PARAPSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ

 • Published on
  19-Jan-2016

 • View
  59

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • PARAPSKOLOJ SZL A

  Absent Healing ( Uzaktan yiletirme ) yiletiricinin, iyiletirilecek kii ile direk temasta bulunmadan iyiletirme eylemini gerekletirmesi durumu.

  Absent Sitter ( Uzaktan Oturum) Okumas yaplan kiinin oturumda bulunmamas durumu. Vekil oturumu.

  .

  Acupuncture ( Akapunktur) Beden zerinde belirli lokasyonlara ine batrlarak uygulanan geleneksel in medikal uygulamas.

  Agent ( Arac) (a) Dier bir denee, telepati veya benzer yolla bilgi iletmeye alan kii. (b) Psikokinesis deneyinde, denek olan ey, kimse. ( Psikokinesis : zihnin

  dorudan doruya maddeyi etkileme gc ) (c) Poltergeist aktivitelerinin oda olan ey.

  Akashic Records ( Akaik Kaytlar) Baz mistik doktorinlerin inanna gore, zamann balangcndan itibaren tecrbe edilen tm hatralarn- olaylarn , kalc bir ekilde ruhsal ze kaydedilmesi, depolanmas.

  Alien Abduction Experience ( Yabanclar tarafndan karlma tecrbesi) Rapor edilmi ,yabanc yaratklar tarafndan ( ounlukla uzayllar tarafndan uzay gemilerine karlan vakkalar) karlma tecrbesidir. Karlan kii ounlukla zaman kayb ( zaman atlamas ) ve hafza kayb gibi rahatszlklara maruz kalmtr. Hipnoz ve geriye dnme sanslaryla hafza onarldnda, ounlukla, karlan kiinin karan yabanclar tarafndan cerrahi mudahele grd rapor edilmitir.

  Alpha Rhythm ( Alfa Ritmi ) Zihin dinlenmesine ( gevemiliine ) bal olarak beyin iindeki elektriksel aktivitedir. ( saniyede ortalama 10 dn )

  Altered State of Consciousness (ASC) ( uur Bilincin Deiik Durumu ) Uyur veya uyanklk durumunun normal den farkl bir durumda olmasn belirten terim ( anormal uur durumu ) . ASC ayn zamanda hipnoz, trans, kendinden geme ( ekstaz), uyuma , meditatif ( dalgnlk) gibi tecrbeleri de ierir. ASCnin mutlaka paranormal vasflar tamas gerekli deildir.

  Ancestor Worship ( Ata (Cet) Tapnma ) lm Atalar ykseltmeyi ( ululama ) ieren dinsel pratik, uygulama.

  Angels ( Melekler ) htiya iindeki insanlara yardm eden, yardmsever ruhani varlklar.

  Animal Magnetism ( Hayvan Manyetizmas )

 • yiletirme iin, bir kiiden dier bir kiiye nakledilebildii varsaylan g veya likid i tanmlamak iin F.A. Mesmer tarafndan bulunmu bir terim.

  Animal Mutilation ( Hayvan Mutilasyonu , deiimi, yamas) Herhangibir, yrtc hayvan, kaza veya hastalk izi olmayp, normal bir aklamas olmayan garip yara izlerine sahip hayvan( genellikle ineklerde ) cesetlerinin bulunmas olay. Kesikler ve yaralarn ounlukla cerrahi mudahele amacyla ald anlalr. Tipik cesetlerde kann tamam ekilmitir. Baz vcut paralar da kayptr.

  Animal Psi ( Hayvan Psi ) Hayvanlar tarafndna sergilenen paranormal yetenekler. Ayrca Anpsi olarak da bilinir.

  Animism ( Animizm) Btn varlklarn ve evrenin bir ruh tadna inanan doktorin. Varlklarn bedenlerinden ayr orarak ruh tadklarna dair inan. Ruh varlna inan.

  Announcing Dream ( Haberci Ryalar ) Birinin tekrar douunu haber veren ryalar. ( reenkarnasyon ile ilgili )

  Anomalous Experience ( Olaand Deneyimler) Geerli bilimsel bilgilerle aklanamayan olaan d deneyimleri anlatmak iin kullanlan terim.

  Anomalous Phenomena ( Olaand Fenomen ) Geerli bilimsel bilgilerle aklanamayan doal fenomen.

