Patimi si depresie - Ieromonah Sava Aghioritul si depresie - Ieromonah Sava ¢  Dumnezeu,

 • View
  272

 • Download
  48

Embed Size (px)

Text of Patimi si depresie - Ieromonah Sava Aghioritul si depresie - Ieromonah Sava ¢  Dumnezeu,

 • d

  IEnouoNAH Save AcHIoRITUL

  PnrtMI $I DTPRESIECe este Si cum

  se vindeci depresia

  Traducere din limba greacS:

  Preot Victor Manolache

  0blrtrvkff oGvMeilryff

  20L4

 • Cupnrns

  Prolog

  Prologul autoruluila edilia in limba romAni

  Partea intAiPnrnranE

  1. Ce sunt patimile?............. ............,............ 17Sunt p uterile suftetegti

  . care au luat o direclie gregitd ...............................,......... 17O mul es t e unit at e p sihos omat ic d ................................. 20Inima este centrul sufletului,organul conducdtor .............. 23Ce este sufletul gi care sunt pdrlilelui ........................ 25

  ' Puterile sufletului ................. 28a. Puterile gnostice (simfurile sufletului) ..... 28

  Celelalte puteri gnostice sunt: cugetarea,slava, inchipuirea gi simfirea ....... 29

 • 286 CupRrNs

  ,,Scurt-circuitarea" dintre minte (inimn)gi cugetare (gAndire-creier) .......... 31

  b. Puterile vitaie sau poftitoareale sufletu1ui............... .... 34

  Migcarea ascunsd a puterilor sufletegtidinpricina girrdurilor ............................... 35Gindurile giproaenienlalor .,......... ........ 35Felurile gindurilor ............... g7Drumul de Ia ataculghndului rdu phnd Ia pdcat ..........G 6 ndur ile p dt image tntune cd minte aFolosirea gregitd a minliiIntrebuin{area gregitd a pdrliimilnioase gi a celeipoftitoare ......,,,........... 42Folosirea gregitd a dorinlei .......,......,....................,..,...... 49Folosirea cea bund gi folosireacen rea a celor trei puteri sufletegti ............................... 44Cei trei giganfi ............. .......... 44D eosebirea patimilor. P atimi sufletegtigi p atimi trupegti........... j..........

  Disfunc[iite gi abaterilecare constituie diferitele patimi .............. 47P atimile. sunt pricina multorboli duhounicegti gi trupegti ..................... 48Patimile sunt o pornire impotrioa iubirii.................. 55

  CupnrNs

  P atimil e ins e amnd lip s a o ir tulilor ....,.......................... 58Patimile apnr chnd nu ne pocdim c0ntinuu.............. 59Cauzele patimilor: migcarea gregitd a liberuluiarb itru gi tn d emnul ur dj m agului ................................. 6 1Cum au apdrutpatimile............. ,.............. 62

  3. Cum se vindeci patimileOmuI care nu s-a curdlat de patimile sale,dupd Sfinlii Pdrinfi, este botlnaa sufletegte ............... 64Egoismul gi iubirea de sine..............;....... ...................... 67Mintea omului trebuie sd se afle tn inimd ................. 69R estabilirea rugdciunii minfii ........,....... 70Ifindecarea patimilor in general ............. 72

  ' Care sunt pdcatele celor trei pdrliale sufletului gi cum se aindecd .............. 75P rev enire a prin r dzb oirea ghndurilor rele ................. 7 6

  Epilog...... .......;...i......-.!. ................ 77

  :'f39,

  i, t39

  40nr

  2; Curn apar patimile .........................!..........,..Mecanismul credrii patimilor gi o recapitulare pescurt a celor spuse maitnainte ................

