PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

Embed Size (px)

Text of PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  1/24

  Agama Islam, Budaya, dan Seni

  Nindy Atika Rahayu, 1506728264

  M! Agama Islam kelas B

  1" enge#tian, Ruang $ingku% Budaya dan Seni

  a" Budaya

  !ata ke&udayaan &e#asal da#i kata Sanseke#ta, buddhayah, ialah &entuk 'amak

  da#i buddhi yang &e#a#ti &udi atau akal" (emikianlah ke&udayaan itu da%at

  dia#tikan )hal*hal yang &e#sangkutan dengan akal+" (alam &ahasa A#a& te#da%at

  istilah al tsaqafah dan al hadlarah. a#a ahli ssial -ende#ung &e#%enda%at &ah.a

  kata al tsaqafahme#u'uk %ada as%ek ide, sedangkan kata al hadlarah menun'uk

  ke%ada as%ek mate#ial" Maka, al hadlarah le&ih te%at dite#'emahkan

  se&agaiculture.

  !e&udayaan mengandung %enge#tian meli%uti %engetahuan, ke%e#-ayaan,

  seni, m#al, hukum, dan adat istiadat dan %em&a.aan lainnya yang di%e#leh da#i

  anggta masya#akat /Munanda# Selaiman, 12 dalam akky Mu&a#ak, 2010"

  Menu#ut akky Mu&a##ak, dilihat da#i dimensi .u'ud ke&udayaan di&agi men'adi

  tiga &agian, yaitu31" !m%leks gagasan, knse%, dan %iki#an manusia" u'ud da#i &udaya

  ini masih a&st#ak, tidak kasat mata, dan &e#ada %ada 'i.a manusia"

  2. !m%leks aktiitas &e#u%a aktiitas manusia yang saling &e#inte#aksi,

  &e#siat knk#it, kasat mata, da%at diamati dan di&se#asi" u'udnya

  se#ing dise&ut sistem ssial"

  3. u'ud ke&udayaan &e#u%a &enda" Aktiitas manusia yang saling

  &e#inte#aksi di%astikan selalu menggunakan sa#ana dan %e#alatan,

  se&agai hasil ka#ya manusia untuk men-a%ai tu'uannya" Aktiitas da#i

  ka#ya manusia te#se&ut menghasilkan &e#&agai ma-am &enda" Benda*

  &enda itu &isa &e#u%a &enda &e#ge#ak atau &enda yang tidak &e#ge#ak"

  nsu#*unsu# ke&udayaan te#di#i da#i tu'uh ma-am, yaitu3

  Bahasa

  Sistem teknlgi

  Sistem mata %en-aha#ian

  #ganisasi ssial

  Sistem %engetahuan

  1

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  2/24

  Religi

  !esenian

  Bentuk ke&udayaan selalu ditentukan leh nilai*nilai kehidu%an yang diyakini

  dan di#asakan leh %em&entuk ke&udayaan te#se&ut" !e&udayaan yang

  &e#dasa#kan %ada nilai*nilai Islam dise&ut ke&udayaan Islam" (alam %andangan

  a'a#an Islam, aktiitas ke&udayaan manusia ha#us mem%e#leh &im&ingan agama

  yang di.ahyukan leh Allah S9 melalui %a#a Na&i dan Rasul*Nya" Akal dan

  %iki#an manusia tidak mam%u menentukan semua ke&aikan atau%un ke&u#ukan,

  ka#uan itu &anyak hal yang diangga% &aik leh akal %iki#an te#nyata &u#uk

  menu#ut agama" Begitu %ula hal yang diangga% te#-ela leh akal %iki#a, 'ust#u

  diangga% &aik leh agama" (engan demikian, aga# ke&udayaan te#le%as da#i 'alan

  yang sesat maka ha#us dilandasi leh a'a#an agama"

  A"$" !#e&e# dan :" !lu-khn yang %e#nah mengum%ulkan se&anyak

  mungkin deinisi tentang ke&udayaan yang te#da%at dalam &anyak &uku dan yang

  &e#asal da#i &anyak %enulis" 9e#&ukti ada 160 ma-am deinisi tentang ke&udayaan

  yang kemudian dianalisis, di-a#i intinya dan diklasiikasikan dalam &e#&agai

  glngan, dan kemudian hasil %enyelidikan itu dite#&itkan dalam satu &uku

  &e#nama 3 Culture A Critical Review of Concept and Definitions, tahun 152"Ada%un ahli ant#%lgi tentang ke&udayaan anta#a lain 3

  1 ;"B" 9ayl# /Ingg#is, dalam &uku yang &e#'udul 3Primitive

  Culture, mendeinisikan &ah.a ke&udayaan adalah keselu#uhan

  km%leks, yang didalamnya te#kandung ilmu %engetahuan,

  ke%e#-ayaan, kesenian, m#al, hukum, adat*istiadat, dan kemam%uan

  yang lain, se#ta ke&iasaan yang dida%at leh manusia se&agai anggta

  masya#akat"

  2 R" $intn, dalam &ukunya 3 he Cultural !ac"#round of

  Personality&ah.a ke&udayaan adalah knigu#asi da#i tingkah laku

  yang di%ela'a#i dan hasil tingkah laku, yang unsu# %em&entuknya

  didukung dan dite#uskan leh anggta masaya#akat te#tentu"

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  3/24

  4 #" (R" !ent'adining#at, ke&udayaan adalah keselu#uhan manusia

  da#i kelakuan dan hasil kelakuan yang te#atu# leh tata kelakuan yang

  ha#us dida%atnya dengan &ela'a# dan yang semuanya te#susun dalam

  kehidu%an masya#akat"

  5 #" M"M" (''digen, dalam &ukunya 3Asas$asas %osiolo#i /158,

  menyatakan &ah.a ke&udayaan atau &udaya adalah daya da#i &udi,

  yang &e#u%a -i%ta, ka#sa, dan #asa"

  :i%ta 3 !e#induan manusia untuk mengetahui #ahasia segala hal yang ada

  dalam %engalamannya, yang meli%uti %engalaman lahi# dan &atin" =asil -i%ta

  &e#u%a &e#&agai ilmu %engetahuan"

  !a#sa 3 !e#induan manusia untuk menginsai tentang halsan#"an paran"

