PATOLOGIJA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA RT I RO...آ  Autonomni nervni sistem (simpatiؤچki i parasimpatiؤچki)

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PATOLOGIJA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA RT I RO...آ  Autonomni nervni sistem (simpatiؤچki i...

 • PATOLOGIJA CENTRALNOG

  NERVNOG SISTEMA

 • NERVNI SISTEM

  Centralni i periferni

  Centralni čine

  Mozak Kranialni nervi Kičmena moždina

  Periferni čine

  Spinalni nervi i Autonomni nervni sistem (simpatički i parasimpatički)

 • ANATOMIJA MOZGA

  Evolutivno najrazvijeniji organ

  Obaveštava nas šta se dešava u spoljašnjoj sredini putem

  Pet čula:

  Osećaj, miris, ukus, zvuk, dodir

  Težina se menja od rodjenja oko 500gr u prvoj godini oko 1kg i kod odraslog oko 1500gr

  Mozak sadrži 100 biliona neurona Na rodjenju imamo sve svoje neurone Mijelinizacija traje do 10-12 godine

 • FUNKCIJE CNS

  Senzorni input - stimulacija

  Integracija - procesovanje i interpretacija

  Motorni output - aktivacija efektornih organa

  • Kontroliše mišljenje, memoriju i govor

  • Pokrete svih organa

  • Odredjuje odgovor na stresne situacije

  • Ritam srca i disanja

 • ĆELIJSKA STRUKTURA MOZGA

  Dva tipa ćelija Neuroni i glija ćelije

  Neuroni šalju i primaju nervne impulse - signale

  Glija ćelije su potporne

  • omogućavaju ishranu • homeostazu • formiraju mielin • podstiču prenos signala u

  nervnom sistemu i mozgu

  Glije ima 50:1 neuron

  One su ishodište tumora mozga

  http://www.3dscience.com/3D_Images/Biology/Cells/Neurons.php

 • NEURONI

  Osnovna jedinica nervnog sistema

  TELO AKSONI DENDRITI

 • GLIJA

  ASTROCITI I OLIGODENDROCITI

 • ASTROCITI

  Funkcija ishrana neurona Svojim produžecima se naslanjaju na krvne sudove i Spojeni su sa nervnom ćelijom

  Glioza proliferacija astrocita na mestu oštećenja Analogna je ožiljku Ishodište epilepsije

 • OLIGODENDROGLIJA

  Malo jedro slično limfocitu i svetli halo Proizvode mijelin i obuhvataju više aksona

  Bolesti oligodendrocita pogadjaju izgradnju mijelina

  Leukodistrofija hereditarni poremećaj sinteze mijelina

  Demijelinizirajuće bolesti fokalni gubitak mijelina

 • EPENDIM

  Omotač moždanih komora

  Jednoredni kubični epitel sa cilijama

 • MENINGE

  Mozak se nalazi u koštanom oklopu - kranium

  On štiti mozak od oštećenja

  Kranijum i kosti koje štite lice nazivaju se lobanja

  Izmedju mozga i lobanje se nalaze meninge Vezivne ovojnice

  One se sastoje od tri sloja koja pokrivaju mozak i kičmenu moždinu

  Spolja ka unutra to su

  Dura mater, arachnoidea, pia mater

 • DURA MATTER

  U kranijumu

  Pokriva celu unutrašnjost lobanje i formira nabore koji štite mozak

  Dva posebna nabora su

  Falx cerebri deli levu i desnu polovinu mozga

  Tentorium cerebeli

   Deli gornji i donji deo mozga u  Prednju i zadnju lobanjsku jamu  Kada se širi mozak može da se  Uklješti kroz ove otvore

  Falx cerebri

  Tentorium cerebeli

 • Krvni sudovi baze mozga

  Vilisov šestougao

  Omogućava dvojnu cirkulaciju mozgu

  Zaštitna uloga

 • CEREBROSPINALNA TEČNOST

  Se nalazi u mozgu oko njega i kičmene moždine

  Svetla, vodenasta tečnost štiti mozak od oštećenja i preteranih pokreta

  Cirkuliše kroz kanale oko mozga i kičmene moždine

  Konstantno se stvara u moždanim komorama u plexus chorioideus-u

  Villi arachnoidales resorbuju CSF Na konveksitetu mozga

  Mozak stalno održava ravnotežu izmedju stvaranja i absorpcije CSF

 • MOŽDANE KOMORE

  Četiri šupljine – ventriculi

  Spojene foramenima i tubama

  Komore okružene moždanim hemisferama zovu se lateralne komore (prva i druga)

  Komuniciraju sa trećom komorom preko foramen Munroi

  Treća komora je u centru mozga i njene zidove čine talamus i hipotalamus

  Četvrta komora je izmedju baze malog mozga i ponsa

  Treća komora komunicira sa četvrtom preko Aquaductus cerebri Sylvii

  CSF teče kroz četiri komore oko mozga i kičmene moždine prolazeći kroz druge brojne otvore

 • GRADJA I FUNKCIJA MOZGA

  MOŽDANO STABLO

  Je donji produžetak mozga ispred cerebeluma i spaja kičmenu moždinu

  Sastoji se od:

  • Cerebelum • Pons • Medula oblongata

  U moždanom stablju su smeštene proste i primitivne funkcije neophodne za preživljavanje