  56

  56

 • 288 CupRrNs

  Depresia: boala cea mairdsphnditd dinlumeDepdrtarea omului de Dumnezeugiinstrdinarea luiSinuciderea: urmfrrea cea mai reaa tndepdr t drii de Dumneaeu ............Ag a-numit ele probl eme p siholo gicesunt tn esenld probleme duhoanicegti ....................... 101Iubirea fnld de ,,lume" (cugetarealumeascd) conduce la tristele gi la depresie .............. L05Supunerea fald de patimi conduceIa tristele gi depresie ............ 106Adevdra[ii ,,rdu-stdpLnifuri" ................. 108Omul est e chemat s d deain d p er so and....................... 1 1 1Cele patru Jbluri ale tristelii ................... 115Ce este tristelea gi depresia,dupd Sfin[ii Pdrinli .............1.1.6Trist e I e a folosit o are gi tr iste I ea demonicd................ 1 1 9Tristelea - akedia adtdmdtoare ..............122D uhul tr is t e lii g i tnfr unt ar e a lui ................................ 124P r i cinil e tr istefii- ake diegi aindecarea ei prin lucrare ...................127Llrmdrile depresiei, D epresiaiiil osfrndesc pe Dumnezeu ................ ........ 130Cel depresia se chinuiegtepe sine insugi gi pe cei din jurul lui ............................ 131

  2. Cum apare depresia ........1.34Cum se nagte depresia ................. .............134

  Depresia tnseamnd folosirea rea a triste{ii,

  dinpricina inftuenlei demonice """""' 135E goismul-mhndrie, cauza princip ald

  a"depresiei gi a celorlalte pdtimiri sufletegti """""" 137

  ,,Egoismul aduce tntotdeauna

  triiteye gi nelinigte" .........'..'....... """"""" 139Rolul celuiviclean gi aga-numi{iipsihiatri """""" 1'43

  ,,Tofi bolnaaii sufletegte se agazd

  pe eiiingigitn centrul aten[iei" """"""' 146Neputinla truPeascd, de asemenea,

  prii.cinuiegte mknie gi melancolie """""""""""""""" L50

  3. Cum'se vindeci dePresiadupi Sfinlii Pirinfi ai Bisericii """""""'"""':""""' 151

  O simpld exPlicalie a dePresiei

  b azat i p e tnv d! dtur a Sfinlilor P dr inli " " " " " " " " " " " 152P rincipii ter ap eutice gi miilo ace aindec dto are

  pentru depresie dupd Sfinlii Pdrinli "' 155Mijloace aindecdtoare -,ridiro*rntele depresiet....'............." . ""'

  156

  Mijto ace teruPeutice generale1. Viala iniuntrul Bisericii -tradifia ortodoxi "..:......"......... """" 157

  a. Doar Biserica Ortodoxd

  vindecd in mod adevdrat, izbivegte

  de patimi 9i de depresie.'.""""""' """""""""" 157b. Doar interesul Pentru Bisericd

  il vindecd Pe om """ 158

  CupntNs

  90

  93

  97

 • CupnrNs

  c. Tradifia ortodoxd il prefacepe om gi-l schimbd

  2. Harul dumnezeiesc.............. ..... 1.6La. Harul dumnezeiesc care se dd prin Sfin-tele Taine ale Bisericii il vindeci pe omsufletegte, dar gi trupegte ............ 1,61,b. Stadiile vindecdrii diferitelorpatimi gi a depresiei in general .................... .. 1,62c. ,,Prima miqcare o face Hristos" .......:.......... 1,65d. Hristos, prin harul Sdu, vindecd omulintreg, chiar gi adAncurile sufletului ............ L66e. Psihanaliza dumnezeiascd. TirAmurilesufletului care sunt socotite greu accesibileqi multe dintre ele necunoscute, precumincongtientul, pot fi cu adevdrat vindecateprin harul lui Dumne zeu ................................. 1,67

  3. Conlucrarea omeneascd ......... 169a. Este neapdratd nevoie de conlucrareateandricd (divino-umand) pentru dezle-garea problemei omului ...................... ............. 169b. Omul vindecat de cdtre Bisericd, deoarececonlucreazd cu harul dumnezeiesc, nu estechinuit de aga-numitele boli psihologice qi deprobleme (depresie, fobii, agonii, stres etc.) 770