  Anoxia ( Anoksi ) Kanda oksijen azl, beyine yeterli oksijenin gitmemesi.

  Apparition ( Hayalet grnmesi , Tayf ) Genel olarak kii uyanrken veya uyku haline gei srasnda, bir ahs veya bir mizansenin grntsn tecrbe etmesi.

  Apport ( Aport) Fiziksel bir objenin nereden geldii aklanamaz bir ekilde belirmesi. ( yoktan var olmas gibi ) Aportlar genellikle seans odalar ve fiziksel medyumlukla ilikilidir. ( Materyalizasyon ve teleportasyon ile ilgili )

  Artefact (Artifakt : nsan eliyle yaplan ey ) Parapsikolojide, paranormal fenomen ile ilgili sahte kant. ( Normal bir d etki ile oluturulmu)

  Astral Body ( Astral Beden) Okltist, Spiritualist ( spirtist ) ve Teosofistler tarafndan kullanlan, kiinin fiziksel bedeninin kopyas ( ifti) olduu farzedilen dier beden. Astral bedenin , beden dna kma tecrbesi veya lm annda fiziksel bedenden ayrlabilir olduuna inanlr.

  Astral Projection ( Astral Projeksiyon, Astral k )

 • Okultist, Spiritualist ( spirtist ) ve Teosofistler tarafndan kullanlan, beden dna kma tecrbesi iin kullanlan bir terim. Astral bedenin, fiziksel bedenin dna kmas halinde gerekletiine inanlr.

  Astrology ( Astroloji ) Yldzlar ilmi. Atrolojik olaylar , dnyadaki olaylarn iliiklii dorultusunda tanmlama, tehis etme teorisi ve uygulamas. ( bireyin kiilii ve biyografisi yada sosyal ve politik trendlere gore )

  Atavism ( Atavizm , Ataclk ) Eski nesillerin bir zelliinin birka kuak sonar tekrar belirmesi. Genetik geridn.

  Augury ( Kehanet ) Kehanet, fal, alamet, kehanet ayini .

  Aura ( Aura ) Bazlar tarafndan, yaayan varlklar evreledii inanlan enerji alan. Baz Clairvoyantlar ( gzle grlemeyen eyleri gren kimse ) auralar grdklerini idda ederler. ( genel olarak kl , renkli bir hale olarak. )

  Automatic Writing ( Otomatistik Yaz ) Ne yazldn bilmeden, bilinli bir kontrol olmakszn anlalabilir mesajlar yazmak.

  Automatism ( Otomatizm ) Otomatist olan kiinin bilnli kontrol veya bilges olmadan yapt fiziksel faliyetler. ( Kol hareketleri, yaz yazmak, izmek, mzik almak). Ayrca Motor Otomatizmi olarak da bilinir.

  Autoscopy ( Otoskopi ) (a) Baka birinin dier bedenini ( astral bedenini ) grmek. (b) Kiinin beden dna karak kendi dier bedenini ( astral bedenini ) grmesi.

  B

  Ba ( Ba ) Eski Msrllar tarafndan lmsz olduuna inanlan, bir kiinin z. Ruh.

  Banshee ( Bani ) Galler blgesindeki inanlarna gore, inildiyip bararak lm haber veren dii varlk.

  Bardo ( Bardo )

  Tibet Budizminde, varoluun orta seviyesi. Hayat ve yeniden dou arasndaki seviye.

  Basic Technique ( Temel Teknik )

 • Tahmini yaplan her kartn ayrlp kenara koyulmasyla uygulanan, Zihin Okuma testlerinde kullanlan Kart Tahmin testine verilen ad. ( Card-Guessing)

  Billet Reading ( Pusula, Not Okuma ) Herhangi bir sorunun gizlice bir kada yazlp, bir zarfn iine koyularak mhrlenip psiie verilmesi, psiiin verilen mhrl zarf alarak, iindeki soruyu tahmin ederek doru cevab vermeye almasdr.

  Bilocation ( Bilokasyon )

  Ayn anda iki farkl yerde grnmek, bulunmak.

  Bio-PK ( Bio PK) Biyolojik proseslerde psikokinetik etkiler.

  Black Art ( Kara Sanat) Siyah bir rty siyah arka planda zerinde kullanarak, objeleri saklamak iin kullanlan,sihir teknii. ounlukla hilekarlar ve sahte medyumlar tarafndan kullanlmtr.

