te.

  J. CRITERII D E D llIENSIO liA RE A A UTOIo !A TIC IIDESlSTEli

  1 . 3 2 . S tr uc to r a re~el ei i r ezul teta pe ba ze c ri teri i -l or de sig u rent! . een ~ionata a punctul C, v a as vgu.r a co n-ti na ita tea to .f un c~ io na re a c en tr a l el o r ~i a co nsum a to ri -l o r La ti pu r il . de per to rb a ti i c o nsider a te pri n ac esteor11;lIr11.P en tru pertQr ba ~ ii ma i gr eve, oa de ex am pl u, sc ur t-o ir o ui t pa b ar a , ac ur tc i ro oi t pe b ar e tnso ~i t de r ef uzd. ~.o1an~are a c o pl ei , eyer ie l i ni l 10 r de in a l t! ten -aian. de pe o n cu l o ar , so ur tc ir c ui t pol i fa za t pe 0 l i n i etna o ti t de r ef uz d. deolan~are 8 tn tr er upto ru lu i l in ieir eapeo t1v . ! a u to ma ti o a de B i ste~ trebu i e aa fi e astf elo on o epotl l nc it, du pA a a tf el de pertor b atl 1, sa l n ter vl -al tn Mo opal . tenu ar ii . [ec to l ui l or ~i ev l ta ri i axti n -hr ii na r 1o i.

  1. 3 3 . P r i nc ipa1el e t1pc r i de a utom a tl za ri , care seYer l i T e. to vedere i n pro ieot~ , sint urmAtoarelela) to sta ti il e de 2 2 0 ~ i 40 0 kV di n zo nel a def 1c ita -re de pa tera , aa to m atizl r i de desca r ca re a ser ci n ii C~oo n tr ol a1 pater 1i a cti . . pe 6nu Mi te 1i n1i de 2 2 0 , respeo-~1. d.4 0 0 kY ~ 1 00 co ntr ol el nl vel ul ui de tensi un s i n. t . v i i tn o azol a pa ri tiei oa ci l atii l o r ~ e pa ter a ~i ten -a l m . , b ) t o c en tr al e1. ter ao el eotri Je di n ~u nel e e~c eden-ta re de pa ter e, a oto=a ti ~! r1 de desca r ca re a g r upur i 10 rI l n era to ar e bl oc l a 2 2 0 kV Qi 40 0 kV, cu c on tr0 1u l pate-r ! ! a c ti v. vebi oo l ate pe an o. i ta l i n11, a e vo r preyedea , a s~ en , ao to ma tiz! r 1 de decl an Qar e a a no r gr u pu riLa i . ,i rea di n s1n cr o ni sm , a uto ma tl zi r i de po m ir s ra pi da

  - 1'7 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  1Ul0Z'Cl"llparl b1~l1eratDare 1. 8ol4t1rC. !~YIJlt'ltn .u1l_, &IIt .. Uw1 d. i..nnl&r1.Hr 1UlQl' gI'l1plU'llieu.ra1l0ar. pe pl.t!o~l. 1lldIl8tr1al. 011 ooaaualll 100&1prlorltar,0) pW;ra ..,1tare. 'eo.l.c,i.rU neooavelah 1.....pruara1ni a 1DlQ1utlrl ". 2 2 0 tY I .d Ib.ollr1 &at".1ale .0 .. tl1 revel. 1D Gll1ll1Matatu d. 220 tlld) plnu. 11a1br .. ut1ndari1 .t.ohlor illatabUl-1111;1.1vat10' ,1 tru.a1'u11 tn tDllot1.onarea au, pe oa-pi.l . d. 22 0 ,1 400 tT ale at'V1Llor aen~al'lor .leo~l-o. GO gropl1l'1rUOl'd.,. 1n aob bloc 1. ao... tl "pn81g-11&. 0 pr"&01j1t '1 d.olan,are n.V-por1J.tl a aoenll1' ea-pl' 1. aogrto~a111e pol1tuat. P' b&Z'l aaa b 1'.~&II.din aprop1er . . bare 1 01' r.ap.ot1

  1.}4. La tno~a 1n a1.at... o_valllo.l' eleo'Grl-01 011srllpu1 d. 50h ,1 .. 1uri, .1 .or an. in yadlreoond11j1.Lle lor d. pa.rt101pare la ra,d.ajlll all1l_at tl'lonn_tl- plllllre ,1 la r.al1sar aat ... viol.i a. 81a penVll1na111ar1sar I.olroarea ,1 '.clan,are. srl1puUorg.n.r,Ceara.

  1.35. Capenaarea patar11 1 '. a 0 1l 1" ,1 .1Jla.o.11 reglaj al 1I.nai11Jl11tn 1'IV.1&11 I . I . I . ,1 la o.naaa.1Iar11tndll6trlal1 a. Ya tao. oontor. prnecSuoUor lu1lr1loillU1.11.PI 120 ,1 nOl'llat1.al.l PI 026.1.36. !ater1U. cS. 00Mena.1Ioar yo.r..,u... regllll, pe partr dl .. 411 hn81uI a .,.1j1.ll1l1' .1.1-&1"1-

  01 ( . l z 1 oap.S G ).1.37. OoIIpenaaharell naUoe au aiDer" , .. ~r.g1ajal tenalQ1l11 ,1 pat'r11 .r ot1 , a. YO!'ta;lIal.1n ata1jW, d. 1nalU '.nala 1.~. Bob1nal. d. r .. ot&n1jl pred .... ll\:tilU ,.__tr. ooapenae.raa pn'.r11 r.aoU .. Pl'M'" 1 1~ tY ~b l 1i 1 . . iser "- po.lbU1~at anolutlrU ulo1.l't1 LH til eel. .tIrl depl,1 Wn.a1aDu au:1.a1 adaLal1- IlV1nar.. te~1.anilo.r 1nla1ah 1a1.ItU. t."glllul de .ina_ 00118_ p. sa tlrl &pal. 1.poa1bU1h.tI ab.orb1j1e a pner11 HaoU,. cluesrapgrU. ~Jl.ratoare... 1& . 'MIl.. u.rl al.. _ .. 4_l'.~...

  -18-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  GL-adgl d. cOllpensara prin bobin. d. r ctan~l tre-hili. sl asigl1re cOIIIpensareaa 0i5 - 0,6 din pghra. reac-tlvl .a l1niUor de 400 ltV tn go II. ALBGER!ASOLtnIEI OPl'Dm DE DEZVOLTA.RIJ. RE'f'iLlI iLBCTRICB DE TiAJJSPOR!

  1.39. Solu~ia opt1m1 de dezvoltare a re~.lel elec-trio. de transport se obviDa in . od 1t er at1v p l' 1n s tgd1 11 1..1g1to1' variante ce cOrespllnd dln pllnctal d. vedere alc1'UerlUor de sigQran~1 $1 cond1~11.lor tebn1.ce de dlmeD-' lo ~a re, opti ID izate pe ba z& pr in ol pi a1ai a1nl ai zl r11obe11ogielllor totale actual1sate pe r.r1oada da stadlaoo$fOftl nOrllat1:valorPE 026 ,1 PE 01 2. PBOIECTAUA. STAl'IILOR ILBCTRICI DB b U L T ATBNSIURI

  A . PREV EI)BRI GiD R.A L &2.1. Dat.le d. bad. n.oesare pentru elGorarea pro-1... ,1al quel staVii electrice stnt urMitoar.le.a) Studiu1 tebuie de profl1 $1 ~p1asare, .probat,... , va tr.bai sl ouprindl oa pies' dlstiDctl t a de~t.otarea pentrg:- p!'oflld ,1 Uaoadrarea ttl & i8 1; a sta t; 1. t\- regiIDl1.l'Uearaoter18tlc. de tgncvionare a in-~ ..t1el,- . . pI asa m. uta 1 in .1crozonll- nive1al maxia/minim al cu renv i10 r de sc a! 'toi l"-catt ,1 d. puner. 1a pimtnt;- i J1c adl 'a reai .n si 8tem ul de a utO ll atl za l"e, i pr o-.,,)18 priD re1 1a niv.lu1 sn,- i tl ca dr ar e! li n a i8 t8 11g 1 ~ e c on du ceI '. pr 1n d1epecec ; .- .ada1 de exploatare, ca SBU firl peraonal p.l'-~1; , 1 , 4tgoo1 cind est. c&zul, dotirl1e 8apltmenter8(~at8l'a oelor normate) nec.sar. pentru oondl~11 specia-l e e%p1oa1;are,. - olua d. lIIporhn~1 a obiect1vuld, collioRS!Alleloo/o-75.b) Protect.1e tlp aprobet., aplicablle 1e 19C1'arl'..peothl.

  - 19 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  e ) PresCl'iPV1.U. telu1108 tn Y1gCIarl, .plioabUo 1.l ao:uea l '8 spec1ii "l .d) Caracter1stlcile tetm108 (contor. standud elord e p r o d a a . p r o b a t e ,1 oa'aloagelor f ar n1zo ra l~ 1) 1. eobl-pament.le 08 arm.asl a f1 f o l o s l t e 1a loorarea reepeot1TLe) 8 tu 01111 de teren (topo geo, b1drolog1oe).f) Davelo r e f e r 1 t o a r e 1a nlvelal de polaare tn zonad. 8Ilp1asa.re.g) D atel a m8 t8 o~ol Qgice , 1 B e 1 s m o l o g l o e p e n t r a zonade amplasa.re a sta~1 ..Lb) Datels de l.nsoriere tn plan a in'l7est1tie1 l.'eSllec-\;1"e (val,n'i, 1;erIll8n,., faz~; ~e pro19otarl 1;1 IU:louYie).2 . 2. OerinVele ~ebn10 . p r i n c i p a l s , oare treba1e slfie aaiglll.'ate prill p1'o1.8e1:p81).trllsolaV1:'1e d8 8;;&.1;11electrlc8, stnt urm!toarelela) f a n c < y i o n a l 1 t a 1 t 8 a 1 n s t a . l a 1 ; i e t 1 . pa.ramlt.rU 1 j 1 1

  pentra reg~uril. stabl lite prin tema de proieotere;b) optlmizare. ~ehnioo-eoono.iol a ob.~;Ui.lll or d.inv.stl1;1.i ~i de ex pl oa ta r' I0) mi.lIIlir.are. llIIportl1rl1or, 00n8111110rilor e .at8-rial. derieltare ,1 a s a p r a f ' i l l o r d. teren ooupat8;II) lIl.xim1zar gradall1l de industrializar8 iii exeoa-iiel , 1 demecani.are - aato.atlzar. a Ixplo.tlril;.) integrar.a tn sl at al d. oonclacere op.ratlvl SRlltf) pos l bl l i t. te reovlllrl1 10 condl~11 normale op.railUor 4. exploatar. carentl, -pr.ou. ,1 10crirUorde r.paraVl1 ,1 1D~l'eV1ner2.:5. Prol.oval. 4. uoa~l. YOr o o n 1 ; i n . 1Il.atrao;111-

  nl-oadro pantra paller tn fanoiiune ,1 upl oata r8 . ata-~illor aleotrlc. (indloaiii ,1 1'eoolll8l1tllrl prl1'1n4sob ... a ,1 reg~al d. flUl0l!:U'e normali a 1Da~al.;lel, pr...OUII ,1 lillltuU' ,1 id11'lle, .p'oitio. pl'oi.c1ial.G1resp.oU", tn aa4ral. .laerlrllor DONale d.' tntr'Vberu.Pe bu. aoestOll' 1Il.st.ractllDll-oaclra f organ1z.;llle d.uploatlLl\'l t,l .or .labor. 1na'baotilDll d8 plDlere tn faJi"V1an. ,1 ezplo.tart 4.tall.te.B. ~~ ,1 PLd GDJIWj,