  (a#i mana manusia se&elum lahi# /san#"an dan kemana manusia sesudah

  mati /paran" =asilnya &e#u%a n#ma*n#ma keagamaan, ke%e#-ayaan"

  9im&ullah &e#ma-am*ma-am agama, ka#ena kesim%ulan manusia %un

  &e#ma-am*ma-am %ula"

  Rasa 3 !e#induan manusia akan keindahan, sehingga menim&ulkan d#ngan

  untuk menikmati keindahan" Manusia me#indukan keindahan dan menlak

  ke&u#ukan atau ke'elekan" Buah %e#kem&angan #asa ini te#'elma dalam

  &entuk &e#&agai n#ma keindahan yang kemudian menghasilkan &e#ma-amkesenian"

  !a#ena 'angkauan yang &egitu luas, maka ;#nest :assi#e mem&aginya ke

  dalam lima as%ek yang meli%uti 3

  a" !ehidu%an s%i#itual

  &" Bahasa dan kesusast#aan

  -" !esenian

  d" Se'a#ah

  e" Ilmu %engetahuan

  (a#i &e#&agai deinisi te#se&ut di atas tam%aknya da%at diam&il inti sa#inya

  &ah.aa ke&udayaan adalah keselu#uhan sistem gagasan, tindakan dan hasil -i%ta,

  ka#sa dan #asa manusia untuk memenuhi ke&utuhan kehidu%annya dengan -a#a

  &ela'a#, yang semuanya te#susun dalam kehidu%an masya#akat"

  &" Seni

  Seni me#u%akan &agian da#i ke&udayaan yang menekankan %ada %e#salan

  nilai kehidu%an" Seni me#u%akan eks%#esi da#i 'i.a yang halus dan indah yang

  3

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  4/24

  lahi# da#i &agian yang te#dalam da#i 'i.a manusia yang did#ng leh

  ke-ende#ungan %ada keindahan" (#ngan te#se&ut me#u%akan nalu#i manusia

  atau it#ah yang dianuge#ahkan 9uhan" Seni dikaitkan dengan keindahan, &agus,

  -antik, elk, mlek, dan se&againya"

  Segala sesuatu yang memiliki keindahan me#u%akan hasil seni" Seni ada yang

  &e#sal da#i hasil ka#ya manusia ada %ula yang &e#siat alamiah" Seni selalu

  &e#usaha mem&e#ikan makna yang se%enuhnya mengenai &yek yang

  diungka%kan" !eindahan 'uga &e#siat unie#sal, maksudnya tidak te#ikat leh

  sele#a indiidu, .aktu dan tem%at, sele#a mde, kedae#ahan atau lkal /Ismala

  (e.i dkk, 200 dalam akky Mu&a#ak, 2010" Agama Islam mendukung

  kesenian selama tidak melen-eng da#i nilai*nilai agama" !esenian dalam Islam

  di.u'udkan dalam seni &angunan, a#sitektu#, luis, uki#, sua#a, ta#i, dan lain*lain"

  As%ek seni da%at di&agi men'adi dua &agian &esa#, yaitu3 visual

  arts danperformin# arts, yang men-aku% seni #u%a /melukis, memahat,

  menguki#, seni %e#tun'ukan /ta#i, musik, seni teate# /d#ama, .ayang, seni

  a#sitektu# /#umah dan &angunan" As%ek ilmu %engetahuan meli%utiscience /ilmu*

  ilmu eksakta dan humani#a /sast#a, ilsaat ke&udayaan dan se'a#ah"

  Seni adalah keindahan" Ia me#u%akan eks%#esi #uh dan &udaya manusia yang

  mengandung dan mengungka%kan keindahan" Ia lahi# da#i sisi te#dalam manusia

  did#ng leh ke-ende#ungan seniman ke%ada yang indah, a%a%un 'enis

  keindahan itu" (#ngan te#se&ut me#u%akan nalu#i manusia, atau it#ah yang

  dianuge#ahkan Allah ke%ada ham&a*ham&a*Nya"

  (i sisi lain, Al*>u#an mem%e#kenalkan agama yang lu#us se&agai agama yang

  sesuai dengan it#ah manusia"

  &'a"a, tetap"anlah wa(ahmu den#an lurus "epada a#ama )Allah*+

  )tetaplah atas* fitrah Alah yan# telah mencipta"an manusia menurut

  fitrah itu. ida" ada perubahan pada fitrah Allah. tulah a#ama

  yan# lurus, tetapi "ebanya"an manusia tida" men#etahui- />S Al*

  Rum ?

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  5/24

  Adalah suatu hal yang mustahil &ila Allah yang menganuge#ahkan

  manusia %tensi untuk menikmati dan mengeks%#esikan keindahan, kemudian (ia

  mela#angnya" Bukankah Islam adalah agama it#ah Segala yang &e#tentangan

  dengan it#ah akan ditlak, dan yang mendukung kesu-ian akan dit%ang"

  !emam%uan &e#seni me#u%akan salah satu %e#&edaan manusia dengan

  makhluk lain" ika demikian, Islam %asti mendukung kesenian selama %enam%ilan

  lahi#nya mendukung it#ah manusia yang su-i itu dan ka#ena itu %ula Islam

  &e#temu dengan seni dalam 'i.a manusia se&agaimana seni ditemukan leh 'i.a

  manusia di dalam Islam"

  9eta%i menga%a selama ini ada kesan &ah.a Islam mengham&at

  %e#kem&angan seni dan memusuhinya (i#i.ayatkan &ah.a ma# I&nul

  !hathta& /khaliah kedua %e#nah &e#kata, mat Islam meninggalkan dua %e#tiga

  da#i t#ansaksi eknmi ka#ena kha.ati# te#'e#umus ke dalam ha#am /#i&a" -a%an

  ini &ena# adanya dan agaknya 'uga da%at men'adi &ena# 'ika kalimat t#ansaksi

  eknmi diganti dengan kesenian" Masalah yang %aling menn'l dalam

  hu&ungan dengan seni &udaya dan Islam, sekaligus kendala utama kemauannya

  adalah kekha.ati#an te#se&ut"

