Partnerstvo i Timski Rad

 • Author
  -

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Partnerstvo i Timski Rad

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  1/26

  Ivana Uremovi, dipl. knjiniar i prof. hrvatskog jezika i knjievnosti

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  2/26

  Saetak

  U ovom predavanju nastojati u objasniti zato je bitnakolska knjinica i knjiniar.

  ato je bitna suradnja izme!u uitelja i knjiniara, kojesu prednosti, problemi i mogui uzroci nesuradnje.

  "akon toga emo prezentirati nekoliko primjera moguesuradnje izme!u knjiniara i uitelja.

  # na kraju emo prezentirati rezultate ankete o suradnjiuitelja i knjiniara.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  3/26

  kolska knjinica

  $%uvremena kolska knjinica informacijsko je, medijskoi komunikacijsko sredite kole. &ao izvor informacija iznanja prvenstveno je namijenjena uenicima iuiteljima za potrebe redovite nastave, ali je i potporasvim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima kole,mjesto okupljanja i provo!enja izvannastavnog islobodnog vremena.' ()"*%+

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  4/26

  Ciljevi

  kolska je knjinica sastavni dio obrazovnog procesa,a sr njezina djelovanja ine ciljevi, koji nunoobuhvaaju razvijanje pismenosti, pouavanje, uenje ikulturu.

  # knjinica ih ispunjava tako to razvija politiku islube, odabire i prikuplja izvore, osigurava fiziki iintelektualni pristup odgovarajuim izvorimainformacija, osigurava poduavanje i zapoljavastruno osoblje.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  5/26

  Zadae adaa je suvremene kolske knjinice biti potpora

  odgojno - obrazovnim ciljevima i zadacima nastavnogplana i programa kole.

  %vaka kolska knjinica mora osigurati pristup izvorimaznanja, koji e uenike potaknuti na razliite ideje u

  procesu uenja te im omoguiti stjecanje stvaralakogiskustva pri upotrebi i kreiranju informacija.

  &ao i pouavati uenike samostalnom projektno -istraivakom radu, poticati ih na stvaralako i kritiko

  miljenje pri pronalaenju, selektiranju, vrjednovanju iprimjeni informacija.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  6/26

  *snovna je zadaa svake kolske knjinice poticanjepotreba za pisanim izvorima, kao i drugim vrstamaknjinine gra!e, razvijanje italake vjetine i navikete osnovne informacijske pismenosti i vjetine, koje

  su preduvjet za cjeloivotno uenje.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  7/26

  kolski knjiniar

  "ositelj djelatnosti kolske knjinice je -knjiniar. *n svojim planom i programom rada te postavljenim

  zadaama i ciljevima kolske knjinice, pridonosizadaama i ciljevima kole.

  *d njega se oekuje profesionalan pristup u komunikaciji iradu, sposobnost razumijevanja korisnikih potreba, kao iposjedovanje informacijskih vjetina i znanja o svrsishodnoji kvalitetnoj upotrebi informacija.

  *n potie italake kulture i osposobljava korisnike zaintelektualnu obradu izvora.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  8/26

  Djelatnosti

  jelatnost kolskog knjiniara obuhvaa neposrednuodgojno - obrazovnu djelatnost, strunu - knjininu tekulturnu i javnu djelatnost.

  *dgojno - obrazovna se djelatnost odnosi na neposredan

  rad s uenicima, suradnju s uiteljima, nastavnicima istrunim suradnicima, a njezini se sadraji ostvaruju krozrad s cijelim razredom, veom ili manjom grupomuenika, ili kroz individualni rad. I obuhvaa edukacijukorisnika, timsku nastavu, istraivake grupe, stvaralake

  radionice, izlobenu djelatnost/

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  9/26

  %truno - knjinina djelatnost obuhvaa organizaciju ivo!enje rada u knjinici i itaonici, a sastoji se odizgradnje fonda, obrade gra!e i informacijske djelatnosti.

  &ulturna i javna djelatnost usmjerena je na predstavljanjekole i kolske knjinice iroj zajednici kroz sudjelovanje uosmiljavanju i izradi promidbenog materijala,povezivanje s organizacijama i udrugama te organiziranjepredavanja, izlobi, predstava, kvizova i drugih kolskih

  manifestacija. &njiniar sve te sadraje treba ostvariti na naine, koji

  aktivno ukljuuju uenike, potiu njihovu znatielju ikreativnost.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  10/26

  Zato partnerstvo i timskisuradniki rad uitelja iknjiniara? %tandardi propisuju, a manifesti i smjernice preporuuju i

  savjetuju kako bi trebalo urediti praksu da bi kolskeknjinice uspjeno obavljale svoje poslove i zadae.

