PC DMIS Kratko Uputsvoi

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PC DMIS Kratko Uputsvoi

 • 8/19/2019 PC DMIS Kratko Uputsvoi

  1/36

  1

  1. Uvod

  PC-DMIS je softverski paket koji je razvijen pre više od dvadeset godina sa ciljem

  integrisanja operacija konstruisanja, proizvodnje i kontrole u jedan sistem. Filozofija koja je

  sleđena prilikom razvoja ovog softvera je bazirana na  jednostavnom principu koji glasi: ako se proizvod razvija korišćenjem CAD tehnologije onda se on mora kontrolisati korišćenjem CAD modela. Danas je ta filozofija proširena kako bi se dobila rešenja za sve procese

  dimenzionalnih merenja. Korišćenjem PC-DMIS-a se veoma lako prikupljaju i analiziraju  podaci, koji proističu direktno iz procesa proizvodnje, i konvertuju se u informacije koje se mogu koristiti za korektivne aktivnosti a na kraju se kao rezultat dobija poboljšanje procesa

   proizvodnje.

  U ovom radu će biti prikazan kratak opis rada sa PC-DMIS softverom i kordinatnom mernom mašinom (CMM). Svrha ovog rada je upoznavanje sa osnovnim fukcijama softvera i tokom

  rada. Takođe, biće detaljno opisan primer  merenja sa svim etapama kroz koje je neophodno  proći kako bi se na kraju dobio merni protokol, odnosno izveštaj sa merenja koji je glavni izlaz iz procesa kontrole. Etape koje će biti objašnjene obuhvataju kreiranje novog part

   programa, definisanje senzora, kalibracija senzora, definisanje pogleda, postavljanje

  odgovarajućih koordinatnih sistema, merenje fičera, podešavanje preferenci, dodavanje komentara, konstruisanje fičera, dimenzionisanje i na kraju egzekucija part programa, štampanje izveštaja i njegova analiza.

 • 8/19/2019 PC DMIS Kratko Uputsvoi

  2/36

  2

  2. Osnovne funkcije PC-DMIS softverskog paketa

  U ovom poglavlju će biti opisan proces izrade jednostavnog part programa za merenje dela korišćenjem CMM u online režimu (režim u kome prilikom programiranja imamo direktnu vezu između CMM i softvera). Pri tom će biti iskorišćen  realni mašinski deo za koji

   posedujemo CAD model (slika 1). Važno je naglasiti da ukoliko se programiranje radi u

  offline režimu (u kome nema direktne veze CMM I softvera) koraci koji se pri tome koriste

  odgovaraju koracima koji se koriste u online režimu sa samo jednom razlikom, a to je da se u

  offline režimu umesto direktnog uzimanja tačaka sa dela umesto mernog pipka CMM koristi levo dugme miša kojim se po CAD modelu klikće na željenim mestima. 

  Slika 1. CAD model

  U tekstu koji sledi su opisani neophodni koraci prilikom izrade part programa u online režimu

   bez upotrebe CAD modela.

  2.1.  Procedura pokretanja CMM-a 

  Procedura pokretanja CMM-a se sastoji od nekoliko koraka koji su navedeni:

  1.  Uključiti dovod vazduha na CMM. Zavisno od modela mašine, može biti veliki rotacioni prekidač, on/off prekidač i sl. 

 • 8/19/2019 PC DMIS Kratko Uputsvoi

  3/36

  3

  2.  Uključiti kontroler. Na Jogbox-u (slika 2) će trepereti ikonica za stanje CMM-a . Ikonica na Jogbox-u će trepereti približno jedan minut.  Nakon toga ikonica dobija sivu boju, to ima značenje da se uspešno butovao operativni sistem kontrolera. 

  3.  Uključiti komp juter i sve njegove periferije.

  Slika 2. Jogbox i glavni ekran Jogbox-a

  4.  Pokrenuti PC-DMIS Online dulim klikom na ONLINE ikonicu (slika 4.) na PC-DMIS

   programskoj grupi.

  Slika 4. ONLINE ikonica

  5.   Nulirati ( HOME ) CMM. Po pokretanju PC-DIMS-a otvara se prozor (slika 5) sa

   porukom:

  Slika 5. Prozor sa zahtevom za nuliranjem 

  •  Pritisnuti dugme S  za startovanje CMM-a na joge box-u, nakon čega ikonica

  statusa sistema na joge box-u menja boju u zeleno.

 • 8/19/2019 PC DMIS Kratko Uputsvoi

  4/36

 • 8/19/2019 PC DMIS Kratko Uputsvoi

  5/36

  5

  Slika 7. Prozor za novi part program

  2.  U polje Part name uneti ime programa.

  3.  Uneti Serial nuber i Revision number.

  4.  Izabrati jedinicu merenja (u ovom slučaju mm). 5.  Izabrati ONLINE u padajućem meniju za interfejs. Ako PC-DIMS nije povezan sa

  CMM, izabrati OFFLINE u padajućem meniju.  6.  Kliknuti na OK. PC-DIMS je napravio novi part program.

  Odmah po otvaranju novog part programa otvara se glavni interfejs PC-DMIS programa i

  nakon toga se automatski otvara prozor za izbor senzora za merenje (Probe Utilities).

  Odabiramo željenu konfiguraciju senzora.

  2.3.  Definisanje senzora

  Do dijaloga za definisanje senzora (Probe Utilities, slika 8.) dolazimo tako što u meniju

  izaberemo Insert | Hardware Definition | Probe, možemo izabrati postojeću konfiguraciju senzora ili možemo napraviti novu konfiguraciju senzora. Kada prvi put pravimo part

   program PC-DIMS automatski otvara ovaj dijalog.