 • CEREBRUM

  Glavni deo mozga

  Fisura longitudinalis cerebri magna deli mozak na dve hemisfere

  Corpus calosum spaja hemisfere i prenosi informacije sa jedne na drugu stranu mozga

  Površina mozga sadrži bilione neurona i glija ćelija i zove se cortex cerebri

  http://ect.downstate.edu/courseware/haonline/imgs/00000/4000/700/4769.jpg

 • Cortex cerebri je sivkaste boje i zove se siva masa Tu su tela nervnih ćelija

  Površina mozga je naborana:

  Sulcus i - mali nabori Fissurae - veliki nabori

  Izmedju njih su gyrri cerebri – vijuge Povećavaju površinu mozga

 • Ispod cerebralnog korteksa je bela masa koja sadrži vlakna neurona

  Cerebralne hemisfere imaju nekoliko glavnih fisura

  koje mozak dele na lobuse:

  Frontalni, temporalni, parietalni i okcipitalni

  Svaki lobus se deli na regione koji obavljaju specifične finkcije

  Lobusi ne funkcionišu posebno već su kompleksno povezani

 • MOŽDANI LOBUSI

  FRONTALNI LOBUS

  Najveći, kontroliše: motorne veštine, voljni pokreti, govor, intelektualne i bihejvioralne funkcije

 • LOBUS OCCIPITALIS

  Na bazi mozga, omogućava primanje i procesiranje vizuelnih informacija, kako će neko videti boje i oblik

  Desni lobus interpretira informacije levog oka i obrnuto

 • LOBUS PARIETALIS

  Interpretira simultano signale koje prima iz različitih delova mozga

  Vid, sluh, motorika, senzorne i memorija

 • LOBUS TEMPORALIS

  Nalaze se u nivou ušiju

  Jedna zona u desnom lobusu je uključena u vizualnu memoriju i omogućava individui prepoznavanje objekta i lika

  Jedna zona sa leve strane je uključena u verbalnu memoriju i pomaže individui da zapamti i razume jezik

 • LIMBIČKI SISTEM

  Sedište emocija i memorije

  Hypothalamus, hyppocampus, nucleus amygdale

  Hypothalamus – homeostaza

  Hyppocampus – konveruje novu misao u dugotrajnu memoriju

  Oštećenje – osoba živi u prošlosti

  Nucleus amygdale – stimulacija agresivnost

  Oštećenje – indiferentnost na stimuluse

 • • Fotosenzitivni organ, fotoreceptor - treće oko Ima dva lobusa

  • Aktivira je svetlost • Harmonično saradjuje

  sa hipotalamusom

  • Svetlost stimuliše epifizu da prekine lučenje melatonina On se luči noću

  • Pre puberteta je veća kontinuirano luči melatonin

  • Kod ljudi utiče na  Nastanak puberteta  Više intelektualne funkcije

  • Posle puberteta u njoj se stvara moždani pesak

  • Jedina poznata bolest kod ljudi hibernirajuća bolest

  Reguliše

   Cirkarijalni  Sezonski ritam  Ritam spavanje  Hibernaciju kod životinja

  GLANDULA PYNEALIS

 • GLANDULA PYTUITARIA HYPOPHYSEOS

  Mala žlezda na bazi mozga iznad nosa

  Glavna žlezda u kontroli sekrecije hormona

  Kontroliše i kordinira:

   Rast  Razvoj i  Funkcije organa

  (bubreg, dojke, uterus)  Funkcije drugih žlezda

 • Simptomi bolesti mozga

  Simptom bolesti mozga determiniše Mesto više nego tip oštećenja

  Difuzni procesi: ishemija

  Fokalne lezije: infarkt, absces, tumor

  Veliki infarkt u nemoj zoni bez simptoma

  Minimalna oštećenja mozga:

  Iritabilnost, slaba kontrola impulsa, nemogućnost iskustvenog učenja

  Histološki subtilne promene: do teških oštećenja disleksija, šizofrenija

   Mozak ne može da se širi  Intersticijum mozga je mali  CSF je konstantnog volumena  Krvno moždana barijera  Nema limfatike - problem kod edema  Neuroni se ne regenerišu

 • Pritisak CSF preko

  200mm vodenog stuba

  za vreme spinalne punkcije

  GENERALIZOVANI

  Porast volumena mozga

  Uzroci:

  • Povećanje centralnog

  venskog pritiska

  • Kongestivna srčana slabost

  • Septalni kardijalni defekt

  LOKALIZOVANI

  Uzroci:

  Edem, trauma, hemoragija,

  tumor, inflamacija

  Istiskuje CSF i mozak

  se pomera ka lobanji

  POVEĆAN INTRAKRANIJALNI PRITISAK

 • SIMPTOMI:

  1. Glavobolja, mentalna konfuzija, mučnina, povraćanje

  2. Edem papile oka, zbog potiskivanja n. opticusa

  3. Dolazi do hernijacije dela mozga kroz moždane otvore

  4. Kroz falx cerebri – corpus calosum

  5. Kroz tentorium cerebeli - uncus gyrri hypocampi

  6. Kidanja ili okluzije a. cerebri anterior (kortikalno slepilo)

  7. Oštećenja tkiva mozga - hemipareza suprotne strane

  8. Herniacija cerebelarnih tonsila i moždanog stabla kroz formaen occipitale magnum smrt zbog pritiska vitalnih centara

  9. Trans kalvarialna hernijac