Click here to load reader

Pašvaldību budžets 2013.gadā

  • View
    48

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pašvaldību budžets 2013.gadā. Rīga, 2013.gada 9.janvāris. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis IIN likme: 24% Neapliekamais minimums: 45 Ls Atvieglojums par apgādībā esošu personu: 70 Ls; no 01.07.2013.: 80 Ls IIN ieņēmumu daļa pašvaldību budžetā: 80% IIN ieņēmumu prognoze: 698 291 574 lati - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pašvaldību budžets 2013.gadā

Slide 1

Pavaldbu budets 2013.gadRga, 2013.gada 9.janvris

Iedzvotju ienkuma nodoklis

IIN likme: 24%Neapliekamais minimums: 45 LsAtvieglojums par apgdb esou personu: 70 Ls; no 01.07.2013.: 80 Ls

IIN iemumu daa pavaldbu budet: 80%

IIN iemumu prognoze: 698 291 574 latiVK sadales konts: 433 809043 lati; Rgas pau iekastais: 254 567832 lati;Ventspils pau iekastais: 9 914699 lati.

2

V3

Valsts kases sadales konts

Garantijas pavaldbm, kas IIN saem caur Valsts kases sadales kontu: 100% no plnot.

IIN prognozto iemumu procentulais sadaljums pa ceturkiem: I ceturksn 20%, II ceturksn 24%, III ceturksn 27%, IV ceturksn 29%.4

Nekustamais pauma nodoklis

FM prognoztie NN iemumi 2013.gad 119 milj. latu;Finanu izldzinanas aprin 2013.gad iekautie NN iemumi 89,495 milj. latu.

Izldzinanas aprinam tika izmantota NN prognoze zemei ar 25% pieauguma ierobeojumu.

5

Nodoku iemumu izmaias, % pret iepriekjo gadu

6

201120122013 Valsts pamatbudets+ 18%+12%+4%Pavaldbu budets+ 5%+6%+2%Nodoku iemumu izmaias 2013.gad saldzinjum ar 2010.gadu7

2013Valsts pamatbudets+ 37%Pavaldbu budets+13%Nodoku iemumu izmaias 2013.gad saldzinjum ar 2010.gadu8

2013Valsts konsolidtais budets+ 31,4%Pavaldbu konsolidtais budets+13,2%8IIN iemumi pavaldbu budet vidja termia budeta ietvar 2014.-2016.gadam, milj. lati

9

Dati: Valsts kase, Finanu ministrija; LPS aprinsPavaldbu budeta iemumu daa konsolidtajos kopbudeta iemumos 2007.-2013.gad, %10

Pavaldbu nodoku iemumu daa konsolidt kopbudeta nodoku iemumos 2007.-2013.gad, %11

Dati: Valsts kase, Finanu ministrija; LPS aprinsPavaldbu finanu izldzinana

VB dotcijas:izldzinanas fondam 8 478 360 lati;pavaldbm par brniem brnunamos un iemtniekiem pansiontos (ievietoti ldz 01.01.1998.) 1 074 000 lati;4 trcgkajm pavaldbm 5 939 011 lati;novadiem neizldzinms apakjs robeas 97% lmen nodroinanai 5 578 259 lati.

12

Aizmumi

ES un prjs rvalstu finanu paldzbas ldzfinansto projektu stenoanai;infrastruktras projektiem, kuros pavaldbas faktiskais ieguldjums nav mazks par 75%no kopjm izmaksm un nepiecieam aizmuma apmrs nav lielks par 25%no kopjm izmaksm ldz pilngai objekta nodoanai ekspluatcij 2013.gad;izgltbas iestu, taj skait pirmsskolu izgltbas iestu, projektiem;socilo programmu investciju projektiem;investcijm rkrtas (avrijas) seku neatliekamai novranai;13

pavaldbu katlu mju (ar jaudu ldz 3 MW) energoefektivittes uzlaboanas investciju projektiem;kurinm iegdei;transporta iegdei, pirmpirkuma tiesbu izmantoanai;investciju veikanai valsts nozmes arhitektras pieminekos.

