PARTEA II Gripa aviara Date despre virus si epidemiologie, .Highly pathogenic aviar influenza (HPAI):

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PARTEA II Gripa aviara Date despre virus si epidemiologie, .Highly pathogenic aviar influenza...

VirusuriVirusuri gripalegripaleEpidemiologieEpidemiologie

Institutul de Boli InfecInstitutul de Boli Infecioase ioase Prof. Dr.Prof. Dr. Matei BalMatei Bal BucureBucuretiti

Prof. Dr. Adrian Streinu CercelProf. Dr. Adrian Streinu Cercel

25 mai 2006

DEFINIDEFINIIIIITERMINOLOGIETERMINOLOGIE

DefiniDefiniiiiiEpizootieEpizootie: : EEpidpideemiemie care afecteaz specii de animalecare afecteaz specii de animale..ZoonoZoonoz z : : InfecInfecie a animalelor care poate afecta ie a animalelor care poate afecta i omuli omulEpidEpideemiemie: : Boal infecBoal infecioas care afecteaz ioas care afecteaz n acelan acelai timp i timp i zon geografic un i zon geografic un procent mare din populaprocent mare din populaieiePandPandeemiemie: : EEppidideemiemie care afecteaz un procent mare de populacare afecteaz un procent mare de populaie din toate ie din toate zonele lumii zonele lumii Nivel de incidenNivel de inciden::Procentul de populaProcentul de populaie afectat intrie afectat intr--un interval de timpun interval de timp ((1 1 an).an).

Nivel de atac:Nivel de atac:Numrul de cazuri noi aprute la pacienNumrul de cazuri noi aprute la pacienii expuii expui la infeci la infecie pe ie pe parcursul unei luniparcursul unei luni..

EvoluEvoluia ia n timp a n timp a pandemiilor & epidemiilpandemiilor & epidemiilor de gripor de grip

Inci

den

Niv

el m

ediu

de

antic

orpi

n p

opul

aie

Pandemie

EpidemieEpidemie

PandemiePerioad interpandemic

Epidemie

Timp n ani11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212

Incidena gripei (clinic patente)Nivel mediu de anticorpi anti-A HxNx n populaieNivel mediu de anticorpi anti-A HyNy n populaie

Populaie ne-imunizat Pandemie

Antigenic Drift Antigenic Shift

EEpidemii sezoniere de grippidemii sezoniere de grip

Virusuri gripaleVirusuri gripale AA ii BBCauzate de Cauzate de antigenicantigenic driftdriftPopulaPopulaie parie parial imunizatial imunizatSurvin la intervale de:Survin la intervale de:

22 -- 3 3 ananii pptt virusul gripal virusul gripal AA44 -- 55 ananii pptt virusul gripalvirusul gripal BB

LocaliLocalizatezate la ola o rreegigiuneune / / continentcontinentAfecteaz Afecteaz 55--1515 % % ddinin populapopulaiieeAfecteaz mai ales vrstnici Afecteaz mai ales vrstnici / persoane tarate / persoane tarate MortalitateMortalitate:: 0,1 %0,1 %

PandPandeemimiii de de gripgrip

Cauzate de Cauzate de antigenicantigenic shift shift Virus gripal Virus gripal AA cu o nou configuracu o nou configuraie antigenicie antigenicAbsenAbsenaa anticorpanticorpilorilor protectprotectoriori nn populapopulaiieeApar la intervale de 10 Apar la intervale de 10 -- 40 40 ani ani Epidemie rapid progresiv la scar mondialEpidemie rapid progresiv la scar mondialAfecteazAfecteaz 2525--50 % 50 % din populadin populaia globuluiia globuluiAfecteaz adulAfecteaz adulii sntoii sntoiiLLetalitate mareetalitate mareH5N1 este un virus cu potenH5N1 este un virus cu potenial pandemicial pandemic

A nu se confunda ... A nu se confunda ...