  *bveze su jasno odre!ene, no u praksi se estozanemaruju ili tumae na proizvoljan nain. 0azlozitakvog stanja u naim kolama su mnogobrojni.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  11/26

  *d objektivnih treba istaknuti1 neshvaanje inerazumijevanje okoline i uprave, kao i izostanak njihovepotpore.

  *d subjektivnih razloga najee se javljaju1 nedovoljnamotiviranost knjiniara 2 uitelja, kao i nespremnost zapromjene i nedovoljno poznavanje uloge knjiniara ikolske knjinice u suvremenom drutvu.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  12/26

  &ada govorimo o suradnji uitelja i knjiniara bitno jespomenuti kako postoje brojni oblici suradnje te kakomnogi razvijaju suradnju na razliite naine.

  # s druge strane postoje i oni koji me!usobno uope nesura!uju ili su suradnju sveli tek na posu!ivanje lektirnihnaslova i gledanje filmova u prostoru knjinice.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  13/26

  &roz razgovore s kolegicama pokuala sam saznatipostoji li suradnja izme!u uitelja i knjiniara, u kojojmjeri, i tko ju inicira.

  #ko je nema - koji su razlozi njezina izostanka, koji suoblici suradnje najei, dogovara li se suradnja i na kojinain, koje su njezine prednosti, problemi i slino.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  14/26

  3ijekom tih razgovora dola sam do poraavajuihinformacija444

  "ekolicina uitelja uope ne sura!uje sa kolskim

  knjiniarom, dok ostali svoju suradnju svode naposu!ivanje lektirnih naslova i strune literature potrebneza nastavu.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  15/26

  Razlozi nesuradnje

  0azlozi onih koji ne sura!uju okantni su i smijeni. "avesti u samo neke1

  knjiniarka 2 uiteljica radi tek nekoliko mjeseci,

  mlada je i neiskusna,ili je pak pred mirovinom, te je stara i nezainteresirana

  za bilo kakvu suradnju,

  knjiniarka 2 uiteljica nema vremena za to jer imapametnijeg posla/

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  16/26

  !lici suradnje

  &od kolegica koje sura!uju relativno dobro i esto,suradnja je zaista bogata i kvalitetna.

  *d oblika suradnje koje provode istaknula bih najee1filmske projekcije, kvizovi znanja, kreativne radionice,tematske izlobe, sat lektire u knjinici, priaonice,igraonice/

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  17/26

  !lici suradnje

  Iz njihove suradnje proizlazi zakljuak kako su podrujasuradnje mnogobrojna te se esto spominje i zajednikousavravanje, suradniki razvoj i irenje fonda, zajednikoplaniranje, suradnja u nabavi i razvoju obrazovnih

  pomagala. 3e organizirani i planirani posjeti uenika kolskoj knjinici,

  ija je primarna svrha osvjeivanje kulturno - obrazovneponude i zajedniko razvijanje pismenosti, itanja,

  obrazovanja, kao i cjeloivotnog uenja.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  18/26

  "rednosti

  %uradnja je potrebna svima te je bitno isticati razliiteoblike suradnje, kao i njezine prednosti, kojih bi svi trebalibiti svjesni1

  izlazak djece iz uionica,

  razvijanje navika dolaska u knjinicu,

  produbljivanje djeje ljubavi prema pisanoj rijei i itanju,

  stjecanje navika i uvjeta za cjeloivotno uenje/

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  19/26

  "ro!lemi

  Iz razgovora zakljuila sam kako oni koji sura!ujugotovo nikakve probleme ne spominju.

  5ogue probleme uglavnom navode oni kojiuope ne sura!uju ili sura!uju jako malo.