  2" e#s%ekti al*>u#Can dan al Sunnah tentang Budaya dan Seni

  Budaya dan seni adalah dua hal yang sudah lama men'adi &agian da#i

  kehidu%an manusia" Seni dan &udaya ini selalu &e#kem&ang di setia% Damannya"

  Islam, se&agai agama Rahmatan $il Alamin 'uga men'adi salah satu &agian da#i

  %e#kem&angan &udaya dan seni" Banyak seni yang memasukkan nilai*nilai Islam

  dalam ka#ya seninya, misalnya seni kalig#ai, nasyid, dan lainnya" (alam setia%

  ka#ya yang dihasilkan, nilai*nilai Islam yang 'uga me#u%akan se&agai syia# Islamdi kehidu%an &e#masya#akat" Budaya %un &e#kem&ang dengan nilai*nilai Islam di

  dalamnya" Be#dasa#kan hal ini, &entuk ke&udayaan selalu ditentukan leh nilai*

  nilai kehidu%an yang diyakini dan di#asakan leh %em&entuk ke&udayaan, yaitu

  manusia"

  !e&udayaan atau %e#ada&an yang &e#dasa#kan %ada nilai*nilai a'a#an Islam

  dise&ut ke&udayaan Islam" (alam %andangan a'a#an Islam, aktiitas ke&udayaan

  manusia ha#us mem%e#leh &im&ingan agama yang di.ahyukan leh Allah S9

  5

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  6/24

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  7/24

  Seni mem%unyai daya ta#ik yang selalu &e#tam&ah &agi #ang*#ang yang

  kematangan 'i.anya te#us &e#tam&ah" Seni di dalam agama Islam menda%atkan

  tem%at yang istime.a" =am%i# selu#uh as%ek a'a#an Islam mengandung unsu#

  seni" Seni di dalam Islam ha#us dia#ahkan ke%ada hal yang %siti, menim&ulkan

  &udi %eke#ti, s%an santun yang lemah lem&ut, tidak menga#ahkan ke%ada hal

  yang negati, se%e#ti menim&ulkan syah.at dan kemungka#an"

  Semua as%ek kehidu%an manusia se&ena#nya mengandung unsu# seni se%e#ti

  %ada %akaian, tutu# kata, kenda#aan, %e#umahan, alat*alat #umah tangga, alat

  tulis,dan lainnya" !a#ya seni &agi umat islam da%at ditun'ukan dengan &entuk

  &angunan yang indah, se%e#ti istana #a'a seni ta#i, seni #a&ana dulunya, mas'id,

  mena#a, ku&ah, dan lain*lain" Islam selalu memiliki &atasan*&atasan te#tentu untuk

  mengatu# umatnya aga# tidak melen-eng da#i a'a#an Islam" Seni yang dikehendaki

  islam adalah seni yang &isa mendatangkan manaat, &ukan mendatangkan muda#at

  se%e#ti menim&ulkan kemungka#an, syi#ik, menim&ulkan syah.at, dan lain

  se&againya"

  9idak keli#u 'ika dikatakan &ah.a inti da#i segala u#aian Al*>u#Can adalah

  mem%e#kenalkan keesaan Allah S.t" Ini te#lihat se'ak .ahyu %e#tama Al*>u#an,

  ketika .ahyu te#se&ut meme#intahkan untuk mem&a-a dengan nama Allah yang

  di%e#kenalkannya se&agai Maha en-i%ta, Maha emu#ah, se#ta enga'a#"

  (alam #angka mem%e#kenalkan di#i*Nya itulah Allah men-i%takan alam #aya,

  se%e#ti &unyi satu ungka%an yang dinilai leh sementa#a ulama se&agai hadis

  Eudsi" ntuk tu'uan mem%e#kenalkan*Nya **disam%ing tu'uan yang lain**

  kita& su-i Al*>u#an menga'ak manusia memandang ke selu#uh 'agat #aya, anta#a

  lain da#i sisi kese#asian dan keindahanya"

  &ida""ah mere"a melihat "e lan#it yan# ada di atas mere"a,

  ba#aimana ami menin##i"an dan men#hiasi, dan lan#it itu tida"

  mempunyai reta"$reta" sedi"it pun/- />S >a [email protected] 6

  Setelah Al*>u#an &e#&i-a#a tentang aneka tum&uh*tum&uhan dinyatakannya,

  7

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  8/24

  &Perhati"anlah buahnya di wa"tu pohonnya berbuah )perhati"an

  pulalah* "ematan#annya. %esun##uhnya pada yan# demi"ian itu,

  terdapat tanda$tanda )"e"uasaan Allah* ba#i oran#$oran# yan#

  beriman- />S Al*Anam ?613

  Allah S9 tidak hanya men-i%takan langit, melainkan 'uga memelihatanya"

  Bukan hanya hiDhan, teta%i 'uga Dinatan /hiasan yang

  indah" Begitu %e#nyataan Allah S9 dalam su#at Ash*Shaat /u#Can" Bahkan %emandangan te#nak

  dinyatakannya3

  &amu memperoleh pandan#an yan# indah "eti"a "amu

  membawanya "embali "e "andan# dan "eti"a "amu melepas"annya

  "e tempat pen##embalaan-/>S Al*Nah1 [email protected] 6"

  Ayat te#akhi# ini mele%askan kendali ke%ada manusia yang memandangnya

  untuk menikmati dan melukiskan keindahan itu, sesuai dengan su&'ektiitas

  %e#asaannya" Begitu ku#ang le&ih u#aian %a#a muasi# ketika menganalisis #edaksi

  ayat itu" Ini &e#a#ti &ah.a seni da%at di-etuskan leh %e##angan sesuai dengan

  ke-ende#ungannya, atau, leh kelm%k masya#akat sesuai dengan &udayanya,

  8

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  9/24

  tan%a di&e#i &atasan ketat ke-uali yang diga#iskan*Nya %ada a.al u#aian su#at Al*

  Nahl"

  Menang, kehidu%an dunia tidak akan &e#akhi# ke-uali a%a&ila dunia ini telah

  sem%u#na keindahannya, dan manusia telah mengenakan semua hiasannya"