  2.4 .Ales.re pl... btalD1a".lll.l' el.ootr10 ft tao. -tnw1;deaaaa p. ltaaaadu.al1a. hlml00- .....n.. l0 o a pr 1D s lt o ar Pr_1nolpal.1. Gl"lhl'l1 oar. v.bal th. an'. 1a"dere 1aalegeNa _pl.aa.. lltala1.",lUol' ebebl .. lD.~ -anltoarel-2e-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  .) _pJ. ... area 01t 01 ap.ro... O. 0.:tr.1 ~ea.-te a COnBamQ1Q~ i~ ~~zol at.~iilor oobQr1toare (de O r-,ire sonali aac. 1 oo al a )1 re.peotlv cene x iuneu optill l ..~1Il.G.r U.otr1.0!l cit Ulal1l1 1II ll a11 lA in oazul sta' vii-lor de .tetea ( no -l '! rt a le r e1yel et de 1;ran8porthb) ~plasar8a ott mai Iproap. d. looalita~i (l~.vatlile exploa.ate flrl personal looal, aoeat criteriap o . ~ . al DD fte lust to oonaiO.rare to m od o bl ig sto rl Q) 10) efeotulU'ea o e loor!rl min1mepentru aaiglJrareaal~tlrii ou energie .leotrioa a aervioiilcr proprii,1 a U1;il1ta1;ilorl alimectarea 00 apl \1 1 olldtlrli, caoali-sar-a apelar m.t&orioe , 1 a O .jeo1;iilor ~naj.re, teleoo-.aD10.~1.Uor, d%'QlIllld. aoo ... to.1d) c hp6 .r t! l. .r ea in 1111l1tel. presor1se, 'e 8Qreele ~ l Qa r atmoat.r.i 011 saDatan1;e c a r e au Q actluneaoo!" aaupre oon.trao~lilor , 1 1 na ta la t1 il o r (ooroz1uni .. Ma1D&r uDl..,lI1) II) boadrar ... tn l1.a1tell 01 e ~a t1 11 . te .b i l 1. te p ri l lpluGrU. 4. si.talllat1u.r. sproba1;e. Se va nita. oeupc-rft dl terear1 agriool. - ,1. tIl mod .pe01al a l1~ll't~. pr~llot1'" - d_oU.rU. d. oonstruot1.1 ." , ;exrce,f'te ~ \aranul statie1, fie pe ou L car el.e liniilo~ elec-U:j.o. 4 .raoord, epla.ar.a ~ tlerl!lnuri dest1.nate uploa-'- s iL o U . . lMIot.:e>an. d. orio. fel sail.Bobtraverso.t. de con-..... ,.a\r~ 41t.rit t1l1tl'v1 nelec.te d. exploatarea'~e1., f) aaigurarea p o s1 b 1l 1 t l ti i ~ e ~l!Iz?oltar.& st~tia1.tatla.l? 1n o.ea oe priveit~ raoordarea de lini1 e1eo-~10' aarien. saa t~ oable - ooredPUIl.l t~ QC61. per8~eQ-.1.. f. oel p u ~ i u l o - 15 . a 1 QW is da. a pun&rii in funo-_ _ I ,C) ~llhs.re!l t.renm~r !unral)ile din puno.ul ~e...... al oonfl!oravi.i tlopogr.floe ( t o r m ~ , denivel[ri),al oLl'1lotlll'1!1~1.0ilor g.olog1o., (~"!,Qot'lr&! reI:ifl'C!ln';3..... 101.,.t.b1l1tats& B o1111u L) ~ :. h ~: Jr ol cE :! .c e (~"''''"'\~3-~"te&l a1velul a~81or aubtaraae, Lrr:ensitat~e. i~r~l-baliU_).

  2.5. I.b ,J.ci:itt1lr"~ pl&l!ullJigandt's.l ,,1 [!"e~, j4:'j1ia1letrl oe, se ,(CJ: s.Ve;f. S . . r : : . 'b'~l!l" :':':':lla~o.,,_r('J "-'W"-2t~ , 1 ~bult .) ooupa.r4lt.Ilnor sQpr~e1;e de t er sn

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  0) a ai ga r8 .N a po sl bU ltl tl lO l' de ut1lld.n pen1il'Dto ate o bi eo te! e} to oontor.ltate ou protUul de per.peo-tlvl .vizat (LnLoouirea transtormatoar.lor ou UJllti~l .epatere .a1 lIare, 8IIpl1t1oarea numualal de oircalte raoor-date, lntroduoerea 4& sisteme sapl1mentare d8 bare etc.);d) aslgararea anei clreala~11 simple Vl oomode, 'atttpentra transportal eobipamentelor, ctt ,i pentra opera-~llle de revlslt ,1 control,e) raoordarea Ilni110r electrio. aerlene oa IIln1m1lllde tnOl'aol,ul; .t) adoptarea anel torme geometrioe regalate pentrutlrenal tmpre~malt ,1 aslgar8l'ea anel ott mai bune tolo-sirl a terenalal dln veoinatatea statiel;g) 41spunerea .blooalal de oomandi ott mal aproapepos1bll de aooesal pronolpal tn l no 1n t. sta ti el .2.6. Ai_gereacotel terenalui amena~at .e va jasti-tioa tebnl 00- eoonOl lio lutm tn o on 81d _r ar e u rl ll ito rl i ta c-tor i. rel1e:tul tarenalal natw.'al, nivelul apelor :tr.atioe;,condl~lll. d. funder'l 1n an da bl 11ta tea , a si ga ra rea BOur-gerl1 .pelor din preo p1t8~11 (panta mLD1mi 0,2 ') ,i901um~1 lucrullor de t.rasallente.In cazul terenarilor ou pante 11&1'1 to soopul redu-c.rl1 volumelor de slpltarl ,1 ullplaturi va ti analiza-tl tntotdeeana p08lb1l1tatea amenajlrli platformel tn te-ren saa obiar tn pante de ptnl la 5 %.2.7. Supr&:tetel. rlmase llbere, dintre obieotelt8upraterane de pe plattor stavIell V O l ' ti tnsiminvate

  oa Iarbi pentru tlzarea terenulal; In cBzul pantelor .almarl (pest. 2 %) supraf'Vele e%pus. 8 1'0 4&1'11aub .c~ianea.pelor din preolpltaill ae VOl' aooperi ou platrl sparti,i&l't. alas.l. ae YOI' proteja oa pereQri.2 . 8 . La stavlll, eleotrlo. se previa drU.Q1'i antop' ntr a a 81g ar 8l 'ea .a) aooeaulll1 I.a clU. de co.unlo_Vii pabl.lo.,b) ol rcu latl . .-1. l ncin ta at&Vl e1.StaVllle eleotrio. au al ~evld 011 raeOl'olll'ld. caleteratl. Dramul auto de acol. ,i reveana de drullurl publl-ee tr.bule si permitl transportal ou trailerul a pleae-lor oelor mal grele (anitail de tranafermare, oomp8na.-teare einerone. bobine d. reactanvi) de la plattorm.

  de aesolrcere 8ta~1'1 de cale feratl BaQ de 1. punctalde debarcare - tn oasul transportului pe epi - oel lIalaprOtlat, ptal 1. plattorma d. deacareare, respeotlv 1.looa de montai din statis.L~ drumur 1e auto din inointsl. ataV11lor electric'a . tnaltl tenslaae. trebaie sl tie reapectata oondltl l1.-22-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  ~pu prin ~escri ptii specifice ~ivi n~ c: rcol atl a tnsr. l11 de pr~co ~ie ol eotricl . A co sta dr~ur i trebeie saf pr. otio abil e ~ i. 1n 9 0pd1tl l o~oB ferice D e~avo rebL lel~II " r u - prevedea 0 0 l.morACAminti

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  - 1 I O C I ~ 1 ." " .y81ol'l10"4 . aoan.1I'CII1t 1a "ap_'o e z a 1 " 1 1 1 1 . . . w . _ 1 . .- ooa411;lU. 4 'CIII'l'.~ lalllol'lrU tII'IIO ...at a.. .tlloiaa tJ t 1U'81.~lo,- OOllpol"&I'O. t u ' a l a t l ' l tD o . .al ap8l'1.1e1 ... 1.ot,.

  2 . 1 1. S 1 ; l ' I I o ' a r l 1 ." . 0 0 8 a D d p e n t r a .ob...l 1 . 0 -'rlc. pl'w.... 40tn.UI '-oa1u. dll1;.01. clb kbelal 1.

  _ , , -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  I---

  ItNC\l. . .. '"~f- -eal~IIIII!3 0CJ .~. . . ~< DI:lC >f< C >EC >I--'J

  < D" "oNIID .HIHHf 5o b - - - - - + - - - - - - - - - - t~ , . . . . ..H~ . . . ..j.te:a... .0~O0011

  ,e. . .~ . . ..9.3Q,,,~0,",

  - 25 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  2 0 " " 1 I 'ilI~ :I" . . . . l-lc>".m 1:111I s:: e o . .. .. .. 0 I.. QI. .... N.. " III) . . . . , r . . = .po r... e . r : > " e. . . . . . , . r . . . . . . . , . . ..p0.. ...... ".0 ....co .. .. oo .., .. ...- I"' . . . 0 IJ:J . . . ., . C J

  . . . " ' ". .

  g ~ ' O 0..,'" . . , . . . .. . 0:1 "IS III" cop,", t:l~. til" ' . . . . ~oo.pll C O " eo" .... ..os .0....... ,Q.p .... 0.. .;:loP",IIr.,.Q . . . . . ,.. I 'PO N . . . .I w. -26-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  . . .