Ateptat n sezonul rece

Cazuri izolate n Asia

Ar putea apare n orice moment

Grip sezonier(Boal uman)

Caz uman de gripaviar (Zoonoz)

Pandemie de grip

(Zoonoz care evolueaz ca boaluman)

ISTORIA ISTORIA Pandemiilor de grip Pandemiilor de grip

Pandemii de gripPandemii de grip

A (H1N1) v. aviar mutant

A (H2N2) v. aviar-uman recombinant

A (H3N2) v. aviar-uman recombinant

1918: Spanish Flu 1957: Asian Flu 1968: Hong Kong Flu

20-40 milioane decese 1-4 milioane decese 1-4 milioane decese

WHO Report on Global Surveillance of Epidemic-prone Infectious Disease. Influenza. www.who.int/emc-documents/surveilscsrisr 200. html/Influenza/Influenza.htm.

AAlertelerte de pandemii gripalede pandemii gripale n secolul XXn secolul XX (1)(1)

1977 1977 AlertAlert dede GripGrip PorcinPorcin, , USAUSA AA//H1N1H1N1

19971997 AlertAlert dede GripGrip aviairaviair, , HongHong KongKong -- AA//H5N1H5N1

19991999 AlertAlert dede GripGrip aviairaviair, , HongHong Kong Kong AA//H9N2H9N2

20032003 AlertAlert dede GripGrip aviairaviair, , HongHong Kong Kong AA//H5N1H5N1

20032003 AlertAlert dede GripGrip aviairaviair, , rile de Josrile de JosAA//H7N7 H7N7

20032003--20200066 AlertAlert dede GripGrip aviairaviair, Vietnam , Vietnam -- A A / / H5N1H5N1

20042004 AlertAlert dede GripGrip aviairaviair, Canada, Canada -- AA//H7N2H7N2

20042004 AlertAlert dede GripGrip aviairaviair, New, New--YorkYork -- AA//H7N3H7N3

20042004 AlertAlert dede GripGrip aviairaviair, Eg, Egiiptpt -- AA//H10N3H10N3

GGripripaa spanspaniiolol

Cea mai mare Cea mai mare i mai rapid pandemie din istoria umaniti mai rapid pandemie din istoria umanitii ii

DuratDurat: 2 ani: 2 ani

TrTreiei fazefaze ::

FazaFaza 1 : mar1 : martie tie -- iiuunnieie 19181918FazaFaza 2 : 2 : augustaugust 19181918 -- marmartietie 19191919FazaFaza 3 : mar3 : martietie 19191919 -- iiuunnieie 19201920

RecombinaRecombinarearea ununuiui segment de segment de

ggeenn HA HA ntrentre un un virusvirus aviar aviar ii ununulul porcinporcinForme severe / fulminante la adulForme severe / fulminante la aduli tinerii tineri

40 m40 miiliolioaannee de morde morii

Istoria Gripei aviare Istoria Gripei aviare

GripaGripa AviarAviar

1878: 1878: prima descriere prima descriere n Italian Italia

19241924 -- 191925:25:Primele cazuri de grip aviar Primele cazuri de grip aviar nalt patogen nalt patogen (HPAI) (HPAI) n USA.n USA.Epidemie aviarEpidemie aviar, r, rapid extensivapid extensiv, cu letalitate 100% , cu letalitate 100% n 48 h.n 48 h.

1950: primele cazuri de gripa aviara forme u1950: primele cazuri de gripa aviara forme uoare (oare (LLPAI) PAI) n USAn USA

1970: 1970: psrile migratoare acvatice psrile migratoare acvatice (ra(rae, ge, gte) = rezervor te) = rezervor asimptomatic de virus gripal aviarasimptomatic de virus gripal aviar

Virusurile gripei aviare au produs epizootii respiratorii la Virusurile gripei aviare au produs epizootii respiratorii la mamifere marine (fomamifere marine (focc, b, balenalen) )

H5N1 H5N1 -- Istoria actual Istoria actualSe afl Se afl n desfn desfurare cea mai mare urare cea mai mare i mai extins epidemie Hi mai extins epidemie H5N15N1