  &%esun##uhnya perumpamaan "ehidupan dunia ini adalah seperti

  air hu(an yan# ami turun"an dari lan#it, lalu tumbuhlah den#an

  suburnya "arena air itu tanaman$tanaman di bumi di antaranya ada

  yan# dima"an manusia dan binatan# terna". 0in##a apabila bumi

  telah sempurna "eindahannya, dan mema"ai )pula*perhiasannya,

  serta pemili"$pemili"nya merasa ya"in ber"uasa atasnya, "eti"a itu

  serta merta datan# si"sa ami di wa"tu malam atau sian#, lalu "ami

  (adi"an tanaman$tanamannya la"sana tanaman yan# telah disabit,

  sea"an$a"an belum pernah tumbuh "emarin. Demi"ianlah ami

  men(elas"an tanda$tanda "e"uasaan ami "epada oran#$oran#

  yan# berpi"ir-/>S Hunus [email protected] 24"

  Bumi &e#hias sedemikian itu se&agai &uah ke&e#hasilan manusiamem%e#indahnya" 9entu sa'a hal te#se&ut me#u%akan hasil d#ngan nalu#i

  manusia yang selalu mendam&akan keindahan"

  !em&ali ke%ada keindahan alam #aya dan %e#anannya dalam %em&uktian

  keesaan kekuasaan Allah, kita da%at &e#kata &ah.a menga&aikan sisi*sisi

  keindahan yang te#da%at di alam #aya ini, &e#a#ti menga&aikan salah satu da#i

  &ukti keesaan Allah S.t", dan mengeks%#esikannya da%at me#u%akan u%aya

  mem&uktikan ke&esa#an*Nya, tidak kalah da#i u%aya mem&uktikannya dengan

  akal %iki#an" Bukankah se%e#ti tulis Immannuel !ant, dan dikuatkan 'uga leh

  mantan emim%in 9e#tinggi Al*ADha# Syaikh A&dul*=alim Mahmud,

  &ah.a Bukti te#kuat tentang .u'ud 9uhan te#da%at dalam #asa manusia, &ukan

  akalnya" !ita tidak %e#lu &e#te%uk tangan %ada lgika yang mem&uktikan .u'ud

  9uhan, ka#ena dengan lgika 'uga #ang mem&uktikan se&aliknya"

  Se#ang Muslim dituntut untuk &e#akhlak dengan akhlak Ilahi sesuai dengan

  kemam%uannya se&agai makhluk" (alam knteks ini, Na&i Sa." &e#sa&da,

  9

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  10/24

  Be#akhlaklah dengan akhlak Allah" Bahkan ada hadis Na&i yang

  mem&e#i kesan &leh mem%e#hatikan keindahan di#i sam%ai %ada &atas &e#saing

  untuk men'adi yang te#indah" Se#ang saha&at Na&i &e#nama Malik &in Ma#a#ah

  A#*Raha.i, %e#nah &e#tanya ke%ada Na&i SA

  %ahabat Rasul 'ali" bin 'ararah Ar$Rahawi bertanya "epada 1abi

  %A, ahai Rasul, Allah telah men#anu#erah"an "epada"u

  "eindahan seperti yan# en#"au lihat. A"u tida" senan# ada

  seseoran# yan# melebihi"u walau den#an sepasan# alas "a"i atau

  melebihinya, apa"ah demi"ian merupa"an "ean#"uhan/ 1abi

  men(awab, ida" ean#"uhan adalah meremeh"an ha" dan

  merendah"an oran# lain./=R Ahmad dan A&u (a.ud"

  Rasulullah SA sendi#i memakai %akaian yang indah, &ahkan suatu ketika

  &eliau mem%e#leh hadiah &e#u%a %akaian yang &e#sulam &enang emas, lalu naik

  ke mim&a#, namun &eliau tidak &e#khut&ah dan kemudian tu#un" Saha&at*

  saha&atnya demikian kagum dengan &a'u itu, sam%ai me#eka memegang dan

  me#a&anya, Na&i SA &e#sa&da3

  Apa"ah "alian men#a#umi ba(u ini/ 'ere"a ber"ata, ami sama

  se"ali belum pernah melihat pa"aian lebih indah dari ini. 1abi

  bersabda4 %esun##uhnya saputan#an %ad bin 'uad5 di sur#a (auh

  lebih indah dari yan# "alian lihat.

  (emikian &eliau memakai &a'u yang indah, teta%i &eliau teta% menyada#i

  se%enuhnya tentang keindahan su#ga.i" !alau memang se%e#ti itu %andangan

  Islam tentang kesenian, maka menga%a .a#na kesenian Islami tidak tam%ak

  dengan 'elas %ada masa Na&i SA dan %a#a saha&atnya" Bahkan menga%a te#asa

  atau te#denga# adanya sema-am %em&atasan*%em&atasan yang mengham&at

  %e#kem&angan kesenian

  Bleh 'adi se&a&nya menu#ut Sayyid >uth& yang &e#&i-a#a tentang masa Na&i

  dan %a#a saha&atnya adalah ka#ena seniman, &a#u &e#hasil dalam ka#yanya 'ika ia

  da%at &e#inte#aksi dengan gagasan, menghayatinya se-a#a sem%u#na sam%ai

  10

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  11/24

  menyatu dengan 'i.anya, lalu kemudian men-etuskannya dalam &entuk ka#ya

  seni" Nah, %ada masa Na&i dan saha&at &eliau, %#ses %enghayatan nilai*nilai

  Islami &a#u dimulai, &ahkan se&agian me#eka &a#u dalam taha% u%aya

  mem&e#sihkan gagasan*gagasan ahiliah yang telah me#esa% selama

  ini dalam &enak dan 'i.a masya#akat, sehingga kehati*hatian amat di%e#lukan &aik

  da#i Na&i sendi#i se&agai %em&im&ing mau%un da#i kaum Muslim lainnya"

  Atas dasa# inilah kita ha#us memahami la#angan*la#angan yang ada, kalau kita

  mene#ima adanya la#angan %enam%ilan ka#ya seni te#lentu" A%alagi se%e#ti

  dikemukakan di atas &ah.a a%#esiasi Al*>u#an te#hada% seni sedemikian &esa#"

  a" Seni lukis, %ahat, atau %atung

  Al*>u#an se-a#a tegas dan dengan &ahasa yang sangat 'elas &e#&i-a#a

  tentang %atung %ada tiga su#at Al*>u#an"