  . .. .ISoa .. . .e..o o:Io. . .I. .I. .. ,. . .~!

  r-------i ~o.po. .Moo~ .. . . .. .1-------1 ~.0~g. . .. . . .o. .

  1 ~~I ~s

  , . . .o.......-'-4--- - -o. .IIIloPII.s::...... . . .00. . . . .. . . .o , . . . .No

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  . ' I 6 1 " ~. I e 0 I . . . . . . ., 0. . . ~ . . . . :0.. . . . . . 10.0 ~. . . . . . ".. 00 ::~. . . . . , . . . . 1. ti~ ClN a~2; ~ ... a-. . 101011 ~~~ ~ t ....'" .s e .;]"ii I.... 0., 0 . . . . . .. . . 0 ... 0 _ . . . . - .........il. . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . , a I~~.. . . f . .-4 P ~.... . ' P ' I ~ 0: I ...0 .c>1-._ i...2 ~ . . . ~ g ,:" . s~-. . . , ~ I . < r : . . . - . . ~ " ...II t I l , . - < J ;0~. . . N 1 5 o..n .,...r ' " , . . . . 1 1 : 1 . -II""""I""U. . , . 0 " ' ' P ' I ' : ~ ~ E "":1 Ii ,;N .;-e~~ ~~ . . , > < I I . . GI~ eM c . . .. . . . . .. .. .. .. . P o ' " . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . O...- j . ... o! 1-. '" 0 . . . .Il . . . :I.....~ O J ~ " ' ' ' ' ' (J)_~~ : I . . . . .. . ........... ...,'I""'IO~e '; J . . \ t I I i I C>..-t g I I l . , e = " ' . . . . : I . , . . . . . . . . = . . . . . . . . Q 0Q) C>OIl~," . , . . . .. . . . c> 0. . . .. d . . , .. . .. . III H ~~~OIlO'~III 0 .."!l ~; 2 ~ II....0; > 0 1 1 " "It > r .. M ~ 0. ~ f o " " .-< II ~.,.., C> e . . . . P o l ...0 . . , "'~"I!!- J< l ::I .., II c>. . . . I . . . . . . . . . . , . . . . ~. . . . . . . . . ed ..... I I . . . . . . . . .p .......~:s ~ . . . . . . . . C >. i a s . . . 020. ~~~ ! E ' P ' I ~ ~ . . til. . . qJ . ... < r t . . . O J "...0 ".......I.- "' ....... .. ::1 .II)Q) 0 0 H~;:~.., HH,"O:l~"o.~ .... ::t0 . . . . . .C l ~ : !\J C!~ .. "" ... .I !~I~ , I I\J;> " " . . . "II'" c .. '""'iC>"'~~~~j I: 0 e; :~e i. . . . . . . . . . ., 0 r:I.O . .~ . . . c> " .>1 o M I fo 0; " ........ I~~ ' P ' I . . . ~. M . . f:I. . . , . . . ~1-.. .d . . ..... 0 - ; - .-. -;UlCl IE: Ifj

  -28-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  ooor

  ! III , E 0. QQ!'". . . . .... C " " ' ' ' I ' :. . ~!h;~k"'"I ~ I ..,.;....0 ....0 ...." " . . . , . tQ~.:!S ~.!l~ ...~~I I ~

  < I>.l 0,","'010

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  Bobipamenta pentru 1natalaiilla alaotrio.frimu.

  2.12. La alegerea eeblpamentelor electrloa. al V~ ~1-n. 8 .. 1 1 1 & 4e armltouele cerini' prinoipale, ~ . ) parametrii vlbnle1 ai acbipamenteloa trebale a'a 8ig ur e tun ci io na 11tatea 8obemelor electriol 4in oaretao partel .b) 4er ao tel"la tl o 11e o o na tl "l1otlY8 treba l1 al PI~ltlreali.araa 111101' instalaill oorl.~unzltoara aub aspeoteOOnomic, al oond1tlU01' de Inouiil ,1 axploatarl (silpra-vegber8, 1ntra~in.r8, rlparat11) ,1 al .pat1ulul ooapat,0) gruul d. a1garanil til. expl oatare trebal 1 sl tie.atiBfloitor, attt pentru regimul normal ctt ,1 pentruregimurUe &normal. da tanoilonare, Itablllte prin tam.d. pr01eota;e.2.13. Indooamantaiiil e prol!'ctare, .e VOl" pr . . ..de. nama! ecblpamentele omologate , 1 dl ni . ... tehnio 1'141-cat.

  2.14. 1n protecte se VOl' Bve. i D .e.er. numa! par-formant.la eoblpamantelor tnacrise tn standardlle .eprodas aprobat., Cona141rares unor performanva mal redl1s.est. perals1 dacl 8C.8te. aa tost reevaluat. 48cltre uno.rgaD . atorizat din ca4rl 11 I l1n18 t. rl 11al I nerl l. i I leo 1l n-oe.2.15.0111e 4e cureDt '111 lnatala~lile aleotric. d.Ina1tl ten81ane .e VOl' r.alha, dl ragllll, din 0\:.1-ala-111 1110 , al l ll ll in iai a 11a ja d. a ll ll li n11l ," 'l itel ,.) cOndactoar.le n.isolate flexibll., to 1n8tale-~11le .%terioare 4e 6 - 400 kY ,1 til oel. interloar. 4e110 kYIb) oondaotoarele nels01at. rig14 sa. torm. 4.bar. tn shUU. de&6-~Ir:T1 de ~eY11n 1luI"talatlU.int.rio81'e de 110 k~Condactoar.l. 1 JIat. rig14. s. vor patea adopt.,1 1n cazal Instalati1lor ezterloar. 4. 110 - 400 kY,atonoi ctnd condao 1olut11 oonstraotiv. avant.~o ...tebnle ,1 economio, 1ntraott otarl p081b1l1tatea anal .. 1ban. utl1i.Ari a .patiulul ooap8tl .c) bare1. capSUlate tn aer 1a presion, .... o.t.rlol,monotuat 811 tr1fuata, pantra ciU. d. oarant d. lIU'e8IIp.ra~ (pest. 2000 A), tn instalatlll' dl media tensione}d) con400to81'.ll i.olate (cablur1)I tn condliiiaplolale d. trea.u oln' aelate legltor1 'avln lIa1 .Yaa-ta;)O..1din ponot de vlder. tebnic ,1 .conal0 (111 raportou oOD'uctoar.l. nels01ate ( a . Iz..pl a, pen tr u 8 la tem a-

  -)0-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  ,~.~~' . ~aoor.~il 11ni11or aer1ane de IDeai_ tensiune la".111).$ ~ , . , l & .h. .ta~iil8 eleotric8 de u.o - ,,"00 l t V se VOl'.-p.'iaNlto8.l'ele tipur1 de izolatoara I".) llUl\;lU'i de izolatoare pentru suspens Le conductica-~e1Ol'ftl..%1b1.1e I oompusa, de regula. din element e capa-U-. , Ii,n sticll I':".~ ..IIP01'1;ll1'ii.zolante pentru aU6~1.nerea eonductoa-~11.A1Dll. sau rigide , din portelan, de preferinta.a~~aDl , ,.o)treoeri i,zolate t 4Ul por1ie1an, de til> exterior- _ _ \ 0 1 ' .J.1? Ptesele aoceBorii pentra instalaree. cailor de

  CMlftD1I8IVOl'realiza asttal I.'II." istare in timpu1 opera~ii-.l"I~ ap ... gbu. ~i cle manevre Ol>erative ;'''~;.) .. 1urarea oonliitiUor ,1 prevederlla lIlijloacelor s.catar.a 1acxarilor cle tntre~inere ~i de repa-loa aooaterea t10 sub tensiune a unor parti ott mal'" .... Un ill8tala"iie;' .." .) uiglU'ar'. conlii~1ilor ~1 " prevederea utilajelor....... -.an.portul .cblpamentelor In insta1ayie1 pentru~.' 1 lP.pal'a~1.1, lIIoiliticari IiiIXt1.nderi., l.n d8p11-~~an~ll" .) a8igal"ar'. pOBibillt~vilor lc1entitloari1. u~oar " . . . . . 1 .U. apirt;llor componente ale instala~iel p.r:noIiil.....a .1apuner11 8pa~l.ale 8 aeastors ;t) Ooupar anor suprafevtl .e 'Geren 1j11vo1ullle000-"'1'. ott .a1 I'MaU I "

  - 31 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  g) pr e 'area ae .lsuri pentra 11mi~ar ,1 100 41i-zarea t.c1uuoi 1.apart.a Un inatala1;l. ar.ota"tl Boesta tlotnd poatbili tuno1;ionarea tn oont1Daare a r8S-tala! instalalo1el (h e.ulllplo prin I publ r.z1Btente18 foc Vi arc elect1'10, 'lstant. 'e proteotle In aar 11-ber .to.>5b) .reallzarea 'eplin.! oonoordan~. btre oono.pV!asc bemel el ec tr io . pr~. ,1 801utl11. oonstruotiYe re.-pective, astrel inctt Sl &algor. int.gral tonotlonal1-t at pre~zutl a a o t.1a ( d. e%empla tD legltarl cugradl11'e r.z.ryu. al unOI' .lement. compoDantel;1) 8tan'81'41z81'.a .lement.lor ,1 .ojalarea sabansu-blo.rllor tn ne81''' I s o a . r t l l l ' 1 i 'orat81 8%eo0101.(priD,p . r e t a b r l o a r e , i n 4 a a t r 1 a l 1 z a r e ! a n 1 t l o a r e a a t l 1 a j . l o r ' eex.cutle eto.) , 1 silllpl1tloir 1 e z p l o a 1 i l r l l .