  Mij I o ac e ter ap euti ce sp e ci ale1. Credinfa cea dreapti (Ortodoxia).inceputul vindecirii este credinta dreapt5,care ia chip in viafa noastre ........ 173

  Cupntus

  2. lncrederea in iubireagi in pronia dumnezeiasci """"" 1743. Aplicarea poruncilor evanghelice ....-....... L 75

  4. Iubirea fali de Dumnezeu(iubirea dumnezeiascd) -......... '...-. 176

  a. Vindecarea patimilor gi a depresieiconst5 in a-L iubi pe Dumnezeu ,,din totsufletul gi inima gi cugetul" ..'........"..:...... ......' 176

  b. Iubirea fali de Dumnezeu il elibereazd pe

  om de auto-conservarea egoistd a depresiei 178

  5. Isihia. ,,Isihia - inceputul curdfirii"gi al vindecirii........... .. 1,826. Rugdciunea ...................'......'............................... 183

  a. Rugdciun ea arzdtoate

  este antidotul depresiei ....'.'...........'..........'...... 183

  b. Rugdciunea preface depresia in bucurie L87

  c. Rugdciunea neintreruptd ........'.......... "' """ 1907. Cugetul smerit- smerenia '-... 19L' a. Smerenia: pregXtirea necesard

  a sufletului ca sd scape de depresie .,...'..'..... 191

  b. Smerenia: marele

  291.290

  medicament teraPeutic

  c. Lepddarea ingAmfirii'..'.....'.'....'.

  8. Ascultarea ................a. Ascultarea: smerenia pusd i:r practicd .......

  b. Tdierea voii .......'.....9. Umpierea golului sufletesc Ai bucuriaduhovniceasce. Izgonirea rnAhnirii prininmullirea bucuriei duhovnice gti .....'..'.....'..

  196199200

  2002A5

  249

 • 292 CupnrNs

  10. Lucrarea. Lucrarea cu enfuziasm gi as_cultare este un medicament insemn at ........ 2L011. Cercetarea duhormiceascd ... 2lg12. Preocuparea cu grddina florile gi cu artaCercetarea cuvAntului lui Dumnezeu, cagi preocuparea cu arta, grddLna, alungdakedia, depresia ......... 21413. Plimbarea gi amintirea momentelorfrumoase Plimbarea terapeuticd pe muntegi amintirea momentelor frumoase aletrecufului14. Muzicabir"r;;;;","i".e a iii"""r;^ 3r2

  15. Lepddarea tuturor gAnduril,or de lainceput. Neprimirea gAndului rdu de lainceput ...... Zlg1,6. Lepddarea invidiei gi a geloziei.Rdzboirea invidiei gi a geloziei.....-............. ... 221.TT.Rdzboirea dorinfei de a fi iubi,ti ............... 22g18. Rdbdarea - sporirea zelului duhov_nicesc. Rdzboirea akediei, a molegeliisufletegti prin ribdare, aflarea modurilorde sporire a rArrnei gi a lucririi................... ..... 22519. inchiderea televizoruluigi a jocurilorvideo ..... 22620. Pociinfa gi Sfdnta Spovedanie................. 229

  a. Thina Sfintei Spovedanii qi pociinfa ........ 22gb. Pocdinfi - Spovedanie: vindecareadesdvArgiti de patimi gi de depresie............ 230

  Concluzii despre depresieSfkntul Gherasim cel t6ndr, din Kefnlonia, ocroti-torul demonizalilor gi albolnaailor psihici

  Cupnrrus

  c. Vindecarea depresiei incepeprintr-o Spovedanie generalS ... 232d. Neamintirea pdcatelor mdrturisite .......... 236e. Spovedania ficutd cu curajindepdrteazd ruginea demonicd .................... 237f. Niciodati sd nu deznddijduim! Dum-nezeu ne iubegte intotdeauna ffu6, margini 239g.