  Black Magic ( Kara By ) Bakalarna zarar vermek amacyla yaplan ayin veya by .

  C

  Cabinet ( Kabin ) Fiziksel medyumun, eitli fenomenlerin meydana geldii durumda, kutu veya perdelerle kapanm bir alann iinde tutulmas.

  Call ( ar ) Kart Tahmini veya ESP testi srasnda hedef tarafndan verilen karlk.

  Candomble ( Kandomble ) Brezilya kkenli ruhani inan.

  Card Guessing ( Kart Tahmini ) Setteki kartlarn tahminine dayanan deneysel test.. ( Oyun veya Zener Kartlar )

  Cartomancy Kartlar kullanarak gelecei okuma. rn. Tarot.

  Cerebral Anoxia ( Beyinsel Anoksi ) Beyine yeterince oksijen gitmemesi. Genellikle duyu tahribat, halusinasyon bazen de lp tekrar dirilme terbelerini aklamak iin kullanlr.

  Chance ( ans) Olaylar zerinde rastgele, tahmin edilemez etkiler.

  Channeling ( Kanal Ama ) Enkarne olmam varlklardan mesaj ve ilham alma.

 • Charm ( Tlsm ) By veya iinde by tayan nesne .

  Christian Science ( Hristiyan limi ) Marry Baker Eddy tarafndan kurulan dini iyiletirme hareketi . Ortodoks medical uygulamalarn reddeder.

  Cipher Test ( ifre Testi ) lmden sonra ifre ile balant kurmak iin kiinin brakt ifreli mesaj.

  Circle ( ember ) Seans dzenleyen insan grubu.

  Clairaudience ( Sesli Mesaj Alglama ) Paranormal sesler duyarak olarak informasyon ( bilgi ) elde etme

  Clairvoyance ( Durugr - Klervoyans ) Gzle grlmeyen duyu tesi eyleri grerek ve duyarak alglama.

  Clairvoyant ( Klervoyant ) Transa girmeye gerek duymadan, duyu tesi eyleri gren, alglayan kimse.

  Coincidence ( Tesadf, Raslant ) Ksa zaman iinde, birbirleriyle alakas olmayan olaylarn, anlaml ve birbirine balymcasna iki veya daha ok kez vukuu bulmas. Raslantlar bazen aklanamaz ve tahmin edilemez ekilde garip olabilirler.

  Collective Apparition ( Ortak Grnme ) Bir hayaletin veya grntnn bir deil birka kii tarafndan grlmesi.

  Collective Unconscious ( Ortak Bilinsizlik) Carl.G Jung ( 1865 1961 ) tarafndan ileri srlen, insanlar tarafndan ortak olarak paylalan bilinsiz dnce veya tecrbe seviyesi.

  Communication ( Haberleme) Medyumlukta, diskarne varlklarn verdii mesajlar.

  Communicator ( Haberci ) Medyumun mesajlar ald diskarne varlk. .

  Confederate ( ttifak ) Sahte Psiik veya mentaliste gizlice bilgi salayan kii.

  Conjuring ( Sihirbazlk ) Hile kullanarak paranormal efekler yaratmak. Genellikle elence amaldr.

  Contact Mind Reading ( Temasla Zihin Okuma )

 • Telepatinin taklidi bir teknik olarak, zihin okuyucusunun ( kardaki kiinin elini veya kolunu tutarak ) zihni okunan kiinin bilinsizce yapt belli belirsiz kas hareketlerini anlamlandrmas, okumasdr. Ayrca kas okuma olarak da bilinir.

  Control ( Kontrol) (a)Deneysel Parapsikolojide, deneyin standart usuller ierisinde yrtlp, sonularn mevzu d sebeplerle lzumsuz yere etkilenmemesininin temin edilmesidir. (b) spirtismada , trans medyumuyla haberleen ve genellikle trans durumunu control eden diskarne varlk.

  Control Group ( Kontrol Grubu ) Performanslar deneysel konularla mukayese edilen insan grubu. Deneysel Grup.

  Corn Circle ( Msr Dairesi) Daha ok Gney Britanyada yaygn olan, bymekte olan ekin tarlalarndan bulunan dairesel veya daha ayrnt