  2.19. Instalatoln. ,1 .ob1p"lltel. eleotrio etnaltl tensiune .01' fl Uapa.e 'ap( 011. e.eul ,a) ShtiUe ooD.nan1 011 ten81al pin( la 20 tvi n c l u . t v I fn 1 I 1 t e r i o r 1 1 1 0 1 1 ' 1 1 ' 1 . . z 1 ' , . . . . . 1 1 ; . to-10.lrea cabln.lor lD.t~10e1 I I 0 n t a t e 1n a a r 11ber! n a a a ! tn. . a ul po.tl11'llor tranaforlllU'. ... al 1Datalaliilo.r OD081'8ct.r temporar. .b) 811a1:111ee oonu1ani oa hna1an1 pen. 20 kT tnael' libel'.AIIplasare. tn interior 8ao.a,o~ oa\april iData-la~l1 ,1 .ohlp .... nt. S. 'Q.. opta nUlla1In 111'1II1to&1'.le81taatii I- 1n zone l.D.tenapola&t. t .&01 nu posh tl prooa.rataD .chlpa.en~ izola~ oore.paaSltor, p.ccru tQtto~ionar. tne.r lIbel' I- oin. I 1Q .%18101p081bl11tatea reallzl.rl1 QIlOl' 'i8p~zlt11 de tip e%tedor Un OU" lipse1 'e spatia '111_-.rile aglOlllul.rl I11'ban au 4. p. platto1'll.le i_a.trial"- ciD. 8St. nec.sar 08 eteotuaraa 1uc1'lrUol' re-Yi z1. - r.~a~11 al ti % 80 0_a t. 1I 1 &pa111neatectato ' 1intemperiL (4. e.ulDpla 1a W'1el. lDatalav1 cap.alat. til"SF 6). .c) hoanatonatoarele pllller orio. 1Ilr1ll. tli bo-biDel. de oomoensare ; tn 881' 11ber.OportUDlt8t.a installrli lor in 1nterlo1'u1 o l l . 1 r t l ~t'S fl uam1natl t'hnl0 (II eOODom10,atamolob' u1.tl Ui':cultlti tn legltor' eu :- 11mi~area nlvalului de zgomot tn zonol. 10001t. !- amplasar.a til spa1(ii ut.rem .t. 111!'l1tate.inpEll'i(;l.etirul ~ZlStl"u1t III oJ."S!?e101' SBU al. plat:tormelOl" 1ll1inst~i'ale ; aa!..gu.rarea l?.t'oteoti6i 1mpO~l'lv. contarJi:!'l.a:dl .,;to;":va 8 J . ~'Jl aVil1~

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  .) OOlipenaa1loarel. a1nCJ!'one , .. regull, tn aer 11-b81'.

  .) Oonjenaatoarele statio. , 1n a.r l1bel' (montara alJ 1 o11Ul' s1;. a c111l 1a lu l la il a sta ii U e de tip 1nterior,1 tn son81e 1ntlna polU8tl).2.20. InatalaiiU. el.ctriol tnaltl tlns1ane VOl't 1 1' 1&11za1l ., rega11, uti1iztnd t. bnol ogii conventiona-l.,.[ OWl al'.eazl & tn ext.ri~ oonatruci1e slIIIIitnalt!ib tn interlor t S 1 8 t . . ce1ular. pretabrlcat, de pre-:r81'in h tip tn1)bU 1. IIl.Ue hnslun. ~i tn aiaum hall1. 110 tV. .I nat&18 ~11 capsul ate inSF 6 S. VOl' atl1iza in cazal'-aiil10r 110-400 t v , cin. existl reatricvli aevere despai1a .au palau. noeshl, .pe bua a no l ' ; ju st if io lr 1 te h-aloo-eoollODlice lD Go.par.tl. ou 801avine l'ealizate oores-pa aa ito r t. bl lo1o g111o l' o la 810

  InstalaxU comandl-oontl."Ol2.21. I nl rtal ail Ue .e oO lll anU .~coD tl 'OlVOl' tl conoepu- tn v .. area aaiS url l'ii arml toarel or tunotl uni &.) oo.~a manuall , 1 automatl a .1spozitlvelor deaot1.onar parvin1nj aparatajului primal' de oonectare , 1regl.~, p r 4 I O Q D I ,1 a instal.tiilor 4e rlctrei ventl1a~ie.a81' oOll()J:'lmat, st1DS 1noen.1a & gl'upului e ectrogen deint.rveniie e~o in oadrul staViei electrice ;b). o on 1l 1' 0 1u 1 st lr i1 e oh Lp am en te lo r ,1 instala~iilorl0) "8U~&l' parametrilor energlei Ileotrlc. venioo-lat. pr1n . ' . ~ 1 4 1tD toate regt.urile de funotlonere preva-sate, ' )bloo.~ul tmpotl'iva lIannrelor gr~ ite.2.22. Sob_ell 4. oomandi - control VOl' tl astfel con-o .p a . . ., tl l ott 8 0 08 ' 1o e1 'e 8. e S Qb te nsL u ne p parte. primerl,1 oan4arl anaL oirouit .e tneltl tensiune, tn soopul.t.~alril onor laorlrl 'e revizie-repara~i1. sa nu afeo-'loa. tl U1c~lonar. & ol lorl al te cir0 1l ite.2.23. Posib11itatea eteotulril comenz11or operativey& 1 asteura1l1 astel I.)100&1, la 41spozltivul de ac~ionarl al apara-

  talai saa 1nsvalatle1 to toate cazurile ;b) 'e 1& un punot olntralizat ooman.i, tn cazurile1n oar. & aetiOD8 1'sa locall poate prezenta, tn anumite ~i-taatii, an pe1'loo1 evident ~entrQ operator I. . . 3 3 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  - pent~u et.otuare. aaneT.re1~ . s t . ne~.sar 81se dlspaDi de In!omat11 ,1 Un alt. punch Un iA8tala-titll - pe aoeasti oale se o b' t1n . 0 Hda oer e substanti-all a ' ur at el D l an e. ,r e] .o l" .

  2.24. Informavllle cu prlvire 18 mlrlmlle mlsurat~ ,11a starn eob!pamentalor ,1 1nstalat;lUor .,o.r ~l a!l,atetn statie in loeurile un.e se taa . ecizl1 ou prlv1re 1&conduoere. operatlvl a instalaVie! ,1 8e executl oparaviide o O l l e n . ' . Volumul aoestor. se V 8 atabtli oonform norma-thule! PE 503,. tn tWl~1e .. ooDv1natal deo1zlUor ,1 ..natura operatiL Ler de oomanda respeoti.,e.2.25. La instal.tiile .e ~oDlan.i-control de 1&8t&-J;;Ule Ii e 110 - 40 0 kV ae va urml.rl proDlovarea solut111or oa-

  N foleseso tebnloile Dlo4e.rne de preluorare automata Ii; .a-talor. 10 eta pa a o tu a ll , .o b ip am en te le .e ca lcu l el ec tro ni cVOl' ti folosite. in g en er al , pen tr u Ia) a asig~ra 0 se~le de functiuni nol (protocolareautomata , 1 1a oerere a mlsurlr1lor, 8i n to rm a ~i 11o r pr i-vina stares eobipsmentelor, a eveniaentalor Oil asociereatimpului tn oare au aT U t loc, controlul tnoadrlrii tn li-mite p re sc ri se , e fe et ua re a automata a bilantarilor deenergie ~i "deputera pe sta1;ie eta.) ,b) a tiiuble 0aerl e de tUllovluni realizate .8 instals-~ia clasio! (oemandl, semnalizare, blooej).Proteot!e ii automat1zlr1

  2 . 2 5 . R e~el el e el eo trioe tr ebul e 8 1 fi. io_ate eucispozitive ae protect1e, conform no.rmdivulu1 PI 501, 08-r ~ s a intervini rapid ,i B eleotiv pentr u Ia ) deconectarea oirouitel or 1natalatiel pratejate i ncazul in oare. tn auprlnsul 8 0estel a, spare un defe~t sauo stare anormali oare ar pu-;ee preveo. deteriol'area tie aei, fie e instalB~lilor .,ecine Ib) acoaterea din fUDovltme a anor instalavii sau eteo-tuarea W'lor eOl!!utlri in sohema n or ma l . . d e f un cV1o na .r e aretelei, in cazul tn oare in slstemal energetic spar situa-tit care pot eves 08 efec t ia o~i~t l oQi. r1 neoontr ol ate dinfunctiune e, altor instal-stU 111&.1mportante .au ale unorplrti de .istem I0) seamal.izarea abaterilor n ep .l "I I l1 8e. 1a regilBtllnormal al. lnstaletiel protejs1a.2.27. l"lecsre e:.emDt 4e ret:~1i(11n1e, trar.\;&t!"o1:'lIIl11toreto. ) trebuie ~rel tl t, d, ~.~l~, O~ 0 proteeiie 'eba~l,1 0 proteoile _. r6servl.

  - 34-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  2 . 2 8 . L a p r o 1 . o t a r e a protec~11lor de r.~~vl, se valIl'IIlri ea scestea sl !ndepl1nessol tunot1e de rezer." 18.i.tan~l, & d i e l pent~ u 8 oa rtc 1r cu ite pr eau ae t n elemente-1. ~ i a o e n t e , n e e l i m i n a t e d i n cauze r e t u z a l u i de & c ~ i o n a -r. a Eotectl1l01' prop!'i1 aoe.tor Ilement. S a a 8intrerup-toar. 01' respecti.,o a z a l in oare aoeste proteovi1 ou aQ oondit1! p e n -W : U a t n d . p l i o 1 r o l u 1 de r ez er ., ar e 1 & d1stan~l, s . V a l 'l a. mi eu ri . 1 r ezer var e l oc ali .Pentru refusal d. funo;10~. a i n t r e r u p t o & r e : o r , s e. a prl.edea tn t o a t e statiile o u te nsi un ea ~u per io ar a d eoel putin 110 kV I' preoilm ,i tn stati1l1 centralel ol ' elec-UiOl, 0 instals1;ie ole r ezezov l ( DRR I) c are sl c om ande de-e l a n i a r e a i ntr er uptoer el o1' s1tu ate im ed1at spre sursa.