  1" (alam su#at Al*An&iya /213 51*58 diu#aikan tentang %atung*

  %atung yang disem&ah leh ayah Na&i Iahim dan kaumnya" Sika% Al*

  >u#Can te#hada% %atung*%atung itu &ukan sekada# menlaknya, teta%i

  me#estui %enghan-u#annya"

  )'a"a brahim men(adi"an berhala$berhala itu hancur berpoton#$poton#, "ecuali yan# terbesar )indu"* dari

  patun#$patun# yan# lain, a#ar mere"a "embali )untu"

  bertanya* "epadanya-/>S Al*An&iya [email protected] 58"

  Ada satu -atatan ke-il yang da%at mem&e#ikan a#ti da#i sika%

  Na&i Iahim di atas, yaitu &ah.a &eliau menghan-u#kan semua

  &e#hala ke-uali satu yang te#&esa#" Mem&ia#kan satu dianta#anya

  di&ena#kan, ka#ena ketika itu &e#hala te#se&ut diha#a%kan da%at &e#%e#an

  sesuai dengan a'a#an tauhid" Melalui &e#hala itulah Na&i Iahim

  mem&uktikan ke%ada me#eka &ah.a &e#hala tidak .a'a# untuk disem&ah"

  &%ebenarnya patun# yan# besar inilah yan# mela"u"annya

  )pen#hancuran berhala$berhala itu*. 'a"a tanya"anlah

  "epada mere"a (i"a mere"a dapat berbicara. 'a"a

  mere"a "embali "epada "esadaran diri mere"a, lalu

  11

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  12/24

  mere"a ber"ata, %esun##uhnya "ami se"alian adalah

  oran#$oran# yan# men#aniaya )diri sendiri*-/>S

  Al*An&iya [email protected] 6u#thu&i dise&utkan &ah.a %atung*%atung itu

  te#&uat da#i ka-a, ma#me#, dan tem&aga, dan knn menam%ilkan %a#aulama dan na&i*na&i te#dahulu" /Ba-a 9asi#nya menyangkut ayat

  te#se&ut"

  (i sini, %atung*%atung te#se&ut ka#ena tidak disem&ah atau diduga

  akan disem&ah maka kete#am%ilan mem&uatnya se#ta %emilikannya

  dinilai se&agai &agian da#i anuge#ah Ilahi"

  S Ali Im#an ?

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  13/24

  (i sini, ka#ena kekha.ati#an ke%ada %enyem&ahan &e#hala atau

  ka#ena akt# syi#iktidak ditemukan, maka Allah St mem&ena#kan

  %em&uatan %atung &u#ung leh Na&i Isa as" (engan demikian, %enlakan

  Al*>u#an &ukan dise&a&kan leh %atungnya, melainkan ka#ena

  kemusy#ikan dan %enyem&ahannya"

  !aum Na&i Shaleh te#kenal dengan keahlian me#eka memahat,

  sehingga Allah &e#i#man,

  &n#atlah olehmu di wa"tu uhan men(adi"an "amu

  pen##anti$pen##anti )yan# ber"uasa* sesudah "aum Ad,

  dan memberi"an tempat ba#imu di bumi, amu diri"an

  istana$istana di tanah$tanah yan# datar, dan "amu

  pahat #unun#$#unun# untu" di(adi"an rumah, ma"a

  in#atlah ni"mat$ni"mat Allah, dan (an#anlah "amu

  mera(alela di bumi membuat "erusa"an-/>S Al*A#a [email protected]

  74"

  !aum 9samud amat gand#ung melukis dan memahat, se#ta amat ahli

  dalam &idang ini sam%ai*sam%ai #elie*#elie yang me#eka &uat

  demikian indah &agaikan sesuatuyang hidu%, menghiasi gunung*

  gunung tem%at tinggal me#eka" !aum ini enggan &e#iman, maka ke%ada

  me#eka disd#kan muk'iDat yang sesuai dengan keahliannyaitu, yakni

  kelua#nya seek# unta yang &ena#*&ena# hidu% da#i se&uah &atu ka#ang"

  Me#eka melihat unta itu makan dan minum />S Al*A#a [email protected] 7< dan >S

  Al*Syua#a [email protected] 155*156, &ahkan me#eka meminum susunya" !etika

  itu #elie*#elie yang me#eka lukis tidak &e#a#ti sama sekali di&anding

  dengan unta yang men'adi muk'iDat itu" Sayang me#eka

  &egitu ke#as ke%ala dan kesal sam%ai me#eka tidakmenda%at 'alan lain

  ke-uali menyem&elih unta itu, sehingga 9uhan %unmen'atuhkan %alu

  gdam te#hada% me#eka /Ba-a >S Al*Syams [email protected] 1

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  14/24

  Hang diga#is&a.ahi di sini adalah &ah.a %ahat*memahat yang

  me#eka tekuni itu me#u%akan nikmat Allah S.t yang ha#us disyuku#i, dan

  ha#us menganta# ke%ada %engakuan dan kesada#an akan ke&esa#an dan

  keesaan Allah S.t"

  Allah sendi#i yang menantang kaum 9samud dalam &idang keahlian

  me#eka itu,%ada hakikatnya me#u%akan Seniman Agung kalau istilah ini

  da%at dite#ima"

  !em&ali ke%ada %e#salan sika% Islam tentang seni %ahat atau

  %atung, makaagaknya da%at di%ahami anta#a lain melalui %en'elasan

  &e#ikut"

  Syaikh Muhammad Ath*9hahi# &in Asyu# ketika menasi#kan ayat*

  ayat yang&e#&i-a#a tentang %atung*%atung Na&i Sulaiman menegaskan,

  &ah.a Islam mengha#amkan %atung ka#ena agama ini sangat tegas dalam

  mem&e#antas segala &entuk kemusy#ikan yang demikian menda#ah

  daging dalam 'i.a #ang*#ang A#a&se#ta #ang*#ang selain me#eka

  ketika itu" Se&agian &esa# &e#hala adalah %atung*%atung, maka Islam

  mengha#amkannya ka#ena alasan te#se&ut &ukan ka#ena dalam %atung

  te#da%at ke&u#ukan, teta%i ka#ena %atung itu di'adikan sa#ana &agi

  kemusy#ikan"