Izvrtjot 2013.gada 3 mneos atbalstto pavaldbu aizmumu pieprasjumu kopjos apmrus, finanu ministram ir dota atauja pieirt pavaldbm aizmumus pavaldbu prioritro investciju projektu stenoanai ar maksimlo pavaldbas aizmumu summu 100000 latu ar nosacjumu, ka netiek prsniegts pavaldbu aizmumu kopjais palielinjums.14

Likumprojekta 14.panta 12.daa paredz: (12) Noteikt, ka pavaldbm ir tiesbas sniegt aizmuma pieprasjumu FM tikai pc tam, kad atbilstoi publisko iepirkumu normatvajam reguljumam ir noslgusies iepirkuma procedra un izvlts piegdtjs ar tiesbm veikt bvdarbus, piegdt preces vai sniegt pakalpojumus, nepiecieambas gadjum paredzot iespju slgt lgumu ar piegdtju tikai pc aizmuma pieprasjuma atbalstanas.Vienlaikus no 2013.gada ir atcelts nosacjums, ka pavaldbas var plnot budet aizmumu k izdevumu finansanas avotu tikai pc tam, kad ir atbalstts attiecgais pavaldbas aizmuma pieprasjums.

15

Aizliegums pavaldbm uzemties ilgtermia saistbas atbilstoi likuma Par pavaldbu budetiem 22.pantam saglabsies ar 2013.gad. Tpat k iepriekjos gados aizliegums neattieksies uz ilgtermia saistbm attstbai nozmgu infrastruktras projektu pabeiganai Ministru kabineta noteiktaj krtb ar finanu ministra atauju, pakalpojumiem ldz trim gadiem, kas nepiecieami saimniecisks darbbas nodroinanai un Eiropas Savienbas un prjs rvalstu finanu paldzbas ldzfinansto projektu stenoanai, k ar Publisks un privts partnerbas likum noteiktaj krtb akceptto publisks un privts partnerbas projektu stenoanai.

16

Mrdotcija pavaldbu autoceiem (ielm)

LPS viedoklis: 26,36milj.latu MK viedoklis: 18,35 milj. latuVienoans: Ja tiek konstatti rkrtas apstki un nav pieejami finanu resursi uzturanas izdevumu nodroinanai [...], Satiksmes ministrija sniedz Ministru kabinet finansjuma pieprasjumu autoceu rkrtas seku likvidanai.

17

Mrdotcija pavaldbu autoceiem un ielm18

Autoceu fonda finansjums pavaldbm (saldzinms cens)19

Socil paldzba

Noteikt garantto minimlo ienkumu lmeni 2013.gad 35 latu apmr. Labkljbas ministrijai veikt grozjumus Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1489 Noteikumi par garantto minimlo ienkumu lmeni.

Prtraukts valsts ldzfinansjums GMI pabalstam un dzvoka pabalstam20

Vienoans protokolu starp koalcijas partijm par valsts atbalstu dzimstbas veicinanai un imenm ar brniem

Rcbas plns (2013-2015) PII rindu likvidanai:2013.gad valsts mra maksjums veckiem, kuru brniem vecum no pusotra ldz obligts pirmsskolas izgltbas uzskanai nav pieejams pavaldbas pirmsskolas izgltbas pakalpojums;2014.gad ja pavaldba nenodroina PII, mra maksjums tiek ieturts no pavaldbm, izmantojot pavaldbu finanu izldzinanas mehnismu;2015.gad - ja pavaldba joprojm nenodroina PII, mra maksjums no pavaldbm tiek ieturts, izmantojot pavaldbu finanu izldzinanas mehnismu, pieirt mra maksjuma apmram piemrojot koeficientu. 21

Precizjot MK noteikumus Nr.250, noteikt preczu metodiku viena brna izmaksu pavaldbas b/d aprinanai. Ar du summu pavaldbas pienkums nodroint brna ldzfinansjumu privtajs pirmskolas izgltbas iestds vai auklu dienest. Gadjum, ja divu mneu laik netiek piedvta vieta pavaldbas b/d, tad vecki var, iesniedzot atbilstoa rakstura maksjuma dokumentu saemt kompensciju par pakalpojumu. Ja pavaldba savlaicgi nenorins par PII pakalpojumu, summa ar pavaldbu izldzinanas sistmas starpniecbu tiek atskaitta no pavaldbai piekrtoiem ldzekiem.

