Parcijalne diferencijalne jednad«â€zbe Skripta¢â‚¬â€œradna skresic/PDJ/pdj_skripta_v3.pdf y)2 = 1, nelinearna

 • View
  7

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Parcijalne diferencijalne jednad«â€zbe...

 • Parcijalne diferencijalne jednadžbe

  Skripta–radna verzija

  Saša Krešić–Jurić

  Prirodoslovno–matematički fakultet

  Sveučilǐste u Splitu

 • Sadržaj

  1 Uvodna razmatranja 3

  1.1 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  1.2 Linearne jednadžbe i princip superpozicije . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1.3 Klasične jednadžbe matematičke fizike . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  1.4 Elementarne tehnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1.5 Početni i rubni uvjeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  1.6 Stabilnost rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  1.7 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  2 Fourierov red 19

  2.1 Razvoj funkcije u Fourierov red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  2.2 Konvergencija Fourierovog reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  2.2.1 Konvergencija po točkama i Dirichletov teorem . . . . . . . . 25

  2.2.2 Uniformna konvergencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  3 Kvazi–linearne jednadžbe prvog reda 40

  4 Klasifikacija jednadžbi drugog reda 44

  4.1 Kanonski oblik hiperboličkih jednadžbi . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  4.2 Kanonski oblik paraboličkih jednadžbi . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  4.3 Kanonski oblik eliptičkih jednadžbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  5 Jednadžba provodenja topline 58

  5.1 Princip maksimuma i jedinstvenost rješenja . . . . . . . . . . . . . . . 58

  5.2 Separacija varijabli za homogenu jednadžbu . . . . . . . . . . . . . . 64

  1

 • SADRŽAJ 2

  5.3 Separacija varijabli za nehomogenu jednadžbu . . . . . . . . . . . . . 74

  6 Valna jednadžba 80

  6.1 Valno gibanje i d’Alembertovo rješenje . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  6.2 D’Alembertovo rješenje za nehomogenu valnu jednadžbu . . . . . . . 85

  6.3 Početno–rubni problem za valnu jednadžbu . . . . . . . . . . . . . . . 88

  6.3.1 Separacija varijabli za homogenu jednadžbu . . . . . . . . . . 91

  6.3.2 Separacija varijabli za nehomogenu jednadžbu . . . . . . . . . 100

  7 Laplaceova jednadžba 104

  7.1 Opća svojstva Laplaceove jednadžbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  7.2 Separacija varijabli za Laplaceovu jednadžbu . . . . . . . . . . . . . . 114

  7.2.1 Pravokutne domene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  7.2.2 Kružne domene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

  7.2.3 Poissonova formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

 • Poglavlje 1

  Uvodna razmatranja

  1.1 Osnovni pojmovi

  Parcijalne diferencijalne jednadžbe (PDJ) opisuju relacije izmedu nepoznate funkcije

  u i njezinih parcijalnih derivacija. Ove jednadžbe su vrlo važne u fizici i tehnici

  jer modeliraju različite pojave u prirodi. U novije vrijeme parcijalne diferencijalne

  jednadžbe nalaze primjene u biologiji, kemiji, računalnim znanostima i ekonomiji.

  Neka je u(x) = u(x1, x2, . . . , xn) funkcija n nezavisnih varijabli x1, x2, . . . , xn. Par-

  cijalne derivacija označavamo sa

  uxi = ∂u

  ∂xi , uxixj =

  ∂2u

  ∂xi∂xj , . . . (1.1)

  Definicija 1.1 Kažemo da je funkcija u klase Ck na Ω, i pǐsemo u ∈ Ck(Ω), ako u

  ima neprekidne parcijalne derivacije reda k na Ω.

  Ako je u ∈ Ck(Ω), onda redoslijed u kojem se parcijalne derivacije računaju nije

  važan. Primijetimo da u ∈ Ck(Ω) povlači u ∈ Ck−1(Ω). Skup neprekidnih funkcija

  na Ω označavamo sa C0(Ω).

  Definicija 1.2 Parcijalna diferencijalna jednadžba je jednadžba oblika

  F (x1, . . . , xn, u, ux1 , . . . , uxn , ux1x1 , ux1x2 , . . .) = 0 (1.2)

  gdje je u = u(x1, x2, . . . , xn) nepoznata funkcija u nezavisnim varijablama x1, x2, . . . , xn.

  3

 • POGLAVLJE 1. UVODNA RAZMATRANJA 4

  Red parcijalne diferencijalne jednadžbe je red najvǐse derivacije koja se javlja u jed-

  nadžbi. Parcijalne diferencijalna jednadžbe obično promatramo na otvorenom pove-

  zanom skupu Ω ⊆ Rn.

  Definicija 1.3 Rješenje parcijalne diferencijalne jednadžbe (1.2) reda k > 0 na skupu

  Ω ⊆ Rn je funkcija u ∈ Ck(Ω) koja zadovoljava jednadžbu (1.2) u svakoj točki skupa

  Ω.

  Ova rješenja nazivamo klasična ili jaka rješenja. U primjenama su od interesa i tzv.

  distribucijska i slaba rješenja koja ovdje nećemo razmatrati.

  Primjer 1.1 Jednadžba

  uxx − uyy = 0 (1.3)

  je parcijalna diferencijalna jednadžba drugog reda. Lako se provjeri da su funkcije

  u(x, y) = (x + y)3 i u(x, y) = sin(x − y) rješenja jednadžbe (1.3) na skupu Ω = R2.