  Atas dasa# inilah, hendaknya di%ahami hadis*hadis yang

  mela#ang menggam&a#atau melukis dan memahat makhluk*makhluk

  hidu%"

  A%a&ila seni mem&a.a manaat &agi manusia, mem%e#indah hidu%

  dan hiasannya yang di&ena#kan agama, menga&adikan nilai*nilai luhu#

  dan menyu-ikannya, se#ta mengem&angkan se#ta mem%e#halus #asakeindahan dalam 'i.a manusia, maka sunnah Na&i mendukung, tidak

  menentangnya" !a#ena ketika itu ia telah men'adisalah

  satu nikmat Allah yang dilim%ahkan ke%ada manusia" (emikian

  Muhammad Ima#ah dalam &ukunya Maalim Al*Manha' Al*Islami yang

  %ene#&itannyadis%ns#i leh (e.an 9e#tinggi (at.ah Islam, Al*

  ADha# &eke#'asama dengan Al*Mahad Al*Alami lil Fik# Al*Islami

  /Inte#natinal Institute # Islami- 9hught"

  14

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  15/24

  &" Seni sua#a

  Ada tiga ayat yang di'adikan alasan leh sementa#a ulama untuk

  mela#ang **%aling sedikit dalam a#ti memak#uhkan** nyanyian,

  yaitu3 su#at Al*Is#a /173 64, Al*Na'm /5S Al*Na'm ?5

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  16/24

  9eta%i dalam kamus*kamus &ahasa se%e#ti **Mu'am MaEayis Al*

  $ughah** di'elaskan &ah.a aka# kata samidun adalah samada yang

  maknanya &e#kisa# %ada &e#'alan &e#sungguh*sungguh tan%a

  menleh ke ki#i dan ke kanan, atau se-a#a ma'aDi da%at dia#tikan

  se#ius atau tidak mengindahkan selain a%a yang dihada%inya"

  (engan demikian, kata samidun dalam ayat te#se&ut da%at dia#tikan

  lengah ka#ena se#ang yang lengah &iasanya se#ius dalam menghada%i

  sesuatu dan tidak mengindahkan yang lain

  (alam Al*>u#an dan 9e#'emahnya (e%a#temen Agama RI kata

  semidun dia#tikan se%e#ti kete#angan di atas, yakni lengah" !alau

  %un kata di atas di&atasi dalam a#ti nyanyian maka nyanyian yang

  dike-am di sini adalah yang dilakukan leh #ang*#ang

  mene#ta.akan adanya ha#i kiamat, dan atau melengahkan me#eka /la#i

  %e#isti.a yang seha#usnya memilukan me#eka"

  Ayat ketiga yang di'adikan a#gumentasi keha#aman menyanyi atau

  mendenga#kannya adalah su#at $uEman ayat 6

  &Di antara manusia ada yan# memper#una"an lahwa al$hadits )"ata$"ata yan# tida" ber#una* untu"

  menyesat"an manusia dari (alan Allah tanpa

  pen#etahuan, dan men(adi"an (alan Allah itu

  olo"$olo"an. 'ere"a itu a"an memperoleh si"sa yan#

  men#hina"an.-

  Me#eka menga#tikan kata*kata yang tidak &e#guna /lah.a al*hadits

  se&agai nyanyian"

  enda%at ini 'elas tidak &e#alasan untuk menlak seni*sua#a, &ukan

  sa'a ka#ena lah.a al*hadits tidak &e#a#ti nyanyian,

  teta%i 'uga ka#ena seandainya kalimat te#se&ut dia#tikan nyanyian, yang

  dike-am di sini adalah &ila kata*kata yang tidak &e#guna itu men'adi alat

  untuk menyesatkan manusia" adi masalahnya &ukan

  te#letak %ada nyanyiannya, melainkan %ada dam%ak yang diaki&atkanya"

  16

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  17/24

  Se'a#ah kehidu%an Rasulullah SA mem&uktikan &ah.a &eliau

  tidak mela#ang nyanyian yang tidak menganta# ke%ada

  kemaksiatan" Bukankah sangat %%ule# di kalangan umat Islam, lagu*

  lagu yang dinyanylkan leh kaum Ansha# di Madinahdalam menyam&ut

  Rasulullah SA

  &halaa al$badru alaina. 'in tsaniyat al$wadai

  a(abasy syu"ru alaina. 'a daa lillahi dai

  Ayyuha al$mabutsu fina. 6ita bil amril muthai-

  Memang &ena#, a%a&ila nyanyian mengandung kata*kata yang tidak

  se'alan dengan a'a#an Islam, maka ia ha#us ditlak" Imam Ahmad

  me#i.ayatkan &ah.a dua #ang .anita mendendangkan lagu yang

  isinya mengenang %a#a %ahla.an yang telahgugu# dalam %e%e#angan

  Bad# sam&il mena&uh gendang" (i anta#anya syai#nya adalah3

  )Dan "ami mempunyai 1abi yan# men#etahui apa yan# a"an

  ter(adi beso"-

  Mendenga# ini Na&i Sa. menegu# me#eka sam&il &e#sa&da3

  &Adapun yan# demi"ian, ma"a (an#an "alian ucap"an.

  ida" ada yan# men#etahui )secara pasti* apa yan#

  ter(adi eso" "ecuali Allah-/(i#i.ayatkan leh Ahmad"

  Al*>u#an sendi#i mem%e#hatikan nada dan langgam ketika memilih

  kata*kata yang digunakannya setelah te#le&ih dahulu mem%e#hatikan

  kaitan anta#a kandungan katadan %esan yang ingin disam%aikannya"

  Se&elum sese#ang te#%esna dengan keunikan atau kemuk'iDatan

  kandungan Al*>u#an, te#le&ih dahulu ia akan te#%ukau leh

  &e&e#a%a hal yang &e#kaitan dengan susunan kata*kata dan kalimatnya,

  anta#a lain menyangkut nada dan langgamnya"