  2 . 2 9 . DiSpositivlle de pr otec ti . pr in relee trebuietil oolllan4e t!&o1an~area tntreruptoare1 o r pr in tr epte alepl'O'I;$o1;i1101'de had. 011telllportzari minima, -eaee sa pe1'-. itl el im 1n a. ea 8 o~ te1r oI l1tel or to timp1i n eeesa ri pen t~ u 1asigUra I .a) 1 1 r a l l 1 e J ! ' e ao l 1 0 1 t h ' 1 1 o l ' termlce a echlpllllll!ltelor,1 olilor de corel1t psrourse de ourentii de so ~to ir ou itl1m aOlet aeop"timpii de ac ti on are ~ pr otec tii lor nu tre-bul' al 4ep~,&aa~ u rm lto rl 1 ti mpi -pl af on (t1mpul proteo-tiei e bad. care aoop6rl elEClentul p r o p r 1 u plus timpul o ~i~ nar e al D a R l ) I- 1. re~ele ptna 1& 110 kV t' 2,5 a- 1 & retel. de l lo kV , 1,5 a- 18 r e t e l l . e 220 , 1 400 kV I 1,0 Sb) stabll1tatea a1ste.ului enargetio, inclus1v ~ gru-purilor dtn ONE, i n cenformitate ou oerinyele rezulta~Ua. atudill. 4e stabllitate I0) fu nc1; ion ar e. o tt m ai Stabll1 a instalatillor elec-"101 ale aonsumatorilor 1.sa lder as ten si on li din Gauze.s O Q r t o i r o a i t e 1 o r .2 .~ o. Apr .oi er ea sen sib il itsti l pr otec t1el p r i l l reise Y. 1'IlOI prin coet1.o1entlll de sensib1l1tate oue tre-b a i l oaloul&t pentru tipurl1e de detectare o e l . mai defa-Y01'abU tn regilleUI car. pot 1 ! . P l l ' e aefecti., 1 1 1 erp1o a -'ar JI. v o r 1 ' 1 I . a t e 1 D QOllsl41erath regll1lU'Ue de : r u n e -llo&areoa 0 probabll il l at. rl . usl de aparliie.2.~1.ProteoiLa prin relee trebuie a s pr .zi nte si gu -~ a n i l tn t u n o V i o n s r . , p r i n . ~ o l o s i r e a s o b 8 l l l e l o r c810r lIai 11111I , oa un hUlIlar lIinim de relee,olrcu1te ,1 oontact.oar. Ii a ei ga re o al 1tlt11e teb ni ce neeesare.In aoest s o o p , l a sta b1l ir eB s t r u o t u r i l proteotiai.....i'. al Dll se tint seama de acele defecte Un 1.nsta-

  16,.1.PI o2 .C -J - 35 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  1a~11 saa .e oo1nold_n~.le tet.c: oiror hr...btoarte pa~in probabill.L. & leg .r ea so b_l I. lo r pr1aa1". ale iJl8hla1;Ul .. eleo-trioe, trebuie sl .e t i D l . _ . . . ,i 'e oODdi~iile n.oe.arepen tr a a si g1U '& l' eatm ei pr ot. o- ;l 1 pr il l r &1. .e a t. pl e , 1 81;"gure ,1 'e posibilltat.a pr . ....11"il saa llobi.lrll der.a-j am en tel or p1"i n 111j 10 ao . de a utO ll at1za rl .

  2.32. Pen~.t'Ilsigar81".a OOJlll1Daltlt;1iJltIm0t10Aal"1a 11n111or electrl0 . d. trSJlspor1l,1 t 1s' r1blll$1.hssald.coneotlri10 r de prot.cVi. ia tet.ot. treoltoarl, lin111.VOl" t1 eohipate 011 di spo si ti ve d. r .8 Zl ol en ,& l' . aa to ll atl- RAR - astt.1 Ia) 1a 1iniU. sub 110 IV - IUBT oa 1-2 oiolari.

  b) 1a 11n1U. de Ito kV '- se va t01081,4e r.gal'HART ,1 nu.al tn gazari jast1f1oate tennioo-eoonomio i A B K le) la I1n111e 4e 220 ,1 400 kY BARK ,1 BART.2.33. P .n tr o a si g0 1" ar ea o on t1n al tl t1i tn tllnot;lonar.

  8 o on su ma to ri lo r v 1ta li . tn casul in oar. ace,tia slnt &11-mentati de 1s doua surse separate, diD care una est. sorsade basi tar ceal&1 tl sural .e zoellarvl,.e Val" prev"eadispozitive de anclan,are automatl a sur i 1"eS.1"TI(iW1) 2 . 3 4 . t n sta~1il. e1eotrioe a. Val' prevedea, pe bazide studti speciale, automatizAri pentru limitar 8%t1n4e-1"1i a va ri l10 r pr ov oc at. 4. perturbayii 1n sist , oa d.exempla I defioit d~ energi. activl B a a r ea cti .l , sa pr ai n-oueerea unor linE de transport aau transtortllatoar 'le-ga~ra intre re~ele d. tensiani d1!erite, aparitia UDorfenomene prem.rgltoar. pler4erii stab111tltii .1namic.(cama r t iftp endu l s~ti l e) .In fune~ie d. perturbaVi1. r.zulta1le oa poslbll. dinstl ld1i 1e m en ~i on 8te, se VOl" put.a tolosi urmatoarel. t1puriprincip~e de alitomatizAr1 I- d ' escl.rcarea automatl a aaroinl1 (lUS) , tn tllDoil treov8Dyl, pater. saa tens ian. ,- deeo nec ta re. o no r 11n ii & 1. e0 1l 1' 10 .u pr s1D cl ro a1l .pentra realizar.a d. sect;1enir1 1 " .1 0 \- 1nsularlzarea tmor Zone .e OO!lSUII>lplattol'lll1IIdu8-trial.), 40 ts' . ou amra. proprl1 de 8Dergi 1.otr101.G ospo tl lr l1 c ul ll r!

  2.35. La a leg .r .a ti pm rl lo r c 0J18 t1"U et11' e. C Ja bl ur 1din i n o i nt a sta~lllor el.otr10., a. 1'01' r espeo t. G l"I Il to a-rei_ Ia) ot111zarea oablurllor 011 oondaotoar. din oapra ,1- , 6 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  ... &lor ara ..~. Q~a1 to ~a'~11e preva%ute in nOPrnsGivulPI lO?, oW tnlOOllue8 oup,rului eu al.unLn Lu ,i fo:'~s Lr s so&blar11or n.prot.j.t. lIleoanio este contraindicate;b) pN,..4u.a 'n interiorul cU.duLlor, oanalelor ~i,alerillor .. cablarilor en tnttrziue mliritl1 La ;>Iopaga-.r.. !Uolr11.2 . ,6. L a &legerea tra.eelor de oabluri se vor aveatil ,... er e l lr ll li to ar .l . I.) a40ptarea d tra8et ott Slsi SCllrte Ib) ~r.a.rea. oablurllor direot -:'n plmtn1; po teats por-~1~11'4. trasea pe oar. nu B. lntrevede eventuaiitateaODOr ~o41t1oir1 ulterioare tn aloltuirea flu~1l1ui de CB-Dla.rl (d. e%emplg la eablurile din oa~rul unal oalule detaal1l tenaiune)10) "osarea oablar11or tn cans.le de cabluri p e tr3 .see-1 ; lID nlllDU IUU"O 4. aab Lur L (peste 20), sau pe car e jin" . r 1 . 4 . dU'Io1tar. a sta~iei, sint d ~a~teptat mcX!ifi-W tn aloltt11 .l"!l fiuxlllui reep.otiv (de e r en p l u intreoalal.le 4. tnalt~ tenaiune ~i camera de o om andl i) ;.) .'11tarea, pe 01t posibil, a p.re v e d e r - L i ,de podurit.cab1ui ,1. . I f gal.rit Ii. oabluri.2.37. La organ1.20area fillxurilor de cabluri dl.:ltr-o -tie B. ,.. armi.r1 real1.zarea de fluxuri separate pen tr-umlarU. oar. ew rer;arv!i r-sc ipr-oc , pr-e cum 91 pentru eele ' .B er vel o fiecar. g.llerator ~i / SIlU transformator pr in-.1pal.

  uy101! proRr11 de Quren~ alternativ ~iogrent 9Ont!nuu2 . 3 8 . ~t.ent&r'& normall a eeryio111or proprii,at!tt.Oartn~ alt.rn.tiT oit ,i d. ourent oontinuu, s e va fa-.. ta 11o.t. QUIU'U. prin doul 011 de a.l1mentare, cap ab iLe.. "~tu", t1.ou. din de, 1ntregul conaum,lD 0&sa1 tn oar. 8ta~ia a.limenteazl aOnBu~torii deI R n t . 4 . oategar1a 0 Baa I (~etin1ti oonform normativu-ld 124-)10.1 oul oi1 tr.bui.e 6 1 l . tie independente.o a l ' IV. 4 Q . l ' a e d. alim~nta.l'e n o r m a l e , se vor. .. .. to10 li I p.ntru ourentul alternetl'1 - trenefor~atos-.. 1'!IJ'r raoo.r4at. la 5tatii liT din incintl, 1a I ' e ~ . l e de1ttIU. te!ll1tlll.Hn .onl s eu La infli$arrih tertis.re ale..tklvllor pr1ao1pal. d. transtorms.r., preoum ii racorduri

  .l'tVtl, joaal ten.slan. din aproplOre (dll eurnp1..u 1 . . n~ .tl~1ilor 4. r . o o ~ &4ino 1a oOn5Qmator ~1 a statii-~ '0 .rloor' 1. 811te= d1n LDo1nta o.ntra!elor). iax pen-. .. o a. ren ~a l o ou t1n ;; . r.dresoare o .a ./ o .o .- 37 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  2 . 3 9 . P~evede~.a gnel aliaentirl .upl1aeB~&p. ft4esiguran~an , oapabl1~ al prela,pe timp limit.t, narma1f.intrugal oonsum vital al stat!e1., 88t8 obl1gatori8 pen~ru3erviciile p.roprii c1eeurant oontinull, iu plm~ra eel. ciec' lren~ alternatlv nama! 1a stati11. 4e 400 kV.In oal11oate de !lllr88 de ali.mentue cle s1garan"l;a aevcr put. a folosi I grupur1 electrogene f. oarant altarna~ttv ,1 bateri1 tie aou.u1atoue 4", oarent oollt1naa (illelu-siv oonvertoar. de e.a./e.a.).2.40. aeSilllal fe fQno~ionar. 88Ul'811101'cle allllenta.r.pentru serYiclile proprl1 va fl araitora1 Ia) La lnstala1j1Ua de carent alternst1 y - til 1I0d obl,nalt sursal. Dormal. vor allllell.1:ia a...

  puat otte Q parte apro%1.11ti1tivagall 4in oOMa.l total,- la 1e,irea 4111.faract;lane a aneh clin sarsel,ncr cal.e , oe&laltl Va !5l'elua automat i.n1;reg consumul ,- La pierderea _oelo1' aurae normals, aursa d. 81-J';Il.!'Q11;lI. tr.buie .d intre tn ! u l I o 1 ; i a n . autems.t B a a 1 I I ! 1 . n l l l a lin m a x i m a l l l 5 minute p~ntrQ a prelaa eOMWla1;orii vitaliD e earent ai sta~lei.b) La inBtala~iile

