of 40 /40
Pašvaldību budžets 2013.gadā Rīga, 2013.gada 9.janvāris

Pašvaldību budžets 2013.gadā

  • Upload
    irish

  • View
    51

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pašvaldību budžets 2013.gadā. Rīga, 2013.gada 9.janvāris. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis IIN likme: 24% Neapliekamais minimums: 45 Ls Atvieglojums par apgādībā esošu personu: 70 Ls; no 01.07.2013.: 80 Ls IIN ieņēmumu daļa pašvaldību budžetā: 80% IIN ieņēmumu prognoze: 698 291 574 lati - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pašvaldību budžets 2013.gadā

Page 1: Pašvaldību budžets 2013.gadā

Pašvaldību budžets 2013.gadā

Rīga, 2013.gada 9.janvāris

Page 2: Pašvaldību budžets 2013.gadā

2

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

IIN likme: 24%Neapliekamais minimums: 45 LsAtvieglojums par apgādībā esošu personu: 70 Ls;

no 01.07.2013.: 80 Ls

IIN ieņēmumu daļa pašvaldību budžetā: 80%

IIN ieņēmumu prognoze: 698 291 574 lati– VK sadales konts: 433 809 043 lati; – Rīgas pašu iekasētais: 254 567 832 lati;– Ventspils pašu iekasētais: 9 914 699 lati.

Page 3: Pašvaldību budžets 2013.gadā

3

VValsts kases sadales konts

2012, Plāns 2012, Fakts 2013, Plāns

403,971,434

436,375,561 433,809,043

+8%

-0,6%

Page 4: Pašvaldību budžets 2013.gadā

4

Garantijas pašvaldībām, kas IIN saņem caur Valsts kases sadales kontu: 100% no plānotā.

IIN prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem: I ceturksnī — 20%, II ceturksnī — 24%, III ceturksnī — 27%, IV ceturksnī — 29%.

Page 5: Pašvaldību budžets 2013.gadā

5

Nekustamais īpašuma nodoklis

• FM prognozētie NĪN ieņēmumi 2013.gadā – 119 milj. latu;• Finanšu izlīdzināšanas aprēķinā 2013.gadā iekļautie NĪN

ieņēmumi – 89,495 milj. latu.

Izlīdzināšanas aprēķinam tika izmantota NĪN prognoze zemei ar 25% pieauguma ierobežojumu.

Page 6: Pašvaldību budžets 2013.gadā

6

Nodokļu ieņēmumu izmaiņas, % pret iepriekšējo gadu

2011 2012 2013

Valsts pamatbudžets + 18% +12% +4%

Pašvaldību budžets + 5% +6% +2%

Page 7: Pašvaldību budžets 2013.gadā

7

Nodokļu ieņēmumu izmaiņas 2013.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu

2013

Valsts pamatbudžets + 37%

Pašvaldību budžets +13%

Page 8: Pašvaldību budžets 2013.gadā

8

Nodokļu ieņēmumu izmaiņas 2013.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu

2013

Valsts konsolidētais budžets + 31,4%

Pašvaldību konsolidētais budžets +13,2%

Page 9: Pašvaldību budžets 2013.gadā

9

IIN ieņēmumi pašvaldību budžetā vidēja termiņa budžeta ietvarā 2014.-2016.gadam, milj. lati

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 550.00

600.00

650.00

700.00

750.00

800.00

850.00

701.10

830.60

599.60

635.60 649.40

703.00

718.20

701.20

685.70

716.40

Page 10: Pašvaldību budžets 2013.gadā

10

Dati: Valsts kase, Finanšu ministrija; LPS aprēķins

Pašvaldību budžeta ieņēmumu daļa konsolidētajos kopbudžeta ieņēmumos 2007.-2013.gadā, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

26.77

29.39

28.22

28.67

26.62

23.68

23.58

Page 11: Pašvaldību budžets 2013.gadā

11

Pašvaldību nodokļu ieņēmumu daļa konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņēmumos 2007.-2013.gadā, %

Dati: Valsts kase, Finanšu ministrija; LPS aprēķins

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 15.00

17.00

19.00

21.00

23.00

18.37

18.22

18.51

21.12

19.48

18.93 18.50

Page 12: Pašvaldību budžets 2013.gadā

12

Pašvaldību finanšu izlīdzināšana

VB dotācijas:– izlīdzināšanas fondam – 8 478 360 lati;– pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem

pansionātos (ievietoti līdz 01.01.1998.) – 1 074 000 lati;– 4 trūcīgākajām pašvaldībām – 5 939 011 lati;– novadiem neizlīdzināmās apakšējās robežas 97% līmenī

nodrošināšanai – 5 578 259 lati.