 • 8/19/2019 PC DMIS Kratko Uputsvoi

  6/36

  6

  Slika 8. Dijalog za definisanje sonde ( Probe Utilities)

  Probe Description zona dijaloga za definisanje senzora nam omogućava da definišemo  prirubnice, zglobove, merne glave, senzore, dodatke, produžetke i merne pipke koji će biti korišćeni u part programu. Probe Description  padajući meni nam prikazuje listu dostupnih opcija.

  Da bi smo definisali senzor pomocu dijaloga za definisanje senzora:

  1.  U polju Probe File  unosimo naziv senzora. Pri izradi sledećeg part programa ova j senzor će biti dostupna za izbor u padajućim meniju. 

  2.  U polju ispod Probe Description zone kliknuti na "No Probe defined."

  3.  U polju Probe Description kliknuti na padajući meni i izabrati komponentu senzora iz liste po redosledu po kojim je senzor konfigurisan na CMM-u.

  4.  Kliknuti na OK po završetku. Dijaloga za definisanje senzora (Probe Utilities) se

  zatvara i PC-DIMS se vraća u grafički interfejs. 5.  Proveriti da je konfigurisana senzor prikazana kao aktivni u settings toolbar-u (slika

  9)

 • 8/19/2019 PC DMIS Kratko Uputsvoi

  7/36

  7

  Slika 9. Settings toolbar

   Napomena: Pre upotrebe konfigurisanog senzora, potrebno je kalibrisati uglove mernog pipka

  sto će biti naknadno detaljno objašnjeno u poglavlju "Kalibracija mernih pipaka". 

   Nakon toga ćemo podesiti  poglede koji se prikazuju u prozoru grafičkog prikaza (Graphics

  Display window). Poglede podešavamo pritiskom na ikonicu View Setup iz Graphics

  Modes toolbar-a (slika 10.).

  Slika 10. Graphics Modes toolbar

  2.4.  Podešavanje pogleda

  1.  Iz View setup  prozora (slika 11), izabrati željeni stil grafičkog prikaza. U svrhu ove vežbe, kliknuti na drugu ikonicu (gornji red,druga sa leve strane) koja označava

  horizontalno podeljeni prozor.

  2.  Da bi gornji pogled dela koji merimo bio u Z+ pravcu, u padajućem meniju za plavo gornje polje izabrati Z+.

  3.  Da bi donji pogled dela koji merimo bio u Y-  pravcu, u padajućem meniju za crveno donje polje izabrati Y-.

  4.  Kliknuti na Apply  dugme i PC-DIMS će iscrtati prozor grafičkog prikaza sa dvazadata pogleda. Pošto još uvek nismo ništa izmerili, neće ništa biti iscrtano u grafičkom prikazu.

  Slika 11. View setup prozor

  2.5.  Merenje fichera 

 • 8/19/2019 PC DMIS Kratko Uputsvoi

  8/36

  8

  Kada je senzor definisan i prikazan u grafičkom prozoru, možemo krenuti sa procesom merenja fichera potrebnih za poravnanje (postavljanje odgovarajućeg koordinatnog sistema).

  Merenje ravni

  Slika 12. Merenje ravni

  Izmeriti tri tačke na gornjoj površini dela, kao što je prikazano crvenim tačkama na slici 1 2. Tačke trebaju da obrazuju trougao i da budu što dalje jedna od druge , koliko je to moguće. 

  Posle merenja treće tačke na Jog box-u pritisnuti ikonicu ENTER  . PC-DIMS će prikazati ID (oznaku) fičera  i trougao, koji označava merenje ravni  u prozoru grafičkog  prikaza.

  Merenje linije

 • 8/19/2019 PC DMIS Kratko Uputsvoi

  9/36

  9

  Slika 13. Merenje linije

  Da bi izmerili liniju potrebno je izmeriti najmanje dve tačke na bočnoj površini dela tik ispod ivice, prvu tačku izmeriti sa leve strane dela a drugu sa desne strane kao što je prikazano na

  slici 13. Redosled merenja tačaka određuje smer linije koju merimo, smer linije je veoma bitan jer informaciju smera linije koristimo kasnije pri određivanju smera osa referentnog

  koordinatnog sistema. Posle merenja druge tačke stisnuti ikonicu ENTER  na Jogbox-u. PC-DIMS će prikazati ID (oznaku) fičera  , i liniju koju smo izmerili u prozoru grafičkog

   prikaza.

  Merenje kružnice

  Slika 14. Merenje kružnice.

  Pomeriti senzor do centra gornje leve kružnice, spustiti merni vrh u rupu i izmeriti najmanje

  tri tačke na podjenako istoj razdaljini oko kružnice  (u ovom slučaju četri tačke), kao što je

   prikazano na slici 14. Posle merenja četvrte tačke stisnuti ikonicu ENTER  na Jogbox- u. PC-DIMS će prikazati ID (oznaku) fičera, i kružnicu koju smo izmerili u prozoru grafičkog

   prikaza.

  2.6.  Skaliranje slike u prozoru grafičkog prikaza 

  Posle merenja tri fičera potrebno je kliknuti na ikonicu Scale to Fit iz Graphics Modes toolbar-a (slika 10.) da bi prikazali sve fičere u prozoru grafičkog prikaza (slika 15).

 • 8/19/2019 PC DMIS Kratko Uputsvoi

  10/36

  10

  Slika 15. Prozor grafičkog prikaza pokazuje izmerene fichere.

Recommended

View more >