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  !ila::l~a-cont;rol (masurl-, protec\;l.e, telell!8canic;1 telefoni";;d) l eg~i l e 1a pamtnt ae esploatare pentr~ tratareslleucrelol' aau "en 1;1'11al t8 SCOpUL'i;e) leguea d!spoz1.tivelor de SCt.lrtQircllitar8 ~i delegare l~ p~~tnt pentru delirnitarea zonalor de proteo~ie

  ~1 a ~el o~ de lucru.2.4;:. in incinta une L tntrepriuderl, p. 0 platform.:_cClddP;rlali'i e au tntr- o loca l itate, iasta. l aj;ia de Legar -e LpaGirrG Iii ::n;'.i;t;iei s e va i.ncedra tn r e1f ea ua g en e. ra ll l.de Le -gare 16 pam1~nta LncLnueL p:latforme'5 sau oz-asul.ut , pr:!..na B i g ur srea u no r l G g itu r1. cors~unzetoa=~ ou aelel al te i n -31:O_ls"UiI e legara La 01.1II10t.2~!~;. Se TOr i'olosl tn modQbligato~~ ..u teste prizfjlf,de ?am:i.nt D8"ttlrale ~e car e ae pCEote dispor:e ~1,l:n speciB;I

  e.rm~tn!.'il(, conatrtlcti11o-r de beton &.rma-c.2.'"", Inste.la1;ia de lec;are Ie pamint a unei statU v=1:i eilll"nslona;;11 CClrleSOUf;ziitar (lurecrt:::lrci madm de defeat.timpului Q4 decl.an~are ~i, 1ib~n'3 seam" de 'ef'ectl.ll legat'"rUor cu eelelal to tns naLatiide leg are let ~Amtl l t . se VC'I 'l ' eaiH ~cta preveilerile Ii i;:: STA...'l7354, STAB 6119, STAB 832 :c 'ST'AS 2612.Inatal8.1;i1 de tel;!:oo!llllnfca}ii i1 te1emecanica

  .".45, .Sta~U_la- .a,s 110-400 ltV VOl' fi p;:-evazute oonfo!'~!)orm&tivGlor FE 601, PE 603 :;;1 FE 029, ell legaturi t6162'O-1110" i,i te t e l e m e c e . r d c l , ' i ell treapta sau trsptle de Ii i.SP"'''ce.:- ca.t.'().ra 1.stnt soboroonr.te,r.l~ocV-,'ja't! fi-e.zare sta~l~ de 110-400 kV va dispune 01&e 16gs',:urk CU re-yeaua telefor.icil. a MTTc.

  2t'-+6. Leg~t;u.rile de teleco!nunieSyii foLo s l te 'vo.r fd6l.J1':natoarel e tipuri, inCl.cate ir. ord ;'_uea ?l'~fsrin~ei ~a) lagat~ri de :nal~a !recventa pe l ~n li de anergicde tllslti tensiuue !b) legiitur1 radio;0) legiHu.ri pe ciz'ctiita l:b cahLu s au aeriene (pe c ~t~OBibil prin reyeau& MTTc.).l egerea mij locul ui de tranamisi 8 ae VB face pe bazeano !' oa loul e t8 hnioo -economic~ fundamentare.2.47. La ststiile elect~ice de 220 - 400 kV, precuro,1 1s atatiil e import ante d e 110 kV, in camera d e comenaaelectric~ 8e v a instals 0 cent~al l telefoniaa 1a c ~r 8 sevar oonecta oirouit. tntre Ia~ sta~i. , 1 punctal 4e diepeoer IO J s t a y i . ~i o r i o i u l M T T o . l o c a l I

  - 39 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  0) o_era fe OOlWlU1 oe1elalte QD1.tl~1ellno1og1-o. din iDoiDta sta~iel, oabin.1 e ~.lee, qn1t'~lle fe1"ri.oi1proprl1, poapul aleotl'oSIll1h a1gazoanil.ahilade poapeitiuiDotn.1a .to.

  61" Wtal.tl1 Ii !!!B&;lk12 .4 8 . L a toat. .t.,111e eleotrloe 1D4iterent '.al__tellllll de ezp10.tar. "'opt.! .e .. preY".a b1loca1f.oOllan.1 saa lntl'-O el.U oladue fiD 1noiDh .hthi, 0tnclpeZ'. 00 .Up1'~atl 10-20.2 p.II.va poci1uu... _.-terialelor ,180111.10rll..0"u. lQo~bUor .. e~loa1ler.,1 tDt.l'ftiDezoeoarantl.2 .4 9 . L a .t.till 40 0 ,1 22. kT~pl".oumf1 oele oa

  lID protH fe p.st. S oiroait. aoUn 1111.11 vanstor-_.toare , 1 gea.r.toar!, s.".pa1l.. p~.y".. l D b10c~1'.oo_an" 0 o.. erl - .teLl.~ oa 0 .Qprata~ 2o-~._ 2 . 5 0 . La .ta~lil 1.ct~loe .e orioe '.naiaa. na .aprevld tUl'ZlQl"1aa po.r1Ialan peatra .. ouare. trBDB1'orma-toarelo~ el go.poflril de al.i. Asttal 4. obieote.e VOl'put.a r.alLza, ta tunoiLe 'e neoe.ltli1, 1111l11&1 tA oadrulo.D.tralo~ da exploat.... oar. a.Ber"eau _a1 _al1l. statUtntr-o 1I0Dl.2.51. 01U1rUe Un iDoah atat1110r .1.otJ'loe. blo-

  0111 de oOliandl, ataiUlt aterloare i.oODulau, auUt1-le aernol1 propd1 'e oQt>8JltoODUnaa,OIll'8Jlti ..UUDoa-t1v ,1 a.r COllP1'1_at,oabiDel... rebel oout.I.'lIoVi11epen-tl.'QiDStal&~11l. .. sUDg." &lao.nUl or, Dg yor ~1 .OO1lbinate11 looaiDt.t ba.. e. prodIlO'g1e.~ Ol'g8Dis.,l1...lor. de explo.tal"8 ,i.. oODStrllotl1.. ollta J .. a alb OOD-at1'lIot11,1 "8I1&~lri oare lUI dDt InUr.etA legltarl .a. zp lo . ta r. . a V i . t r.spect1

  D : O

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  taturor tnolp.rl10 r na t. po. lbill , din oaul . oon41tl l-l or l ooale, . au nu . l It.rationall 000.4 ootn4 1.ooupareau no r Da rl . l.I pr& tet.d. teren, . - . a 4D lite p rn.der unorol!dir1 .t.jate .Ttnd 2-~ niv. l . p. baza unor just1! icirlt .n n i o o- , c cn o a i o

  2.5~.L a aloltul r dl .pollt1. l oorpul ul ~. oo. andl, VOl ' avoa tn T .der . a rm lto ar .l . I.) o . .. ~a . 1 oomandl va tt diapusl sattel tnott sl &a tgu r., p. o tt poa lb11,T iltb il lta tea I Ipr e 1n eta la ti iled. 1n al tl tan .lu n. (. tatl . ext. rlo arl ) ,1 apr. &00'.1.11princ1pal tn ino1nt. tagrldltl atatlei , oonturul opera-tiv al panOQrUo1" din o_ara c ia o O ll l an dlB e v a 1 no l l14 . pt nal a pl ato n, 01.1 pano~l ls0 1at. t. ral 0 , tn vederea raal iz~-1'11 d 0 0nO l l11 4 n.r"l. pcuu tnollzirl ,b) 0... 1" b.t. rl U or aoul lul .toar. va aVila t.rt~- ~redispus. a.tt. l, tnott, p. 0 1t po. ibil , sl nu tie ' ~puII Adi reo t r& 41& tll 1 . ola re I0) &ill1I1'n aoo al ,sir' ct din ' xt. rior 1n armltoa-r el . tn ol p' rl I . t.l l.r ., depo lit. , .a la o ~pr .ao arel or,1ala grupalal .lecuogen Id)' to . O U IU U .pan' zo1! tnolperil or pe IDa! lIIulte1ve-ll l r1 l a part.r T or _pl all &. I b a te ri 1l . l i ea O ll l Du l at oa r e,atl lter' l" .' po,1tl l ., oam.ra oO l Dpresoarelor ~1 a grupa~lal .1.avOS.h. In ou!1l aIlplul ril o_erel de oO Dl and~ la.taJt a. T a P Z' 9 Te d an pod de oabl ur1 neolroul abl l B aur. al I ua. d. O &I la l. tn pl an ,. u.2 . 5 4 . La o 1l d1r 1l . I It. ti Ll er ! nter io er e VOl.' aslga-nUZ'1Iltoual. I' } po. lbl ll w.t d xt1nd.r. Ib U ainatd natl U 'al < : t . o rlen ta r. tn ti. zpu l zil ei I venvUare. natural - organ1zI Iti I I tnolp. r1l pantra.vltar" oondenaul u1 I tn . zone pol uat., presurtl area saa.tan,~a oonatruotl. l , oontorlD prevadaril or normatl v~l ulPI 10 9 I.) n. O ll ar rapL U tn .1. ~eI I Iorgml lat a tl Sul ui l ilno%.l or o pow protuo. to oazul unor avar! l I. ) po. l bU it.tu r. al lsl rH t.r. oe. rilor1. Jlt. r1or- ute-ri or o all lll rUo r .l Ibt' ra n. 1n tot lWlgul per.tilor (tn&tua IO D .l or pr.ohat. prin haa hbnol og1ol ).itllatenp2 . 5 5 . Cl ld1r11e tebno1ogl oe p.nt~ .ts;11 .1' otzo1oe yor pr.y OQ . tr ao to ra a lo lta 1tl ti n . lel ll .n t.pr a! a-b~o.t. 4. b. - OD arsa. , usin.t a pr.turnat., oon! oraprol .ct.l ar t1, .prob. ~ 2. 56. _8apr . .tHoh~U ' din .ta;l l l' . leotrl 0' - . xtf-1'10 &1" d, 1D&ltl tena1an . yor preyed dl n . lement.pratabrloat. , hpl . o~ . u.. asl I

  665'1.PI e22-3 -u-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  . ) din beton oentrit' ag"t al"IDatOD o ~e la ri a up er io a-ie, 1& portalel e (stHpl ~1 r tgl e) pentra su. tiner . .. eon-duotoarelor de 1naltl tensiane I n atatille de 110 kV ~i1& 8 1l po rtl .l l' il een tr a l Iu st1n er ea a pa ra ta je10 r pr !. .: :l ar einstatiil. de 110 - 40 0 kV Ib) din 0 00 -,treot 11 lIetalioe z!bre1lte la portale1.(stllpi , 1 rlg1.) pentru 8est1ner ~ndllotoare1or 4cinaltl t.nsian. tn stat i ll. 4e 2 2 0 ,1 40 0 kV.