Page 13: Pašvaldību budžets 2013.gadā

13

Aizņēmumi• ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu

īstenošanai;• infrastruktūras projektiem, kuros pašvaldības faktiskais

ieguldījums nav mazāks par 75% no kopējām izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks par 25% no kopējām izmaksām līdz pilnīgai objekta nodošanai ekspluatācijā 2013.gadā;

• izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolu izglītības iestāžu, projektiem;

• sociālo programmu investīciju projektiem;• investīcijām ārkārtas (avārijas) seku neatliekamai novēršanai;

Page 14: Pašvaldību budžets 2013.gadā

14

• pašvaldību katlu māju (ar jaudu līdz 3 MW) energoefektivitātes uzlabošanas investīciju projektiem;

• kurināmā iegādei;• transporta iegādei, • pirmpirkuma tiesību izmantošanai;• investīciju veikšanai valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos.

Izvērtējot 2013.gada 3 mēnešos atbalstīto pašvaldību aizņēmumu pieprasījumu kopējos apmērus, finanšu ministram ir dota atļauja piešķirt pašvaldībām aizņēmumus pašvaldību prioritāro investīciju projektu īstenošanai ar maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 100 000 latu ar nosacījumu, ka netiek pārsniegts  pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums.

Page 15: Pašvaldību budžets 2013.gadā

15

Likumprojekta 14.panta 12.daļa paredz: „(12) Noteikt, ka pašvaldībām ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu FM tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izvēlēts piegādātājs ar tiesībām  veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, nepieciešamības gadījumā paredzot iespēju  slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas.”

 Vienlaikus no 2013.gada ir atcelts nosacījums, ka pašvaldības var

plānot budžetā aizņēmumu kā izdevumu finansēšanas avotu tikai pēc tam, kad ir atbalstīts attiecīgais pašvaldības aizņēmuma pieprasījums.

Page 16: Pašvaldību budžets 2013.gadā

16

Aizliegums pašvaldībām uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam saglabāsies arī 2013.gadā. Tāpat kā iepriekšējos gados aizliegums neattieksies uz ilgtermiņa saistībām attīstībai nozīmīgu infrastruktūras projektu pabeigšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju, pakalpojumiem līdz trim gadiem, kas nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā akceptēto publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai.

Page 17: Pašvaldību budžets 2013.gadā

17

Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)

LPS viedoklis: 26,36 milj. latu

MK viedoklis: 18,35 milj. latu

Vienošanās: Ja tiek konstatēti ārkārtas apstākļi un nav pieejami finanšu resursi uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai [...], Satiksmes ministrija sniedz Ministru kabinetā finansējuma pieprasījumu autoceļu ārkārtas seku likvidēšanai.

Page 18: Pašvaldību budžets 2013.gadā

18

Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem un ielām

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

18,7 19.9

31.5

58.2

70.9

28.220.4

23.820,7

18.4

Chart Title

Page 19: Pašvaldību budžets 2013.gadā

19

Autoceļu fonda finansējums pašvaldībām (salīdzināmās cenās)

Page 20: Pašvaldību budžets 2013.gadā

20

Sociālā palīdzība

Noteikt garantēto minimālo ienākumu līmeni 2013.gadā 35 latu apmērā. Labklājības ministrijai veikt grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1489 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni.

Pārtraukts valsts līdzfinansējums GMI pabalstam un dzīvokļa pabalstam

Page 21: Pašvaldību budžets 2013.gadā

21

Vienošanās protokolu starp koalīcijas partijām par valsts atbalstu dzimstības veicināšanai un ģimenēm ar bērniem

Rīcības plāns (2013-2015) PII rindu likvidēšanai:2013.gadā – valsts mērķa maksājums vecākiem, kuru bērniem vecumā no

pusotra līdz obligātās pirmsskolas izglītības uzsākšanai nav pieejams pašvaldības pirmsskolas izglītības pakalpojums;

2014.gadā – ja pašvaldība nenodrošina PII, mērķa maksājums tiek ieturēts no pašvaldībām, izmantojot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānismu;

2015.gadā - ja pašvaldība joprojām nenodrošina PII, mērķa maksājums no pašvaldībām tiek ieturēts, izmantojot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānismu, piešķirtā mērķa maksājuma apmēram piemērojot koeficientu.