  Primjer 1.2 Kortewe–de Vriesova jednadžba

  ut + uxxx − 6uux = 0 (1.4)

  modelira valove na vodi u plitkom kanalu. Provjerite da funkcija

  u(x, t) = c

  2 sch2

  [√2 2

  ( x − ct − x0

  )] , c > 0, x0 ∈ R (1.5)

  zadovoljava jednadžbu (1.5) gdje je sch(x) = 2/(ex + e−x) hiperbolni sekans na skupu

  Ω = R2. Ova funkcija opisuje solitonski val koji putuje bez disperzije brzinom c > 0.

  Parcijalne diferencijalne jednadžbe možemo grubo klasificirati prema sljedećim svoj-

  stvima.

  • Red jednadžbe

  Osnovna podjela PDJ je prema redu jednadžbe. Općenito se može kazati da

  što je red jednadžbe veći to je jednadžbu teže riješiti.

  • Linearne i nelinearne jednadžbe

 • POGLAVLJE 1. UVODNA RAZMATRANJA 5

  (a) Jednadžba (1.2) je linearna ako je F linearna funkcija u varijablama u

  i svim njezinim parcijalnim derivacijama. U tom slučaju koeficijenti koji

  množe u i njezine derivacije ovise samo o nezavisnim varijablama x1, . . . , xn.

  (b) Jednadža je nelinearna ako nije linearna.

  (c) Jednažba (1.2) je kvazi-linearna ako je F linearna u svim parcijalnim de-

  rivacijama od u najvǐseg reda.

  Na primjer, Eulerova jednadžba

  xux + yuy = nu, n ∈ N, (1.6)

  je linearna jednadžba prvog reda jer je linearna u varijablama ux i uy. Jednadžba

  uxuxx + xuuy = sin(y) (1.7)

  je kvazi-linearna jednadžba drugog reda jer je linearna u najvǐsoj derivaciji uxx. Jed-

  nadžba

  uxu 2 xx + xuuy = sin(y) (1.8)

  je nelinearna jer član u2xx nije linearan. Navedimo još nekoliko primjera:

  uuxy + ux = y, kvazilinearna jednadžba drugog reda, (1.9)

  (ux) 2 + (uy)

  2 = 1, nelinearna jednadžba prvog reda, (1.10)

  ux uxxy + xuy = sin(y), kvazilinearna jednadžba trećeg reda, (1.11)

  ut + uxxx − 6uux = 0, kvazilinearna jednadžba trećeg reda. (1.12)

  1.2 Linearne jednadžbe i princip superpozicije

  Posebno će nas zanimati linearne parcijalne diferencijalne jednadžbe drugog reda jer

  ovaj tip jednadžbi ima važne primjene u prirodnim i tehničkim znanostima. Klasične

  jednadžbe matematičke fizike kao što su valna jednadžba, jednadžba provodenja to-

  pline, Poissonova i Schrödingerova jednadžba su linearne jednadžbe drugog reda. Li-

  nearna jednadžba drugog reda u n nezavisnih varijabli x1, x2, . . . , xn ima opći oblik

  n∑

  i,j=1

  Aijuxixj + n∑

  i=1

  Bixxi + Fu = G (1.13)

 • POGLAVLJE 1. UVODNA RAZMATRANJA 6

  gdje su Aij , Bi, F i G funkcije varijabli x1, x2, . . . , xn. Ako je u klasično rješenje

  jednadžbe (1.13), onda je uxixj = uxjxi pa se jednadžba (1.13) može svesti na oblik

  tako da je Aij = Aji. Diferencijalnoj jednadžbi (1.13) možemo pridružiti diferencijalni

  operator

  L = n∑

  i,j=1

  Aij ∂2

  ∂xi∂xj +

  n∑

  i=1

  Bi ∂

  ∂xi + F (1.14)

  gdje je F operator množenja funkcijom F . Tada jednadžbu možemo zapisati u kom-

  paktnom obliku L[u] = G.

  Definicija 1.4 Jednadžba L[u] = G je homogena ako je G = 0. U protivnom kažemo

  da je jednadžba nehomogena.

  Operator L je linearan jer vrijedi

  L[α1u1 + α2u2] = α1L[u1] + α2L[u2], ∀α1, α2 ∈ R. (1.15)

  Linearne jednadžbe imaju važno svojstvo koje nazivamo princip superpozicije. Ako

  su u1 i u2 rješenja jednadžbi

  L[u1] = G1, L[u2] = G2, (1.16)

  onda je linearna kombinacija u = α1u1 + α2u2, αi ∈ R, rješenje jednadžbe

  L[u] = α1L[u1] + α2L[u2] = α1G1 + α2G2. (1.17)

  U posebnom slučaju ako su u1, u2 rješenja homogene jednadžbe L[u] = 0, onda je

  svaka linearna kombinacija u = α1u1 + α2u2 rješenje iste jednadžbe jer je L[α1u1 +

  α2u2] = 0. Ovaj princip je naročito važan u rješavanju parcijalnih diferencijalnih

  jednadžbi metodom separacije varijabli jer se opće rješenje može napisati kao line-

  arna kombinacija nekih posebnih rješenja. Ovu metodu ćemo detaljnije razmatrati u

  sljedećim poglavljima.

  Primjer 1.3 Promotrimo jednadžbu

  utt − uxx = 0. (1.18)

 • POGLAVLJE 1. UVODNA RAZMATRANJA 7

  Lako se provjeri da su funkcije un(x, t) = sin(nt) cos(nx) rješenja jednadžbe za svaki

  n ∈ N. Stoga je svaka linearna kombinacija