  2 .57 . P en tr a o on _str uo ~i 1 sp. oi al . Sag de i mpo rta ntlBIoeptionall Sau deosebltl (STAB lOloo/ ~?5), s. vor eteo-tl la stu~i1. eventual . 1noeroiri ,i u:p. ril len;l ri, 1n VHe-rea stabl llrU l Ietod.lor d. oaloul ,1 a aolati1lor oarlsl condaol la obtin.rea al gurantl i ,1 durabil1tltl1 ao tor oonstruotli oe an oonae. minim de lI ater1al l.2 .56. Bolatl11 tundare a oonstraotl11or VOl'stab1l1 n U ll a l p . base riUolrUor topOI Ietrio. Ctintn.

  seama de oot.l. d.tinltly. ale platformel sistamatl sa' I),a e te dl i lo r g eo ts hn i oe , 1 bidrogl olog10 . , pr.aum ,i aste4il10 r de agrlaivltatl a tlrenalui ,1 &pI lar naturaleaau art~l oiall (de tnrUtratl1).2 . 59. l andatiil l unltl tilor dl tranatormarl a. YOI'prevedea oonform proieote1or tip ,1 YOI' i nola.e' ,1 alate-mul de ooleotar. a ale1ulai proy.nit 4la aourgeri &Oo14.n-t al e, d la po zl ti y. l e d. Imortizarl a aotianil .elamloe a-supra transtorll atorulul ,1 peretl l de pro~atl. ant~oa(aoolo and at. n.oe.ar)~2 .50 . Fund a ti1l ... . inUor gl nll' atoar I ylbl ' aVU

  VOl' t1. separate o. tuJ : l da ti U . o l U 1r U o r.!n oazurU. tn oare .in 0 &10 01 reao1tl nec ar, aabtundatil l. aceator ma,inl ae va prlYI41a a n atr.t 4e . .or-tizarl a Yibr. ~1Uor aloltlUl 't,de pr.tarinvl, .in nlalp.2 .61. Oanalal. ,i tuDellll 41 aablart vor preYe-dea, dl rlgull, .io el . ..nt. pret.brioa~1 .1 bluo~,a1.plasaa armat, pr.~urnat. . au din pr oda otl a 1D 4a ~r 1a ll .Incaza1 oanal ilor dl o.blRrl de aupraravl 1.oare

  POI81''' oablurUor al taol d trlat PI tun.l2 uleanall1C1' isourgerea apelor pluYl&11 al T. pr. y ed to tot 1anguo anal el or, pr in l ntl ltrarl a La . tr atC l l dl pi e1; ri , .a uni.l, 01 oonatitui. radl.rul aOlauor oanall.! nsta l! tl ! ! fa r. ntl f QQ! yl 'Qc t11l or

  2 .62 . OlidirUI tlbnol od,ol din inCintell atatillorel ectrl oe vcr tl pr eYl zu te, l ap( CBS, au instalail i eleo-trioe pentru Ia) llu.in.atal norca! t1I .i&I.lranViI

  - 42 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  b) instalsViile de tort! neoeBare aotivit~tll or dei .n tn t; 1n u. Vi r .pa ra t; l. iI0) 1nstal av1ile de alimentare cu ap~ ~i ventila~le(pompe vent1l atoBr" etc. ) Id~ i nsta la tl il e de tn ol lzl re I8 1nBtal at;i1le d. o ur8 nti alabi It 1 nS ta l at; l i le d e p ar atr asnet e.

  2.63. Ilum1n atul din clld1rlle teb nolog lee se va f a -ce in oonformitate cu prevederile STkS 12 297 ~i normstivu-l ui r epu bl io an I7 .2.64. l nc in t- el e a ta "i il or el ec tr ic e VO l'fi previ'izi.ltGcu il!.s;ala'-rii eleotr ice Je Uan:inct folosind in orHI'~fIprp.farin~a I l~pi ou vapori de sodiu sau lampi eu v8 90rid~ mer ( )u r .4 0i ; io na r ea i lu m in at ul u1 el C t; er i o! '9 va asig ur"ai;l:t local, cl1; ~1 6Mt.ralizat (in 3 trep1>s) (lin C6IDe"a ~c.omandl. .Nt: so pcrevede ilutninat pa:rimet;.'al 18 s.tatii.le e1.,::c..tl'ioe,In funo~ie de c.rin~bla '(ieurl;;:.:'og.Lco 3'S ")UZ' vac....UQUiti8 de priz8 mcnof az ice ~1 -t1"ifazics in ; iri~ ~ ~ l l Ql o g l c ei ~ u tt1 de c l e~ e e i !~~ o e : : r \ ~~~r sec~Bi_bi.!~

  :.B -;s..za S~~ p.i.l

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  Ie d e ael' u o m p , r i m a t I 1e. st~tii11\ 1

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  i -,,I ~.io",;,:v~",.r~a i~oe.L:di.alol,:.e it. SIU;J;;t'lt \h, 1.rdla-C!iW'liJ i.dstet;to4 81;.-~ia ,leotricl l_'eon-e,:,~jt\tHJ.tl i1' .! .vtloinlrlHJ

  lK1iall~_::.$:

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  Tabellll 2 (oontinUal")- 11tll1slll'ea de apar.h01 11 a rml ta r1 ou &la-t.r1.bu'I;1 tavo~abU. deotJllp.leot1'10

  .) Alte~.r.a pelsajalai p~1n - SolD~11 plan generBllnc8d~ar.a 1.nestetiol a oar. sl oondDolb ti ...lnstal8~111o.r,i~oon- oar tapA, 1. Uspoa1il1struo~iilo.r tn lied 1111 ech111b1' ate ale obiaot ...ambient lor c om po nen t I- S istem ati zar ea 1e, 11' 110 1'tin shih a 11.n11101-electriol a.ri~.- A rmoni~aree arhiteotarliolad irllo!' ata~ie1 CD oea'e. oonstruotiilo.r e ll in " I T " " 1c1.nll.tate I~.liiniel'sa (le:~rlelte e , - - - IaJ,ents 1!1t ; constr?et1.1(r~~;r-ftela, flt.lpc::t:uri;,! ~.l. BITie- Inaj!ri I- ~ eg e. r ea u n o ~ c u l o r i o n - Ire6pan~!toar~ p e n t r ~ !i~,nisaje

  2

  2.7,_ in \lOC -It;&~i:.l~~: ;'l~':'t.;C!.E!!'t: v : : : _ ~ ' ti t:~et:~t'~1l.l:'miHo!U'Elle pent! -semblal ot.iectlvului ,1 pentl'u fie-09l"e ob1e(lt Ia) periool&1e de incendl.u i er.plozH !b) lDa81lrillil ~i ai&tiaJele je pr"tec~ie. ' is. &r.UlllS t

  - semnallzarea centralizata a apar1tiei 1noendiu-lui , - prey.due. 8/Il~ajArllor U 'o1;bllor 0111I1jloaoede 8101118tnoend1u I.. al1lllelltarea ell .pi de 1I1o'nd1ll I- or ga nl zer ea ,ioterea C~ .1jloaoe .peoLellaat.4. int.rv.I1~1. tit 088 d. 1Doendi-"-

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  2 . 7 ~ ' saril , tn vedl rl a pr. venir1i aparitiei in oeo_dil l ul vor av . a 1n v8 der. Ia) tol osirl a, De ott posi bil , a Ma terl ale10 r incom_bustibil l a au grl U oom bu.tibil ej ev itarea ~p18 8 ~ii B ur-sel or poten~1al . dl inoend1u (0 41 de our l nt ,1 aperate e-leotr10 ' ItO . ) 1n v. oin ltatea ~or mater1a le oombuetibile.aa l u arl a Qnor m isar1 speoial l d. proteo~1e tmpotrl va 10 -oendiu1a1 to O &iaril . tn oare aO I .t A uo ra nu poate ii rea-liut Ib) aeoto r1. area 1natal a v1e1, pri n sl parl r1 rez1Bte~te1a too , oare al l &p11410 1 propaga rea 10 0 end10 1u i de 18 un.eotor l a altal J' gr e~ul dl ' l oto r1zar. va t1 determinat~in oond1tt. n. eotl rt1, 1n cas de ino' ndtu , a unor pl rtld1n instal_tt. car , r.zerT l r. o1pro o sa u oare pot crea1n41aponl b1l 1tl vi .e l ung l duratl al l ono r p~~1 importanteUn .taV1e.2 . 7 5 . ~u r11e d. o ombat. re a i ncendiul u1 trebu1e s~aa1gar. Ia) .e1l . ota r. a, ott llai rapid poeib l l , a l I l o mentu1u1 de-el an, l r11 ,1 l oo~u1 d. aparitie a inoendi u1ui ,b) inttrvl n~1. promptl ou l I l ijl oace a deovate de stineinoend 1.a ,c) eva OQU ' t& per. onal ul u1 dio. zooa a. feota U . de rnc err-d1. ,1 aoo ura eob lptl or de interventie.

  2 . 7 6. P roi eotar. a 1natal a tii10 r pentru prevenirea ~iatingerea 1. no. ndiil or se va taoe c u respectares n ormstivu -lei I 9 ~i a norm. l o r eu oa raoter republ ican P 118 . P E 10 7~1PI 101.2 . 7 7 . P r. v &der. a dotatiil or pentru samnal izarea ~isti ng er ea i nc sn di il or Be va face c onform normel or P E 0 0 9 .2 . 7 i. G radul 4, rezistent! l a fo o a l o on str uc ti i1 orstavi il or eleotrio. se va sta bil i oo nform ane~ei 1 din"Horea gen. ral l 4e proteo I1e oontra incendii10 r". aprobataprin De~.tul n r . 2 9 0 1 7 7 , normele P 118 .