Page 22: Pašvaldību budžets 2013.gadā

22

Precizējot MK noteikumus Nr.250, noteikt precīzu metodiku viena bērna izmaksu pašvaldības b/d aprēķināšanai. Ar šādu summu pašvaldības pienākums nodrošināt bērna līdzfinansējumu privātajās pirmskolas izglītības iestādēs vai auklīšu dienestā.

Gadījumā, ja divu mēnešu laikā netiek piedāvāta vieta pašvaldības b/d, tad vecāki var, iesniedzot atbilstoša rakstura maksājuma dokumentu saņemt kompensāciju par pakalpojumu. Ja pašvaldība savlaicīgi nenorēķinās par PII pakalpojumu, šī summa ar pašvaldību izlīdzināšanas sistēmas starpniecību tiek atskaitīta no pašvaldībai piekrītošiem līdzekļiem.

Page 23: Pašvaldību budžets 2013.gadā

23

Likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam”

sagatavošanas grafiks

2013.gada janvāris – februāris: Sarunas ar LPS14.05.2013.: MK un LPS domstarpību un vienošanās protokola

projekta 2014., 2015. un 2016.gadam apstiprināšana15.05.2013.: Likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru

2014., 2015. un 2016.gadam” iesniegšana Saeimā23.09.2013.: MK un LPS domstarpību un vienošanās protokola

projekta 2014.gadam izskatīšana Ministru kabineta paplašinātajā komitejas sēdē

27.09.2013.: Likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” iesniegšana Saeimā

Page 24: Pašvaldību budžets 2013.gadā

24

Grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un

darbinieku atlīdzības likumā

Page 25: Pašvaldību budžets 2013.gadā

25

PiemaksasPar amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu, vakanta amata

pienākuma pildīšanu, papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem piemaksa līdz 30% no noteiktās mēnešalgas (bija līdz 20%); 14.panta 1.daļa;

Ja ir noteiktas vairākas iepriekš minētās piemaksas, to kopsumma nedrīkst pārsniegt 30% no mēnešalgas (bija 20%); 14.panta 2.daļa.

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti. mēnesī nedrīkst pārsniegt 30% no noteiktās mēnešalgas; 14.panta 12.daļa.

Page 26: Pašvaldību budžets 2013.gadā

26

Pārejas noteikumi:7.6 2013.gadā gadījumos, kad atlīdzība piesaistīta CSP oficiālajā

statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēram, piemērojams 2012.gada pirmajā pusgadā valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmērs, kas noapaļots pilnos latos, proti, 474 lati (2012.gadā bija 471 lats).

Page 27: Pašvaldību budžets 2013.gadā

27

8.9 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām (darbiniekiem), izņemot šā likuma 17.panta 5., 6., 7., 9., 10., 11. un 12.daļā minētās amatpersonas (darbiniekus), atlaišanas vai atvaļināšanas pabalsts izmaksājams šādā apmērā:

a) viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi nodarbināta mazāk nekā piecus gadus,

b) divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi nodarbināta piecus gadus un vairāk.

Page 28: Pašvaldību budžets 2013.gadā

28

8.10 2013.gadā valsts un pašvaldību institūcijas papildus šā likuma 16.pantā “Prēmijas” noteiktajam var prēmēt amatpersonas (darbiniekus) atbilstoši institūcijā noteiktajai prēmēšanas kārtībai un kritērijiem, ja šo amatpersonu (darbinieku) darbības rezultātā ir nodrošināta valsts vai pašvaldību budžeta izdevumu samazināšana vai uzlaboti attiecīgās institūcijas darbības izpildes rādītāji.