1997 1997 -- a a nceput nceput n Hong Kongn Hong Kong

2003 2003 afecta 9 afecta 9 ri din Asia de SEri din Asia de SECoreea, Vietnam, Japonia, Thailanda, Coreea, Vietnam, Japonia, Thailanda, Cambodgia, Iao, Indonezia, China, MalaeziaCambodgia, Iao, Indonezia, China, Malaezia

Decembrie 2005 Decembrie 2005 extindere extindere n afara Asiei:n afara Asiei:FederaFederaia Rusia Rus, Turcia, Romnia, Ukraina, Croa, Turcia, Romnia, Ukraina, Croaiaia

Februarie Februarie mai mai 2006: ext2006: extindere masivindere masiv::Africa, Europa, Orientul Mijlociu Africa, Europa, Orientul Mijlociu

2006: decelare de H5N1 la pisici domestice 2006: decelare de H5N1 la pisici domestice i la alte mamifere i la alte mamifere care care vneaz psri slbatice vneaz psri slbatice

ImpactImpact economic (1)economic (1)

Pierderi directePierderi directe::DepopulaDepopulare re i eliminarea cadavrelor de psrii eliminarea cadavrelor de psri

CaCarantinrantin i supravegherei supraveghere

DespgubiriDespgubiri

USA, 1978USA, 1978--2003:2003: controlul epidemiei sezoniere de controlul epidemiei sezoniere de grip aviar grip aviar ((LPAILPAI)) nn MMinnesotainnesota == 22 22 miliomilioaanne $e $

ImpactImpact economic (economic (22))

1997: Hong Kong1997: Hong Kong epidemie epidemie H5N1H5N113 13 miliomilioaanne $e $ pentru sacrificare & compensapentru sacrificare & compensaiiii

1.4 1.4 miliomilioaannee psri sacrificatepsri sacrificate

2001: Hong Kong 2001: Hong Kong epidemie epidemie H5N1H5N11.2 1.2 miliomilioaannee psri sacrificatepsri sacrificate

3.8 3.8 miliomilioaanne $e $

VIRUSURI GRIPALE VIRUSURI GRIPALE AVIARE & UMANEAVIARE & UMANE

ClasificaClasificarere

RNA virus

Tip A Tip B

Influenza virus

Tip C

Influenza C virus

ORTHOMYXOVIRIDAEFamilia:

Genul:

Tip:

Rezervor:Om

Animal Om Om

Kingsbury D. W., Virology, IInd edition, New York, 1990, 1076-87

Antigeneinterne

Kingsbury D. W., Virology, IInd edition, New York, 1990, 1076-87

StructurStructuraa virviral al

Nucleocapsid:Nucleoprotein

Proteina M (M2)

Hemaglutinina (HA)

Neuraminidase (NA)

80 to 120 nm

Antigene de

suprafa

Antigenele de suprafaAntigenele de suprafa

Glicoproteine antigenice de suprafaGlicoproteine antigenice de suprafa, , n form de spiculin form de spiculi

Hemaglutinina (HA)Hemaglutinina (HA)

Neuraminidaza (NA)Neuraminidaza (NA)

Asigur clasificarea virusului gripal A Asigur clasificarea virusului gripal A n subn sub--tipuri viraletipuri virale

Genele care codific HA Genele care codific HA / N/ NA =A = mare labilitate genetic mare labilitate genetic: : mutamutaii ii recombinri recombinri deledeleii ii inserinserii ii

Hemaglutinina (HA)Hemaglutinina (HA)

Asigur fixarea virusului la nivelul receptorilor celulei Asigur fixarea virusului la nivelul receptorilor celulei gazd gazd (acid sialic)(acid sialic)

Permite aglutinarea hematiilor unor specii de animalePermite aglutinarea hematiilor unor specii de animale

Sunt descrise 16 tipuri de HASunt descrise 16 t