  2.79. P rinoipalsl ' probleme de proteo ~ie a mun oi1 oa-r . treb~i. al til rezo1vate in oadr ul proieotel or de sta-~11 eleotrio . . a1nt I . U ' II l ltoar el .Ia) proteotia tapotriva electro outl ril o r prin atin geredir. o tl ,1 i nttreotl Ib) proteot1. tmpotriv& arou l ui el ectric,0 ) prot. o~i& impotri va per ioo1e1or prezentate de o on-taota l Otl . oidal B ul l arie (l a baterii le de acu mul atoare),1 dO N1!tI l l ltl l (1a bateril le de cond enaabo ar e}]

  - 47 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  d) proteo~ ia impotriva perioo1. 1or oar. pot &pA rea1a expl oatarea r. oi pisntel o r sub presiun. (l a instal a~il1'de aer oo~prim &t eto. ) Ie) protec~ia i mpotr1v& zgoro otal ui (l a tr ans! ormatoare~i bobi ne, i nste1a~i1 de prodU oere . . aerul u i ooropril l atetc.) If~ . r ea l iz l U" ea i l ur o i na ta l l l1 c l e Luc .ru ~ i d. siguran1 (l lg . real1zerea ooncl itil l or de m1crool im at ,b pr otec1(ia impotriy& per1co1e1o r de a ooldente ne-electrioe ( l uorul 1& tnA l1( l me, rnan1pul a. rea p1esel or greleetc.).2 . 8 0 . I n pI ' Q1eet. vor t1 preuntet. urm~toa rele Ie) 8 itue~ i1le per1oul o8 . 8 41 oare ar pl ltee 8 1 apa. ri! ,n8 ctivitatea cle exeo utia, expl oatare ~ i tntret1nere a in-stal at111Jr ~i conatr ~~11l or , . vute to vedere le pro1eo-

  ta raa obiectivul l l1 respeotiv Ib) m Asurile prevAzl l te pentrl l evitarea perioolel o r deaccidentare Sail de i mb o1n Av ir e tn sitl le1(1il . periol l l oes 8de ma ; SUB.AtW1c i oint este c az u l, ae vo r 4I viden~i a ~i j ustitl oae v c n tu e l e . le modl fio~l . ,1 compl at~i i ntervenita ~at1 deproiectele tip ~i modul de rezol va re a ~ apeotel o r de pro -tectie 8 mun cii pe oare Ie 1mpl l o 1 eoeste mod1fl o! r1 ,1completAr1.I. PRINCIPII PRIVIJiD TRATAREAPiRTllECONOMIC! ... PBOIECTEIllR '

  2 . 8 1. KYal aarea 1nvesti1(l il o r Be efeot~l a~l 1& stud1l -le de eiatem ( pe ansamblQ, pe ~one ~i pe oblective), l ano tele d. tuodementar. tebn l oo-eoon oml oi ~e 1na criere &0-bieotivelor to pl ancrril e oinoina le ~i ~ua1. , 1& studl 11.de ampl asament, ootele de oO l l l andA , pro1eotl l . d. IXI O I l i' il !~i l a d. tal l il . dl exeoui' i e.2 . 8 2 . L a d.tal 111e dl ex,outil , .Y& ! a&rea II r.o-t~eazl prin e1. bora rea d. devize . i nt.tl o1 p. obi~ot saapar1(i d~ obi. ot oO l l lplex tn el oitutre . . o ! ro r~ 1ntrl dl vi-~el1 anal i tl oe pe .tedi1 fizio. , 10 oonto rmitet. 011 diMpo-zii' 111e l egale 1n Yigoar 2 . 8 3 . E val l1area inv.sti~ ii1or 1& oel el alt. tas n-

  tionate l a pot. 2 . 8 l . se eteotaeazl pri n tneuaar. a va l or1-l or ,i oon. ul l l uril or speo ifioe de I I Istl rial . prin cipale, e-oer gi. \11 oO ! l bostibl l stabi l itl pentru thoare dintre pl r-. .il e cotpcne e te ale ob1eotivultl i, oar. pot tl, depl gra4u ld, preeizie o. rut I- 48 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  - pA r ~i de obi. ot oomplex de 8 oeea~ i speO ia11tate(dee~empl u l a a tB ~1ile eleotri c. de tnel t~ tensiune tn go~ -podA r ia de oabl ur1, pa rtea de c cne tru cr t t , i nst~a1;1i afe-rent. o l ~dirl1o r, 0 ~1 de oomun ics1;ii, telecomunica1;ii,re_~ele tebno legioe 1n in cint! etc. ) - obi eote oupri nzto4 teate speoi al it~1;i le tebni ce&ferente.Atit par1;il l ob1eot oomple~ , oit ~1 obiectel esl nt preo1zate 1n nomenol atoarele apr obate, cupr inzl nd~1 .etal i1l e fizioe,

  2 . 8 4. Val orile p~1;i l or de obiect complex ~i ale 0-b ieotel or ae e aLou Le az a pe str uotu. r~ ~ i aaueie I utiLa jeteb nel og io e ( eo bi pa men t), o on atr uo 1; il -i nstel a1; ii , l Il on tc j,util aje independente, dota1;11 ~i alte obel tuiel LL a etudiil e dl sist~ (pe aneambl u , pe zone ~1 ~eob1eotive) ei Ie .tudiile de amplesars, eva l uA rile pot :idate oum ul at1v, ou excep1;ia util ejul u1 tebn91o gio c aretr eb ui e . v1den 1; iet di sti nc t.Repartizarea tntra uti l ajul tehnol ogic (ecbipsl I l ant)ei materiale ee va faoe cu respecteree diepozi1;i il or le-gale in vigoare.2 . 8 5 . B val ueres ~1 oonsum ~rile speo1f ice de materia-l e pr I nc Lpal.e', energie ~i combusti bil B obiectelor ~i par- -tiler d~ obi~ct complex, 6 cl ueiv util ajele tebnol o giceprino ipale, ae faoe prin indici de corB um, val or i ~i coo-su~uri speoif ice di D proiecte tip sau proiecte refol osi-bile, devize de exeou1;ie l a l uorari le ls care sval . uar e ape ~az~ de indl . i nu poate aves prec izia cerut! , deC lttol osind aoeast~ metoaa S a u prin esti rn~i bazate pe &De-l iz. efeotcate, de 1a oez l a caz.E va l uarea ooatul u i util a jul ui tebnol o gio princ ipals e va fa o. pe b al ls datel or cctaunio at e to so riB efe f ' urni-scr i,R val uA rile ~i ccneum ur iLe specifice d e e ater ta l e prin -cipal ' , energ ie ~i oembustib il trebuie justtti cate tn de-tal iu ! o u val ori anteoal oul a te pe 9ubansambl uri , obiectesau par1;1 de obi. o t. compl . xe.2 . 8 6 . Val oril . eintetioe prevazute 1n legea investi-til l or n r . 9 1 1 9 6 0 ~1 oone~mu . rile ~eoitio . de materialeprinc ipale} en. rgie ~i oom buatibi l ae l nacr iu to devizelegenerale ale proieotel or de e~eou~ie ~i io situatii le deeva l uare ale stud1110 r de aistam ~pe a nsambl ur i. pe zone~i pe ob1ectl vl ) ,1 ue studi il or de amp Laaar-e ,2 . 8 7 . l ifioi enta eoonomic ! a inv esti1;ii l or Be deter-mina oc aj utorul ori teriul ul "obeltui~l i totale actual i-zate" ~1 a iodl oatoril o r tebnico-ec o~oml cl din enexe 2 .S ol c1; 11le t. bnl co-eo onomice el aborate l a di ferite faze de

  - 4 9 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  prol eotare vor f1 pro~ovste to m~a D ra to o~ va l ori l . ~1consumor11a specifioe de mater1al. pr1noipal e~ energt. ,ioombustibil ae inoadreazl in m ar im ll e o or .spun zl to ar eaprobate l a fazel . de proieotare anter1oar

  3. PROIECTAR~ LDJ.IILOR ELECTRIO! ilRIDE,D E I HA L T ~ T E i S I U N B

  ~ . PREV ED KRI GEJ ilff iJ .L E3.1. D atel e de bazl neoesare pentru el aborar pro-iectultll une t lini1 e- rectr1oe aerl ene l tot urmitoar . l ua) stl l diul tebn1c de protl l l i I iampl asament ' probat,

  oare va trebul sl cupr1ndl oa pieal aist1not! tams d. pro-Le ct ar e pentru I- prottl ul O i tnosdrarea tn sistel l lS lintei I- punotel e O b ligate al e trsseul ui I- nivelu l maxim / m l nim al ouren~i lor de soartoir-ouit ~i d~ puner. l a p! mint pe 11nie Ib) proiectel e tip aprob&te, aplioab l l e l a l uorarearespeot1v! I0 ) presoriptiil e tennioe tn vigoar . , apl ioabi l e l a,l ucrarea respeotl v! Id~ atud11l e de ; raseu (topografio ., ~eol og10 ' , b l dro-Log Lc e Ie date ( atl l diu dao! ute ouul ) privind condit11l emeteorol ogice din zona trasev\ui l iniel I

  f) documentayiil e subproieot8 n~1l 0 r reteritoare l ainf luente in lin1il e de teleoomunioat1i ,i 1& masurl l . deproteC yl e neoesare Ig) datel e d. toaoriere tn pl an al e investl tl e~ res-peot! ve (t1nan1; art, :t. rmane ~1 e ~a l on a. r es i nv es ti ti d) .3 . 2 , C ondit11l . teanice prino l pal . oar . trebal e 1-gurate prin proieot 1& l uor lri l e l inii el eotrio, aeri-eoe aint urm A toarel . Ia) runc~tona l itB tea l in1. 1 1& parametrl 1 st&b1l 1tlpr1n tema de proieotar. ,b) optimizar. e tebn1oo- eoono~ l o1 a ao l u~i l l or adop-tate I0) m l. n1. m1za rea i ll lpo rto rl lo r ,d) minimizerea suprare~el or de ter. n ooupate tampo-rar ~i deti. nitiv Ie) ma r L m L z ar - ee gradul ui de industriali E ar . ,1. 11'0&-nizare a expl oatA rii .

  - 50 -

 • 5/16/2018 PE022!3!85 Prescriptii Generale de Proiectare a Retelelor Electrice

  http:///reader/full/pe022385-prescriptii-generale-de-proiectare-a-retelelor-electri

  ' . 3 . L i s ' a 1 n d l o a t o r i l o r t . b n l o o - . c o n o m i o l ~ e n t r ut u n d a m e n t e r i D ' V ' e 8 t 1 ~ U l o . r de l 1 n 1 i e l . e o t l ' i c e e a t e e e ad a t l t n a n a % & , .B. mC ADRA RIA L D l I U > ! hnI!OiIt1(ALEGEiRA . 'fi.lSltJLtJ