Par pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu lēmumu pieņem pašvaldības dome par 2013.gada pirmo deviņu mēnešu faktisko izpildi. Prēmiju izmaksai pašvaldību institūcijas var izmantot ne vairāk kā 5% no pašvaldības budžetā atlīdzībai paredzētā līdzekļu apjoma.

Page 29: Pašvaldību budžets 2013.gadā

29

Euro ieviešanaPlānotais ieviešanas termiņš: 2014.gada 1.janvārisLatu konvertācija uz euro notiks pēc ES Padomes noteiktā maiņas

kursa, noapaļojot līdz veseliem euro centiem:– ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad centa vērtība nemainās;– ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad cents tiek apaļots par

vienu vērtību uz augšu.Oficiālo kursu neapaļo un nesaīsina, veicot konvertēšanu.

Tiek prognozēts, ka ES Padomes noteiktais maiņas kurss būs zināms jūlijā.

Page 30: Pašvaldību budžets 2013.gadā

30

Konvertējot preču un pakalpojumu vienas vienības cenu, tā vērtībai euro aiz komata tiek norādītas tikpat zīmes, cik noteiktajai vienas vienības cenas vērtībai latos.

Vienlaicīgas lata un euro apgrozības periods: divas nedēļas, sākot ar euro ieviešanas dienu

Latu skaidrās naudas nomaiņa pret euro bez maksas:– kredītiestādēs – 6 mēneši;– “Latvijas Pasta” pasta pakalpojumu sniegšanas vietās –

viens mēnesis;– Latvijas Bankā – bez termiņa un apjoma ierobežojuma.

Page 31: Pašvaldību budžets 2013.gadā

31

Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods: 3 mēnešus pirms euro ieviešanas dienas un 6 mēnešus pēc euro ieviešanas dienas.

Paralēlās atspoguļošanas periodā gala patērētājam (fiziskajām personām) izsniegtajos norēķina dokumentos – rēķinos, un dokumentos, kas apliecina par darījumu saņemto samaksu – kases čekos un numurētās un VID reģistrētās kvītīs, darījumu kopsummu norāda latos un euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un likumā noteiktos noapaļošanas principus.

Paralēlās cenu atspoguļošanas perioda prasības neattiecas uz nodevām.

Page 32: Pašvaldību budžets 2013.gadā

32

Pašvaldību saistošo noteikumu un citu lēmumu pielāgošana euro

– Ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc maiņas kursa noteikšanas dienas (līdz 1.novembrim) jāapstiprina saistošo noteikumu grozījumu projekti, kas saistīti ar euro ieviešanu un kuros nav nepieciešams zināt maiņas kursu.

– Ne vēlāk kā 5 mēnešus pēc maiņas kursa noteikšanas dienas (līdz 1.decembrim) jāapstiprina saistošo noteikumu grozījumu projekti, kas saistīti ar euro ieviešanu un kuru grozījumu sagatavošanai ir nepieciešams zināt maiņas kursu.

– Grozījumiem saistošajos noteikumos jāstājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Page 33: Pašvaldību budžets 2013.gadā

33

Grozījumi saistošajos noteikumos NAV JĀSŪTA VARAM atzinuma sniegšanai, bet tikai zināšanai!

Paskaidrojuma raksta pievienošana saistošo noteikumu grozījumiem nav obligāta.

Ja noteikumos vienlaicīgi ar euro tehniskajiem grozījumiem, iedzīvotāju ērtības labad summas tiek arī noapaļotas, tad jāņem vērā, ka noapaļošanai visos gadījumos jābūt par labu iedzīvotājiem, izņemot gadījumus, kas saistīti ar sodu uzlikšanu. Sodiem, ja netiek piemērots vispārējais apaļošanas princips, tiek piemērots pretējs efekts – apaļošana par sliktu tam personām, kurām uzliek sodu.

Page 34: Pašvaldību budžets 2013.gadā

34

Gada pārskati

Gada pārskati jāsagatavo tās valūtas vienībās, kura valstī ir oficiālajā apgrozībā pārskata gada beigās.– pārskats par 2013.gadu sagatavojams latos;– pārskats par 2014.gadu sagatavojams euro.

Pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots euro, kā salīdzināmie rādītāji jāuzrāda iepriekšējo pārskata gada rādītāji, kas pārrēķināti euro pēc oficiālā maiņas kursa.