  17

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  18/24

  alau%un ayat*ayat Al*>u#an ditegaskan leh Allah &ukan syai#,

  atau %uisi, namun ia te#asa dan te#denga# mem%unyai keunikan dalam

  i#ama dan #itmenya" Ini dise&a&kan ka#ena hu#u da#i kata*

  kata yang di%ilihnya melahi#kan kese#asian &unyi, dan kemudian

  kum%ulan kata*kata itu melahi#kan %ula kese#asian i#ama dalam

  #angkaian kalimat ayatayatnya"

  Ba-alah misalnya su#at Asy*Syams, atau Adh*(huha atau Al*$aha&

  dan su#at*su#at lainnya" Atau &a-a misalnya su#at An*NaDiat ayat 15*26"

  Hang ingin diga#is&a.ahi di sini adalah nada dan i#ama yang unik

  itu" Ini &e#a#ti &ah.a Allah sendi#i &e#i#man dengan

  menyam%aikan kalimat*kalimat yang memiliki i#ama dan nada"

  Nada dan i#ama itu tidak lain da#i a%a yang kemudian

  iistilahkan leh sementa#a ilmu.an Al*>u#an dengan MusiEa Al*>u#an

  /musik Al*>u#an" Ini &elum lagi 'ika ditin'au da#i segi ilmu ta'.id yang

  mengatu# anta#a lain %an'ang %endeknya

  nada &a-aan, &ahkan &elum lagi dan lagu*lagu yang di%e#kenalkan leh

  ulama*ulama Al*>u#an" Imam Bukha#i, dan A&u (aud me#i.ayatkan

  sa&da Na&i Sa."3

  &Perindahlah Al$7uran den#an suara "amu.-

  Bukankah semua ini menun'ukkan &ah.a menyanyikan Al*>u#an

  tidak te#la#ang, dan ka#ena itu menyanyi se-a#a umum %un tidak te#la#ang

  ke-uali kalau nyanyian te#se&ut tidak se'alan dengan tuntunan Islam"

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  19/24

  Seni adalah hasil ungka%an akal &udi manusia dengan segala %#sesnya, seni

  'uga me#u%akan eks%#esi 'i.a sese#ang kemudian hail eks%#esi 'i.a te#se&ut

  da%at &e#kem&ang men'adi &agian da#i &udaya manusia, ka#ena seni itu

  diidentikkan dengan keindahan" Seni yang le%as da#i nilai*nilai keutuhan tidak

  akan a&adi ka#ena uku#annya adalah nasu, &ukan akal dan &udi" Seni mem%unyai

  daya ta#ik yang selalu &e#tam&ah &agi #ang*#ang yang kematangan 'i.anya

  te#us &e#tam&ah"

  Seni di dalam agama Islam menda%atkan tem%at yang istime.a, ham%i#

  selu#uh as%ek a'a#an Islam mengandung unsu# seni" 9eta%i seni di dalam Islam

  ha#us dia#ahkan ke%ada hal yang %siti, menim&ulkan &udi %eke#ti, s%an santun

  yang lemah lem&ut, tidak menga#ahkan ke%ada hal yang negati, se%e#ti

  menim&ulkan syah.at dan kemungka#an" Semua as%ek kehidu%an manusia

  se&ena#nya mengandung unsu# seni se%e#ti %ada %akaian, tutu# kata, kenda#aan,

  %e#umahan, alat*alat #umah tangga, alat tulis, dan lain*lain"

  !a#ya seni &agi umat Islam da%at ditun'ukkan dengan &entuk &angunan yang

  indah , se%e#ti istana #a'a seni ta#i, seni #a&ana dulunya, mas'id, mena#a, ku&ah,

  dan lain*lain" Ada 'uga yang me.u'udkan dengan seni lukis, se%e#ti lukisan

  keindahan alam, kalig#ai, &entuk*&entuk lukisan indah, dan gam&a#*gam&a#, dan

  lain*lain, se%e#ti seni sua#a Easidah, ke#n-ng, M9>, ada %ula yang &e#&entuk

  dan seni musik"

  Islam selalu memiliki &atasan*&atasan te#tentu untuk mengatu# umatnya ada#

  tidak melen-eng da#i a'a#an Islam" Seni yang dikehendaki Islam adalah seni yang

  &isa mendatangkan manaat, &ukan mendatangkan muda#at se%e#ti menim&ulkan

  kemungka#an, syi#ik, menim&ulkan syah.at, dan lain se&againya"

  Nilai*nilai ke&udayaan Islam yang ada ha#us te#us dikem&angkan dandite#a%kan dalam kehidu%an &e#masya#akat sangat &anyak, %ada ka'ian ini akan

  di&ahas &e&e#a%a hal yang diangga% sangat %enting dan #elean dalam kehidu%an

  masa kini, yaitu3

  1 Be#sika% ikhlas

  (alam mengem&angkan ke&udayaan dan %e#ada&an, manusia muslim

  dia#ahkan aga# melakukannya dengan ikhlas ka#ena Allah S9 dan

  19

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  20/24

  dia#ahkan aga# mem&e#ikan manaat yang &esa# &agi hidu% dan kehidu%an

  umat manusia"

  2 Be##ientasi i&adah

  Ik#a# yang te#da%at dalam da ititah menganta#kan setia% muslim

  aga# melakukan &e#&agai kegiatannya dengan &e##ientasi %ada i&adah,

  &aik i&adah mahdhah mau%un i&adah ssial" (alam melakukan

  aktiitasnya muslim dia#ahkan aga# melaksanakan kegiatannya untuk hal

  yang le&ih &e#makna"

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  21/24

  &ah.a Indnesia adalah nega#a yang memiliki %enganut Agama Islam te#&esa# di

  dunia" Agama Islam masuk ke Indnesia dimulai da#i dae#ah %esisi# %antai,

  kemudian dite#uskan ke dae#ah %edalaman leh %a#a ulama atau %enye&a# A'a#an

  Islam"

  (alam %e#kem&angannya Islam me#u%akan Agama yang tidak hanya

  mem&a.a tuntunan untuk &e#i&adah dengan Allah S9, melainkan Islam 'uga

  mem&a.a enga#uh Budaya dan Seni" !esenian dan !e&udayaan Islam adalah

  &entuk kesinam&ungan da#i kesenian %ada Daman silam yang telah &e#kem&ang

  dan di-#akkan leh knse% tauhid yang tinggi ke%ada Allah S9" !esenian

  Islam memiliki khaDanah se'a#ahnya yang te#sendi#i dan unik"