  6roblemi u suradnji razliito se percipiraju, odobjektivnih, kao to je jedan knjiniar koji radisamo jednu smjenu, do subjektivnih kao to je nepoznavanje biti suradnje, pa se pod suradnjom

  misli na slanje djece po lektire, ili pak oekivanjeda netko drugi potie suradnju.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  20/26

  "ro!lemi

  *d problema najee se navodi1 kako neke kolegicenerado putaju djecu s nastave, druge istiu kako se

  pojedine kolegice ne javljaju dovoljno ili kako se javljajusamo kada njima to odgovara (npr. kada im trebapriuvati razred dok neto obave, kada ele pogledati filmili prikazati prezentaciju, a nemaju gdje/+, premali

  prostor knjinice, nedovoljno vremena/

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  21/26

  "artnerstvo ili suradnja ?#

  7eina suradnju ne dogovara unaprijed, veneposredno pred samu aktivnost te se ona odvijapovremeno i spontano, po ve uhodanimobrascima.

  6artnerstvo predstavlja me!usobnu obvezu,unaprijed je dogovoreno i planirano, a ponekada ipismenim dokumentom potvr!eno.

  6rilikom partnerstva potrebno je definirati ciljeve,

  aktivnosti, podruja zajednikog djelovanja, kao itko to ulae i dobiva te kakvu korist od svegatoga imaju korisnici 8 uenici.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  22/26

  Zato je partnerstvo !olje odsuradnje?

  0azloga je napretek, a neki od njih su1

  maksimalno iskoritavanje resursa,

  partneri postiu bolje rezultate jer realiziraju

  ono to ne bi mogao svatko sam,me!u njima se razvija pozitivna konkurencija,

  koja stimulira na rad, a me!usobno si

  osiguravaju prepoznatljivost.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  23/26

  Suradnja je neminovnost$ kao i putdo partnerstva

  0azni dokumenti, kojima je cilj razvoj suvremene kolskeknjinice, ne samo da podupiru suradnju uitelja iknjiniara, nego i istiu njezinu neminovnost.

  6otreba za suradnjom proizlazi iz potreba korisnika, aknjiniar kao pojedinac ne moe sam uinkovito odgovaratina raznovrsne potrebe koje stvara dananje drutvo(promjene u obrazovanju, nunost posjedovanja

  kompetencije za cjeloivotno uenje, ivot u kojem sesvakodnevno mijenjaju mediji komunikacije, trendovi inavike/+

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  24/26

  Suradnja je neminovnost$ kao i putdo partnerstva

  %toga neki knjiniari u skladu s preporukama sustavnoprilaze pitanju suradnje i uspostavljaju obvezujuapartnerstva s uiteljima iz svoje kole.

  U kolama je potrebna kreativna suradnja, timski rad te

  korelacijski pristup planiranju i programiranju rada, jer sesamo me!upredmetnim suodnosom, usporedbomsadraja, pokazivanjem slinosti i razlika unutarodre!enog podruja znanja moe usvojiti kvalitetno iprimjenjivo znanje.

  "a kraju bih istaknula1

  kada se suradnja jednom uspostavi,

  bitno ju je proiriti i poticati.

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  25/26

  %iteratura&

  9lainovi - &ljajo, #. kolska knjinica u ostvarivanju projektne nastave.22bornik radova :. kole uitelja )rvatske.8 agreb1 )rvatski pedagokoknjievni zbor, ;;:.

  &@hn, 9. &orelacija sadraja knjinino - informacijskog podruja u nastavistrukovnih predmeta. 22 AA. 6roljetna kola kolskih knjiniara 0epublike)rvatske. *patija, ;.8B. 3ravnja ;

 • 7/23/2019 Partnerstvo i Timski Rad

  26/26

  "astavni plan i program za osnovnu kolu.22U0E1

  http122os8mejasi8st.skole.hr %tandard za kolske knjinice. 22U0E1

  http122narodne8novine.nn.hr2clanci2sluzbeni2;=;=>: unji,9. kolska knjinica i nacionalni okvirni kurikul. 22 U0E1

  http122hrcak.srce.hr2file2C=;C< U"H%8ov 5anifest za kolske knjinice. 22 U0E1

  http122 dsz.ffzg.unizg.hr2teJt2unesco.pdf ovko, 5. kolska knjinica u novom tisuljeu. 22 U0E1

  http122hrcak.srce.hr2indeJ.phpKshoLMclanakNidGclanakGjezikMC=;=C ovko, 5. kolski knjiniar u suvremenom kurikulumu. 22 AAII. 6roljetna kola

  kolskih knjiniara 0epublike )rvatske. agreb, =.8>