Page 35: Pašvaldību budžets 2013.gadā

35

Naudas tirgus indeksu maiņa• Finanšu instrumentu mainīgās procentu likmes piesaiste RIGIBOR indeksam

tiks aizstāta ar piesaisti EURIBOR indeksam. Latu naudas tirgus indeksu var aizstāt ar citu līdzvērtīgu naudas tirgus indeksu, līdzējiem par to vienojoties.

• Indeksa nomaiņu veic nākamajā plānotajā mainīgās procentu likmes pārskatīšanas datumā, sākot ar euro ieviešanas dienu.

• Līdzēji (šajā gadījumā – aizdevējs un aizņēmējs) var vienoties par citu procentu likmes vai indeksa maiņas brīdi, kas nav vēlāks par nākamo plānoto mainīgās procentu likmes pārskatīšanas reizi, kas seko euro ieviešanas dienai.

• Naudas tirgus indeksa nomaiņas gadījumā aizdevējs nedrīkst aizņēmējam palielināt latu naudas tirgus indeksam pievienoto procentu likmi vai pasliktināt citus aizņēmuma nosacījumus, kas noteikti aizdevēja un aizņēmēja noslēgtajā līgumā.

Page 36: Pašvaldību budžets 2013.gadā

36

Fiksētās un mainīgās aizņēmumu likmes latos pašvaldību aizdevumiem

Valsts aizdevumiem latos, kam ir piemērota fiksētā procentu likme (aizdevumu procentu likme fiksēta līdz aizdevuma termiņa beigām), procentu likme netiks pārskatīta (mainīta) un tā saglabāsies tāda, kāda ir noteikta aizdevuma līgumā.

Valsts aizdevumiem ar mainīgo procentu likmi procentu likmes tiks pārskatītas tikai atbilstoši līguma nosacījumiem, tas ir, procentu likmes tiks mainītas tikai līgumā paredzētajos datumos un procentu likmes, kas jau ir nofiksētas aktuālajam procentu likmes fiksēšanas periodam pirms euro ieviešanas, euro ieviešanas dienā netiks mainītas.

Page 37: Pašvaldību budžets 2013.gadā

37

Pašvaldības budžets 2014.gadamJa pašvaldība saistošos noteikumus par budžetu 2014.gadam

apstiprina 2013.gadā, tad pašvaldības budžetā ietvertās skaitliskās vērtības par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem tiek norādītas gan latos, gan euro.

Ja saistošie noteikumi par budžetu 2014.gadam tiek apstiprināti 2014.gadā, tad skaitliskās vērtības par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem tiek norādītas tikai euro.

Iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu latos un visas pašvaldības saistības un sniegtos galvojumus latos konvertē pēc oficiālā kursa un likumā noteiktajiem noapaļošanas principiem.

Page 38: Pašvaldību budžets 2013.gadā

38

Ja līdz saimnieciskā gada sākumam pēc euro ieviešanas dienas, pašvaldības budžets nav apstiprināts, pašvaldības izdevumi mēnesī nedrīkst pārsniegt divpadsmito daļu no iepriekšējā gada izdevumiem latos, kuri konvertēti pēc oficiālā kursa un likumā noteiktajiem noapaļošanas principiem, ar noteikumu, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pašvaldībai nesamazinās izpildāmo funkciju apjoms.

Page 39: Pašvaldību budžets 2013.gadā

39

Pašvaldību publiskā pārskata sastādīšana

Gada publiskā pārskatā skaitlisko informāciju kārtējam gadam pēc euro ieviešanas dienas pieņemto budžetu norāda euro, divu iepriekšējo gadu, t.i., pirms euro ieviešanas dienas, skaitliskā informācija pārrēķināma uz euro, ievērojot oficiālo maiņas kursu un EIL noteiktos noapaļošanas principus.

Grāmatvedība, nodokļi un nodevas –Eiro projekta vadītāja Dace Kalsone tiešraidē no LPS š.g.

17.janvārī no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00.

Page 40: Pašvaldību budžets 2013.gadā

40

Informācijas tehnoloģiju pielāgošana euro ieviešanai

Kases aparātu pārveide darbam ar euro

Pašvaldības euro ieviešanas izmaksas sedz no saviem līdzekļiem.

www.eiro.lvSadaļa “Apspriešana”