  !esenian Islam dikatakan telah &e#kem&ang se'ak Daman Na&i (aud AS dan

  %ute#anya Na&i Sulaiman AS dan te#us &e#kem&ang di Daman Na&i Muhammad

  SA" !emudian di Daman sele%as ke.aatan Na&i" Sam%aiSeka#ang !esenian

  Islam te#us &e#kem&ang di dalam &entuk dan alsaahnya yang &e##ientasikan

  sum&e# Islam yang menitik&e#atkan kese'a'a#an dengan tuntutan tauhid dan

  sya#aC"

  Seni ialah halus, indah dan %e#mai" Sedangkan menu#ut istilah adalah segala

  yang halus dan indah lagi menyenangkan hati se#ta %e#asaan manusia" adi,

  sesuatu yang mem&uat manusia me#asa senang, nyaman, dan menent#amkan hati

  adalah seni, misalnya lagu atau nyanyian, lukisan yang indah, ta#ian, dan lain

  se&againya" 9eta%i da#i semua seni itu tidak semuanya &aik kalau semuanya itu

  telah menyim%ang da#i sya#iCat Islam" Seni yang menyim%ang da#i sya#iCat itu

  hukumnya ha#am"

  !e&udayaan dan seni dalam Islam me#u%akan kesatu%aduan / unitas anta#a

  nilai ke.ahyuan dan k#eatiitas kemanusiaan dalam mengem&angkan %tensialam semesta" #ses %engem&angan dan .u'ud da#i %un-ak kemam%uan semua

  ini selalu dise&ut se&agai %e#ada&an" Semua enmena di kalangan masya#akat

  Islam dalam me.u'udkan hal ini adalah se&agai sesuatu yang khas yang

  menun'ukkan &ah.a Islam sendi#i adalah se&agai &agian da#i sistem %e#ada&an

  dunia"

  Islam memiliki se'umlah dkt#in yang selalu menga#ahkan %ada semua

  %enganutnya untuk me.u'udkan kemam%uan yang semaksimal mungkin dalam

  21

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  22/24

  as%ek*as%ek ke&udayaan" Se%e#ti &entuk*&entuk a#sitektu# mas'id, syaCi#*syaCi#

  aleg#is sui, dan se&againya sam%ai %ada &entuk*&entuk dan mdel alat

  %engem&angan sains, ast#&el, dan se&againya kesemuanya &e#mua#a se&agai

  &entuk*&entuk %enga&dian %ada nilai*nilai Ilahiyah" (engan demikian semua

  &entuk*&entuk ke&udayaan dan seni dalam Islam se-a#a keselu#uhannya 'uga

  memaniestasikan %ada %emanaatan asilitas alam semesta, yang se-a#a tidak

  langsung 'uga memang &e#asal da#i Allah S9"

  Seni dan !e&udayaan Islam di'adikan se&agai alat menye&a#kan agama dan

  mem%e#kukuhkan amal ke&a'ikan dan ke&aikan dikalangan umat Islam" =asil seni

  men'adi akt# %end#ng yang intensi untuk memu'i dan mengingat Allah S9"

  (aya seni yang di&e#ikan leh Allah S9 adalah &e#tu'uan untuk menim&ulkan

  keikhlasan dan kesada#an dalam di#i manusia"

  (engan &akat seni yang ada, %a#a seniman muslim te#nyata mam%u

  menggunakan &e#&agai teknik dan k#eatiitas untuk mem&uat seni dan &udaya

  Islam" e#nyataan seni i&a#at kaedah di anta#a Dat s%i#itual dan #angka mate#ial"

  leh ka#ena itu, %a#a seniman Islam mem%unyai tanggung 'a.a& mene#'emahkan

  ide Islam ke dalam &ahasa seni"

  Menu#ut %e#s%ekti Islam, daya k#eati seni adalah d#ngan atau desakan

  yang di&e#ikan leh Allah yang %e#lu digunakan se&agai &antuan untuk

  meme#iahkan ke&esa#an Allah" Selain itu, seni 'uga menun'ukkan seni kesatuan

  atau kese%aduan" (an se&agai ka#ya da#i Seni dan ke&udayaan Islam anta#a lain

  adalah A#sitektu# tem%at*tem%at i&adah se%e#ti Mas'id, Mushla, dan tem%at*

  tem%at yang disu-ikan se%e#ti makam*makam Islam"

  Mas'id me#u%akan salah satu ka#ya seni yang &e#nilai tinggi ka#ena mas'id

  me#u%akan 'antung masya#akat yang ada di sekita#nya, 'ika yangmenggunakannya sehat maka 'antungnya%un akan sehat, &egitu%un

  se&aliknya"(alam #angka mem%e#indah &angunan mas'id, desain inte#i# se#ta

  kalig#ai dengan %la*%la yang indah &anyak ditemukan diham%i# setia% mas'id*

  mas'id &esa# di dunia Islam, da#i mulai di :#da, Ma#k, Mesi#, (amaskus,

  Madinah, Makkah, Baghdad, !uah, sam%ai di India dan Mas'id*mas'id di

  Indnesia"

  22

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  23/24

  (AF9AR S9A!A

  Ahmad, SaCadMu#sa" athawwaur Al$fi"ry al$arbawy" !ai# 3 Mata&iC Sa&'al,

  175"Al*Aasy, M" A", At*9a#&iyah Al*Islamiyah" Dasar$Dasar Po"o" Pendidi"an"

  slam" /9e#'emahan #" =" Bustami A" Ganidan ('ha# Ba-h#y"

  aka#ta 3 Bulan Bintang, 174"

  Al*

  Maududi, A&dul ACla"slmaic ay 8f 9ife" /9e#'emahan" Bandung 3 Sina# Ba#u,

  18

 • 7/24/2019 PB3_Agama Islam, Budaya, Dan Seni

  24/24

  Mu&a#ak, "'en(adi Cende"iawan 'uslim" aka#ta 3 9 Magenta Bhakti Guna,

  200"

  Shiha&, M" >" awasan Al$7ur:an4 arfis 'audhu:i atas !erba#ai Persoalan

  ;mat" Bandung 3 ene#&it MiDan, 200"