22

Likumprojekta Par vidja termia budeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam un likumprojekta Par valsts budetu 2014.gadam sagatavoanas grafiks

2013.gada janvris februris: Sarunas ar LPS14.05.2013.: MK un LPS domstarpbu un vienoans protokola projekta 2014., 2015. un 2016.gadam apstiprinana15.05.2013.: Likumprojekta Par vidja termia budeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam iesniegana Saeim23.09.2013.: MK un LPS domstarpbu un vienoans protokola projekta 2014.gadam izskatana Ministru kabineta paplaintaj komitejas sd 27.09.2013.: Likumprojekta Par valsts budetu 2014.gadam iesniegana Saeim

23

Grozjumi valsts un pavaldbu institciju amatpersonu un darbinieku atldzbas likum

24

PiemaksasPar amatpersonas (darbinieka) aizvietoanu, vakanta amata pienkuma pildanu, papildus amata aprakst noteiktajiem pienkumiem piemaksa ldz 30% no noteikts mnealgas (bija ldz 20%); 14.panta 1.daa;Ja ir noteiktas vairkas iepriek mints piemaksas, to kopsumma nedrkst prsniegt 30% no mnealgas (bija 20%); 14.panta 2.daa. Piemaksa par personisko darba ieguldjumu un darba kvalitti. mnes nedrkst prsniegt 30% no noteikts mnealgas; 14.panta 12.daa. 25

Prejas noteikumi:7.6 2013.gad gadjumos, kad atldzba piesaistta CSP oficilaj statistikas paziojum publictajam valst strdjoo mnea vidjs darba samaksas apmram, piemrojams 2012.gada pirmaj pusgad valst strdjoo mnea vidjs darba samaksas apmrs, kas noapaots pilnos latos, proti, 474 lati (2012.gad bija 471 lats).

26

8.9 Valsts un pavaldbu institciju amatpersonm (darbiniekiem), izemot likuma 17.panta 5., 6., 7., 9., 10., 11. un 12.da mints amatpersonas (darbiniekus), atlaianas vai atvainanas pabalsts izmaksjams d apmr:a) viena mnea vidjs izpeas apmr, ja amatpersona (darbinieks) pie attiecg darba devja bijusi nodarbinta mazk nek piecus gadus,b) divu mneu vidjs izpeas apmr, ja amatpersona (darbinieks) pie attiecg darba devja bijusi nodarbinta piecus gadus un vairk. 27

8.10 2013.gad valsts un pavaldbu institcijas papildus likuma 16.pant Prmijas noteiktajam var prmt amatpersonas (darbiniekus) atbilstoi institcij noteiktajai prmanas krtbai un kritrijiem, ja o amatpersonu (darbinieku) darbbas rezultt ir nodrointa valsts vai pavaldbu budeta izdevumu samazinana vai uzlaboti attiecgs institcijas darbbas izpildes rdtji.Par pavaldbas institciju amatpersonu (darbinieku) prmanu lmumu pieem pavaldbas dome par 2013.gada pirmo deviu mneu faktisko izpildi. Prmiju izmaksai pavaldbu institcijas var izmantot ne vairk k 5% no pavaldbas budet atldzbai paredzt ldzeku apjoma.

28

Euro ievieana

Plnotais ievieanas termi: 2014.gada 1.janvrisLatu konvertcija uz euro notiks pc ES Padomes noteikt maias kursa, noapaojot ldz veseliem euro centiem:ja tre zme aiz komata ir no 0 ldz 4, tad centa vrtba nemains;ja tre zme aiz komata ir no 5 ldz 9, tad cents tiek apaots par vienu vrtbu uz augu.Oficilo kursu neapao un nesasina, veicot konvertanu.

Tiek prognozts, ka ES Padomes noteiktais maias kurss bs zinms jlij.

29

Konvertjot preu un pakalpojumu vienas vienbas cenu, t vrtbai euro aiz komata tiek nordtas tikpat zmes, cik noteiktajai vienas vienbas cenas vrtbai latos. Vienlaicgas lata un euro apgrozbas periods: divas nedas, skot ar euro ievieanas dienu

Latu skaidrs naudas nomaia pret euro bez maksas:kredtiestds 6 mnei;Latvijas Pasta pasta pakalpojumu snieganas viets viens mnesis;Latvijas Bank bez termia un apjoma ierobeojuma.

30

Preu un pakalpojumu cenu paralls atspoguoanas periods: 3 mneus pirms euro ievieanas dienas un 6 mneus pc euro ievieanas dienas.

Paralls atspoguoanas period gala patrtjam (fiziskajm personm) izsniegtajos norina dokumentos rinos, un dokumentos, kas apliecina par darjumu saemto samaksu kases ekos un numu

Search related